Основни фондове на държавните предприятия

от машиностроителната и металообработващата промишленост 

(Милиони левове по пълна първоначална стойност в края на годината)  

1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1965-1969-1970-1973-1974-1975-1976-1977

Общо

Промишленоироизводствени сгради

Сгради  

Съоръжения  

Предавателни устройства    

Енергетични и двигателни машини и оборудване/Силови машини 

Производствени машини и оборудване    

Транспортни средства    

Измерителни  и регулиращи  уреди, инструменти и други основни фондове

Непромишлени     

Поради промяна в методологията изчисленията основните фондове през периода 1977 - 1979 година, данните за следващите години са: 

Вид на фондовете    

Общо

Промишленопроизводствени сгради    

Сгради        

Съоръжения                

Предавателни устройства        

Енергетични  и двигателни  машини    

Производствени машини и оборудване    

Транспортни  средства    

Измерителни  и регулиращи уреди инструменти и други основни фондове    

Непромишлени