11 юни 1996


София, 11 юни 1996 година
Брой 85 /1640/


София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ОТНОСНО НАМЕРЕНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОБЛАСТТА НА СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА.


Във връзка с прокламираните намерения на правителството за провеждането на структурна реформа Конфедеративният съвет на КТ "Подкрепа" счита, че:

- намеренията за ликвидация на предприятия и оставянето на десетки хиляди хора без единствения им източник на препитание е в пълен дисонанс с програмата, с която БСП спечели изборите през 1994 г., и с програмната декларация на излъченото от нея правителство;

- не може и не бива да се отъждествява структурната реформа само и единствено с ликвидацията на предприятия, каквато тенденция упорито се прокарва от управляващите;

- в обществото няма достатъчно яснота относно действителния размер на кризата във финансовия сектор, нито са посочени персоналните виновници за нея, като вместо това вината за всички беди на държавата се стоварва само и единствено върху неефективно работещите държавни предприятия;

- в немалко от случаите причините за незавидното икономическо състояние на стопанските единици се дължат на неудачната и политически мотивирана кадрова политика на правителството, спомагаща за развитие на корупция в нечувани мащаби, за което то и непосредствените виновници следва да понесат отговорността, а не работниците, добросъвестно изпълнявали служебните си задължения;

- не са отчетени технологичните и инфраструктурни връзки между предприятията, предвидени за ликвидация и банкова изолация, и тези, които не влизат в тези списъци, нo след подобни мерки може да се наложи да бъдат включени в тях;

- съществува реална опасност от разграбването на огромен по своите размери национален капитал, в размери, каквито най-новата история на България все още не познава;

- не съществува никаква яснота за структурата на работната сила, възможностите за нейното участие в процеса на ликвидация и евентуално последващо пренасочване;

- няма никаква информация за характера на обезщетяване на освободените работници, а още по-малко за източниците на финансиране на подобни дейности;

- работниците ще бъдат лишени от редица законови придобивки като правото на преференциално участие в раздържавяването, както и по договореностите от КТД.

На основание на всичко това КТ "Подкрепа" счита, че правителството на Република България следва:

1. Да обяви ясно своите намерения по целите и същността на закриването, ликвидацията и "изолацията" на основата на сериозен анализ на причините, които го налагат, като осигури пълна прозрачност на своите действия.

2. Да потърси най-строга административна и наказателна отговорност от лицата, довели икономиката до състояние на банкрут, независимо от тяхното положение в стопанската, административната и партийна йерархия.

3. Да потърси възможности за оздравяване на финансовото състояние на търговските дружества с помощта на международни институции с цел последваща приватизация, а там, където такива процедури са започнати, да бъдат финализирани в най-кратки срокове.

4. Да отговори на въпросите, свързани с оформянето на задълженията на търговските дружества, предвидени за ликвидация, за начина на разпореждане с техните дълготрайни материални активи и за съдбата на десетките хиляди хора, засегнати пряко или косвено от този вид "структурна реформа".

5. Да предложи конкретна социална програма, която да бъде съответно финансово обезпечена и да бъде ориентирана не само към осигуряване на мизерни подаяния, а и към последваща реална реинтеграция на освободените работници. Неотменно задължение следва да бъде и стриктното спазване на колективните трудови договори на отраслово, браншово и конкретно ниво.

6. Да осигури с всички възможни средства заетост на колективите в рамките на мероприятията по изпълнение на процедурите, свързани със закриването и ликвидацията на предприятията.

7. Съобразно съществуващата международна практика да осигури данъчни преференции при разкриване на нови работни места.

8. Да осигури запазването на дълготрайните материални активи на ликвидиращите  се предприятия. Назначаването на ликвидатори от кръга на хората, управлявали дружествата досега, би било допълнителна предпоставка за тяхното разграбване и прикриване на злоупотребите, вършени в тях от сегашните и бившите им "стопани".

Докато това не стане, всеки български работник трябва да знае - нашите работни места, нашият хляб и хлябът на децата ни днес зависят от нас!

Мълчанието и бездушието сега означават глад и мизерия утре!

Пасивните наблюдатели днес ще влязат в списъка утре!

София, 14 май 1996 г.

