Изменение и допълн. на нормативни актове за българите в чужбина - 1993 г.

Съдържание

  1. Писмо на Агенцията за българите в чужбина с приложения:
  2. Мотиви за изменение и допълнение на нормативни актове, засягащи българите, живеещи в чужбина
  3. Проект на МС за постановление за изменение и допълнение на нормативни актове за българите в чужбина

     

    * * * 

 

 

 

* * *

Мотиви за изменение и допълнение на нормативни актове засягащи българите живеещи в чужбина

В Конституцията на Република България изрично бе възприет принципът за примат на международноправните норми във вътрешното законодателство на страната. Конституцията също така не изключва възможността за двойно гражданство, което даде основание на нашите сънародници да се надяват, че няма да се чувстват чужденци в собствената си страна. Проблем за българите в чужбина представлява възстановяването, придобиването и отказването от българско гражданство, тъй като решаването на тези въпроси отнема извънредно много време, а и струва понякога непосилни средства, особено за хората намиращи се в републиките на бившия Съветски съюз Албания, Румъния и др.

Отделът за българско гражданство, към Министерството на правосъдието, с който Агенцията за българите в чужбина поддържа най-тесни връзки, изнемогва в малкия си състав и е ограничен във възможностите си,поради характера на самата структура по получаване на българско   да бъдем аргументирани ще приведем следните данни: от 1990 година до месец август 1993 година са образувани общо 9435 преписки, които имат за обект българско гражданство, като при това общо 2153 души са получили българско гражданство, а на 392 души е било въстановено това гражданство. Въпреки всичко все още има преписки от 1992 година, които чакат своето решение. Това дълго очакване поставя под въпрос доверието в нашите институции и обезсърчава желаещите да станат отново граждани на своята някогашна родина.

Ясно е, че наши сънародници с отнето гражданство срещат затруднение при реституирането на незаконно отнетите им имоти, като някои остават с впечатлението, че умишлено се пречи на възстановяване на собствеността им чрез многобройни бюрократични препятствия. Онези пък наши сънародници, които макар и плахо желаят да инвестират в нашата страна, губят всякакво желание за подобна дейност, като се изправят пред усложненията, които администрацията създава. С представения проект за постановление се цели да се ускори решаването поне на част от проблемите на българите в чужбина. Опитали сме се да облекчим и ускорим получаването на българско гражданство, предложили сме някои облекчения и във визовия режим и при заплащането на съответните такси от лица, които отговарят на чл.6,чл.7 и чл.8 от Закона за българското гражданство. Проектът предлага наложителни промени в подзаконови нормативни актове, които са в компетенцията на Министерския съвет и създава условия за удовлетворяването на една нормативна необходимост. Може да се каже, че той представлява началото на нормотворческа дейност, а вероятно и въведение към един Закон за българите в чужбина конституцията на Република България допуска такава възможност. Предлаганият проект наверно ще бъде посрещнат неохотно от хора и институции, които не смятат проблемите на българите в чужбина за насъщни и неотменими в настоящия обществен и политически момент и същевременно ще се видят затруднени от изискванията, които едно подобно постановление би им наложило, но ние сме уверени.че политиката спрямо българите в чужбина е важна част от националната ни политика въобще и че задачите, които стоят пред нея не търпят никакво отлагане заради удобството на когото и да било.

Председател на Агенцията за българите в чужбина

Георги Данаилов

 

 

 

* * *

 

 

ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №

ОТ 1993 г.

за изменение и допълнение на нормативни актове за българите

в чужбина

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ

I. ОТНОСНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО

Министърът на правосъдието в срок от тридесет дни да извърши следните изменения и допълнения в Правилника за прилагане на дял III от Закона за българското гражданство ДВ, бр.57/1989 г./:

1. Към чл.13 да се създаде нова алинея /5/:

"Комисията представя предложението си пред министъра на правосъдието в срок от четири месеца от датата на подаване на молбата пред компетентния орган, когато тя е на основание чл.6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ".

2. Към чл.14 да се създаде нова алинея /2/:

"Министърът на правосъдието се произнася с решение по искането в срок от тридесет дни, ако то е направено на основание чл.6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ".

3. Към чл.15 да се създаде нова алинея /2/:

"Министърът на правосъдието уведомява молителя за решението си в срок от тридесет дни, когато молбата е подадена на основание чл . 6,7 ,8,10,11 и 12 от ЗБГ".

4. Към чл.16 да се създаде нова алинея /2/:

"При подадена повторна молба, сроковете за решенията и уведомлението по тази молба са същите като тези по чл.13, 14 и 15, ако подадената молба е на основание чл.6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ".

