СТО ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ - НС

 www.parliament.bg

 

 

Стенограма от пленарно заседание на НС

София, петък, 6 ноември 1992 г.

(Открито в 9 ч. и 10 м.)

Председателствували: председателят Александър Йорданов и заместник-председателят Кадир Кадир.
Секретари: Руслан Сербезов и Илхан Мустафа

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Продължаваме заседанието. Не виждам никакви искания от парламентарни групи за почивка и нови становища, затова моля господин Марков да заповяда да ни запознае с доклада на анкетната комисия.

ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Благодаря Ви, господин председателю. Пълният текст на доклада няма да го чета, защото приложенията към доклада са на разположение на всеки желаещ да ги види.

 

Д О К Л А Д

на Анкетната комисия за установяване лицата, организирали действия за противопоставяне и неподчинение на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

 

Анкетната комисия бе създадена с решение на Народното събрание от 28 май 1992 г. и имаше задача да установи:

Първо, лицата, съставили и разпространили писмени указания за неподчинение и противопоставяне на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.

Второ, лицата, които са организирали по места действия за противопоставяне и неподчинение на закона.

Срокът за работа на анкетната комисия бе до 20 юли т.г.
С избирането си анкетната комисия изпрати писма до Министерството на вътрешните работи, областните управители и регионалните дирекции на вътрешните работи с молба да изпратят наличните данни, които имат за лицата, организирали различни по форма незаконосъобразни действия, свързани с приложението на Закона за земята. Подобни писма бяха изпратени и до почти всички ежедневници в страната, както и до Българската национална телевизия и Българското радио. Цялата налична информация, получена в анкетната комисия - писма, факсове, телеграми и т.н., е заведена и класифицирана в комисията. Информацията, получена от официалните държавни институции, изрично помолени за нея МВР, областните управители и районните дирекции на вътрешните БП/КП 31/1. работи, прилагаме като част от доклада. В анкетната комисия постъпи и справка за работа на ликвидационните съвети от регионите, общини и отделни села, изработена под организационнополитическо направление на БСП, която също прилагаме към доклада.

По изпълнение на задача номер едно на анкетната комисия относно лицата, съставили и разпространили писмени указания за неподчинение и противопоставяне на Закона за земята, комисията установи следното. Организиращ елемент за предприемане на протестни прояви в някои региони на страната изиграха няколко текста, изработени от Висшия съвет на БСП или негови експерти. На 1 април 1992 г. е разпространена брошура, озаглавена "Новият вариант на Закона за земята и кооперациите" и подписана от народния представител Златимир Орсов като говорител на Парламентарния съюз за социална демокрация. На 8 април 1992 г. е разпространено писмо на Висшия съвет на БСП # 01-30-117 "До социалистите и основните партийни организации на БСП в селата", подписано от господин Жан Виденов, в което социалистите от селата се съветват да бъдат излъчени така наречени инициативни комитети, да настояват "най-активно пред Конституционния съд за ускоряване разглеждането на жалбата на Парламентарния съюз за социална демокрация срещу Закона за земята" и Висшият съвет на БСП обещава "да изпрати анализи и препоръки" в помощ на разясненията и организаторската работа.

НОРА АНАНИЕВА (от място): Какъв е този доклад?

ХРИСТО МАРКОВ: Чета констатации на комисията, госпожа Ананиева. (Шум от опозицията)

"Обещанието" на Висшия съвет на БСП е изпълнено с разпространената от 23 април брошура, озаглавена "Някои практически действия по Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и правилника за неговото прилагане". Брошурата е анонимна, но авторството на господин Орсов не буди съмнение, защото е възпроизведено (оживление, голям шум сред опозицията) съдържанието на подписаната от него брошура на 1 април 1992 г. Според Министерството на вътрешните работи "той бе съобщен като автор на брошурата и от народния представител Николай Добрев в телевизионното предаване "Отзвук" от 30 април с.г. (Край на цитата) 31/2.

Именно тази анонимна брошура е причина за организираните по-нататък селски бунтове. (Оживление сред опозицията) В нея се твърди, че "новият закон създал нова ситуация", а именно (цитат) "грубо погазване свободата на сдружаване и кооперации", "потъпквала се свободната воля...".

НОРА АНАНИЕВА (от място): Господин председател, какво е това?

ХРИСТО МАРКОВ: "... създавали се според автора "условия за безпрецедентно по мащабите си самоуправство" (край на цитата) и категорично предсказва, че ще има "многобройни и сериозни конфликти". Новият закон "не отговарял на потребностите на страната" и щял "да се съпровожда със сериозни трудности".

РЕПЛИКА ОТ БСП: То се видя колко отговаря.

ХРИСТО МАРКОВ: Цялата глава втора на брошурата е посветена на ликвидационните съвети. Призовава се за излъчване на инициативен комитет за упражняване на контрол върху дейността на ликвидационните съвети, за обжалване заповедите на областните управители относно ликвидационните съвети преди влизането им в сила; за "защита" срещу актовете на ликвидационните съвети", за тяхното "притискане", за провеждане на събрания за определяне на съставите на ликвидационните съвети и т.н.
В глава четвърта се парцелира страната на райони с цел да се улеснят така наречените инициативни комитети за провеждане на протестни действия. За първи път след 10 ноември 1989 г. се планират специфични мерки "в районите с компактно турско население" (край на цитата) и се сблъскваме с разделение на етнически признак, по странен начин приложението на Закона за земята по-нататък се обвързва с електората на Движението за права и свободи. Според информацията на Министерството на вътрешните работи и постъпилите сигнали анализът на причините, насочеността и начинът на протичане на протестните прояви показват по недвусмислен начин, че ролята на основен организиращ елемент в голяма степен е изиграл точно този материал от 23 април 1992 г.

На 9 юни 1992 г. Висшият съвет на БСП издава нова брошура, озаглавена "Как да създадем кооперация?"...

НОРА АНАНИЕВА (от място): А, стига вече... 31/3.

ХРИСТО МАРКОВ: ... "практически указания". В нея липсва познатата стилистика на предишните две, а се дават подробни указания как да се "преодоляват пречките, създавани от съдебните органи". Така е формулирана целта и от справката от 20 юли 1992 г. на Организационно-политическото направление на БСП. От същата "справка" е видно, че след срещата на господин Орсов в Севлиево са "преодолени пречките", "пробивът" бил направен в Окръжен съд Пловдив. След противопоставянето на ликвидационните съвети Висшият съвет на БСП с разпространяването на последната брошура вече предприема по идея от Ловешкия регион действия за изграждане на инициативни комитети, за създаване на кооперации.

