15 февруари 1991

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                              БРОЙ 33 /308/

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ”, СЪСТОЯЛА СЕ НА 3 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


НИЕ, УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ", РАТУВАМЕ ЗА НОВ ТИП ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ - НАРОДНИ КОМИТЕТИ, ПРЪСНАТИ ИЗ ЦЯЛАТА СТРАНА.

ВЪЗРАЗЯВАМЕ СРЕЩУ КРИВОРАЗБРАНАТА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ВЗИМАНЕТО НА СЪДБОНОСНИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД РЕШЕНИЯ САМО ОТ ГРУПА ЛИДЕРИ И ЕКСПЕРТИ.

НЕ ОДОБРЯВАМЕ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ПРИЧИНИТЕ В СЛЕДСТВИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ЕДИНСТВЕНО С ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ, БЕЗ ДА СА НАЛИЦЕ ОРГАНИЗАЦИОННО, ТЕХНИЧЕСКО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКО, ПОТРЕБИТЕЛСКО, КАЧЕСТВЕНО, СТОКОВО И КАКВИТО И ДА Е ДРУГИ ПОКРИТИЯ. В МОМЕНТА ВМЕСТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО СЕ ПРОВЕЖДА БЕЗПАЗАРЕН ГРАБЕЖ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ИКОНОМИКАТА Е КАТО ЕДИН КОН, КОЙТО Е ПОВАЛЕН НА ЗЕМЯТА И ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОДЪЛЖАВА ДА ГО БИЕ, ЗА ДА ГО ИЗПРАВИ НА КРАКА. ЗАПАДНИТЕ КОНСУЛТАНТИ НЕ МОГАТ ДА РАЗБЕРАТ, ЧЕ СОЦИАЛНО СЛАБ Е ЦЯЛ ЕДИН НАРОД, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА, И НЕ СЕ КАСАЕ САМО ДО СОЦИАЛНО СЛАБИ КАТЕГОРИИ.

СТАРИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ ОТ ТОТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ, МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА, ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, УЧАСТИЕТО В МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ВСЕ ОЩЕ ЧАКАТ РАЗГРАЖДАНЕ. НЕЕФЕКТИВНО И НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СЕ РАЗПИЛЯВАТ ОГРОМНИ СРЕДСТВА В ЛЕВОВЕ И ВАЛУТА. СРЕДСТВАТА СЕ НАМИРАТ В ПРЕИМЕНУВАНИТЕ В ДЪРЖАВНИ ФИРМИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВЪОБЩЕ НЕ МОЖЕ ДА СТАВА ДУМА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ С ЧАСТНИТЕ ФИРМИ И ЛИЦА.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" /ПФП/ ПРЕДЛАГА НОБ ПОДХОД В СОЦИАЛНО-ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ НА ИКОНОМИКАТА - ДА СЕ ЗАПОЧНЕ С НОВА ТРУДОВА И СОЦИАЛНА МОТИВАЦИЯ, НОВ ИНЖЕНЕРЕН И СОЦИАЛЕН, ОРГАНИЗАЦИОНЕН И ТЕХНИЧЕСКИ КОМФОРТ, НОВИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРУДА И НОВА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ТЕОРИЯ; ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВАТА НА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ КАТО НАЙ-ГЪВКАВА, ПРОСПЕРИРАША И ПЕЧЕЛИВША; ПЪЛНА, КОМПЛЕКСНА, ПОЕТАПНА ПРИВАТИЗАЦИЯ; НЕ КАКЪВ ДА Е ПАЗАРЕН МОДЕЛ, А СОЦИАЛНО-ПАЗАРЕН - КАТО СТАРТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ, И ЕДВА ТОГАВА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ЦЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ. ПОВИШАВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ФАКТИЧЕСКИТЕ РАЗХОДИ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ПОВИШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ СВОЙСТВА И ИЗИСКУЕМОТО СЕ КАЧЕСТВО, ПРИ НАЛИЧИЕ НА КОНКУРЕНЦИЯ И ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ, ПООЩРЯВАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА. ОМАГЬОСАНИЯТ КРЪГ "ЦЕНИ-ЗАПЛАТИ-ЦЕНИ" НЯМА ДА ДОВЕДЕ ДО РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ. ГОДИНИ НАРЕД ТРУДЪТ В БЪЛГАРИЯ СЕ ЗАПЛАЩА МНОГОКРАТНО ПО-НИСКО, ОТКОЛКОТО В РАЗВИТИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ. ТОВА Е ПРИНИЗИЛО ИЗИСКВАНИЯТА, РАВНИЩЕТО И ТЕМПОВЕТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО. ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЧНЕ С ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРЕДЛАГАНЕТО, ЗА ДА СЕ ОТГОВОРИ НА ТЪРСЕНЕТО И НА ПАЗАРА.

