11 февруари 1992

София, 11 февруари 1992 година
        Брой 29 /559/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.


Вчера бе проведено първото заседание на Постоянното присъствие на БЗНС след подписването на политическото споразумение за обединение на двете крила на Българския земеделски народен съюз. Членовете на Постоянното присъствие обсъдиха въпроси за ускоряване процеса на обединението на земеделските сили и подготовката на обединителния конгрес.


Постоянното присъствие прие обръщение към сдружените земеделци.


ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ,

На 8 февруари 1992 година секретарите на БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ и БЗНС-ЕДИНЕН МИЛАН ДРЕНЧЕВ и ЦЕНКО БАРЕВ, след дълги разговори стигнаха до убеждението, че трябва да преодолеят всички пречки и пристъпят смело към обединение на двете крила на БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

Политическата обстановка в страната е такава, че изпитва остра нужда от една демократична сила, каквато благодарение на своята идеология и история е ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ СЪЮЗ. България има крещяща нужда от силна и сплотена земеделска организация, която в тези тежки за страната дни да даде своя принос за икономически, политически и всестранен подем на измъчената ни Родина.

Ние, сдружените земеделци, сме призовани да отдадем всички свои сили като една мощна народна организация за утвърждаване на демократичните промени в страната. Заедно с всички демократични сили в България да дадем своя принос за обновяването на скъпата ни татковина.

СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ,
Имайки предвид горното, ние ви призоваваме да сплотите своите редици около обединителния процес, да си подадете ръка и на общи обединителни събрания, като прецизирате какви хора трябва да членуват в БЗНС, да изберете общо ръководство на местните земеделски дружби. В тези ръководства да влязат най-достойните и неопетнени в миналото и настоящето дейци на Земеделския съюз. Изборите да се произвеждат по напълно демократичен начин.


1. МЕСТНИ ДРУЖБИ

На обединителните събрания на местните земеделски дружби да се изберат делегати за общинските конференции на 10 отчетени членове - 1 делегат. За приетите решения да се съставят протоколи, които да се подпишат от всички членове на общата дружба.

Предлагаме срока за събранията на местните дружби да бъде до 23 февруари 1992 година.


2. ОБЩИНСКИ ДРУЖБИ

Предлагаме на общинските ръководства на двете организации да се съберат незабавно на съвместно заседание и приемат график за провеждане събранията на местните земеделски дружби и съдействат за пълна демократичност по време на избора и обединението.

Общинските ръководства да изберат един председател и един заместник-председател по провеждане на редовна обща общинска конференция.

Общинските конференции избират свои ръководства /председател, заместник-председател, секретар и касиер/ и делегати за окръжните обединителни конференции. Тези конференции избират делегати за ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС, при норма 1 делегат на 150 членове.

На общинските конференции се издигат кандидатури за членове на Управителен съвет при норма 1 член на 1000 съюзни членове.

Общинските дружби, чийто състав е по-малък от 1000 членове, се групират и предлагат общ кандидат при горната норма.

При положение че в региона има общински земеделски дружби, чийто състав надхвърля 1000 души, разликите над 1000 се сумират и на окръжните конференции се издигат допълнителни кандидатури за членове на Управителния съвет. Членовете на Управителния съвет ще се изберат от конгреса, като стриктно се спазват предложенията на общинските конференции.

Срок за провеждане на общинските конференции предлагаме от 24 февруари до 5 март 1992 година.


3. ОКРЪЖНИТЕ ОБЕДИНИТЕЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ ИЗБИРАТ ОКРЪЖНИ РЪКОВОДСТВА

На същите конференции се избират и членове на Върховния съюзен съвет - 1 член на 2000 съюзни членове.

На тези конференции се предлага кандидатурата за член на Контролно-ревизионния съвет - от всеки бивш окръг - по един. Членовете на КРС ще се избират от конгрес.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ ДА НЕ ЖАЛЯТ СВОИТЕ СИЛИ ЗА ГОЛЯМАТА ЦЕЛ - ОБЕДИНЕНИЕТО!

НА РАБОТА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ, БРАТЯ И СЕСТРИ!

ЧАСЪТ УДАРИ.

София, 10 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ПОВОД НА СТОТЕ ДНИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, СЪСТАВЕНО ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Стоте дни на правителството, разглеждани през призмата на либералните принципи, са трудно оценими. Причината е в липсата на принципи, от които се ръководи правителството в своята дейност, поне досега.

Ето защо в нашите оценки ще се ръководим от опита да обобщим емпиричните факти, опитвайки се да открием признаци на обши тенденции.

Първата тенденция, просветваща от хаотичните прояви на правителството, е тенденцията за демонстрация на радикални ходове. Тези "ходове" имат за задача да убедят обществеността, че на политическата сцена е дошла най-после силата, способна да извърши "смяната на системата”.

За съжаление правителството показва елементарно разбиране за характера на обществото и за механизмите, които могат да осигурят трайна промяна в него. Правителството продължава да робува на "сталинската формула за "кадрите решават всичко” и основният му патос в промените е кадровата промяна.

Тук оставяме настрана въпроса, че под лозунгите за замяна на политически корумпираните кадри на комунистическата партия с професионалисти се продължава балканската традиция за назначаване на"свои хора". Не това е основното, а фактът, че отново се разчита на чудодейни промени от идването на нови лица.

