13 юни 1997


София, 13 юни 1997 година
Брой 45 (1741)


София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪБРАНИЯ НА СДС


        1. На основание решенията на Деветата Национална конференция (НК) на Съюза на демократичните сили (СДС) Националният изпълнителен съвет (НИС) на СДС определя срок за провеждане на общински събрания на СДС до 30 септември 1997 г.

2. Общинските събрания се провеждат във всяка община, където мандатът на общинските ръководства е изтекъл. С оглед привеждане в съответствие с Устава на СДС НИС на СДС може да свика по реда на чл.13, ал.1 от Устава общински събрания в общини, където мандатът на общинските ръководства не е изтекъл.

3. Датата на всяко общинско събрание се определя от НИС на СДС след съгласуване с регионалните ръководства на СДС и отдел "Национална координация".

4. В общинските събрания на СДС участват членовете на местните клубове и общинските структури на присъдружните организации, регистрирани до Деветата НК на СДС. Структури на СДС, възникнали след тази дата, участват в общинските събрания след регистриране в отдел "Национална координация".

5. Не се допускат до участие в общинските събрания лица, които са противодействали на СДС и на Обединените демократични сили.

6. Общинските съвети в съответствие с чл.28, ал.2 от Устава определят технически правила за свикването и провеждането на общинските събрания, комисия по мандата и изборите и проект за дневен ред. Общинските съвети обсъждат и предлагат на общинските събрания съгласувани кандидатури за общински ръководства на СДС.

7. По преценка на НИС на СДС за отделни общински събрания функциите по чл.28, ал.2, изречение второ от Устава се поемат от отдел "Национална координация".

8. След провеждане на общинските събрания във всеки регион НИС на СДС свиква регионален съвет за неговото конституиране, избор на регионално ръководство и представители в НИС по чл.12, ал.2, т. "в" от Устава.

9. Новоизбраните общински ръководства на СДС след изпълнение на условията по чл.23, изречение първо от Устава свикват и провеждат отчетно-изборни събрания на местните клубове на СДС, на които извършват проверка за съответствието им с изискванията на Устава.

10. Контролът по изпълнението на това решение се възлага на НИС на СДС.

Главен секретар на СДС: ХРИСТО БИСЕРОВ

София, 10 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД (ЧАСТ ВТОРА) "ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, ОГЛАСЕН НА ПЛЕНУМ НА ВС НА БСП (СОФИЯ, 4 МАЙ 1997 Г.)


Не може да бъде оценена еднозначно нашата работа по


ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА КАМПАНИЯТА

Принципите и подходите при формирането на Общопартийния предизборен център (ОПЦ), както и персоналното покритие на отделни направления бяха предмет на коментари в определени среди почти до изборния ден.

Вече станаха лоша традиция неизяснените отношения и отсъствието на ефективно взаимодействие между Изпълнителното бюро и Предизборния щаб (ПЩ). В търсене на най-ефективната формула продължихме да се лутаме между идеята за преобразуване на Изпълнителното бюро в Предизборен щаб и стремежа за изграждане на експертен по своя характер център на кампанията.

Трудностите при определяне на кандидатите за народни представители и при комплектуването на листите надхвърлиха традиционните проблеми. Тежките дебати в ръководните органи, напрежението между центъра и някои местни структури отложи началото на кампанията в някои региони, създаде напрежение, което на места се запази до края.

Ръководството неоправдано закъсня с представянето и не съумя задоволително да обоснове необходимостта от т.нар. национална листа. В дейността на някои местни структури, включително и по този въпрос, се затвърди впечатлението за елементи на федерализация, за криворазбрана самостоятелност и независимост по отношение на Висшия съвет.

В определени издания, не без съдействието на среди от самата партия, непрекъснато се подхранваше впечатлението за вътрешна нестабилност, за предопределеност в действията на ръководството и за необратимост на кризисните процеси в Социалистическата партия.

Предизборният център - 97 организираше работата на териториалните предизборни структури, които осъществяваха цялостната предизборна дейност на територията на съответния избирателен район. Успяхме да поставим на добра основа:

- подбора, подготовката и обучението на кадрите, ангажирани с организирането на предизборната кампания;

- участието на нашите представители в районните и секционните избирателни комисии;

- организацията и работата с кандидатите за народни представители.

