12 декември 1990

СОФИЯ, 12 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 245 /263/

СОФИЯ, 12 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, ДО ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ТЕЛЕГРАФНИ АГЕНЦИИ И ДО ЖУРНАЛИСТИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО РАДИО.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ СМЯТА, ЧЕ ПОЛИТИЧЕСКАТА ОТГОВОРНОСТ НА БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО РАДИО /БТ И БР/, В КОЯТО Е КОНЦЕНТРИРАНА ИНФОРМАЦИОННАТА ВЛАСТ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, Е НЕ ПО-МАЛКА ОТ ТАЗИ НА ПАРЛАМЕНТА.

ГАРАНЦИЯ ЗА ЧИСТОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕФИР Е НЕОБВЪРЗАНОСТТА НЕРАБОТЕЩИТЕ ЗА НЕГО ЖУРНАЛИСТИ Й ОТГОВОРНИ СЛУЖИТЕЛИ НА БТ И БР С ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО СЛЕДЕНЕ НА БИВШЕТО "ШЕСТО”. СЛЕД КАТО ЧРЕЗ ЕФИРА ЛИЧНО ОБЩУВАТЕ С НАРОДА И ИМАТЕ ЗАКОННОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ПРАВО ДА ТВОРИТЕ ОТ ИМЕТО НА НАРОДА КАТО НЕГОВ ЗАЩИТНИК ПРЕД ОСТАНАЛИТЕ ТРИ ВЛАСТИ /ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА, СЪДЕБНА/, ИСКАМЕ ДА УЗНАЕМ ПОИМЕННО ОТ ВАС, ЧЕ НЕ СТЕ ГО ИЗДАВАЛИ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА КЛЕТВЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЧРЕЗ ПРЕСАТА ПО ТОЗИ ВЪПРОС /В 10-ДНЕВЕН СРОК/.

УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ И ОТГОВОРНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ БТ И БР, ЗА НАС И ЗА ПОВЕЧЕТО ОТ ВАС КАТО ХОРА И ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТАЗИ ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО Е КОЛКОТО ОБИДНА, ТОЛКОВА И ГОРЧИВА. НО НЕ МОЖЕМ ДА ЖИВЕЕМ ПОВЕЧЕ ЕДНОВРЕМЕННО И НА СЛЪНЦЕ, И НА СЯНКА. БЕЗ РАЗДЯЛА С МИНАЛОТО НЯМАМЕ БЪДЕЩЕ.

СОФИЯ, 9 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.ВЕЛЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛИА ПАРТИЯ, АДРЕСИРАНА ДО ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКАТА.


БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/ ЗАЯВЯВА:
 
КАНДИДАТУРАТА НА Г-Н ДИМИТЪР ПОПОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Е В ПРОТИВОРЕЧИЕ С РЕШЕНИЕТО ПОСТЪТ ДА СЕ ЗАЕМЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ НЕОБВЪРЗАНА ЛИЧНОСТ.

1. ТОЙ ИМА ПРЯКО ОТНОШЕНИЕ КЪМ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, КОЕТО ДЕ ФАКТО Е СЕПАРАТИСТКО ДВИЖЕНИЕ НА ВЕРСКА И ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА, КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.

2. СРЕЩУ ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ЧИЙТО СЕКРЕТАР БЕ ТОЙ, НЕ СА ОТПАДНАЛИ ОБВИНЕНИЯТА В НЕДОБРОСЪВЕСТНО ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 7 ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

С ОГЛЕД НА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО СМЕ ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДУПРЕДИМ, ЧЕ СЕ ОПАСЯВАМЕ ТОВА ДА НЕ ДОВЕДЕ ДО НЕПРИЗНАВАНЕ НА ЛЕГИТИМНОСТТА НА НОВИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОТ АСОЦИАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ И ДА ПРЕДИЗВИКА АКЦИИ С НЕПРЕДСКАЗУЕМ ХАРАКТЕР.

СОФИЯ, 11 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СЕЛСКО СТОПАНСТВО" /ЧАСТ ПЪРВА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


РЕЗЮМЕ

БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРИТЕЖАВА КАТО ПОТЕНЦИАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, НО ПОНАСТОЯЩЕМ БОЛЕДУВА ОТ МАСОВА НЕЕФЕКТИВНОСТ. ПО СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ Е ВАЖНО ДА СЕ УСТАНОВИ ПРАВО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ПОЗВОЛИ И СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ, ЗА ДА МОГАТ ПОСЛЕДНИТЕ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ СВОИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ И СТИМУЛИРАЩИ ФУНКЦИИ.

ПРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ИМУЩЕСТВОТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КООПЕРАТИВИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРИЗНАЕ ЗАКОННОСТТА НА ПРЕТЕНЦИИТЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЯТА. ЗАЕДНО С ТОВА ОБАЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОТЧИТА И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЕФЕКТИВНИ СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА ПРОИЗВОДСТВО.

СЧИТА СЕ, ЧЕ ЕДНА ОТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ Е ДА СЕ ВЪРНЕ ЗЕМЯТА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ Й СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ. НО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕПОРЪЧА И РАЗПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВОТО ЧРЕЗ ТЪРГОВЕ. ПРИ ТОЗИ ВАРИАНТ ВСЕКИ МОЖЕ ДА КУПИ ЗЕМЯ, МАШИНИ И ДОБИТЪК, А ПАРИТЕ ОТ ТЕЗИ ПРОДАЖБИ ДА СЕ ИЗПОЛЗУВАТ КАТО КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЯТА. ПОРАДИ ЛИПСАТА НА КАПИТАЛИ, ИЗПЛАЩАНЕТО ЩЕ СТАВА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЕН БРОЙ ГОДИНИ.

