14 февруари 1992

София, 14 февруари 1992 година
        Брой 32 /562/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ СЪС СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. Документът е адресиран до Националния координационен съвет на СДС.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На свое заседание от 10 февруари 1992 година Националният политически съвет на Съюза за Търновска конституция обсъди основните моменти от развитието на демократичния процес в България, като обърна особено внимание на въпроса за политическите съюзници. Ръководейки се от Статута и Платформата на Съюза за Търновска конституция, от основните принципи, върху които той се изгражда, както и от преследваните цели, Националният политически съвет категорично декларира:

РАЗГЛЕЖДА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В СЕГАШНИЯ МУ СЪСТАВ КАТО СВОЙ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗНИК.

Съюзът на демократичните сили пое управлението на страната, наследявайки натрупани от десетилетия икономически и социални проблеми, както и проникнат от комунизъм и неокомунизъм управленски апарат. Това предопредели влошаването на икономическата и социалната обстановка в България, съпроводено с опасността от пауперизация и левичарска ориентация на интересите на големи формални и неформални групи на нацията. На тази основа са реални опасенията от установяване на неокомунистически режим по законен и дори по незаконен път.

Във връзка с това и главно поради консолидацията на комунистическите, екстремистките и лявоцентристките сили, застрашаващо да стесни до опасни размери социалната и политическата база на демократичните процеси, предлагаме следното:

1. Съюзът на демократичните сили и Съюзът за Търновска конституция да подпишат политическо споразумение за сътрудничество и съвместни действия с цел укрепване на демократичния процес в България.

2. Двете страни да изведат като приоритетни задачите за разрушаване на фундамента на комунистическата система, създадена след преврата от 9 септември 1944 година, и за установяване и защита на правовия ред в България.

3. Двете страни да представят по трима свои ръководни членове за участие като наблюдатели в Националния координационен съвет на СДС и в Националния политически съвет на Съюза за Търновска конституция.

София, 10 февруари 1992 г.

За Съюза за Търновска конституция

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗКАЗВАНЕ "СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ДОСЕГАШНАТА ДЕЙНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО" НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БДЦ ВАЛЕНТИН ЦЕРОВСКИ, НАПРАВЕНО НА СРЕЩАТА НА БИВШИ ДЕПУТАТИ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 8 ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ.


При формирането на самостоятелното правителство на Съюза на демократичните сили с подкрепата на Движението за права и свободи на 8 ноември 1991 г. съществуваше надеждата, че цялостната реформа на обществено-икономическата система ще набере скорост, независимо от това, че още по време на работата на Великото народно събрание в действията на сега управляващата групировка се забелязваше афинитет повече към лозунги, а не към концепции. Стоте дни на правителството до голяма степен охладиха тези надежди. За все повече хора става ясно, че ако до изборите на 13 октомври реформата буксуваше, след тях окончателно замря. Засега "смяната на системата" се свежда до смяна на обкръженията. В някои сфери на социалното управление се наблюдава дори връшане назад, отстъпление от демократичните принципи.


ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Вместо веднага да започне разглеждане и приемане на нови закони, които да дадат тласък на икономическата реформа /за приватизацията, за данъците, за банките и кредитното дело, промените в "Кодекса на труда"/, доминираното от СДС Народно събрание се зае да докаже, че е по-велико от Великото народно събрание започвайки ремонт главно на онези негови закони, които имаха второстепенно и третостепенно значение. При това след ремонта някои от законите излязоха по-лоши, отколкото са били преди. От една страна, правителството няколко пъти се оплака, че неговата дейност се спъва от липсата на необходимите закони, а от друга страна, неговата дейност в областта на законодателството се оказа твърде оскъдна.

От правителството са внесени всичко десет законопроекта, от които 8 са изменения на закони и два са цялостни. Цялостните са:

1. Закон за банките и кредитното дело, внесен на 4 декември 1991 г. Той е дело на БНБ и на предишния кабинет.

2. Закон за патентите, внесен на 4 януари 1992 г. Той също се готви отдавна и не е дело на този кабинет.

Изменения се предлагат в законите:

1. за собствеността на гражданите;
2. за стандартизацията;
3. за Министерството на вътрешните работи - два проекта от 17 декември 1991 г. и 9 януари 1992 г., които са насочени към даване по-голяма власт на министъра на вътрешните работи;
4. за образуване на еднолични търговски дружества с държавно имущество /законът "Пушкаров"/, който е единственият икономически закон и за малко щеше да струва главата на вносителя;
5. за ветеринарното дело;
6. за държавния архив;
7. за задълженията и договорите;
8. за околната среда.

