14 декември 1989

СОФИЯ, 14 декември 1989 година                                                                      Брой 7

СОФИЯ, 14 декември — Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ОБРЪЩЕНИЕ на Общото събрание на Софийската адвокатска колегия до Политбюро на ЦК на БКП, до Народното събрание на Народна република България и до Министерския съвет на НРБ.


Уважаеми другари,

Общото събрание на Софийската авдокатска колегия декларира, че единодушно подкрепя решенията на Ноемврийските пленуми на ЦК на БКП и с дълбока убеденост и твърда решимост ще участвува активно и енергично в обновяването и демократизирането на нашето общество.

Насажданият от авторитарния режим в продължение на десетилетия правен нихилизъм нанесе тежки поражения върху държавните ни структури и вътрешните им контролни механизми. Това се отнася най-вече до правната система, която бе лишена от дължимото доверие и обществен престиж, а това неизбежно рефлектира върху уважението и подчиняването на закона, върху авторитета на българското правосъдие.

Административно-командната система не се респектираше от законите, не търпеше съдебен контрол върху своите действия. Дори противоконституционните актове бяха въздигани в култ на човешка мъдрост и непогрешимост. Продукт на това отношение към правната система бе и Решение номер 1/11 март 1982 г. на Държавния съвет на НРБ, с което Правосъдието бе обявено за "правна услуга".

Тази постановка разкрива или примитивизъм и правна некомпетентност, или беше преднамерено натрапена, за да се обезличи и държи в зависимост българското правосъдие. Съдиите в страната са поставени в унизителното положение на държавни служители, подчинени на изпълнителната власт и не съществуват реални правни гаранции за тяхната независимост.

Едно от най-нелепите решения на административната система беше отнемането на Съдебната палата и превръщането й в Национален исторически музей. Една монументална сграда, построена през 30-те години със средствата на народа, един обявен от ЮНЕСКО паметник на архитектурата, символът на българското правосъдие беше жертвуван угоднически за задоволяването на снобски фамилни амбиции.

Изведеният от Съдебната палата Софийски районен съд отдавна вече не функционира нормално. В продължение на три години той претърпя няколко необмислени и ненужни структурни реорганизации. Поради липса на други възможности, за съдебни сгради се предлагат и се правят опити за преустройство на бивши общежития, детски градини, изоставени казарми и пр. Досега ненужно са разпиляни милиони левове за преустрояването на Съдебната палата и за пригаждането на други сгради за съдилища, но въпреки прахосването на тези пари правосъдната система в столицата е в пълен хаос и не съществуват изгледи за подобряване на положението в близко бъдеще. Съдебната дейност крайно се влоши, рязко спадна авторитетът на правосъдието и нараства недоволството на гражданите от равнището и начина на правораздаване.

В най-тежко положение са поставени адвокатите от Софийската адвокатска колегия, които фактически са лишени от възможността да изпълняват нормално защитните си функции.

Като юристи ние се вълнуваме от хода на обновяването на политическата и правната надстройка, без което са невъзможни радикални промени в икономическите и социалните отношения. Централно място в преустройството заема изграждането на съвременна правова държава в условията на свободно гражданско общество. Оттук произтича необходимостта от неотложни реформи в правната ни система, от утвърждаване принципа на върховенството на Конституцията и законите, създаване на стабилитет на законодателството, конституционно разграничаване на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, осигуряване на гаранция за пълно равенство на гражданите при прилагането на закона, за независимост и несменяемост на съда.

Обществото като цяло и правосъдието се нуждаят от силна, свободна и независима адвокатура, която да служи като надежден гарант за защита правата и законните интереси на гражданите. Според сега действуващите устройствени правила, поради бюрократичните структури и опекунство от различни партийни и държавни органи, адвокатурата е лишена от присъщата й самоуправляваща и самоконтролираща се същност, а адвокатската дейност е опразнена от нейния професионален творчески облик. Адвокатите от Софийската адвокатска колегия многократно са излагали становището си по болните въпроси на правосъдието и са правили искания пред надлежните инстанции, но досега проблемите не се разбират и тяхното решаване се отлага за неопределено бъдеще време.

Проникнати от идеите на обновяването и хуманизирането на новото общество, от вярата и надеждата в новото партийно и държавно ръководство, ние, адвокатите от Софийската адвокатска колегия настояваме:

1. Незабавно да се пристъпи към дейност за изменение на Конституцията на НРБ и за цялостно обновяване на законодателството.

2. Завинаги да се преустанови законодателствуването чрез укази на Държавния съвет, с което се подменя единственият законодателен орган в Народна република България - Народното събрание.