Основната тежест и този път падна върху местните структури на Българската социалистическа партия (БСП), което налага да оценим по-пълно, по-точно и по-обективно тяхната дейност.

В изпълнение на основните решения и документи регионалните, общинските съвети на БСП и основните партийни организации (ОПО) разгърнаха значителна организационно-политическа предизборна работа.

Част от структурите на БСП потърсиха и в по-голямата част от случаите осъществиха контакти с местните представители на политическите сили и структури на гражданското общество. На места се проведоха срещи с представители на земеделски кооперации, на Съюза на запасните офицери и ветераните от войните, със стопански, синдикални, спортни ръководители, с дейци на образованието, културата и изкуството, със студенти и др. Според условията се осъществяваха контакти и срещи с представители на леви младежки организации, с коалиционни партньори, с женски организации.

И този път се проявиха характерните слабости и недостатъци, които не ни позволиха да постигнем пълна мобилизация на партията и на избирателите си.

На редица места кампанията все така се ограничаваше до организация на срещи на кандидатите с членове на БСП и немногобройни симпатизанти. Като прибавим към това и факта, че в много от местните щабове останаха големи количества неразпространени пропагандни материали, можем да си обясним защо не бе покрита и активизирана по-обширна електорална територия (особено в големите градове).

Изработването на Предизборната платформа на БСП за предсрочните парламентарни избори отне много сили и политическа енергия. Със свои разработки и при обсъжданията на работен етап участваха немалка част от членовете на Висшия съвет и Предизборния център, привлечени бяха и редица изявени специалисти извън партийните структури - икономисти, юристи, социолози, аграрници и др.

Проектът за Предизборна платформа беше обсъждан на два пъти на заседания на Висшия съвет, като някои от текстовете на окончателния вариант бяха приети с отделно гласуване.

Платформата беше отпечатана в "Дума", "Земя" и в извънредния Информационен бюлетин на Висшия партиен съвет, който излизаше по време на кампанията. Основните постановки, позиции, ключови думи и девизи на платформата бяха разпространени чрез отпечатването на листовки и други пропагандни материали.

По общо впечатление платформата беше използвана съобразно регионалните особености по време на цялата кампания и особено активно по време на телевизионните и радиодиспути.

И платформата, и основните послания, както и ангажираната позиция на ръководните органи на партията позволиха на БСП да даде тон за съдържателна предизборна кампания.

Промените в характера на кампанията обособиха два етапа в нейното провеждане.

Първият бе свързан с организираното отстъпление, с необходимостта да се прегрупират силите. По това време организациите ни бяха объркани, социалистите - стъписани, в общественото мнение доминираше видима нетърпимост по отношение на БСП, на Демократичната левица.

В началния етап една агресивна кампания щеше да има обратен ефект. Всъщност епизодичните сондажи и опити (при първите повишения на цените, при първоначалните сведения за уволнения) срещнаха острата реакция на повечето медии и не бяха поети от партийните структури.

Едва от началото на април, в резултат на действието на редица обективни и субективни фактори, беше възможна една по-настъпателна по своя характер кампания.

Особено важно е въпросите, поставени в предизборните дебати, да бъдат пренесени, разбира се, изчистени от предизборни елементи, в 38-ото Народно събрание при обсъждането на основните закони за реформите и за изхода от кризата.

Предварително обявените ни намерения за семпла и пестелива кампания намериха израз главно в дейността ни по политическата реклама. На политическия пазар нашата сергия беше от най-скромните. Отпечатани бяха само един общ плакат - "Изберете силата на разума!" (двуцветен, с тираж 350 хиляди броя), една предизборна листовка и два типа дипляни.

Избирателите ни приеха с разбиране факта за съзнателното (не само поради липса на средства) лишаване от шумните концерти и културно-масови прояви, съпътстващи други кампании. Този път потърсихме прекия, работен контакт с интелигенцията, а масовите прояви имаха подчертано делови характер.

Предвид на ограничените възможности за отразяване на наши предизборни прояви в националните средства за масово осведомяване усилията на Предизборния център бяха насочени преди всичко към заемане на позиции в частния радио- и телевизионен ефир.