Само с това изброяване става очевидно, че наистина кабинетът не е представил почти нищо и нещата неслучайно си стоят на същото място, на което бяха преди изборите.

Специално внимание заслужава Законът за изменение и допълнение на Законът за Висшия съдебен съвет /ВСС/, който макар официално да бе внесен от Александър Джеров, главен негов двигател всъщност е министърът на правосъдието Лучников. С приемането на този закон не само бе погазена конституцията, но и се накърни един от основните принципи на демокрацията - разделението на властите. С изменението на закона не само се смесиха изпълнителната и съдебната власт, но последната бе поставена в подчинено положение. Министрите на вътрешните работи и на правосъдието бяха оправомощени да определят кои следователи и съдии нямат необходимите професионални качества. Бе отнето правото на ВСС да предлага на президента директора на Националната следствена служба.

Постановено бе единствено министърът на правосъдието да предлага на ВСС броя на съдиите в апелативните, окръжните, военните и районните съдилища, както и тяхното назначаване, повишаване, понижаване, разместване и освобождаване. Така подборът и движението на съдебните кадри попадна на практика в ръцете на изпълнителната власт. Бюджетът на съдебната власт вече няма да се одобрява от Народното събрание, а от Министерския съвет. С това вече съдебната власт става и финансово зависима от изпълнителната.

Законодателната дейност на правителството, както и бездействието /дори и противодействието/ при конституционното му задължение да прилага вече приетите най-важни закони за реституцията /Законът за земята и Законът за кооперациите/ по същество блокира аграрната реформа и създаването на средна класа в България.


ВЪНШНА ПОЛИТИКА


СДС се оказа без външнополитическа концепция, поради което изминалите 100 дни от дейността на правителството в тази област предложиха серия от импровизации.

Активността на външния министър по направление Балканите - Европа - САЩ - СССР - ЕО - ЗЕС - НАТО - ООН - Близкия и Среден изток се осъществи при отсъствие на делегирани права и задачи на неговите заместници и дипломатическия апарат.

Липсваше синхрон между външния министър, министър-председателя, президента и постоянните комисии на Народното събрание, по външната политика и националната сигурност.

Персоналната подмяна на лица и кадровите рокади не бяха подчинени на някаква структурна концепция за националната дипломатическа служба, не се основаваха на нови принципи, не преодоляваха диспропорциите и вредното тоталитарно срастване на важни структури. Пренебрегваше се професионализмът за сметка на политическото послушание.

Нищо съществено не направи правителството по утвърждаване на технология за вземане на важни и текущи външнополитически решения. Това бе демонстрирано и при признаването на Република Македония.

Всичко това заедно с липсата на промяна в останалите сфери забавя интегрирането на България в европейските структури. Първите сто дни ни сервираха уникален парадокс - противоречиви заявления на министър-председателя и на външния министър.


НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА

Българският демократичен център /БДЦ/ изразява своето безпокойство от обстоятелството, че все още липсва цялостна концепция за националната ни сигурност и ясна позиция относно отбранителната политика и дейност на правителството.

Парламентът, Комисията по национална сигурност, научният потенциал на страната практически бяха изключени от участие в разработването на концепцията за националната сигурност и отбраната. Липсва алтернативност в обсъжданите проекти и на практика правителството започна реформи в Министерството на отбраната и МВР без солидна законова основа.

Бездействието, безразличието или неспособността на оторизираните органи и институции да разработят и утвърдят нови закони, нормативни актове и документи в тази важна област, както и внасянето на вредни илюзии за липса на каквато и да била заплаха за националната ни сигурност, могат да предизвикат тежки последици за страната.

Сериозни проблеми стоят пред отбранителната промишленост, която, както е известно, бе на едно от най-високите технологични нива. Ние подозираме, че сриването й е свързано с определени финансови интереси отвън и желание за лично облагодетелстване в процеса на приватизацията. Значителни са трудностите по попълването и поддържането на стратегическите резерви и мобилизационните запаси.

Предприетите структурни промени и освобождаване на офицери от МО и МВР без наличието на солидна законова основа създават чувство за несигурност и пречат на сериозната мотивация за служба и утвърждаване на професионализма като основен кадрови принцип.


ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Оценката за извършеното през стоте дни от правителството би трябвало да зависи от степента на изпълнение на неговата програма. То не представи такава, а ни препрати към предизборната програма на СДС и споразумението с Международния валутен фонд, сключено през месец февруари 1991 г. за една година.

И най-елементарното сравнение на основните количествени показатели, съгласувани с МВФ, показа, че тази "програма" не успя. При заложени 1-2 процента инфлация месечно тя надвиши 4-5 процента за последните два месеца. Вместо обещаното овладяване на спада на производството той надвиши 18 процента за месец декември в сравнение с декември 1990 г. Потребителската кошница на българина е изпразнена значително и е налице втори инфлационен скок. Индексът на потребителските цени на стоките и услугите за декември при база ноември е 104,9 на сто, а при база съответния месец на предходната година - 573,7 на сто. Срещу заложен бюджетен дефицит 3,5 процента от брутния вътрешен продукт той е двукратно по-висок. Валутният курс административно се задържа на 23-24 лв. за долар, който е три пъти повече от първоначално предвиждания. Всичко това е естествен резултат от фетишизирането на монетарния подход и нестартирането на смислена структурна реформа.

За последните 100 дни единствените реални стъпки на правителството се сведоха до по-нататъшната централизация на икономическата власт /унищожаване на Министерството на външноикономическите връзки, закриване на комисията по външния дълг, обезглавяване на комисията по конкуренцията/. Създаването на суперминистерство отдалечи държавата от регулативните функции и я превърна отново в преразпределител на ресурсите. Правителството носи пряка отговорност за неизработването на национална концепция по приватизацията, което доведе до реституция, обслужваща ограничен кръг хора, до пълзяща приватизация без нормативна база и до амбиции за раздържавяване на парче. Споровете се изродиха не как да се извърши приватизацията, а кой да бърка в меда. Апетитите на правителството се натъкнаха на тези на КТ "Подкрепа". Това окончателно погуби реформата, защото и двете идеи за приватизация предвиждат силна централизация и бюрократизация, което дава възможност за корупция дори след приемането на закон, който обединява двете идеи, съществува реална опасност не от блокиране, то поне от недопустимо забавяне на процеса на приватизация.

Въпреки прокламираното в програмата на СДС участие на широки слоеве от населението в приватизацията, законопроектите не гарантират социална справедливост. Няма напредък в установяването и на нормална данъчна система. Тежкият данък върху общия доход, двойното облагане на фирмите, облагането на инвестициите, липсата на диференциация на данъците за производство и търговия доведоха до смазване на частния бизнес.

Въпреки новоприетия закон за чужди инвестиции доверието в платежоспособността на страната рязко намаля. На фона на продължаващата липса на концепция по обслужването на външния дълг на страната скандалът, който си позволи правителството с "Дойче банк", бе с нишо неоправдан и затвърди положението на страната ни в дъното на таблицата на рисковите държави.

БДЦ предлага по-пряк пък за излизане от пустинята:

1. Осигуряване на стабилно законодателство и реално разделение на властите;

2. Залагане на критерии за развитие и изпълнение на реформата, обвързване на правителството с конкретна програма, съдържаща:

- срокове за прекратяване на спада;
- срокове за овладяване темповете на инфлация;
- срокове и етапи за намаляване и управление на външния и на вътрешния дълг на страната;
- точни граници на социалния минимум;
- горна граница на безработицата и правителствена програма за стимулиране на разкриването на нови работни места;
- стратегия за въшноикономическите отношения и срокове за подобряване на платежния баланс.

3. Приватизацията на широка социална основа е най-краткият пък към смяна на системата и създаване на широк слой средно заможни собственици, а те са гарантът на демократичността, благополучието и икономическия просперитет на модерните общества.

Да се създадат условия от данъчен, кредитен, финансов характер за развитие на производството в частния и в държавния сектор.

5. Либерализация на външнотърговския режим.

В екологическата сфера всичко, което е постигнато, е инерционно, следствие от дейността на досегашните правителства. "Заслугата" на сегашното правителство е само решението за продължаване на работата на Комбината за цветни метали край Асеновград, което е отстъпление от намеренията дори на комунистическото правителство на Георги Атанасов.

Бездействието в сферата на културата и образованието води до допълнително натрупване на проблеми.