3. Да се създаде Конституционен съд, който да осъществява надзор за спазване на Конституцията, да спира действието на противоречащите й закони и да отменя подзаконови актове, издадени в нарушение на закона.

4. Устройствените закони на правораздавателните органи да се приведат в съответствие с административното деление на страната.

5. Указ номер 1842/76 г. за адвокатурата да се измени и да регламентира свободното, без ограничения упражняване на адвокатската професия; да се премахне уравниловката във възнаграждението, да се въведе договорната система за хоноруване труда на адвокатите.

6. В най-кратък срок да се подготви, обсъди при широк достъп на адвокатите и да се приеме от Народното събрание Закон за адвокатурата.

7. Решението за отнемане на Съдебната палата в София да се отмени и същата да се върне на правораздавателните органи. Незабавно да се
пристъпи към освобождаването на партерния и първия етаж и към настаняването в тях на районните съдилища и прокуратури.

Убедени сме в законността и справедливостта на своите искания.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


СОФИЯ, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ на Съюза на свободните демократи в Стара Загора.


Бурното развитие на социалните процеси в съвременния цивилизован свят оказва силен политически и икономически натиск върху отношенията в социалистическата обществено-икономическа система. Нейната политическа, икономическа, социална и духовна деформация, настъпила във всички социалистически страни я прави неустойчива на това въздействие. Тя не разполага със социален имунитет, поради пропиляване на човешкото доверие в нея. Станахме свидетели на саморазпускане на комунистически партии, на премахване на атрибутите на социализма и на поемане по истинския път към демократизиране на обществените отношения. Разкъсват се веригите на тоталитаризма, който пронизва мозъка на костите ни. Възкръсва народният дух за един по-справедлив свят, в който няма да има място за командно-административната система и нейните партийно-политически апаратчици.

Стратегическата цел на Съюза на свободните демократи е създаването на демократично гражданско общество, в което зачитането на достойнството на всеки човек е висша цел на обществените отношения. Единствено свободната воля на хората, техните потребности и интереси ще бъдат действителния двигател на обществения прогрес.

Истинско щастие за нас, членовете на този Съюз е фактът, че българският народ намира в себе си сили да поеме хвърлената ръкавица на историята. Жребият е избран - безрезервна борба за възстановяването и развитието на демокрацията в България. Ето защо нашият съюз не е аполитична организация, ограничаваща се с разобличителна гласност на
недалновидните решения на управляващата партия. Той ще насочи усилията си за разработването на нова политическа, икономическа, социална и духовна стратегия за развитието на нашето общество.

Ръководните принципи на бъдещата ни дейност, в съгласие с правата на гражданите, записани в Конституцията на НРБ са следните:


I. В политическата сфера и държавното устройство:

1. Да не се допуска конституционното регламентиране на ръководната роля в обществото на която и да е партия.

2. Политическият плурализъм в България да се разбира като обективна необходимост, която ще прегради пътя на тоталитаризма в бъдеще.

3. Държавата служи на хората, а не ги потиска. Неин върховен орган е Народното събрание, в което свободно избраните депутати да имат правото и възможността да защищават волята на своите избиратели.

4. Да се приведе законодателството на страната ни в съответствие с всички международни договори и споразумения.

5. Начело на държавата да стои президент, избран от народа чрез преки свободни избори най-много за два мандата по четири години. Всеки гражданин на страната да има правото да избира и да бъде избиран на този най-престижен пост.

6. Да се създаде Конституционен съд - гарант за демокрацията на всяко общество, който е длъжен да спазва политически неутралитет.

7. Да се разделят законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Да се деполитизират армията, милицията и съдебните органи.

8. Като демократична форма за разрешаването на всички най-важни въпроси, засягащи развитието на България, да се използува
референдумът.


II. В икономическата сфера:

1. Да се гарантира равноправие пред закона на всички съвременни форми на собственост - държавна, кооперативна и частна, както и на техните модификации.

2. Да се изгради децентрализирана икономика, социално ориентирана към свободния пазар, в който решаваща роля играе законът за стойността.

3. С изключение на производствата, свързани със сигурността на страната, задоволяването на обществото с материални и духовни блага да се предостави на свободната инициатива на гражданите.

4. Да се създаде данъчна система, която да стимулира развитието на икономиката и движението на капиталовложенията.


III. В социалната сфера:

1. Плурализмът в собствеността, пораждащ разнородна социална структура да се приеме за естественото състояние на гражданското общество.

2. Да се противодействува на всички опити за противопоставяне между интелигенцията и другите социални слоеве на нашето общество в името на крайната цел - единството на нацията.

3. Единствен регулатор на обществените отношения да бъде правната уредба, изградена върху основата на моралните ценности. Всеки
гражданин на нашата страна, без изключение, да бъде подвластен на закона.