Това са фактите, с които анкетната комисия разполага относно изготвянето и разпространението (шум от опозицията) на писмени материали срещу приложението на Закона за земята. Всички брошури и писмени указания се прилагат като неразделна част към доклада на анкетната комисия.

По изпълнение на задача номер две на анкетната комисия. Комисията имаше за задача да установи и лицата, организирали по места действия за противопоставяне и неподчинение на Закона за земята. Ползвахме информация, подадена от областните управители, регионалните дирекции на вътрешните работи, беше изгледан пълен запис в Българската национална телевизия за събитията в Цалапица, огромен брой материали пристигнаха от ликвидационните съвети, от кметства на общини и населени места, от политическите сили, от отделни граждани. Анонимни материали анкетната комисия не е разглеждала. Значителна част от материалите не касаеха обсега на комисията: настояваше се да им бъде възстановена по-бързо собствеността; искаше се тълкуване на Закона за земята; сигнализираше се за слабости в работата на поземлените комисии и т.н. 31/4.
Тези материали са класифицирани и отделени, но естествено не намират място в доклада поради различната им проблематика. Всички сигнали, пристигнали до 20 юли 1992 г., са резюмирани и обобщени по области, както следва:

Русенска област

До 20 юли в комисията е получена информация от
1. Директора на РДВР - Русе, господин Петков.
2. Директора на РДВР - Разград, господин Сотиров.
3. Директора на РДВР - Търговище.

Получени са сигнали за нарушения при прилагането на Закона за земята от кметове, председатели на ликвидационни съвети и отделни граждани.

Информацията по точка 1, 2 и 3 прилагаме към доклада.
- с. Дралфа, община Лозница

На 27 май, след като ликвидационният съвет е встъпил в длъжност, всички трактори на ТКЗС окупират сградата под давлението на ръководителите на стачката Златко Илиев и Пенчо Райков. На 2 юни са докарани с автобуси членове на БСП от съседните села на митинг с цел да се окаже натиск на ликвидационния съвет и да не се разгласяват откритите огромни злоупотреби в стопанствата. Пряка вина за организираните протести има и заместниккметът на общината Пламен Братанов.

- с. Долна Студена, община Ценово
Инициатори на протестите са Никола Маринов, Стойчо Димитров, Иван Цанев и Петко Генов.

- с. Малък Преславец, община Главеница
Организирана стачка на 2 юли 1992 г. от началника на работилницата Желев и инженера в ТКЗС.

- с. Щръклево.
Доста сигнали, подадени от БЗНС "Никола Петков" и Демократическата партия в селото. Всички са свързани с дейността на кмета на селото Петко Бянов, който се разхожда с ловна пушка из селото и организира подписки и събрания срещу ликвидационните съвети. Според окръжна прокуратура нямало закон, по който той да бъде санкциониран.

- с. Просторно, община Вятово
Организирани протести от Йордан Пеев Йоргов - бивш парСД/КП 32/1. тиен секретар, Таня Маринова - комсомолски секретар, Донка Димитрова, Тодор Тодоров.

- с. Екзарх Йосиф, община Борово
На 14 май съставът на ликвидационния съвет е изведен от сградата, в която работи и на площада се организира срещу тях своеобразен линч. Бит е един от членовете на ликвидационния съвет. Организатори са бившият председател на ТКЗС Илия Данев, кметът на селото Илия Калинов, Валентин Иванов, Йордан Петков и Красимир Петков. Причините са куриозите в ТКЗС. През февруари 1992 г. е изтеглен заем в размер на 2 млн. лв. и през март са раздадени премии в размер на 1 млн. и 700 хил. лв. Възмутително е държанието и на районния прокурор в Бяла, който в деня на стачката е в селото.

- с. Сеслав, община Кубрат
На 13 май е организирана окупационна стачка при опит да бъде въведен в длъжност ликвидационният съвет. Същото се повтаря и на 15 май. След смяната на председателя на ликвидационния съвет на 20 май не са констатирани нарушения.

- с. Голям извор, община Самуил
От 12 до 14 май 1992 г. е обсадена административната сграда на ТКЗС, като главен организатор е бившият председател. Едва на 14 май, след разговор с окръжния прокурор и кмета на общината, той е предал документите и ликвидационният съвет е встъпил в длъжност.

- с. Голям извор, община Самуил, област Рунеска
Председателят и част от членовете на ликвидационния съвет сигнализират за неуредици, а също и за открит саботаж в работата на комисията от страна на членове на БСП, както и от ръководството на Земеделската потребителна кооперация, които са били вдъхновявани, цитирам "от някаква бяла книжка с указания". Правено е неправомерно събрание. Извършени са незаконни разходи. За целта им е оказана и помощ от кметицата на селото, член на БСП. След това е проведено събрание за учредяване на нова кооперация на 20 юни 1992 г.


Софийска област

До 20 юли 1992 г. са пристигнали писма от:

1. Директора на РДВР - Благоевград,

2. Директора на РДВР - София, 32/2.

3. Директора на РДВР - Кюстендил.

И в трите не се съдържа информация за нарушения при работата на ликвидационните съвети. Писмата прилагаме към настоящия доклад.

Пристигнали са само два сигнала от граждани за протестни действия в Софийска област, а именно:

- с. Червен бряг, община Дупница
Сигнализира се за многобройни протестни действия, в резултат на които е сменен първият ликвидационен съвет, и като главни организатори се очертават бившият председател на ТКЗС Миладинов, Стойне Чакъров, който заплашва с пистолет членовете на ликвидационния съвет.


Вторият сигнал:

- с. Голямо Малово, община Драгоман
Кметът на селото Живко Григоров и председателят на ликвидационния съвет са тероризирани от жители на селото с анонимни писма, че ако си позволяват да ликвидират ТКЗС, ще бъдат убити. За случая са уведомени органите на полицията и прокуратурата, но нищо не е предприето.

 

Бургаска област

До 20 юли 1992 г. в комисията по официален път е пристигнала информация само от директора на РДВР - Бургас.

Останалата информация са сигнали от кметове, ликвидационни съвети и отделни граждани.