ЕВРОПА ЧАКА ДОСТОЕН ПАРТНЬОР, А НЕ ПРОСЯК. ЩЕ МИНАТ ГОДИНИ, ДОКАТО СЕ ПОДГОТВИМ ЗА ВЛИЗАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.

ПОКАЧВАНЕТО НА ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ НЕ Е САМОЦЕЛ, КАКТО В МОМЕНТА, А СРЕДСТВО ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КРЕДИТИТЕ, ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, СТИМУЛИРАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ФОРУУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ЗАСТАВА ЗАД СРЕДНИЯ БЪЛГАРИН, ДРЕБНИЯ СОБСТВЕНИК-ПРОИЗВОДИТЕЛ, ИНТЕЛЕГЕНЦИЯТА И МЛАДЕЖТА, КОИТО ТРЯБВА ДА СТАНАТ БОГАТИ В БЛАГОДЕНСТВАЩА ДЪРЖАВА. 

ПФП ЗАСТАВА ЗАД СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ КАТЕГОРИИ, КОИТО ИМАТ НУЖДА ОТ ОСОБЕНА ЗАКРИЛА, ПОМОЩ И НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

ПФП ПРЕДЛАГА ПРЕОБРАЗЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ С НОВИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ; НОВ ИКОНОМИЧЕСКИ, СОЦИАЛЕН И ПРАВОВ РЕД, КОЙТО ДА ОСВОБОЖДАВА ИНИЦИАТИВАТА И ТВОРЧЕСТВОТО; ДА СТИМУЛИРА ПРИВЛИЧАНЕТО И НА ЧУЖДИ КАПИТАЛИ, РЕИНВЕСТИЦИИ И ПЕЧАЛБИ; РАЗВИТИЕ НА СВОБОДНИ БЕЗМИТНИ ЗОНИ, КОИТО ДА СЕ ПРЕВЪРНАТ В ЕТАЛОНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО-ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА В СТРАНАТА.

ЗАЩО С ЕДНА ПАРИЧНА РЕФОРМА НЕ СЕ ПРИБЕРАТ "МРЪСНИТЕ" СПЕКУЛАТИВНИ ПАРИ В ЛЕВОВЕ И ВАЛУТА НАД ОПРЕДЕЛЕНА ГРАНИЦА? ДОКОГА ЗА ВСИЧКО ЩЕ ПЛАЩА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД? КЪДЕ Е МЯСТОТО И РОЛЯТА НА РЕГУЛАТИВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ДЪРЖАВАТА?

ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА, СОЦИАЛНАТА И МОРАЛНАТА КАТАСТРОФА ВСЕ ОЩЕ СА НА СВОБОДА, А ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ И НАКАЗАНИ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ИМ ДЕЙНОСТ.

ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВА ХАРТАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И В ТАЗИ ВРЪЗКА ПФП ПРЕДЛАГА СЪЗДАВАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ДА ИЗСЛЕДВАТ И ДА ГАРАНТИРАТ ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ, КАТО НАПРИМЕР ИНСТИТУТ ПО СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ.

ОБЩЕСТВОТО ТРЯБВА ДА РЕАБИЛИТИРА МОРАЛНО ВСИЧКИ РЕПРЕСИРАНИ ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ И ДА ГИ ИЗВЕДЕ НА ВОДЕЩИ ПОЗИЦИИ, КАТО ВЪЗВЪРНЕ ДОВЕРИЕТО КЪМ ТЯХ.

