Източник: Комисия за защита на конкуренцията

Нелоялна конкуренция

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Р Е Ш Е Н И Е    №138

София, 13.12.2001 г.


Комисията за защита на конкуренцията в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Николай Павлов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Васил Милков
Петьо Славов

ЧЛЕНОВЕ:
Лиляна Пиперкова
Мария Попова
Елена Стоименова
Мими Вишева
Димитър Кюмюрджиев
Катерин Катеринов
Драгия Драгиев
Реджеб Мустафа

При участието на секретар-протоколист Анелия Добрева, разгледа в закрито заседание, проведено на 13.12.2001 г., преписка вх. КЗК №100/10.09.2001, докладвана от заместник председателя на Комисията г-н Васил Милков .

В Комисия за защита на конкуренцията е образувана преписка №КЗК-100/10.09.2001г. във връзка с протокол №132/ 03.09.2001г. по докладна записка на г-жа Румяна Карлова – Директор на Дирекция “Правно-икономически анализи”, относно постъпило писмо вх. №699/16.08.2001г. от Държавната агенция за осигурителен наздор (ДАОН) към Министерски съвет.

Писмото съдържа твърдения за упражняван натиск от страна на Пенсионно-осигурителна компания “Гаранция”, в качеството й на осигурителен посредник на Пенсионно-осигурително дружество “Нютон-Сила” АД, върху ръководители на дружества, които са част от Индустриален концерн “АКБ Форес”, във връзка с избора на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване от служителите в тях. Със заповед, издадена от председателя на ИК “АКБ Форес”, на изпълнителните директори на дружествата се нарежда всички служители в съответните дружества да сключат договори с Универсален пенсионен фонд “Нютон-Сила”.

По мнение на ДАОН е извършено нарушение на чл. 34, ал. 3 от ЗЗК.

Проведено е разследване за изясняване на обстоятелствата, събрани са становища от ДАОН, ПОАД "Нютон Сила", ПОК "Гаранция", ИК "АКБ ФОРЕС".

От събраните доказателства се установи следната фактическа обстановка:

    ИК “АКБ Форес” не е регистрирано под каквато и да е форма образувание, той не е юридическо лице и няма наети служители по какъвто и да било договор, видно от писмо КЗК вх.№100/16.10.2001г.
    Председателят на КС на ИК "АКБ Форес" Николай Банев е издал Заповед №3 /27.07.2001г., с която на изпълнителния директор и на началник ТРЗ е разпоредено да окажат съдействие на осигурителните посредници на ПОАД "Нютон Сила" да получат информация за щатните служители на дружеството, родени след 31.12.1959г., а щатните служители, подлежащи на задължително пенсионно осигуряване лица да подпишат договори за допълнително пенсионно осигуряване с ПОАД "Нютон Сила".
    Не съществува сключен договор между ИК “АКБ Форес” и ПОАД “Нютон-Сила”.
    ИК “АКБ Форес” няма правни взаимоотношения с ПОК “Гаранция”.
    ПОК “Гаранция” не притежава лиценз за извършване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване. ДАОН не е извършвала проверка за евентуални нарушения, т.к. разполага с правомощия само по отношение на лицензираните пенсионно-осигурителни дружества.
    "ПОК-Гаранция" е осигурителен посредник на ПОАД "Нютон Сила" по силата на сключен на 30.07.2001г. договор.
    Изпълнителният директор на "ПОК-Гаранция" в неадресирано писмо от 07.08.2001г. пише, че "всички Ваши работници и служители, родени след 1959г. задължително трябва да станат членове на ПОАД"Нютон Сила … ако имате желание и при проявен интерес".
    Няма служители на ИК “АКБ Форес” избрали Универсален пенсионен фонд “Нютон-Сила” с посредничеството на ПОК “Гаранция” във връзка с допълнителното задължително пенсионно осигуряване, видно от становище на изпълнителния директор на ПОАД “Нютон-Сила” вх.№КЗК 100 /13.11.2001г. и на изпълнителния директор на ПОК “Гаранция” вх.№КЗК 100 /15.11.2001г.

При така очератаната фактическа обстановка могат да се направят следните правни изводи:

Производството е с правно основание чл.36, ал.1, т.3 ЗЗК във връзка с чл.34, ал.3 от закона.

Извършено е проучване на обстоятелствата по повод сигнал от ДАОН до КЗК за евентуално нарушаване на правилата на лоялната конкуренция, изразяващо се в действия, които могат да доведат до нарушаване на конкуренцията в страната.

За да се установи нарушение на правилата на лоялната конкуренция, следва да се докаже поведение на предприятие на съответния пазар, което да противоречи на общата или специалните разпоредби на Глава седма от закона, вследствие на което е настъпило увреждане за конкурент- в отношението му с конкурентнте и/или с потребителите.

По смисъла на §1 от Допълнителаната разпоредба на ЗЗК "Предприятие" е всяко физическо лице, юридическо лице или граждянско дружество, което осъществява стопанска дейност на съответния пазар, независимо от правно-организационната му форма. В този ред предприятия са ПОАД "Нютон Сила", ПОК "Гаранция" и ИК "АКБ Форес" (защото е обединение, преследващо определена, и то не идеална, цел).

