12 декември 1989

С О Ф И Я, 12 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА                                                                           БРОЙ 5

СОФИЯ, 12 декември - Следва пълният текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Дружеството на сатириците в България, който е предоставен за разпространение.


Дружеството на сатириците в България, учредено на 30 ноември 1989 г., при очерталото се разведряване на политическата обстановка схваща започналите на 10 ноември промени само като предварителна макар и сериозна заявка за създаване на свободна и демократична България.

Дружеството издига следните искания:

- отстраняване на компрометираните личности - от Политбюро до най-малката партийна група, от Министерския съвет до последното
кметство;

- ново Народно събрание, съставено от нови народни представители да изготви и гласува нова конституция, която няма да осигурява ръководната роля на никоя партия;

- незабавна замяна на опетнените ръководители на средствата за масова информация, списанията, издателствата и т.н.;

- без отлагане да бъде приет демократичен закон за печата;

- да се извършат действителни промени в органите на МВР, да бъдат наказани участниците в репресии и да бъдат разформировани въоръжените цивилни отряди, както и да се изземе бойното оръжие, раздадено на отделни лица и групи;

- да се търси отговорност от всички, които раздухват враждебност между различните слоеве на населението;

- да бъдат напълно реабилитирани - правно и граждански - всички репресирани.

Тези искания трябва да бъдат изпълнени, защото нашият народ вече доказва на себе си и на света, че не е само население, което търпеливо чака да му бъдат отпуснати полагащите му се права и свободи.

8 декември 1989 г., София


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


София, 12 декември - Следва пълният текст на ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ на Независимия съюз на журналистите в България в рамките на независимата федерация на труда "Подкрепа".


Десетилетия наред в България беше и продължава да бъде на власт номенклатурната класа. Внушавайки изкривени представи за развитието на страната и света, тя деформира съзнанието на нашия наред и по този начин нанася непоправими поражения във всички области на неговия живот. Като активен участник в провеждането на досегашната пагубна политика и българските журналисти са отговорни за критичната ситуация в страната. Със своето клакьорско поведение те се превърнаха в активен проводник и пропагандатор на идеологията на номенклатурната класа, на нейното политическо, икономическо и духовно късогледство. Съществуващият съюз на българските журналисти, в лицето на номенклатурното му ръководство - верен послушник на тази класа, нито веднъж не намери сили да защити ролята на журналиста в обществото. Пример за това е неговата индиферентност към професионалната съдба на своите членове. Всеки проблясък, всяка "еретична" мисъл бяха стъпквани още в самия зародиш, бяха дамгосвани с клеймото на предателството и позора.

Група български журналисти считат за свой дълг да отстояват пътя към демокрацията с всички законни средства и да воюват за свободата на словото и печата. На основание член 52, ал. 1 от Конституцията на НРБ и чл. 20, т.1 от Всеобщата харта за правата на човека те изградиха инициативен комитет за създаване на Независим съюз на журналисти в рамките на Независимата федерация на труда “Подкрепа", който да се ползва с организационно-финансова самостоятелност и право на мнение спрямо решенията на Независимия профсъюз. Инициативният комитет е убеден, че компрометиралото се ръководство на Съюза на българските журналисти няма морално право да бъде изразител на обновителния процес в страната. Като израз на нетърпимост към досегашната дейност на СБЖ, Независимият съюз на журналистите в България НАСТОЯВА:

1. Да се премахне опекунството на ЦК на БКП над средствата за мacова информация и да се гарантира пълна свобода на мисълта, словото и творчеството.

2. Да се даде право на сдружаване на журналисти и свободни граждани за издаването на независими вестници и списания, както и свободен достъп до емисиите на радиото и телевизията.

3. Да се създаде демократичен закон за печата, който да регламентира неприкосновеност на журналистическия труд.

4. Да се отмени остарялата нормативна тарифа за авторските възнаграждения и се предостави на изданията правото сами да определят хонорарната си политика.

5. Журналистическият труд да бъде признат за труд от втора категория.

6. Да се отменят съществуващите нормативни актове, имащи за цел да държат журналистите в положение на несигурност, страх и подчинение.

7. Да се осигури свободен достъп на журналистите до всякаква информация.

8. Да се гарантира свободен обмен на информация с чуждестранната преса, радио и телевизия.

