11 декември 1989

СОФИЯ, 11 декември 1989 година                                                                      БРОЙ 4

СОФИЯ, 11 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОБРЪЩЕНИЕТО на Общото събрание на Съюза на българските филмови дейци, адресирано до Пленума на ЦК н БКП, до председателя на Държавния съвет и до Народното събрание.


Членовете на Съюза на Българските филмови дейци горещо подкрепиха промяната, настъпила след ноемврийския пленум; от неговите среди, от конкретни негови членове дойде не една инициатива за борба в подкрепа на новия курс.

В същото време ние сме загрижени от бавните темпове на преустройството и от колебливостта, с която се провеждат кадровите промени във всички ешелони на властта; средствата за масова информация продължават да бъдат в ръцете на хора, които обслужваха охотно предишния режим, факт отразяващ се и на качеството на информацията.

По два основни проблема на нашето общество: каква е посоката на промяната и какъв ще бъде ритъмът на промяната, БКП трявва час по-скоро да заеме открито недвусмислено и категорично становише.

Особена тревога будят бавното развитие на процесите на демократизация в провинцията, където старите стереотипи продължават да действуват и позицията на местната бюрокрация може да се определи като изчакване и дори надежди за реванш. Категорично трябва да бъдат пресечени и опитите за провокиране на социално недоверие между интелигенции и работническа класа, за раздухването на което стари политици използуват напълно резонното отвращение към продажната и ялова псевдоинтелигенция, създадена и толерирана от тях самите.

В дните, когато всички погледи са обърнати към предстоящия изключително важен партиен форум ние се чувствуваме задължени да поясним характера на очакванията, които цялото общество, и ние като негова част, имаме към пленума.

Убедени сме, че при съществуващите у нас условия, преустройството е немислимо без и още по-малко против Българската комунистическа партия.

Затова от жизнена важност за съдбата на страната е възстановяването на доверието на народа в нея, както и на намиращото се в критично състояние доверие на членовете на партията към тяхното ръководство в горните ешелони и по места. Преустройството на страната ни може и трябва да започне от решително, коренно преустройство на самата партия.

За тази цел е необходимо бързо, без всякакво колебание да се пристъпи към: най-радикално прочистване на БКП от всички преки и косвени виновници за дълбоката стопанска, политическа и морална криза в страната ни; да се вземе отношение към многобройните слухове за стопански, финансови, политически и хуманитарни престъпления на хората от бившето ръководство и се привлекат към съдебна отговорност всички допуснали тежки закононарушения, актове на корупция или виновни в прикриването на чужди престъпления /в разследването на тези престъпления да бъдат привлечени представители на обществени и независими организации/; прочистване на всички нива на виновниците за разпалването на тежкия за страната ни етнически конфликт, както и за раздухване на най-ниски националистически страсти сред населението и да се осигурят правни гаранции за свобода на вероизповеданието, езика и етничното самоопределение; освобождаване от всички ръководни кадри, замесени в преследване, дискриминация и насъскване срещу интелигенцията и нейни отделни представители - актове, причинили дълбоки поражения в културния пейзаж на страната.

Изразяваме протест срещу изказаната благодарност към бившия генерален секретар на ЦК на БКП при освобождаването му от длъжност. Нямаме право да играем на етикеция и лицемерие, когато за целият народ е ясна неговата вина и всички трявва да плащаме лихвите на пагубната му политика.

Необходимо е приемането на принципно нова кадрова политика, курс към решително кадрово обновяване, разкриване на богатството от неизползувани партийни резерви. Първата и най-спешна стъпка е незабавното освобождаване на бившето обкръжение на бившия генерален секретар - имена многократно споменавани от всички трибуни. Да се излезе от омагьосания кръг на номенклатурата, от прехвърлянето и преквалифицирането на износени, некомпетентни, компрометирани, а нерядко и корумпирани личности. Заемането на нови постове не става по линията на награда за участието в събитията около 10 ноември. Благодарността към всички, които са допринесли за демократичната промяна не бива да се превръща в индулгенция за миналото, нито в гаранция за бъдещо издигане. Пътят на съзнателното самоотегляне, самоотстраняване е единствено перспективен път. Той трябва да стане част от покаянието и пречистването както на отделните хора, така и на БКП. Трябва да се намерят морал и сила да се преодолеят индивидуалните, групови или партийни тясноегоистични гледни точки в името на бъдещето на страната.

Но, разбира се, истинската промяна не може да се изчерпи със заменянето на негодните кадри и обновяването на апарата. Необходима е дълбока реформа в самата партия, необходима е по същество партия от нов тип.

Това реформиране трябва да започне с категорично преосмисляне на цялото й минало, разграничаване от негативното и отблъскващото в него, с публично признаване и осъждане на допуснатите изкривявания и престъпления, извършени от отделни функционери и от партията като цяло.

