Стенограма - продължение 10

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА!

 

(3) Програмите по ал. 1 се осъществяват чрез проекти, одобрявани от Националния съвет за българите, живеещи извън България, на конкурсна основа, съгласувано с частните лица, осигуряващи основните средства за финансиране на съответната програма.

(4) Условията и редът за участие във всяка от програмите се определят от Националния съвет за българите, живеещи извън България."

Комисията подкрепя текста на вносителя.

Комисията предлага чл. 31 да бъде преномериран в чл. 25. И също така предлага навсякъде, където е изписано "България", да се изпише "Република България" и където е написано цялото наименование на Националния съвет за българите, живеещи извън Република България, да се напише "Националния съвет".

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте чл. 25 така, както е предложен от вносителя с направените от комисията корекции.

Гласували 94 народни представители: за 91, против няма, въздържали се 3.

Член 25 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 32. Предлага да се преномерира в чл. 26 и да придобие следното съдържание:

"Чл. 26. (1) Извънбюджетните средства на Националния съвет не могат да бъдат използвани за други цели, освен за финансиране на програми по чл. 25.

(2) Националният съвет може да учредява, Съобразно волята на дарителите, фондации или фондове със средства и имущество, постъпили от дарения, завещания и помощи.

(3) Целта на фондациите и фондовете по ал. 2 е участие във финансирането на частни програми за българите, живеещи извън Република България и контрол върху изпълнението на одобрените и финансирани по тези програми проекти."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте чл. 26 така, както е предложен от комисията.

Гласували 83 народни представители: за 83, против и въздържали се няма.

Член 26 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за чл. 33. Предлага неговото преномериране в чл. 27. И предлага чл. 27 да придобие следното съдържание:

"Чл. 27. (1) Министерският съвет, в рамките на своята компетентност, предлага на Народното събрание данъчни, митнически и други фискални облекчения за лицата, финансиращи частни програми за българите, живеещи извън Република България, съответстващи на размера на финансирането, както и за лицата, осъществяващи програми чрез одобрени по реда на чл. 24, ал. 4 и чл. 25, ал. 3 проекти.

(2) Предложения за упражняване правомощията на Министерския съвет по ал. 1 могат да правят Националният съвет, министерствата и ведомствата, ангажирани с провеждането на държавната политика, свързана с българите, живеещи извън Република България."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте чл. 27 така, както е предложен от комисията.

Гласували 79 народни представители: за 79, против и въздържали се няма.

Член 27 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията предлага следващият раздел от закона да бъде озаглавен: "Преходни и заключителни разпоредби".

Комисията предлага да се създаде нов § 1 със следното съдържание:

"§ 1. (1) Съставът на Националния съвет, формиран от българи, живеещи извън Република България, през първия мандат се обновява по жребий.

(2) След изтичане на 3-годишен срок от формирането му, съставът на Националния съвет по ал. 1 се обновява с 3-ма членове по реда на чл. 19, ал. 2 и 3.

(3) При обновяването на Националния съвет и изготвянето на предложение за попълването му се спазва пропорционално представителство на различните български общности."

Тук имам разяснение, ако позволите, господин председател.

За да бъдат по-наясно колегите, сме използвали принципа на обновяване на Конституционния съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Господин Красимир Каракачанов има думата.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ (СДС): Господин председател, уважаеми колеги! Не знам дали идеята за обновяване чрез жребий е най-добра от гледна точка на факта, че все пак в този Национален съвет трябва да бъдат избрани хора, които ще вършат някаква работа. Едва ли, ако се представят няколко личности и се направи жребий, тук оставяме възможността съдбата да определи кой ще представлява дадената общност в този Национален съвет.

Бих желал просто господин Сунгарски да разясни по-точно смисъла на това предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Каракачанов.

Има думата господин Сунгарски.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Едва ли мога да оспоря аргумента на господин Каракачанов, че жребият не е най-точната формула за обновяване на Националния съвет. Но едва ли пък може в закон да предвидим друг начин за обновяването му. Така че няма никаква правна възможност в закона да бъде разписано: "Този човек не върши работа, трябва да си ходи." Ние сме записали в предишен член основания. А иначе тук сме въвели принцип. Този принцип, както казах, е принципът, по който се обновява Конституционният съд.

Вие знаете, че няма две еднакви личности на този свят. Всеки един за себе си е абсолютен уникат. И въпреки всичко и в Конституционния съд сме въвели този начин на обновление - по жребий отпадат едни хора, на тяхно място влизат други хора.

Може би господин Ганев ще ме подкрепи или ще оспори казаното от мен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Господин Гиньо Ганев има думата.

ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ): Уважаеми господин председателю, би трябвало да се подкрепи предложението на комисията така, както е формулирано. Жребият не е непознат начин на поведение. Така е и при Конституционния съд, когато няма други критерии и това в никакъв случай не превръща органа в хазартен орган.

Идеята за подмяната лежи в идеята колкото е възможно повече и различни представители на българските общности да бъдат ангажирани. Съмнението на господин Каракачанов искам да го помоля да го изтълкува в един положителен смисъл, защото органът остава, а не лицата правят неговата дейност толкова и само!

Разумно е това да бъде подкрепено. И мисля, че една нова идея най-после ще намери живот сред грижите на България за българските общности в чужбина.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ганев.

Господин Юнишев има думата.

ВП/КТ 286.4*

-----------------------------------

*стр.1-4: ВП/КТ 286.1; ВП/КТ 286.2; ВП/КТ 286.3; ВП/КТ 286.4