Релевантният пазар е пазарът на предлагане на услуги за допълнително задължително пенсионно осигуряване. На този пазар участват пенсионните фондове, представлявани от пенсионно - осигурителни дружества (чл.133 КЗОО). Оторизирани са осем пенсионно-осигурителни дружества. ПОАД "Нютон Сила" АД е едно от тях. Т.к. съгласно чл.123 от КЗОО допълнителното задължително пенсионно осигуряване е дейност по набиране на задължителни пенсионно-осигурителни вноски; управление на средствата във фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване и изплащане на допълнителна задължителна пенсия и пенсия за ранно пенсиониране при настъпване на осигурителни случаи предвидени в дял ІІ от Кодекса Комисията приема, че поведението, насочено към набиране на осигурени лица е действие при осъществяване на стопанска дейност, каквото осъществяват и останалите лицензирани дружества. От тук следва и извода, че след като съществуват отношения на конкуренция на съответния пазар то съществува и възможност за увреждане на потенциалната конкуренция на този пазар и следователно поведението на участниците на този пазар е обект на разглеждане от КЗК.

Видно от доказателствата, събрани по преписката ПОАД "Нютон Сила" не е предприемало действия, които биха могли дори да наведат на мисълта, че оказва някакъв вид въздействие върху лицата, подлежащи на осигуряване и по този начин евентуално би навредило на конкурентите или потребителите си. Това означава, че дори и да е налице първото от условията на чл.30 ЗЗК за дефиниране на нелоялна конкуренция, а именно - действие по повод на стопанска дейност (осъществено чрез сключване на договор с пенсионно осигурителен посредник за набиране на пенсионно осигурени лица), то не са налице останалите елементи - да е в противоречие с добросъвестната търговска практика и да вреди на конкурентите или на клиентите на дружеството. Няма доказателства за извършено от ПОАД"Нютон Сила" нарушение по чл.34, ал.3 ЗЗК.

ИК "АКБ Форес" няма право да набира лица за пенсионно осигуряване. То не е конкурент на пенсионно-осигурителните дружества и следователно не може да навреди на техните интереси като конкуренти. За отношенията потребител на услугата на пенсионно-осигурително дружество - пенсионно-осигурително дружество следва да се отбележи, че е възможно в следствие на неправомерно поведение да се въздейства при избора на дружество. В този смисъл и издаденатата от Банев заповед може да се определи като неправомерно действие. Тя обаче е негоден да породи желаните последици акт, защото има за адресати лица (Изпълнителния директор и Началник ТРЗ), които по никакъв начин не са в състояние да осъществят правата на трети лица (служителите ) по отношение избора на пенсионно-осигурително дружество. Изборът на такова, видно от разпоредбите на Кодекса за задължителното общественото осигуряване е личен акт, който се материализира в индивидуално заявление от подлежащото на осигуряване лице до съответното дружество. Освен това въздействието, ако такова е възможно да се упражни, е по отношение ползването или въздържането от ползване на услугата "задължително пенсионно осигуряване". Задължението за ползването й е императив, залегнал в КЗОО, а въздържане от ползването й е невъзможно. Що се отнася до задължението за сключване на договори с ПОАД "Нютон Сила" от служители в "АКБ Форес" следва да се отбележи, че договорите, сключени при липса на съгласие са нищожни и не пораждат правни последици (чл.26, ал.2 ЗЗД). Върху двустранните договорни отношения "АКБ Форес" не може да влияе, защото не е страна по договорите. Поради това Комисията приема по отношение на "АКБ Форес" че издадената Заповед не е действие, което може да увреди пенсионно-осигурителните дружества или техните клиенти и не е противоправно въздействие за ползването на даден вид услуга -хипотезата на чл.34, ал.3 ЗЗК.

Неадресираното писмо на ПОК "Гаранция" не може да се определи като противоправен способ за въздействие и поради изложените по-горе разсъждения, че изборът на пенсионно-осигурително дружество е лично решение на всяко подлежащо на пенсионно осигуряване лице, както и поради съдържащите се писмото изрази - "Ако имате желание", " … при проявен интерес …", от които може да се направи извод, че компанията предлага услугите си, както всяка друга такава и това е покана за сътрудничество, а не задължение, още по-малко принуда за действия. От представените по преписката становища на ПОК "Гаранция" и ПОАД "Нютон сила" е видно, че служители на "АКБ Форес" не са сключили договори с посредничеството на ПОК "Гаранция". Ако имаше принуда по отношение на служителите то, предвид на изтеклия вече краен срок (30.09.2001г.) за набиране на осигурени лица, щеше да има и записани участници- с посредничество на компанията, която по нейно твърдение е свързана с "АКБ Форес", а такива няма. По тези причини, Комисията е счита, че няма извършено нарушение на чл.34, ал.3 от ЗЗК и от ПОК "Гаранция".

По горните съображения и на основание чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на конкуренцията Комисията

Р Е Ш И :

ПОАД "Нютон Сила", ПОК "Гаранция" и ИК "АКБ Форес" не са извършили нарушение на чл.34, ал.3 от ЗЗК.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния Административен съд.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Николай Павлов

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Васил Милков
Петьо Славов
Лиляна Пиперкова
Мария Попова
Елена Стоименова
Мими Вишева
Димитър Кюмюрджиев
Катерин Катеринов
Драгия Драгиев
Реджеб Мустафа

последна промяна : 2002-11-22