Смяната на системата изисква механизми, действащи на макроравнище и променящи обществения климат по начин, правещ невъзможни старите "социалистически отношения". Необходимо е да се отчита, че обществото е изключително сложна система, притежаваща изключителна способност да самосъхранява създадените в нея отношения и преките въздействия в много редки и елементарни случаи водят до трайна промяна.

Неразбирането на "социологията на прехода" води до неразбиране и на по-частни проблеми. Бърза се със създаване на цялостни нови закони във всички области на живота. Отново се разчита на чудодейната сила на правото като "превърнатата в закон воля на управляващата класа" и се забравя или просто не се знае, че законът трябва да изразява просто достигната в обществото свобода. Вместо цялостни, абстрактни закони /често механично събрани от законодателството на други страни/, които тепърва ще доказват своите несъответствия с реалността, обществото ни се нуждае от последователни законодателни промени, които постепенно да променят правовия климат на страната, докато се стигне до цялостна промяна на законодателството.

Можем да обобщим, правителството наистина разрушава стари механизми и отношения, но по начин, който прави невъзможно изработването на нови и дори крие опасността от възстановяването на старите под нови форми.

Новото правителство нееднократно изразява своята привързаност към либералните принципи в икономиката. Но и тук то действа като слон в стъкларски магазин. Промяната в икономическите отношения изисква не само съобразяване с икономическите схеми за пазарна икономика, но и познаване на спецификата на конкретната икономика и на нейните особености и възможности.

Либералните принципи изискват пълно освобождаване на икономиката от опеката на държавата, но това нито става, нито може да бъде извършено за един ден. Въвеждането на общите либерални и пазарни механизми изведнъж чрез серия от законодателни актове или ще взриви и малкото останали стопански връзки, или законодателството ще остане във въздуха, без да повлияе на реалните икономически процеси.

Правителството няма и не е представило конкретна програма за излизане от кризата, съобразена с икономическите особености на страната ни. Подходът, който е възприет, води до разрушаване на индустриалния потенциал на нацията, включително и на нейния интелектуален научен иинженерен потенциал. Върви се към примитивна пазарна икономика, връщаща страната ни към нулата, към състоянието на Третия свят, неразполагащ с образован човешки потенциал. Такава икономика дава предимства на маргиналните слоеве на населението и обрича на трагедия класите, притежаващи технически знания и умения.

По отношение на спазването на човешките права, свободата на словото и печата, спазването на основни демократични принципи като разделението на властите се забелязват също обезпокоителни тенденции. Мнозинството в Народното събрание се стреми да го превърне в "конвент". Забелязват се опити да се управляват всички власти от един политически център, което несъмнено ще води до изостряне на противоречията преди всичко в самата управляваща коалиция и ще намали до минимум възможността за действителни демократични промени.

Въпреки либералните си лозунги правителството на СДС се лута в избора си на политически подход. Либерални промени почти липсват, като основното, което излиза на преден план, е липсата изобщо на принципи в провежданата политика и наивна тенденция с елементарни, разпокъсании непремислени акции да се започнат реални демократични промени. Общото впечатление, което правителството остави у всички, следили неговата дейност, е безпомощността му да действа ефективно, умно и сразбиране на политическите и икономическите реалности както у нас, така и в чужбина.

София, 9 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНО ПИСМО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


КОЛЕГИ,

Изпълнителният комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ пожелава успешна работа и добри резултати на конгреса на Конфедерацията на труда "Подкрепа". Надяваме се, че решенията и документите, които ще приеме Вторият конгрес, ще осигурят една демократична и независима позиция на профсъюза, поставил си за цел защитата на интересите на хората на свободния труд.

Дълбоката криза в българското общество и болезнената икономическа реформа поставят синдикатите в трудна ситуация. Явна и последователнае линията на агресивен антисиндикализъм, прокарвана от определени среди в парламента, правителството и стопанската администрация.
Извършва се пряко посегателство върху синдикалните права и свободи, допуска се вмешателство на държавата във вътрешната дейност на синдикалните централи, прокарват се закони, които целят да елиминират нашите организации в предприятията и да разрушат изградения с толкова усилия механизъм на тристранни преговори. Особено опасни са действията на някои политически сили за разцепление на синдикалното движение, за изграждане на нови "жълти" профсъюзи, за ограничаване на влиянието и авторитета на двете конфедерации.

Всичко това налага да се сложи край на ненужната конфронтация между нашите централи. Изпълнителният комитет на КНСБ се обръща отново към най-висшия форум на КТ "Подкрепа" с предложение:

- Да се проведат консултации между ръководствата на синдикалните централи за съгласувани действия срещу надигащия се антисиндикализъм в България;
- Да се намери приемливо решение на въпроса за имуществото на бившите профсъюзи в интерес на синдикалните членове и организациите на двете конфедерации;
- Да изработим и подпишем Харта за синдикална солидарност, с което да се сложи ново начало на сътрудничество между КНСБ и КТ "Подкрепа" в полза на наемния труд, демократичните промени и мирния преход в нашата страна.