За първите сто дни от своето управление правителството на СДС с нищо не доказа, че е в състояние да смени ефективно системата. Перспективата и за следващите сто дни не изглежда особено благоприятна. Сегашният правителствен екип доказа, че не може да се справи с комплекса от проблеми, който преходът към демокрация поставя. Наложително е заменянето му с нов, който да излезе пред обществеността със своя програма, докато кредитът на доверие към СДС - ДПС не е окончателно изчерпан.

София, 7 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ /ЕНИЛ/ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ПРОТЕСТА ЗА РАВНИ ПРАВА И СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ИНВАЛИДИТЕ - 5 МАЙ 1992 ГОДИНА.


След приемане на Закон срещу дискриминацията на инвалидите в САЩ през 1990 г. много организации на инвалидите в Германия и в други европейски страни се опитаха да прокарат подобни антидискриминационни закони в защита на инвалидите в техните страни. В Германия например бе създадена национална Коалиция за равенство на инвалидите, която вече започна организирането на конференции и осъществяването на други дейности, свързани с прокарването на такъв закон.

Първата стъпка за постигане на такова законодателство и изравняване на инвалидите както в национален, така и в европейски мащаб е ефективна популяризация и формиране на политическо лоби. В този дух ЕНИЛ и Интернационалът на инвалидите, съвместно със Защитната организация за независим живот в Германия и Германската коалиция за равенство на инвалидите взеха решение за организиране на общоевропейски Ден на протеста за равни права и срещу дискриминациятана инвалидите в Европа - 5 май 1992 г.

Целта на това мероприятие е да обърне внимание върху дискриминацията на инвалидите и да спомогне за създаване на подходящо законодателство. Чрез организиране на лекции, дискусии, информационни павилиони, демонстрации, блокади на недостъпните за инвалидите сгради, посещения на общественици в колкото е възможно повече градове и страни ще започнем една международна кампания за постигане на равниправа за инвалидите...

Умоляваме всички организации и групи, заинтересувани от участие в протестния ден, да ни пишат до края на февруари 1992 г. и да ни осведомят за това какъв вид протест планират на 5 май в съответните градове и страни, както и за имената на лицата, с които можем да се свържем чрез пресата. Освен това ви молим да ни изпратите адресите на важни национални и интернационални средства за масова информация, за да можем да организираме една ефективна кампания. В началото на април 1992 г. всяка организация-участник ще получи списък за протестните акции на 5 май в цяла Европа.

Касел, Германия, 17 декември 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО РЕШЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ДЕН НА ПРОТЕСТА ЗА РАВНИ ПРАВА И СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ИНВАЛИДИТЕ.


В Централния съвет на Съюза на инвалидите в България /ЦС на СИБ/ се получи призив от Европейската мрежа за независим живот /ЕНИЛ/ за участие в общоевропейския Ден на протеста за равни права и срещу дискриминацията на инвалидите - 5 май 1992 г. Общата координация на протестния ден на международно равнище ще се осъществи от Германската защитна организация за независим живот.

В призива на ЕНИЛ се отправя молба да съобщим имената на лицата /адрес и телефонен номер/, с които пряко ще може да се контактува при организирането на кампанията.

С Решение на Управителния съвет на Централния съвет на СИБ ние се присъединяваме към апела, но ще се въздържим от улични акции поради сложната политическа и икономическа обстановка в страната. Участието ни ще се изрази в публикации в средствата за масова информация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Атанасова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА РАБОТАТА НА РЕАКТОРИТЕ В АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА - КОЗЛОДУЙ И ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ГОДИНИ. Документът е адресиран до Министерския съвет и до Комитета по енергетика.


1. Реакторите ВВЕР-440/230 да бъдат спрени ЗАВИНАГИ.

2. Ръководството на комитета да изработи програма за консервацията на Първи и Втори блок.

3. Правителството и Комитетът по енергетика да предложат единна финансово обезпечена програма за реконструкция на Трети и Четвърти блок.

4. Комитетът по енергетика да разработи цялостна програма за развитието на енергетиката поне за следващите 20 години.

София, 12 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПО ПОВОД ТАЙНОТО ПРИДВИЖВАНЕ НА РЕАКТОРА, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА - БЕЛЕНЕ, ОТ ЛОМ ДО ПРИСТАНИЩЕТО В БЕЛЕНСКАТА ЛАГУНА.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
ДАМИ И ГОСПОДА,

Общинската организация на Зелената партия във Велико Търново категорично протестира срещу поредната демагогия на настоящото правителство, свързана със строителството на Атомната електроцентрала/АЕЦ/ - Белене.