Най-плодотворно беше сътрудничеството с втората по големина "Нова телевизия". Осигурени бяха 10 репортажа по актуални политически теми, свързани с БСП, което нито една друга политическа сила не успя да реализира. Извън това с чисто рекламен характер бяха излъчени максимален брой портрети на наши кандидат-депутати, а последните две седмици преди изборите рекламният видеоклип на Демократичната левица се излъчваше по няколко пъти дневно в най-гледаното време.

Акцент бе и отразяването на кампанията в кабелната телевизионна мрежа на страната, обхващаща 71 града. Основната тежест се падна на последните две седмици на кампанията, където почти всеки ден имаше предавания, свързани с прояви или конкретни изяви на членове на БСП, и видеоклипове.

Предвид на малките възможности по националното радио усилията ни бяха насочени към покриване на страната с частния радиоефир - Дарик-радио, веригата "Франт", радио "Витоша", веригата "Канал-Ком", радио "Експрес". Излъчени са общо 241 репортажа от предизборни прояви на кандидат-депутати от Демократичната левица от цялата страна, 349 аудиоклипове, участвахме в 11 диспута.

Подготовката на медийния план за печатните издания закъсня. Ограничените финансови средства ни позволиха участие само в четири всекидневника - "Труд", "Стандарт", "24 часа", "Континент". Затруднени бяхме и от факта, че в повечето случаи политиката и насоката на вестниците бе открито анти-БСП или най-малкото трудно можеше да се появява информация, свързана с нея, извън платените карета.

Необходима е решителна промяна в по-нататъшната информационна политика, която за последните две години беше една от най-слабите страни в нашата дейност. Основна задача сега е изграждането и утвърждаването на БСП като активен политически субект, а не партия със "затихващи функции".

В качеството си на опозиционна партия БСП ще се налага като естествен коректив на управляващите, предполага се, че мнението на Парламентарната група на Демократичната левица (ПГДЛ) ще бъде търсено винаги за другата "гледна точка". Изказванията, мненията на нейните представители трябва да бъдат синтезирани на основата на ясна политическа позиция, за да се избегне този разнобой, който често пъти е основа за злостни, но нелишени от основание журналистически коментари. Все повече трябва да се търсят възможности за лансиране на определени теми и пропагандни тези в печата, които изпреварват събитията, както и за своевременен отпор на атаките срещу БСП и Демократичната левица. Досега ръководството на БСП, вместо да формира силна медийна политика, хвърли много усилия за кадруване, особено в националните медии, и за заиграване с определени журналисти. Тази практика трябва да бъде заменена с реална политика в областта на медиите, от "произвеждане" на новини.

През целия период на предизборната кампания се осигуряваше юридическа помощ и консултации по всички възникващи въпроси на многостранната изборна дейност.

Извършена бе значителна съвместна работа по регистрацията, материално-техническото осигуряване и дейността на Гражданската инициатива за свободни и демократични избори (ГИСДИ) като наблюдател в изборите.

В отделни случаи, въпреки предприетите мерки, не бяха оптимално решени въпроси по назначавенто на общински и секционни избирателни комисии, не бяха отстранени отделни нарушения на закона чрез неправомерна агитация и други.

Въпреки големите трудности успяхме да осигурим финансово и материално-технически работата на нашите предизборни структури. Друг е въпросът, че редица регионални и общински предизборни центрове не използваха целево отпуснатите от Предизборния център - 97 средства за транспорт и пропагандна дейност.

За набиране на финансови средства беше открита и обявена целева банкова сметка за Фонд "Избори". След началото на "Акция 1000 лева" бяха открити и пунктове за набиране на средства в Общинските съвети (ОбС) и в Централния клуб на БСП. Постъпленията са основно от членове и симпатизанти на БСП и коалиция, от ОПО и клубове по интереси, от физически лица, дадени при провеждането на предизборни срещи и митинги, при откриването и закриването на предизборната кампания и др.

По оперативни данни за предсрочните парламентарни избори от ВС на БСП са изразходвани 91 000 хиляди лева. Всички разходи по предизборната кампания са изплатени в определени срокове.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София - 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА - ХАСКОВО, ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЯ В ДЪРЖАВНИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИРМИ. Документът е адресиран до президента на Република България Петър Стоянов, до председателя на Министерския съвет Иван Костов, до председателя на Парламентарната група на Демократичната левица в 38-ото Народно събрание Георги Първанов, до областния управител на Хасковска област Христо Василев и до средства за масово осведомяване.