- с. Мечкарево

След разкриването на множество нарушения на ръководството на ТКЗС се правят спешни събрания от инициативния комитет за неспазване на закона. От организираната стачка е похабена продукция на стойност 20 хил. лв. А на 15 юни член на ликвидационния съвет е бит от Величко Митев, който е участвувал в репресиите непосредствено след 9 септември. Кметът на селото е бит от Михаил Желев Михалев и съпругата му. Другите активни участници в подобни акции са Иван Добрев Денев - бивш секретар на БКП, Тодор Христов, Тодор Маргенов, Станка Недкова, Мария Койчева, Васил Загоров. Не е предприето нищо за възпирането им.

- с. Прилеп и с. Ведрово, община Сунгурларе

Назначен е ликвидационен съвет от бивши ръководители на ТКЗС. По-късно се подменят двама от състава, но резултатът 32/3. е нулев. Основният организатор е Желез Русев Шишев - бивш председател на ТКЗС. Тук недоволството от хората е и от областния управител.

- с. Неделско, община Стралджа

Твърде любопитен е случаят. За председател на ликвидационния съвет е назначен бившият председател на ТКЗС Янко Петров Колев, активно подкрепян от организацията на местните активни борци против фашизма и капитализма. И същият господин Колев на общоселско събрание заявява: "И да ме сменят, ще се върна и ще направя една червена кооперация в селото". (Реакция на опозицията)

- с. Гълъбец, община Поморие

Инициативният комитет в състав: Нейчо Нейчев - кмет на селото, Желязко Колев - председател на КНСБ в ТКЗС, и Колю Желязков стриктно, по указание от брошурата на БСП, организират протести, като изнудват служители в кравефермата да протестират срещу ликвидационния съвет.

- с. Сигмен, община Карнобат

Ликвидационният съвет не е допуснат да работи 48 дни. Под ръководството на кмета Георги Кючуков е окупирана сградата на ТКЗС. В сигнала от собствениците на земя в с. Сигмен изрично е отбелязано, че господин Орсов и господин Начев са посещавали избирателния район на господин Начев и това, според хората от селото, е дало резултат. Същата брошура е разгледана на открито партийно събрание в селото. Освен кмета, активно в протестите се включват като организатори Марин Митев и Зюмбюла Добрева. Селото е посетено многократно от представители на областната администрация и РДВР - Бургас, но резултат няма. Дори кметът на селото се дезангажира от протестите. Заплахите за палежи продължават.

- с. Сан Стефано, община Карнобат

Тук е оказан натиск с цел да се назначи бившият председател на ТКЗС за председател и на ликвидационния съвет.

- с. Тенево, община Тунджа

Тук са получени многобройни сигнали, като особена активност проявява в протестите КНСБ в ТКЗС. Синдикатът се активизира и иска подмяна на председателя на ликвидационния съвет, като непрекъснато се изпращат ултиматуми за оставка, като всичко 32/4. това е гарнирано и с доста заплахи. Неколкократно в селото изчезва огромно количество жито, но полицията и досега не е предприела нищо. Организатор на тези протести е кметът на селото Георги Стратиев.

- с. Полски извор, община Камено

На 21 май се провежда политически митинг срещу ликвидационния съвет с участието на кмета на общината и е обещано да се заплаща двойно на тези, които стачкуват. Организатори на стачките са Марин Минев Тошев - бивш партиен секретар, Николина Господинова Златарова, Рада Недева, Цонка Томова, Кера Георгиева, Недялка Ангелова, Груда Кесова.

- с. Ковачите, община Сливен

На 29 майрт депутатът Златимир Орсов на среща със симпатизанти и членове на БСП дава указания как да се оказва съпротива на ликвидационния съвет при прилагането на Закона за земята. Подобни срещи са проведени и в съседните села.

- с. Млекарево, община Нова Загора

В края на май и началото на юни се провеждат окупационни стачки срещу ликвидационния съвет, а на 9 юни Мария Петрова Пенева заявява на ликвидационния съвет: "Ще бъдете смачкани с трактори!". По това време в гр. Нова Загора е организирана среща с Андрей Луканов, който изсипва купища обиди срещу заместник-областния управител господин Тодоров и ликвидационните съвети. След срещата се активизира деятелността на инициативния комитет в състав: Петко Димитров, Димо Димов, Стана Атанасова и Славка Русева Андонова. Междувременно е разграбено и имуществото на ТКЗС.

- гр. Каблешково, община Поморие

Подписка от собствениците на земя срещу организацията, създадена в града с основна цел: противопоставяне на поземлената реформа. През месец май Каблешково е посетено и от народния представител Красимир Премянов, като предварително е обявена темата - "Имало ли е фашизъм в България?". Но на срещата е давана инструкция как да се пречи на работата на ликвидационните съвети. Организацията на БСП в града се активизира и започват познатите вече форми на протест - окупационни стачки, палежи, закани за физическа разправа. Най-активни в тази дейност са ген. Димитър Полихронов, Леонид Аргиров, Златка Заха32/5. риева, Димитър Михов.

Въпреки предупрежденията, които са правени до Районното полицейско управление - Поморие, че в града се очакват палежи, полицията не предприема нищо и не след дълго е запалена вилата на сина на кмета на гр. Каблежково.

Допълнително увеличава напрежението назначаването и за началник на полицията в гр. Каблешково на Владимир Коджаиванов - бивш кмет на града.

Информацията е скрепена с подписите на 79 жители от гр. Каблешково. 32/6.

Село Тополница, община Айтос. Ликвидационната комисия на земеделска потребителска кооперация "Съзнание" с ревизора Генчо Гоцев извършва проверка на счетоводните книги от 1990 година насам. Оказва се, че са произведени, изкупени и изнесени краставици корнишони, но нито един лев не е предаден. Като виновник за това в информацията се сочи бившият председател Божидар Михайлчев Филипов.

 

Пловдивска област. По официален път е получена информация от областния управител, от директора на РДВР - Пловдив, директора на РДВР - Пазарджик, и директора на РДВР - Смолян. Значителен брой сигнали са пристигнали от кметове на общини, кметове на населени места, ликвидационни съвети и отделни граждани. Докладите на областния управител и директорите на РДВР прилагаме към настоящия доклад.

РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Къде са?

ХРИСТО МАРКОВ (СДС): Към настоящия доклад ги прилагаме.

Село Цалапица, община Родопи. Натрапчиво в сигналите, многобройни междудругото, от страна на кмета на селото, от отделни граждани в Цалапица, от състава на ликвидационния съвет се повтаря името на Георги Мостров, кмет на селото, като един от главните инициатори при миналогодишната окупация на сградата на кметството. Същият господин чете по местната радиоуредба на 16 април обръщение към селото относно съдбата на ТКЗС, в което открито се отправят призиви за запазване на сега съществуващото положение. След това прередактира прочетения текст. На другия ден той е единственият човек от селото, който е уведомен за предстоящото встъпване на ликвидационния съвет в длъжност, но сградата на ТКЗС е блокирана.

