Социален контекст на видимата инвалидност

 

В монографията се изследват разказите на две жени и двама мъже с мускулна дистрофия, за да се види, какво е значението на социалната среда за техния начин на живот, как тяхното ежедневие и качество на живот с едни и същи физически увреждания, водещи до почти идентични ограничения във възможностите, зависят в много голяма степен от влиянията на различните макро- и микросоциални контексти, в които протича животът им. С други думи, ще бъде направен опит да се анализира как на базата на влиянието на социалния контекст на прехода отделните истории на живота на лицата с мускулна дистрофия протичат различно, респективно как една и съща хронична болест, съответно увреждания, има различно „поведение” в различни социални контексти, които са културно обусловени и диференцирани.

Тук, подобно на Thapar, Bhardwaj & Bhardwaj, под място на дейност ще се разбира местоположението, локализацията на местата, които често се посещават (или са били посещавани) от хората с мускулна дистрофия – работа, магазини, здравни заведения, места за социални контакти и др. Разказите на респондентите, а и на други хора със същото и/или подобни заболявания, показват съществуването на голямо различие в приписваното значение на местата за дейност, защото контекстите им са различни.....

Цялата монография