Протокол от заседанието на колегиума на МВР - 6 февруари 1989 г.

СТРОГО CEKРETHO!

 

СТЕНОГРАМА1

от проведена оперативка в Заседателната

зала на Министерството на 6.II.1989 г.

от 9.30 ч.

 

Др. МИНИСТЪР:

Днес искам да чуем информация за обстановката в страната.

Дайте да видим съвсем кратко и делово, кой - каквото има да каже.

По линия на ПТУ - има ли нещо? - Не.
По линия на ВГУ.

 

Ст. САВОВ:

Станала е провокация с военно аташе, отнети са 3 документа за Общия пазар, не са секретни ,след среща с местен човек. Това е провокацията, но след това го освобождават.

 

Е. АНАЧКОВ:

Вчера, при проверка на пътническия влак, който идваот Турция в кабината, в купето на кондуктора е намерено 5 кг наркотично вещество. Всички данни засега говорят, че участие за пренасяне на това наркотично вещество имат кондуктора и някой от персонала. Но това е въпрос, който ние ще го изясняваме. Обстановката е такава, че външно лице да проникне в кабината, в купето на кондуктора е малко трудно. Това е по-съществено за отбелязване през последните 2-3 дена.

ДР. МУСАКОВ:

В събота вечерта се състоя поредното заседание наръководството на Клуба. По предварителните ни данни то трябваше да се проведе в дома на проф.Иван Николов.Там отидоха и 5 /пет/ от поканените лица, но се оказа, че в последния момент мястото на заседаниетое променено и заседанието се проведе на същата улица,няколко номера по-встрани в дома на покойния Неделчо Ганчовски. На няколкото позвънявания, които направихме, вечерта по времена събирането там, никой не отговаряше на телефона.Следкато приключи към 9.30 - 10.00 ч. се обади глас, приличащ на възрастна жена, вероятно е съпругата наНеделчо Ганчовски. Той има син, който живее отделно - кв. Младост, работи в редакцията на вестник "Народна култура", сега е избран за партиен секретар там. Нямаме данни досега да е ангажиран около клуба.

Нашето мнение е, че семейството наИван Николов е било близко със семейството на Неделчо Ганчовскии натази основа ползват тази квартира като конспиративна квартира за срещи. Досега не сме установили нито едно от лицата, с които се занимаваме да са посещавали тази квартира.

На заседанието присъствуваха 12 човека - Ж. Желев, Николай Василев, проф. Иван Марев, Невена Стефанова, Искра Панова, Чавдар Кюранов, Георги Величков, Мария Бойкикева, Иван Николов, Иван Джаджев, Алексей Шелудко и Борис Спасов. Всъщносттова е разширения състав на ръководството - оперативнотобюро и някои от членовете на т.нар. "управителен съвет".

Пълна и точна информация какво е обсъждано на тазисреща нямаме. Тези дни ще продължава уточняването, но се получиха някои първични данни, които според нас заслужават внимание.

Въпреки наличието на известни противоречия, членоветена ръководството и активистите не се отказват от по-нататъшните си действия за привличане на нови членове и разширяване на клуба, за пропагандиране на неговите цели и дейност, за противодействие на провежданите спрямо тях мерки.

По въпроса за членството в клуба и дали да разширяватили не състава,има противоречиви мнения. То е предмет на 2 или 3 обсъждания поредни, и въпреки това не могат да стигнат до единно мнение. Екстремистите считат, че състава трябва да се увеличава поголовно и в София и в страната, включително и чрез създаването на клубове-филиали или самостоятелни клубове
по подобие на този. В същото време, значителната и преобладаващата част от членовете на ръководството, по-трезво мислещите каквито са Искра Панова, проф. Кирил Василев, Иван Николов считат, че клуба трябва да съхрани сегашната си насоченост за работа изключително по и с интелигенцията - научно и художествено творческа.

Даже много често предупреждават и студенти, коитопо различни поводи се обаждат, че трябва да се дистанцират от клуба, тъй като са млади и могат да пострадат сериозно.

Независимо от това, обаче, според нас има реалнаопасност и възможност екстремисткото крило начело с Ж. Желев да надделее на един етап, а дори и да не надделее, то да продължи да разширява дейността на клуба под формата на клубове филиали в провинцията и сред студентската и работническа младеж. Ако не вземем достатъчно ефикасни мерки.