На 20 април започват активните протести. Заплахи за уволнения, обещания за 40 лева надница на този, който стачкува, а същия ден при посещението на заместник-областния управител народния представител Христо Марков кметът на община "Родопи" Георги Любенов, заместник-кметът на община "Родопи" Гаврил Панчев, директорът на РДВР в Пловдив и началникът на Районно полицейско управление Стамболийски е прерязан телефонният кабел на селото и никой не е допуснат до сградата на ТКЗС, а председателят на ТКЗС село Крива, за да не му бъде връчена заповед за освобождаване. 33.1/ББ/РГ На 29 април полицията освобождава сградата, без да удари никой от окупаторите. След това бяха изгледани и всички записи в Българската национална телевизия. Същият ден председателят Минчев подписва заповед с особено мнение и по този случай е нанесен побой на председателя на ликвидационния съвет - вече бивш Рангел Джамбов и заместник-кмета Гаврил Панчев. Активна е ролята и на така наречения Регионален инициативен комитет за защита на интересите на собствениците и членовете на земеделски коопера ции от Пловдивски регион, чийто председател е също от Цалапица - лицето Борис Иванов Маринов. Ликвидационният съвет е сменян многократно, но инициативният комитет държи да е само от техни хора. При това перманентно напрежение някак си логично се стигна и до убийството на Красимир Ламбов. Ще споменем само, че убиецът Петър Бубов е от активните окупатори, заканвал се е със саморазправа многократно и вече е успял да се уреди с доста селскостопански инвентар. Не е без значение и ролята, по-точно бездействието на кмета господин Мостров за наимоверната престъпност в селото. От 13 октомври 1991 г. това е второто убийство. А на 15.07.1992 г. Трайко Нищиянов - овчар на ТКЗС - пребива с тояга Жеко Шеров, който е в болницата с опасност за живота. За това определен дял има и пълното бездействие на полицията от Районно полицейско управление - Стамболийски, които по време на окупацията на 20 април не крият добрите си взаимоотношения с организаторите на окупацията.

Любопитни са и призивите на кмета Георги Мостров, че в Цалапица се зараждал фашизъм и той трябвало да бъде спрян на всяка цена. От тези случаи в декларация, подписана от СДС, БЗНС "Никола Петков", БЗНС (единен) и БСДП в Пловдив се иска в точка 4 на същата поставянето на БСП извън закона. Като добавка ще трябва да се спомене, че непосредствено след 9 септември в Цалапица са избити без съд и без присъда повече от 20 души.

Село Тополово, община Асеновград. Доста протести са получени в комисията от страна на БЗНС "Никола Петков" и ДПС в селото. На 5 май 1992 г. е назначен ликвидационен съвет, в който има един представител на ДПС. Още при започване на работата си ликвидационният съвет намира в канцеларията на ТКЗС пълния състав на инициативния комитет. Главен подбудител е кметът на 33.2 селото Иван Накев Вълканов от БСП, който категорично заявява: "Аз не признавам никаква заповед на областния управител и Закона за земята. За мен законът е нашето събрание и не може в никакъв случай в ликвидационния съвет да бъде назначен турчин."

На 6 май 1992 г. се прави ново събрание на инициативния комитет от членове на БСП, които отхвърлят отново заповедта на областния управител. След оказан натиск от инициативния комитет за председател на ликвидационния съвет е назначен съпругът на главната счетоводителка на ТКЗС. Двете политически сили в селото, а именно ДПС и БЗНС "Никола Петков" молят за анкета, защото господин Сираков от община Асеновград подкрепял изцяло инициативния комитет.

Село Косиево, община Марица. На 19 април е назначен ликвидационен съвет, на 20 юли все още не е започнал работа. Инициативният комитет прави окупация с активното участие на кмета на селото Васил Караджов и Асен Стоенчев. В резултат на окупацията не се прибира около 1000 декара люцерна, не са обработени с хербициди 1100 декара оризища.

Любопитно е, че при сигнала в прокуратурата относно протестите в село Постиево районният прокурор Йордан Йорданов на 21.05. подписал отказ за образуване на предварително производство с аргументите, че при блокадни действия прокуратурата не бива да се меси, защото според господин Йорданов такъв бил случаят с правителствената резиденция "Бистрица".

Град Брезово, община Брезово. Още с приемането на закона в общината обстановката става взривоопасна. Приприемат се повсеместни окупации на сградите на ТКЗС в цялата община. Любопитно е да се отбележи, че във всичките съставни селища на общината кметовете са от БСП, като на 8 май агрономът Енчо Колев агитира по обектите да не се допускат ликвидационните съвети и ако трябва, пътят им да бъде преграждат с трактори. Същият ден се организира митинг на БСП, на който говорят народните представители Георги Пирински, Велислава Дърева и Ангел Димов. Именно този митинг изиграва съществена роля, като кулминацията на протестите е на 12 и 13 май. На 12 май Брезово е посетено от народните представители Павел Шопов и Христо Марков, заместникобластния управител Кирил Александров и директора на РДВР в 33.3 Пловдив, като се предлага на инициативния комитет се предлага да включи в състава на ликвидационния съвет двама свои представители. Категорично това се отхвърля и до сградата на ТКЗС отново не е допуснат никой. Бившият председател на ТКЗС Драго Недялков обявява, че има около 30-40 патрона и щял да опушка всеки, който се осмели да разтури ТКЗС. Сред организаторите е и кметът Генчо Минчев, съпругата му Недялка Минчева, бившият кмет Стоьо Баръмски и най-вече агрономът в ТКЗС Енчо Колев. Членът на ликвидационния съвет Мария Костанева е бита от Донка Фитнева - друг активист на инициативния комитет. В крайна сметка в ликвидационния съвет са назначени трима представители на БСП, които така и не дават достъп до документацията на останалите членове на ликвидационния съвет. Местните хора в Брезово твърдят, че в града има голямо количество оръжие и у активистите на БСП и дори Станьо Якостанов открито заплашвал с притежаванато от него оръжие.

Село Динката, община Пазарджик. Ликвидационният съвет с писмо е уведомил Районна прокуратура и Регионална дирекция на вътрешните работи, че членове на БСП организират на територията на селото събрание против прилагането на Закона за земята, като за главни подбудители се сочат Лазар Василев - бивш кмет на селото, Веса Николова Кочева - бивш кмет на селото, Илия Георгиев Желев, бивш кмет на селото, Благо Велинов - секретар на БСП в селото, но така или иначе намеса от страна на Прокуратурата и Регионалната дирекция на вътрешните работи няма.

