Стенограма - продължение 11

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА!

 

 

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ-ЮНИШЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Аз просто искам да доразвия казаното от господин Ганев тук по отношение на жребия и обновяването на Националния съвет.

Господин Каракачанов, това е свързано преди всичко с чл. 19, ал. 2, където е казано ясно, че петима от членовете на Националния съвет се избират между българите, живеещи извън Република България. Като съотносим този текст към ал. 3 на § 1: "при обновяването на Националния съвет и изготвянето на предложение за попълването му се спазва пропорционално представителство на различните български общности", ще установим, че общностите са много повече от възможностите да представят само пет члена като такива в Националния съвет. Само в Чикаго, доколкото ни е известно на нас, са някъде около 5-6 такива. Следователно ние трябва да дадем тази правна възможност чрез жребий те да изберат пет от тях и впоследствие да обновяват своето представителство в Националния съвет. Това е идеята на вносителя. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Юнишев.

Моля, гласувайте заглавието "Преходни и заключителни разпоредби" и § 1 така, както са предложени от комисията.

Гласували 113 народни представители: за 113, против и въздържали се няма.

Параграф 1 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Комисията подкрепя по принцип текста, предложен като § 1, и предлага да бъде преномериран в § 2 със следното съдържание:

"§ 2. (1) Прекратява се дейността на Държавната агенция за българите в чужбина към Министерския съвет.

(2) Министерският съвет в едномесечен срок от влизането в сила на закона урежда всички правоотношения, свързани със закриването на Държавната агенция за българите в чужбина."

Господин председател, позволявам си тук да предложа на залата заместващ текст на предложения от комисията. 

Надявам се да има консенсус по това предложение като текст на § 2.

Моето предложение визира следното съдържание като §2:

"§ 2. Министерският съвет привежда в съответствие с този закон подзаконовите нормативни актове, регулиращи отношенията на Република България с българите, живеещи извън България."

Струва ми се, че по този начин ние даваме повече свобода на Министерския съвет точно как да постъпи като последствие от приемането на този закон.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Гиньо Ганев има думата.

ГИНЬО ГАНЕВ (ДЛ): Предлагам, господин председател, новата редакция, която току-що формулира господин Сунгарски, да бъде подкрепена, защото законът и неговото върховенство налагат само това - Министерският съвет да постави в хармония с принципите на приетия закон своите актове и по този начин една дискреция на Министерския съвет, но много ограничена от самия закон. Това би било едно разумно решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Ганев.

Има ли възражения, защото нарушаваме малко правилника?

Ако няма възражения, поставям на гласуване § 2 в редакцията, която предложи господин Иван Сунгарски.

Гласували 112 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 2.

Параграф 2 е приет.

ДОКЛАДЧИК ИВАН СУНГАРСКИ: Параграф 2 от текста на вносителя, който се предлага да стане § 3 в закона, има следното съдържание:

"§ 3. Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона."

Комисията подкрепя текста на вносителя.

Следващият параграф, който става § 4 по приетата от нас номерация:

"§ 4. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет."

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Сунгарски.

Моля, гласувайте параграфи 3 и 4 така, както са предложени от вносителя.

Предложението на вносителя е това да са параграфи 2 и 3, но ние ги преномерираме.

Гласували 106 народни представители: за 105, против 1, въздържали се няма.

Параграфи 3 и 4, а с това и целият Закон за българите, живеещи извън България, са приети. (Ръкопляскания.)

Преминаваме към седма точка от седмичната програма:

ПЪРВО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕЗАКОННОСТТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ.

Господин Иван Димов има думата за процедура.

ИВАН ДИМОВ (СДС): Благодаря, господин председател.

Колеги, предлагам ви, тъй като закона, който ще започнем да разглеждаме, съдържа текстове, касаещи сериозни правни последици, а механизмите, предложени в него, не са достатъчно добре изчистени и с оглед на това считам, че този законопроект трябва да бъде разгледан от съответните комисии на парламента. Затова ви предлагам да приемем решение, с което този законопроект да се разгледа от съответните комисии и след като чуем тяхното становище, да го разгледаме в пленарна зала. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Предлагате отлагане на тази точка?

ИВАН ДИМОВ: Да.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Има ли противно становище?

Господин Георги Панев има думата.

ГЕОРГИ ПАНЕВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Законопроектът беше внесен преди две години и половина и разпределен в комисията на господин Иван Сунгарски -Комисията по правата на човека, вероизповеданията и по жалбите и петициите на гражданите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Водеща комисия е Комисията по правни въпроси и законодателство срещу корупцията.

ГЕОРГИ ПАНЕВ: Срокът по правилник е три месеца. Оттогава са минали две години и половина. Така че този въпрос не стои. На второ четене всички несъвършенства, ако има такива, могат да бъдат поправени.

Моето възражение по същество е, че съгласно чл. 39, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание програмата за седмицата и включването на точки в нея става в началото на седмицата, на първото пленарно заседание, което обикновено, е в сряда и тогава с гласуване програмата заедно с включените в нея точки става факт. Така че по същество това предложение е предложение за прегласуване за включването на тази точка в дневния ред.

Такова прегласуване обаче не може да се направи по правилника, тъй като е отдалечено във времето и, второ, такова прегласуване фактически беше направено и то показа същия резултат, тоест законопроектът остава в дневния ред. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Панев.

Искам да поясня само, че неведнъж, а многократно приети точки в дневния ред сме отлагали преди започване на тяхното разискване, когато се стигне до тях. Това не е пренареждане на дневния ред, а е парламентарна практика, която е отразена и в правилника.

Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Иван Димов за отлагане на т. 7.

Гласували 133 народни представители: за 60, против 54, въздържали се 19.

Предложението не се приема. (Силен шум в залата, реплики и провиквания от опозицията.)

Има думата вносителят - господин Георги Панев. (Силен шум в залата.)

Моля за тишина!

Господин Панев, извинявайте, процедурно иска думата господин Пантелеев.

ВЙ/МД 287.5*

-----------------------------------------

тр.1-5: ВЙ/МД 287.1; ВЙ/МД 287.2; ВЙ/МД 287.3; ВЙ/МД 287.4; ВЙ/МД 287.5