ЗА КОНфЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ - ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА":

д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗКАЗВАНЕ НА ПЕТЪР СТОЯНОВ - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И КАНДИДАТ НА СДС ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, "ИЗМЕРЕНИЯТА НА АГРАРНАТА РЕфОРМА - ЗЕМЯ, ТРУД, КАПИТАЛ И ТЕХНОЛОГИИ" ПРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА В СТАРА ЗАГОРА НА 14 МАЙ 1996 ГОДИНА


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Въпросът за хляба, за изхранването на населението и за връщането на бащината земя на земеделските стопани и техните наследници е политически въпрос. Аз няма да ви обещавам, че мога веднага да реша тези проблеми. Първо, защото по силата на конституцията нямам такива правомощия, и второ - защото земята не се връща само с обещания, телевизионни обръщения и създаване на обществени комитети. Тя се връща от поземлените комисии, които са орган на Министерството на земеделието и хранителната промишленост. Но аз мога да ви обещая, че няма да допусна промени в Закона за земята, които да накърнят вашите права, да продължат забавянето на аграрната реформа, да създават привилегии за една или друга социална или политическа прослойка. Защото съм убеден, че земеделският труженик е истински свободен само тогава, когато притежава, когато е собственик на най-животворното благо - земята! Затова и моите приоритети като президент ще бъдат частното стопанство и свободните сдружения на кооперации и частни земеделски собственици, към по-радикална реализация на земеделската продукция както на нашия, така и на външния пазар. В този смисъл ще бъдат и моите усилия за иницииране на държавни субсидии, за валутни постъпления от чуждестранни инвестиции, за земеделски заеми с преференциален характер и гратисен период на връщане. И тук, признавам си, няма да бъда откривател, а в някаква степен само последовател на големия български държавник Ал. Стамболийски.

Сегашната технологична база на българското земеделие е силно влошена и това заплашва аграрното ни стопанство с катастрофа. Затова са нужни спешни и неотложни съвместни усилия на всички управленски институции - президент, правителство и парламент. Президентската институция би могла конкретно да съдейства в следните направления: проучване на възможностите за сключване на спогодби за доставка на нова и модерна земеделска техника при изгодни условия за стопаните, съдействие за отпускане на преференциални кредити от наши и чужди финансови институции, при разработване на цялостната стратегия за развитие на българското земеделие и неговите отрасли. Особен акцент в това отношение са проблемите с остарялото морално и физическо земеделско машиностроене, приемане на нов закон за техниката, който да смени стария от 1936 г., както и разработването на цялостна система от мерки за изграждане на обслужващи сдружения, кооперации и фирми за механизирани услуги на частните земеделски собственици. Западните банки биха проявили интерес към аграрната ни икономика само тогава, когато у нас са налице сериозни и необратими промени в земеделието, преструктуриране на производството, възстановяване на земеделските традиции от миналото, когато продукцията на българското село е била еталон в земеделието на Европа! Трябва да насърчаваме нашия земеделец, а не да го обезкуражаваме, защото аз съм дълбоко убеден, че той е не само обикновен производител, а и личност с непреходни ценностни характеристики. Общуването със земята го облагородява, извисява го и го прави по-различен от хора с други професии. Но това се отнася само за свободния земеделец, а свободен, позволявам си да повторя, е само собственикът на земя, защото само той може не само да мисли свободно, но и да действа. А да действа - за земеделеца значи да оре, да сее, но и да жъне плодовете на земята.

Стратегията за излизане от кризата не се изчерпва само с връщането на земята. Колкото и този процес да се бави умишлено, той е исторически необратим. След ускореното връщане на земята трябва да се ускори и производството на конкурентоспособни земеделски продукти и развитие на техния маркетинг за по-лесното им приспособяване в Европейския съюз. Но за това ще са нужни инвестиции в напояването, в техническото въоръжаване на собственика, държавна помощ при реализацията на продукцията. Досегашните действия, насочени само към връщането на земята, са една от основните причини за забавяне на законодателното уреждане на селищното земеустройство, за арендуването на земеделските земи, за комасацията или уедряването им. В основата на това уедряване трябва да са категорията и местоположението на земите, получени в реални граници. Аз съм за справедливо, доброволно и разумно осъществяване на комасацията на земята. И ако бъда избран за президент, бих подписал с удоволствие указ за закон, уреждащ този въпрос. Бих го подписал обаче, само ако той не накърнява интересите на собствениците!

