Въпросник 1

 

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ

ЕСИ "ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ СЕЛСКОТО ДОМАКИНСТВО"

 

ВЪПРОСНИК № 1

ГИД
за провеждане на интервю за ползване на общинските земи от селското домакинство

София, 1994 г.

 

I. Запознаване, представяне, възраст, семейно положение, образование, професия. В това село ли е роден? Променял ли е местожителството си - изселване, преселване, работа или учение другаде, роднини в селото? Домакинството на лицето около 1939 г., големина, състав, начин на живот, източници на доход, собственост, инвентар и др.под.

 

II. ИНФОРМИРАНОСТ НА ИНТЕРВЮИРАНИЯ ОТНОСНО ИЗСЛЕДВАНИЯ ОБЕКТ

II.1. Информираност за наличието на общински земи и техния вид.

II.1.1. Знаете ли коя земя в селото е общинска земя?

II.1.2. Имаше ли Вашето село общинска земя (около 1939)?

II. 1.3. Какви видове е била общинската земя в селото: мера, пасища, ливади, обработваема земя, трайни насаждения и др.; гори, бранища, залесени места и др.Какви са били техните граници?

II.1.4. Какви са местните думи за тези видове земи? Можете ли на този лист да ни отбележите къде бяха общинските земи - по вид и наименование на местността?

II.1.5. Знаете ли чия собственост е била земята, заета от пътища, места за минаване, реката и речното корито и т.н. А земята по улиците и площадите, игрищата в селото?

II.1.6. Знаете ли дали в селото е имало други нечастни земи (освен общинските)? Например - държавна, църковна, манастирска, джамийска. училищна, читалищна и т.н.

II.2. Информираност за промени в общинските земи в течение на времето

II.2.1 .Знаете ли как са придобити общинските земи? Чували ли сте дали е била закупувана общинска земя? Има ли други начини за придобиване на общинска земя? Как се е вземало решение за това?

II.2.2. Имате ли информация дали Вашето домакинство или Вашият род се е включвал в купуването или придобиването на общинска земя? Вие самият спомняте ли си нещо за това?

II.2.3. Знаете ли дали общинските земи са намалели по онова време? Дали е продавана или подарявана (или преотстъпвана по някакъв начин) общинска земя? Има ли случаи на заграбване или присвояване на общинска земя? Как се е постъпвало при различите случаи? Как е заплащано и как са се ползвали парите?

II.2.4. Знаете ли дали Вашето домакинство по някакъв начин е придобило общинска земя - закупило, подарена му е, преотстъпена му е при някакви условия, самоволно с взета (започнали сте сами да я обработвате)?

II.3. Информираност за екологичните проблеми и екологичната политика на селото

II.3.1. В землището на селото имало ли е местности, забранени за ползване и "заклети места" (да се секат дърва от там, да се берат плодове, гъби, билки)? Кой Ви е разказвал за тях? Знаете ли от какво произтичат забраните? Знаете ли случаи на нарушаване? Какво са казвали по този въпрос останалите хора от Вашия род? Разказвали ли са Ви някакви случки, свързани с тези забрани?

II.3.2. Знаете ли някакви стари дървета или други природни забележителности, по отношение на които е имало някакви забрани? Разкази, случки на близки и роднини на информатора, отнасящи се до техния род или до други хора във връзка с тези забележителности.

II.3.3. Какви местни правила и забрани са действали, за да се опазва чистотата на водата за пиене и от другите водоизточници? Знаете ли някакви случки на нарушения и наказания? Какво лично Вас са Ви учили в къщи по този въпрос?

II.3.4. Знаете ли дали са залесявани някакви обекти -долища, сипеи, други места? Знаете ли дали е имало хора, които са облагородявали (присаждани) диви овощни дървета в общинските земи за общо ползване? Разказвали ли са Ви нещо по този въпрос старите хора от рода Ви?

II.3.5. Знаете ли как се е осъществявал контролът относно спазването на правилата и забраните? Какви наказания, глоби, проклятия, санкции са налагани при нарушаване на правилата и неспазване на забраните?

 

III. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ИМОТИ ОТ ДОМАКИНСТВОТО

III.1. Ползване на общинските земи, гори, води и пр. от домакинството на лицето

III.1.1. Пасища

III.1.1.1. Ползвали ли сте за паша на добитъка общинските пасища, мери и други места? Как? Сами ли пасяхте собствения си добитък или имаше общ пастир за селото или по махали (говедар, овчар, козар и т.н.), който се ползваше от Вашето домакинство? Плащахте ли такси за паша в общинските пасища? Как се казваха тези такси за различните видове добитък? Спомняте ли си размера на тези такси? От какво зависеше този размер? Всички хора ли плащаха? Имаше ли освободени от такси?