Бъдещето на синдикалното движения в България и нашите отговорности пред демократичната синдикална общност в Европа налагат да преодолеем различията, да постигнем поне минимален консенсус и работно взаимодействие. Уверени сме, че делегатите на Втория конгрес на КТ "Подкрепа” ще се отнесат отговорно и конструктивно към предложението на независимите синдикати.

София, 6 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпрастранение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПО ПОВОД НА ГИБЕЛТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЛЕГИЯТА И ИЗБИРАНЕТО ЗА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ КАПИТАН ВАСИЛ ДАНОВ.


1. Координационният съвет прие състава на комисия, която да анализира фактите около гибелта на летците от МИГ-21 и да излезе с предложения за подобряване на организационно-техническото състояние на Българската армия и на органите на МВР.

Изслушани бяха колеги на двамата загинали летци. Координационният съвет изказва доверие в добросъвестността и компетентността на комисията на ПВО и ВВС. Координационният съвет отново призовава средствата за масова информация да не мародерстват с въздушната трагедия и да не нанасят допълнителни психически травми на близките на загиналите и на бойната ни авиация. Авиацията се нуждае от гориво, от грижи и внимание, а не от пристрастни некомпетентни анализи.

2. Номенклатурата от бившето ГлПУНА /УМПП/ извърши поредното двойно предателство. Осемдесет на сто от ръководните политически кадри се наместиха в структурите на Генералния щаб и в други армейски звена, докато млади офицери с доказани способности бяха оставени на произвола, с неясна съдба. Засега те са в разпореждане, нови длъжности не са им предлагани. А тези офицери са били в бойния строй, носили са несгодите на военната служба заедно със строевите офицери и не бива да бъдат освобождавани, без да им се даде шанс да останат на строеви длъжности в обновяващата се Българска армия. Ние сме за реформа, но не и за цинично изхвърляне зад борда на млади и способни офицери от бившите структури за морално-психическата подготовка и военното контраразузнаване.

Изказваме тревога за неясната съдба на офицерите на Гранични войски, от противопожарната охрана, от ведомствената полиция и от мобилизационните органи, чиито офицери са в пълна безтегловност. А и без да са сигурни за съдбата си, военнослужещите не могат всеотдайно да работят за националната сигурност.

3. Всякакви инсинуации, че легията флиртува с монархически среди, не почиват на реални факти. В Легия "Раковски” членуват офицери, които са се клели пред републиканско знаме, поддържали са и поддържат законните държавни институции и не са нарушавали конституцията и клетвата си, канейки през главата на законно избрания президент друг държавен глава.

4. До свикването на национална конференция на легията /вероятно през май/ за временно изпълняващ длъжността председател на Легия "Раковски” бе избран капитан III ранг Васил Данов.

София, 8 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва прадоставеиият за разпространение пълен текст на:
ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА СЛЕДСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС.


За последните две години пред лицето на българската общественост и мълчаливото съзерцание на средствата за осведомяване бавно се разпадна следствената служба. В момента личният й състав е намалял наполовина при постоянно нарастваща престъпност. Броят на предварителните производства през 1991 г. се е увеличил в сравнение с1990 г. с почти 65 процента. Отливът от следствието продължава.

Някои законодателни актове и проекти за такива внесоха допълнително напрежение и несигурност между следователите. Това наложи спешното свикване на ТРЕТИ, ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС на съюза на следствените работници /ССР/, който е насрочен за 15 февруари 1992 г. от 9 часа в сградата на Съюза на юристите в България, находяща се на ул. "3 април" HP. 7 в София.

От 15 часа на същото място ще се проведе пресконференция.

Осигурен е свободен достъп на журналисти.

Централният съвет най-любезно и настоятелно кани като гости на конгреса:

1/ Негово превъзходителство президента на Република България г-н д-р Желю Желев
2/ Председателя на Министерския съвет г-н Филип Димитров 3/ Председателя на Народното събрание и неговите заместници
4/ Председателите и членовете на Законодателната комисия и на Комисията за национална сигурност при Народното събрание
5/ Министъра на правосъдието г-н Лучников
6/ Министъра на вътрешните работи г-н Соколов
7/ Председателя на Върховния съд
8/ Главния прокурор на Републиката
9/ Членовете на Висшия съдебен съвет
10/ Председателя на Конституционния съд
11/ Председателя на съюза на юристите в България и на отрасловите юридически съюзи
12/ Председателя на КНСБ г-н проф. К.Петков
13/ Президента на КТ "Подкрепа" г-н Тренчев
14/ Официален представител на частния бизнес /представители/
15/ Лидери на парламентарни групи и политически партии, представени и не представени в парламента.

Този конгрес трябва да реши бъдещето на българските следователи, затова се надяваме на всеобщ интерес към неговата работа.

София, 7 февруари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦС на ССР: Христо Мишев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЙОЛО ДЕНЕВ ПО ПОВОД НА СЪЗДАВАНЕТО НА ВРЕМЕННО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА БДП.


На 6 февруари във в-к "24 часа” беше отпечатано съобщение, че Българската демократическа партия /БДП/ се обявява срещу лидера си Йоло Денев, като вестникът се позовава на декларация на "временното" ръководство на БДП.