Град Първомай, община Първомай. За изказвания на митинг на 1 май в Районна прокуратура Първомай е образувана преписка за явно подбуждане към извършване на престъпления срещу лицата Румен Воденичаров, Веселин Георгиев, Велика Авджиева, Илия Ганев и Борис Колетов.

Град Съединение, община Съединение. На 20 април 1992 г. административната сграда на ТКЗС е окупирана от служители на администрацията и са извозени от съседните села кооператори. Окупацията продължава до 27 април, като особено активни са: Величко и Петко Попадийски, Трифон Костов, Димитър Илиев, Стоян Лапков, Кирил Паликрушев, Димитър Костов. Организатор за всички тези действия е профсъюзният лидер на КСНБ Иван Христосков Богданов. 33.4

Село Болярци, община Садово. Ликвидационният съвет все още не е поел функциите си. Въпреки направените промени в състава на л иквидационния съвет, неподчинението на заповедта на областния управител продължава до 20 юли 1992 г., докогато има информация в комисията. Най-активни в този дълготраен протест, скрепен само с ултиматуми са: Георги Тодоров Алексиев - бивш кмет в продължение на 18 години, Георги Ангелов - бивш кмет, Николай Насков - секретар на БСП, Йордан Апостолов - о.з. полковник, Атанас Жеков - бивш кмет. Чести посещения и тук са правени от активисти на Българската социалистическа партия.

Село Пъдарско, община Брезово. След относително стихване на протестите срещу ликвидационния съвет, новообразуваната кооперация "Единство" и инициативният комитет, съставена от членове на бевшето ръководство на ТКЗС, ежедневно тероризират и пречат на работата на ликвидационния съвет с искания като: "Отправяме молба към вас да получим полагащата се земя преди окончателното възстановяване на собствеността върху земеделските земи", "настояваме, пише инициативният комитет, да получим в собственост следното имущество и материали: стопански двор с всички сгради и съоръжения, лека кола "Лада", товарна кола "ИФА", комбайни "Нива" - два броя, рейс "ПАЗ" - 12 броя, тръбопровод за поливане, мандра, пътища, мостове, канали, водещи се по актива на баланса и язовир - два броя."

Автори на този бисер са управителният съвет на кооперация "Единство" в състав: господин Петков, господин Танев, господин Рангелов, господин Илиев, господин Атанасов, подпомагани активно от кмета на село Пъдарско - Христо Ботевски.

РЕПЛИКА ОТ ЗАЛАТА: Какво е нарушението?

ХРИСТО МАРКОВ: Ами нарушението е на такова, че просто няма язовири там. 33.5 Град Садово. На 29 април с помощта на полицията е въведен ликвидационния съвет, като предишния ден насилствено изведен от сградата и жестоко малтретиран председателят на ликвидационния съвет. Той е назначен за член на съвета, а за председател е назначена социалистка, социалистка от Пловдив, а една от водачките на тези протести е Николина Георгиева Василева, назначена също за член на ликвидационния съвет.

Най-активни в стачката и в протестите са Мария Василева Стаменова, Кръстю Георгиев Стендов, Петко Петков, Емил Борисов Милянов, Васил Йорданов Андреев, Иван Ангелов Голев и Благой Стефанов Благоев.

АНГЕЛ ДИМОВ (от място): Те са от СДС.

ГЕОРГИ МАРКОВ: Ние искаме да бъдем обективни, дори и да са от СДС тези, които са протестирали.

Село Величково. В деня на встъпването на ликвидационния съвет в длъжност БСП събира функционерите си, за да бият камбаната и да окупират сградата на стопанството, като в резултат на този процес един месец ликвидационният съвет не работи. Главни организатори на тези подвизи са Благо Стамболийски, Трайко Гешев, Ангел Вълков, Тодор Ганев.

Село Калугерово, Пловдивска област. Кметът на селото задържа заповедите на ликвидационния съвет две седмици, през това време функционерите на БСП - Георги Вачев, Петър Въртилов, Иван Драганов и Ангел Стоев, подготвят същата акция, като в с. Величково и в деня на встъпването на ликвидационния съвет и му нанасят жесток побой в двора на стопанството.

 

Хасковска област. До 20 юли в комисията е получена информация от областния управител, директора на РДВР - Стара Загора и директора на РДВР - Кърджали. Останалата информация е от ликвидационни съвети, кметове и отделни граждани.

Село Ковачево, община Раднево. Окупационната стачка трае 10 дни - от 4 май до 14 май. Ръководена е от кмета на селото Георги Господинов и съпругата му Елена Ганева. Разпространяват се листовки за противопоставяне на ликвидационния съвет, като за целта кметът гаси уличното осветление. ВТ/ЛА 34.1

Село Орешец. Дирижирани от кметицата на селото протести срещу ликвидационния съвет. На същата Ангелина Михова активната помощ й оказват Костадин Щерев - полковник, Недялко Калайджиев - партиен секретар, Коста Михов и Петър Димитров, които взимат в помощ, по техните думи, бойната им група, местните активисти на БСП Митко Станов, Кънчо Димитров и Киро Гагарин.

Село Боздуганово, община Раднево. В присъствието на другите членове на ликвидационния съвет е малтретиран председателят господин Михалев на 12.I.1992 г. от Иван Петров Стойчев, Руси Георгиев, Петър Андонов и Димитър Кънев. Районно полицейско управление - Раднево, не е предприело нищо срещу извършителите.

Село Бял извор, община Опан. Повече от месец ликвидационният съвет не започва работа. Загубите са над 1 млн.лв., както сочи сигналът, пристигнал в комисията, като памукът в селото въобще не е прибран. Главен организатор е Марко Гладев - герой на социалистическия труд, 10 години председател на ТКЗС, и съпруга та му Мария Владева - кмет на селото.

Село Главан, община Гълъбово. Ликвидационият съвет до 20 юли не е започнал работа, като жътвата е закъсняла неспасяемо. Кметът отказва съдействие за започване на работа на ликвидационния съвет, а организатор на тези протести в пълния обем е председателят на инициативния комитет Стоян Господинов.