НЕ СЪВЕТСКО ПРЕУСТРОЙСТВО! НЕ КОМУНИСТИЧЕСКА ПРОМЯНА! НЕ ШОКОВА ТЕРАПИЯ И БАЛЦЕРОВИЧ СЛЕД ДЕСЕТГОДИШНИ СТРАДАНИЯ КАТО ПОЛША, А БЪЛГАРСКО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ С УЧАСТИЕТО НА ЦЕЛИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ЕДНА ДОСТОЙНА ЗА УВАЖЕНИЕ НАЦИЯ. ПОВЕЧЕ НОВИ ПРОИЗВОДСТВА ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ С БЪЛГАРСКА МАРКА, УСТАНОВЯВАНЕ НА ЧАСТНА ВЪТРЕШНА КОНВЕРТИРУЕМОСТ НА ЛЕВА, НАМАЛЯВАНЕ НА ПАРИЧНАТА МАСА В ОБРЪЩЕНИЕ ДО РАЗМЕРА НА НЕЙНОТО СТОКОВО И ЗЛАТНО ПОКРИТИЕ. ПРЕЛИВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В ДЪРЖАВАТА НЕ Е ИЗХОД ОТ КРИЗАТА. ПАРИЧНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЩЕ СЕ УВЕЛИЧАТ ОТ ПРЕДПРИЕМЧИВОСТ, СМЕЛОСТ, УМЕНИЕ ДА СЕ УПРАВЛЯВА СОБСТВЕНОСТТА, ОТ НОВА ИНВЕСТИЦИОННА, БАНКОВА, КРЕДИТНА, ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА, ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МАРКЕТИНГ, НОВ ОРГАНИЗАЦИОНЕН И СОЦИАЛЕН КЛИМААТ.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ЩЕ СЛЕЕ ДЕМОКРАЦИЯТА С НОВ ТИП СОЦИАЛНО-ПАЗАРЕН МОДЕЛ И НОВИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПОВИШАТ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И ЩЕ ГАРАНТИРАТ БЛАГОДЕНСТВИЕ.

ВРЕМЕНЕН ОПЕРАТИВЕН ЩАБ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ПФ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1. ПРОФ. Д.И.Н. СИЙКА ГЕОРГИЕВА
2. АНГЕЛ МОЛЛОВ

СОФИЯ, 3 ФЕВРУАРИ 1991 Г.                /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /РКЗНИ/ - СОФИЯ, ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО МИНИСТЪРА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ГОСПОДА, НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ И СЪМИШЛЕНИЦИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /РКЗНИ/ - СОФИЯ, СМЕ ВЪЗМУТЕНИ ОТ ВАШАТА ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ И БЕЗДЕЙСТВИЕТО ВИ СПРЯМО НАРУШЕНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И НА ЧЛЕН 11, ГЛАВА I; ЧЛЕН 45, АЛИНЕЯ 7; ЧЛЕН 53, АЛИНЕЯ 4 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ БЪЛГАРСКИТЕ МЮСЮЛМАНИ, ПОДСТРЕКАВАНИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/.

МНОГОБРОЙНИТЕ ФАКТИ, ПРЕДСТАВЕНИ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ, СЕ ОМАЛОВАЖАВАТ И КРИЯТ
УМИШЛЕНО ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ТЕЗИ ФАКТИ ДОКАЗВАТ, ЧЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ НАРУШЕНИЯ, КОИТО ВЪВ ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ И СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ СЕ НАКАЗВАТ НАЙ-СТРОГО.

ЗАРАДИ БОРБАТА ЗА ВЛАСТ, ЗА СПАСЯВАНЕТО НА ВИНОВНИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА, БОРБАТА ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ВИЕ СТАНАХТЕ СЪУЧАСТНИЦИ В ПОТЪПКВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИЯТА, ПРЕДИ ДА Е СЪЗДАДЕНА НОВА, И ЗАД ГЪРБА НА НАРОДА РУШИТЕ БЪЛГАРИЯ.

ВИЕ СТЪПКАХТЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 15 ЯНУАРИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС. ВИЕ ОТМЕНИХТЕ ЗАКОНА ЗА ИМЕНАТА, СЛЕД КАТО 306 000 БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СИ ВЪЗСТАНОВИХА ИМЕНАТА С ОКОНЧАНИЯ И ВЪВЕДОХТЕ НОВ ЗАКОН, С КОЙТО УЗАКОНИХТЕ ТУРСКА ИМЕННА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ.