НЕОБХОДИМО Е ВЕДНАГА ДА СЕ ПРЕМАХНЕ КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКИ ВЛОЖЕНИЯ В ПРОДУКЦИЯ ОТ СЕЛСКО СТОПАНСТВО. В ЕДИН СВЯТ НА ЧАСТИЧНО ОСВОБОДЕНИ ОТ КОНТРОЛ ЦЕНИ СЪЩЕСТВУВАТ ПРЕКАЛЕНО МНОГО ДЕФОРМАЦИИ И НЕВЕРНИ СИГНАЛИ. ОТЧИТА СЕ, ЧЕ ТРУДНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРАСТВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, БИХА МОГЛИ ДА ЗАСЕГНАТ НЯКОИ ЧЛЕНОВЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. ТОЗИ ПРОБЛЕМ НАЙ-ДОБРЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗРЕШИ ЧРЕЗ ЕДНА ПРОГРАМА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, А НЕ С ОПИТИ ДА СЕ ЗАДЪРЖАТ ЕВТИНИ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ КОНТРОЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ.

ЛИПСАТА НА МЛАДИ ХОРА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НАЙ-ДОБРЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕТО НА СВОБОДЕН ПАЗАР И ГАРАНТИРАНЕ ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ. ТОВА ЩЕ ОСИГУРИ БОГАТИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧАЛБА И ЩЕ СТИМУЛИРА МЛАДИТЕ ДА СЕ ВЪРНАТ КЪМ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО.

ПО АНАЛОГИЧЕН НАЧИН, АКО СЕ ДОПУСНЕ ИСТИНСКА СВОБОДА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, ЩЕ СЕ ПРЕМАХНЕ И ПРОБЛЕМЪТ С МОНОПОЛА ВЪРХУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО И ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ.


ФОРМУЛИРАНЕ НА ПРОБЛЕМА

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО Е ВАЖЕН СЕКТОР ОТ ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ, В КОЙТО Е АНГАЖИРАНА ОКОЛО 20 НА СТО ОТ РДБОТНАТА СИЛА. ТОЗИ ПРОЦЕНТ ОБАЧЕ СЪЩЕСТВЕНО Е НАМАЛЯЛ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТ ГОДИНИ/1/. АКО ИЗМЕРВАМЕ ЧРЕЗ НЕТНИЯ МАТЕРИАЛЕН ПРОДУКТ, ТЕМПЪТ НА РАСТЕЖА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ Е ОТРИЦАТЕЛЕН, А СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ВСЪЩНОСТ Е НАЙ-НИСКО ПРОИЗВОДИТЕЛНИЯТ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА/2/. ДРУГИ КРИТЕРИИ ПОТВЪРЖДАВАТ ФАКТА, ЧЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ВЛАКНА Е МНОГО НЕЕФЕКТИВНО. БЪЛГАРСКОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРИТЕЖАВА ПОТЕНЦИАЛА ДА БЪДЕ ВАЖЕН ИЗТОЧНИК НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ ПЕЧАЛБИ, КАКТО И ДА ПРОИЗВЕЖДА ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО КАЧЕСТВЕНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ, НО В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ТОВА НЕ СТАВА. НАБЛЮДАВАТ СЕ ПРИЗНАЦИ НА КРИЗА НА ДОВЕРИЕТО КЪМ СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ СЕКТОР, КОЯТО СЕ ПРОЯВИ В НЕУСПЕШНИ ОПИТИ ДА СЕ ПРИВЛЕКАТ МЛАДИ ХОРА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ. НЕЩО ПОВЕЧЕ, НАЛИЦЕ Е МИГРАЦИОНЕН ОТЛИВ ОТ СЕЛОТО.


ПОТРЕБНОСТ ОТ РЕФОРМА

ЯСНО Е, ЧЕ ЗА ДА МОЖЕ ДА ДОПРИНАСЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ В БЪЛГАРИЯ, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ТРЯБВА ДА ПРЕТЪРПИ СЪЩЕСТВЕНИ И ТРАЙНИ РЕФОРМИ. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЯТА В СЕЛСКОСТОПАНСКИ КООПЕРАТИВИ И ДИКТУВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА ВЛОЖЕНИЯТА В ПРОДУКЦИЯТА ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СА ДОВЕЛИ ДО РАЗРУШАВАНЕТО НА ТОЗИ СЕКТОР. СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО НЕ СЕ ПОДДАВА НА ЦЕНТРАЛНО ПЛАНИРАНЕ И КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА, ТЪЙ КАТО МНОГО ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ВАЖНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РЕШЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ СПЕЦИФИЧНИ ПОЗНАНИЯ ПО КОНКРЕТНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО МЯСТО И ВРЕМЕ/З/. ЕЖЕДНЕВНО И ЕЖЕМИНУТНО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ, КОИТО ОТРАЗЯВАТ МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ, НАЛИЧИЕТО И ЦЕНИТЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ СУРОВИНИ, ОЧАКВАНИЯТА ЗА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ТЪРСЕНЕТО НА РАЗЛИЧНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ. ПОРАДИ ТОВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е ДА ИМА СТРУКТУРА ОТ ИНСТИТУЦИИ, КОЯТО ДА ПОЗВОЛЯВА НА СУБЕКТИТЕ, ВЗЕМАЩИ РЕШЕНИЯ, БЪРЗО ДА ОБРАБОТВАТ ИНФОРМАЦИЯТА, ДА ПРЕДОСТАВЯ НА ТЕЗИ СУБЕКТИ АДЕКВАТНА И ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ, А ВЕРОЯТНО И НАЙ-ВАЖНОТО - ДА ОСИГУРЯВА НА ВЗЕМАЩИТЕ РЕШЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛНИ СТИМУЛИ. ТЕЗИ СТИМУЛИ ТРЯБВА ДА СТАНАТ НАГРАДА ЗА ЛИЦЕТО, КОНТРОЛИРАЩО РЕСУРСИТЕ /АКО ТОЙ ИЛИ ТЯ ДОБРЕ ЗАДОВОЛЯВА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/, ИЛИ ФИНАНСОВО НАКАЗАНИЕ, КОГАТО СЕ ПРЕНЕБРЕГВАТ ПРЕДПОЧИТАНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

СИСТЕМАТА, КОЯТО ОСИГУРЯВА ВСЯКО ОТ ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ИЗИСКВАНИЯ, СЕ ОСНОВАВА НА ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ И НА РЕЖИМ НА СВОБОДНИ ЦЕНИ. ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ОСИГУРЯВА ОТГОВОРНОСТ, КАТО ПОЗВОЛЯВА СОБСТВЕНИКЪТ ДА БЪДЕ НАГРАДЕН, КОГАТО Е ИЗПОЛЗВАЛ СВОИТЕ РЕСУРСИ ПО НАЧИН, ПОЛЕЗЕН ЗА ОБЩЕСТВОТО. ПРИ НАЛИЧИЕТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ СОБСТВЕНИКЪТ НОСИ ОТГОВОРНОСТ, АКО РЕСУРСИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ РАЗТОЧИТЕЛНО. ЦЕНИТЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВАЖНА ВРЪЗКА В КОМУНИКАЦИОННАТА МРЕЖА МЕЖДУ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ ЧАСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ВЕРИГА. СЪЩО ТАКА ТЕ СА СРЕДСТВОТО ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.


ДОСЕГАШНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В БЪЛГАРИЯ Е ПОДЛАГАНО НА МНОГОБРОЙНИ РЕФОРМИ, ЗАПОЧНАЛИ ОТ ПЪРВАТА ШИРОКОМАЩАБНА КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ НА ЗЕМЯТА ПРЕЗ 40-ТЕ ГОДИНИ. КООПЕРАТИВНИТЕ СТОПАНСТВА СА ПРЕМИНАЛИ ОТ СРЕДНИ ПО РАЗМЕР ЕДИНИЦИ КЪМ МНОГО ГОЛЕМИ, А СЕГА - ОТНОВО КЪМ ЕДИНИЦИ С ПО-УМЕРЕН РАЗМЕР. МНОГО ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КООПЕРАТИВИ ОБАЧЕ ИЗГЛЕЖДАТ ПРЕКАЛЕНО ГОЛЕМИ, ЗА ДА СА ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВНИ, И ПОРАДИ ЛИПСАТА НА ПРАВО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ НЕ ОСИГУРЯВАТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ДОСТАТЪЧНО ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ СТИМУЛИ. В УКАЗ HP. 922 ОТ 22 МАЙ 1989 Г. СЕ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ ДРЕБНОТО ФЕРМЕРСТВО, А С ДРУГИ НЕОТДАВНАШНИ РЕФОРМИ СЕ РАЗШИРИХА В ИЗВЕСТНА СТЕПЕН РАЗМЕРИТЕ НА ЧАСТНИТЕ ПАРЦЕЛИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА СЕЛСКИТЕ СТОПАНИ. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ СЕ ПРОУЧВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПО-НАТАТЪШНА ПРИВАТИЗАЦИЯ, А ЧАСТ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЦЕНИ БЕШЕ ОСВОБОДЕНА.

НО ТЕЗИ ЧАСТИЧНИ РЕФОРМИ НЕ ДОВЕДОХА ДО СЪЩЕСТВЕНО ПРИДВИЖВАНЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО КЪМ ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО, А В НЯКОИ СЛУЧАИ СЕ СТИГНА ДО ИЗОСТРЯМЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ. НЕОБХОДИМО Е РЕФОРМИТЕ ДА СЕ НАСОЧАТ БЪРЗО КЪМ ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ВСИЧКИ РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, И ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКИ ВЛОЖЕНИЯ И    ПРОДУКТИ. В СЛЕДВАЩИЯ РАЗДЕЛ СА РАЗГЛЕДАНИ В ОБШИ ЛИНИИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ТАКЪВ ПРОЦЕС НА ПРИВАТИЗАЦИЯ.


ВАРИАНТИ ЗА РЕФОРМАТА

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЗЕМЯТА

ТЪЙ КАТО ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ    ОБРАБОТВАЕМАТА ЗЕМЯ ПОНАСТОЯЩЕМ Е В РЪЦЕТЕ НА КООПЕРАТИВИТЕ, ОСНОВНАТА ЦЕЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НЕЙНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ. СЧИТА СЕ, ЧЕ ПРОЦЕСЪТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪОБРАЗЕН С НЯКОЛКО ПРИНЦИПА. ПЪРВО, КРАЙНАТА ЦЕЛ Е ЦЯЛАТА ЗЕМЯ, ИЗПОЛЗВАНА ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ НУЖДИ, ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ДОБИТЪКЪТ, СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ СТРУКТУРИ И ОБОРУДВАНЕ В БЪЛГАРИЯ ДА ПРЕМИНАТ В ЧАСТНИ РЪЦЕ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРАВОТО НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ДОБРЕ ОПРЕДЕЛЕНО, ДА СЕ ВЪВЕДЕ И ГАРАНТИРА С НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ.

ВТОРО, ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОТСТЪПВА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ. ВСЯКА БАРИЕРА ПРЕД ПРЕОТСТЪПВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА ШЕ ПРЕЧИ НА  ЕФЕКТИВНАТА РАБОТА НА ПАЗАРА И НА СЪЗДАВАНЕТО НА БОГАТСТВО.

ТРЕТО, ПРОЦЕСЪТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ТРЯБВА ДА ПРОТЕЧЕ ПО ЕДИН ЧЕСТЕН И СПРАВЕДЛИВ НАЧИН. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ЗАКОННИТЕ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ, НАРУШЕНИ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, ТРЯБВА ДА БЪДАТ КОМПЕНСИРАНИ. ТАКА СЪЩО ПРОЦЕСЪТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ ТРЯБВА ДА ПРОТИЧА ОТКРИТО, ПРИ ЯСНИ И ПРОСТИ ПРАВИЛА, БЕЗ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОРУПЦИЯ И БЕЗ ДА ИМА СПЕЦИАЛНИ ПРИВИЛЕГИИ.

