12 май 1993

София, 12 май 1993 година
        Брой 91 /878/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪВЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО /АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР, АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - НЕЗАВИСИМИ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ", ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА", ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕВРОПА"/ ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЖАНЦИТЕ ОТ ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ И БЕЛОМОРСКА ТРАКИЯ, ПРИЕТО НА РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ НА 5 МАЙ 1993 Г. В СОФИЯ.


Интересите на бежанците от Егейска Македония и Беломорска Тракия бяха грубо погазени от предишния режим и пренебрегвани от сегашните държавни власти. С поправката към Закона за земеделските земи, извършена от XXXVI Обикновено Народно събрание, необосновано и несправедливо се отне правото на бежанците от Беломорието, чиито земи са послужили за погасяване на държавен дълг съгласно българо-гръцката Спогодба от 1964 г., да бъдат обезщетени със земя от държавния и от общинския фонд.

Справедливостта изисква да се уреди въпросът за обезщетяване на бежанците и за другото им движимо и недвижимо имущетство, послужило за погасяване на държавен дълг, както и да се осигури изплащането на бежанските облигации. Към същото призовават и самите бежанци в множество свои писма, декларации и петиции до Народното събрание. Досега компетентните органи /Народното събрание и Министерският съвет/ не са предприели действия за решаване на тези проблеми.

ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Да се внесе изменение в Закона за земеделските земи, с което се възстанови правото на бежанците от Беломорието, чиито земи са послужили за погасяване на държавен дълг, да бъдат обезщетени със земя от държавния и от общинския поземлен фонд.

2. В най-кратък срок законодателно да се осигури правото на бежанците на обезщетение и за другото им движимо и недвижимо имущество, засегнато от българо-гръцката Спогодба от 1964 г.

3. В държавния бюджет за 1993 г. да се предвидят средства за възобновяване на изплащането на бежанските облигации.

Считаме, че с решаването на поставените проблеми Народното събрание ще демонстрира зачитане на човешките права в България, ще се избегне намесата на европейските правозащитни институции и ще се запази доброто име на страната ни.

Подписали:
ЗА АСП: Н.Василев
ЗА БСДП: д-р П.Дертлиев
ЗА БДЦ: В.Церовски
ЗА АСО /н/: М.Манолов
ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: В.Бъчваров
ЗА ДП-КОНСЕРВАТИВЕН СГОВОР: С.Стоянов
ЗА ЛДП: В.Кошев
ЗА ПК "ЕКОГЛАСНОСТ": Б.Колев
ЗА ДГИ: Л.Собаджиев
ЗА ДПС: А.Доган
ЗА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ: Ал.Каракачанов
ЗА СДК "ЕВРОПА”: Р.Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СЪСТОЯЛИЯ СЕ НА 8 МАЙ 1993 Г. В СОФИЯ РАЗШИРЕН ПЛЕНУМ.


На 8 май 1993 г. в София беше проведен разширен пленум на Централния комитет и на Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП. В работата на пленума взеха участие членовете на ЦК на БКП, членовете на ЦКРК на БКП, делегатите от XV конгрес на БКП, първите секретари на областните, окръжните, околийските, градските комитети и някои секретари на партийни организации от страната.

Участниците в пленума изслушаха експозето по програмата на БКП "Да пазим чисто и неопетнено делото на марксизма-ленинизма и на БКП", произнесено от другаря Владимир Спасов, първи секретар на ЦК на БКП. Асен Младенов направи експозе върху програмата на партията.

Пленумът прие окончателния текст на програмата на БКП, която по принцип беше приета от XV конгрес на БКП.

Бяха приети решения, с които се отменят всички решения на Политбюро и на Секретариата на ЦК на БКП, взети от 1950 г. до 1975 г. /решенията публикуваме отделно/.

Бяха извършени и кадрови промени в съставите на ЦК, ЦКРК и в някои околийски комитети на БКП.

Пленумът прие Резолюция и Политическа декларация.

София, 8 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ПЛЕНУМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ И НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 8 МАЙ 1993 Г. В СОФИЯ.