4. Освободените от политически и идеологически въздействия професионални съюзи да се превърнат в сигурна форма за защита на икономическите интереси на трудещите се. Профсъюзите трябва да станат изцяло самоорганизиращи, самоуправляващи и самоиздържащи се организации.

5. Да се проявява нетърпимост към всички привилегии. Да се признава само една - безкористно служене на своя род и Отечество.


IV. В духовната сфера:

1. Да не се допуска обсебването на духовната култура от идеологията на която и да е партия.

2. Свободата на съвестта, словото, печата и сдруженията да стане неотменима част от демокрацията.

3. Да се даде законодателна гаранция на вероизповеданията в България. Да се премахне противопоставянето между религията и атеизма
в нашето общество.

4. Да се освободи образованието от политически и идеологически натиск. Да се премине към плурализъм в съдържанието, организацията и управлението на учебните заведения в общообразователната система. Да се приеме автономността на висшите учевни заведения като тяхно естествено право.

5. Да се издигнат в култ семейството, децата и здравето на нацията в името на възраждането на българския народ.

6. Да се помага за спасяването на всеки човек от пиянство, наркомания и тютюнопушене, морално деградиране и замърсена природна и социална среда.


V. Във външнополитическата сфера:

1. Да се приеме за ръководен принцип във външнополитическите отношения на страната ни стремежът за неприсъединяване към военни блокове, с крайна стратегическа цел пълен неутралитет.

2. Да се присъединим към всички демократични сили, борещи се за траен мир на нашата планета.

Всички ние, членовете на този Съюз безрезервно ще подкрепяме обществения прогрес, ще подпомагаме всеки, който се бори за демокрация, правов ред и чист морал. В наше лице той ще намери опора в осъществяването на смисъла на своя живот - върховно благо, дадено му от природата.

Говорейки за борба, ние категорично отхвърляме ролята на оръжието в разрешаването на спорните въпроси. Заклеймяваме тероризма и нечистоплътните политически машинации. Ние сме за диалог с всеки и с всички, които се отнасят с уважение към достойнството на всеки човек без оглед на неговата социална, класова, расова или религиозна принадлежност.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 

х   х   х


София, 14 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение УЧРЕДИТЕЛНА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ на Независимата студентска лига в Университет "Кирил и Методий" във Велико Търново.

Независимата студентска лига си поставя за цел да се бори за незабавни и радикални промени в досега съществуващата система на управление и обучение във висшите учебни заведения.

Независимата студентска лига издига следните програмни искания:

1. Премахване на намесата на БКП и ДКМС в живота на висшите учебни заведения и в дейността на студентите.

2. Деидеологизиране на обучението. Като първи искания: премахване на задължителното изучаване на "История на БКП", "История на КПСС", "Политикономия", "Научен социализъм", "Диалектически и исторически материализъм" /с изключение на История на философията/. Тези дисциплини да се изучават факултативно по желание. Да се отмени държавният изпит по "Марксизъм - Ленинизъм".

3. Премахване на милиционерските доброволни отряди във висшите учебни заведения.

4. Подробно преразглеждане на всички закони, правилници и наредби за висшите учебни заведения и изменението им в демократичен дух, отговарящ на интересите на студентите и на преподавателите.

5. Действителна автономия на висшите учебни заведения.

6. Всобщи, преки и тайни избори на ръководители на катедри, деканати, Академичен съвет, Ректор и зам.ректори, както и участие на представители на Независимата студентска лига в университетските органи.

7. Свобода на студентските сдружения.

8. Свобода на студентския печат.

9. Право на студентите на стачки и демонстрации.

10. Създаване на студентска трудова борса.

11. Въвеждане на нови предмети за факултативно обучение -"Основи на религията" /от духовно лице/; "Екология"; "Антропология"; "Съвременни социално-философски системи" - наред с досега изучаваните идеологически дисциплини.

12. Право на свободен избор на две и повече паралелно изучавани специалности и право на избор на преподавател.

Независимата студентска лига се солидаризира с всички независими и демократични движения в страната, които се борят активно и със законни средства за истински промени в досегашното тоталитарно общество и ще ги подкрепя в бъдещата им дейност.

Независимата студентска лига ще поддържа тесни връзки с всички независими студентски организации в България и по света и ще сътрудничи с тях при решаването на проблемите на студентите и изобщо на младежта.

За постигането на целите, които си поставя, Независимата студентска лига ще си служи единствено с мирни и легални средства.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
х   х   х


София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на УСТАВА на Независимия комитет за защита на преустройството и на правата на миньорите в МОП "Челопеч".