Каква лъжа! Какво безочие! Аз съм възмутен, че една група от 7 лица, които не само не са членове на ръководството на БДП, но и на партията, се представя за цялата партия и се опитва да изолира нейния лидер.

Българската демократическа партия е регистрирана на 19 юли 1990 г. с ръководство, което е вписано в Решението на Софийски градски съд под номер 5638 от същата дата.

Кои са лицата, подписали въпросната Декларация?

Кольо Николчев и Римка Байкушева въобще не са подавали молба за постъпване в партията и не са членове, не са плащали членски внос. Г-жа Байкушева участвува с изказвания на някои митинги през февруари - април 1991 г. Иванка Кирова членуваше през периода септември - октомври 1990 г. не е плащала членски внос от тогава не работи към БДП и отпада.

Николай Янчев - бивш член на БКП /по-късно разбрах това/, майор-пенсионер дойде като симпатизант през септември-ноември 1990г. и е участвувал в някои митинги. През 1991г. той се разграничи от БДП, защото тя поддържала твърди екстремистки позиции и критикувала ОФ-правителството на Попов и дуета Костов и Пушкаров за некадърност и унищожаване на икономиката на България. Той каза, че е глупост при подкрепа на СДС и "Подкрепа" и Тренчев само БДП да критикува и да иска оставка на правителството и да провежда незаконни митинги. Но БДП е самостоятелна и не зависи от позицията на други, освен от интересите на народа и на България. Янчев не признава и смята идеалите на Бенковски, Левски и Ботев за глупост и остаряла работа, за регресивност. Смята, че само цар Симеон може да спаси България. Искаше пари, за да ги развърти във фирма. Не участвува в дейността на БДП.

Г-н Георги Статков беше само член съосновател, но премина към Движение "Безпартийни за демокрация", твърдо поддържаше СДС, на митинги се обявяваше против честната и твърда политика на БДП, критикуваше. Не е плащал членски внос и отпадна. По свое настояване беше кандидатиран за вицепрезидент като безпартиен. Държеше да влезем в съюз с Янко Янков и под негово ръководство да се борим за връщането на цар Симеон. БДП не може да измени на Устава, на Програмата, на патрона на БДП великия революционер Георги Бенковски, на социалната република, на национално-демократичните идеали, платени с кръв и кости.

Кирил Паенов е член-съосновател, но не е плащал членски внос и е отпаднал. Бори се за съюз с Янко Янков и за връщането на монархията ина цар Симеон.

Г-н Янчев настояваше да се проведе конференция, за да сменят председателя Йоло Денев /законен/ и ръководството. Ние обаче не можем да допуснем лица, които не само не са членове на централния съвет на Българската демократическа партия и то законни, но не са и членове на БДП, да определят политиката на партията, да изменят Устава и Пограмата. Той настояваше още през месец септември 1990 г. да му предам партийните документи и сега настоява. Това е пълен абсурд!
Законният председател, който върши работа, да предаде документите на странични лица. Г-н Янчев жадува за парите, получени като заем за парламентарните избори, за да ги развърти във фирмата.

БДП е сключила договор с Министерски съвет и харчи парите за предизборна агитация и за издаване на вестник за пропагандиране на своята идеология. Не сме длъжни да се отчитаме пред тази група самозванци, самопровъзгласили се за Временно председателство /ръководство/. ТЕ НЕ СА ЛЕГИТИМНИ като РЪКОВОДСТВО, ЗА ДА ПРОВЕЖДАТ КОНФЕРЕНЦИИ, ЗА ДА ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ И ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ БДП ПРЕД КОГОТО И ДА Е. Те посетили г-н Янко Янков, за да ги приеме в монархическия съюз и в Съюза за Търновска конституция. Те могат да членуват в неговата партия като отделни членове на неговата партия, но не и да представляват БДП. СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ПАРТИИ, СЪЮЗИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАЯСНО, ЧЕ ТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИНСТВЕНО СЕБЕ СИ.

Ако искат да се занимават с партийна дейност, да бъдат ръководители и да влизат в разни съюзи, могат да основат нова партия и да действуват според своите разбирания и съвест. Българската демократическа партия - ЗАКОННАТА ПАРТИЯ И НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО, КАТЕГОРИЧНО СЕ РАЗГРАНИЧАВАТ ОТ САМОЗВАНЦИТЕ. ПАРТИЯТА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЧЕСТНАТА И ТВЪРДА БОРБА В ЩИТА НА БЪЛГАРИЯ И НА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИДЕАЛИ НА ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ.

София, 7 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ПО ПОВОД НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И РЕВИЗИЯ НА СРЕДСТВАТА И ИМУЩЕСТВОТО НА ДВИЖЕНИЕТО.


Съобщаваме, че на насрочената на 17 януари 1992 г. инвентаризация и ревизия на средствата и имуществото на Движението "Гражданска инициатива” /ДГИ/ бившият секретар на ДГИ г-н Христо Велев не се яви на посоченото място - София бул. "Дондуков"39.

По тази повод днес, 10 февруари 1992 г., председателят на Движението "Гражданска инициатива" г-н Любомир Собаджиев е изпратил изложение до Районната прокуратура - София с молба за принудително осигуряване на присъствието на г-н Христо Велев на ревизията на ДГИ, чиято дата ще бъде уточнена по-късно, съобразно отговора на прокуратурата.