Трябва да се усъвършенства и законът, който урежда пазара на земята. Щом говорим за свободен пазар изобщо, трябва да има и свободен пазар на земята, без ограничения. Трите фактора на производството - земя, капитал и труд, трябва да формират трайни интереси на земеделските собственици в ефективното аграрно производство. Тук е мястото и за един нов, предприемчив български земеделец - бизнесмен, който е наясно със земеделското производство в Европа и в света и който ще намери място на външния пазар. Трябва да се осигури възможност на производителя да продава продукцията си по цени на световните пазари и тогава той ще има интерес да произвежда качествено и ефикасно. Нека си спомним, че при земеделското правителство на Стамболийски златният български лев е бил изравнен с американския долар!

Важна част от земеделската реформа е преструктурирането на предприятията, свързани с търговията и обслужването на селското стопанство. Приватизацията на мелиоративни предприятия, противоерозионни и агрохимически центрове, оранжерии и семепроизводни стопанства е решаващ фактор за нормалното им развитие.

Аз ще настоявам пред държавните и правителствените ръководители на развитите страни, пред Световната и Европейската банка и Европейския съюз за отпускане на нисколихвени кредити с гратисен период за земеделието. През следващите пет години ще направя всички възможно да намаля загубите на България като износител на земеделска продукция, идващи от честите изменения на външнотърговския режим и налаганите експортни забрани. Президентската институция би могла да съдейства значително и за приспособяването на българското законодателство към принципите и механизмите на Европейския съюз. Но за това са нужни и усилията на нашите талантливи аграрни учени и преподаватели в селскостопанските висши учебни заведения, подготвени за новите процеси в новите условия на аграрната ни икономика. Разчитаме на новата компютърна техника и технологии, чрез които специалистите ще кореспондират с една банка информация, ще изграждат нови, собствени програми със свои идеи и решения.

Госпожи и господа, едно ново, интелигентно, професионално и компетентно държавно ръководство, в това число и президентският екип, ще трябва да поеме своята голяма отговорност да управлява и процесите на селскостопанското ни развитие в днешната изключително трудна, почти катастрофална обстановка. Но ние знаем, че и в най-трудните, в най-трагичните за страната ни моменти българинът е намирал спасение и упование в земята си. Защото нашата земя е опожарявана, но не е опозорявана с мързел, безотговорност и цинизъм. Защото честните и трудолюбиви селски люде дори в условията на текезесарска безстопанственост си останаха верни на земята, влюбени в своята земеделска участ и призвание. Земята ни оцеля, защото тя беше и си остава смисъл и опора на нашето съществуване. Земята - майката и кърмилницата на всички нас.

Стара Загора, 14 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА ТОДОР ЖИВКОВ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ОГЛАСЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 7 ЮНИ 1996 ГОДИНА В СОФИЯ.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ!

В тези критични дни за българския народ се обръщам към вас: работници и селяни, интелектуалци и бизнесмени, военни и служители, защото не мога и нямам право да мълча. Вие знаете, че целия си съзнателен живот - повече от шест десетилетия - посветих без остатък на борбата за добруване на хората, за възход на нашето отечество. Сега съм разтревожен от положението в страната ни, от страданията на народа, от неясното бъдеще на България. Не мога да гледам спокойно как нашата държава отива към разруха и гибел под натиска на външни и вътрешни сили, в обстановката на безразличие и егоизъм, на безотговорност и некомпетентност.

Голям брой наши сънародници, на първо място пенсионерите и безработните, са на прага на гладната смърт. Останалите трудови хора с мъка свързват двата края. Децата ни растат недохранени, лошо облечени, с тревога за утрешния ден. Стотици хиляди млади хора емигрираха в чужбина, за да търсят по-добра съдба. Раждаемостта падна под равнището на смъртността. Българската нация върви към израждане и изчезване.