НАКРАЯ, СЧИТА СЕ, ЧЕ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО ПРОЦЕСЪТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДА ПРЕМИНЕ БЪРЗО. СЕЛСКОСТОПАНСКИЯТ СЕКТОР Е В ТОЛКОВА ЛОШО ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ДА СЕ ПРОПУСНЕ ОЩЕ ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛЕН СЕЗОН ПОРАДИ НЕУСПЕХ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, БИ БИЛО ТРАГИЧНО ЗА ТОВА СЕ ПРЕПОРЪЧВА 1 МАРТ 1991 Г. ДА БЪДЕ КРАЙНИЯТ СРОК, ДО КОЙТО ЦЯЛАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СОБСТВЕНОСТ /ЗЕМЯ, СТРУКТУРИ, ДОБИТЪК И ОБОРУДВАНЕ/ ДА Е В ЧАСТНИ РЪЦЕ. ТОВА ЩЕ ПОЗВОЛИ ДА СЕ ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ЗА СЕИТБАТА ПРЕДИ НАЧАЛОТО НА НОВИЯ СЕЗОН. АКО ПРИВАТИЗАЦИЯТА СЕ ЗАБАВИ СЪЩЕСТВЕНО СЛЕД ТАЗИ ДАТА, СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НЕЕФЕКТИВНОСТИ И НЕПРАВИЛНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ ЩЕ ИЗМЪЧВАТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ОЩЕ ЕДИН СЕЗОН И ЩЕ ДОВЕДАТ ДО РЯЗКО НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОДУКЦИЯТА. КАКТО РАЗБИРАМЕ, ВЪПРОСИТЕ ОКОЛО СЪОБРАЖЕНИЯТА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ /НА КОГО ДА СЕ ПРЕДАДЕ ЗЕМЯТА И ЧРЕЗ КАКЪВ МЕХАНИЗЪМ/ ТРУДНО МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ И МОЖЕ ДА СЕ ЗАЕМЕ ПО-МЕКА ПОЗИЦИЯ, НАСОЧЕНА СРЕЩУ БЪРЗАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ. НО КРАЙНО НЕОБХОДИМО Е ТЕЗИ, КОИТО СТРУКТУРИРАТ ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДА ПРИЕМАТ ФАКТА, ЧЕ ИДЕАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОСТИГНАТА; ОТЛАГАНЕТО НА ПЪЛНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е И ОТЛАГАНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА.

В ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОТЧИТАТ ОЩЕ НЯКОЛКО СЪОБРАЖЕНИЯ. НА ПЪРВО МЯСТО ВАЖНО Е ДА СЕ ПРИЗНАЕ, ЧЕ ЗЕМЯТА Е ОТНЕТА НЕЗАКОННО ОТ НЕЙНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ПРИ СЕРИЯТА "РЕФОРМИ" ПРЕЗ 40-ТЕ ГОДИНИ И ЧЕ ТЕЗИ СОБСТВЕНИЦИ ИМАТ ЗАКОННИ ПРАВА НАД НЕЯ. ВТОРО, ВАЖНО Е ДА СЕ ПОМНИ ОБАЧЕ, ЧЕ РАВНИЩЕТО НА ОПТИМАЛНОТО УЕДРЯВАНЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЕ Е ПРОМЕНИЛО СИЛНО ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 45 ГОДИНИ И ДРЕБНАТА ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ, РАЗДРОБЕНА КАКТО ПРЕЗ 1945 Г., БИ СЪЗДАЛА ОГРОМНА НЕЕФЕКТИВНОСТ, АКО БЪДЕ НАЛОЖЕНА НА СЪВРЕМЕННОТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО. НАКРАЯ, ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ, ЗА КОИТО ИМА ЗАКОННИ ЧАСТНИ СОБСТВЕНИЦИ, СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА СЕРИОЗНИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ, КАТО ДОБАВЯНЕ НА СГРАДИ, ПРОКАРВАНЕ НА ПЪТИЩА И ПРЕХВЪРЛЯНЕТО ИМ ЗА НЕСЕЛСКОСТОПАНСКО ПОЛЗВАНЕ. ТОВА ОЩЕ ПОВЕЧЕ УСЛОЖНЯВА ПРОЦЕСА. СЪЩО ТАКА НЯКОИ ЗЕМИ СА СЕРИОЗНО ПРОМЕНЕНИ ОТ ЗЕМЕДЕЛЦИ, РАЗРАБОТВАЛИ ИНТЕНЗИВНО ДРЕБНИ ЧАСТНИ ПАРЦЕЛИ.

ПРОБЛЕМЪТ С ПРИВАТИЗАЦИЯТА НЯМА ПРОСТО И ЕДИНСТВЕНО РЕШЕНИЕ. ПРЕДЛАГАТ СЕ НЯКОЛКО ВАРИАНТА, КАТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ ПРЕДИМСТВАТА И НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ТЯХ.


ПРИВАТИЗАЦИЯ ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНО ВРЪЩАНЕ НА ПРЕДИШНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ

ТОЗИ ВАРИАНТ Е ВАЖЕН, ЗАЩОТО ВЕРОЯТНО В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН СЕ ПРИБЛИЖАВА ДО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ВРОДЕНОТО ЧУВСТВО ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ НА ХОРАТА. ЗЕМЯТА Е НЕЗАКОННО ОТНЕТА ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ Й В КРАЯ НА 40-ТЕ ГОДИНИ И, КЪДЕТО ТОВА Е ВЪЗМОЖНО, ТЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРНАТА. ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ЗЕМЯТА СЕ ОБЛЕКЧАВА ОТ ФАКТА, ЧЕ МНОГО ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ ВСЕ ОЩЕ ПРИТЕЖАВАТ ДОКУМЕНТИ, КОИТО УДОСТОВЕРЯВАТ ТОЧНИЯ РАЗМЕР И ГРАНИЦИТЕ НА ТЕХНИТЕ ЗЕМИ, КОЛЕКТИВИЗИРАНИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО. СПОМЕНИТЕ ЗА ГРАНИЦИТЕ НА "ТЕХНИТЕ ЗЕМИ" СА В ГОЛЯМА СТЕПЕН ЗАПАЗЕНИ. ПРИ ТОЗИ ПРОЦЕС, АКО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ СОБСТВЕНИК Е ПОЧИНАЛ, ЗЕМЯТА ЩЕ ПОЛУЧАТ ПРЕКИТЕ МУ НАСЛЕДНИЦИ. ДОРИ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ЛИПСВАТ ДОКУМЕНТИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СОБСТВЕНОСТТА, ВЪЗМОЖНО Е СПОМЕНИТЕ ДА СА ДОСТАТЪЧНО СВЕЖИ, ТАКА ЧЕ НЯКОИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ СЕЛОТО ДА СА В СЪСТОЯНИЕ ДА СВИДЕТЕЛСТВУВАТ ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА НЕДОКУМЕНТИРАНИ ПАРЦЕЛИ.