III.1.1.2 Ползвали ли сте тези места за бране на билки, гъби и други продукти за ядене (киселец и др.)? Плащали ли сте нещо? Имаха ли право всички живеещи в селото да ги ползват с такава цел? А хората извън селото?

III.1.2. Обработваема земя

III.1.2.1. Вашето домакинство ползвало ли е обработваема общинска земя - ниви, трайни насаждения, отделни плодни дървета и орехи? Заплащахте ли нещо? При какви условия можеха да се ползват - заплащане при договаряне, чрез търг, аренда, други условия? За всички хора от селото еднакви ли бяха условията?

III.1.2.2. Вашето домакинство ползвало ли е общински ливади? Как? Как се предоставяха за ползване? А Вие, Вашето домакинство как, при какви условия ги ползваше - вземане на търг, договаряне за аренда, безплатно, по друг начин?

III.1.2.3. Как се ползваше цялата земя в землището на селото (обработваема и ливади) частна, общинска и др. след прибиране на реколтата? Имаше ли време през годината когато земята беше общодостъпна за всички жители на селото? Кой определяше този срок? Вашата земя ползвана ли е по този начин? А Вие ползвали ли сте земята на други хора? Кой имаше право да ползва земята и за какво - събиране "баберки", бране на гъби, билки, диви плодове (къпини, шипки - по слоговете), за паша на добитъка, за друго?

III.1.3. Гори

III.1.3.1. Вие и Вашето домакинство ползвали ли сте общинските гори? При какви условия? Заплащахте ли такса за ползване? Придобивали ли сте от тях дървен материал, листников фураж и дърва за огрев? Кой даваше разрешението? Какви такси се плащаха? Как се казваха тези такси? От какво зависеше размерът им? Как ползваха гората (за дърва и дървен материал) другите хора от селото? Еднакви ли бяха правата на всички? Имаше ли някой право на безплатно ползване? Как се определяше кой от къде да взема дърва, листников фураж и дървен материал?

III.1.3.2. Знаете ли дали общинските гори са давани, продавани (на търг или по друг начин) за гола сеч? Вие, Вашето домакинство ползвали ли сте се от такива случаи? Някакъв случаи да знаете, да помните?

III.1.3.3. Знаехте ли как се пазеха бранищата? Какво беше позволено да се ползва от тях? Вие ползвали ли сте ги? В какви случаи? Да сте глобявани или наказвани за непозволено ползване на бранище?

III. 1.3.4. Ползвали ли сте от гората и бранищата паднала дървесна маса, плодове, билки, гъби и др.? Плащали ли сте нещо за това? А другите хора?

III.1.3.5. Вашето домакинство и Вие самият какво стеползвали от горите и бранищата безплатно? Ползвали ли сте горите за паша?

III.1.3.6. Ползвали ли сте Вие или друг член на домакинството Ви горите за лов? Плащахте ли такса? Как се казваше тази такса? Всички ли, които ловуваха плащаха такса?

III. 1.4. Води и инертни материали

III. 1.4.1. Откъде Вашето домакинство вземаше вода за пиене - чешма, кладенец, извор и др.под.?

III. 1.4.2. Вашето домакинство плащаше ли някакви такси за ползване вода за пиене? Кога, при какви случаи? Чия собственост бяха чешмите и кладенците извън дворовете на отделните домакинства?

III.1.4.3. Ползвахте ли Вие и Вашето домакинство вода за поливане? Плащаше ли се нещо за това? А вода - за водна сила (воденици, тепавици и др.)? Вземаше ли се такса за това?

III.1.4.4. Ловеше ли някой от Вашето домакинство риба в реката?Плащахте ли за това? Имаше ли някакви такси? Как се казваха? Някой от селото плащал ли е за риболов?

III. 1.4.5. Ползвало ли с Вашето домакинство инертни материали (пясък, чакъл, камъни, плочи, и др.) от площите около реката. А от другаде - кариери, планината и др.под.?

III.2 Ползване на общински имоти

III.2.1. Ползвало ли е Вашето домакинство някакви общински имоти - складови сгради, тепавици, мелници, воденици, работилници и др. Как, по какъв начин? Опишете! При какви условия?