Град Гурково, община Мъглиж. Доста време се води истинска война между ликвидационния съвет и ТКЗС. Техниката не се допуска на полето и ликвидационният съвет практически не работи. Организатори, според сигнала, получен в комисията, са Злати Драганов - партиен секретар на "Арсенал", вече бивш, Иван Петков - партиен секретар на рудник "Николаево", Ирина Михалева, Мария Йорданова и Йордан Демирев.

Село Пъстрен, община Опан. Тук така наречения "инициативен комитет" предприема друга тактика - посещения по домовете на хората с познатия рефрен: Скоро пак ще дойдем на власт и му мислете. Основни герои са бившия председател на ТКЗС - Йордан Нанев и Аньо Тонев - председател на инициативния комитет, Доньо Иванов - председател на БСП в селото, Слави Анев, Димо СТойнов. И тук няма реакция от страна на държавните органи. 34.2

Село Бяло поле, община Столетово. На 23 и 27 юни се провеждат събрания под прикритие, че се образува кооперация, а всъщност се организира противопоставяне на закона. Главни организатори на събранието са господин Мерджанов - председател на общинската поземлена комисия и Илчо Русев - председател на общинския съвет.
Град Мъглиж, община Мъглиж. Дълго време саботаж е организиран от общинския кмет Емил Топорков и Стоян Факиров - кмет на с.Паничерово.

Многобройни са сигналите в комисията за бездействието от страна на районна прокуратура - Казанлък, господин Вучков и Стара Загора - Господин Господинов. На регионална дирекция - Стара Загора и особено по жалбата, получена в комисията, от районно полицейско управление - Казанлък.

Село Нова махала, община Мъглиж. Ликвидационният съвет до 20 юли все още не е започвал работа. Организаторите са Коста Платомиров, Генчо Торлаков, Кольо Колев, - секретар на БСП в селото, Борис Колев - бивш председател на ТКЗС, Кольо Минчев Георгиев, Слави Славов, като на 29 май в 3.30 ч. сутринта избухва бомба в двора на члена на ликвидационния съвет Димка Кънева Стоева.

Село Михалево, община Мъглиж. Благодарение на непрекъснатите заплахи, ликвидационният съвет не започва работа, като организатори са Иван Белемезов, Атанас Атанасов, Стоян Радуплов, Семо Каравастев - бивш кмет и партиен секретар на селото.

Село Паничерово, община Мъглиж. Ликвидационният съвет не може да започне работа, благодарение на помощта на "бившия кмет Минчо Недин, Неделчо Попов-бивш председател на ТКЗС, Мима Попова, Иван Ланджев, Петрана Чолакова, Герга Барева.

Село Обручище, община Гълъбово. На 19 май кметът на селото Атанас Грозев представя ликвидационния съвет на тълпа окупатори и позволява саморазправа с членовете. Следващите дни е организирана окупация, като се обещава, че участниците в нея ще бъдат заплатени. Същият кмет - Атанас Грозев, става и главен организатор на протестите в цялата община и подробно разяснява вече известната брошура. Особено активен е говорителят на инициативния комитет Диньо Колев, а на 22 май Атанас Грозев заявява, че заповедите на областния управител категорично няма да бъдат изпълнявани. 34.3

Село Морозово, община Казанлък. Председателят на ликвидационния съвет Руси Гинев Паундев на 11.I. е бит в собствената си кола в присъствието на жена си от служителя на районно полицейско управление - Казанлък Геньо Проданов Гюлеков. Други активни участници в саморазправата, организирана от инициативния комитет са Станчо Беев Чернев, Стойко Гяуров, Стефан Мечков, Енка Мечкова, Черньо Петров. Загубите от стачката в селото възлизат на 300х.лв. от необран розов цвят.

Някои интересни моменти по време на стачката. Теньо Кралев Керлиев заявява: "Трябва да взема автомата и да ги избия тези седесари".

Иван Атанасов Матанов по цитат от жалбата, пристигнала в комисията: "Трябва да бъдат избити до един членовете на ликвидационния съвет". 34.4

На 5.06 е проведена среща с депутата Велко Вълканов, въпреки забраната на общинския кмет за събрания по време на розобер. Обстановката в селото е нетърпима и председателят на ликвидационния съвет си подава оставката. Съдействие от страна на полицията не е оказано и организаторите на саморазправата дори не са предупредени, въпреки многократните сигнали от жители на селото и ликвидационния съвет.

Село Верен. Заплашван и шантажиран многократно е председателят на ликвидационния съвет Марко Димов Минчев. На 8.07. е проведено по познатия сценарий събрание за избиране на инициативен комитет, като главни организатори на протестите са Иван Енчев Кондарев - кмет, Геньо Господинов Ганев - о.з. генерал, Колю Мандов - о.з. полковник, Видьо Кондарев - о.з. полковник, Христо Минчев Куминев - бивш партизанин, Енчо Ангелов и Мария Кондарева.

Село Долно Сахране. Двуседмична стачка срещу ликвидационния съвет, организирана от кметицата на селото и главни действащи лица: Георги Енев - бивш шеф на МВР - Казанлък, Петър Чапкъров - бивш следовател, Христо Калчев - бивш офицер, Стефан Антонов - бивш офицер, Димитър Тенев - бивш офицер.

На 5.06. е проведено събрание с депутата Васил Дончев, на което присъстващите са убеждавани, че от тях зависи да бъдат произведени нови избори.

Село Череново. Организирана съпротива срещу назначения ликвидационен съвет от страна на кмета на селото Ленко Славов, Грозю Крушков - бивш председател на ТКЗС и Иван Маджаров - бивш кмет.

Село Трънково, Старозагорско, област Хасковска. Сигнал от Динко Динев. Той е съкратен от работа от председателя на ликвидационния съвет и както твърди господин Динев председателят бил отявлен комунист и не извършвал ликвидация на ТКЗС, а прикривал собствените си злоупотреби.

Село Оряхово. Бившият председател на земеделска потребителна кооперация "Светлина", наследник на ТКЗС, Милко Трифонов Карагьозов отказва да се подчини на заповедта на областния управител и организира протестни действия срещу ликвидационния съвет. Активна помощ му е оказана от кмета на селото Константин Карагьозов - негов първи братовчед, а за действията на господин Кара 35.1/ВЙ/РГ гьозов ликвидационният съвет е уведомил районното полицейско управление, откъдето им е отказано всякакво съдействие.

В комисията освен това са постъпили множество сигнали, касаещи неефективната работа на този ликвидационен съвет.

Село Софрониево. Тук случаят е по-любопитен, защото за председател е назначен... Това вече е Михайловградска област...