Това шеметно сгромолясване продължава повече от шест години. Обикновените граждани реално са отстранени от управлението както на местно, така и на регионално и национално равнище. Съществува опасност от въвеждане на президентска или друга диктатура. Синдикатите са превърнати в безплодни групи от лобисти, подхранващи амбициите и кариеризма на своите лидери. Икономиката на България е срината. Промишлеността, създадена с труда на няколко поколения българи, се ликвидира. Корупцията и некадърното управление на държавните предприятия, както и предстоящата приватизация, ще довършат нейното прехвърляне в ръцете на компрадорската буржоазна класа. Селското стопанство е разгромено, защото неразумно се изкорени всичко положително, създадено през изминалите години. Националната култура, българската наука се разрушават съзнателно и безотговорно. Армията и органите на сигурността са обезверени. България е обект на жестока манипулация, имаща за цел да ни обезличи като държава, да ни разгради като общество.

В родината ни се шири безпрецедентна престъпност, която в голяма степен остава безнаказана. Значителна част от съдебната система е продажна, политически мотивирана и обезсилена. Общонародното богатство, създадено с многодетния саможертвен труд на всички българи, бе разграбено и изнесено в чужбина. Големи и малки престъпници с всички правди и неправди преразпределиха националните блага и оставиха трудовите хора в прегръдките на мизерията и отчаянието.

Традиционните политически партии показаха, че не са в състояние да решат проблемите на България. Попаднали в ръцете на амбициозни, неопитни, а в редица случаи и нечистоплътни лидери, те се превърнаха в елитарни инструменти за налагане на волята и интересите на малцина над исканията на болшинството от на рода. Някои партии служат на външни сили и подчиняват съдбата на България на чужди цели.

В тази тежка обстановка са необходими решителни действия на всички честни българи за спасяването и възмогването на нашето отечество. Бъдещето на България е поставено на карта. В резултат на всеобщата разруха, объркване и отчаяние, под ескалиращия натиск и заплахи на влиятелни външни фактори, когато нямаме нито верни съюзници, нито искрени приятели, рискът да погубим държавата си нараства неимоверно. Сега не е време да разчистваме сметки, защото трябва да спасяваме България. Въпросът стои така: да забравим всичко друго и да се обединим, за да защитим нашето отечество от израждане и гибел.

Спасението не може да дойде отвънка. Както винаги в решаващи моменти на българската история, нашият народ трябва да вземе съдбата си в свои ръце. Трябва да загърбим амбиции и различия, спорове и обиди, да се обединим без оглед на партийни и групови интереси, за да запазим нашето най-скъпо богатство - суверенна и независима България. България, с която до вчера с право се гордеехме, която заемаше достойно място в света.

Аз се обръщам към всички българи - мъже и жени, млади и стари, селяни и граждани, интелектуалци и учени, работници и бизнесмени. Братя и сестри, не остана време за чакане. Трябва да спрем противопоставянето и да създадем всенародно обединение за спасение на отечеството. Трябва да работим за активно участие на трудовите хора в управлението на страната. Трябва да се заемем без бавене с преодоляване на тежкото наследство, което ни оставиха последните неразумни години. Трябва да търсим съдействие и подкрепа навсякъде по света, където можем да ги намерим. България очаква нашите незабавни и обмислени действия. Повече нямаме право да грешим. Трябва да спрем унищожаването на нашата родина и да започнем да я стабилизираме и успокояваме. Друг път пред нас няма.

Българите разполагат с богат опит в създаването на организация за решаване на сложните проблеми, пред които се е изправяла страната ни. Животът ще покаже какви форми ще приеме всенародното обединение за спасение на България. Той ще намери и активистите, и ръководителите. Предполагам, че това ще бъде нов тип организация, с: екип от ръководители, които няма да имат нищо общо с традиционните партийни водачи. Защото става дума за възвишени цели, а те не търпят надути авторитети, самовлюбени лидери и корумпирани активисти.

Очаквам много от нашите патриоти-бизнесмени, които са показали качествата си в конкурентния свят на деловите отношения. Очаквам много от младежите, които ще живеят в утрешна обновена и модерна, истинска демократична и хуманна България. Очаквам много от учените, от мислителите, от хората на перото. Сега е моментът да дадат всичко, което са прозрели и осмислили за цял живот, за благото на нашата страна. За да бъде утрешна България равноправен член на бъдещия нов свят, на зараждащото се глобално хуманно общество, за място в което всяка държава трябва да се бори и да доказва своите права и претенции.

