10 април 1991

СОФИЯ, 10 АПРИЛ 1991 ГОДИНА                                                                          БРОЙ 70 /345/

СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА ЗА СОЛИДАРНОСТ С НАРОДИТЕ НА АЗИЯ И АФРИКА В ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА КЮРДСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В ИРАК.


КОМИТЕТЪТ ЗА СОЛИДАРНОСТ С НАРОДИТЕ НА АЗИЯ И АФРИКА Е ДЪЛБОКО РАЗТРЕВОЖЕН ОТ ЖЕСТОКОТО ПОТЪПКВАНЕ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В ИРАК В РАЗРЕЗ С ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ НОРМИ. НИЕ ПРОТЕСТИРАМЕ И ОСЪЖДАМЕ ПРЕСЛЕДВАНЕТО И МАСОВОТО ИЗБИВАНЕ, НА КОИТО Е ПОДЛОЖЕНО БЕЗЗАЩИТНОТО КЮРДСКО НАСЕЛЕНИЕ В ТАЗИ СТРАНА. ПРИЗОВАВАМЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ И СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА ПРЕДПРИЕМАТ НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ЗА СПАСЯВАНЕ НА ЖИВОТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА КЮРДСКИЯ НАРОД.

СОФИЯ, 5 АПРИЛ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ВЪЗВАНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ИМЕТО НА ПАРТИИТЕ-УЧАСТНИЧКИ В ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ "СВОБОДА".


БЪЛГАРИЯ ПРАВИ ПЪРВАТА СИ УСПЕШНА КРАЧКА КЪМ ОБЕДИНЕНА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ.

НИЕ, ПАРТИИТЕ ОТ ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "СВОБОДА", НЕИЗМЕННО СМЕ БИЛИ И СМЕ РЕВНОСТНИ РАДЕТЕЛИ НА ХИЛЯДОЛЕТНИЯ ДЕВИЗ НА ДЕДИТЕ НИ
"СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА".

ИЗПРАВЕНИ ПРЕД СЪДБОВНИ РЕШЕНИЯ И ПРЕД ЕДИНСТВЕНИЯ ПРАВИЛЕН ИЗБОР, НИЕ ДАВАМЕ КАТЕГОРИЧЕН ИЗРАЗ НА ДЪЛБОКО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ВЕЧЕ РЕАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАШАТА ИДЕЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ПРЕДИЗБОРНИ КЛУБОВЕ КАТО ЕМАНАЦИЯ НА МОРАЛНО ЧИСТИТЕ, ДЕЕСПОСОБНИТЕ И КОМПЕТЕНТНИТЕ ИЗМЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ИЗСТРАДАЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, НА КОГОТО СА СВИДНИ ИЗКОННИТЕ БЪЛГАРСКИ ХУМАННИ ДОБРОДЕТЕЛИ И ТРАДИЦИИ, ЗАЛЕГНАЛИ В ОСНОВАТА НА СВЕЩЕНАТА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ, ДА УЧАСТВАТ И ПОДПОМАГАТ КЛУБОВЕТЕ С ВСИЧКИ СИЛИ И ЗАКОННИ СРЕДСТВА В ТЯХНАТА ВИСОКОРОДОЛЮБИВА ДЕЙНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОБОДНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

СОФИЯ, 5 АПРИЛ 1991 Г.

ЗА БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ: Д. БРАНКОВ
ЗА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ: В. ЗЛАТАРОВ
ЗА БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ: Д. ПОПОВ
ЗА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ: И. ЕДИСОНОВ
ЗА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: В. КОШЕВ
ЗА ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ: Й. ДУПАРИНОВ
ЗА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА: И. ГЕОРГИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС. ДОКУМЕНТЪТ Е ПРИЕТ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 18 МАРТ 1990 Г. В СОФИЯ, И Е ДОРАЗВИТ В ДУХА НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЛИБЕРАЛНИ ИДЕИ НА ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 30 МАРТ 1991 Г. В СОФИЯ.


5. ОБЩИНАТА, ОКОЛИЯТА /АКО ТАКАВА Е СЪЗДАДЕНА/ И ОБЛАСТТА СА САМОУПРАВИТЕЛНИ ТЕЛА СЪС СВОЯ ТЕРИТОРИАЛНА ОБОСОБЕНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ДЕЛА. ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ МОЖЕ ДА ДЕЛЕГИРА ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНИТЕ И ОБЛАСТИТЕ ПО СИЛАТА НА СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН, КАТО ИЗРАЗ НА ДЕКОНЦЕНТРИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ.

ОБЩИНИТЕ, ОКОЛИИТЕ И ОБЛАСТИТЕ СА ПУБЛИЧНОПРАВНИ ЛИЧНОСТИ С ОБЩА ТЕРИТОРИАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ. ЦЕНТРАЛНАТА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАЖНЯВА АДМИНИСТРАТИВНО ПОПЕЧИТЕЛСТВО ВЪРХУ ТЕРИТОРИАЛНАТА ИМ ДЕЙНОСТ. НАДЗОРНИЯТ ОРГАН ПРИ КОНСТАТИРАНО ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ АКТ ДО ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ДЕФЕКТА И ВРЪЩА ДЕЛОТО НА АВТОРА НА АКТА.