Това е бил единия от въпросите, който е разискван,противоречията са продължили. Решение не е взето, доколкото се простира нашата информация.

Иван Николов многократно и упорито твърди, че получава информация от високи места. В т.ч. и на последното заседание това е твърдял, че е получил подобна информация и съгласно тази информация репресиите тепърва щели да започнат. Властитещели остро и деференцирано да подходят към всички членове и както той се е изразил "между живота и смъртта до разсредоточаване, извеждане в чужбина, вадене от клуба, гладене по косъма и т.н.". Не е изключено по-различни пътища Иван Николовда получава реална информация заонова, което е решено. Ивъв връзка с това са обсъждали как трябва да работят при новите условия /според тях нови - в този смисъл, че се отива на пълно и окончателно ликвидиране на клуба с всички възможни средства по пътя на индивидуалния, конкретния подход/. Т.е.
те не обсъждат как да отидат къмприключване, към ликвидиране и самоликвидиране на клуба , а как да продължат при новите условия.

Не сме в състояние да кажем, какви точно решенияса взели относно бъдещата работа на клуба. Има отделни идеи, които не са приети обаче. Един от членовете на ръководството писателя Георги Величкове предложил всички от ръководството да вземат по 10-тина човека от членовете на клуба и да работят
с тях. Т.е. познатата ни от преди 9.IX. работа на РМС и това означава да се създаде една организация, организирана дейност.За да могат да поддържат връзка, да информират членовете идаполучават обратна информация от тях.

Другият въпрос, по който са разисквали е едно направено предложение да се създаде фонд - национален или даже международен за подпомагане на членовете на клуба, пострадали от репресивните мерки /като те ги наричат/ като идеята за този фонд смятали да афишират чрез средствата за масова информация, в т.ч. и западните, да посочат адресите на лицата на които да се изпращат помощи и да призоват към изпращане на помощи на български граждани, живеещи в страната и на всякакви граждани от целия свят. Решили са също да започнат изявите /това няколко пъти започват да го решават/ и първата тема, според последното им решение, е да бъде за преустройството в духовната сфера, с лекториДобрин Спасов и академик Алексей Шелудко. Възложили са на изпълняващия длъжността председател Николай Василев да изпрати до компетентните органи писма, с които да искаразрешение за тези лекции.

Прави впечатление, че в последно време някои отчленовете и активистите на клуба в по-малък състав главно на приятелска основа се събират, обсъждат различни въпроси и главно мерките, които се взимат спрямо тях.

Оценяват много високо това, което са направили взащита на Петър Маноловкакто вътре в страната, така и зад граница. Блага Димитровабила подготвила ново писмо във връзка с Петър МаноловподФормата на обръщение към интелигенцията. В него правила съпоставка със смъртна на П. Пенев, П. Дубароваот Бургас, а някои дори я съветват да добавила и Кр. Раковски, Дебелянов, Ракитин, Вапцаров и пр.

Този материал тя го готви заедно с Георги Мишев.

Въпросът за връзките с т.н. "независимо дружество",човешките права - също е обсъждан, също остават противоречията. Болшинството от членовете на ръководството считат, че не трябва да отиват на контакти, ако изключим защитата на Петър Манолов, която направиха, на други контакти не биват да отиватс дружеството, тъй като неговото ръководство, особено неговия председател е компрометиран и те не би трябвало по този начин дасе компрометират.

Според нас клуба все повече придобива облик на формирование с политически отенък, което чрез западните средства за масова информация се стреми да дискредитира партийното и държавно ръководство и всява недоверие към него.

Що се отнася до дружеството - две неща са съществени за неговата дейност.

Първото е, че чувстват ръководството на дружеството компрометирано политически и морално и това, което сме направили чрез средствата за масова информация още повече ги компрометира пред обществеността и сега основната им задача е да направят известни промени в ръководството като изолират Илия Минев и някои други лица и се ориентират към български граждани с необходимата обща култура, подготовка, авторитет,
влияние. Обсъждат се 1-2 кандидатури, включително една кандидатура на ст.н.с. в един Научно-изследователски институт.

Това е едното направление и другото - да разширяват състава на дружеството като някои от активно изразяващите се в последно време намалиха активността си и за сметка на тях се появиха някои нови. Особено активни се оказаха фамилията Бабечки и Узунови от Шуменско, които по тяхна информация са привлекли около 20-тина нови лица с възстановени имена от районите на Шумен, Дулово. Присъединиха се и някои нови лица. Искам да се спра на две конкретни неща.