София, 10 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА ОТЕЦ СТЕФАН РАНЕНСКИ ДО ВТОРИЯ КОНГРЕС НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА".


ГОСПОДА КОНГРЕСМЕНИ,

Приемете отеческото ми благословение в името на Господа и Исуса Христа и знайте:

1. Не пристъпвайте боси, тъй като комунизмът е оставил костите си пълни със змийска отрова;

2. Бъдете водени от евангелските слова: бъдете мъдри като змии и незлобливи като гълъби;

Но моля Ви, съработници Христови, бъдете блаженни като мъже, които не участвуват в събранието на нечестивите;

Приемете отеческите ми благословения и пожелание Конгресът Ви да приеме като свои патрон на Вашата международна синдикална организация НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ЦАР БОРИС ТРЕТИ - ОБЕДИНИТЕЛ - член на синдиката на Локомотивните машинисти.

С ЦАРЯ НАПРЕД, С БОГОСЛОВЕНИЕ.

София, 10 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на: УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ.


РАЗДЕЛ III РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

ГЛАВА I НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Член. 23.

/1/ Националаната конференция на Партия ЛИБЕРАЛИ се свиква редовно всяка година.
/2/ Мястото и времето на провеждане на националната конференция се определят от Националния съвет. Националният съвет изготвя предложение за дневния ред и го оповестява не по-късно от един месец от нейното започване.
/3/ На националната конференция клубовете са представени пропорционално съобразно броя на членовете им, но не по-малко от един представител на клуб. Нормата на представителство се определя от Националния съвет. Имената на делегатите се изпращат в Изпълнителното ръководство най-малко десет дни преди конференцията. Конференцията е проведена редовно, ако на нея са представени повече от половината клубове.
/4/ На националната конференция с право на глас участват и членоветена Националния съвет, на Националния проверителен съвет и на Парламентарната група.

Член 24. Извънредна национална конференция може да бъде свикана:

/1/ С решение на Националния съвет по реда на чл.23.
/2/ По искане на най-малко една пета от Клубовете ЛИБЕРАЛИ и с представени пред Националния съвет протоколи от техни общи събрания с взето решение за това. В едноседмичен срок след постъпване на искането Националният съвет взима решение за насрочване на конференция и уведомява всички клубове. Извънредната национална конференция се провежда не по-късно от двайсет дни след постъпване наискането, освен ако то не е за по-дълъг срок. При отказ на Националния съвет да свика конференция това може да стане от инициативен комитет, съставен от по един член на поискалите извънредната конференция клубове.

Член 25.

/1/ Решенията на националната конференция се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл.26 /9/ се взимат с мнозинство две трети от присъстващите.
/2/ Всеки участник в конференцията има право на един глас. Гласуването е лично.

Член 26. Националната конференция:

/1/ Определя дневния ред на заседанията. Ако дневният ред не е изчерпан в определения Ден или ако извънредни обстоятелства налагат това, националната конференция може да вземе решение да продължи в други дни и на друго място, без да е необходимо спазването на изискванията на чл. 23 /1/ и /2/.
/2/ Приема и променя наименованието, устройствения правилник и идейната платформа на Партия ЛИБЕРАЛИ.
/3/ Избира с тайно гласоподаване членовете на Националния съвет, на Националния проверителен съвет и Председателя на партията за срок от две години. Издигнатите кандидатури се подреждат в листа и за избрани се смятат първите, получили най-голям брой гласове.
/4/ Приема текуща програма за дейност на Партия ЛИБЕРАЛИ, предизборна платформа и становище за участието на партията в предизборни и трайни съюзи и коалиции.
/5/ Приема годишните отчети на Националния съвет, Председателя на партията и Националния проверителен съвет.
/6/ Одобрява предложените от клубовете ЛИБЕРАЛИ кандидати на партията за народни представители.
/7/ Взима решения по чл.22 /3/
/8/ Взима решения по всички останали политически въпроси.
/9/ Взима решения за сливане с друга партия, за разделяне на две или повече партии, както и за саморазпускане.


ГЛАВА ІІ: НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Член 27. Националният съвет на Партия ЛИБЕРАЛИ се избира от националната конференция и се състои от тридесет и седем членове, включително председателя на партията. Народните представители, министрите и заместник-министрите - членове на партията, но неизбрани в НФС, имат право на съвещателен глас.

Член 28.
/1/ Заседанията на Националния съвет се свикват от председателя на партията или по искане на една пета от членовете.
/2/ Заседанието на Националния съвет е проведено редовно, ако на него присъстват две трети от членовете.
/3/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Националният съвет може да се самозадължи да решава особено важни въпроси с квалифицирано мнозинство.