Независимо от решението на Великото народно събрание /ВНС/ строителните дейности в Белене не са прекратени. Тайното придвижване тази нощ на реактора, предназначен за Белене, от Лом до пристанището в Беленската лагуна доказва, че бомбата със закъснител, заложена от някогашното комунистическо правителство, вместо да бъде надеждно обезвредена, продължава да грози не само малка България, но и Европа.

Грубото пренебрегване на заключенията на специалисти и експерти, както и протестите на жителите на Свищов и района, могат да изправят отново страната ни пред страшна екологическа и социална катастрофа. Преди 15 години земетресението във Вранча почерни много семейства в Свищов. Една втора за България АЕЦ в Белене е реална опасност да се почерни не само България, но и Европа.

Присъединяваме се към протестите на жителите на Свищов и района, като заявяваме категорично, че ако не се изпълни решението на ВНС, ще бъдем принудени да преминем към по-ефикасни протестни действия.

Велико Търново, 7 февруари 1992 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 февруари - следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ - БЪЛГАРИЯ" КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ.


Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Сдружение "Хелзинкски наблюдател - България" изразява силното си безпокойство във връзка с усилващата се тенденция за кадрови промени под различни форми в министерства и държавни ведомства.

Конкретен повод за нашето обръщение къв Вас е предприетата от г-н Стоян Ганев кампания за уволнение на служители на Министерство на външните работи. Уволняват се дипломати с дългогодишен стаж, професионална подготовка и доказани качества. Отправят им се необосновани обвинения за участие в тъй наречения "възродителен процес" и за облагодетелстване за сметка на българския данъкоплатец. Не се прави преценка за професионалната им квалификация и липсва каквато и да е аргументация за прекратяване на трудовите им договори. Отзовават се наши посланици в чужбина, някои от които са били акредитирани само преди няколко месеца, което силно накърнява международния престиж на Република България. Не може да не се има предвид и обстоятелството, че дипломатическите служители бяха деполитизирани със Закон, приет от Великото народно събрание преди около година и половина, и през този, нелек за международните ни отношения период, те доказаха, че работят за престижа на България.

Всичко това ни дава основание да считаме, че противно на уверенията за провеждане на кадрови промени по чисто професионални показатели, кампанията е придобила характер на политическа разправа. Тези обезпокоителни тенденции могат да представляват сериозен повод за обвинения, че в Република България определени политически сили възраждат нов тоталитаризъм.

Г-н Президент,
Длъжни сме да Ви напомним, че тези обезпокоителни факти са в остро противоречие на чл. 19 и чл. 25/С от Международния пакт за граждански и политически права, както и на чл. 7, чл. 19 и чл. 23/1 от Всеобщата декларация за правата на човека.

Сдружение "Хелзинкски наблюдател - България" настоява да упражните всички дадени Ви от Конституцията на Република България права, да възпрете тази вълна от несправедливи уволнения както в Министерството на външните работи, така и в други министерства и държавни ведомства.

София, 12 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО "КАКВО ПРЕДЛАГА ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФИРМА "ДОНАНД" Г-Н АНДОН ДОНЧЕВ ЗА СЪЖИВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ", НАПРАВЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 10 ФЕВРУАРИ 1992 Г.


При сегашното състояние на фирмите производителки, когато стоят неизяснени редица проблеми, предизвикани от липсата на пазари поради бавещата се приватизация и от несигурността за западните предприемачи, продиктувана от закона за чуждите инвестиции, работата на ишлеме /поръчка с материали на клиента/ се явява единствено най-благоприятният начин за оживяване на родното производство, намаляване на безработицата и спиране в значителна степен на инфлацията.

Известно е, Република България разполага с добра технологична база и има добре обучени кадри и в това отношение би могло да се каже, че тя е водеща в Балканския регион.

Западните бизнесмени отчитат тези факти и ето защо те са готови след известни проучвания да възложат редица поръчки на нашите фирми производителки.

На второ място те са готови да прехвърлят голяма част от своите производства от Далечния изток - Южна Корея, Сингапур, Тайван, Тайланд, Хонконг, където след настъпилия икономически бум цените на работната сила са нараснали неколкократно.

На трето място България е в Европа, а това значи много по-малко разходи за транспорт и улеснен контрол.

На четвърто място България поради своето географско положение е идеалната територия за трансфер на стоки, капитали, машини от Запада към страните от разпадналия се Съветски съюз, към Азия и Близкия изток.