В петък вечерта пуснахме зад граница и заминаха Бабечки и Узунови - 9 човека. При проверките, които направихме се оказа, че носят някои материали - документи на дружеството. Те са иззети, носеха някъде /първоначално казаха 4-5 хиляди/, след това са открити още пари в куфари с двойни дъна, открили са й две жълтици. Ние бяхме казали на КПП-то да не ги задържат, защото има опасност като отидат в Австрия, там като нямат пари да ги върнат обратно в България и да се чудим какво да ги правим. Независимо, че е нарушение - да ги пускат да вървят. Това е едното.

Другия конкретен факт в петък до към 10 и нещо ч. другарите от ГСУ са върнали основната част от литературния архив наПетър Манолов. Срещата е станала в Окръжното управление, направен е филм - видео и звукозапис - пил е кафе, изпил е 1 л. и половина вода и няма толкова вид на гладуващ и болен, държал се е общо взето нахално, на нито един от въпросите не дава убедителен отговор, оневинява се във всичко и в крайна сметка е заявил, че продължава гладната стачка, докато не върнем всички материали. Съпругата му вече е прекратила гладната стачка и Илия Минев също щял да прекрати гладната стачка, но той щял да продължи. РеалноПетър Манолов не прави гладна стачка. Това са новите неща.

Явно е, че дружеството и Клуба не ограничават дейността си. Идоста предложения сме правили и доста решения вече има. Някои неща, мисля че, допълнително могат да се имат предвид.

Още веднъж да се върнем към разногласията по различни въпроси, които възникват в клуба. Да направим необходимото ние, а мисля, че тук и партийните органи могат да свършат много полезна работа за задълбочаване на тези разногласия,
с оглед на това да се създадат по-остри противоречия, които дадоведат до намаляване на активността и даже й ликвидиране наклуба. В същото време да не допуснем в никакъв случай при подсилването на тези противоречия и изваждането на някои лица от клуба да се ориентират и да стигнат към създаване на някакви нови формирования, от които няма да имаме никаква
полза.

Другарите от отдел "Пропаганда" и ГСУ съвместно с нас трябва да извадим всички дискредитиращи и компрометиращи материали, особено интервютата, които дадоха на западните средства за масова информация, за отделни лица, особено Ж.Желев и Блага Димитрова и някои други и да предложим как по-добре да се използуват за разобличаването им.

Трето, мисля, че би могло да се помисли и да се прецени дали не е целесъобразно, използвайки тези материали, в средствата за масова информация да излязат някои материали - разобличаващи и за Ж.Желев и за Бл. Димитрова и общо за лица от клуба, които "уж много ратуват за гласност", в тези техни идеи и мними желания всъщност те се опират на западните средства зa масова информация.

Четвърто, считаме, че би могло по линия на Външно министерство да се направят някои стъпки по дипломатическия канал, не може една държавна радиостанция, каквато е "Дойче веле" да работи срещу България, а в същото време да демонстрират западно-германците добро отношение и добри връзки
със страната ни. Мисля, че може по дипломатически път да се отправят ноти, да се повика и посланика на Западна Германия и да се отреагира върху това, което се публикува.

Последно, до този момент основно с работата по клуба и по дружеството се занимаваше нашето VI-то управление. Нещата вземат такъв характер, че тази работа излиза извън рамките на управлението и бих предложил по-активно да се ангажират и другите оперативни поделения и ПГУ и ВГУ и IV-то управление,да се използват и техните добри възможности, според нас и за по-богата информация и за по-активно и цялостно въздействие върху лицата и контра-действия, каквото би трябвало да предприемем.

Завърших!

Ст. СТОЯНОВ:

Това са все мерки по наша линия. Ние ще следим, ще контролираме действията на тези членове на ръководството. Трябва да се включват по-активно и да се ангажират и съответните органи и институции, където работят тези хора. Ако трябва чрез ЦК, другите държавни институции, Комитет за култура, Министерството на науката, образованието и просветата да искаме тяхното по-активно включване. Това са все хора с такива позиции, на държавната трапеза, получили всичко, дори много повече отколкото са заслужили, а в крайна сметка си правят каквото си искат. А ние вървим след събитията и заключителните мерки ги няма.
Същото е и по отношение на някои териториални и местни партийни органи, за тези които са партийни членове. Една не малка част са активни борци против фашизма и капитализма. Що за активни борци са тези, които са се ангажирали в една такава по същество антипартийна и антидържавна дейност. Очевидно, че само с нашите мерки и сили нещата няма да могат да бъдат решени.