Междувременно от Варненска област е пристигнала информация само от РДВР - Шумен, която прилагаме към доклада и един сигнал само от собственици на земя от село Мировци, община Нови пазар, където вече бившият председател на ликвидационния съвет Сергей Сергеев е неколкократно малтрениран от Иван Радионов Димитров. Други сигнали от Варненска област в комисията не са пристигнали.

 

МИХАЙЛОВГРАДСКА ОБЛАСТ

До 20 юли 1992 г. в комисията не е получена информация от официалните държавни органи, помолени за това.

Информация за работата на ликвидационните съвети от Михайловградска област е постъпила от председатели на ликвидационни съвети, отделни граждани и народни представители.

Село Прогоролец, община Михайловградска.

Сигналът е от Владимир Митов, живущ в град София, като се сигнализира, че бившият председател на ТКЗС Здравков, заедно със стачници нанасят побой на члена на ликвидационния съвет господин Викторов.

Село Игнатово, община Вълчедръм.

Познатите по форма протести са организирани от кмета Васил Николов Борисов и близките нему Карол Никитов Бойчев, Славчо Начев, Пламен Първанов, Владко Йончев, Милка Кръстева.

Град Грамада, община Грамада.

На 16 май 1992 г. инициативният комитет е преградил с фургон входа на сградата на ТКЗС. Следват поредица от събрания и на 26 май е организирана нова окупационна стачка. В сигналите до комисията се твърди, че тези действия съвпадат с идването на депутатката Емилия Томова. Бездействието на кмета и полицията е пълно.
За село Софрониево вече споменах. 35.2

Село Остров, община Оряхово.

На 22 май се организира митинг срещу ликвидационния съвет от местните социалисти. Оратор от село Вадин заявява, че през трупове трябвало да се мине, за да не се допусне и няма да се допусне ликвидационният съвет в ТКЗС.

Село Якимово, община Якимово.

Небивал интензитет на протестите като бившият председател на ТКЗС Любен Здравков Тодоров и кметицата госпожа Петкова организират постоянна група от стачници, която в присъствието на майор Спас Господинов от РДВР - Михайловград, нанасят побой на члена на ликвидационния съвет Иван Викторов. Причината за това вероятно са приятелските взаимоотношения между майор Господинов и местния лидер Любен Здравков, срещу когото има огромен брой материали в прокуратурата, но и досега не е санкциониран. Злоупотребите, според сигнала на жители на селото, на господин Здравков възлизали над 500 хиляди лева. Същият е заявил на члена на ликвидационния съвет Кръстю Григоров, че щял да го пребие.

Други организатори на тези незаконни действия в село Якимово са Димитър Каменов - бригадир в кравефермата, Андрей Гъргаров - партиен секретар, Сашко Савков - председател на общинския съвет, Георги Бонов, Георги Гогов, Методи Гогов, Милен Стаменов, Иван Петров, Цветан Ефремов, Иван Георгиев - всички изпълняващи според сигнала стриктно брошурата, раздадена им в селото.

 

ЛОВЕШКА ОБЛАСТ

От Ловешка област е пристигнала информация от областния управител господин Цоньо Ботев, директора на РДВР - Ловеч господин Богдан Кръстев, директора на РДВР - Плевен Михаил Бобевски. (Шум и реплики от опозицията)
Тогава той е бил директор...

Цялата тази информация прилагаме към доклада.

Освен това в комисията от Ловешка област са постъпили множества сигнали за нарушения при прилагането на закона от председатели на ликвидационните съвети, кметове и отделни собственици на земя.

От Михайловградска област пропуснах сигнала, дошъл от народната представителка Свиляна Захариева от село Доктор Йосифово, където след изборите са предизвикани няколко пожара в домовете на привърженици на Съюза на демократичните сили. На 11 юни 1992 г. в 2,30 часа сутринта е предизвикан пожар и в дома на народната представителка Свиляна Захариева. Напълно са изгорели 1800 пилета, тон и половина жито, бали сено, царевица, селскостопански инвентар. Щетите възлизат над 100 хиляди лева.

Продължавам с Ловешка област. Първият пристигнал сигнал е от село Сухаче, община Червен бряг.

Дълго време ликвидационният съвет не е допуснат да работи, като пред очите на кметицата на селото Лиляна Василева и местния полицай, ликвидационният съвет е малтретиран и не е допуснат до сградата на ТКЗС, окупирана междувременно с комбайни. Покъсно се установява, че са продадени трактори от стопанството за по 75 лева. Главните инициатори на протестните действия са споменатата вече кметица на селото Лиляна Василева, Иванка Ватева - главна счетоводителка на ТКЗС, Никола Яков, Никола Кръстанин, Надка Умерова, Йошка Върбанова. И тук се използва селската радиоуредба, за да заяви госпожа Мариана Йолова: "С кръв се е създало това стопанство и с кръв ще го предадем."

Село Вълчи трън, община Пордим.

Председателят на ликвидационния съвет Димитър Мусов е многократно тероризиран, като на 12.06. са счупени прозорците на канцеларията, а на 13.06. в дома му е хвърлена ръчно направена бомба, която по случайност не убива внучето му, спящо в съседната стая. На 17.06 местните социалисти му пишат писмо, в което пише следното: "Даваме ти срок до 25 юни да напуснете съвета. Ще ти запалим къщата и потрошим прозорците. И ако не ми дадеш житото и ечемика ще те убия". Подпис: "От партийния комитет..."

Писмото го прилагаме към доклада.

Полицията в Пордим е уведомена, но не е предприето нищо.

Село Бъркачево, община Бяла Слатина.

Инициативният комитет изпраща декларация на областния управител на 22.06. с ултиматум, че ако не смени ликвидационния съвет на 23.06. ще блокират пътя Бяла Слатина-Мездра за един час и ако не се реши "въпросът им" ще продължат и на 24.06. с окупация. Подписът е на председателя на инициативния комитет господин Пандурски. Подпечатано е, интересно, с печата на кмета на село Бъркачево.

Село Коиловци, община Плевен.

Кметицата на селото Илиана Русева Монова призовава за физическа разправа с ликвидационния съвет. Тя е и организатор на стачните действия като съпруга на председателя на ТКЗС. Ликвидационният съвет, според сигнала пристигнал в комисията, е малтретиран неколкократно. Многобройни са жалбите от хората от селото от действията на същата госпожа Монова. Началникът на Районно полицейско управление - Пордим, е чест гост в дома на същата госпожа Илиана Монова и може би това е причината за бездействието им. 35.5 Село Глава, община Червен бряг.

Регулярно бившият председател на кооперация "Победа" Танко Георгиев саботира работата на ликвидационния съвет. Същият малтретира члена на ликвидационния съвет Йорданка Минкова, защото си е позволила да разкрие няколко негови злоупотреби. Танко Георгиев организира и инициативен комитет с активисти: Чудомир Семков, Лиляна Георгиева, Спас Каменов и Стефка Петрова.

Село Телиш, община Червен бряг.

Ликвидационният съвет е получил заповедите за назначение още на 18 май, но до 1.II. не могат да започнат работа, защото е организирана стачка от кмета на гр. Червен бряг и кмета на Телиш.

Град Славяново.

Организирана съпротива срещу ликвидационния съвет, с главни организатори председателката на организацията на БСП в града Марияна или Мария Закова.

Село Горна Липница, община Павликени.

Окупация на ТКЗС с ултимативни искания за включване в ликвидационния съвет на бившия председател на ТКЗС господин Александров. Неколкократните стачни действия се ръководят от Иван-Кирил Иванов - член на управителния съвет на ТКЗС, Марин Панов - член на управителния съвет на ТКЗС, Ламби Ламбев член на управителния съвет на ТКЗС, Атанас Симеонов, Иван Вачев, Боян Атанасов, Атанас Хараламбиев, Савка Спасова, Виолета Мирова и т.н. Във всички стачни действия протестът се изразява, освен в окупация на сградата, и в открадване на два ел.двигателя, два агрегата и са правени неколкократно опити за кражба на коне.

Село Любеново, община Никопол.

Заповедите за назначаването на ликвидационния съвет са задържани умишлено от 15 до 22 май, за да може кметът на общината Иван Дрончев и кметът на селото Симеон Манолов да организират неприемането на ликвидационния съвет. На 23 май е организирана окупация на сградата на ТКЗС с активист бившият председател на ТКЗС Янко Манолов.

Село Гостилица, община Дряново.

Кметът на с. Славейково (съставна част от ТКЗС - Гостилица) Косьо Кавръков отправя закани към ликвидационния съвет, като на 17 юни 1992 г. същият кмет отказва да се съобразява РД/ВР 36.1 с решенията на ликвидационния съвет и раздава земя за временно ползване по свое усмотрение.

Село Саверци, община Долна Митрополия.

Старши инспектор Антон Баковски заплашва председателя на ликвидационния съвет Борис Тончев, че ще му сложи белезниците, ако продължава да работи срещу ТКЗС. Същият Баковски многократно използва това, че е служител на МВР, за да заплашва хората от селото. Друг негов помагач в тази насока е активистът на БСП Христо Стефанов Бързашки.

Село Ленково, община Гулянци.

Активисти в местните многократни протестни действия са лицата: Димитър Райков Митов, Йордан Цветанов, Никола Ангелов.

Село Крушовене, община Долна Митрополия.

Познатите вече форми на протест на неподчинение на закона с основни действуващи лица са две: Димитър Митев, Илия Киров, Атанаска Дишкова.

Град Белене, община Белене.

Организатори на протестните действия са: Иванка Николаева Курнова, Живко Бернардов Кунов, Любен Ливджанов Румчев.

Село Лиляче, община Враца.

Селяни многократно сигнализират в комисията за някакви тайни срещи в селото, организирани от социалисти, даване на директиви на кмета да не разтуря стопанството и отказ да се разглеждат преписките, изпратени от тях. За тези действия в сигнала се иска разследване от страна на анкетната комисия. Сигнализират също за изгорени инвентарни книги за внесени дялове в ТКЗС, като всичко това е под ръководството на Георги Бончев, Първан Каскянин, Петко Цонев Драндарски - активен борец против фашизма и капитализма и към особено кмета на селото Любен Георгиев Ралчев.

Сигналите от страна на официалните органи от Ловешка област са приложени в комисията.

Това е пристигналата информация, като искам да отбележа, че много от нещата, които се съдържат в сигналите и в получената информация от държавните органи са прикрепени към доклада, тъй като физически не е възможно да бъдат изчетени. Към този доклад, разбира се, са прикрепени и цялата постъпила информация, включително такава, представена ни от БСП, брошурите, писмата, за 36.2 които стана дума. По приетата процедура в комисията копие от този доклад беше раздаден на представителите на трите парламентарни групи с молба, ако има възражения, те да бъдат предоставени. От страна на Съюза на демократичните сили и на Движението за права и свободи такова постъпило възражение няма. В комисията постъпи възражение от страна на представителите на БСП, което също прилагаме към доклада и е подписано от госпожа Мариела Митева, с което предполагам госпожа Митева ще ни запознае.

РЕПЛИКИ ОТ ЗАЛАТА: Прочетете го.

ХРИСТО МАРКОВ: Да, ако желаете, бих го прочел. Възражението на...

МАРИЕЛА МИТЕВА (от място): Аз ще си го прочета.

ХРИСТО МАРКОВ: Чувам, че госпожа Митева ще запознае народните представители, въпреки че аз нямам нищо против и аз да го прочета.

Всички налични материали, пристигнали в комисията, още веднъж повтарям, че анонимни такива не са преглеждани, не е обърнато внимание на анонимни материали, са класифицирани, заведени в комисията. Освен това всички брошури и сигнали от политически партии най-вече също се прилагат към доклада. Има значителен брой сигнали, пристигнали след мандата, определен на комисията - 20 юли 1992 г. Но тъй като мандатът ни беше фиксиран от Народното събрание, тези материали са обобщени и класифицирани, но те не са включени в основната част на доклада на анкетната комисия, водени от съображения най-вече морални към членовете на комисията. Тези материали, пристигнали след 20 юли, за нарушения в работата на ликвидационни съвети и поземлени комисии, както казах, също са класифицирани и заведени и са на разположение на желаещите да се запознаят с тях.
Това са фактите, които има в анкетната комисия. (Шум и реплики от блока на опозицията.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Моля да се запази спокойствие. Трябва да се направят разисквания по доклада.

НОРА АНАНИЕВА (от място): Първо да се прочете докладът.

ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ: Решение комисията не е предложила. Решение могат да предложат или комисията, или парламентарните групи, или народните представители. Дискусия трябва да се проведе, тъй като въпросът не е внесен за тази 36.3 дискусия предварително в Председателския съвет. Всяка парламентарна група има право на 30 минути изказвания. И добре би било, за да не се създава излишно напрежение в залата, да се подготвят имената на желаещите да се изкажат, да се дадат на председателя и да започне дискусията.