15 септември 1993


София, 15 септември 1993 година
Брой 180 /967/


София, 15 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ НА ПРОСВЕТАТА Е СВЕЩЕНАТА МИСИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ" НА УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" КЪМ РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. Документът е адресиран и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Започва новата учебна година. За всички нас тя ще бъде година на реформи както в обществото, така и в сферата на образованието и науката. Свидетели сме и на трудностите, които Учителският синдикат /УС/ "Подкрепа" среща от страна на правителство и парламент в битката за нова, демократична образователна система. Знаем и кои пеят старата песен на нов глас.

Именно днес, а не утре българският учител трябва да си отговори на няколко изключително Важни по своята същност въпроса: съхранил ли е в себе си той морални сили да заеме отново своето място в обществото, от което преди половин век бе брутално изхвърлен? Ще намери ли най-сетне кураж в себе си да каже и на ученици, и на родители, на хората истината за своята духовна драма? Ще разберем ли ние, учителите, че проституирането с истината и утвърждаването на морални ценности със съмнителна стойност сведоха мисията ни на просветители в граници, неподлежащи на коментар?

И тази година ще отстояваме позициите си за цивилизовано и радикално провеждане на образователната реформа. И тази година наша основна цел ще бъде издигането на престижа на учителската професия. Като основни фигури в образованието и духовното развитие на пробудилото се общество ние сме в правото си да искаме и да получаваме - и прилично заплащане, и условия на труд, и изява, и разбиране, и уважение.

Вече бие първият училищен звънец. Ето ги развълнуваните ученически погледи, гледащи с надежда в нас! Ще можем ли, учителю, да разрушим стената на недоверието, да озонираме училищата, отваряйки прозорците и изхвърляйки в небитието един свят, в който всичко бе наопаки: където се смесваха добро и зло, истина и фалш, порядъчност и подлост?...За да изправим обърнатата с краката нагоре скала на ценностите.

Учителският синдикат "Подкрепа" честити новата учебна година на всички български просветни дейци и техните семейства, като им желае здраве и успех в благословената просветителска работа. Нека не жалим време и сили в изпълнение на свещената си мисия, за да вдъхнем на нашите наследници, учениците, самочувствието и вярата в новото, в истинската наука така, както са го правили нашите предшественици - НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ.

Ще успеем, защото нашият шанс е в невъзможността да бъде сломено човешкото в тази вечна професия и че ако има дейност, която може да съхрани и пренесе човешкото извън света на изкуството, това е учителската професия. Необходима е промяна, а всеки, който не осъзнае тази реалност и живее с миналото, рискува безвъзвратно да остане в него.

НА ДОБЪР ЧАС, БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ! Нека с нашата всеотдайност да върнем при нас доверието на хората. Нека бъдем, както през Възраждането, здрава опора на загубилия толкова много и търсещ себе си и своето място в бъдещето български народ.

И НЕКА НИ ПОМАГА БОГ! АМИН!

София, 13 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗ "ЗАПАДНИ ПОКРАЙНИНИ" ДО СВЕТОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И СЪЮЗНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ, КОИТО КОНТРОЛИРАТ СПАЗВАНЕТО НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ПО ПОВОД НА ИСТОРИЧЕСКА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ. Документът е адресиран и до средства за масова информация.


Обръщаме се към вас, надявайки се да получим вашето съдействие за разрешаването на жизненоважен за нас и родния ни край проблем, водещ своето начало непосредствено от Първата световна война, оставен нерешен и в забрава повече от седем десетилетия. Време, в което при други конфликти и споразумения в света пленниците се прибираха по домовете, събираха се разделените семейства. За съжаление не така стана с нас - заложниците и бежанците по Ньойския договор от 1919 г.

Проблемът на крайграничното българско население от околиите Босилеградска, Царибродска и части от Трънска /от Кюстендилски и Софийски окръг/, които 73 години са национално поробени от Кралството на сърби, хървати и словенци и от федеративна република Югославия, е част от югокризата сега и търси с мирни средства своето справедливо и радикално решение.

На 6 ноември 1920 г., без да изчакат окончателното решение на международната комисия /назначена съгласно чл. 29 от договора от Ньой за определяне на място на държавната граница/, войските на новообразуваното Кралство на сърби, хървати и словенци навлязоха в български територии и окупираха 1555 кв. км и 107 населени места от посочените околии. Начина на прокарване на новата граница красноречиво е описал писателят Стилиян Чилингиров, разказвайки за едно от многото разделени на две села, Стрезимировци: "...Вие, които искате да знаете какво е неправда и какво е рана в живото тяло на един народ, елате непременно, елате тука! ... Ако искате да видите как Соломоновата шега е станала действителна присъда в Ньой. Да видите как една международна граница прави двора на един и същи човек две държавни територии. От едната страна...да въздиша щерката, а от другата да плаче от скръб побелялата майка. Оттук син да чака баща си, а оттам бащата да няма право да погледа своя син."