Пред участниците в разширения пленум на ЦК, на ЦКРК на БКП съвместно с участието на делегатите от XV конгрес на БКП, секретарите на областните комитети, окръжните комитети, градските комитети и секретарите на партийни организации на БКП от страната, другарят Владимир Спасов, първи секретар на ЦК на БКП, докладва, че през периода от 1950 г. до 1975 г. Политбюро на ЦК на БКП и Секретариатът на ЦК на БКП са дарявали безвъзмездно партийно имущество, сгради, почивни станции, складови помещения, печатарски машини и друго имущество в София, Банкя, Троян, Хасково, Шумен, Русе, Асеновград и Варна. Пленумът взе следните решения:

1. Отменя решенията на Политбюро и на Секретариата на ЦК на БКП, взети от 1950 г. до 1975 г. за предаване безвъзмездно на партийно имущество на общински съвети, на Националния съвет на Отечествения фронт /НС на ОФ/, на Народното събрание /НС/ на Р. България, на Министерството на вътрешните работи /МВР/, на предприятия и учреждения по приложения списък.

2. Отменя решенията на Председателството на Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ за предоставяне на сгради и друго имущество на БКП на други организации и институти, тъй като БСП не е никакъв наследник на БКП. Тя е нова партия, която няма нищо общо с БКП. БКП продължава съществуването си и тя си е наследник на своето имущество. БСП е незаконно раздавала заграбено от БКП имущество.

3. Пленумът възлага на Политбюро, на Секретариата на ЦК на БКП и на другаря Владимир Спасов, първи секретар на ЦК на БКП, да предяви иск пред Министерския съвет /МС/, Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите и Софийската община за връщането на БКП на цялото партийно имущество, конфискувано по силата на ЗЗД от фашистките правителства от 2 април 1924 г. до 9 септември 1924 г., както и конфискуваното имущество на БКП от закона, приет през 1992 г. по предложение на правителството на Съюза на демократичните сили /СДС/, оглавявано от Филип Димитров.

4. При отказ на Министерството на финансите, от Министерския съвет да се отпише от актовите книги на общини, министерства, ведомства и организации партийното имущество, пленумът задължава другаря Владимир Спасов да отнесе въпроса до международен съд, който ще заседава през май в Италия.

София, 8 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА НАРОДЕН СЪЮЗ "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” - ПЛЕВЕН, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 7 АПРИЛ 1992 Г. Сдружението е регистрирано по Закона за лицата и семейството в Плевенската окръжна прокуратура на 11 януари 1993 г.


ПРЕАМБЮЛ

Народен съюз ”Цар Обединител” - Плевен, е регионална организация с идеална цел, която ще работи за възстановяването на легитимността на България, на нейния суверенитет и просперитет, основани на естествените човешки права, свободата на личността и частната собственост. Народен съюз ”Цар Обединител” приема за основа на правната система в България Търновската конституция с прерогативите на Негово Величество Симеон Втори - цар на българите.


ГЛАВА ПЪРВА - ЦЕЛ

Член 1. Народен съюз ”Цар Обединител" приема за своя програма Търновската конституция, насилствено суспендирана от комунистическия режим след септември 1944 година, и ще работи с всички сили и легални средства с примат на международното право за нейното възстановяване.


ГЛАВА ВТОРА - ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Народен съюз "Цар Обединител” ще сътрудничи със сродни организации в страната и чужбина.

Член 2. Ще отстоява: свободата и демокрацията, правата на човека, законността, реда и сигурността, социалния и гражданския мир. Активно ще работи и сътрудничи на всички демократични сили за декомунизацията на страната.

Член 3. Народен съюз ”Цар Обединител" ще осъществява научна, културно-просветна, издателска и благотворителна дейност.


ГЛАВА ТРЕТА - ЧЛЕНСТВО В СЪЮЗА

Член 1. В Народен съюз "Цар Обединител” могат да членуват: регионални обществени организации с идеална цел, които нямат статут на политически партии, и индивидуални членове. Присъединяването е акт на свободно волеизявление и се утвърждава от Управителния съвет. Член на съюза не може да бъде организация или лице, изповядващо комунистически, фашистки, расистки, фундаменталистки и други недемократични идеи, противоречащи на Хартата за правата на човека.

