Отворено писмо на Конфедеративния съвет на КТ "ПОДКРЕПА"

ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 36-то ОБИКНОВЕНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ИЗБРАНИ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

Като съпоставяме реалните резултати от едногодишното управление на правителството с Зенларираните в предизборната платформа на СДС цели и задачи , и като отчитаме обстоятелството, че сегашният кабинет на практика бе избран със синята бюлетина и не без решаващата помощ на КТ "ПОДКРЕПА", ние, представителите на регионалните и отрасловите структури на " Конфедерацията, с пълното съзнание да отговорността ни в настоящия кризисен политически момент, както и с моралното право и основание да изразим позицията на нашите членове относно социалната, икономическата и политическа обстановка в страната, Ви призоваваме да обърнете необходимото внимание на причините, довели до безпрецедентното противопоставяне на държавните институции в Република България.

Въпреки положените от Вас усилия, намерили израз в приетите закони, които поставят основата на радикалната смяна на съществуващата близо половин век комунистическа система, действията на изпълнителната власт в лицето на двете последователни правителства на г-н Филип Димитров, ни дават основание да направим следните констатации:

Вместо очакваното последователно изграждане на нови демократични структури и механизми, вместо демократичната трансформация на съществуващите и характерни да всяка държава обществени институции, ние сме свидетели на фактическото разпадане на наследените от комунистическото минало обществени институции. Цялото ни общество сега е пред прага на хаоса и разрухата. Как иначе можем да интерпретираме следните факти:

Налице е спад на производството над 25 на сто в сравнение със същия пориод на миналата година; инфлационен ръст от 67 % спрямо октомври 1991 г. ; намаление с над 15 на сто на реалната работна заплата от началото на годината; повече от половин милион безработни; при ниските месечни доходи над 2/3 от българските граждани са на границата на физическото оцеляване. Масово емигрират, загубили всякаква надежда и поминък, младежи и специалисти.

Като следствие от недалновидната и непоследователна икономическа политика на правителството в продължение на близо година се блокира процесът на приватизация. Липсва интерес от страна на чуждестранните цнвеститори към българската икономика. Аграрната реформа е в задънена улица. От обществеността се крият условията и намеренията на правителството по изплащането на външния дълг. Няма стратегия по отношение на частния бизнес, придружена с конкретна мерки да неговото стимулиране. В социалната област се провежда открито ограничителна политика, (водеща до драстично понижение на жизнения стандарт и доходите на населението. Не се забелязват никакви съществени промени във финансово-кредитната и парична политика на правителството. Стремежът на всяка цена да се ограничат разходите на държавния бюджет, с цел да се удържи бюджетния дефицит, не е съобразен с вече близо две годишното търпение на българския народ, в очакване на положителни резултати от икономическата промяна. Като цяло кабинетът не намери сили и решителност да провеае структурната част на икономическата реформа.

През изминалата една година от управлението на г-н Димитров се стигна до пълна обърканост във външно — политическите приоритети на Република България. Необмислените деиствия на отговорни и неотговорни фактори доведоха до криза в балканската политика на страната. Реално са заплашени българските национални интереси Икономическите последствия на тази непоследователност и недалновидност предизвикаха непоправими стопански загуби. Бяха изгубени традиционни и жизнено важни пазари. Международният авторитет на България прогресивно намалява. Някои сили се стремят с политически подбуди да взривят крехкия баланс на междуетническите отношения в страната.

Всички държавни и обществени институции и структури на Република България боледуват и се разпадат. Не е ли показателен фактът, че страната ни, бидейки от векожве част от европейското културно и историческо пространство, понастоящем е довела своя художествено—творчески потенциал до ръба на социалния минимум. Некомпетентност и безотговорност се ширят повсеместно. Престъпността и корупцията са достигнали непознати да родината ни мащаби. Изпълнителната власт блокира, намесва се и се стреми да контролира съдебната. Нарушава се фундаменталният принцип да всяко демократично общество — принципа на разделение на властите. По недопустим начин държавата се намесва в дейността на българската православна църква.

Очебийна е липсата на концепции да последователни и демократични промени в такива основополагащи да обществото сфери като икономика , селско стопанство, отбрана, обществен ред, здравеопазване, образование, наука и култура. Опитите на отделни министри да разумни реформи потъват в административния хаос и безотговорност.