5. Към чл.21 да се създаде нова алинея /2/:

"Вписването се извършва в срок от тридесет дни от настъпването на промяната в гражданството, когато тя е на основание чл.6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ".

В тарифа №1 към закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата и от Министерството на правосъдието /ДВ,бр.71/1992 г.; доп.,бр.92/1992 г.,бр.32/1993 г./ се правят следните изменения и допълнения:

6. Точка 55 буква "в" се изменя така: "други лица -2000 лв., а лицата, които са подали молба на основание чл.6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ - 500 лв."

7. Точка 59 буква "в" се изменя така: "други лица -7000 лв., а лицата, които са подали молба на основание чл.6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ - 500 лв."

II. ПО ЗАДГРАНИЧНИТЕ ПАСПОРТИ

В Правилника за прилагане на Закона за задграничните паспорти /ДВ, бр.66/1989 г., изм.,ДВ, бр.31 от 1991 г. и бр. 2 от 1992 г./ се правят следните изменения и допълнения:

8. Към чл.20 се създава нова алинея /3/:

"Отдел "Задгранични паспорти" на Министерството на вътрешните работи издава или подменя паспорта, или променя личните данни на заинтересуваното лице не по-късно от четири месеца, в който срок лицето подало молбата се уведомява чрез органа приел молбата му.

9. Към чл.21 се създава нова алинея /2/:
"Задграничният паспорт се издава в срока по чл.20, ал."3" .

III. ПО ВИЗОВИЯ РЕЖИМ И ПРЕБИВАВАНЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министърът на вътрешните работи и министърът на външните работи да направят следните изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за пребиваване на чужденците в Република България /ДВ,бр.11/1990г./:

10. Към чл.З да се създаде нова алинея /5/:

"Всички видове визи, поискани от лица, които притежават и български паспорт, или документ, че отговарят на условията на чл .6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ, получават визи безплатно в деня на поискването, когато влизат в Република България с чуждестранния си паспорт."

11. Към чл.5 да се създаде нова алинея /3/:

"Разпоредбите на чл.5, ал. 1 и 2 не се отнасят за лица, които живеят постоянно в чужбина и отговарят на условията на чл.6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ. За тези лица се прилагат нормативните разпоредби за българските  граждани".

12. Към чл.7 да се създаде нова алинея /3/:

"Разпоредбите на чл.7, ал. 1 и 2 не се отнасят за лица, които живеят постоянно в чужбина и отговарят на условията на чл.6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ. За тези лица се прилагат нормативните разпоредби за българските граждани".

13. Към чл.13 да се създаде нова алинея /4/:

"Разпоредбите на чл.13, ал.1, 2 и 3 не се отнасят за лица, които живеят постоянно в чужбина и отговарят на условията на чл.6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ.

Продължаването срока на пребиваване на тези лица се разрешава в деня на поискването. За тях се прилагат нормативните разпоредби за българските граждани".

14. Към чл.15 да се създаде нова алинея /6/:

"Разпоредбите на чл.15, ал. 1, 2, 3 ,4 и 5 не се отнасят за лица, които живеят постоянно в чужбина и отговарят на условията на чл.6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ.

Тези лица получават разрешение за постоянно пребиваване в Република България в деня на поискването му".

IV. ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ, ЗАВЕРКИ И ПРЕВОДИ НА КНИЖА

В Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с постановление на Министерския съвет № 184/1958 г./Изв., бр. 73/1958 г., изм. и доп. ДВ, бр. 10/1964 г., бр. 77/1976 г., бр. 96/1982 г., бр. 77/1983 г., бр. 103/1990 г./ се правят следните изменения и допълнения:

15. Към чл.22 се създава нова нова алинея /2/:

"Дължимите такси за български граждани, постоянно живеещи в чужбина, които отговарят на условията на чл.6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ са в размерите определени за български граждани".

В Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР, одобрена с Постановление на Министерския съвет № 195/01.10.1992 г./ДВ, бр.82/1992 г./ се правят следните изменения и допълнения:

16. Към чл.2 се създава нова алинея /2/:
"Дължимите такси за български граждани, постоянно живеещи в чужбина, които отговарят на условията на чл. 6,7,8,10,11 и 12 от ЗБГ са в размерите определени за български граждани".

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17. Постановлението влиза в сила тридесет дни от деня на обнародването му в Държавен вестник.

18. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.

Министър-председател: Любен Беров

Главен секретар на Министерския съвет:

                                     Стоян Денчев