 

ДР. МИНИСТЪР:

Това е добре, но по наша линия какви други предложения имате?

 

ДР. САВОВ:

По линия на ПГУ, още преди 10-15 дена, когато излезе въпроса за активността на този изменик на родинатаПетър Бояджиев сме дали указание за компрометиране и заплахи, защото във Франция са ограничени възможностите, но в другите страни като в ГФР има по-големи възможности. Резултати още нямаме. По линия на емиграцията и на "Свободна Европа", но възможностите са по ограничени зад граница и мероприятията, които провеждаме там не са пълни.

За случая с Ганчовска - ме наведе на мисълта. Преди повече от година, тази жена искаше прием при др. министър.

При произшествието със съпруга й той оставил писма, адресирани до нея, които били иззети. Имало разследване на случая и писмата били иззети от нашите органи. Все още не са и предадени тези писма. Ако това е действително, предлагам да се извърши проверка, и ако се намерят тези писма, и ако са подходящи за връщане, по такъв начин ако й се върнат ще бъде неутрализирана. Тя е обидена на тази основа. И на тази основа те играят и са намерили подслон в петък вечерта, както се каза. Дори е възможно да не са й обяснявализа какво се събират подробно.

 

ДР. МИНКОВ:

Аз мисля, че този комитет, няма да преустанови своята дейност, ако няма твърда намеса. Запада активно си поддържа. Радио "Дойче веле", Митеран ги поддържат. Те не могат да се примирят, че в България не е както на други места. Очевидно само с тези мерки, които ги предлагаме, смятам, че трябва да търсим и законни форми и по "твърдо да тропнем на масата". Ако трябва и ЦК да вземе отношение. Сега по време на отпуската и чета на Марко Ганчев "Неканени мисли" - под формата на защита на преустройството - чиста контрареволюция. Насройване и удряне върху основите на социализма. Как ще ги държим ние тези хора? Трябва да се намерят законни форми, да се съгласуват в ЦК , защото в противен случай ще трябва да гасим пожари.

Завърших!

 

ДР. АНАЧКОВ:

Според мен, ние трябва да ускорим тази линия, която сме възприели - с тозиклуб. да се ликвидира. Какво имам предвид? Данните, с които разполагаме, главно по дипломатическия канал и зад граница, противника много разчита на този клуб, да активизира дисиденството и недоволството в нашата страна. Това ние в никакъв случай не трябва да го допуснем. Споделям това, което предлага др. Мусаков, но съм съгласен и с др. Минков, че то няма да бъде достатъчно.

В тази връзка, аз искам да направя едно предложение. Кой да се ангажира още в политическото разобличаване на тези участници -в комитета. Без едно такова разобличаване, както сме почнали, но от много авторитетни наши интелектуалци, само нашите мерки - милиционерски и груби още повече ще се използуват от противника, за да раздухва тази подета кампания
че у нас няма демокрация, няма грижа за правата на човека и т.н. Без едно такова разобличаване - смятам, че другите мерки за въздействие няма да са достатъчни.

Едновременно с това, което каза др. Мусаков, ние трябва да впрегнем всички наши сили и възможности. Но разобличаването на този комитет трябва да се ръководи извън нашето министерство. Ние да сме помощни, да намираме информация, да провеждаме някои мероприятия, да се крием дълбоко, да не показваме органите, където е нашето слабо място по което противника се възползва и ни бие. Имам предвид тази политика, която напоследък се провежда в Съветския съюз. Тази широка профилактична дейност, но тя не се върши от органите.

Органите дават информацията, а тя се върши от другите институти - партийни и всякакви.

Тези, от които можем да се освободим трябва да ги пращаме зад граница. Те там са по-малко опасни, отколкото при нас.

И тук по предложението на др. Савов за Петър Бояджиев. Ние трябва да поставим задача - да провеждаме активни мероприя- ххх и тук в центъра и зад граница, малко да ги посплашим, даги респектираме. В дъното на всичко е Румяна Узунова. Тя е опасната, поне аз така чувствам.