Централен момент в реформирането й трябва да стане преразглеждането и отстраняването на принципа на демократическия централизъм, който наред със заставането на партията над държавата, лежи в основата на всички вътрешнопартийни деформации. Този принцип се превръща в ръцете на партийната бюрокрация не само в инструмент на подчиняване и обезличаване на партията, но и в тотализиращ принцип, водещ до еднолична власт. Необходима е цялостна реорганизация на структурата на партията, за да може тя да се превърне в действително демократична организация, способна да води равноправен диалог с всички демократични сили в обществото.

Всички препоръчани по-горе стъпки трябва да доведат до преразглеждане на концепцията за мястото на партията в обществото /до този момент тя е била извън и над него/ и ролята й в бъдещото развитие на страната. Конституционно закрепената й роля на авангард очевидно не издържа проверката на времето, тя се оказа деструктивна дори по отношение на нейната собствена природа на социална сила. Привилегированата й позиция я лиши от виталност, направи я нечувствителна към настроенията на масите. Това неизбежно поставя на дневен ред въпроса за отменянето на член 1, ал.2 от Конституцията. Занапред БКП ще трябва да отстоява своя авторитет и своята позиция в обществото в конкурентна борба с други обществени сили и платформи. Този принцип трявва да бъде институционализиран в нов демократичен избирателен закон и свободни избори на многопартийна основа, което ще гарантира създадаването на едно авторитетно и действено Народно събрание.

Безспорно един от най-ефикасните инструменти на властвуването на БКП е принципът на дублирането, който се изразява не само в дублирането на партийните и държавни функции и органи, но и в удвояването на всички равнища на обществения живот. Ето защо една демократична перспектива трябва да визира освобождаването на обществото от наложената върху него партийна мрежа.

Давайки си сметка, че става въпрос за много сложни, от съдбоносна важност проблеми, за коренна реформа на паритята, смятаме, че те могат да намерят отговорно и задоволително решение единствено чрез свикване колкото е възможно по-бързо на извънреден партиен конгрес, който да бъде подготвен изцяло по демократичен път. Този конгрес би могъл да доведе до един изцяло обновен състав на ЦК и на висшите ръководни органи - които единствени биха били на висотата на изискването на времето. На този конгрес би трябвало да бъде приет нов устав и програма на БКП. От бързината и успешността на тази промяна зависи съдбата както на самата комунистическа партия, така и на социализма в България.

Първите стъпки на преустройство в обществения живот трябва да доведат до премахване на казионния и официозния характер на културната политика, до деидеологизация на културния живот и на образователната система, до премахване на командно-административните подходи към културата, до плурализъм в масовите средства за комуникация, до автономност и самоуправление на културните учреждения и културните сдружения.

В тези важни за бъдещето ни дни Съюзът на българските филмови дейци съзнава своята отговорност пред народа и страната. Той ще извърви своята част от пътя към оздравяване на нашето общество, към една действително демократична и хуманна социалистическа България.

ЗАБЕЛЕЖКА: Със съгласието на Главния секретар на Съюза на българските филмови дейци от обръщението са извадени конкретно посочени имена.
----------------------------------------------------------------


ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”х   х   х


София, 11 декември - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ОТВОРЕНО ПИСМО на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството, адресирано до генералния секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет Петър Младенов и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ МЛАДЕНОВ,

Ние сме искрено разтревожени!
Поредица от свързани факти: пасаж от информацията за заседанието на Политбюро /публикувана на 21 ноември т.г./, многократно повторена от телевизията и радиото, реплики на работник по време на срещата Ви с колектива на завод "Средец" и последвалите ги в същия дух публикации от 21 и 22 ноември карат да мислим, че едва-що създаденият социален и политически авторитет на българската интелигенция, както и прохождащият демократически плурализъм, са сериозно застрашени. Принудени сме да се обърнем към Вас със следния призив: Нека крехката българска демокрация не се окаже десетдневна!

Добре известни са причините, поради които командно-административната система насочваше народния гняв срещу "крамолната" инакомислеща интелигенция. Нека не се лъжем - именно демагогията на бившия елит, превърната в социална политика, създаде сред редица слоеве от народа недоверие и отрицателна нагласа към интелигенцията. Те и днес биха могли да бъдат използвани от реставраторите на същата командно-административна система. Нима и сега събуждащото се общество, стремящо се да стане гражданско на основата на диалога между различни социални групи, интереси, гледни точки, мнения и убеждения, ще бъде тласкано към безсмислена омраза и фалшиви конфликти между членовете му? Кому е удобно да скрива факта, че българската интелигенция искрено желае преустройството и именно затова е плуралистична; именно затова в нея се раждат най-разнообразни, често противоречиви, следователно и някои крайни мнения? Но това никак не й пречи да бъде толерантна и да играе консолидираща роля в обществото.