Член 2. Лишените от граждански права и осъдените за криминални и стопански престъпления се изключват автоматично. С решение на Управителния съвет /УС/ се изключват организации и членове, неспазващи устава и с действия противостоящи на неговите идеи.

Член 3. Всеки членуващ в Народен съюз ”Цар Обединител” трябва да пропагандира неговите идеи принципно и толерантно, активно да се включва според ценза и възможностите си в дейността и разнообразните публични форми. Той има право да избира и бъде избиран на всички организационни длъжности /след предоставяне на свидетелство за съдимост/ и кандидатурата му да бъде издигана в избори за и на всички нива.

Член 4. Народен съюз ”Цар Обединител" предоставя юридическа и морална протекция на своите членове в законна защита на техните човешки, граждански и професионални права.

Член 5. Всички организационни и финансови документи са открити за членовете на съюза.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - СТРУКТУРА

Член 1. Народен съюз "Цар Обединител" - Плевен, обединява организации и членове на регионално равнище: общини, включени в територията на бившия Плевенски окръг /15-я избирателен район/.

Член 2. Общинските клубове са основните организационни единици на съюза. Те се изграждат на териториален принцип и са обединени организационно чрез Управителния съвет с резиденция Плевен.

Член 3. Върховен орган на Народен съюз "Цар Обединител" е Делегатската конференция. Тя решава всички въпроси, избира Управителен съвет и Контролна комисия с двегодишен мандат.

Член 4. Към съюза се изгражда Експертна комисия, която ще привлича специалисти по различни направления. Председателят на Експертния съвет е по право член на Управителния съвет.

Член 5. Делегатската конференция се свиква от Управителния съвет на всяко шестмесечие и извънредно при необходимост. Тя е легитимна, ако присъстват повече от 2/3 от делегираните представители.

Член 6. Решенията на Делегатската конференция се приемат с квалифицирано мнозинство.

Член 7. Управителният съвет се състои от 5 членове: председател, секретар, ковчежник и двама координатори, които се избират на Делегатска конференция с тайно гласуване за двегодишен мандат.

Член 8. Всеки член на Управителния съвет трябва да е навършил пълнолетие по европейския стандарт /21 години/. Председателите на общинските клубове и главният редактор на печатния орган са по право членове на УС със съвещателен глас.

Член 9. Управителният съвет заседава един път седмично, а при необходимост се свикват извънредни заседания.

Член 10. Управителният съвет решава всички въпроси, когато не заседава Делегатската конференция. Ръководи дейността на съюза и координира дейността на общинските клубове.

Член 11. Решенията на УС се вземат с консенсус.

Член 12. Контролната комисия се състри от: председател и двама членове, които помежду си не са в роднински или съпружески отношения. Тя контролира финансовата дейност на съюза, за което докладва пред Делегатската конференция. Решенията си Контролната комисия взима с консенсус.

Член 13. Общинските клубове на Народен съюз "Цар Обединител" се изграждат по местоживеене. Те избират председател и секретар-ковчежник, които се утвърждават от Управителния съвет. Общинските клубове осъществяват дейност по места съгласно устава и целите на съюза.


ГЛАВА ПЕТА - РЕЗИДЕНЦИЯ, СИМВОЛИ, ФИНАНСИ

Член 1. Резиденция на Народен съюз "Цар Обединител" е Плевен.

Член 2. Символът на съюза е коронован лъв с ротативен надпис НАРОДЕН СЪЮЗ "ЦАР ОБЕДИНИТЕЛ" - ПЛЕВЕН. Той е и негов печат.

Член 3. Съюзът ще има свой печатен орган - вестник или списание.