Завърших!

 

ДР. КОЛАРОВ:

Съгласен съм с предложението на др. Мусаков. Считам, че мерките трябва да са комплексни. Наред с нашите мерки трябва да се ангажират и много други обществени органи и организации и съответните им местни ръководства и партийни организации. Смятам, че трябва да се наблегне на два момента.

Главно разобличаване. При нас разобличаванетое много слабо. Изпитвам чувството, че в България няма вече журналист, който да защитава социализма. Всички чакат само да им се даде свобода да хулят, но да защитят социализма като че ли няма журналисти. Излиза епизодично една статийка или съобщение и след това се мълчи с месеци. Трябва по-активна настъпателна, разобличителна дейност да има от нашата преса,
от нашите журналисти, от нашата интелигенция. Смятам, че това ще съдейства на останалите мерки, ако ние спечелим общетвеността.

Другия важен момент е заостряне противоречията между тях и засилване на разложителната дейност вътре. Това също ще бъде много ефектно. Въобще мерките трябва да бъдат всестранни. Да не се ограничаваме само на един вид мерки, защото няма да има резултати. Но разобличителната дейност трябва да се засили много. Като я няма тя създава предпоставки да никнат такива клубове и неориентираните хора да се присъединяват защото онези активно пропагандират и чрез западната преса, и чрез радиостанциите, а и тук те правят срещи, разговарят непрекъснато, събират се и въздействат на много хора.

Това е, друго нямам!

 

ДР. СТОЯНОВ:

ЗаПетър Манолов пропагандираха, разказваха за него, че всички мерки, които сега предприемем ще бъдат с много по-малък ефект. А той нищо не струва, но това трябваше да го направим преди 15-20 дни, ефекта щеше да бъде много по-голям. Може би вината е в нас. Ние събираме и обобщаваме информацията за тези хора и трябва да я предоставяме на тях, да я видят,
да се запознаят и аз съм убеден, че тези 27 човека, които са подписали възванието в негова защита, поне 20-те от тях нямаше да сложат подписа си и да се ангажират по този начин, ако имаха по-подробна представа за стойността на тези негови "писания" и за техния характер.

 

КОЛАРОВ:

Няма ли критици у нас, пък да го изтъкнат какъв поет е, какво представлява неговата поезия? Какъв поет е? Нека да излезнат критики от авторитетни литературни критици, от други писатели, пък да кажат какво представлява като поет. Какви му са целите като поет. Авторитетът му да се събори.

 

ДР. МИНИСТЪР:

Коцалиев, как мина срещата с Манолов?

ДР. КОЦАЛИЕВ:

Това не може да се каже, че е среща. В петък около З ч. и половина вечерта. Коментара, който той направи в къщи в "героична поза" /това личи и от кадрите/ - като разпит той беше разобличен, за това че не е никакво литературно творчество, това което беше иззето от дома му. Беше подписан от него протокол, че няма да ги поставя.

 

ДР.МИНИСТЪР:

Тези документите /възванието към армията , и за дружеството/ саморъчно от него ли са написани?

 

ДР. КОЦАЛИЕВ:

Да, саморъчно от него, на ръка са написани. Голямата част от тях се намират в т.нар. сп. "Слухове", а една част все още не сме я иззели, която беше в една от сбирките, която стана онзи ден и тази седмица ще търсим подход за легаризация, за да можем да ги изземем и тях.

Манолов няма да миряса само с този подход, и тъй като има обществената подкрепа има голям морален кураж за едно такова открито, аругантно поведение. Затова, по моему усилията трябва да бъдат насочени в тази насока.- компрометиране, дейност срещу "Свободна Европа", иначе той сега се чувства много окрилен. 27 човека, между които седят имената на хора, които са добре известни на всички присъстващи тук. Аз незнам
др. Мусаков какво е доложил като мероприятие, но ние след обяд вървим към това мероприятие, което вие утвърдихте. Изгледите за успех са едно към едно.