ТОЗИ ВАРИАНТ ИМА ОЩЕ ЕДНО СЪЩЕСТВЕНО ПРЕДИМСТВО ЗА НАСЕЛЕНИЕТО - ПРЕДСТАВЛЯВА ЯСНО ИЗРАЗЕНО ПРИЗНАНИЕ КЪМ НАСЕЛЕНИЕТО, ЧЕ ПРЕДИШНОТО ПРАВИТЕЛСТВО Е ДЕЙСТВАЛО НЕЗАКОННО И ЧЕ НЕПРАВДАТА ЩЕ БЪДЕ ВЪЗМЕЗДЕНА. ПОРАДИ ПРОСТОТАТА И НЕПОСРЕДСТВЕНОСТТА НА ТАКОВА ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЕФЕКТ ПРИ ПОДОБНА ПРОГРАМА МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСИЛЕНОТО ДОВЕРИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ИСКРЕНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА РЕФОРМИ. СЪЩЕСТВУВА ЗНАЧИТЕЛЕН СКЕПТИЦИЗЪМ, ОСОБЕНО СРЕД СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ОТНОСНО ТОВА ДАЛИ НАИСТИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЕФЕКТИВНА РЕФОРМА, ИЛИ, АКО ТОВА СТАНЕ, ДАЛИ ПРОМЯНАТА ЩЕ БЪДЕ ПОСТОЯННА. ТАКАВА ЛИПСА НА ДОВЕРИЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ ХОРАТА С ГОЛЯМО НЕЖЕЛАНИЕ ЩE ИНВЕСТИРАТ ИЛИ ЩЕ ОБВЪРЗВАТ ЛИЧНИТЕ СИ РЕСУРСИ СЪС СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО. ВАЖНО Е ТЕЗИ СТРАХОВЕ ДА БЪДАТ УСПОКОЕНИ КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПО-БЪРЗО.

НО ОПИТЪТ ДА СЕ ВЪРНЕ ЗЕМЯТА НАПРАВО НА ТЕЗИ, КОИТО СА Я ПРИТЕЖАВАЛИ ПРЕЗ 1945 Г., Е СВЪРЗАН И С НЯКОИ ТВЪРДЕ РЕАЛНИ ПРОБЛЕМИ. ПЪРВО, АКО ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ НЕ МОГАТ ЛЕСНО ДА БЪДАТ УСТАНОВЕНИ ЗА ВРЕМЕТО, ДОКАТО СЕ ВОДЯТ ДЕЛА, ЗЕМЯТА МОЖЕ ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПРОИЗВОДСТВО. АКО ЗА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ ИМА НЕСИГУРНОСТ В СОБСТВЕНОСТТА, ТОВА СЕРИОЗНО ЩЕ ПОПРЕЧИ НА ПРИДВИЖВАНЕТО КЪМ СЪВРЕМЕННО, ЕФЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО. ВТОРО, НА ЧАСТ ОТ ЗЕМИТЕ СЕГА ИМА ПОСТРОЙКИ ИЛИ ЗЕМИТЕ СА СТАНАЛИ ЧАСТ ОТ НЕЧИЙ ЧАСТЕН ПАРЦЕЛ. В ТАКИВА СЛУЧАИ НЕ Е СПРАВЕДЛИВО ПРОСТО ДА СЕ ПРЕДАДЕ ЗЕМЯТА ЗАЕДНО С ПОДОБРЕНИЯТА НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СОБСТВЕНИК. НОВИЯТ СОБСТВЕНИК БИ МОГЪЛ ДА ЗАПЛАТИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ НА ДРУГИ ИНДИВИДИ ЗА ТЕЗИ ПОДОБРЕНИЯ, НО ПРОЦЕСЪТ НА ПОСТИГАНЕ НА ВЗАИМНО ПРИЕМЛИВА ЦЕНА МОЖЕ ДА БЪДЕ ТВЪРДЕ ТРУДЕН И ДА ОТНЕМЕ МНОГО ВРЕМЕ. ТОВА ОСОБЕНО СЕ ОТНАСЯ ЗА СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ЗЕМЯТА ВЕЧЕ Е НАПЪЛНО ИЗВЪН СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПЪТИЩА, ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ФАБРИКИ.

ОЩЕ ПО-ВАЖЕН НЕДОСТАТЪК НА ПРЯКАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ Е ВРЕМЕТО МЕЖДУ ВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЯТА НА ЗАКОННИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И НЕЙНОТО УЕДРЯВАНЕ ДО ПЛОЩИ С ЕФЕКТИВЕН РАЗМЕР. ЗЕМНИТЕ УЧАСТЪЦИ ПРЕЗ 1945 Г. БЯХА ОБИКНОВЕНО МАЛКИ И РАЗПОКЪСАНИ. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА МАЛКО ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ БИХА ИМАЛИ ДОСТАТЪЧНО ЗЕМЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЕТОДИ В ЕФЕКТИВЕН МАЩАБ. ДОКОЛКОТО ЗЕМЯТА МОЖЕ ДА СЕ ПРЕХВЪРЛЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, С ТЕЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО ТЯ ЩЕ СЕ КОНЦЕНТРИРА ЧРЕЗ ПРОДАЖБИ ИЛИ ДАВАНЕ ПОД НАЕМ В ЕДИНИЦИ С ЕФЕКТИВЕН РАЗМЕР. ПОДОБЕН ПРОЦЕС НЕСЪМНЕНО ЩЕ ОТНЕМЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ. МЕЖДУВРЕМЕННО ЩЕ ПОСТРАДА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА ПРОДУКЦИЯ, А ЦЕНИТЕ ЩЕ СЕ ПОВИШАТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗ "ИСТИНА”.


ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО И ДОСЕГА, ПОВЕЧЕ ОТ 100 ГОДИНИ, БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ВЪРВИ ПО ТРАГИЧНИЯ ПЪТ НА ОМРАЗА, ПОЛИТИЧЕСКИ НАСИЛИЯ И БРАТОУБИЙСТВО. РАЗДЕЛЕНИЕТО, ОЗЛОБЛЕНИЕТО И ОЖЕСТОЧЕНИЕТО СЕ РАЗВИХА ОСОБЕНО СИЛНО СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. В УСЛОВИЯТА НА НАЦИОНАЛНО ОБЕЗВЕРЯВАНЕ И ИКОНОМИЧЕСКА РАЗРУХА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРЕГЪРНА БОЛШЕВИШКАТА РЕВОЛЮЦИОННА ИДЕОЛОГИЯ И ТРЪГНА ПО ПЪТЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ НИХИЛИЗЪМ И КЛАСОВАТА БОРБА, КАТО ПОДЧИНИ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА МЪГЛЯВИТЕ ИДЕИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА И СВЕТОВНАТА РЕВОЛЮЦИЯ. ОСОБЕНО МАСОВ И ЖЕСТОК ХАРАКТЕР ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАСИЛИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРИДОБИХА ПРЕЗ И СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА, КОГАТО УНИЩОЖАВАНЕТО НА "ВРАГА" БЕ ОБЯВЕНО ЗА ВИСОКОПАТРИОТИЧНО ДЕЛО И МОРАЛНО ОПРАВДАНА НЕОБХОДИМОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА "НОВОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЩЕСТВО".

ОЩЕ ПО-ТРАГИЧНА БЕ УЧАСТТА НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ, КОИТО ПО СИЛАТА НА ЖЕСТОКИ И НЕСПРАВЕДЛИВИ МИРНИ ДОГОВОРИ ОСТАНАХА ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. ТАМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАСИЛИЯ БЯХА УТЕЖНЕНИ И С ЖЕСТОКИТЕ ПРОЯВИ НА НАЦИОНАЛНО ПОТИСНИЧЕСТВО.

ЕДВА ЛИ ИМА БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО, КОЕТО ДА НЕ Е ДАЛО ЖЕРТВИ ИЛИ ПАЛАЧИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ. А НЕРЯДКО И ДВЕТЕ. РЕЗУЛТАТЪТ Е ТРАГИЧЕН. ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ИЗБИТИ. БРАТ ОТ РЪКАТА НА БРАТА... СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ОПУСТОШЕНИ СЪДБИ... РАЗРУШЕНИ И ИЗОСТАВЕНИ СЕМЕЙНИ ОГНИЩА... ОТЧАЯНИЕ И АПАТИЯ, ОЗЛОБЛЕНИЕ И ЖАЖДА ЗА МЪСТ...

НАД ВСИЧКИ НАС НЕУМОЛИМО ТЕГНЕ НРАВСТВЕНИЯТ ТОВАР НА СЪПРИЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАСИЛИЯ И ЗЛОДЕЯНИЯ, С КОИТО Е ИЗПЪЛНЕНА НАШАТА ИСТОРИЯ ОСОБЕНО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 70 ГОДИНИ. ЗАЩО ДА СИ ЗАТВАРЯМЕ ОЧИТЕ? БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЖИВЕЕ С КАИНОВИЯ КОМПЛЕКС НА БРАТОУБИЙСТВОТО! КЪМ НЕГО СЕ ПРИБАВЯ И ОТРИЦАТЕЛНИЯТ ТОВАР НА НЕИЗПЪЛНЕН ДЪЛГ И НЕПРОСТИМИ ГРЕШКИ, ДОСТИГАЩИ ДО НАЦИОНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СПРЯМО СТОТИЦИТЕ ХИЛЯДИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ, ИЗОСТАВЕНИ В СЪСЕДНИТЕ СТРАНИ И В СССР.

НАИВНО Е ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ОТ СЕГАШНАТА ТЕЖКА КРИЗА, ДОКАТО НЕ СЕ ОСВОБОДИ ОТ КОМПЛЕКСА НА БРАТООМРАЗА, БРАТОУБИЙСТВО И НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ. НАИВНО Е ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ ЧРЕЗ ПРЕМЪЛЧАВАНЕ НА ИСТИНАТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВРЕМЕТО ДА ПОКРИЕ МИНАЛОТО СЪС ЗАБРАВА. ТРАГИЧНИТЕ СТРАНИЦИ НА БЛИЗКАТА НИ ИСТОРИЯ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ, ПРЕДИ ДА БЪДАТ ПРОЧЕТЕНИ - ЧЕСТНО, ОБЕКТИВНО, ДО КРАЙ! ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ КЪМ ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНАТА БЪЛГАРСКА ДУША МИНАВА ПРЕЗ ПЪЛНОТО РАЗКРИВАНЕ НА ИСТИНАТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗЛОДЕЯНИЯ. ОСОБЕНО НА ТЕЗИ ОКОЛО И СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., КОИТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ПРЕМЪЛЧАВАТ, УКРИВАТ ИЛИ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В КРАЙНО ИЗОПАЧЕН И ТЕНДЕНЦИОЗЕН ВИД. НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ И ГРАЖДАНСКИ МИР В БЪЛГАРИЯ МОГАТ ДА НАСТЪПЯТ САМО СЛЕД ПЪЛНО РАЗКРИВАНЕ НА ГРЕХОВЕТЕ И ИСКРЕНО ПОКАЯНИЕ!

И ТОВА СМЕ ДЛЪЖНИ ДА СТОРИМ НИЕ - OЩE ЖИВИТЕ СЪВРЕМЕННИЦИ. НИЕНЯМАМЕ ПРАВО ДА ПРЕХВЪРЛЯМЕ КАИНОВИЯ КОМПЛЕКС ВЪРХУ БЪДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, ДА ПРЕДАВАМЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА И ВНУЦИ ОМРАЗАТА, ОЖЕСТОЧЕНИЕТО И ЖАЖДАТА ЗА МЪСТ.

ТОВА СА МОТИВИТЕ, КОИТО ИЗВИКВАТ СЪЮЗА "ИСТИНА" НА ЖИВОТ ВЪРХУБЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНА СЦЕНА. НИЕ СМЕ ДЪЛБОКО УБЕДЕНИ, ЧЕ РАЗКРИВАНЕТО НА ИСТИНАТА ПО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ЗЛОДЕЯНИЯ И СПРАВЕДЛИВОТО РЕШАВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ВЪПРОСИ Е СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМА ЗА БЪДЕЩЕТО, ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ.