ВИЕ СЪЗДАДОХТЕ И РЕГИСТРИРАХТЕ ДПС. ВИЕ ПРЕВЪРНАХТЕ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В НЕОФИЦИАЛЕН ЗА БЛИЗО ЕДНА ТРЕТА ОТ БЪЛГАРИЯ. ВИЕ ЩЕ РАЗРЕШИТЕ ПРАВО И НА САМООПРЕДЕЛЯНЕ. ВИЕ СЕГА СЕ ОПИТВАТЕ ДА ЗАОБИКОЛИТЕ КОНСТИТУЦИЯТА И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ И ДА ВЪВЕДЕТЕ ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, ВИЕ СЕ ИЗЯВИХТЕ КАТО ГЛАВЕН ОРГАНИЗАТОР И ПРОВОДНИК НА АМЕРИКАНСКАТА СТРАТЕГИЯ И ПАНТЮРКИЗМА В БЪЛГАРИЯ.
ВМЕСТО ДА ПРИЛОЖИТЕ ОПИТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ, ВИЕ В ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС ЗАКОНИТЕ ИЗВЪРШВАТЕ УМИШЛЕНО РЕДИЦА ОТСТЪПКИ ПРЕД МЮСЮЛМАНИТЕ. ТЕЗИ ОТСТЪПКИ СА ЛИШЕНИ ОТ ПРАВНА ОСНОВА И ПОРАЖДАТ ВЪЛНА ОТ НОВИ ПАНТЮРКИСТКИ ИСКАНИЯ. ВСИЧКО, КОЕТО БЪЛГАРСКИ МЮСЮЛМАНИ ИСКАТ, НАЛАГАТ, ИЗВЪРШВАТ, ВОДИ ДО СЪЗДАВАНЕ НА ТУРСКИ НАРОД С ТУРСКО НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ, ЕЗИК И КУЛТУРА. ВАШАТА ПОЛИТИКА, ГОСПОДА, Е НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО.

САМО БЪЛГАРИН БЕЗ РОДОВА И ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ МОЖЕ ДА НЕ РАЗЛИЧИ ВЪЛКА ОТ АГНЕТО И ДА НЕ ПРОЗРЕ, ЧЕ ИСКАНИЯТА НА ДПС, ОЧАКВАНИЯТ ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА, ИЗБОРНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ НИ ЗАСТРАШАВАТ С АВТОНОМНА, КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА, ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНА, ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ДЕМОГРАФСКА И И ТЕРИТОРИАЛНА ОБОСОБЕНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕ С ТУРСКО САМОСЪЗНАНИЕ.

ВИЕ СТЕ СЛЕПИ И ГЛУХИ, И ТО ПРИ ПОЛОЖЕНИЕ, ЧЕ ТУРСКИЯТ НАЦИОНАЛИЗЪМ Е ФЕНОМЕН В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И Е ИЗДИГНАТ В РАНГ НА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЗА СМИЛАНЕ НА ДРУГИ НАРОДИ.

ВИЕ НЕ СЕ ПОУЧАВАТЕ ОТ СЪБИТИЯТА В ЛИВАН, КИПЪР, КОСОВО, ГЮМЮРДЖИНА, ТЕТОВО, КИЧЕВО, АРМЕНИЯ, АЗЪРБЕЙДЖАН. КОИ СТЕ ВИЕ? ЗАЩО ДОПУСНАХТЕ АНТИБЪЛГАРЩИНАТА ДА ВИЛНЕЕ И БЪЛГАРИЯ ДА НЕ ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ?

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, БОРБАТА НА ДПС ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ, КОЯТО ВИЕ ПОДПОМАГАТЕ, Е НЕЗАКОННА.

1. ЧЛЕН 45, АЛИНЕЯ 7 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА РАЗРЕШАВА ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, БЕЗ ДА Е УКАЗАНО, ЧЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ И БЕЗ ДА Е КАЗАНО КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СА ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД.

2. МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПОЗВОЛЯВАТ РЕЛИГИЯТА ДА СЕ ИЗУЧАВА НА ЖЕЛАНИЯ ЕЗИК, НО И ТАМ НЕ Е ФИКСИРАНО МЯСТО ЗА ИЗУЧАВАНЕ.