Отнася се за планинска ивица земя с дължина около 80 км и широка 10-30 км, разположена между изкуствените граници от 1878 и 1919 година. А населението, откъснато от родината, е лишено от поминък, който осигуряваха индустриалните центрове София, Перник, Кюстендил.

Засегнатите в тази драма са над 120 хиляди души - хора от разделени семейства, роднини и близки, откъснати от имотите си и пр. Шестдесет и четирите хиляди българи, останали под окупация на Кралство СХС и СфРЮ, преминаха всички възможни етапи на денационализация и сърбизация - от физическото изтребление и прочистване до формалното опазване, но фактически при нарушаване на човешките права. До 60-те години надвишаваха 60 000 души; при преброяването през 1991 г. като българи са записани едва 25 214 души. В стремежа си да оцелеят и запазят българското си достойнство, голяма част станаха бежанци и емигранти, оставиха дом, семейство, имот. Най-много от тях са в Република България, но въпреки близостта до родния им край от сръбската администрация всячески им се пречи да поддържат родния дом и имот.

И затова ние, като потърпевши и изразяващи волята на всички, които отстояват българщината в този регион, поставяме този въпрос и пред вас, пред всеки, който цени хуманността и справедливостта.

1. Седемдесет и три години ние изкупвахме чужди грешки и вини като заложници. Вместо добросъседство се създаваше само напрежение на Балканите. Държавата, която години наред определяше нашата съдба на хора от друг етнос, формално ни признава за такива, а на практика се стреми да ни асимилира и ликвидира като българи. Обявява ни ту за източни сърби, ту за сръбски шопи и пр. - грубо нарушение на Всеобщата декларация на ООН за правата на човека.

2. С оглед на изложеното, както и правото ни да живеем човешки на своя родна земя и да продължим българския си корен и история, считаме, че нито юридически, нито морално Съюзна Република Югославия, нито Република Сърбия имат някакви основания - ако са наистина за добросъседство и мир - да владеят тази ивица земя - тъй наречените Западни покрайнини.

Затова се обръщаме лично към вас, а чрез вас и към държавните институции в Република България и Съюзна Република Югославия проблемът "Западни покрайнини" да бъде решен разумно, радикално, по добросъседски. Така както е завещано от първите бежанци: "...че когато говорим за пълното сближение с другите народи - едноплеменни и съседи,... ние мислим, че то ще бъде за нас и желано само при условието ние да сме част от България, равноправна на всички други членове..." /в. "Западно ехо" от 29 март 1925 г., бр. 75/.

3. Ние сме за отворени граници и свободно движение на хора, идеи, капитали между двете страни. За това при непроявена зрелост от България и СРЮ или по независещи от тях пречки за радикалното решаване на проблема като вариант предлагаме региона Западни покрайнини да бъде СВОБОДНА ЗОНА ПОД ПОПЕЧИТЕЛСТВОТО НА ООН ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК, С ИЗГОТВЕН ОТ ООН СТАТУТ.

Едно такова решение като първа крачка ще удовлетвори всички страни и особено коренните жители, които след седемдесетлетна раздяла ще се съберат свободно в родния край и земя, под родната стряха.

София, септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "ЦАР СИМЕОН" ДО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО ПОВОД НА СИМВОЛИКАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДЪРЖАВЕН ГЕРБ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Тоталитаризмът допусна поругаването на гробовете и костите на светите личности за България Цар Иван Александър, Цар Калоян, Дякон Левски и Цар Борис III. Действия, които нито народът, нито историята ще ни простят.

На дневен ред е държавният герб.

Повече от 7 века ни делят от утвърждаването на основните хералдически символи - щит, шлем, корона, нашлемник, намет, мантия, щитодържител, щитоносци, копия, знамена, девиз, арматура и други.

Всяка епоха носи своите стилови особености, но короната остава неизменно доказателство за самостоятелност и независимост на държавата.

Многобройни са историческите документи и доказателства за коронования лъв на българския държавен герб, отразени в европейските исторически трудове и гербовници от XII, XVII и XVIII век, стематографиите на Витезович и Жефарович, Паисиевата история и нейните преписки през II половина на XIX век и т.н.

Лъвчето с корона е избраното историческо доказателство за българската държавност в печатите на революционните комитети и въстанически знамена до Освобождението. Короната е символът на възроденото Трето Българско царство.