Искам да информирам тук другарите, нашата идея е да влезнем като "глупавия Иванчо" вътре, който е дошъл да се изявява - това е външната идея, а скритата идея е - че никой не се занимава с литературни ръкописи, че е пресечена дейността на една враждебна групировка, която отправя призиви за сваляне на конституционния строй. След втората редакция на филма от 3 ч. направихме 10 минутен филм. Оставихме няколко фрагмента, които трябва да ги видят. Първият фрагмент, да го видят господата, които са се затъжили много за Манолов да не умре, че приема кафето, което му се дава да пие; в следващия момент следва един въпрос, който му е отправен "Правите ли разлика между това, което се нарича поетично творчество и другата дейност, в която се организирате"? и следващия фрагмент е за Съюза на българските писатели, че това е една празна организация, в която той не желае да членува.

Днес ще бъде извадено за трети път от тези 10 мин. това. Не съм казвал и наЛевчев за тази работа. Идеята е ако успеем да се вклиним , в един момент да им пуснем тези фрагменти от филма. А някои тук вероятно знаят, той си е направил обилна вечеря в Тримонциум по време на гладната стачка.

Аз също споделям тази тревога и считам, че без всеобхватни мерки имаме опасност да компрометираме й органите. Ние много пъти сме се излагали открито и не се страхуваме от това, че може някои да говори срещу нас, въпроса е че резултат може да не се получи.

Дошло е време, ЦК да пресече някои прояви. Като продължение казаното на ген. Минков, аз ще посоча например един такъв факт, който стана на 13 - в петък. По покана на Огнян Панов, който е член на ЦК и изпълнява длъжността директор на института за Социално управление - в 13 зала на НДК имаше публична лекция на съветски професорБестужев. Общото резюме на дву-часовата му лекция е , че от този социализъм дето сме направили /определен от него като "казармен социализъм"/ нищо няма да излезе. Това, което ни остава да правим е да гледаме какво е направил Запада. Там е присъствувал професор Иван Николов.

Кой ги кани тези?

Лиляна Стефанова миналата вечер дава интервю на Румяна. Борила се е до 30/100. Твърдяла, че никакво писмо не е изпращала до "Литературен фронт", но до тук спира целия й кураж.

Имам една моя частна информация - вече 10 дена се преследват български автори, няма кой да напише една статия за Румяна Узунова.Имаме група за задгранична пропаганда, имаме сектор за пропаганда на идеологическата политика. Вчера излезна едно стихотворение в "Работническо дело" на Орлин Орлинов, където само първите две строфи горе-долу са добри, а по-нататък човек почва да се колебае за какво става дума.

Мойто предложение е успели или не днес, следващите няколко дни да не излиза конкретен материал, а да излезе на стр. на "Работническо дело" един общ документ, в който лайф-мотива да бъде това, че преустройството си има трудности и тежести, но няма в мътна вода да позволим риба да се лови от хора с нечисти намерения, а след това вече в страниците на другите ежедневници да започне конкретно разобличаване. И това да стане през следващите 6-7 дена и да престанем да се крием , като че ли няма нищо. "Дойче веле" бълва, "Би Би Си" бълва, "Свободна Европа" бълва ден и нощ, а "Работническо дело" се занимава с внедряване на бригадната организация.

Аз завърших!

Много моля др. Мусаков, ако може до след обяд до 3.00 ч. ако има някакви коментарии, които са от значение, да ги имам предвид.

 

Др. МИНИСТЪР:

Предложените мерки за целесъобразни, но ние не сме ръководен център в тази работа. Знае е се кой е. Тази тревога за една такава организирана и настъпателна кампания е основателна и аз я споделям.

Предложението и другите поделения да се заемат е правилно. Др. Аначков, всичко което имате,включително и старите архиви за тези лица ни трябват. По линия на ПГУ се уточнихме. По линия на следствието, които имат стопански и други престъпления да се приведат в известност. Всички тези лица. По линия на VI-то управление - много бавно действаме. Няма какво да ги чакате, бързо, всички определени да заминават
зад граница2.

Др. Мусаков, колко души сте извели досега?

- 9.

- Има ли още?

- Има.

 

ДР. МУСАКОВ:

Някой от тях, основната част, не искат да излизат. Категорично не искат. Ж. Желев и другитесъщо говорят, че те няма да напуснат страната. Дори Невена Стефанова каза "Пускат ме да замина за Франция, но аз се колебая дали да замина, защото ако отида в Париж, може да не ме пуснат да се върна в България". Не само хората от дружеството, но и от клуба не искат да излязат зад граница. Тази известната Екатерина Маркова много искаше да замине, сега не иска.