9. Да се разследва и огласи дейността и се потърси строга съдебна и /или/ морална отговорност от ръководните кадри в Политбюро, ЦК на БКП, отдел "Агитация и пропаганда" на МВР, ТСО "Българска книга и печат" и от главните редактори, задушавали свободата на словото и печата у нас.

10. Тиражната политика да бъде съобразявана единствено с търсенето на изданията от хората, а не да бъде диктувана от псевдоидеологически съображения.

11. Да се осигури специализирано висше овразование по фотожурналистика и класическа фотография. Да се приравни трудът на фотожурналистите с журналистическия.

12. Да се създаде Национален фонд, с чиито средства да се подпомагат семействата на безработни, репресирани и загинали при изпълнение на служебния си дълг журналисти.

13. Да се гарантира правото на стачки на журналистите като крайна мярка при посегателство над техните права.

Като осъжда съществуващата система на средствата за масова иьформация с идентично съдържание и внушение, несъобразени с обществените потребности, както и начина на манипулиране на журналистите и липсата на синдикална защита за тях, Инициативният комитет призовава всички честни и свободомислещи щатни и извънщатни свои колеги да вземат участие в учредяването на Съюз на независими журналисти в България към Независимата федерация на труда "Подкрепа", с което да дадат своя дял за демократичните промени в страната и обществото.

Инициативен комитет за създаването на
Независим съюз на журналистите
в рамките на ОФТ "Подкрепа"


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


СОФИЯ, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПЛАТФОРМАТА ЗА ДЕЙСТВИЕ на Независимия комитет за защита на преустройството и на правата на миньорите в МОП "Челопеч".

 

І. Искания и предложения пред Народното събрание

1. Настояваме, на сесията на 14 декември 1989 г. Народното събрание незабавно да отмени чл.1 от Конституцията, като спъващ развитието на демокрацията и участието на целия народ в започналия необратим обновителен процес в политическия, обществения и стопанския живот.

2. Искаме до края на 1990 г. разработването с участието на представители от всички демократични движения на НОВА КОНСТИТУЦИЯ НА
НРБ, осигуряваща и гарантираща истинско народовластие, равенство пред закона и предоставяне на широк кръг политически и социални права и свободи на гражданите в съчетание с висока отговорност пред Отечеството.

3. Узаконяване на практически реални политически и социално-икономически структури, които да служат на трудовия човек и да включват същия активно в решаването на всички държавни, обществени и стопански дела.

4. Уреждане със Закон на надежни форми за реално предоставяне на собствеността на гражданите и на трудовите колективи за управление, стопанисване и разпореждане и гарантиращ връзката на резултата от труда им с възнаграждението и доходите.

5. Разработване и приемане на стабилни закони, осигуряващи развитието на демократично и правово социалистическо общество.

6. Искаме ефективен Закон за екологическа защита на природата и човека.

7. Пенсионирането на миньорите да се извършва при трудов стаж седем и половина години и навършена възраст 45 години.

8. Премахване ка данък общ доход за работещите по трудов договор, както и ергенския данък.

9. Премахване на бюрократичния подход на преподписване на болничните листове, след като същите са издадени от компетентен и овластен медицински орган.

10. Настояваме МОП "Челопеч" да излезе от фирмата "Полимед" и да се обособи като напълно самостоятелна, на самоиздръжка и на самоуправление, стопанска единица.

11. Настояваме резиденция "Средна гора" да се предостави на трудовия колектив на МОП "Челопеч" за профилакториум предвид условията, при които миньорите полагат ежедневно труд: силна вредност, запрашеност, влажност, отровност и силикозност.


II. Искания и предложения пред Ръководството на МОП "Челопеч"

12. Конкретно искаме, в съответствие с нормативите, оставките на ръководството на МОП "Челопеч", загубило доверието на миньорите и на трудовия колектив с командно-административния си стил и метод на ръководство и бюрократично-чиновническо отношение към съдбините на отделния човек.

13. Предлагаме за Директор на МОП "Челопеч" да бъде избран способен и живеещ с идеите на преустройството човек.

14. Настояваме за незабавно разпускане на действуващите, назначени и формално избрани "Стопански съвети" и "Бригаден съвет", доказали своята неефективност, чрез бюрократичното и формално отношение и управление, подчинено на авторитарността.