Член 29. Националният съвет:
/1/ Следи за изпълнение на решенията на националната конференция.
/2/ Свиква националната конференция и изготвя проект за дневния й ред.
/3/ Изготвя текуща програма за дейност на Партия ЛИБЕРАЛИ.
/4/ Изготвя предложения за промени в устройствения правилник и идейната платформа.
/5/ Потвърждава учредяването на нови и отпадането на клубове ЛИБЕРАЛИ.
/6/ Изработва предизборната платформа на Партия ЛИБЕРАЛИ.
/7/ При обстоятелства, които правят невъзможно свикването на национална конференция, Националният съвет взима решения по член 26 ал. 4,6 и 8.
/8/ Осигурява необходимите за дейността на партията средства.
/9/ Избира Изпълнително ръководство и определя един от неговите членове за говорител. Изборът се провежда по реда на чл. 26 /3/.
/10/ Избира представители в органите на политическа коалиция, ако Партия ЛИБЕРАЛИ участва в такава.


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ

ГЛАВА I: ИЗПЪЛНИТЕЛНО РЪКОВОДСТВО

Член 30
/1/ За оперативно координиране на своята дейност Националният съвет избира Изпълнително ръководство в състав от единадесет членове, включително председателя на партията и говорителя.
/2/ На едно от първите си заседания Изпълнителното ръководство регламентира организацията на своята дейност.
/3/ Изпълнителното ръководство може да определи лица за координатори на група Клубове ЛИБЕРАЛИ на определена територия. Координаторите поддържат връзка с централните органи на партията и координират дейността на клубовете.

ГЛАВА II: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

Член 31. Председателят на Партия ЛИБЕРАЛИ:
/1/ Представлява партията пред държавните органи и други организации, юридически и физически лица.
/2/ Взима решения, които не противоречат на устройствения правилник на партията и на решенията на нейните ръководни органи.
/3/ Председателства заседанията на Националния съвет и Изпълнителното ръководство.
/4/ Назначава на платени длъжности в партията лица с политически и административни функции, след утвърждаване от Националния съвет.


РАЗДЕЛ V: НАЦИОНАЛЕН ПРОВЕРИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 32.
/1/ Националната конференция избира Национален проверителен съвет, който се отчита пред нея.
/2/ Националният проверителен съвет е в състав от седем членове, които избират председател и секретар.

Член 33.
/1/ Националният проверителен съвет контролира финансовата дейност и имущественото състояние на Партия ЛИБЕРАЛИ.
/2/ Националният проверителен съвет изготвя в съответствие със закона доклад за размера и източниците на приходите и разходите на Партия ЛИБЕРАЛИ.
/3/ Националният проверителен съвет взима решения по чл. 11.


РАЗДЕЛ VI: ИМУЩЕСТВО

Член. 34. Имуществото на Партия ЛИБЕРАЛИ се формира от членски внос, дарения, издателска и друга стопанска дейност, както и от други постъпления, разрешени от закона.


РАЗДЕЛ VII: СИМВОЛИ

Член 35.
/1/ Знамето на Партия ЛИБЕРАЛИ е с бял и жълт цвят, носещо емблемата на партията.
/2/ Празник на Партия ЛИБЕРАЛИ е 3 ноември.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 11 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА "ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНАТА СВОБОДА" /ЧАСТ ОСМА/ НА ХРИСТИЯН-НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ /БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР/, ПРИЕТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 1991 ГОДИНА.


БХДП /ц/ ОЦЕНЯВА ПОЛИТИКАТА НА ДОСЕГАШНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА ЗА "КОНСТРУИРАНЕ” НА СИСТЕМА ОТ ДЪРЖАВНИ РЕГУЛАТОРИ НА ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО КАТО НЕДОСТАТЪЧНО ПОСЛЕДОВАТЕЛНА И КОНСТРУКТИВНА. ЛИПСАТА НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И ОБВЪРЗАНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА НАРУШИ ЖИЗНЕНОВАЖНИ ФУНКЦИИ И ВРЪЗКИ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, ПАРАЛИЗИРАЙКИ КРУПНИ СЕКТОРИ ОТ ИНДУСТРИЯТА, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ. Особена е "заслугата" в това отношение на последното правителство, което не съумя да намери верния път за съчетаване на микроикономическата стабилизация с микроикономическата либерализация и политиката на социална защита.

Българските християндемократи считат, че ОБМЕНЪТ НА ПАРИТЕ УМИШЛЕНО БЕШЕ ПРЕНЕБРЕГНАТ КАТО "СТАРТОВ" МОМЕНТ НА НИСКОИНФЛАЦИОНЕН ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНИ ОТНОШЕНИЯ. Червено-синята номенклатура подчини паричната политика на непосредствените си "кастови" икономически интереси, пренебрегвайки потребностите на обикновените граждани.
КОМУНИСТИЧЕСКО-ТОТАЛИТАРНАТА ПРАКТИКА ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ПО НИКАКЪВ НАЧИН ЗАБОГАТЯВАНЕ С ЧЕСТЕН ТРУД ПРИДОБИ ОЩЕ ПО-УРОДЛИВИ ФОРМИ. В резултат голяма част от номенклатурно-спекулативния капитал вече премина през "тепавицата" на инфлацията, изпразвайки докрай джобовете на широки слоеве от населението. "ЦЕНОВИЯТ ВЗРИВ" СЪЩО ТАКА В ГОЛЯМА СТЕПЕН Е РЕЗУЛТАТ НА НЕГАТИВНОТО ОТНОШЕНИЕ НА "ОСНОВНИТЕ" ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ КЪМ ОБМЕНА НА ПАРИТЕ В КАЧЕСТВОТО МУ НА НАЧАЛЕН ЕТАП НА ПАРИЧНАТА РЕФОРМА.