III.3. Правила, контрол и санкции при ползване на общинските земи и имоти

III.3.1. Как се вземаха решенията за ползване на общинските земи и имоти? Доколко поведението се определяше от стари традиции, обичайно право, конкретни решения на общоселското събрание, общинската администрация и др.

III.3.2. Как се контролираха и регулираха правилата за ползване и забраните? Имаше ли наказания? Кой ги налагаше?

III.3.3. Как членовете на Вашето домакинство участваха при вземането на решения, при контрола и регулацията?

III.4. Общински земи и икономика на селското домакинство

III.4.1. Каква полза имаше Вашето домакинство от общинските земи и имоти? Имаше ли значение тяхното ползване за икономическото състояние на Вашето домакинство? Можете ли да кажете какъв дял от семейния бюджет е свързан с ползването на общинските земи?

III.4.2. Продавахте ли набрани в общинските земи гъби, плодове, шипки, билки и др.под.?

III.4.3. Продавали ли сте дърва и дървен материал, добити в общинската гора?

III.4.4. Можеше ли Вашето домакинство да съществува (функционира) нормално, ако нямаше общински земи в селото или не можехте да ги ползвате?

 

IV. ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ИМОТИ

IV.1.Вашето домакинство, (или отделни негови членове) имахте ли някакъв принос за поддържането на общинските имоти? Участвали ли сте в направата на горски и полски пътища? В построяването на чешми, кладенци и други източници на вода за пиене и за напояване? Правили ли сте някакви съоръжения за напояване? Колко хора участваха? По колко души от домакинство участваха? По какъв начин се ползваха тези съоръжения?

IV.2. Вашето домакинство, други хора, участвали ли сте при почистване на пасищата и мерата?

IV.3. Вие, Вашето домакинство, други хора, участвали ли сте при залесяване на общински имоти? Засаждали ли сте, облагородявали ли сте орехи и плодни дървета в общинските земи, предназначени за общо ползване?

IV.4. Вие, Вашето домакинство, други хора участвали ли сте с безплатен труд в строеж на общински сгради? В дейности за благоустрояване на селото? Други форми за участие в поддържането на общинските имоти?

IV.5. Някой имал ли е предимство при ползване на общинските земи (Вие лично, Вашето домакинство, друг кой)? Защо? Зависело ли е това от участието в поддържането и грижата за общинските земи и имоти?

 

V. ПРАВИЛА, КОНТРОЛ И САНКЦИИ ПРИ ПОДДЪРЖАНЕ ПА ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ИМОТИ

V.1. Как се вземаха решенията за поддържане на общинските земи? Кмет, общината (като институция), общоселско събрание?

V.2. От Вашето домакинство някой участваше ли при вземане на тези решения?

V.З. Кой разпореждаше как да се извършва работата?

V.4. Вие или някой от Вашето домакинство ръководил ли е подобна работа?

V.5. Кой контролираше работата? Според Вас, хората нуждаеха ли се от контрол?

V.6. Какво е отношението към тези, които не участваха? Имаше ли случаи, когато Вие или Вашето домакинство не сте участвали?

V.7. Всички членове на Вашето домакинство еднакво отношение ли имаха към поддържането на общинските земи и имоти?

 

VI. СЕЛСКА ВЗАИМОПОМОЩ

VI. 1 Получавало ли е Вашето домакинство някаква помощ от селото или част от него при някакво затруднение или бедствие?

VI.2. А Вие помагали ли сте? Знаете ли някакви конкретни случаи на селска взаимопомощ в селото? Имало ли е селски кош? Селски хамбар? Друго?

VI.3. Кой организира селската взаимопомощ? Кой я ръководи и контролира?

VI.4. Какви дейности в селото се извършваха колективно?


Title Info
Genre science
Author Институт по социология
Title Въпростик 1 - Гид за провеждане на интервю за ползване на общинските земи от селското домакинство
Keywords общински, земи, емпирично, социологическо, изследване, град, село, 1994
Date юни 1994
Language bg
Source Language bg
Document Info
Author [Омда]
Program used FBSToFB2 Convertor, FictionBook Editor Release 2.6.6
Date 23.09.2013 (2013-09-23)
Source URL https://prehod.omda.bg/page.php?IDMenu=821&IDLang=1
ID 1FD85A1F-DC99-4F39-9BC9-BB51101AA11
Version 0.0