Във връзка с това смятаме, че новото ръководство на партията и държавата трябва да бъде крайно внимателно при излагане и словесно формулиране на свои оценки, съображения и становища по обществените процеси у нас.

Най-пресният пример: редица номенклатурни кадри от ръководствата на средствата за масова информация моментално възприеха един пасаж от съобщението за заседанието на Политбюро според собствените си привични тоталитарни схващания - като сигнал за завой назад, обрат, връщане към статуквото на застоя. Ето и пасажа: "Наред с това бе отбелязано, че някои екстремистки тенденции, проявили се през последните дни, биха могли да затруднят процеса на преустройството. Опити да се използуват публични прояви, телевизията и други средства за масова информация за поставянето на крайни искания, които противоречат на нашия конституционен ред, на основни ценности и принципи на социализма, не бива да остават без съответната политическа реакция."

Демокрацията ни е твърде крехка, още няма изяснена правна база и недобре ориентираните формулировки могат да я застрашат смъртоносно.

Ако някой е призовавал към антиконституционни действия, той трябва да бъде съден, а не идеологически заклеймяван. Гласността не може да затрудни преустройството!

Специално искаме да вземем отношение към израза "екстремистки тенденции". В едно демократично общество думата "екстремизъм" трябва да придобие един-единствен нов смисъл: призоваване към насилствени действия срещу конституционния и правов ред. Но кой и кога е изричал подобни призиви? Ако употребяваме лекомислено думата "екстремизъм" и раздаваме заклеймяващи политически етикети, лесно бихме могли да наречем "екстремизъм" и пожеланието на работника, излъчено по Българска телевизия, инженерите да напуснат научните институти и да "слязат" в заводите. А дали това изказване не беше и пряк подбудител на насочените срещу техническата интелигенция искания на работниците от великотърновския завод "Системи на телеобработката" по време на стачката им на 21 т.м.? По тази логика какво друго, освен "екстремизъм" е спирането на броя на в. "Учителско дело", публикувал изказването на генерал Славчо Трънски пред Народното събрание?

Ако българските средства за масова информация са плуралистични, то реагирането на една словесна формулировка, идваща "Отгоре", не би било така еднозначно и заплашително.

Искрено се надяваме, другарю Младенов, че няма да имаме нови поводи за подобни писма. Но затова е необходимо основно преразглеждане на ръководния кадрови състав в българските средства за масова информация. Защото той за съжаление има твърдо установени командно-административни рефлекси. Новата политика изисква нови кадри - особено на най-възловия социален пост на гласността. Подобно преразглеждане най-накрая би довело до истински плурализъм в българската преса, радио и телевизия, нещо повече - би обособило различни позиции и конструктивен диалог между отделните издания.

Тези съображения ни накараха да се обърнем към Вас, другарю Младенов, с надеждата, че ще подкрепите правото на българската интелигенция да изказва най-различни мения, които да може безпрепятствено да публикува в средствата за масова информация. Само така тя ще може да бъде съвест на своя народ.

24 ноември 1989 г.                             КЛУБ ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И
СОФИЯ                                                 ПРЕУСТРОЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


СОФИЯ, 11 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение РЕЗОЛЮЦИЯ на Общоградския митинг в Бургас, организиран от инициативен комитет на неформалните сдружения.


Днешният митинг на бургаското гражданство, проведен в навечерието на пленума на ЦК на БКП от 11 декември и сесията на Народното събрание от 14 декември, приветства стремежа на партийното и държавното ръководство на страната да следва курса към обновление на обществото ни в изпълнение на решенията на пленума на ЦК на БКП от 10 ноември т.г.

Оценявайки обаче обстановката на бързи политически промени към демократизация в страните от социалистическия лагер, както и възможностите, създадени на първо време в нашата страна за разширяване на гласността и активизиране на общественото движение за демокрация в България, митингът настоява за още по-бързи и радикални промени в партийния и държавния апарат както във висшия еталон, така и в ръководствата по места.

Ние, гражданите на Бургас, от дълги години сме свидетели и потърпевши на некомпетентно, недалновидно и в редица случаи политически безпринципно ръководене от страна на местното партийно и държавно ръководство. То допусна многобройни компромиси и грешки в своята работа, които доведоха до тежки последици за всички ни: грозен, мръсен и неблагоустроен град, лошо снабдяване, хаос в транспорта, хроничен жилищен проблем, изкуствено раздухвано недоверие между интелигенцията и трудовите маси. Най-тежката последица от командно-административния метод на управление е екологичната рана, нанесена на Бургаския регион. Хиляди декари плодородна земя за изхранване вяха безвъзвратно погребани под Нефтохимическия комбинат и под така наречената вече фирма "Промет"-Дебелт. Акваторията на Бургаския залив е пред загиване от системното изхвърляне на непречистени отпадни води, нефт и нефтопродукти. Ние отдавна дишаме въздух, в който вредните вещества далеч надхвърлят нормите на пределно допустимите концентрации. А сега сме принудени да пием и вода, отровена от тежки метали. Задълбочаването на тази екологическа рана се измерва с непрестанно нарастващия брой на психофизическите увреждания на живеещите тук хора и тревожния процент на уродство и смъртност на децата.