3. СЪГЛАСНО ПРИНЦИПА НА ООН ЗА СУВЕРЕНИТЕТА И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ; ЧЛЕН 27 НА ПАКТА ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА; ЧЛЕН 10 НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА СЕ ДАВА ОСНОВАНИЕ БЪЛГАРИЯ САМА ДА ОПРЕДЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СИГУРНОСТ, РЕД И ЗАКОННОСТ СТЕПЕНТА НА КОЛЕКТИВНИ МАЛЦИНСТВЕНИ ПРАВА И ДА НЕ ДОПУСКА ПРАВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩНОСТ, КОЯТО ИСТОРИЧЕСКИ ЩЕ РАЗДЕЛИ ДЪРЖАВАТА.

НАЛИЧИЕТО НА ТУРЦИЯ НЕ СЛЕДВА ДА ОТСЛАБВА, А ДА ЗАСИЛВА ТЕЗИ АРГУМЕНТИ.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ ИЗУЧАВА ТУРСКИ ЕЗИК ПОД ФОРМАТА НА АЛИАНС ИЗВЪН БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ И ПОД КОНТРОЛА НА ДЪРЖАВАТА. КАТЕГОРИЧНО ЩЕ ОТХВЪРЛЯМЕ АДМИНИСТРАТИВНО-КОМАНДНИЯ МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС, БЕЗ ДА Е ПРИЕТА НОВА КОНСТИТУЦИЯ, БЕЗ НАЛИЧИЕ НА НАУЧНООБОСНОВАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ВСЯКА ЧЕРВЕНО-СИНЯ ДЕМАГОГИЯ ЗА ПРЕНЕБРЕГВАНЕ ЗАЩИТАТА НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ ПАНТЮРКСКАТА ПАРТИЗАНЩИНА В ПАРЛАМЕН И ОБЩЕСТВОТО ЩЕ ДОВЕДЕ ДО НАРАСТВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ.

ОТГОВОРНОСТТА ЗА НЕГО И НАШИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ ПАДНЕ ВЪРХУ ВАС.

                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   Х   X

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ В ДЖЕБЕЛ, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ. ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪРА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


НА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПРОВЕДЕНА НА 9 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА В ГР.ДЖЕБЕЛ, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ, НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ОТ ОБЩИНАТА, ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ПОДКРЕПЯМЕ РОДИТЕЛСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, КОЯТО ИЗРАЗЯВА СВОЕТО НЕДОВОСТВО ОТ НЕРЕШАВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НАРЕД С ДРУГИТЕ ПРЕДМЕТИ.

НАСТОЯВАМЕ ДА БЪДЕ СПАЗЕНО КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВО НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА РЕПУБЛИКАТА ДА ИЗУЧАВА СВОЯ МАТЕРЕН ЕЗИК И ИСКАМЕ ПРЕЗИДЕНТСТВОТО, КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО КЪМ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОСВЕТАТА ДА ИЗРАЗЯТ ЯСНО СТАНОВИЩЕТО СИ ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАПОЧВАНЕТО НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК. ЗАБАВЯНЕТО НА РЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ ЩЕ СЪЗДАВА ДОПЪЛНИТЕЛНО НАПРЕЖЕНИЕ В НАШИЯ РАЙОН.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО НА ДПС:
АЛИОСМАН ЯШАР

ДЖЕБЕЛ, 9 ФЕВРУАРИ 1991 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОСНОВНИТЕ ТЕЗИ ЗА СПАСЯВАНЕТО НА БЕСАРАБСКО-БЪЛГАРСКОТО СЪЗНАНИЕ, ЕЗИК И КУЛТУРА, ПРЕДЛОЖЕНИ ОТ БЕСАРАБСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ". ДОКУМЕНТЪТ Е ДОНЕСЕН В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДРУЖЕСТВОТО Г-Н НИКОЛА СПИРИДОНОВ ВЕЛИЗАРОВ ОЩЕ В НАЧАЛОТО НА ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА, НО НИТО ЕДНА ОФИЦИАЛНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ СРЕДСТВО ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НЕ СА МУ ОБЪРНАЛИ НЕОБХОДИМОТО ВНИМАНИЕ.


- ВЪЗРАЖДАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ ТРАДИЦИИ, ОБИЧАИ, ХРИСТИЯНСКА И СВЕТСКА БЪЛГАРСКА КУЛТУРА ПОСРЕДСТВОМ СЪВМЕСТНИ МЕРОПРИЯТИЯ - ОБЩУВАНЕ НА ЖИТЕЛИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ОТ ОДЕСКА ОБЛАСТ /БЕСАРАБИЯ/, СЪТРУДНИЧЕТВО, ОБМЯНА НА СПЕЦИАЛИСТИ, УЧЕНИЦИ, СТУДЕНТИ И ДРУГИ, С ЦЕЛ ДА СЕ СЪЗДАДЕ СЪВМЕСТНА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ЗА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

- СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПЪТУВАНИЯ МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ. МАРШРУТ ПО ВОДА: РУСЕ - ИЗМАИЛ; ВАРНА - БЕЛГОРОД - ДНЕСТРОВСКИ. МАРШРУТ ПО МАГИСТРАЛА: РУСЕ /СИЛИСТРА/- ГАЛАЦ - РЕНИИ.
МАРШРУТ ПО ВЪЗДУХ: РУСЕ - БОЛГРАД - БЕЛГОРОД - ДНЕСТРОВСКИ.

- СКЛЮЧВАНЕ ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БЕЗВАЛУТНА ОСНОВА ЗА ЕКСКУРЗИАНТИ.

- ЮЖНА БЕСАРАБИЯ И РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЗАИМНО ДА ПРЕДСТАВЛЯВА БЕЗМИТНА ЗОНА.

- БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ, ЧЛЕНУВАЩИ В АСОЦИАЦИЯТА, ДА ИМАТ ПРАВО НА ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО, ВКЛЮЧВАЩО БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО.

- БЕСАРАБСКАТА АСОЦИАЦИЯ ДА ИМА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В ГРАДОВЕТЕ СОФИЯ, РУСЕ, ВАРНА И СЛИВЕН.

- СИЛИСТРЕНСКАТА ТЕЛЕВИЗИОННА КУЛА ДА БЪДЕ ПРИГОДЕНА ТЕХНИЧЕСКИ ТАКА, ЧЕ ДА ИМА СИГНАЛ НА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА БЕСАРАБИЯ.

- ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, КАТО ЛИЗИНГ, БАРТЕР И СТРОИТЕЛСТВО:

А/ НЕОБХОДИМО Е СТРОИТЕЛСТВО НА КУЛТУРНО-СОЦИАЛНИ ОБЕКТИ НА ЧЕРНО МОРЕ, КАТО ОБЩ ИМОТ НА СЪВМЕСТНАТА АСОЦИАЦИЯ
Б/ ДА СЕ СЪЗДАДЕ В БЕСАРАБИЯ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТЕН И НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОУЧВАНЕ НА ДИАЛЕКТНИЯ АТЛАС В БЕСАРАБИЯ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ В СССР.

- КУЛТУРНИ ВРЪЗКИ И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА БЕСАРАБСКИ ГАГАУЗИ И БЪЛГАРСКОТО ТЮРКОЕЗИЧНО НАСЕЛЕНИЕ ПО МАРШРУТ: КОМРАТ - ВАРНА - ШУМЕН - КЪРДЖАЛИ - СИЛИСТРА.

АДРЕС ЗА КОНТАКТИ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЕСАРАБСКОТО ДРУЖЕСТВО:
СССР, ОДЕСКАЯ ОБЛАСТЬ
272 300 ГР. БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ
 УЛ. "ПОБЕДА", Д. 6, КВ. 83
НИКОЛАЙ СПИРИДОНОВ ВЕЛИЗАРОВ

СОФИЯ, 2 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА".


ВЪВ ВРЪЗКА С МНОГО ЗАПИТВАНИЯ НА НАШИ СЪМИШЛЕНИЦИ ПО ПОВОД ИЗЯВЛЕНИЕТО НА Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЧЕ 14 ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПАРТИИ СА ИЗРАЗИЛИ ПОДКРЕПА НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЗАЯВЯВАМЕ:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КТК "СВОБОДА", ВКЛЮЧВАЩА 13 ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ СА КАНЕНИ НА РАЗГОВОРИ ПРИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И НЕ СМЕ ИЗРАЗЯВАЛИ ОФИЦИАЛНО ОДОБРЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ.