Нашата България ще върви напред с любов, а не с омраза, със щедрост, а не с егоизъм. Тя няма да гледа в миналото. Нека всички направим възможното и невъзможното, за да запазим това, което сме създали досега, преди да тръгнем с решителни стъпки към утрешния ден. А този утрешен ден на Земята, когато хората ще живеят в хармония с природата и помежду си, трябва и за България да бъде много по-добър и от вчерашния, и от днешния.

София, 7 юни 1996 г.

Тодор Живков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КРИТЕРИИ ЗА ИЗДИГАНЕТО И ПОДКРЕПАТА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" НА 21 МАЙ 1996 ГОДИНА В СОФИЯ.


1. Ясно определена политическа принадлежност към някоя от партиите в коалицията или безпартиен общественик, но споделящ принципите на социалната справедливост и хуманизъм, както и политиката на Демократичната левица.

2. Положително отношение към ролята на екологичните организации и движения в съвременния свят, заявен ангажимент за подобаващо отчитане позициите на Политически клуб /ПК/ "Екогласност" при практическото провеждане на политиката на президента.

3. Предварителна и публично огласена позиция, че в ролята си на президент няма да бъде активен фактор за присъединяването на България към военни пактове и блокове.

4. Ясна и предварително заявена готовност за точно спазване на конституцията, определените за президента правомощия и формулирана политика във всяка една конституционно регламентирана дейност на президента.

5. Да е доказал с дейността си, че поставя националните интереси на първо място, че може да води диалог и да разбира интересите и позициите на всички слоеве на обществото.

6. Кандидатурата на вицепрезидента трябва да допълва политически, личностно и професионално качествата на кандидата за президент, така че заедно те да са повече от обикновен "сбор".

София, 21 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ "ПОДЕМ" ПО ЗАКОННОСТТА НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ИНСТИТУЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ. Документът е адресиран до българската общественост и до средства за масово осведомяване.


По повод на започналата надпревара за президентското кресло в Република България и предстоящото завръщане на Н.В.Царя в страната, ръководството на Движението за национално възраждане /ДНВ/ "Подем" смята за свой дълг да заяви следното:

1. Референдумът, който наложи републикански строй в България през 1946 г., не отрази свободно изразена воля на българския народ.

2. Допитването беше проведено без конституционно основание, в условия на заробена държава и тоталитарна власт, в обстановка на гражданско безправие, лична несигурност, политически арести, безкръстни гробове, обща страхова психоза, предварително решен изход.

3. Може да се допусне, че независимо от упражнения терор, резултатите от допитването са били преиначени поради отсъствието на безпристрастен надзор.

4. Опорочаването на референдума както от конституционна, така и от гледна точка на условията, при които е проведен, го прави недействителен и наред с това опорочава основаната на него републиканска институция.

5. Наличието на законен български цар в изгнание - ето вече половин век, допълва конституционния абсурд, в който се намира днес българската държавност.

6. Недоверието, което българинът изпитва днес към своята държава, е печално доказателство за пагубните последици от подобно поведение на държавната власт.

7. Народ, който уважава себе си и държи и другите да го уважават, не може и не трябва да изгражда своето бъдеще на противозаконна основа. Нравственост трябва да има не само в личния живот.

8. В интерес на всички българи, включително на убедените републиканци е, че ако желаят да вървят по своя исторически път напред с достойно вдигната глава, да възстановят погазената законност, нравственост и историческа приемственост в българската държавност.

9. С този документ ДНВ "Подем" не взима страна "за" или "против" Република България или Царство България, а защитава законността в българската държавност.

10. Най-важен дълг на българина в сегашната обстановка е да предотврати на всяка цена избирането на държавен глава - комунист, пък бил той явен или прикрит, настоящ или бивш.

11. Българският народ не бива да очаква спасение от своите довчерашни, пък и днешни палачи и предатели. Обратното е не само липса на разум - то е нещо по-страшно: липса на чувство за самосъхранение, самоуважение и национално достойнство.

12. По повод на предстоящия предварителен избор на кандидат-президент ДНВ "Подем" препоръча на българския гражданин да предпочете кандидата на Съюза на демократичните сили - г-н Петър Стоянов. Нашите основни схващания за жизнената необходимост от ново българско възраждане и от ново начало за единодействие на демократичните сили у нас съвпадат с негови предизборни изявления в този смисъл.