Член 4. Народен съюз "Цар Обединител" ще набира средства за своята дейност от дарения и волни спомоществователства. Ковчежникът ще оперира с тях чрез банкова сметка. Всички финансови дела се осчетоводяват съгласно Закона за счетоводството от 1991 година.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. Народен съюз "Цар Обединител" се образува без краен срок на съществуване. Дейността му започва от датата на приемане на устава. Той може да бъде допълван и изменян само с решение на Делегатската конференция.

Член 2. За неуредените в настоящия устав въпроси важат законите и разпоредбите на действащото законодателство в страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АНАЛИЗ "ГОЛЕМИТЕ ИЛЮЗИИ" /ЧАСТ ОСМА "ВЕЛИКАТА ДЕМОГРАФСКА ЕКСПЛОЗИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК"/ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В ЕВРОПА СЛЕД 1989 ГОДИНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ДИМИТЪР ПОПОВ.


Понякога човек, както животните, предусеща инстинктивно някои бедствия. През последните години в отделни изказвания, прорицания и позовавания на отдавна живели автори, както и на тълкувания на свещени за една или друга религия книги се предсказва близък, дори съвсем предстоящ апокалипсис. Знаем от историята също така, че точно преди 1000 г. в Ранното средновековие вярващите в католическа Европа са очаквали свършека на света с голяма убеденост. Готвили са се за него по различен начин според собствената си нагласа и влиянието на местния свещеник.

Имаме ли основание да се безпоким от евентуални необясними и свръхестествени събития, които да сложат край на нашето и без това твърде жалко съществувание? Едва ли. Но пък заради това имаме много основателни поводи за безпокойство от редица зловещи процеси, които напълно обективно протичат на нашата несигурна планета.

Ако атомният сблъсък е една донякъде овладяна заплаха, то демографският взрив в третия свят, религиозната агресивност, гладът, изсичането на горите, намаляването на водните питейни запаси, изчезването на стотици и хиляди растителни и животински видове и ерозията на почвата върху милиони хектари всяка година са една реалност, която смразява съзнанието.

Демографска прогноза сочи, че към 2025 г. населението на света ще достигне 9,2 млрд. души, като в сравнение с 1980 г. то ще се е увеличило повече от два пъти. Същите изчисления посочват, че през втората половина на XXI в. то ще бъде над 12,5 млрд. души.

Този застрашителен прираст ще бъде главно за сметка на развиващите се страни. Така например към 2025 г. населението на Индия и Китай ще надхвърли 2,5 млрд. души, а територията, върху която ще живее, ще бъде екологически свита с над 1 млн.кв.км. Населението на Бангладеш ще надхвърли 150 милиона, т.е. два пъти повече в сравнение с 1980 г., на Пакистан ще надхвърли 180 милиона, на Индонезия ще бъде около 230 милиона и т.н. По същия експлозивен начин ще расте населението на Африка, на Южна Америка и Мексико. В същото време силно ще застарява и просто ще се топи населението на Европа, в т.ч. и на Русия. Ще се запази с един нисък естествен прираст населението на САЩ /около 310 милиона/, както и населението на Япония /олоко 145 милиона/.

Според прогноза на Международната организация на труда /МОТ/ към същия период на 2025 г. работната сила в света ще доближи 4 милиарда души, като в това число не са включени безработните и работещите в условия на непълна и временна заетост. Това ще бъде едно увеличение с близо 2 млрд. души в сравнение с 1985 г. От тях близо 1,8 млрд., или девет десети, ще се падат на развиващите се страни. На развитите страни прирастът от работна сила ще се движи около 180 милиона души, т.е. около 5,5 млн. души средногодишно.

Проблеми ще възникнат и за двете групи страни. Развиващите се страни и сега срещат трудности при осигуряване на по-високи темпове на икономическо развитие и същевременно при създаване на нови работни места за непрекъснато нарастващата работна сила. В бъдеще "излишъкът" от работна сила може да постави под съмнение успеха на тяхната икономическа политика. За страни като Китай и Индия това крие огромни опасности. За развитите страни проблем ще представлява застаряването и намаляването на работната сила, което би могло да доведе до забавяне на темповете на икономическото развитие. Освен това застаряването на работната сила означава по-високи разходи за труд, по-трудно приспособяване към новите технологии и т.н. Този негативен процес, ако не бъде по-ускорено компенсиран с внедряване на роботи и автоматизирана техника в производството и административно-управленската дейност, може да доведе до остър недостиг от работна сила и до неконтролируем наплив на евтина работна ръка от развиващите се страни.

