ДИНАМО-СЛ. АД

 

БУЛСТАТ: 119001843
Дерегистрирана по ДДС с данни:
Данъчен номер: 1201000528
Данъчна регистрация: ТДД СЛИВЕН, 11.04.2003 г.
Данъчен адрес: обл. СЛИВЕН общ. СЛИВЕН
Пощ.код 8800 УЛ. СОФИЙСКО ШОСЕ № 1
История на регистрацията:
Регистриран 01.04.1994 Дерегистриран 11.04.2003
Юридически статут: Юридическо лице
Акционерно дружество (АД)
Документ за промяна: Удостоверение от 30.05.2003 г. по ф.д. 125/2001 г. на "ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Активност В несъстоятелност
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Частна 96.05%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на собственост Държавна 3.94%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Източници на финансиране Собствена стопанска дейност 100.00%
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Основен източник на финансиране Стопанска дейност/пазарни услуги
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Форма на счетоводно записване Двустранно счетоводство
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Колективен орган на управление Съвет на директорите
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Институционален сектор Частни национални нефинансови предприятия
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Национална отраслова класификация Производство на електрически съоръжения за двигатели и за превозни средства, некласифицирани другаде
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в САЩ 0.20%
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в САЩ 25.65%
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в Пряко чуждестранно участие - от
регистрирания капитал 10 до 50 % в капитала
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Чуждестранно участие в Косвено чуждестранно участие 0.51%
регистрирания капитал
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
АДРЕСИ:
Седалище: област Сливен, общ. Сливен, гр.Сливен
тел. код. 044, п. код 8800, п. кутия 123
ул. СОФИЙСКО ШОСЕ № 1
Телефон: сл. 044/24975 Факс: сл. 044/41251
КАПИТАЛ:
Размер на капитала: 497.54 хил. лв.
Вид участие в капитала: Акции
Брой акции: 497542
Номинална стойност: 1 лв.
СОБСТВЕНИЦИ:
КОСТЕНЕЦ - ХХИ, ЕИК 832064969
Акционер, Размер на участието: 120.00,
Дял: 24.11%
АКБ-АКТИВ, ЕИК 130834072
Акционер, Размер на участието: 128.76,
Дял: 25.88%
Група нефизически лица, ЕИК 999999995
Акционер, Размер на участието: 30.69,
Дял: 6.16%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЕГН 1111111110
Акционер, Размер на участието: 89.05,
Дял: 17.89%
ГРУПА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЛПГражданство/държава: САЩ
Акционер, Размер на участието: 1.00,
Дял: 0.20%
ВЕНЕЛИН ИКОНОМОВ ХРИСТОВ, ЛП ХХХХХХХ
Гражданство/държава: САЩ
Акционер, Размер на участието: 127.65,
Дял: 25.65%
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕИК 130169256
Акционер, Размер на участието: 0.37,
Дял: 0.07%
Право на собственост: Държавата,
УПРАВЛЯВАЩИ:
СНЕЖИНА МИНЧЕВА МАДЖАРОВА, ЕГН 661003ХХХХ,
Длъжност: Синдик, Роля: Управляващ
АСЕН СПАСОВ БАРАКОВ, ЕГН 590729ХХХХ,
Длъжност: Изпълнителен директор, Роля: Член на колективен орган на
управление
ДИНАМО ИН, ЕИК 119095119,
Длъжност: Член, Роля: Член на колективен орган на управление
АГРОСЕТ, ЕИК 119516779,
Длъжност: Член, Роля: Член на колективен орган на управление
ИНДУСТРИЯ, ЕИК 119516786,
Длъжност: Член, Роля: Член на колективен орган на управление
ВИСЕНТ, ЕИК 119539913,
Длъжност: Член, Роля: Член на колективен орган на управление
 