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ОБЩИНСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ СА: ГРАЖДАНИ, ТЕРИТОРИЯ /ЗЕМЛИЩЕ/ И АДМИНИСТРАТИВНА ВЛАСТ. ГРАЖДАНИТЕ СА ЛИЦА, ЖИВЕЕЩИ ПОСТОЯННО В НАСЕЛЕНОТО МЯСТО ВЪЗ ОСНОВА НА ОБЩИНСКА РЕГИСТРАЦИЯ. ВСЯКО НАСЕЛЕНО МЯСТО, НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ НА ЖИТЕЛИТЕ МУ, ОБРАЗУВА СВОЯ САМОСТОЯТЕЛНА ОБЩИНА. НА ОСНОВАТА НА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ НЯКОЛКО НАСЕЛЕНИ МЕСТА МОГАТ ДА ОБРАЗУВАТ СЪСТАВНА ОБЩИНА. ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА Е НЕЙНОТО ЗЕМЛИЩЕ БЕЗ ОГЛЕД НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ИМОТИТЕ.

СТОЛИЦАТА НА БЪЛГАРИЯ, ГРАД СОФИЯ, Е ОТДЕЛНА ОБЛАСТ СЪС СВОИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЩИНИ.

КОНСТИТУЦИЯТА ОПРЕДЕЛЯ ОБЛАСТИТЕ.

МАНАСТИРИТЕ СА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЩИНИ.

МЕРИТЕ СА ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЗА ОБЩО ПОЛЗВАНЕ И ПОДЛЕЖАТ НА ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ОТРАЗЯВАЩО ТЯХНОТО СЪСТОЯНИЕ КЪМ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ ИМУЩЕСТВА.

СТРУКТУРАТА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ВЛАСТ ВКЛЮЧВА: А/ НА РАВНИЩЕ ОБЩИНА: ОБЩИНСКО СЪБРАНИЕ, ОБЩИНСКА УПРАВА И КМЕТ /КМЕТСКИ НАМЕСТНИК ПРИ СЪСТАВНИТЕ ОБЩИНИ/; Б/ НА РАВНИЩЕ ОКОЛИЯ /АКО С МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ГРУПА ОБЩИНИ Е ОБОСОБИЛО ТАКАВА/: ОКОЛИЙСКО СЪБРАНИЕ, ОКОЛИЙСКА УПРАВА И ОКОЛИЙСКИ УПРАВИТЕЛ; В/ НА РАВНИЩЕ ОБЛАСТ: ОБЛАСТНО СЪБРАНИЕ, ОБЛАСТНА УПРАВА И ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ. ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ В МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ СА ИЗБОРНИ; КМЕТЪТ И ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА СЪОТВЕТНИТЕ УПРАВИ.

6. ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ДВИЖЕНИЯ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

НЕ СЕ ДОПУСКА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА КАЗИОННИ ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ И СЕ ОСИГУРЯВА АВТОНОМНОСТ НА СДРУЖЕНИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ.
ЗАКОНЪТ СТИМУЛИРА СЪЗДАВАНЕТО И ДЕЙНОСТТА НА НЕЗАВИСИМИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧАСТНИ ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОКОМПАНИИ.    

7. УЧАСТИЕТО В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО Е ФУНКЦИЯ ОТ КОНКРЕТНИЯ ПРИНОС НА ИНДИВИДА, НЕГОВАТА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ И РАВНИЩЕ НА ГРАМОТНОСТ.

8. КАНДИДАТЪТ ЗА ДЬРЖАВНА СЛУЖБА /НАЗНАЧАЕМА ИЛИ ИЗБОРНА/ ПОЛАГА СЪОТВЕТЕН ТЕСТ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ИНТЕЛЕКТУАЛНО И ПРОФЕСИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

КАНДИДАТЪТ ЗА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА ДЕКЛАРИРА ПУБЛИЧНО СВОЯ ИМУЩЕСТВЕН СТАТУС.

ПРИ НАПУСКАНЕ НА СЛУЖБАТА ДЪРЖАВНИЯТ СЛУЖИТЕЛ /ИЛИ НЕГОВИЯТ НАСЛЕДНИК/ ДЕКЛАРИРА ПУБЛИЧНО СВОЯ ИМУЩЕСТВЕН СТАТУС.

ЗАЕМАНЕТО НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА ВЪВ ВОЙСКАТА, ПОЛИЦИЯТА И СЪДЕБНАТА СИСТЕМА Е НЕСЪВМЕСТИМО С ЧЛЕНУВАНЕТО В ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

ДЕПУТАТСКИЯТ МАНДАТ Е НЕСЪВМЕСТИМ СЪС ЗАЕМАНЕТО НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА.

9. ВЪНШНАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И ДРУГИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СТРАНАТА.

10. ПОСТОЯННИЯТ НЕУТРАЛИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ СЕ ДЕКЛАРИРА ДОБРОВОЛНО В НЕЙНАТА КОНСТИТУЦИЯ, АКО СЕ ГАРАНТИРА ОТ ДЪРЖАВИТЕ - ПОСТОЯННИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ НА ООН И ОТ НАТО. БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОДДЪРЖА И ЗАЩИТАВА СВОЯ ПОСТОЯНЕН НЕУТРАЛИТЕТ С ВСИЧКИ СРЕДСТВА В НЕЙНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА УЧАСТВА В КАКВИТО И ДА БИЛО ВОЕННИ СЪЮЗИ И НЯМА ДА ДОПУСКА СЪЗДАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ВОЕННИ БАЗИ НА СВОЯ ТЕРИТОРИЯ. ПОСТОЯННИЯТ НЕУТРАЛИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ НЕ Е ПРЕЧКА ЗА ЧЛЕНУВАНЕТО Й В ООН И ЗА УЧАСТИЕ В ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛОКАЛНА, КОНТИНЕНТАЛНА И СВЕТОВНА ОСНОВА.

11. БЪЛГАРИЯ Е СВОБОДНА ОТ ОРЪЖИЕ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ /ЯДРЕНО, ХИМИЧЕСКО, БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКО И ПР./ ЗОНА.

12. ЦЕЛТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРОГРАМА НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС Е ИКОНОМИЧЕСКИЯТ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ В СЛЕДВАЩИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. СТАРТЪТ КЪМ ТОЗИ РАСТЕЖ Е ПРЕХОДЪТ КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. СЪРЦЕВИНАТА НА ПРЕХОДА Е ПРИВАТИЗАЦИЯТА.

13. ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА В БЪЛГАРИЯ СЕ ПООЩРЯВА.

БЪЛГАРИЯ ОТТЕГЛЯ УЧАСТИЕТО СИ И ЗАНАПРЕД НЯМА ДА БЪДЕ СТРАНА В ОГРАНИЧАВАЩИ ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ.

НОРМАТИВЕН АКТ, ОГРАНИЧАВАЩ ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА, Е ПРОТИВОПРАВЕН И НЕ СЕ ПРИЛАГА В БЪЛГАРИЯ.

14. ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛКО ОТ 65 ПРОЦЕНТА ОТ ОБЩОНАЦИОНАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.

ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 25 НА СТО ОТ ОБЩОНАЦИОНАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.

МОНОПОЛЪТ СЕ ЗАБРАНЯВА.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА СЕ ЗАБРАНЯВА.

ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА СЕ ДОПУСКА САМО ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТО СЕ НАЛАГА ОТ ВЪРХОВНИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ И НЯМА ДРУГО ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ. ВСЕКИ КОНКРЕТЕН СЛУЧАЙ НА ТАКОВА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ СЕ УРЕЖДА С НАРОЧЕН ЗАКОН, ВЛИЗАЩ В СИЛА ЕДВА СЛЕД ПЪЛНОТО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПРЕТЕНЦИЯТА НА СОБСТВЕНИКА.

СЪЗДАВА СЕ НОВ ТЪРГОВСКИ КОДЕКС СЪС СЪВРЕМЕНЕН ЛИБЕРАЛЕН ХАРАКТЕР, КАТО ЗА РАБОТНА ОСНОВА СЕ ВЪЗПРИЕМА ТЪРГОВСКИЯТ ЗАКОН ОТ 1896 Г. ИЗРАБОТВАТ СЕ ЗАКОНИ ЗА БОРБА СРЕЩУ НЕЛОЯЛНАТА КОНКУРЕНЦИЯ. ПРЕМАХВАТ СЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ПРАВА ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ.

ДЪРЖАВАТА НЕ СЕ НАМЕСВА ПРЯКО В СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ И УПРАЖНЯВА САМО РЕГУЛИРАЩИ ФУНКЦИИ. СУБСИДИИ И ДОТАЦИИ СЕ ДОПУСКАТ САМО ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ И СЪС ЗАКОН. СЪВМЕСТНАТА БЪЛГАРО-ЧУЖДЕСТРАННА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ СЕ ПООЩРЯВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧРЕЗ СЪЩЕСТВЕНИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ.

ПРЕМАХВАТ СЕ ПРЕЧКИТЕ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ ДА ПРИТЕЖАВАТ КОНТРОЛЕН ПАКЕТ ОТ АКЦИИ.

ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ Е ЕДИННА ЗОНА ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ.

В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА СЕ СЪЗДАВАТ БОРСИ, ПАЗАР НА ЦЕННИ КНИЖА И ОПРОСТЕНА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА, СЧЕТОВОДНА И ОТЧЕТНА СИСТЕМА.

ВСИЧКИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ ДЕКЛАРИРАТ ЕДНОКРАТНО ВЪЗ ОСНОВА НА СПЕЦИАЛЕН ЗАКОН ИМУЩЕСТВЕНОТО СИ СЪСТОЯНИЕ.

НАРОДНИТЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАГРАБЕНИ ОТ БКП, СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИТЕ ОТ ВЛАСТТА СПЕКУЛАНТИ, СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ.

ПРОВЕЖДА СЕ ПАРИЧНА РЕФОРМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ИНФЛАЦИОННИЯ ПРОЦЕС.

ПРИДОБИТИТЕ ПРЕДИ РЕПРИВАТИЗАЦИЯТА ИМУЩЕСТВА, НАДВИШАВАЩИ ОПРЕДЕЛЕН ОТ ПАРЛАМЕНТА РАЗМЕР, СЕ ОБЛАГАТ С ЕДНОКРАТЕН ДАНЪК.

15. ПЪЛНАТА РЕПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОТНЕТОТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. /ПРИНАДЛЕЖАЩО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА/ ИМУЩЕСТВО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ ПРИВАТИЗИРАНЕ НА ДЪРЖАВНО ИЛИ ДРУГО ОБЩЕСТВЕНО ИМУЩЕСТВО.

ЗАКОНОДАТЕЛНО СЕ ОТМЕНЯТ ВСИЧКИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ АКТОВЕТЕ, С КОИТО Е БИЛА ОТЧУЖДЕНА СОБСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., КАТО: КОНФИСКАЦИИ, НАЦИОНАЛИЗАЦИИ, ОТЧУЖДЕНИЯ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРОДАЖБИ С НЕАДЕКВАТНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ДРУГИ ПОДОБНИ.

РЕПРИВАТИЗАЦИЯТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОСРЕДСТВОМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ НА НЕГОВИТЕ ТИТУЛЯРИ ВЪРХУ РЕАЛНОТО ИМУЩЕСТВО, А В СЛУЧАЙ ЧЕ СЪЩОТО Е УНИЩОЖЕНО ИЛИ Е ИМАЛО ЛИКВИДЕН ХАРАКТЕР - ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНОСТОЙНО ТАКОВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ, ОБЩИНСКИЯ ИЛИ КООПЕРАТИВНИЯ ПАТРИМОНИУМ /ДОКОЛКОТО ДВАТА ПОСЛЕДНИ СЪЩО СА СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАЛИ НЕПРАВОМЕРНО/, А АКО И ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО - ЧРЕЗ ПОИМЕННИ АКЦИИ, ДРУГИ ЦЕННИ КНИЖА ИЛИ ГАРАНТИРАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ОБЛИГАЦИИ - ПО ИЗБОР НА ПРАВОИМАЩИЯ, КАТО ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ СЕ ОТЧИТА ДЪЛЖИМАТА ЗАКОННА ЛИХВА И ПОЛАГАЩАТА СЕ РЕНТА ВЪРХУ ИМОТИТЕ.