Всички тези особености според г-н Дончев правят България привлекателна за западните бизнесмени.

Идеята за работа на ишлеме не е нова, но тя е жизнено необходима на сегашния етап от нашето развитие, тъй като е в най-малка степен на обвързаност между възложителя и изпълнителя.

Ето защо фирмите производителки, заинтересувани да получат поръчки, е необходимо да направят следното:

1. Да изготвят писмена оферта за своите свободни мощности за различните производства.
2. Да подготвят технически описания и рекламни материали за произвежданите от тях изделия.
3. Да сключат договор с фирма "ДонанД" и преведат сумата 2000 лева срещу издадена от фирмата фактура по сметка 690 180 082-0 при Балканбанк - София.
4. Желателно е материалите да бъдат подготвени на български и на английски език.

Създадената контактна група на фирма "ДонанД" ще осъществява връзка между фирмите производителки от България и западните предприемачи.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 14 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА "ИКОНОМИКА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНАТА СВОБОДА" /ЧАСТ ЕДИНАДЕСЕТА/ НА ХРИСТИЯН-НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ /БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР/, ПРИЕТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 1991ГОДИНА.


БХДП/ц/ счита, че НАЙ-АКТИВНАТА СФЕРА НА ЕДНА БЪДЕЩА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА СЛЕДВА ДА БЪДЕ ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ. В нормално функциониращото стопанство не е реалистично да се издигат тезисите за комунистическата "пълна заетост". Същевременно с това обаче ПОДЦЕНЯВАНЕТО НА БЕЗРАБОТИЦАТА КАТО СОЦИАЛЕН ПРОБЛЕМ Е ИЗРАЗ НА БЕЗНРАВСТВЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ГРУПИ, ИНДИВИДИТЕ И ТЕХНИТЕ ПРАВА. Затова християндемократите оценяват в широк план отрицателните последици от безработицата, като поставят пораженията, които тя нанася върху човека, пред преките материални загуби от намаляването на производството. СЛЕДОВАТЕЛНО ПОЛИТИКАТА НА ВИСОКА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ Е "КЛЮЧОВА" В ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ.

Пречупена през призмата на християнското разбиране за човека, политиката на "коалиционното" правителство на БСП, СДС и БЗНС /казионен/ разкрива асоциалната си същност. КАБИНЕТЪТ ДО МОМЕНТА НЕ Е НАПРАВИЛ ЗНАЧИМИ СТЪПКИ ЗА БОРБА С ЛАВИНАТА НА БЕЗРАБОТИЦАТА, КОЯТО ЕЖЕЧАСНО ПРЕМАЗВА МНОГО ЧОВЕШКИ СЪДБИ. Безработните вече се приближават към 150 хиляди, над 60 процента от населението живее под социалния минимум, а около 20 процента е под "прага на бедността". Перспективите, които чертаят правителствените чиновници, са апокалиптични. Липсва насрещна стратегия за борба с безработицата с помощта на средствата на държавната икономическа политика. Стагниращата икономика, блокираното частно предприемачество, ниската инвестиционна активност и инфлацията "взривяват" финансовите възможности на системата за социално осигуряване. ОЧЕВИДНО Е, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО Е НЕСПОСОБНО ДА НАМЕРИ "МЯРАТА" ПРИ БАЛАНСИРАНЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА И НЕЙНИТЕ ОТРИЦАТЕЛНИ СОЦИАЛНИ ОТРАЖЕНИЯ.

Българските християндемократи изразяват принципно несъгласие с характера и "опорните точки" на политиката на правителството по отношение на трудовата заетост. Те преценяват, че средствата за държавно регулиране не са използвани за активно противодействие на безработицата, което по същество е едно от преките задължения на всеки кабинет. УДАРЕНИЕТО СЕ ПОСТАВИ ПОГРЕШНО ВЪРХУ СЪМНИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА "ИНДЕКСИРАНЕ" И "КОМПЕНСИРАНЕ", КОЯТО БЕШЕ ПРОТИВОПОСТАВЕНА НА ЗАПАЗВАНЕТО НА СТАРИТЕ И СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ВЪРХУ ОСНОВАТА НА МАЩАБНА ПРИВАТИЗАЦИЯ. ЛИШАВАНЕТО ОТ СОБСТВЕНОСТ НЕИЗБЕЖНО ЩЕ ДОВЕДЕ И ДО ЛИШАВАНЕТО ОТ ПРЕПИТАНИЕ И РАБОТНО МЯСТО. ТОВА Е НАЙ-ВАЖНИЯТ АТРИБУТ НА "ВИЗИТНАТА КАРТИЧКА", КОЯТО ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯТ ЕКИП ЩЕ ОСТАВИ "В НАСЛЕДСТВО" НА СТОТИЦИ ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ.