БХДП /ц/ приема обмена на парите като необходима мярка, която трябва да бъде предприета в момент, продиктуван от конкретните условия. В сегашните /а твърде вероятно е в бъдещите/ икономически реалности НЕСЪЩЕСТВУВА ДРУГА ПО-РАДИКАЛНА МЯРКА, която да доведе до овладяването на инфлацията и укрепване на паричната стойност, БЕЗ ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ИНТЕРЕСИТЕ И БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ШИРОКИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. За разлика от правителствените експерти, християндемократите виждат непосредствена връзка между обмена на парите и създаването /чрез мащабна приватизация/ на условия за стопански подем. Особено важно предимство на посочената мярка е възможността да се възприеме НОРМАЛНО РАВНИЩЕ НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ, което да не "замразява" инвестиционната активност, а напротив - да стимулира насочването на свободната парична маса към сферата на производството.

Притиснати от пагубните "резултати" на паричната политика на своите представители в правителството, все по-голяма част от лидерите на "основните" парламентарни сили се надпреварват да декларират своята подкрепа на обмяната на парите. ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИТЕ ДЪРЖАТ ДА ИМ НАПОМНЯТ, ЧЕ ИМЕННО ТЕ "СИ ЗАПУШИХА УШИТЕ" ПРЕД ТРЕЗВИТЕ ГЛАСОВЕ НА ОНЕЗИ СПЕЦИАЛИСТИ, КОИТО ПРЕПОРЪЧВАХА ПОДОБНА МЯРКА. Хамелеоновската метаморфоза на отявлените довчерашни противници на обмяна на парите дава основание да се предположи, че е налице поредният политически трик, целящ да се получат изборни "дивиденти".

БХДП /ц/ е непреклонна в позицията си, че ОБМЯНАТА НА ПАРИТЕ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНА ИЗВЪН КОНТЕКСТА НА ОБЩАТА СТОПАНСКА КОНЦЕПЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯ. Във всички останали случаи тя би имала повече отрицателни, отколкото положителни резултати както за икономиката в цялост, така и за отделните граждани.

ОСОБЕНО БЕЗПОКОЙСТВО У ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИТЕ ПРЕДИЗВИКВА НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО КАБИНЕТЪТ ПРОВЕЖДА БЮДЖЕТНАТА РЕФОРМА. Вместо да скъсат окончателно с формулата "силен бюджет-слаби стопански субекти", неокомунистите продължават да изцеждат и последните жизнени сокове на все още държавната индустрия и зареждащите се частни предприемачи. ДЕКЛАРИРАНОТО НАМАЛЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ РАЗХОДИ НЕ ЗАСЯГА НЕПРЕКЪСНАТО РОЯЩИТЕ СЕ "ПАЗАРНИ" ИНСТИТУЦИИ С ЕДИНСТВЕНАТА ФУНКЦИЯ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ДОБРЕ ПЛАТЕНИ "ТОПЛИ" МЕСТА НА "ГЕРОИТЕ" ОТ ЧЕРВЕНО-СИНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ВОДЕВИЛ. За сметка на това грубо се пренебрегват жизнено важни сектори на производството, извън производствената сфера, науката, културата, националната и социалната сигурност. ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА СЕ НУЖДАЕ ОТ "ОСТЪР ЗАВОЙ", КОЙТО ОБАЧЕ ДА НЕ ИЗХВЪРЛЯ "ЗАД БОРДА" СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ. Това може да се осъществи само ако бюджетът е не "попечител" на стопанските субекти, а се формира на основата на резултатите, постигнати от тях НЕЗАВИСИМО ОТ ДЪРЖАВАТА И В СВОБОДНА КОНКУРЕНТНА СРЕДА.

Отношението на правителството към ДЪРЖАВНИТЕ СУБСИДИИ е основателен повод за тревога. НЯМА МОДЕРНА ДЪРЖАВА, КОЯТО ДА НЕ ОТДЕЛЯ СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ОСОБЕНО ВАЖНИ СЕКТОРИ И ДЕЙНОСТИ С ПРОИЗВОДСТВЕН И НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЕН ХАРАКТЕР. Каквито и да са моментните финансови затруднения на държавата, те в никакъв случай не могат да бъдат основание за окончателен "развод" със системата на целево парично стимулиране. Още повече, че вече почти повсеместната практика на вегетиране чрез дотации е пред почти пълна ликвидация.

От съществена промяна се нуждаят и ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА. Очевидно е, че данъчната реформа не може да бъде изведена от контекста на общата стратегия на стопанската реформа и нейните цели и задачи. Следователно докато данъците продължават да обслужват "кърпенето" на бюджета, мотивите на предприемачите за активно стопанско поведение ще бъдат незначителни. Ето защо РАЗКЪСВАНЕТО НА ОГРАНИЧЕНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ БЮДЖЕТНАТА И ДАНЪЧНАТА РЕФОРМА ВЕЧЕ НАНАСЯ НЕПОПРАВИМИ ЩЕТИ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ.

