Стенограма - продължение 7

ЕКСПРЕСНА СТЕНОГРАМА!

 

Аргументите Ви за духовно обединение, господин Гиньо Ганев, веднага ще оборя с простия пример за българската православна църква в един град, където има доста голяма българска колония - Вашингтон, и където от много време българите ходят в сръбската църква, защото няма единение в българската. И не само че не допринася за духовното единство, а напротив - разединява българите точно по един такъв признак. (Шум и реплики в ДЛ.)

Не може да се прави едно разделение на кой е повече и по-малко българин по религиозна принадлежност.

Аз не мога да се съглася например, че в Аржентина, където голяма част от българите, особено от по-новото поколение, раждани там, са католици, са по-малко българи тези хора, които дори не знаят и езика. Не знаят езика, но в гр. Берису има клуб с 250 члена българи, активни, които се интересуват от България, и голямата част от тях не могат да кажат една дума на български, не са и източноправославни. (Шум и реплики в ДЛ.)

Не се пищете по-големи националисти. По този начин национализъм не се прави.

За да не си създаваме излишни проблеми, да не вкарваме текст в закона, който, и с него, и без него е все едно, нищо не пречи при някакъв религиозен празник да се съгласува от този орган с ръководството на съответната църква в България или с нейните представители там на място. Но вкаран, този текст не само че няма да ни помогне нищо, тъй като той не работи, а само ще ни създаде проблеми.

Моето предложение е за отпадане на т. 4 от закона.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря на господин Куртев.

Господин Каракачанов има думата.

Още веднъж - честит рожден ден!

КРАСИМИР КАРАЧАКАНОВ (СДС): Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че т. 4 е необходима и тук не мога да се съглася с уважавания от мен господин Иван Куртев. Какво пише в т. 4? - "Съгласува с ръководството на Българската православна църква...".

Факт е, че българската колония по света на някои места има и неправославно изповедание - в Банат, в Унгария и на някои други места по-малки групи, те са католици, факт е, че има една немалка група българи в съседна нам Гърция, които изповядват исляма.

Аз мисля, че при всички положения този орган, на който в момента гласуваме прерогативите и функциите, в своята дейност трябва да търси подкрепата и на Българската православна църква, и на онези изповедания, които касаят съответната група българи, с които ще се занимава самият закон.

Лично аз смятам, че предложението на господин Тодоров е много уместно и може да бъде прието, защото факт е, че българската имиграция или пък онези групи български граждани, които живеят в околните нам страни, е един от стимулите, който ги обединява и запазва тяхното съзнание, е религиозната им принадлежност. Така че ние не можем да се откажем от това нещо. Но, за да допълним текста, за да може да се работи и с българите-католици, да може да се работи и с българите-мюсюлмани, за да не делим нацията на верски принцип, можем да приемем и би трябвало да приемем предложението на господин Тодоров.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.

Има думата господин Сунгарски.

ИВАН СУНГАРСКИ (СДС): Благодаря, госпожо председател.

Уважаеми колеги, струва ми се, че дебатът прекалено много задълба и минаваме вече не само в теоретични разсъждения, а и в повторения. Обърнете внимание на съдържанието на чл. 17, по вносителя, или чл. 13, както го приехме преди малко, и ще видите, че от тази гледна точка предложението на господин Иван Куртев е съвсем разумно.

И в качеството си на вносител, и в качеството си на председател на водещата комисия, аз призовавам залата да подкрепи направеното предложение от господин Иван Куртев за отпадане на т. 4 от ал. 4 от гласувания член. Защото функциите и възможностите на българската православна църква са вече фиксирани в закона в предишен текст, който е одобрен от залата. Така че господин Куртев за пореден път доказа, че може да прави изключително разумни предложения и аз лично заставам зад това предложение и ще ви призова да го подкрепите.

Госпожо председател, присъединявам се към формално направеното предложение на господин Иван Куртев за отпадане. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.

За реплика - господин Иван Тодоров.

ИВАН ТОДОРОВ (ЕЛ): Благодаря Ви, госпожо председател.

Уважаеми господин Сунгарски, аз не съм убеден, че това е най-доброто решение, защото, ако погледнем текста на целия член, ние изброяваме поредица от институции, обществени, граждански организации и т.н. А ако не споменем институциите, които са свързани с вероизповеданията, мисля, че ще сгрешим.

Пак повтарям, този закон ние го приемаме, поне моето мнение е такова, с еднакво значение за всички ние българи, живеещи в страната, но с още по-голямо значение към нашите сънародници, които живеят извън България. Това е един изключително деликатен и сериозен проблем и мисля, че отпадането на т. 4, отпадането на проблема не решава проблема. Така че отново ви призовавам, разбира се, че ще бъде поставено на гласуване и моето предложение, сериозно да помислите. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Благодаря.

Думата има господин Христо Иванов.

ХРИСТО ИВАНОВ (независим): Уважаеми колеги, целта на закона, който днес разглеждаме и приемаме, е духовно да обедини всички онези, които живеят извън границите на отечеството, но се самоопределят като българи. И то се самоопределят като българи по произход, като етнически българи. 

Следователно, това трябва да бъде общият знаменател, около който трябва да се търси тяхното сплотяване, приобщаване към отечеството, а не да намесваме един вторичен признак, религиозен признак, който от гледна точка на целите на закона се явява несъществен.

Затова ви призовавам да се обединим около предложението, което направи господин Иван Куртев, защото по този начин ще избегнем противоречия.

А това, че когато става дума за конкретна работа с наши сънародници зад границите на България, които имат конкретно вероизповедание, няма никаква пречка съответният компетентен орган или институциите, които участват в организирането на тези срещи или мероприятия, с тях да потърсят контакт, разбира се, и с онази църква, към която тези българи се чувстват принадлежни. Това нещо би било съвсем нормално и вероятно ще се наложи от само себе си, без да залагаме някакви пожелателни текстове в закона като практика.

Затова аз считам за изключително разумно в момента предложението на господин Куртев, към което се присъедини и председателят на комисията. 

Надявам се, че то ще получи мнозинство в залата. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЯ ШОПОВА: Има ли още някой от колегите да желае да вземе отношение? Не виждам. И без това дискусията беше много задълбочена и много колеги взеха отношение.

Съгласно изискванията на чл. 55 на правилника най-напред ще подложа на гласуване предложението за отпадане, а след това предложението на господин Иван Тодоров. Естествено, след това -текстът на комисията.

Подлагам на гласуване предложението на господин Иван Куртев - да отпадне т. 4 в ал. 4 на чл. 17.

Гласували 153 народни представители: за 98, против 39, въздържали се 16.

Предложението е прието.

Не мога да подложа на гласуване предложението на господин Иван Тодоров, тъй като вече няма т. 4.

Подлагам на гласуване текста на чл. 17, така както беше докладван от господин Сунгарски, без т. 4, както мнозинството в залата прие преди малко.

Гласували 110 народни представители: за 107, против няма, въздържали се 3.

Член 17 е приет.

МС/ВР 283.4*


---------------------------------------
*стр.1-4: МС/ВР 283.1; МС/ВР 283.2; МС/ВР 283.3; МС/ВР 283.4