Политическият консултативен съвет на Демократичната левица - Хасково изразява острия си протест срещу масовите и немотивирани уволнения на специалисти от администрацията и държавни фирми, които не могат да бъдат определени по никакъв друг начин освен като политическа разправа с кадрите извън номенклатурата на Съюза на демократичните сили (СДС).

До този момент, без никакви основателни мотиви, са освободени началник-отдели и експерти от областната администрация в Хасково и ръководители на предприятия и звена от Хасково и областта, като единственият критерий, който обединява новоназначените е, че те са "изявени" водачи или участници в сините улични метежи.

Демонстративната безкомпромисност на дясното управление не се спира пред факта, че сред освободените от нашия регион са и общински съветници, като освобождаването им става с активното участие на хасковския областен управител по поръчка на Координационния съвет на СДС и по нареждане на централата на "Раковски" 134 - София.

Господин президент,
Изразяваме своя протест срещу ширещия се политически геноцид и отговорно заявяваме, че ще използваме всякакви законови форми на протест, включително и гражданско неподчинение, срещу насаждащия се страх у кадрите в предприятия и администрация. Опитите за дестабилизация на кметствата и общинските съвети е посегателство срещу Закона за местното самоуправление и срещу интересите на гражданите.

Убедени сме, че в основата на просперитета на държавата са кадрите - професионалисти, заменянето на които с членове или симпатизанти само на определена политическа сила може да бъде определено единствено като реваншизъм.

Воювахте срещу еднопартийното управление, а сега помагате да се установи отново, но със син цвят.

Разправата с кадрите професионалисти и дестабилизирането на органите за местно самоуправление е бумеранг за управлението на Обединените демократични сили.

Спрете политическия геноцид над кадрите - професионалисти!

Хасково, 10 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА МАЛЦИНСТВАТА. Документът е адресиран до президента на Република България Петър Стоянов, до председателя на 38-ото Народно събрание Йордан Соколов, до председателя на Министерския съвет Иван Костов, до министъра на външните работи Надежда Михайлова и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В средствата за масово осведомяване все по-настойчиво се прокрадват заплашително съобщения за склонността на правителството на Иван Костов да подпише Конвенцията за малцинствата и да признае съществуването на някакви си македонска нация и македонски език. Такъв един антибългарски акт, противоречащ на историческите дадености и реалната сегашна действителност може да се сравни само с действията на правителството на архипредателя Георги Димитров, македонизиращо българското население в Пиринския край. Тогава Георги Димитров се изживяваше като слуга на Коминтерна и на сатрапа на Сталин. Нима и днес, по подобие на периода след 1944 г., българският народ ще се окаже заложник на една унищожаваща го политика, провеждана под натиска на чужди сили, с една унизителна сервилност?

Черни и буреносни облаци са надвиснали над бъдещето на България. Подписването на Конвенцията за малцинствата, което не си е позволило нито едно българско правителство досега, както и признаването на македонска нация и език, ще бъдат ново, крупно национално предателство. Заедно със социалната преса, изразяваща се в съкращения на работни места и продажбата на българска земя и най-добрите български предприятия на чужденци, общественото напрежение ще избие с гръмотевична буря срещу управляващите. Но тогава вече Парламентарната група на Съюза на демократичните сили няма да може да си даде вид, че ръководи и контролира процесите, както направи през януарските събития в началото на тази година.

Ето защо Българската национално-радикална партия, подчинявайки се на националния си дълг и на българските народностни интереси, се обръща към съвестта на управляващите сили, които държат в момента в ръцете си народните съдбини, и ги призовава да не извършват такова национално предателство, което би поставило бъдещите български поколения пред проблеми, подобни на тия, които постави Берлинският договор от 1878 година пред българския народ.

Заедно с това Българската национално-радикална партия апелира към всички обществени и патриотични сили, на които е скъпо съществуването на България, да създадат обществена нетърпимост и да поставят преграда пред ония, които целят нейното унищожаване.