ИЗПОЛЗУВАМЕ СЛУЧАЯ ДА ЗАЯВИМ НАШАТА ГОЛЯМА ЗАГРИЖЕНОСТ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА В БЪЛГАРИЯ, ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ПЪРВИТЕ МЕРКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И БАВНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА РАБОТА НА ВНС.

   КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА":

   ЛИБЕРАЛНИЯ СЪЮЗ: ИВ. ГЕОРГИЕВ

   ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ: Д.БРАНКОВ
  
   НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ "ОБЕДИНЕНИЕ": И. ЕДИСОНОВ

СОФИЯ, 5 ФЕВРУАРИ 1991 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА МИТИНГ, ОРГАНИЗИРАН ОТ СДС - ПАЗАРДЖИК, НА 14 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.


ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ ДЕМОКРАТИЧНАТА НИ ОБЩЕСТВЕНОСТ Е СВИДЕТЕЛ НА УПОРИТИТЕ И НЕПРЕКЪСНАТИ ОПИТИ ОТ СТРАНА НА БСП ДА ДИСКРЕДИТИРА ЕДИН ОТ НАЙ-АКТИВНИТЕ И ДОСТОЙНИ НАРОДНИ ИЗБРАНИЦИ, ДЕПУТАТА ОТ ПАЗАРДЖИШКИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН Г-Н СТОЯН ГАНЕВ, СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА СДС. ТАЗИ ЦЕЛЕНАСОЧЕНА "СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ТРЕВОГА" ЗА ЗАКОННОСТТА НА НЕГОВИЯ ИЗБОР НЕ ПОДБИРА СРЕДСТВА И МЕТОДИ, ЗА ДА ВНУШИ НА БЪЛГАРСКИ НАРОД, ЧЕ Г-Н ГАНЕВ СЕ НАМИРА НЕЗАСЛУЖЕНО В ПАРЛАМЕНТА, ЧЕ САМИЯТ ТОЙ Е ФИГУРА СЪМНИТЕЛНА, А ГЛАСУВАНОТО МУ ОТ ИЗБИРАТЕЛИТЕ ДОВЕРИЕ НЕ Е НИЩО ДРУГО, ОСВЕН РЕЗУЛТАТ НА ЛОВКИ ИЗБОРНИ МАШИНАЦИИ. НИЕ, ДЕМОКРАТИТЕ ОТ ПАЗАРДЖИШКИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН, СЪБРАНИ НА ПРОТЕСТЕН МИТИНГ, ИЗРАЗЯВАМЕ ИСКРЕНОТО СИ ВЪЗМУЩЕНИЕ ОТ ТЕЗИ ПРОЗРАЧНИ ИНСИНУАЦИИ. ОБЩЕСТВЕНА ТАЙНА Е ЧИЙ МОНОПОЛ СА НЕПОЧТЕНИТЕ ПРЕДИЗБОРНИ, А ЗАЩО НЕ И ИЗБОРНИ ДЕЙСТВИЯ. СПОРЕД НАС АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА МАНДАТНАТА КОМИСИЯ ПО ПРОВЕРКА НА ИЗБОРА НА НАШИЯ КАНДИДАТ Е ТОЛКОВА УЧУДВАЩО КОЛКОТО Е И НЕЙНАТА ИНЕРТНОСТ, ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО ДРУГ ЕДИН СЪМНИТЕЛЕН ИЗБОР - ТОЗИ НА КАНДИДАТА НА БСП В НАШИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН Г-Н ИВАН ГЕНОВ. СЪЩИЯТ СПЕЧЕЛИ САМО С ТРИ ГЛАСА ПО ТВЪРДЕ СТРАНЕН НАЧИН. ДО ПРЕДИ ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО В С. АЛЕКО КАНДИДАТЪТ НА СДС Г-Н ВАЛЕНТИН КАРАБОЙЧЕВ ИМАШЕ ПРЕВЕС ОТ НАД 300 ГЛАСА /ДО КЪМ 19.00 Ч./, ПОДИР КОЕТО В РЕЗУЛТАТ НА ТРