Планове за разместване на населението - 1986 г.

НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


Препис
Поверително!
Екз №....


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5
от 28 февруари  1986  година

 

за планомерно разпределение на трудовите ресурси между окръзи и селищни системи и за национални обекти през деветата петилетка и до 2000 година

Ефективното използване на трудовите ресурси оказва все по-силно влияние върху темповете на социално-икономическото развитие на страната.
Индустриализацията и интензификацията на икономиката предизвикаха обективен процес на движение на работната сила, на освобождаването и преминаването й от едни в други отрасли и дейности. Засилиха се процесите на урбанизация. Наред с положителните страни се проявиха и някои съществени отрицателни последици. Редица окръзи под влиянието на неравномерното демографско развитие - засилилите се миграционни процеси, ниската раждаемост и нарастващата смъртност - са сериозно застрашени от обезлюдяване. Появяват се диспропорции в кадровото осигуряване на обекти и отрасли с важно национално значение.

Същевременно в някои окръзи като цяло, а в други в отделни селищни системи е концентрирано население, чийто труд не се използва ефективно. Ускореното внедряване на научно-техническите постижения в тези окръзи ще засили процеса на освобождаване на работна сила и ще породи остри социални проблеми.

Възниква обективна необходимост за организирано, с икономически средства пренасочване на част от трудовите ресурси на окръзите и селищните системи с относителен излишък на трудоспособно население към обезлюдяващите се територии и обекти с важно национално значение. Едновременно с този процес се налага да бъдат насочени към териториите с относителен излишък на трудо-способно население специалисти и висококвалифицирани работници с оглед на подобряване структурата на производството и по-бързото овладяване на новата техника и технологии.

За да се създадат необходимите икономически, организационни и обществени предпоставки за организирано двупосочно движение на част от трудовите ресурси на страната, за усъвършенствуване на качествената им характеристика и за по-равномерното им разпределение по територията на страната

 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

 

Чл. 1. /1/ Утвърждава Програма за планомерно разпределение на трудовите ресурси между окръзи и селищни системи и за национални обекти през деветата петилетка и до 2000 година съгласно приложение №1.

/2/ За развитието на Строителните войски съгласно утвърдената програма по ал. 1 председателите на изпълнителните комитети на народните съвети да насочват на работа във войските предимно работници, отбили редовната си служба във военизираните строителни организации, а Главното управление на Строителните войски да набира работници от уволняващите се набори.

/3/ Под ръководството на Комитета по труда и социалното дело, въз основа на програмата по ал. 1 изпълнителните комитети на окръжните народни съвети, посочени в програмата, съгласувано с министерствата, другите ведомства и стопанските обединения, до 30 април 1986 г. да приемат свои целеви програми, с които се определят конкретните задачи по селищни системи, формите, методите и средствата за тяхното осъществяване, включително и цялостното осигуряване на жилища за настаняване на лицата, насочени по реда на това постановление. В програмите на окръзите, от които се пренасочват трудови ресурси, да се посочи конкретно броят на лицата по населени места.

/4/ В програмите на окръзите, в които ще се насочват трудови ресурси, да се уточнят населените места.

 

 

Приложение №1

ПРОГРАМА

за планомерно разпределение на трудовите ресурси между окръзи и селищни системи и за национални обекти през деветата петилетка и до 2000 година

Народна република България навлезе в период, в който демографското състояние ще оказва все по-силно влияние върху темповете на социално-икономическото развитие на страната. Резервите за допълнително привличане на трудови ресурси в народното стопанство практически са изчерпани в по-голямата част на страната. За изтеклите четири години на осмата петилетка населението в трудоспособна възраст намалява средногодишно с 10 хил. души. През годините на деветата петилетка и до 2000 година се очертава минимален прираст или абсолютно намаляване на трудовите ресурси. Трудовите ресурси вече станаха един от лимитиращите фактори за социално-икономическото развитие на страната. Тяхното все по-ефективно използване става насъщна потребност.

В някои окръзи има селищни системи с компактни маси селско население, което не се използва ефективно.

Така относителният дял на населението, живеещо в селата на Кърджалийски окръг, е близо 70 на сто, в Разградски -53 на сто, в Силистренски - 53 на сто, в Търговищки -51 на сто, в Благоевградски - 44,5 на сто, и т.н., което е значително над средния за страната - 34,9 на сто.
Преобладаващата част от това население е заето в селското стопанство. Непълното използване на работната сила в отрасъла и преобладаващият ръчен, физически тежък и непривлекателен труд задържат неговото професионално и културно развитие и практически го поставят в неравностойно положение спрямо останалата част от населението.

Разработените програми за ускорено социално-икономическо развитие на някои от тези окръзи и взетите решения ще подпомогнат решаването на част от проблемите. С тях обаче не се създават необходимите условия за пълна трудова реализация на цялото подрастващо поколение. Ускореното внедряване на постиженията на научно-техническия прогрес в икономиката на окръзите с относителен излишък на трудоспособно население ще подсили проблема за осигуряване на неговата пълна заетост.

Същевременно редица окръзи под влияние на неблагоприятното демографско развитие - ниска раждаемост, висока смъртност и прекомерна миграция на населението, са сериозно застрашени от обезлшдяване. През 1984 г. в 10 окръга е налице отрицателен естествен прираст на населението: Великотърновски    - 3,3 на хиляда души от    населението; Видински -    7,9    на    хиляда;    Врачански - 2,6    на    хиляда; Габровски -    1,6    на    хиляда;    Кюстендилски -    1,2    на хиляда; Ловешки -    4,4    на    хиляда.;    Михайловградски    - 4,8 на хиляда; Пернишки - 1,1 на хиляда; Плевенски - 1,4 на хиляда; София-окръг - 1,5 на хиляда.

Възниква икономическа необходимост от програма за целево пренасочване на част от населението на окръзите с относителен излишък на население и трудови ресурси към районите, застрашени от обезлюдяване през периода на деветата петилетка и в перспектива до 2000 година.

Програмата за планомерно движение и разпределение на населението между някои окръзи и селищни системи на страната през деветата петилетка и до 2000 година е разработена в изпълнение на решенията на Политбюро на ЦК на БКП за по-ефективно използване на трудовите ресурси.

ЦЕЛ И ЗАДАЧИ

Целта на програмата е да създаде необходимите икономически, организационни и психологически предпоставки за организирано двупосочно придвижване на част от населението на страната с оглед на подобряване на неговата качествена характеристика в отделните територии, укрепване на селищните системи и създаване на условия за интензивно развитие на икономиката във всички региони на страната.

Първо. Да се насочат трудови ресурси и население от окръзите и селищните системи с относителен излишък към районите, застрашени от обезлюдяване и изпитващи остър недостиг на трудови ресурси, като приоритетно се задоволяват кадровите потребности на структуроопределящите предприятия и обекти.

Второ. Да се насочат специалисти и квалифицирани работници в окръзите и селищните системи, от които планомерно се преселва население.
Главната задача е с икономически и организационни средства за въздействие да се извърши планово разместване на населението и трудовите ресурси по територията на страната, да се поддържа пълна заетост и да се подобри възрастовата и квалификационната структура на работната сила в отделните териториални единици. За нейното изпълнение е необходимо да се размести население по територията на страната, както следва:

1. Да се пренасочи население от седем окръга в други райони на страната - общо до 2000 година 180 хиляди души, в т.ч. 45 хиляди през деветата петилетка.

2. Да се подготвят и насочат от окръзите с относителен излишък на трудоспособно население в окръзите с недостиг на трудови ресурси до 2000 година общо 64 650 учащи се, в т.ч. 15 750 през деветата петилетка.

3. Да се размести част от населението между селищните системи вътре в някои окръзи - до 2000 година общо 57 хиляди души, в т.ч. 18 хиляди през деветата петилетка.

4. Да се насочат и трайно да се заселят специалисти и висококвалифицирани работници в окръзите, от които ще се пренасочва относително излишното трудоспособно население от останалите окръзи на страната - общо до 2000 година 46 хиляди души, в т.ч. 15 хиляди през деветата петилетка.

5. Да се укрепи кадрово отрасъл "Строителство" и преди всичко Строителните войски, като за трайно и временно заселване се насочат през деветата петилетка общо 35 400 души, в т.ч. 13 850 за Строителните войски.
Приоритетите при движението на населението и трудовите ресурси са:

- в отраслов аспект: към националните обекти на енергетиката, строителството, тежкото инвестиционно машиностроене, миннодобивната промишленост, текстилната промишленост, селското стопанство

- в териториален аспект: към окръзи и селищни системи със силно изразен недостиг от работна сила, който въпреки внедряването на нова техника и технологии не може да се преодолее в близките години, и към застрашените от обезлюдвяване райони, като Северозападния район /Видински, Михайловградски и Врачански/, Западния район /Кюстендилски, Пернишки и Софийски окръг/, както и някои селища на Великотърновски, Габровски, Старозагорски, Плевенски и други окръзи.

III. Условия за изпълнение на програмата

1. Да се приведе в действие икономическият фактор като определящо условие за стимулиране движението на населението и трудовите ресурси към определените територии. Да се създават условия за семействата, преместили се на новите места, бързо да достигнат по-висок жизнен стандарт в сравнение с предишното си местоживеене.

2. Да се създаде действена организация в окръзите, селищните системи, министерствата, ведомствата, стопанските организации и предприятията за целево и ефективно управление на преселническите процеси на всички равнища.

3. Да се усъвършенствува структурата на мрежата на средните училища в окръзите с оглед на ускоряване процеса на пренасочване на младото поколение целево към определени региони, отрасли и обекти.

4. Държавните, стопанските и обществените ръководства на окръзите да провеждат системна и последователна организаторска, политическа и възпитателна работа сред населението в селищните системи, от които следва да се пренасочват трудови ресурси за други територии, а така също и в колективите на предприятията и селищните системи, в които ще се насочват.

Комитетът по труда и социалното дело да определя критериите и да утвърждава, съгласувано с Държавната планова комисия - ГУТРПС, селищата, в които ще се заселва ново население, като се спазва изискването да се насочва в жизнени селища със запазени възпроизводствени възможности.

IV. Ефект от програмата

Ефектът от изпълнението на програмата се очертава в следните направления:

1. Ще се подобри кадровото осигуряване на строителството и експлоатацията на големите национални обекти и други промишлени строителни и селскостопански предприятия; ще се повиши коефициентът на сменност при използването на основните производствени фондове;

2. Ще се създадат по-добри условия за социалното развитие на значителна част от населението на страната;

3. Ще се решат демографските проблеми в редица окръзи и ще се повишат възпроизводствените възможности на населението в тях;

4. Ще се подобри териториалното разпределение на населението и трудовите ресурси в страната;

5. Ще се създават условия за значително повишаване на образователното равнище и подобряване професионалната квалификация на подрастващите поколения от някои окръзи, което ще допринесе за повишаване качеството на трудовите ресурси във всички окръзи;

6. Ще се развие и укрепи още повече морално-политическото единство на народа.