В СВОЯТА ДЕЙНОСТ СЪЮЗЪТ СЕ ИЗДИГА НАД ВСЯКАКВИ ТЕСНИ ПАРТИЙНИ И СЪСЛОВНИ ИНТЕРЕСИ. НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ РЕШИТЕЛНО ПРОТИВ ДЕЛЕНЕТО НА РЕПРЕСИРАНИТЕ ПО ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЧИНИ НА "ЧИСТИ" И "НЕЧИСТИ". НАШИЯТ ДЪЛГ Е ДА РАЗКРИЕМ ФАКТИТЕ - ОБЕКТИВНО И НЕПРЕДУБЕДЕНО. НЕКА ОСТАВИМ ПРАВОТО НА ОЦЕНКА И ПРИСЪДА НА ИДНИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, ОСВОБОДЕНИ ОТ ЕМОЦИОНАЛНАТА АНГАЖИРАНОСТ НА СЪВРЕМЕННИКА И ПОМЪДРЕЛИ С ДИСТАНЦИЯТА НА ВРЕМЕТО.

СЪЮЗЪТ "ИСТИНА" СЕ СЪЗДАВА КАТО ШИРОКО НЕПАРТИЙНО ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ. ТОЙ Е ОТКРИТ ЗА ЧЛЕНСТВО ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В СТРАНАТА, КАКТО И ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, ВКЛ. И ПРИЕЛИТЕ ЧУЖДО ПОДАНСТВО, КОИТО СПОДЕЛЯТ ПРОГРАМАТА И ЦЕЛИТЕ НА СЪЮЗА. В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВОИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЪЮЗЪТ ЩЕ ТЪРСИ СЪТРУДНИЧЕСТВО И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА Е РАЗКРИВАНЕТО НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ НАСИЛИЯ, БЕЗЗАКОНИЯ И ЗЛОДЕЯНИЯ:

- ИЗБИВАНИЯ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА;
- АТЕНТАТИ И ДРУГИ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ;
- НЕПРАВОМЕРНИ РЕШЕНИЯ НА "РЕВОЛЮЦИОННИ" И "НАРОДНИ" СЪДИЛИЩА;
- ЗЛОУПОТРЕБА С ПСИХИАТРИЯТА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ;
- АРЕСТИ, ЗАТВОРИ И КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ;
- ИЗСЕЛВАНИЯ И ИНТЕРНИРАНИЯ;
- ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ;
- ПРЕСЛЕДВАНИЯ И БЕЗЗАКОНИЯ ПО ПРОФЕСИЯ И МЕСТОРАБОТА;
- НАСИЛСТВЕНА ЕКСПРОПРИАЦИЯ;
- ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ИЗВЪН ЗАКОНИТЕ И РЕПРЕСИВНИ ДЕЙСТВИЯ СПРЯМО ТЯХ И ТЕХНИТЕ БЛИЗКИ В СТРАНАТА;
- ДРУГИ ФОРМИ НА НАСИЛИЯ, БЕЗЗАКОНИЯ И ЗЛОДЕЯНИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НХДП/.


НА 8 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. ОТ 11 Ч. В САЛОНА НА БУЛ. "СКОБЕЛЕВ" 46 В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ В ПРИСЪСТВИЕТО НА 54 ДУШИ ОТ СОФИЯ И СТРАНАТА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НОВА ХРИСТИЯНСКА ПАРТИЯ ПОД НАЗВАНИЕТО НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НХДП/.

УЧРЕДЯВАНЕТО НА НХДП БЕ НАЛОЖЕНО ОТ НУЖДИТЕ НА ВРЕМЕТО. ВСИЧКИТЕ 54 ДУШИ УЧРЕДИТЕЛИ БЯХА ЕДИНОДУШНИ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМА ЕДНА НОВА ПАРТИЯ ОТ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИ ТИП - С НОВО ИМЕ, НЕОПЕТНЕНА И НЕОКАЛЯНА, С РЪКОВОДСТВО, СЪСТОЯЩО СЕ ОТ ДОСТОЙНИ, ЧЕСТНИ ХОРА С БЕЗУПРЕЧНО ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ В ГОДИНИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА; ПАРТИЯ, КОЯТО НАПЪЛНО ДА СЕ  ДИСТАНЦИРА ОТ ОНЕЗИ САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ЕЛЕМЕНТИ /СРЕД ТЯХ И ТАКИВА - ОПОЗОРИЛИ ДУХОВНИЯ СИ ИЗТОЧНОПРАВОСЛАВЕН САН/, КОИТО НА ДУМИ ГОВОРЕХА И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ГОВОРЯТ, ЧЕ СА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИ, А СА ЧУЖДИ НА ВСЯКАКЪВ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЗЪМ И ГОРЯТ ОТ ЗЛОБА И НЕНАВИСТ КЪМ ДОВЧЕРАШНИТЕ КОМУНИСТИ И СДС, ЗАБРАВЯЙКИ, ЧЕ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТЪТ, ПРЕДИ ДА Е ТАКЪВ, Е ХРИСТИЯНИН, А ХРИСТИЯНСТВОТО Е НАСОЧЕНО КЪМ ЧОВЕКА ИЗОБЩО /НЕЗАВИСИМО КАКЪВ Е, КАКВИ СА РЕЛИГИЯТА, ИДЕОЛОГИЯТА, ИНТЕРЕСИТЕ МУ/ И ИМА ЗА ПРЕДМЕТ НЕГОВОТО ДУХОВНО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ. ХРИСТИЯНСТВОТО Е ИМЕННО ТОВА ВЕЧНО УЧЕНИЕ, КОЕТО Е СЪЗДАЛО ОНЕЗИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕНИ ПРЕДПОСТАВКИ, КОИТО ОБУСЛАВЯТ ВЪЗНИКВАНЕТО, ОФОРМЯНЕТО И ОСЪЗНАВАНЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