ОБЯВЯВАТ СЕ ЗА НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО ПРИОБРЕТАТЕЛИТЕ, ЗАПЛАТИЛИ НЕАДЕКВАТНА ЦЕНА, КОГАТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО Е ЗЛОУПОТРЕБЕНО С ПАРТИЙНО ИЛИ СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ.

ОБЯВЯВАТ СЕ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО ИМОТНИТЕ ПРЕХВЪРЛЯНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ ИЛИ ФИРМИ, АКО СА ИЗВЪН ПРЕДМЕТА НА НОРМАЛНАТА ИМ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

ПООЩРЯВА СЕ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ОГРАБЕНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДРУГИ ЗНАЧИТЕЛНИ ИМУЩЕСТВА КАТО ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРЕТЪРПЕЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. СЪЩЕСТВЕНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА СРЕЩУ СВЕЩЕНОТО ИМ ПРАВО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" /ПФП/, ПРИЕТА НА 3 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ ОТ ВРЕМЕННИЯ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ.


ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА ВКЛЮЧВА:

1. ДИСТАНЦИРАНЕ ОТ МАРКСИЗМА, ЛЕНИНИЗМА И КОМУНИЗМА.

КАКТО МАРКСИЗМЪТ-ЛЕНИНИЗМЪТ, ТАКА И ФАШИЗМЪТ СА КРАЙНО ЛЕВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИДЕОЛОГИИ, КОИТО ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ЖЕСТОКОСТИ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО.

2. СЪЗДАВАНИЯТ ПФП Е ДЯСНОЦЕНТРИСТКА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ОТРИЧА КАКТО КРАЙНОЛЕВИТЕ, ТАКА И КРАЙНОДЕСНИТЕ ПОДХОДИ ПРИ ПОСТИГАНЕ НА СВОИТЕ ЦЕЛИ.

3. ПФП Е ЗА ПАРЛАМЕНТ, ДОБИЛ СВОЯТА ЛЕГИТИМНОСТ ЧРЕЗ СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ, КАКВИТО В БЪЛГАРИ Я ДОСЕГА НЕ СА ПРОВЕЖДАНИ.

4. ПФП Е ЗА СЪД НА ВСИЧКИ ВИНОВНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА - ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И МОРАЛНА.

5. ПФП Е ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ВСИЧКИ РЕПРЕСИРАНИ СЛЕД    9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., ВКЛЮЧАЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА.

6. ПФП Е ЗА СТРИКТНО СПАЗВАНЕ НА ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КАТО СЕ СЪОБРАЗЯВА С НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ.

7. ПФП Е ЗА СВОБОДНА ИЗЯВА НА ГРАЖДАНИТЕ, НА ТЕХНИТЕ РЕЛИГИОЗНИ УБЕЖДЕНИЯ И ПРАВОТО ИМ НА ЕТНИЧЕСКО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ЕЗИК, НРАВИ, ОБИЧАИ. ПФП РАТУВА ЗА ИЗДИГАНЕТО НА ХРИСТИЯНСКИТЕ ДОБРОДЕТЕЛИ И МОРАЛА.

8. ТВЪРДИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВОТО НА ТРУД, ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ; СВОБОДНО БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО РАЗВИТИЕ НА НАУКАТА И КУЛТУРАТА; ИЗКУСТВОТО; НОВ ТИП ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ; НОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА; НОВИ КРИТЕРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕМАТЕРИАЛНАТА СФЕРА; ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАБЛУДАТА ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ, ОТДИХ И ДРУГИ.

9. ПФП ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ВЪРНЕ СЪС ЗАКОННИТЕ ИМ ПРАВА ВСИЧКИ ЕМИГРАНТИ - ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ, КАТО СЕ ВЪЗСТАНОВИ ТЯХНОТО ИМУЩЕСТВО.

ОСНОВНИТЕ МОМЕНТИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНАТА ПРОГРАМА НА ПФП СА КАКТО СЛЕДВА:

1. СВОБОДАТА НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК ДА ЗАПОЧВА С ПРАВОТО МУ НА СНОСЕН ЖИВОТ. ПО ВРЕМЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА РЯЗКО СЕ ПОКАЧВА СМЪРТНОСТТА, КОЕТО Е ХАРАКТЕРНО ЗА СТРАНИТЕ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ОБЩНОСТ И СССР. /В СЪЩОТО ВРЕМЕ В РАЗВИТИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ ПОРАДИ СОЦИАЛНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОГРЕС СМЪРТНОСТТА НЕПРЕКЪСНАТО НАМАЛЯВА/. ОТ ЗАКРИВАНЕ НА ЛАГЕРИТЕ В БЕЛЕНЕ И СКРАВЕНА СА ПОЧИНАЛИ 500 000 ДУШИ, ОТ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ДО СЕГА СА ПОЧИНАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 25 000 ДУШИ; ДЕТСКАТА СМЪРТНОСТ ЗАЕМА ЗНАЧИТЕЛНИ РАЗМЕРИ; ОБЕЗЛЮДЯВАНЕТО НА ГОЛЕМИ ТЕРИТОРИИ ОТ СТРАНАТА В РЕЗУЛТАТ НА НЕПРАВИЛНАТА УРБАНИСТИЧНА ПОЛИТИКА И СТРУПВАНЕ НА ГОЛЕМИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ФОНДОВЕ В ГРАДОВЕТЕ /ОСОБЕНО БИВШИТЕ ОКРЪЖНИ/ ОРИЕНТИРА ДЕМОГРАФСКИТЕ МАСИ КЪМ ГРАДОВЕТЕ, КЪДЕТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РЕШЕНИ СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ, ЖИЛИЩНИЯТ ПРОБЛЕМ И СОЦИАЛНАТА И ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА. ПРЕДСТОИ РЕГУЛИРАНЕ НА УРБАНИЗАЦИОННИЯ ПОТОК ОТ ГРАДОВЕТЕ КЪМ ПО-МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА.