"Социалистическата революция" от 9 септември 1944 г. подчини България на чужди имперски интереси и потъпка б-вековната историческа традиция на българския държавен герб в името на "комунистическия интернационализъм" с неговата пролетарска символика - чук, сърп, житни класове, червена петолъчка.

"Десети ноември" обеща декомунизация на обществото. Вече четири години от началото на демократичните промени в страната ръководството на държавата твърди навсякъде пред целия свят, че в България няма тоталитаризъм, няма диктатура, но историческата традиция, израз на националното ни достойнство, стои под въпрос.

Полша, Унгария и Чехия вече върнаха короната в своите гербове. А още през XVII век Паисий написа: "От всички славянски народи най-славни са били българите. Първо те нарекли владетелите си царе, първо те са имали патриарх, първо те се покръстили..."

И днес, в навечерието на 22 септември - историческия връх на извоюваната от народа и обявена от Цар Фердинанд независимост на Третото Българско царство, ние категорично заявяваме:
БЪЛГАРИЯ Е НАД ВСИЧКИ, ГОСПОДА!

Достойни са българите, които тачат нейната история и отстояват нейната независимост!

НЕ ПОСЯГАЙТЕ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНИЯ ГЕРБ! БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НЯМА ДА ПРОСТИ И ТОВА КОЩУНСТВО.

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

София, 6 септември 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 15 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ДЕЙНОСТТА НА НЕРЕГИСТРИРАНИ РЕЛИГИОЗНИ СЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ГОЛЯМА ОБЩИНА. Документът е адресиран до Българския патриарх Максим, до Главна прокуратура, до Министерството на вътрешните работи, до Министерството на науката и образованието и до средствата за масова информация.


ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,
ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На 1 септември 1993 г. нерегистрираната религиозна секта "Слово за живот" на Улф Екман в разрез с българското законодателство, но с разрешение на кмета на Столична голяма община проф. Александър Янчулев откри 8-месечен курс под формата на учебна година в зала "Сливница" в София. Колко получава господин кметът за съдействието му на антибългарски формирования като "Слово за живот"?

Дейността и стратегията на подобни секти да разлагат българската православна и национална общност са част от геополитическия заговор срещу България, който се реализира със съдействието на държавния глава Желю Желев, правителството на Любен Беров и парламента, престъпното бездействие на които е тъждествено на съдействие.

Обръщайки внимание на Главна прокуратура, Българската национално-радикална партия настоява да се вземат, в съгласие с Българската конституция и законодателство, бързи и решителни юридически мерки срещу тази и подобни на нея секти, разрушаващи българската национална духовност и обществен ред и настройващи подрастващото поколение срещу родовия му корен и националните ценности. Българската национално-радикална партия /БНРП/ безрезервно подкрепя потърпевшите родители в борбата им за спасяване на децата им от сатанинската отрова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП:

д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 15 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КЪМ КОМУНИСТИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до средствата за масова информация.