13. ДНВ "Подем" поддържа и сега тази кандидатура с надеждата, че г-н Петър Стоянов споделя изразените в настоящия документ становища.

София, 20 май 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДНВ "ПОДЕМ": Иван Шалев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ЗА СПАЗВАНЕ ПРАВОТО НА СЛОВО В БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


"Нова демокрация" с възмущение и загриженост констатира цензура в Българската национална телевизия. Със заповед от 22.05.1996 г. г-н Иван Гранитски, игнорирайки конституционното право на свободно слово, забранява изявления на законно избрани депутати от българския парламент. Тази цензура обслужва Българската социалистическа партия /БСП/, че няма хляб, че няма криза, че няма петрол, че няма банкови фалити, че няма завръщане на Симеон Втори. Това е посегателство върху конституционни гарантирани слова, а така също и на свободната изява на демократично избраните депутати в Народното събрание. От какво БСП се страхува?

Призоваваме всички българи, които са истински демократи и вярват в демокрацията, да отправят своя протест към Комисията по радио, телевизия и БТА към Народното събрание в знак на съпричастност към партия "Нова демокрация" и против произвола на генералния директор на Българската телевизия Иван Гранитски. Не на цензурата в България!

Приветстваме и поддържаме създаването на подписки против цензурата и спазването правата на словото, тъй като България е европейска държава. Очакваме ги в Народното събрание.

София, 27 май 1996 г.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ":

д-р Орлин Драганов


* * *

София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ.


Днес, 23 май 1996 г., Националният ръководен съвет на Независимия профсъюз /НП/ "Единство" проведе извънреден пленум с оглед нарастващото социално напрежение.

След обстоен анализ на положението в страната се взе следното

СТАНОВИЩЕ:

От четири месеца има нередовно снабдяване с хляб на много градове и селища. Официалните власти твърдят, че брашно има и хлябът на хората е гарантиран, но на практика хляб ритмично няма и цената му расте с дни.

Банково-финансовата система е почти рухнала, а доверието на спестителите в нея е силно накърнено. Огромен бич за хората са т.нар. финансови пирамиди. Те са анахронизъм за банковото дело и все още не са взети енергични мерки за поставянето им извън закона.

Спекулата, мафиотските прийоми, тежките криминални престъпления се увеличават и превръщат в мрачна, антиобществена система. Защитниците на законите - прокуратура, съд, следствие, органи на МВР, са безсилни да защитят материалните и морални интереси на гражданите. Сменят се правителства, министри, а тези крайно опасни и отрицателни фактори се уголемяват. Затова кражбите, разхитителството и безотговорността насаждат хаос и трайна страхова психоза у хората на умствения и физическия труд.

НП "Единство" счита, че така повече не може да се живее. Дойде време законодателната, изпълнителната и съдебна власт да поемат цялостна отговорност за разрухата и съвместно да вземат бързи мерки за преодоляване на социално-икономическото зло. Същевременно "Единство" е против всички опити големите трудности да се превръщат умишлено в трагедия и да се призовава открито към масово гражданско негодувание, т.е. към разрушаване на социалния и гражданския мир. В това отношение действията на президента, на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, на Конфедерацията на труда "Подкрепа" и част от политическите сили са много голяма опасност за мирния преход и държавността.

Призоваваме парламента да вземе бързи енергични законови мерки и да спре най-голямата опасност - гражданското неподчинение, насилието и уличния натиск.

Призоваваме правителството да защити програмата си с реална и социално насочена политика. Да се въведе ред и законност в държавата ни, да има хляб за всички, и то на нормални, достъпни цени.

Призоваваме президента и президентството да се ръководят от конституцията и да изпълняват нейните повели.

Призоваваме своите членове и симпатизанти и всички хора на умствения и физическия труд да запазят спокойствие и с разум и мъдрост да не се допуснат граждански сблъсъци, безредие и произвол.

Социалният и гражданският мир трябва с общи усилия да бъдат съхранени.