По преценка на МОТ, за да се осигури в света пълна заетост при равноправни условия на труд, е необходимо до 2025 г. да се създадат около 2,5 млрд. нови работни места. По този начин ще се покрият прогнозираният прираст с около 2 млрд. души работна сила, както и 500 милиона работещи в условия на непълна или временна заетост и безработни. Разбира се, от гледище на сегашните финансови и организационни възможности на ООН и на другите международни организации подобно разрешение на бъдещи проблеми изглежда твърде утопично.

Прогнозите за заетостта във водещите капиталистически страни през 90-те години посочват, че тя ще продължава, макар и бавно, да се увеличава. Пропорционално обаче ще намалява делът на младите квалифицирани кадри. Това ще принуди американските, японските и западноевропейските компании да търсят нови начини да развиват, мотивират, компенсират и задържат своите кадри.

"Демографската бомба" с обратен знак ще изглежда все още добре замаскирана. Рецесията в началото на 90-те години удължи опашките пред бюрата за социални помощи за безработни. Ако световната икономика не отбележи някакви резки промени, недостигът от работна ръка през 90-те години ще се почувства осезаемо в западния свят.

През 90-те години работната сила в САЩ ще нараства само с 1,2 на сто годишно, сравнено с 1,6 на сто през 80-те години. Абсолютно ще се намали броят на хората на възраст между 16 и 24 години, докато делът на американските работници над 35 години ще нарасне от 39 на 50 на сто към 2000 г.

Населението на страните, членки на ЕО, ще се запази на около 340 милиона. Броят на младите хора обаче ще намалее, а ще расте броят на населението на възраст над 65 години. Във Франция делът на заетите на възраст под 25 години и общо на заетите във Великобритания ще намалява с около 2 на сто средногодишно, а в Германия - с 3,6 на сто.

През 90-те години населението на Япония ще се увеличава бавно. Делът на пенсионерите обаче към края на века ще се увеличи от 11 на 15 на сто. Делът на заетите на възраст под 25 години ще намалява средно с 2 на сто годишно.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 12 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕН СИНДИКАТ "КУЛТУРА", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 24 АПРИЛ 1993 Г. В СОФИЯ.


ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИ

Чл. 16. Организационната структура на НДСК се изгражда на принципа на свободното съюзяване на самостоятелни и равноправни организации и регионални структури.

Чл.17. Основната структурна единица по месторабота е синдикалната организация. Не се допуска учредяване на повече от една организация при един и същ работодател.

Чл.18. Върховен орган на синдиката е Националната конференция, която се свиква един път в годината. Националната конференция се провежда, ако присъстват делегати на повече от половината от членуващите в НДСК организации и две трети от регистрираните делегати. Националната конференция взима решения, ако присъстват повече от половината от регистрираните делегати с явно гласуване, при обикновено мнозинство.

Чл.19. Националната конференция приема устава, както и измененията в него чрез явно гласуване с квалифицирано мнозинство /две трети/ от присъстващите делегати. Утвърждава общата програмна декларация на НДСК чрез явно гласуване с квалифицирано мнозинство. Избира Изпълнителен съвет и СКРК с мандат до следващата конференция с явно гласуване и обикновено мнозинство, ако конференцията не реши друго.

Приема отчета на Изпълнителения съвет.
Приема отчета на СКРК.
Взема решение по всички въпроси, засягащи цялостната дейност на синдиката.
Определя размера и разпределението на членския внос съобразно устава на Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/.

Чл. 20. Висш ръководен орган на синдиката между националните конференции е Националният съвет, който представлява отворена структура.

Националният съвет /НС/ се състои от Изпълнителния съвет и представители на регионалните структури на НДСК. Представители на всяка желаеща организация могат да присъстват с право на съвещателен глас.