ВОДЕНИ ОТ ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ, УЧРЕДИТЕЛИТЕ ПРИЕХА УСТАВ, В ЧИЙТО ПРЕАМБЮЛ СЕ КАЗВА, ЧЕ НХДП СИ ПОСТАВЯ ЗА ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО И ХУМАННО ОБЩЕСТВО, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ, НАЦИОНАЛНИТЕ И ХИЛЯДОЛЕТНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ДОБРОДЕТЕЛИ И ИДЕИ. ТАЗИ ПАРТИЯ Е ЗА ЗАЩИТА НА ВСИЧКИ ХОРА, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, РЕЛИГИЯ, ИНТЕРЕСИ И ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ. НХДП ОСЪЩЕСТВЯВА ЦЕЛИТЕ СИ НА БАЗАТА НА ХРИСТИЯНСКИЯ МОРАЛ, ЕТИКА И ДОБРОДЕТЕЛИ И СЕ ОСНОВАВА НА ОПИТА И ТРАДИЦИИТЕ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКОТО ДВИЖЕНИЕ. ТЯ Е ЧАСТ ОТ СВЕТОВНОТО ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКО СЕМЕЙСТВО. НХДП ЩЕ ЗАЩИТАВА ЛИЧНИТЕ СВОБОДИ И ПРАВА НА ЧОВЕКА, СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, ИНФОРМАЦИЯТА, ПЕЧАТА, СДРУЖАВАНЕТО И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕТО.

НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГАН БАЧЕВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНТОН БАЛЕВ
СЕКРЕТАР: ЕВГЕНИ УЗУНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 12 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОДИНА" /ХДП Р/.


НА 9 ДЕКЕМВРИ 1990 Г., НЕДЕЛЯ, В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ ЗСЕДАНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НОВА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ С ДЯСНОЦЕНТРИСТКА НАСОЧЕНОСТ, ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАНО ОТ Г-Н ИНЖ. ЛЪЧЕЗАР ВАСИЛЕВ.

ОДОБРЕНО БЕ РЕШЕНИЕТО ПАРТИЯТА ДА СЕ НАРИЧА ХРИСТИЯН-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОДИНА" /ХДП Р/, КАТО УЧРЕДИТЕЛНОТО Й СЪБРАНИЕ ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 17 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.В СОФИЯ.

РАЗГЛЕДАНИ И ОБСЪДЕНИ БЯХА ПРОЕКТОУСТАВЪТ И ПРОЕКТОПРОГРАМАТА НА ХДП Р, КАКТО И ПРОЕКТЪТ ЗА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ИМЕНАТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ ВЛИЗАТ В УПРАВИТЕЛНИЯ Й СЪВЕТ.

СОФИЯ, 10 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ: ИНЖ.Л.ВАСИЛЕВ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ: В.МЕТОДИЕВ, П.БАКРАЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

ПОФИЯ, 12 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БКП/, АДРЕСИРАНА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ОТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БКП/ ДО ДНЕС НЕПРЕКЪСНАТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ДЕНОНОЩИЕТО СЕ ИЗВЪРШВАТ АНОНИМНИ ОБАЖДАНИЯ, ЗАКАНИ И ЗАПЛАХИ С ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА СРЕЩУ ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП, СЕКРЕТАРИТЕ НА ЦК НА БКП, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИБ НА БКП, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦК НА БКП, ОТДЕЛНИ КОМУНИСТИ.

ПОДАДОХМЕ ЖАЛБА   ДО ГОСПОДИН СЕМЕРДЖИЕВ, КОГАТО БЕШЕ МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, НО ТОЙ НЕ НАПРАВИ НИЩО.

НА 7 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОД. В 12,32 ЧАСА СЕ ОБАДИ ПО ТЕЛЕФОНА ЖЕНСКИ ГЛАС НА ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП, КОЙТО ГО ПРЕДУПРЕДИ, ЧЕ ВЕЧЕ ИМАЛО ФОРМИРАНИ БОЙНИ ТЕРОРИСТИЧНИ ГРУПИ ЗА ФИЗИЧЕСКА РАЗПРАВА И ЗА ЛИКВИДИРАНЕТО НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИЙНИ ЛИДЕРИ, В ТОВА ЧИСЛО И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКРЕТАРИАТА И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ЦК НА БКП.

ИЗЛАГАЙКИ ГОРНОТО, НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ НАРЕДИ НА ОРГАНИТЕ НА МВР ДА ГАРАНТИРАТ ЖИВОТА НА СЪЩИТЕ. ВСЯКО БЕЗДЕЙСТВИЕ ОТ ТЯХНА    СТРАНА ЩЕ СМЯТАМЕ, ЧЕ ТЕ СА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА ПОДОБНИ АКЦИИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ. ИЗЛАГАЙКИ ГОРНОТО, ЩЕ СЕ НАДЯВАМЕ ПРЕЗИДЕНТЪТ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА ДА НАРЕДИ ДА БЪДАТ ВЗЕТИ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ ЖИВОТА НА ДЕЙЦИТЕ НА БКП, В ТОВА ЧИСЛО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИБ И НА СЕКРЕТАРИАТА.

СОФИЯ, 7 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: ВЛ.СПАСОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ,

И ПРЕЗ 1991 ГОДИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ПРЕДОСТАВЯ ТОЧНА И ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ СТАНОВИЩА И ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЕРНИ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ДЕВИЗ "ВИНАГИ ТОЧНИ, ДОСТОВЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЛЕРАНТНИ", НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗШИРИМ ОБСЕГА НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПОЧТИ 80 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 250 ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.

НАРЕД С ТОВА НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ ПУБЛИКУВА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ AMЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ТОЗИ ОБЕМИСТ ТРУД, СИНТЕЗИРАЛ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Е ПОДГОТВЕН, СПОРЕД ДУМИТЕ НА Г-Н РАН, КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А НЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ЗА ПАРЛАМЕНТА. ЕТО ЗАЩО НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ ПРОГРАМАТА НА ВНИМАНИЕТО НА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

НИЕ НЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА И ЗАТОВА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА ЗА НАШИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132 ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА; 264 ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528 ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.

АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ. "ЛЕНИН" 49, БТА, ТЕЛ. 84-61 /В. 231/ ИЛИ 73-37-231.