 
Две дружества са отстранени от фондовата борса
На неофициалния пазар на Българска фондова борса - София е прекратена търговията с акции на две дружества. Спрени са сделките с книжа на Латекс АД, Бяла поради прекратяването му без ликвидация (преобразуване чрез разделяне) и на Динамо-СЛ - Сливен заради обявяването му в несъстоятелност.
в. "Пари" от 07.04.2003 г., стр. 11
 
 
Съкратени са 400 души от завод "Динамо"
Масов протест на съкратени работници от завод "Динамо" възпрепятствал влизането на неговия синдик Снежина Маджарова в сградата. Предприятието е обявено в несъстоятелност от месец март, дълговете му се изчисляват на 20 млн. лв., а от 18.09. 400 души са останали без работа.
От АКБ "Форес", собственик на завода, заявили, че дейността му е прехвърлена към 3 други фирми, като по този начин ще бъдат запазени 450 работни места.
в. "24 часа" от 19.09.2003 г., стр. 8
 
 
Синдик затваря "Динамо - Сливен"
Компаниите "Динамо ин", "ДИЕН" и "Динамо Гама мотори", които са наематели на производствените мощности на обявеното в несъстоятелност дружество "Динамо Сливен", остават без достъп до завода за динама и стартери. Синдикът Снежина Маджарова обявява, че затваря завода по искане на най-големия му кредитор - банка ОББ.
"Динамо - Сливен" е приватизирана по линията на масовата приватизация през 1997г. Собственик на 60% от капитала й е бившият приватизационен фонд "АКБ Форес", сега "АКБ корпорация". "АКБ корпорация" е мажоритарен собственик и на "Динамо ин", "ДИЕН" и "Динамо Гама мотори".
По информация от корпорацията дългът на "Динамо - Сливен" към ОББ в размер на 4.7 млн. долара е натрупан в периода 1993 - 1996 г., т.е. преди компанията да бъде приватизирана.
Производството по несъстоятелност е открито на 05.04.2002г. с решение на Бургаския апелативен съд, без работата в завода да бъде прекратена. На 14.03.2003г. дружеството е обявено в несъстоятелност.
в. "Дневник" от 24.09.2003 г., стр. 9
 
 
Машиностроителният завод "Динамо - Сливен" е обявен за продажба чрез търг
Машиностроителният завод "Динамо - Сливен" е обявен за продажба чрез търг след искане на основния му кредитор банка ОББ. Продават се главният корпус на завода с площ 13.789 хил. кв. м, битова административна сграда с разгърната застроена площ 2.445 хил. кв. м, инженерен корпус, търговски комплекс, столова, главна елподстанция и всички прилежащи към завода обекти и съоръжения.
За периода 1999 - 2001 г. компанията "АКБ Форес", сега "АКБ корпорация", мажоритарен собственик на "Динамо - Сливен", натрупва загуби в размер на над 30 млн. лв.
в. "Дневник" от 15.10.2003 г., стр. 9
 
 
Ще има втори търг за "Динамо" - Сливен
На търга за продажбата на машиностроителния завод "Динамо" в Сливен не се явява нито един кандидат-купувач. Наддаването е насрочено за 03.11.2003 г. Цената на почти целия завод, от която да започне наддаването, е малко над 12 млн. лв.
Предстои втори търг, който трябва да започне от една втора от първоначалната цена.
в. "Дневник" от 06.11.2003 г., стр. 9
 
 
"Ди Си мотор" купува обявеното в несъстоятелност дружество "Динамо - Сливен"
Компанията "Ди Си мотор" - Стара Загора ще стане собственик на по-голямата част от обявеното в несъстоятелност дружество "Динамо - Сливен", съобщава синдикът на дружеството Снежина Маджарова. Компанията е единственият участник в търга за продажбата на активите на завод "Динамо" и предлага малко над първоначалната цена от 6 млн. лв. Точният размер на сумата, за която ще бъде сключена сделката, не е известен.

в. "Дневник" от 27.11.2003 г., стр. 10