Преходът към пазарни отношения и неговите особености у нас налагат РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СЪОТВЕТНА ПРЕХОДНА ДАНЪЧНА СИСТЕМА, която да има СИЛНО АНТИИНФЛАЦИОННО ДЕЙСТВИЕ И ДА СТИМУЛИРА СТОПАНСКАТА АКТИВНОСТ. Едва на по-следващ етап би се оказало възможно данъчната система да се приведе в пълно съответствие с тези, които функциониратв развитите европейски страни. Това, разбира се, не изключва назрялата вече в нашата страна необходимост от възприемане на международните "стандарти" в тази област.

Основен принцип на реформирането на данъчната система следва да бъде еднаквост /при равни други условия/ на данъчните ставки за всички стопански субекти. Неговото прилагане не изключва данъчните преференции, които трябва да се задействуват от самите стопански субекти, когато те отговарят на определени изисквания, заложени в държавната политика.

Втори важен принцип на данъчната "конструкция" е определянето на такива данъчни ставки, които да ограничават до минимум необходимите изключения. На практика в европейските страни, където управлява християндемокрцията, този принцип се реализира чрез НИСКО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, СТИМУЛИРАЩО ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ.

Трети, специфичен за християндемокрацията принцип, е "вграждането" на социални елементи в данъчното облагане на стопанските субекти. В съответствие с разбирането за свободата и отговорността на индивида за предпочитане е да му се предостави възможност САМОСТОЯТЕЛНО И ПО ОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ ДА НАСОЧВА ОТ СРЕДСТВАТА СИ ЗА СОЦИАЛНИ И БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ЦЕЛИ, като техният размер - пълно или частично, се приспада без други формалности от подлежащите на облагане доходи. С това се залагат МАТЕРИАЛНИТЕ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ХРИСТИЯНСКАТА НРАВСТВЕНОСТ В ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМА НОРМА НА ПОВЕДЕНИЕ.

БХДП /ц/ счита за особено необходимо НА СЕГАШНИЯ ЕТАП ОБЛАГАНЕТО НА ДОХОДИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ДА ВОДИ ДО ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРЕКОМЕРНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕДНИ ИНДИВИДИ ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ. Освободените по този начин средства обаче не трябва да се изземат от държавата, а да се предостави право на индивидите да ги реинвестират в стопанска дейност. Смисълът на подобен подход се заключава в това, че чрез него ще се намали натискът на паричната маса на пазара, без да се ограничават възможностите за умножаване частната собственост на гражданите. С преодоляването на стагнацията данъчните ставки върху личните доходи могат да бъдат "освобождавани" постепенно в зависимост от конкретното състояние на икономиката и пазара. В полза на изложените доводи говори и данъчната практика на ФРГ. Например през 1982 г. един среднопечеливш гражданин с две деца плаща над 4700 дойче-марки под формата на данък върху дохода, докато с просперитета на икономиката през 1990 г. данъчното облагане съответно намалява на около 2800 дойче-марки. ПРИ КОНКРЕТНИТЕ МОМЕНТНИ УСЛОВИЯ В БЪЛГАРИЯ ПОСОЧЕНИЯТ "МОДЕЛ" НА ОБЛАГАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ БИ СТИМУЛИРАЛ ОБРАЗУВАНЕТО НА СОБСТВЕН КАПИТАЛ ОТ ШИРОКИ СОЦИАЛНИ ПРОСЛОЙКИ.

Българските християндемократи остро осъждат БЕЗРАЗЛИЧИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗДЪРЖАВЯВАНЕТО /АВТОНОМИЗАЦИЯТА/ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ. Вместо да ликвидира информационно-управленските канали на тоталитарно-бюрократичната централизирана икономика, новият кабинет не само че ги запазва почти незасегнати, но и ги укрепва. Органите на изпълнителната власт продължават грубо да се намесват в оперативното управление на стопанската дейност, а постановленията им валят като дъжд. ЛИПСАТА НА УСТОЙЧИВИ ЗАКОНОВИ ОСНОВИ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ СЕ ПОДМЕНЯ СЪС СЪМНИТЕЛНИ "АГЕНЦИИ", ЧИИТО ПРАВА И БЕЗНАКАЗАНОСТ МОГАТ ДА БЪДАТ СРАВНЕНИ САМО С ТЕЗИ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. МИНИСТРИТЕ ВСЕ ОЩЕ МОГАТ САМО С ЕДНО "ВДИГАНЕ НА ТЕЛЕФОНА" ДА НАЛАГАТ ИЛИ ОТМЕНЯТ РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕПОСРЕДСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ФИРМИ. ИЗВОДЪТ Е, ЧЕ ДО МОМЕНТА "ГРЪБНАКЪТ" НА ТОТАЛИТАРНО-КОМУНИСТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА Е НЕЗАСЕГНАТ И ВЛАСТНИЦИТЕ ПОД ЕДНА ИЛИ ДРУГА ФОРМА ПРАВЯТ ВЪЗМОЖНОТО И НЕВЪЗМОЖНОТО ДА ГО СЪХРАНЯТ ВО ВЕКИ ВЕКОВ.

/Пресслужба "Куриер"/


17:00:00    
11.02.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Таня Андонова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!