София, 9 юни 1997 година

Председател: д-р ИВАН ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ "ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ КАТО ПРОБЕН КАМЪК НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРОМЯНА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО" (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКИЯ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ (СОФИЯ, 29 МАЙ 1997 ГОДИНА)


В този възлов за развитието на демократичния процес у нас момент ние се обръщаме към институциите на властта, политиците и обществеността с искане той да включи и развитие в сферата на човешките права.

През последните години проблемите с човешките права бяха изтласкани в периферията на нашия обществен живот. От това не спечели никой, но загубиха мнозина. Загубиха най-вече онези, които станаха жертва на различни по род и тежест злоупотреби с техните права. Но загубиха и всички останали - и онези, които причиниха страданията, и онези, които станаха неми свидетели, и онези, чийто глас остана глас в пустиня.

Проблемите с човешките права в България днес са добре определени. За тяхното решаване е нужна преди всичко просветена политическа воля, нужни са разум и хуманност.

Ние искаме:


І. ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ПО ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

Процесът на присъединяване към международни инструменти за защита на човешките права, който спря през 1994 г., трябва да продължи. Списъкът на международните договори по човешките права, присъединяването към които ще окаже дълготраен положителен ефект върху вътрешното и международното положение на България, е все още дълъг. Подписването и ратифицирането без резерви на няколко от тях трябва да бъде обсъдено приоритетно. Сред тях са:

* Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства;

* Всички неподписани досега протоколи на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи;

* Вторият факултативен протокол към Международния пакт за гражданските и политическите права;

* Европейската социална харта;

* Хагската конвенция от 1993 г. за защита на децата и сътрудничеството по отношение на осиновяване на деца от друга страна.


ІІ. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗТЕЗАНИЯТА, УНИЗИТЕЛНОТО И ДЕГРАДИРАЩО ОТНАСЯНЕ И НАКАЗАНИЕ

За да бъде ефективно пресечена възможността за изтезания, незаконна употреба на сила и всякакви форми на насилие от страна на правоприлагащите органи и за да бъде законодателството ни приведено в съответствие с нормите на международното право по човешките права, е нужно:

1. Да бъдат направени няколко промени в Наказателно-процесуалния кодекс, с които да се даде възможност за:
* ефективно участие на адвокат, включително служебен, ако лицето не разполага със средства за заплащане на друг, още от момента на задържането или на предявяването на обвинение (евентуално чрез допълнение на чл.70);
* ефективен съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да повдигне обвинение. Това би могло да се осъществи по два начина:
- чрез промяна на Конституцията, с която прокуратурата да се превърне в част от изпълнителната власт, а дейността й да се подчини на общите принципи на съдебния контрол върху актовете на администрацията;
- без промяна на Конституцията - чрез въвеждане в сега действащия Наказателно-процесуален кодекс на възможност за съдебен преглед на отказите на прокуратурата да повдига обвинения по искане на жертвата на престъпление или на други заинтересовани лица и институции.

2. Да се установи независим орган за надзор над правоохранителните органи, който да може да получава и да извършва проверки по жалби на граждани. Чрез него следва да се гарантират бързината и ефективността на разследванията на случаите на незаконна употреба на сила от страна на правоприлагащите органи, както и публичността на резултатите от тези разследвания. Паралелно с това следва да се усъвършенства системата на вътрешноведомствен контрол на Министерството на вътрешните работи.

З. Законодателно да се уреди адекватният достъп до правосъдие и рехабилитацията на жените, жертви на домашно насилие като:
* се направят промени в Наказателния кодекс, с които домашното насилие се преследва като престъпление от общ характер;
* се създадат или да се подкрепят съществуващите убежища и центрове за рехабилитация на жертви на домашно насилие.

4. Да се премахне смъртното наказание у нас, тази отживелица в системата на наказателното правосъдие. Присъединяването към някои от международните договори по човешките права ще реши този въпрос автоматично. Но смъртното наказание би могло да се премахне и чрез бърза и проста реформа на Наказателния кодекс. Междувременно следва спешно да се заменят смъртните присъди на осъдените на смърт, които не са екзекутирани само поради действието на мораториума върху изпълнението на смъртните присъди, наложен от Великото народно събрание през 1990 г. Продължителното им задържане в очакване на екзекуция е равносилно на изтезание.