15. Настояваме за нови стопански механизми на управление, по пътя на демократични избори, в състава на които да влизат минимум 50 процента работници, пряко участвуващи в производствения процес.

16. Искаме да се възстанови в рудника бригадната организация по блокове, където всеки колектив на акордно-договорни начала да урежда своите трудови взаимодействия със стопанско ръководство, в зависимост от условията на предоставените средства за производство, възможностите за реален труд, продукция и възнаграждения. Убедени сме, че това е пътят да се избегне командно-административното управление и в практиката да се внедрят икономическите лостове за стимулиране на вложения труд и резултатите от него.

17. Настояваме за гласност на заработения месечен фонд работна заплата и за реално участие на демократично избрани представители от всяка бригада и от всеки колектив при неговото разпределение според вложения труд.

18. Настояваме незабавно да се даде гласност на месечните ДОХОДИ в пълен обем за 1988 г. и 1989 г. получени от бруто-заплати, премии,
персонални, целеви награди, приходи от рационализации и проекти на ръководния кадър и на бригадирите, с обосновка: за какъв вложен труд са получени или от каква икономическа ефективност са придобити.

19. Искаме да се даде гласност на социалните фондове, на тяхното разпределение по пера и разходване по предназначение за последните три години.

20. Настояваме да се избере комисия от трудовия колектив, в която да участвуват и представители на Независимия комитет за защита преустройството и правата на миньорите, която да установи и докладва за действителното в момента състояние на предприятието, получило се в резултат от командно-административното управление.

21. Настояваме за незабавното отменяне на Заповед HP РУ-62 от 12.07.1989 г., спъваща оперативността на бригадите за управление на трудовите си ресурси.

22. Настояваме: за незабавното съкращаване на секретарските служби, освен при директора на предприятието; за съкращаване на диспечерската служба, като дублиращо се звено с оперативното управление и за съкращаване на въоръжената охрана и заменянето й с гражданска.

23. Искаме всяка бригада, обособена на вътрешностопанска сметка, да бъде със свое демократично избрано ръковоство, имащо пълни права за оперативно управление на труда и хората.

24. Настояваме месечните задания и планове, придружени с месечните проекти за експлоатация на рудните находища, преди да влязат в сила, да се обсъждат по бригади като се конкретизира евентуалното трудово възнаграждение при тяхното 100 процентово изпълнение.

25. Настояваме за преминаване на действителен петдневен работен режим с почивни дни събота и неделя, а когато поради неотложен производствен процес трябва да се работи в празнични или почивни дни, да се изплаща трудово възнаграждение, като за положен извънреден труд.

26. Искаме да се разработят нормативи, отговарящи на условията труд на рудник "Челопеч", чрез които реално да се отразява и измерва производствената продукция по бригади и оттук действителната заработка.

27. Настояваме да се отнемат ведомствените апартаменти на единично живеещите в тях служители и незабавно да се дадат на семейни миньори.

28. Искаме гласност при даването на картите за почивка и отдих и справедливо разпределение на същите по бригади и колективи.

29. Настояваме незабавно да се закрие столът на ИТР и същият да се преустрои на бюфет за безалкохолни напитки, кафе, чай, топли и студени закуски.

30. Настояваме да се предостави кабинета на зам.гл.инженер на рудник "Челопеч" на Независимия комитет за защита на преустройството и правата на миньорите.

НЕЗАВИСИМ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА ПРЕУСТРОЙСТВОТО
И ПРАВАТА НА МИНЬОРИТЕ - МОП "ЧЕЛОПЕЧ"


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


СОФИЯ, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на РЕЗОЛЮЦИЯТА на митинга, организиран на 10 декември 1989 година в столицата от Инициативен комитет на независимите демократични сдружения и от граждани.


ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Отчитаме демократичните промени в нашето общество за периода от 10-ти ноември: по-свободно могат да се поставят проблеми, поправят се някои грешки. Не се спъва, както преди, дейността на независимите сдружения. Разширена е гласността. Смятаме, че сред висшия ешелон на властта има хора, които се стремят към демократични промени. Преценяваме като положително снемането на някои загубили доверието корумпирани ръководители, включително и снемането на благодарностите към Тодор Живков. Но в същото време се отправиха нови благодарности към освободените функционери от неговото най-близко обкръжение, които делят и неговата вина.