БХДП/ц/ декларира, че при парламентарно присъствие ще постави остро въпроса за СМЯНАТА НА ПОЛИТИКАТА НА ПАСИВНА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА С АКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА БОРБА С БЕЗРАБОТИЦАТА. Тъй като за християндемократите благосъстоянието на човека е висша цел, те виждат една от основните си социални задачи в осигуряването на условия, при които той да реализира правото си на труд независимо от държавата, но подпомаган активно от нея.

Достойното заплащане на труда е втората "опорна точка" в християндемократическата социална политика. То следва да се осигури както за тези, които са притежатели на капитал, така и за онези, които продават работната си сила. С КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПРАКТИКА НА "ПОДХВЪРЛЯНЕ НА ТРОХИ" ОТ ЗАРАБОТЕНОТО СЛЕДВА ДА БЪДЕ ПРИКЛЮЧЕНО ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ. Индивидът трябва да има гарантирано минимално заплащане, което да е задължително за предприемачите и да не може да бъде снижавано от тях еднолично. В случай че личността се труди добросъвестно, получаваните от нея доходи трябва да осигуряват нормален материален и духовен статус. Особено важно е да се избегне прякото вмешателство на държавата в "интимните" механизми на договаряне на равнището на минималното заплащане на труда между предприемачите и профсъюзите. Във всички останали случаи пазарът на труда няма да може да изпълнява ефикасно своите регулативни функции. Държавното въздействие се състои главно в умелото използване на лостовете на данъчната политика, поддържането на стабилността на паричната стойност и общия предприемачески климат, а така също и задействането на механизмите за социална защита при безработица.

БХДП/ц/ оценява като недостатъчно ефикасни действията на парламента и правителството по отношение на създаване на законодателната основа и предприемането на конкретни действия за формиране на пазар на труда. Не беше направено нищо, което по същество да даде значим "тласък" на въвеждане на пазарните отношения в областта на заплащането на труда. Порочната тоталитарна практика на централизирано "регулиране" /по скоро задържане на неестествено ниско равнище/ на работната заплата в сферите на индустрията, където са концентрирани преобладаващата част от заетите, не само че бе съхранена, но и придоби още по-насилствени форми. НАЛИЦЕ Е ОПИТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ В ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУДА КЪМ ЗАЕТИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. Тези български граждани с нищо не са виновни, че полагат труда си в този сектор на икономиката, за да бъдат ощетявани. ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е ДА СЕ ОГРАБВА ТЕХНИЯТ ТРУД ЧРЕЗ АРХАИЧНИ "СИСТЕМИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА", А ДА СЕ УСКОРИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ДА СЕ ПРЕКРАТИ КОЛКОТО Е ВЪЗМОЖНО ПО-СКОРО ДЪРЖАВНОТО "ДИРИЖИРАНЕ" НА РАВНИЩЕТО НА ДОХОДИТЕ.

Българските християндемократи изразяват остро несъгласие със забавянето на създаването на комплексна система за социална защита. Те са особено разтревожени от обстоятелството, че икономическата реформа и главно либерализирането на цените не бяха съпроводени със съответстващи паралелни промени в социалната сфера. В резултат широки слоеве от населението се оказват практически беззащитни пред високите цени на медикаментите, социалните услуги и т.н. НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА СЕ ДОКАЗВА, ЧЕ АКО НЕ СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СПЕШНИ МЕРКИ В ТАЗИ НАСОКА И НЕ СЕ ПРИСТЪПИ НЕЗАБАВНО КЪМ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВСЕОБХВАТНА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНА ЗАЩИТА, ЦЕНАТА НА БЕЗДЕЙСТВИЕТО ЩЕ СЕ ИЗМЕРВА С ЖИВОТА НА ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА ОТ НАЙ-УЯЗВИМИТЕ ВЪЗРАСТИ - МЛАДЕНЧЕСКАТА И "ТРЕТАТА".

/Пресслужба "Куриер"/


12:10:00    
14.02.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Траянка Стоянова
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!