2. ИКОНОМИЧЕСКАТА СВОБОДА Е НА ПРЕДЕН ПЛАН. ТОВА ОЗНАЧАВА СВОБОДНО ДА РАЗГРЪЩАШ ЖЕЛАНА ОТ ТЕБ ДЕЙНОСТ, СВОБОДНО ДА ПРОИЗВЕЖДАШ И ВСИЧКО ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ СЪЧЕТАВА С ПРАВОТО НА ВСЕКИ СВОБОДНО И БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ДА КОНСУМИРА СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ СИ /ОГРАНИЧЕНИЯ, ВЪВЕДЕНИ С КУПОННАТА СИСТЕМА, НЕ БИВА ДА СТАВАТ ПОСТОЯННА ПРАКТИКА, ТЪЙ КАТО УНИЩОЖАВАТ ПРАВОТО ТИ ДА ЖИВЕЕШ И ДА КОНСУМИРАШ СТОКИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ ПО ИЗБОР, СЪЗДАВАТ СОЦИАЛНО НАПРЕЖЕНИЕ, НЕСИГУРНОСТ В СЪЩЕСТВУВАНЕТО И ПСИХОЛОГИЧЕСКА КРИЗА/.

3. ВЪВ ВСЯКО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО ПРИНОСЪТ НА ЧОВЕКА Е РЕШАВАЩ. 214 ГОДИНИ САЩ ПРЕУСПЯВАТ БЛАГОДАРЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА И ИЗВОЮВАНАТА СТАБИЛНА ОСНОВА, НАРЕЧЕНА СВОБОДА, ТАКА НЕОБХОДИМА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПЪЛНИЯ ЧОВЕШКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОТЕНЦИАЛ И СИЛАТА НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР.

4. ПФП ПОД "СВОБОДЕН ПАЗАР" РАЗБИРА БЕЗПРЕПЯТСТВЕН ПАЗАР НА СТОКИ И БЛАГА, СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ, СВОБОДЕН ТРУД, А ТАКА СЪЩО СВОБОДНА РАЗМЯНА НА ИДЕИ. ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ВСИЧКИ ЗАКОНИ, КОИТО ОГРАНИЧАВАТ СВОБОДАТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И ТРАНСФЕРА НА КАПИТАЛИ.

5. ДА СЕ ЗАМЕНЯТ СЕГА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ЦЕННОСТИ ЗА КОЛЕКТИВИЗЪМ И УРАВНИЛОВКА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА С ОТЧИТАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА ТРУД, С НОВА СИСТЕМА ОТ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРУДА И НОВИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ. В МОМЕНТА В ЕВРОПА НЯМА НИТО ЕДНА КАПИТАЛИСТИЧЕСКА ДЪРЖАВА, КЪДЕТО ЧОВЕШКИЯТ ТРУД СЕ ЗАПЛАЩА ПО-НИСКО, ОТКОЛКОТО В БЪЛГАРИЯ. ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ЗАКОН ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОДУКТА НА ТРУДА, КАТО ПРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОСТАВА НЕ 5 НА СТО, КАКТО В ПЪРВОБИТНООБЩИННИЯ СТРОЙ, НЕ 5-10 НА СТО, КАКТО ПРИ ФЕОДАЛИЗМА, НЕ 12 НА СТО, КАКТО В БЪЛГАРИЯ ОТ 15 СЕПТЕМВРИ 1985 Г. ДО СЕГА, А 20-40 НА СТО, КАКТО В СЪВРЕМЕННАТА БУРЖОАЗНА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ВМЕСТО 200-3 00 ЛЕВА СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ДА СЕ ЗАПЛАЩА СРЕДНО ПО 3-4 ПЪТИ ПОВЕЧЕ, КАКТО Е ВЪВ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ ПРИ НОВА МОТИВАЦИЯ В ТРУДА И НОВИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НЕГО.

ДА НЕ СЕ ПОЛУЧАВА ПАРАДОКСЪТ БЕЗРАБОТНИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ ДА ПОЛУЧАВАТ ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО ПРОФЕСОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ДА СЕ ВЪВЕДАТ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ЗАПЛАТИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ ТРУДЕЩИ СЕ И ПРИ ЕДНАКВА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ТРУДА ДА СЕ УСТАНОВЯТ РАЗЛИЧНИТЕ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

ДА СЕ ПРИЛОЖИ НА ПРАКТИКА НОВАТА ТЕОРИЯ НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА БЪЛГАРИНА ИНЖ. ИЛИЯ СТЕФАНОВ /ЕМИГРАНТ В БЕЛГИЯ/, ЕКСПЕРИМЕНТИРАЛ СВОЯТА СИСТЕМА В 1977 Г. В РЕДИЦА ЕВРОПЕЙСКИ ФИРМИ.

