Въпросник 3 - за домакинството

  

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ
    
ЕСИ "ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ СЕЛСКОТО ДОМАКИНСТВО"
    
ВЪПРОСНИК №3
    
ЗА ДОМАКИНСТВОТО
    
    София, 1995 г.
    
    А. КАКВО БЕШЕ ВАШЕТО ДОМАКИНСТВО ПРЕЗ /ОКОЛО/ 1939 г.?
    1. Колко души живееха във Вашето домакинство? ...................бр.
    2. Колко семейства съставяха домакинството? ...................бр.
    3. Колко поколения живееха в домакинството? ....................бр.
    4. Колко души бяха на възраст:
    - до 7 години .......................бр.
    - над 7 до 14 .......................бр.
    - над 14 до 18 .......................бр.
    - над 18 до 30 ........................бр.
    - над 30 до 50 .......................бр.
    - над 50 до 70 .......................бр.
    - над 70 години .......................бр.
 
   5. Изредете всички членове на домакинството по схемата дадена по-долу, като започнете от най-възрастния член на домакинството до най-малкия член на домакинството и опишете: малкото име, пол, възраст /година на раждане/, родствена връзка с най-възрастния член, образование/към 1939г./
    
    СЪСТАВ НА ДОМАКИНСТВОТО:
Име Пол Възраст /1939г./ Родствена връзка с най-възрастния член на домакинството Образование
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
    
    6. С какво завършено образование са били членовете на домакинството през 1939г.?
    - предучилищна възраст ....... души
    - ученици ............ души
    - студенти ............ души
    - неграмотни ............. души
    - ограмотени ............. души
    - завършено начално /4 отделение/ ............. души
    - завършено основно /3-ти прогимназиален клас/ ............. души
    - завършено средно /гимназия/ .............. души
    - завършено полувисше,висше ............... души
    7. От какви дейности /работа и услуги/ се изкарваха пари в домакинството? Опишете свободно с текст.
    8. Колко души от домакинството вземаха участие в поддържането на земеделското стопанство на домакинството?............. души
    9. Колко души от домакинството работеха в земеделските стопанства на други хора?
    а/ редовно / като какви/ ........................ души
    б/ нередовно, от време на време, само при
    върхови моменти /като какви/ ...........души
    10. Колко души от други домакинства (наемни работници) работеха във Вашето стопанство?
    а/ редовно / като какви/ .................... души
    б/ нередовно, от време на време, само при върхови моменти /като какви/..................... души
    11. Колко души от домакинството работеха на заплата, извън селското стопанство?...... души
    12. Имало ли е гурбетчии от домакинството, в кои години, в кои страни, в кои други места в страната, какво са работели там, опишете? .......
    13. Имаше ли членове на домакинството, които членуваха в някакви кооперации? /кои, какви кооперации, опишете/......................
    
    Б. В КАКВО ЖИЛИЩЕ ЖИВЕЕШЕ ДОМАКИНСТВОТО ПРЕЗ /ОКОЛО/ 1939 г.?
    
14. Вид собственост:  
собствено 1
под наем 2
друго 3
    
15. Големина  
1 стая 1
2 стаи 2
3 стаи 3
4 - 5 стаи 4
повече от 5 стаи 5
    
16. Имаше ли в къщата: да не
водопровод/чешма в къщата/ 1 2
електричество 1 2
чешма на двора 1 2
кладенец на двора 1 2
тоалетна на двора 1 2
тоалетна в къщи 1 2
баня 1 2
чешма извън двора 1 2
кладенец извън двора 1 2
    
17. Главен източник на отопление през зимата  
огнище 1
печка с дърва и въглища 2
камина 3
друго /какво/ 4
    
18. На какво се готвеше най-често?    
  през зимата през лятото
огнище 1 1
печка с дърва и въглища 2 2
котлон с дървени въглища 3 3
електрически котлон 4 4
друго/какво/ 5 5
    
    В. СЕЛСКО СТОПАНСТВО
    19. Земеделско стопанство през /около/ 1939г.
    А. Земя собствена ... дка
    Б. Земя под аренда:
    - вземана ... дка
    - давана ... дка
    В. Добитък /какъв и колко/ ...
    20. Селскостопански инвентар в домакинството през /около/ 1939г. / да се опише точно/ ...
    Селскостопански постройки /да се опишат точно/...
    
    Г. САМООЦЕНКА НА ДОМАКИНСТВОТО ПРЕЗ /ОКОЛО/ 1939 г.
    Бедни ... 1
    Средни ... 2
    Богати ... 3
    
    

Title Info
Genre science
Author Институт по социология
Title ЕСИ "ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ СЕЛСКОТО ДОМАКИНСТВО" - с. Настан, Девинско
Keywords социологическо, проучване, град, село, въпросник, 1994
Date юни 1995
Language bg
Source Language bg
Document Info
Author [Омда]
Date 23.09.2013 (2013-09-23)