Въз основа на всичко изложено дотук,Конфедеративният съвет на КТ "ПОДКРЕПА" с пълен консенсус настоява пред Вас , господа народни избраници:

1. Във възможно най—кратък срок да бъде предложена от парламентарната група на СДС кандидатура да председател на 36-тото Обикновено Народно събрание. Ситуацията, в която е поставен сега българският парламент, води до тежка дестабилизация на законодателната власт в страната. Безотговорността и поведението на някои депутати от синята коалиция водят до реална опасност от предсрочни парламентарни избори. В настоялия момент това би било пагубно да неукрепналата демокрация и българската държава. Оцеляването на широки социални слоеве пред очертаващата се тежка зима е поставено под заплаха.

2.Да се сформира компетентно и действено правителство от СДС или коалиционно такова на СДС и ДПС. Необходима е ясна и конкретна правителетбена програма изпълнявана от почтени професионалисти, която да получи отнобо доверието на разочарования и обезверен електорат. Нужен ни е кабинет, в който се цени професионализма, почтеността и морала , а не сбор от случайни индивиди без политически опит и обществен престиж.

3. Да бъде бъде възстановена незабавно дейността на Националния събет да социално партньорство. Само чрез диалог и съгласуване на позициите между правителството, синдикатите и работодателите, е възможно да се спре ескалацията на социалното напрежение и наболелите социално-икономически проблеми да намерят сбоето адекватно решение. Да бъде внесена в Народното събрание за ратифициране Конвенция № 144 на МОТ, регламентираща трипартидното сътрудничество.

4. Парламентарната комисия, разследваща злоупотребите около НеФтохим — Бургас, да представи незабавно своите заключения пред Народното събрание и обществеността.

Парламентът да сформира постоянно дейстбаща комисия за разследБане на многобройните случаи на корупция и злоупотреби, следите на които водят до най-висшите етажи на властта.

5. Да се прекрати безмислената и самоубийствена прагандна война срецу Президента, ДПС, синдикатите , частния бизнес , съсловните организации, извънпарламентарната опозиция, Българската православна църква, депутати на СДС, които изразяват собствено мнение и изобщо всички, които имат становище, различно от това на самопровъзгласилите се "демократи". Българското общество има нужда от спокойствие, сигурност и увереност, а не от постоянни скандали, компромати, клевети и инсинуации.

6. Крайно Бреме е българският парламент да промени по законодателен път правната уредба на обществото по начин, който да не дава възможност правораздавателните институции да се използват като средство да сплашване и разправа с инакомислеците. Комунистическите управници да бъдат съдени да реалните престъпления, извършени от тях срецу етническите малцинства, инакомислеците и българската икономика, а не да смехотворни злоупотреби.

Крайно време е органите на сигурността , армията и полицията да бъдат реформирани и ръководени по начин , който да доведе до реално гарантиране на националната ни сигурност и обуздаване на надигналата се безпрецедентна вълна от престъпност, насилие и корупция.

7. Да бъдат регламентирани чрез закон взаимоотношенията между църква и държава. Комисията по вероизповедание показа своята пълна несъстоятелност и пагубна роля за религиозния мир в страната.. Тази атавистична институция няма място в Република България.

Да се преустанови веднага намесата на изпълнителната власт в църковните дела, което е недопустимо за всяка правова държава, а на виновните за това да се потърси наказателна и политическа отговорност.

 

УВАЖАЕМИ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ, ИЗБРАНИ СЪС СИНЯТА БЮЛЕТИНА,

Ключът към общественотп спокойствие и просперитет, ключът към демократичното бъдеще на страната ни е във Ваши ръце. Използвайте го разумно , отговорно и компетентно. Използвайте го докато не е станало прекалено късно. Ние сме Ви избрали в българския парламент, за да материализирате мечтите и надеждите ни за едно по-добро и справедливо общество. България не е частна собственост на група политици или на Националния координационен съвет. България принадлежи на всички честни и демократично мислещи българи. Един ден историята ще Ви държи отговорни, ако не изпълните своята мисия.

22.10.1992 г.

СОФИЯ

КОНФЕДЕРАТИВЕН СЪВЕТ НА КТ "ПОДКРЕПА”

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

д-р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