I. Основни положения

чл.1 - Независимият комитет за защита преустройството и правата на миньорите е доброволна обществена организация на работниците, заети пряко в производствения процес от минно-добивната промишленост и има за цел да подкрепи и проведе с конкретни дела процесите на преустройството и да защити политическите и социалните интереси на миньорите.

чл.2 - Основни задачи

   а/ Утвърждаване на социалистическата правова държава, на демокрацията, плурализма, гласността и социалната справедливост.
   б/ Солидарност и подкрепа на организации, партии и сдружения, провеждащи на дело идеите на преустройството.
   в/ Непримирима идейна борба срещу течения, групи и хора, които под прикритието на преусторйството, използуват методи и средства за користни цели и за реставриране експлоатацията на трудовия човек.  
   г/ Съкращаване до необходимия минимум на административно-ръководния и бюрократично-чиновническия персонал в държавния, стопанския и обществения сектор.
   д/ Демокрация и плурализъм в управлението при реално участие на работниците във всички области на живота.
   е/ Справедливост при разпределение на доходите, заплатите и социалните фондове според действително вложения труд върху основата на принципа на гласността.

чл. З - Спазвайки Конституцията на НРБ, средствата за постигане на основните задачи ще бъдат в рамките на закона, а именно: публичност на програмата и на конкретните искания; право на избор и избираемост в управлението във всички области и сфери на живот; предложения; диалог; преговори; споразумения; договори; митинги; събрания и стачка - само когато е наложена от брутално отхвърляне на искания или в случай, когато същите не се решават в определения срок след постигнати договорености.


II. Членове, права и задължения

чл. 4 - За член на Независимия комитет за защита преустройството и правата на миньорите може да бъде приет всеки миньор, работник и съмишленик, без разлика на неговата обшествена, партийна и профсъюзна принадлежност, професия, длъжност, произход, религия, пол, раса, образование, който споделя Програмата, спазва Устава и поема отговорността да се бори докрай за постигане на целите.

чл. 5 - Всеки член има следните права:

   а/ да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Комитета;
   б/ да изисква отчет за дейността на ръководните органи и тяхното отзоваване при констатирани нарушения на Устава;
   в/ да търси защита при накърнени права и интереси;

чл. 6 - Всеки член е длъжен:

   а/ да спазва Устава;
   б/ да участвува активно в провежданите мероприятия;
   в/ да плаща редовно месечния си членски внос в размер от пет лева;

чл. 7 - Приемането за член в Независимият комитет за защита преустройството и правата на миньорите става чрез саморъчно попълване на името и адреса и чрез подпис върху екземпляр от ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ и предаване на същия в ръководните органи на Комитета.


III. Организация и ръководни органи

чл. 8 - Общото събрание на Комитета е решаващ орган, който изготвя конкретните програми за действие и избира поотделно Председател, Секретар и Членове на Управителния съвет.

чл. 9 - Управителният съвет е изпълнителният орган на Общото събрание с мандат една година и е подотчетен на Общото събрание.

чл. 10 - Председателят на Комитета ръководи работата на Управителния съвет и се избира за една година.

чл. 11 - Секретарят на Комитета съхранява документацията и при отсъствие на Председателя ръководи работата на Управителния съвет.

чл. 12 - Общото събрание избира за срок от една година Контролна комисия в състав Председател и членове, която извършва ревизионна дейност.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/х   х   х


София, 14 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Християн-републиканската партия със седалище в Пловдив по повод на предстоящите предсрочни парламентарни избори в България.


Още в учредителната си Декларация и във Възванието до всички прогресивни сили в България от 24.11.1989 година Християн-републиканската партия определи като своя основна задача предсрочните парламентарни избори.

Сега, когато решението по този въпрос е почти факт, Християн-републиканската партия смята за необходимо да заяви следното:

1. Готови сме да влезем в действен съюз с всяка опозиционна политическа сила. Под действен съюз разбираме координация на предизборната кампания и самите избори - т.е. тактическо сътрудничество.

2. За целта е необходимо да се осигури равен достъп на всички политически сили до средствата за масово осведомяване.

3. Готови сме за предварителен диалог с БКП.

4. Отношението ни към Съюза на демократичните сили ще се определи от бъдещите му решения по въпроса за политическата власт. Засега представители на Съюза на демократичните сили /СДС/ заявяват открито, че не се стремят към политическа власт.

5. Християн-републиканската партия е за създаването на обединена опозиция, която да доведе до сформирането на коалиционно правителство.


Това е единственият път към демокрацията.

Пловдив, 12.12.1989 г.                             Председател: К. Аджаров
                                                                  Секретар: Д. Петканов

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/