СКЪПИ ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ КОМУНИСТИ,

Удари дванадесетият час, когато трябва да си кажем истината такава, каквато е. Стига вече лъжи, заблуди, измами и инсинуации. Ренегатите и предателите оскверниха марксизма-ленинизма. Те действаха и продължават да действат разложително и унищожително. Внедрената в партията след 1926 г. полицейска агентура от полицейските началници Праматаров, Игов, Икономов, Бичев, Гешев и др. направи всичко необходимо да компрометира социализма, марксизма-ленинизма и комунизма. Те действаха и пипаха с кадифени ръкавици. При създаването на Българската работническа партия /БРП/ през 1927 г. те са внедрили толкова свои кадри, колкото са им били необходими. Гешев през периода от 1941 г. до 9 септември 1944 г. е внедрил в почти всички партизански части и съединения на командирски длъжности свои доверени лица, за което точни сведения даваше Атанас Кирчев. Тези Гешеви кадри още на 9 септември 1944 г., както свидетелства съпругата на акад. Тодор Павлов, са завзели важните ръководни и командни длъжности в партийния, държавния и стопанския сектор. Те са дирижирали, командвали и направлявали строителството на социализма, а сега се спотайват в СДС, БСП, ДПС, НСД. Те са и в много извънпарламентарни партии и движения. Те са най-много в Българския антифашистки съюз /БАС/, прославил се като антикомунистическо формирование. Те ръководят всички разложителни процеси. През 1991 г. те не позволиха на ВС на БСП да създаде предизборна коалиция с БКП, въпреки че им предложихме 9 писмени предложения. Те и сега не желаят даже да отговорят на ЦК на БКП на направените им от 14 май 1992 г. досега осем писмени предложения до Жан Виденов, Клара Маринова, Красимир Премянов и Нора Ананиева за създаване на Съюз на левите сили между БКП и БСП и не за друго, а защото членската маса на БСП все още се състои от бивши членове на БКП. Тяхната дилема е разделяй и владей. Те извършиха груби фалшификации и мошеничества при провеждането на референдума за смяна името на партията. Те грубо нарушиха Устава на БКП, който беше приет от тях на XIV извънреден конгрес на БКП. Те създадоха кръгла маса с партии, които те създадоха. Тези партии бяха нелегитимни. Нито една от тях не беше регистрирана в съда, но те диктуваха на Народното събрание какви антинародни и антиконституционни закони да приемат. За никого не е тайна, че тези тъмни сили извършиха суперревизионистичния преврат през април 1956 г., който на 10 ноември 1989 г. прерасна във фашистка контрареволюция. Днес на власт в България е фашизмът. СДС, ДПС, НСД и БСП са парламентарни фашистки сили, независимо под какви имена се крият и спотайват - всички имат една цел. А тя е да се ликвидират социалистическите завоевания и да върнат на власт експлоататорите, черноборсаджиите, спекулантите, фабрикантите, едрите земевладелци /кулаците/, които ще живеят като бъбреци в лой, а народът ще гладува, ще мизерува, ще голотува и ще им чиракува. Техните деца ще учат където си пожелаят, а вашите деца, скъпи комунисти и трудови хора, ще им робуват. Те ще останат без образование. Вие все още вярвате на измамите, на лъжите и на заблудите на Изпълнителното бюро /ИБ/ на ВС на БСП, че са сменили името на партията с тактическа цел, за да оцелее партията. Това не е вярно. От какво да оцелее? Те смениха името й, за да може част от корумпираните лъжекомунисти и престъпниците, които от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. грабиха и ограбваха България и трудовия народ, да се скрият зад името на променящата се БСП, за да продължат да грабят и да доограбват и малкото останало. Те са днешните богаташи и милионери. Те са червената буржоазия. Синята буржоазия си прилича досущ като две капки вода с червената. Те вече две години гребат с пълни шепи, за да се изравнят със събратята си от БСП. Синята и червената мафия са двете страни на една и съща монета. Те с взаимни усилия разгромиха, разграбиха и разпродадоха имуществото на ТКЗС. Те умишлено унищожиха животновъдството. Ликвидационните съвети са им превеждали милиони левове, които след това Народното събрание /НС/ им опрости. Това са престъпници. Престъпници са и тези, които ги прикриват и толерират. Тези престъпници са в по-голямата си част бивши номенклатурни кадри от елита на Т. Живков. Те след името смениха и идеологията на партията. Те смениха и социалистическата система с капиталистическа. Те са за реституцията, за приватизацията, за шоковата пазарна икономика, за декомунизацията. Те са за пълната реставрация на капитализма. Не случайно във вестник "Дума" от 2 август 1993 г. Жан Виденов подчертава, че БСП няма да свърне на пътя на промяната. Да това е така. Той най-после каза истината. Та нали със СДС изпълняват една и съща програма. Представители на СДС, ДПС, БСП и много от извънпарламентарните партии вече години наред като кучета клечат пред вратите на Симеон Кобургготски, за да го върнат на престола.

Скъпи комунисти, вие и досега все още сляпо вярвате на тези въжеиграчи, хамелеони, ренегати и предатели, че са все още комунисти. Та те никога не са били комунисти. Докога ще им вярвате и ще живеете със самоизмамата, че са комунисти. Вие не можете все още да се опомните, че те са предатели. Предатели са и всички други формирования, създадени от тях за борба против БКП. Те ги създадоха под формата на разни бекапета с представки и с наставки, защото се страхуват от една-единна монолитна и сплотена БКП. Враговете на комунизма се вбесиха, че на 21 юли 1990 г. се сляха съществуващите дотогава БКП с три свои организации в с. Голям Върбовник, създадена на 27 март 1990 г., в жк. "Стрелбище" - София, създадена на 30 март 1993 г., и в с. Сапарево, Станкедимитровско, с Партията на трудовия народ /ПТН/, създадена на б септември 1985 г. в ливадите на с. Голям Върбовник - като легална форма на нелегалната БКП. На 25 април 1990 г. ПТН беше легализирана, а на 21 юли 1990 г. се сля с БКП и преустанови съществуването си. Тогава беше много опасно да се възстанови направо БКП, защото ръководителите на БСП и на СДС водеха разюздана антикомунистическа истерия. Те просто щяха да ни избият. Необходимо беше да се маневрира.

Докога, другарки и другари комунисти, ще членувате в антикомунистическа партия, каквато е БСП с нейните фракции?

/Пресслужба "Куриер"/


10:40:00    
15.09.1993 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!