Твърде предпазливото настъпление на преустройството буди тревога. При подобни темпове преустройството ще докосне провинцията в едно необозримо далечно време.

ЦК и оглавяваният от него апарат са виновни за положението, в което се намира страната, те са политически и морално износени и в този състав от нови рокади нямат нашето доверие, затова:

1. Настояваме за колективната оставка на ЦК на БКП, на всички завеждащи и заместник-завеждащи отдели в ЦК, на всички областни и общински комитети на партията.

2. Действително отделяне на БКП и останалите официални организации от държавата. Да се разпуснат първичните партийни организации по
месторабота. Да се даде пълен отчет за източниците на финансиране на БКП и останалите официални организации.

3. Настояваме за незабавно разпускане на партийните организации в съда, прокуратурата, МВР, разформироване на Главно политическо управление на Народната армия.

4. Да се даде пълна гласност за начина, по който се разформирова 6-то управление на Държавна сигурост, къде са насочени неговите кадри и какви дейности са отпаднали от Държавна сигурност.

5. Да се поставят под незабавен обществен контрол и предпазят от унищожение всички архиви, компрометиращи отделни групи или лица от държавното и партийното ръководство.

6. Диалог между властта и независимите обществени сили относно новите закони за изборите; печата и информацията; за събранията; за сдруженията и политическите партии, както и за новата демократична Конституция.

7. Да не се приемат предлаганите закони за сдруженията и за митингите и събранията; в този им вид те ограничават правата на гражданите.

8. Да се отмени член 1-ви от Конституцията.

9. В проектираната парламентарна комисия за разглеждане деформациите в обществения и стопански живот да участвуват и представители на независимите сдружения и граждани.

10. Да се сформира и парламентарна комисия с участието на независими представители, която да разследва етническия конфликт, възникнал по вина на режима на бившия генерален секретар; виновниците да се разобличат и да се предложат форми за мирно решаване на възникналото напрежение.

11. Да се намали срокът на военната служва. Да се обсъди въвеждането на алтернативна военна служба за хора с убеждения непозволяващи им да боравят с оръжие.

12. Безусловна реабилитация за всички, осъдени по политически причини.

13. Да започне всенародно обсъждане и проучване на възможностите за аграрна реформа. Земята да бъде дадена на тези, които желаят да я обработват.

14. Незабавно разрешаване на индивидуалната и кооперативната издателска и аудиовизуална дейност. Да се премахнат всички закони и нормативни актове, които препятствуват тази дейност.

15. Сегашният Комитет за телевизия и радио да бъде подчинен на Народното събрание и да се управлява от обществен съвет, избиран от Парламента.

16. Премахване на идеологическия монополизъм от цялата духовна култура: учебни програми, наука, изкуство и др. Търпимост и толерантност към идейния плурализъм.

17. Със закон за вероизповеданията да се установи пълно равенство между вярващи и атеисти и равни условия за пропаганда и информация. Комитетът по вероизповеданията да бъде съставен от веротърпими хора, които да гарантират независимостта на църквата от държавата.

18. Автономност и териториална неприкосновеност на висшите учебни заведения, Българската академия на науките и другите национални духовни институции.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


СОФИЯ, 12 декември - Следва пълният текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Независимото екологично сдружение "ЕКОГЛАСНОСТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО", който е предоставен за разпространение.


Ние, членовете на Независимото екологично сдружение "ЕКОГЛАСНОСТ - Велико Търново", като имаме предвид надвисналата екологична заплаха над цялата планета от неконтролируеми антиприродни действия, като виждаме бедствената действителност в нашата страна, състояща се:

- в замърсяването на въздуха от амортизираната индустрия и от неподвластното нашествие на газовете от моторните превозни средства;
- в замърсяването и унищожаването на почвите и водите, на флората и фауната от промишлени, радиоактивни и селскостопански замърсители, достигнало ужасяващи размери, които надхвърлят човешките представи;
- в уврежданията на човешкия организъм вследствие на химизацията, промишлените замърсявания, шума и чернобилската ядрена катастрофа;
- в понижения жизнен стандарт, в жестоките социални явления и печалните ни национални рекорди, като първото място в света по смъртност от мозъчни и сърдечно-съдови заволявания

                      ЗАЯВЯВАМЕ:

Ще работим със законни средства за отстояване на своите екологични права - чист въздух, чиста вода, чиста храна и чиста природа.