София, 23 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 11 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА "НОВ ВЕК, НОВИ ИДЕИ, НОВА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ДВАНАДЕСЕТА/ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ГЛАСУВАНА НА ПОСТОЯННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОР /СОфИЯ, 20 АПРИЛ 1996 ГОДИНА/.


Раздел седми

ПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ НА ГОР

1. Каква организация е ГОР

Гражданското обединение за републиката не е традиционна политическа партия. Това е нов тип политическо обединение, което съчетава партийното начало с широко обществено движение на сродни партии, обществени съюзи и местни организации.

В ГОР няма членска маса, а съмишленици, няма закрепостени от закостенялост и омраза членове, а свободни хора, обединени от общи идеи за света и България.

ГОР е за политически прагматизъм, срещу популизма;

ГОР е за консенсуален, а не конфронтационен подход в политиката;

ГОР е за трезва рационалност, срещу новото идеологизиране на обществения живот;

ГОР е за професионално отношение към хората, а не за партизиране на техните делови и политически качества.

Гражданското обединение за републиката е не класова, а национална организация. Тя не защитава интересите на отделни групи и съсловия, а търси съчетанието и общността на обособените интереси. В този смисъл ГОР не е политически център, а демократична и републиканска алтернатива на безидейния и безпътен конфронтационен модел, обсебил България след 1989 г.

Гражданското обединение за републиката е формация с ярка социална насоченост. Нейните идейни основи произтичат от идеите на социалдемократизма, на икономическите теории за равновесното развитие и на някои устояли на времето либерални ценности. Ето защо ГОР може и трябва да се смята за ядро на Новата българска левица, обхващаща социални, социалдемократически, национално-патриотични, работнически, професионални и социално-либерални формации.


2. Националното съгласие - условие за успешния преход към демокрация

За ГОР националното съгласие е ключово условие, за да може страната да завърши успешно прехода си към демокрация и за вграждането си в европейските структури. Това е условието да преминем с по-ниска социална цена през трудностите на структурната реформа.

Ние ще работим с политическите партии и движения в страната за постигне на консенсус по:

- основните въпроси на външната и вътрешната политика;

- проблемите на националната сигурност и общата външнополитическа ориентация на страната;

- борбата срещу престъпността и корупцията.

Гражданското обединение за републиката смята за вредна тоталната политизация и идеологизация на обществения живот. Стремежът на политически и финансови групировки да преподчинят цели сфери на обществения живот, средствата за масово осведомяване, банките и индустрията е израз на монополизация и следователно - в разрез с принципите на истинската демокрация. ГОР се обявява за друг тип политика, която е основана на принципа на разделение на властите, и е срещу опитите една или друга партия да владее основните икономически лостове на властта. Такъв подход ще доведе страната до постоянно повтарящи се конфронтационни модели и до невъзможност от национално единение.

България има нужда от национално съгласие и от помирение на историческото ни минало в името на своето бъдеще. Преобладаващият вече години наред политически стил в нашата страна е конфронтацията. Във вътрешен аспект това води до намаляване авторитета на политическия елит, до неговата все по-задълбочаваща се криза и отчуждение на активните слоеве от населението от политиката. Във външен аспект безсмислената конфронтация понижава авторитета на страната, намалява ефективността на нейната международна политика. Подобен подход трябва да бъде спрян, а на страната да се предложи друга линия на поведение, основаваща се на вътрешно национално разбирателство.

Гражданското обединение за републиката ще бъде формация, отстояваща последователно принципите на националното съгласие.

Ние се обявяваме за:

- нов консенсуален и законово регламентиран тип взаимоотношения между всички държавни институции;

- промяна в конституцията на страната, уреждаща по-точно взаимоотношенията между президент, правителство, парламент и Конституционен съд;

- регламентиране на забрана за вътрешнополитически и междупартийни спорове извън територията на страната;

- задължителност на приоритета на националните интереси и независимостта на страната в поведението на българските политици;

- законово регламентиране на общи консенсуални решения по отделни важни въпроси на вътрешната и международната сигурност на страната. Ние в ГОР сме убедени - необходимо ни е минимум национално съгласие, за да успеем в реформите, за да се откъснем от вътрешните спорове в името на модернизацията на страната, в името на нейния просперитет.

/Пресслужба "Куриер"/


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 7 юни 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.