Затова днес митингът гласува категорично вот на недоверие на местното партийно и държавно ръководство. Бургаското гражданство изисква и настоява:

1. Да се отнемат мандатите на досегашните народни представители на Бургас.

2. Незабавно да бъде освободен по целесъобразност сегашният първи секретар на Областния комитет на БКП, заедно с цялото му обкръжение. На освободените да бъде потърсена персонална отговорност за щетите, нанесени на Бургаската общественост в областта на икономиката, екологията, духовния живот и социалната сфера.

3. Народното събрание да изиска спешно от Областния комитет на БКП и Областния народен съвет - Бургас засекретения доклад за екологическите проблеми в Бургаския регион, като му даде публична гласност. Да бъде съставена специална парламентарна комисия за срочно разследване на обстоятелствата, довели до прага на екологичната катастрофа Бургас и района. В състава на комисията да бъдат включени независими специалисти - еколози.

4. Народното събрание да предприеме незабавни мерки за финансово обезпечаване на комплексно действаща програма, насочена конкретно за Бургаския регион, за да бъде възстановено екологичното равновесие и опазено човешкото здраве.

5. След приключване на анализа и разследванията по екологичните щети да бъдат дадени под съд онези, които са скривали истината или са помагали със своята индиферентност за нейното преиначаване.

6. Да бъдат незабавно спрени всички екологически вредни и опасни производства в Нефтохимическия комбинат до практическото внедряване на безотказна пречиствателна система, независимо от нейната стойност в левове или валута.

7. Чрез обществено обсъждане да се реши целесъобразността от по-нататъшното функциониране на фирма "Промет"-Дебелт и възможността за трансформирането й в екологически чисто и рентабилно производство.

8. Да бъде спряно в Бургаския район инвестирането на обекти на тежката промишленост, като средствата се пренасочат за строеж на болници, училища и за благоустрояване.

9. Да бъде дадена сградата на Междуокръжната партийна школа за нуждите на здравеопазването.

10. Да бъде дадена сградата на Областния и Общинския комитети на БКП за градска поликлиника.

С оглед ускоряване процеса на преустройството на обществото в дух на гласност и демокрация, митингът настоява още за следното:

1. Незабавно да бъдат отменени в Конституцията на НРБ текстовете, узаконяващи ръководната роля на БКП.

2. Да се разработи нова изборна система за условията на многопартийност на управлението, която да бъде предложена за всенародно обсъждане.

3. Да се създаде нов Закон за собствеността, като се осигури правна равнопоставеност на всички форми на собственост. Да се премине към пазарна икономика на страната.

4. Да се създаде Закон за земята и се извърши цялостна аграрна реформа, като се даде възможност на народа за безвъзмездно получаване на земя с право на онаследяване.

5. Да се създаде Закон за печата, гарантиращ свободата на словото и издателската дейност, с премахване на политическата цензура.

6. Да се разделят законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

7. Да се приведе законодателството в съответствие с международните конвенции, пактове и харти, ратифицирани от НРБ.

8. Да се спре финансирането от държавния бюджет на БКП и другите обществени организации.

9. Да бъде премахната номенклатурата и всички привилегии, свързани с нея.

10. Да бъдат разформировани партийните организации по месторабота.

11. Да бъдат деполитизирани армията, милицията и държавна сигурност.

12. Да се деиделогизира образованието.

13. Да бъдат премахнати всички видове привилегии, включително и при кандидатстване във ВУЗ.

14. Да бъде гарантирана независимостта на профсъюзите и на творческите съюзи.

15. Да се даде незабавно гласност на целогодишните доходи и имущество на висшия ешалон и ръководствата по места, да се публикува пълният списък на резиденциите и разходите по тяхната издръжка.

16. В парламентарната комисия по разследване на деформациите в стопанския и обществения живот да бъдат включени представители на независимите сдружения.

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ:

Клуб за гласност и демокрация
Клуб "19 ноември"
Независимо сдружение "Екогласност"
Независимо дружество за защита правата на човека
Независим съюз на лекарите в Бургас
Независимо дружество за защита правата на ученическата младеж

9 декември 1989 година
Бургас                                 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/