А ако ги изпратим на сила, започват от там да действат. Така, че ние никак не ги задържаме, Ние искаме час по-скоро да ги изчистим, но те не искат сега. Румяна Стефановаискаше да замине с мъжа си за Париж, но сега се отказа. Поне него да оставя тук за заложник. Хайде аз ще замина, няма как, но поне него ще оставя тук. Включително и на симпозиуми и други мероприятия не искат. Тук им било мястото, тук трябвало да водят битките.

 

ДР. МИНИСТЪР:

Става въпрос за нашите поделения и маркирана ли е тяхната работа?

 

КОЦАЛИЕВ:

Искам да кажа само едно изречение.Много хубаво ще бъде, ако на тази среща поне 1 да накараме да стане в залата и да каже, че се срамува, защото са го излъгали и да вземе да напусне, а това утре пресата вече може да го раздува от всякаква гледна точка. Трябва да ги убедим, че не са иззети литературни архиви, а са иззети враждебните прокламации на една антидържава, на една антипровокационна група.

 

Др. МИНИСТЪР:

Замисълът е такъв, ръководството на Съюза на българските писатели кани тези 27 човека на среща, на която излиза началника на ГСУ и казва това е иззето, това е задържано. Искаме да Ви запознаем със съдържанието на това. Вие сте излезли в покрепа. Ако вие подкрепяте това, то е един въпрос и един е разговора, но ние приемаме че по принцип подкрепяте и се борите срещу намесата да не би да се посегне на правата на поетите и писателите, но не сте запознати със съдържанието, ето го съдържанието3. Това се прави нарочно, тъй като 1 или 2 дни след това ще излезе подробна информация във в. "Работническо дело" за Петър Манолов и това е необходима стъпка.

Това което се поставя е правилно, още повече че там, ще присъствува и партийното бюро, ръководството.

 

КОЛАРОВ:

Смятам, че ние не трябва да присъствуваме там, имам предвид оперативните работници.

 

Др. МИНИСТЪР:

Не съм казвал такова нещо. Ние няма да присъствуваме.

Др. МУСАКОВ:

Последната фраза, която по-дочух беше :Ние отричаме това правителство. Трябва да успеем поне 1 да накараме да стане и да каже: Аз се подписах, но не знаех за какво точно и който е тръгнал срещу този строй да върви, но аз нямам нищо общо.
Ние говорихме с председателя на Съюза синът му да излезе с това. Не може ли един Иван Радоев да го сложим до стената?4

 

Др. МИНИСТЪР:

Друго засега няма. Смятам да приключим заседанието.

 

 

 

Отп. в 1 екз.
Изп.: Ганчовска
Нап.: Ганчовска-193
7.II.1989 г.

 

ИЗГОТВИЛ СТЕНОГРАМАТА:

/Ганчовска/

 

АМВР Ф1 оп 12 ае 916

 

1 От стенограмата личи, както и от други достъпни вече документи, че ръководството на МВР изцяло се подчинява на политическите решения и контрол на ЦК на БКП. Това продължава през целия период на "рухване" - 1988-1991 г., както е било и в предните години. Така че тезата на Яковлев за двувърхия характер на съветската система - съперничещи си за властта пирамиди на партиен апарат и КГБ, в българския вариант не е толкова ясна. Партийният апарат е политически ръководител на МВР и Държавна сигурност. Той възлага задачите, контролира изпълнението, ползва получаваната информация, кадрува. Ето защо шумотевицата за отговорността за дейността на тайните служби, включително и систематично раздухваните афери с "доносниците", са опит да се прикрие истинския виновник за вършеното - ръководните органи на БКП и БКП като партия. Спасява се цялата партийна камарила за сметка на "ченгетата", преотвърждава се БСП вече като олигархическа организация и се издига реално препятствие за формиране на нормална демократична левица, което по социална свързаност (симетрия и диференциация) е пречка за нормализиране на политическата система като цяло.

2 Истина е, че част от неформалите желаеха да бъдат екстрадирани от страната. Активността им беше мотивирана от това желание. Те така и не се завърнаха след 10 ноември. Намирам повод да го отбележа като факт, без да смятам, че това би могло да бъде оправдание за екстрадицията.

3 Те до края не разбират, че не е редно властта да влиза в дома на човек и да бърника и изземва личните му вещи, при положение че няма данни той да планира каквото и да е насилно действие.

4 Не успяха в това си намерение. Не намериха и един за такава цел.