Националният съвет се събира не по-рядко от 1 път в месеца.

Чл. 21. Националният съвет приема отчета за дейността на Изпълнителния съвет на всяко заседание:
- координира дейността на членовете си;
- осигурява информация на членовете си за дейността на НДСК;
- утвърждава бюджета на НДСК;
- създава условия за организационно укрепване на НДСК;
- организира срещи на двустранна и многостранна основа с други синдикални организации от страната и чужбина;
- може да освободи член на Изпълнителния съвет, извършил доказани нарушения по отношение на служебните си задължения. Решението се взема с обикновено мнозинство;
- утвърждава заместник на член на Изпълнителния съвет, който отсъства продължително време до завръщането му. Изборът се извършва чрез явно гласуване с обикновено мнозинство;
- приема решение за акции, включително и стачки в национален мащаб, и ги препоръчва на своите членове;
- определя реда за свикване, организиране и провеждане на Национална конференция. Решение за извънредна Национална конференция се взема от Националния съвет и при писмено искане на 1/10 от членовете на НДСК, както и по искане на СКРК.

Чл. 22. Изпълнителният съвет /ИС/ е постоянно действащ колективен орган, който ръководи и организира цялостната дейност на НДСК между заседания на Националния съвет. Той се състои от председател, зам.-председател и секретар.

Чл. 23. Изпълнителният съвет изпълнява решенията на Националната конференция и на Националния съвет:
- подготвя и свиква заседания на Националния съвет;
- изработва бюджета на НДСК, който се приема от НС;
- взима решения по текущи въпроси, засягащи дейността на синдиката. Решенията на Изпълнителния съвет се взимат с явно гласуване;

ИС може да привлича експерти и сътрудници за изпълнение на конкретни задачи. Трудовото им възнаграждение се определя от НС.

Чл. 24. Председателят на ИС се избира от Националната конференция с мандат до следващата редовна Национална конференция. Той е и председател на НС.
Синдикатът се представлява от председателя на ИС.
Председателят подписва документите относно дейнстта на синдиката.
Председателят свиква и ръководи заседанията на Изпълнителния съвет.
Председателят отчита дейността на Изпълнителния съвет пред Националната конференция.

Чл. 25. Зам.-председателят се избира от Националната конферениция с мандат до следващата национална конференция. В отсъствие на председателя или по негово поръчение той има правата и задълженията по предходния член.

Чл. 26. Синдикалният секретар е член на Изпълнителния съвет и Националния съвет, с право на глас. Той отчита дейността си пред Националния съвет, по искане на всеки негов член.

Чл. 27. Висш контролен орган на НДСК е Синдикалната контролно-ревизионна комисия /СКРК/.

СКРК се състои от председател, зам. председател и един член, които се избират от Националната конференция.

Членовете на СКРК не могат да бъдат избирани и назначавани в ръководните органи на синдиката, но могат да бъдат делегати на Националната конференция.

СКРК има право да свиква Националния и Изпълнителния съвет на извънредно заседание.

СКРК има право да свика извънредна национална конференция на НДСК.

Чл. 28. Доходите на синдиката се набират от:
- членски внос;
- доброволни вноски, дарения, завещания от физически и юридически лица от страната и чужбина;
- синдикатът може да притежава движими и недвижими имущества и ценни книжа.

Чл. 29. Финансовите средства се изразходват за осигуряване на организационната и социалната дейност, провеждани в съответствие с устава.

Чл. 30. Финансовото състояние се отчита периодично пред Националния съвет.

Чл. 31. Синдикатът може да разполага със сметки в банки, спестовни каси и дурги позволени от закона финансови институти, както и да застрахова членовете и имуществото си.

Чл. 32. Всички документи от имуществен характер се подписват от председателя на ИС или от заместника му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен: въпроси, неуредени от настоящия устав, се разрешават в съответствие с действащото законодателство.

Настоящият устав е приет на учредителна конференция, проведена на 24 април 1993 г. и е подписан от учредителите.

/Пресслужба "Куриер"/


9:30:00    
12.05.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Coруright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!