6. ДА СЕ СЪЗДАДАТ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ: ТРУД, РАБОТА, ПРИЛЕЖНОСТ, ЧУВСТВО ЗА ОТГОВОРНОСТ, ПРИЗНАНИЕ В ТРУДА, НОВ СОЦИАЛНО-ПСИХИЧЕСКИ КЛИМАТ, КОИТО ДА СТИМУЛИРАТ ИНДИВИДУАЛНОСТТА НА ЧОВЕКА. ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 45 ГОДИНИ СЕ ИЗРАВНИХМЕ, СТАНДАРТИЗИРАХМЕ СЕ И ЗАБРАВИХМЕ ЗА ЧОВЕКА С НЕГОВАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ, Т.Е. ПРЕНЕБРЕГНАХМЕ БИОЛОГИЧНАТА СЪЩНОСТ НА ЧОВЕКА.

7. ДА СЕ ИЗГРАДИ СЪВЪРШЕНО НОВА МОТИВАЦИЯ В ТРУДА, НОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУД И НОВ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМФОРТ ЧРЕЗ ПРОМЯНА НА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, ЕРГОНОМЕТРИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНО-ПСИХИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУДА ПРИ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ЗЕМЯТА И ЗАИНТЕРЕСУВАНОСТ КЪМ ТЯХНОТО СТОПАНИСВАНЕ И ОБОГАТЯВАНЕ.

8. НАЙ-ГОЛЕМИЯТ КАПИТАЛ НА НАЦИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ С ВИСОКИ ЗАПЛАТИ И СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ.

ОСОБЕНИ ГРИЖИ ЗА НОВА СИСТЕМА ЗА ТЕСТВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАВНИЩА НА УПРАВЛЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ РАВНИЩЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯТА, СВЪРЗАНО СЪС ЗАЕМАНОТО МЯСТО.

9. СПОРЕД ПФП ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА СЕ ОБУСЛАВЯ ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА В УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛИЗИРАНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ДИКТАТ /ХАРАКТЕРЕН ЗА БЪЛГАРИЯ И СССР/ Е НЕСЪВМЕСТИМ С ЕДИН ДЕЙСТВИТЕЛЕН СВОБОДЕН ПАЗАР.

10. ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ПАЗАРА ТРЯБВА ДА ПОЧИВА НА ЕТИЧНИ ОТНОШЕНИЯ. НАПРИМЕР НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗВОЛИ ПРЕСТОЯТ НА СРЕДСТВА НА ГРАЖДАНИТЕ С ГОДИНИ У ДЪРЖАВАТА БЕЗ ЛИХВА, ВЗЕМАНЕТО НА ЛИХВИ ЗА ЗАЕМИ 15-20 НА СТО ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 80 НА СТО ОТ ПЕЧАЛБАТА И 80-95 НА СТО ОТ ВАЛУТАТА НА ДЪРЖАВАТА /КАКТО Е ПОНАСТОЯЩЕМ/. КАКВИ СТИМУЛИ ЩЕ ИМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ С КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ СТОКИ ЗА ИЗНОС ИЛИ ИЗНОС НА КОНВЕРТИРУЕМ ТРУД /НАУЧЕН, КОНСУЛТАНТСКИ, ИЗОБРЕТАТЕЛСКИ/ И КОЯ ФИРМА ЩЕ ВЛОЖИ СРЕДСТВА ПРИ ЛИПСА НА СТИМУЛИ?

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.


I. КЪМ КАКВО ОБЩЕСТВО СЕ СТРЕМИ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

СЕГА ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ Е: ПО КАКЪВ ПЪТ ЩЕ ТРЪГНЕ СТРАНАТА - ОБРАТНО, ПО КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ИЛИ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ПО НЕКАПИТАЛИСТИЧЕСКИ ПЪТ.

ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ Е ЗА:

- СЪЖИТЕЛСТВО НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ И ТИПОВЕ СОБСТВЕНОСТ ПРИ ПРИОРИТЕТНАТА РОЛЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ, ГАРАНТИРАЩА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС.
- РАЗВИТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, СЪЧЕТАНА С ДЕЙСТВАЩИ ДЪРЖАВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ РЕГУЛАТОРИ.
- ОБОСНОВАНИ И КОНТРОЛИРАНИ ЦЕНИ НА СТОКИТЕ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ.
- ЗАПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО- БЕЗПЛАТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ОБСЛУЖВАНЕ, БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ, СТУДЕНТСКИ И УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ, ПЕНСИИ ЗА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ, СПЕЦИАЛНА ОСИГУРОВКА ЗА НЕТРУДОСПОСОБНИТЕ, ПЕТДНЕВНА РАБОТНА СЕДМИЦА, РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, УВЕЛИЧАВАНЕ НАДБАВКИТЕ ЗА ДЕЦА И ДР.
- СПЕЦИАЛНА СОЦИАЛНА ОСИГУРОВКА И ГРИЖА ЗА МАЙКИТЕ С МАЛКИ
ДЕЦА.
- МАСОВО УЧАСТИЕ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ КАТО АКЦИОНЕРИ-СЪСОБСТВЕНИЦИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
- НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНИЦИАТИВАТА, ПРЕДПРИЕМАНЕСТВОТО И НОВАТОРСТВОТО НА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ СУБЕКТИ.
- ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
- ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЪСЕДНИТЕ БАЛКАНСКИ СТРАНИ, С ЕВРОПЕЙСКИТЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ, СЪС СССР И С ДРУГИ ДЪРЖАВИ НА ОСНОВАТА НА ВЗАИМНИТЕ ИНТЕРЕСИ.
- ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ ОТ САМИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ НА САМОТО ПРЕДПРИЯТИЕ. ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ДА СЕ ПРОДАВАТ НА КООПЕРАЦИИ И КООПЕРАТИВНИ СДРУЖЕНИЯ. СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ПРОИЗВДОСТВА, КРУПНИТЕ ЗАВОДИ, ЖП ТРАНСПОРТ, ЕНЕРГЕТИКАТА И ДР. ПОДОБНИ ДА ОСТАНАТ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

ВЪВ ВРЪЗКА С НАРАСТВАЩАТА БЕЗРАБОТИЦА НАЛОЖИТЕЛНО Е ДА СЕ СЪЗДАДЕ СПЕЦИАЛЕН ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗА СОЦИАЛНА ОСИГУРОВКА НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ.

ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СОЦИАЛНАТА СИ ПРОГРАМА ЧРЕЗ УЧАСТИЕ В ОРГАНИТЕ НА ВЛАСТТА, ЧРЕЗ СВОЯ ВЕСТНИК И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ЧРЕЗ БЕСЕДИ И ДОКЛАДИ В РАЗНИТЕ КЛУБОВЕ, ЧРЕЗ СТОПАНСКАТА СИ ДЕЙНОСТ И ДР.

 II. ЗА СПРАВЕДЛИВА АГРАРНА ПОЛИТИКА

ПОЗИЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ ПО АГРАРНИЯ ПРОБЛЕМ Е, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, АКО ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ ЗАЕТИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, КОИТО ГОДИНИ НАРЕД ИЗХРАНВАХА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ОСТАНАТ БЕЗ ЗЕМЯ И СЕ ПРЕВЪРНАТ В РАТАИ ИЛИ НАЕМНИ РАБОТНИЦИ НА НОВИ СЕЛСКИ ЧОРБАДЖИИ.

КАТО ОТЧИТА НАШИЯ И СВЕТОВНИЯ ОПИТ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ ЖИЗНЕНОВАЖЕН ЗА НАЦИЯТА ПРОБЛЕМ, ДВИЖЕНИЕТО Е ЗА:

- ЗЕМЯТА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ НА ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА Я ОБРАБОТВАТ; С ПРАВО НА НАСЛЕДСТВО; С ОГРАНИЧЕНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДАВАНЕ ПОД НАЕМ И АРЕНДА И С ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КООПЕРАЦИИ.
- КОНЦЕНТРАЦИЯ, А НЕ РАЗДРОБЯВАНЕ НА ЗЕМЯТА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ГОЛЕМИ, ОКРУПНЕНИ СЕЛСКИ СТОПАНСТВА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ДЪРЖАВНИ, АКЦИОНЕРНИ, КООПЕРАТИВНИ И В НАЙ-РАЗЛИЧНИ ЧАСТНИ ФОРМИ.
- ДА СЕ ЗАПАЗЯТ И ОБНОВЯТ НА ДОБРОВОЛНИ НАЧАЛА ТКЗС КАТО ЕФЕКТИВНА И СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВА ФОРМА НА СТОПАНИСВАНЕ, ДОКАЗАЛА СВОЯТА ЖИЗНЕНОСТ.
- РЕШИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ НА СТАРАТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВАТА СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА.
- СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЧАСТНИ, КООПЕРАТИВНИ, АКЦИОНЕРНИ И ДЪРЖАВНИ ТЪРГОВСКИ ФИРМИ, КОИТО ДА СНАБДЯВАТ СЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА С НЕОБХОДИМИТЕ СЕМЕНА, ИНВЕНТАР, ПРЕПАРАТИ И ДР.
- ШИРОКО ИНТЕГРИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВА С ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И С ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПРОИЗВЕЖДАЩИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ СРЕДСТВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО.
- НЕДОПУСТИМА Е ПРОДАЖБАТА НА ЗЕМЯ НА ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ И ФИРМИ.
- СЪЗДАВАНЕ НА НОВА, ЦЯЛОСТНА ЗАКОННО-НОРМАТИВНА СИСТЕМА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА ВСИЧКИ АГРАРНИ ОТНОШЕНИЯ.

ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ ПРОПАГАНДИРА С ВСИЧКИ СРЕДСТВА СВОЯТА АГРАРНА ПОЛИТИКА, ЩЕ ДАВА ПРИМЕР ЗА НЕЙНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ, ЧРЕЗ СТОПАНСКАТА СИ ДЕЙНОСТ, ЩЕ ДАВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПОСТАНОВКИ ОТ АГРАРНАТА СИ ПРОГРАМА ПРЕД ПРАВИТЕЛСТВОТО И СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ, А ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ СВОИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В БЪДЕЩИЯ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ ОТСТОЯВА СВОЯТА АГРАРНА ПОЛИТИКА В БЪДЕЩО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/, ИЗПРАТЕНО ДО МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, БТА, БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО РАДИО.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ Е СВИКАЛА ОБЩОНАРОДЕН СЪБОР В ИСТОРИЧЕСКАТА МЕСТНОСТ ОБОРИЩЕ НА 14 АПРИЛ 1991 Г. ОТ 10,30 Ч. ПО СЛУЧАЙ 115-ТАТА ГОДИШНИНА ОТ СВИКВАНЕТО НА ПЪРВОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НА ТОЗИ СЪБОР ЩЕ БЪДАТ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТИ ОТ ТОЗИ ЗНАЧИМ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ.

ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НЯКОИ ТЪМНИ АНТИБЪЛГАРСКИ СИЛИ ПРИЗОВАВАТ КЪМ НАСИЛИЕ НАД ТАЗИ МИРНА АКЦИЯ, КОЯТО БНРП СМЯТА ДА ПРОВЕДЕ. НИЕ НЕ ТЪРСИМ КОНФРОНТАЦИЯ С РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ГРУПИРОВКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, НО НАШАТА ПАРТИЯ ЩЕ ЗАЩИТИ СВОЕТО ПРАВО ДА ИЗЯВИ СВОЯТА ПОЧИТ И ПРЕКЛОНЕНИЕ КЪМ ДЕЛОТО НА ВЕЛИКИТЕ НИ НАЦИОНАЛРЕВОЛЮЦИОНЕРИ, КОИТО ПОДГОТВИХА ИЗБУХВАНЕТО НА СЛАВНОТО АПРИЛСКО ВЪСТАНИЕ, ИЗИГРАЛО РОЛЯТА НА НАЦИОНАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ.

ИМЕННО ПОРАДИ ТОВА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПРЕДУПРЕЖДАВА, ЧЕ НЯМА ДА НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА, КОИТО БИХА НАСТЪПИЛИ, АКО ТЕЗИ ТЪМНИ АНТИБЪЛГАРСКИ СИЛИ СЕ ОПИТАТ ДА ПОРУГАЯТ НАЦИОНАЛНАТА ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО НА БЪЛГАРИТЕ И ДА СЪЗДАДАТ ОГНИЩА НА НАПРЕЖЕНИЕ И БЕЗРЕДИЦИ.

СОФИЯ, 9 АПРИЛ 1991 Г.                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 10 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

СЧИТАМЕ ЗА СВОЙ ГРАЖДАНСКИ ДЪЛГ ДА ВИ УВЕДОМИМ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА 55 РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ В ОБЩИНАТА И КМЕТСТВАТА НА ПЛОВДИВ СА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙСТВИЯ, КОИТО НЕ ПОЧИВАТ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА И СПОРАЗУМЕНИЕТО НА ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ И ГЛАВНО СЕ ИЗРАЗЯВАТ В СЛЕДНОТО:

1. ТЕНДЕНЦИОЗНО И ПРЕВРАТНО СЕ ТЪЛКУВА ТЕКСТЪТ НА 55 РЕШЕНИЕ НА МС И СЪЗНАТЕЛНО КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ СЪС СПЕЦИАЛИСТИТЕ ОТ ОБЩИНАТА СЕ ПОЛЗВА ЧЛ. 328, АЛ. 1, Т. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА /КТ/ /ЧАСТИЧНА ЛИКВИДАЦИЯ/, ВЪПРЕКИ ИЗРИЧНИЯ СМИСЪЛ НА ТЕЛЕКС N 42 ОТ 27 МАРТ 1991 ГОДИНА НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, ЧЕ ТОВА ОСНОВАНИЕ СЕ ОТНАСЯ САМО ДО ЩАТНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В СТРУКТУРИТЕ /СЪСТАВИТЕ/ НА ОБЩЕСТВЕНО-ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНО-РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ОРГАНИ И СЪВЕТИТЕ ЗА ДУХОВНО РАЗВИТИЕ, ИЗГРАДЕНИ ПО РАЗПОРЕДБИТЕ НА 57 ПИСМО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1987 ГОДИНА, ИЗБРАНИ НА РЕДОВНИ СЕСИИ НА СЪВЕТИТЕ.

ИЗБЯГВАЙКИ УМИШЛЕНО РЕАЛНОТО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 328, АЛ. 1, Т. 2 ОТ КТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВРЕМЕННИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ /ВИК/ НА ОБНС Г-Н СОМЛЕВ, КОЙТО ПОЛУЧИ ПРАВОТО ЕДНОЛИЧНО ДА ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЕТО, ЗАОБИКАЛЯ СЛЕДНИТТЕ ПРОЦЕДУРНИ ИЗИСКВАНИЯ:

- НАЛИЧИЕ НА НОВО ЩАТНО РАЗПИСАНИЕ, НА ОСНОВАТА НА КОЕТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ СЪКРАЩЕНИЕ В ЩАТА. ТАКОВА НЕ Е ПРИЕТО ОТ ВИК;
- ПРЕДПИСАНИЯТА НА ТРИСТРАННАТА КОМИСИЯ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ;
- НЕОБХОДИМОТО СЪГЛАСУВАНЕ ОТ СИНДИКАТИТЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪКРАЩЕНИЯТА.

ЦЯЛАТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЛАГАНЕТО НА 55 РЕШЕНИЕ НА МС СЕ ИЗВЪРШВА В ПЪЛНА ТАЙНА ОТ ТРИЧЛЕННА КОМИСИЯ, НАЗНАЧЕНА ЕДНОЛИЧНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, КОЯТО НЯМА КОМПЕТЕНЦИИТЕ ДА ПРЕЦЕНИ КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ И КОЯТО ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ТЕНДЕНЦИОЗНО ПРИЛАГА ПРАВОТО НА ПОДБОР ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 329 ОТ КТ. ОСВЕН ТОВА ЗАПОВЕДИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ СА ИЗДАВАНИ НА ПАРЧЕ, БЕЗ ДА Е ПРЕДОСТАВЕН ПРОТОКОЛЪТ ОТ КОМИСИЯТА НА ЗАВЕЖДАЩИЯ "ЛИЧЕН СЪСТАВ". ТОЗИ ПРОТОКОЛ НА 1 АПРИЛ 1991 ГОДИНА ВСЕ ОЩЕ НЕ БЕ ПОДПИСАН ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА.

НАЛИЦЕ Е ГРУБО, СЪЗНАТЕЛНО НАРУШЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОЕТО Е ОПАСЕН ПРЕЦЕДЕНТ В СЛОЖНАТА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА. НИЕ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС С НАСТОЯВАНЕТО ДА СЕ ДАДЕ НЕОБХОДИМАТА ГЛАСНОСТ И ДА СЕ ВЗЕМАТ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ИЗВЪН ПРАВОТО НА ЛИЧНА ЗАЩИТА НА ВСЕКИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО РЕДА, УКАЗАН В КОДЕКСА НА ТРУДА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ

РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

09:56:48    10-04-1991