Ще предприемаме активни действия срещу всички противодемократични и противохуманни посегателства върху природата и нейните обитатели.

Решително ще се противопоставяме срещу монополна политическа или всяка друга форма на власт, противоречаща на природата.

Ще спомагаме за разсекретяване и разкриване на престъпленията срещу природата и здравето на хората, както и за разобличаване на лицата, които стоят зад тези престъпления.

Ще настояваме виновниците за екологичните поражения да понесат най-строго наказание според законите на страната.

Ще съдействуваме за незабавното решаване на въпроси, свързани с опазването на природата от компетентни и милеещи за нейното бъдеще хора.

Ще настояваме пред Народното събрание да бъде приет закон за референдуми по екологични въпроси, както и да бъдат дадени гаранции за правилното му прилагане.

Ще координираме своите действия с другите демократични, хуманитарни и природозащитни движения в страната и извън нейните граници.

Сега са ни нужни основни преоценки на всички политически, социални, професионални и морални отговорности пред обществото и природата. Ето защо ще работим отговорно и активно.

22 ноември 1989 г.                                  Независимо екологично сдружение
                                                                "ЕКОГЛАСНОСТ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


СОФИЯ, 12 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПЕТИЦИЯТА на членовете на Независимото движение "ЕКОГЛАСНОСТ" и на Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в град Плевен, адресирана до органите на държавното и партийното ръководство и до средствата за масова информация.


На Ноемврийския пленум на ЦК на БКП бе свален тоталитарно-плутократорският режим на бившия генерален секретар и започна демонтирането на командно-административната система, довела страната и народа ни пред тежка политическа, икономическа и нравствена криза. Преустройството е РЕВОЛЮЦИЯ и трябва да се действа СМЕЛО и РЕВОЛЮЦИОННО. Демократичният процес трябва да бъде перманентен и същевременно никой в България не бива невинно да пострада. Никой не бива да бъде оклеветен и унижаван незаслужено, дори и тези, които подлежат на съд. По пътя на промените - само с демократични средства! Не само целите, но и средствата трябва да бъдат демократични!

За да бъде нашият роден град в авангарда на Преустройството и истинските Демократични промени; за да се мобилизират и консолидират
силите и енергията на трудещите се, интелигенцията и учещите се, ние, членовете на независимото движение "ЕКОГЛАСНОСТ" и КЛУБА за ПОДКРЕПА на ГЛАСНОСТТА и ПРЕУСТРОЙСТВОТО от град Плевен, изпращаме тази ПЕТИЦИЯ до органите на Държавното и Партийното ръководство, средствата за масова информация и обществеността от община Плевен:

1. Да бъдат създадени условия на Независимите сдружения в град Плевен чрез разнообразни, открити и мирни мероприятия да работят за повишаване на ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ на трудещите се, интелигенцията и учащите, съгласно член 54 от Конституцията на НРБ.

2. Към активистите и членовете на Независимите сдружения да не бъдат прилагани така богатите форми на репресии от епохата на предишния режим. Да се открие достъп на всички граждани до техните лични досиета в МВР, така че никой да не може да бъде оклеветяван или дискредитиран задкулисно.

3. Средствата за масова информация да се превърнат в широка дискусионна трибуна. Да представят различните мнения и съображения на всички слоеве от населението, а не само така добре познатите ни "режисирани изказвания и интервюта".

4. Да потърсим истината за разрушената от предишния режим човешка нравственост в поведението на нашите деца, а не с фарисейска непогрешимост да ги наричаме "екстремисти" и "хулигани", манипулирани от "вражи елементи".

5. Незабавно да се приемат мерки и проведат мероприятия за помощ и защита на социално слабите. С широко участие на обществеността да се решават проблемите на изграждането и разпределението на жилищния фонд.

6. Чрез всенародно обсъждане да бъде създаден "ЕКОЛОГИЧЕН КОДЕКС НА ГРАД ПЛЕВЕН" и се предоставят пълномощия на независимото движение "Екогласност" за контрол над обектите в Плевенската община, замърсяващи околната среда. Средствата за масова информация периодично да публикуват информация за степента на замърсеност в атмосферата и опасността, на която е изложено населението.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/