Промените на социалната структура

и динамизмът на  междугенерационната социална мобилност в България 1967 – 1997

 д-р Цочо Златков

СЪДЪРЖАНИЕ

 

УВОД                                                                                                                             

 

ПЪРВА ГЛАВА                                                                                                           

Теоретико-методологически проблеми на

изследването на социалната мобилност

1. Теоретико-методологически основи на настоящото изследване                        

2. Използвани изследователски методи и ограничения                                           

на анализа

3. Място на проблематиката на социалната мобилност                                           

в социологията  на социално-класовите отношения

4. Определения на основните понятия                                                                       

5. Причини и фактори на социалната мобилност                                                     

6. Функции на социалната мобилност                                                                       

6.1. Структуротворяща функция на мобилността                                                    

6.2. Ефективностна функция на мобилността                                                           

6.3. Интегративна функция на мобилността                                                             

6.4. Цивилизационна функция на мобилността

7. Съвременни изследователски подходи към мобилността                                   

8. Приноси и бели полета в досегашните български изследвания

на социалната мобилност                                                                                            

 

 

ВТОРА ГЛАВА                                                                                                            

Динамика на промените в социално-груповата структура

и социалната мобилност през периода 1967 – 1997

1. Тенденции в развитието на социално-груповата                                                  

структура през разглеждания период

2. Основни тенденции в междугенерационната                                                       

социална мобилност

2.1. Предварително разграничение на видовете мобилност                                    

2.2. Динамика на глобалната, структурната                                                               

 и циркулационни мобилности

2.3. Промени в направленията на вертикалната                                                     

 социална мобилност

3. Тенденции в социалното възпроизводство на макросоциалните групи           

макросоциалните групи през периода 1967 – 1997

3.1. Динамика на “оттока” на макрогрупите                                                           

3.2. Промени в социалния произход на макрогрупите                                            

3.2.1. Динамика на самовъзпроизводството на групите                                        

3.2.2. Динамика на произхода от групите на умствения труд                               

3.2.3. Динамика на социалния произход като цяло                                                

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