III. СВОБОДА И СИГУРНОСТ НА ЛИЧНОСТТА

В сега действащото българско законодателство, уреждащо предварителното задържане по подозрение в извършване на престъпление, има очебийни несъответствия с редица норми на международното право по човешките права. В резултат на това, особено през последните две години, възникнаха тежки проблеми в системата на наказателното правосъдие на етапа предварително разследване, свързани със сериозни нарушения на човешките права. За задоволителното решаване на тези проблеми ние искаме:

1. Реформа на Наказателно-процесуалния кодекс, която да включи:
* отмяна на член 153, ал.3 от Наказателно-процесуалния кодекс, който по същество налага като задължителна мярката за неотклонение "задържане под стража", без да се вземат предвид конкретните обстоятелства, което е задължително по Европейската конвенция за правата на човека;
* промяна на разпоредбите, съгласно които задържането под стража се прави от прокуратурата, тъй като тя е страна в наказателния процес;
* въвеждане на възможност за неограничено обжалване пред съд на мярката за неотклонение;
* въвеждане на периодична служебна проверка пред съд на задържането под стража.

2. Реформа на гражданското съдопроизводство, която да даде възможност за търсене на обезщетение в по-широк кръг от случаи на незаконно задържане, отколкото понастоящем.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 13 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ФОРМИРАНЕТО НА ТРУДОВИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ


През последната седмица в страната особена актуалност придоби проблемът със заплатите в дружествата с преобладаващо държавно и/или общинско участие.

Публикуват се данни, оценки и мнения, които пораждат тревога и напрежение сред членовете на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ).

Синдикални организации сигнализират за опити да се денонсират договореностите в колективните трудови договори (КТД) по заплащането на труда с аргумента, че предстои намаляване на възнагражденията на органите за управление на дружествата и въвеждане на ограничителни съотношения със заплатите на заетите работници и служители.

Ръководството на КНСБ отново потвърждава подкрепата на синдиката за провеждане на неотложната икономическа реформа, за развитие на пазарните отношения, за премахване на остатъците от административно въздействие върху стопанската дейност и за разгръщане на предприемчивост и активност, водещи до рязко подобряване на икономическите и финансовите резултати.

В областта на доходите се отстоява позицията за свободно, без тавани, договаряне, и определяне на работните заплати в дружествата с печалба, които плащат задълженията си към фиска и осигурителните фондове.

Безспорно е нужно да се съблюдават установените правила за образуване на средствата за работна заплата в предприятия, които поддържат и увеличават загубата от дейността си и не са изрядни в текущите си плащания към бюджета и осигурителната система.

Заедно с това сме длъжни за пореден път да обявим нашата съпричастност към пазарните принципи при определяне цената на труда и убеденост да се защитава повишаването и изплащането на заработени трудови възнаграждения.

За да се изясни ситуацията с работните заплати през текущото тримесечие, приемаме като неотложна мярка провеждането на обективна проверка относно спазване на разпоредбите на действащата наредба, утвърдена с ПМС No 218 от 19 май 1997 г.

Единствено след анализа на резултатите, в който изразяваме готовност за конструктивно участие, е възможно да се установят евентуалните дружества-нарушители и да се предприемат съответни действия от страна на едноличния собственик или собственици.

Ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България изразява тревога по повод намеренията да се коригират възнагражденията на членовете на органите за управление в търговските дружества от държавния сектор и към тях да се приведат и поддържат в определено съотношение заплатите на всички работници и служители сега и до края на 1997 г.

От гледна точка на правовата прецизност не намираме опора за въвеждане на подобен административен ред при паралелно действие на наредбата или други правила за образуване на средствата за работна заплата.

За КНСБ са неприемливи идеите за еднакво третиране на ръководни органи и колективи в дружества с финансов резултат печалба. Създават се предпоставки за демотивация да се влагат усилия и ресурси за увеличаване на ефективността от стопанската дейност.

Ръководството на КНСБ изразява безпокойство от очертаващото се дерогиране на постигнатото в сферата на националните, отрасловите и браншовите споразумения и на КТД в предприятията.

София, юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


-------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 11 юни 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Валентина Игнова, Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.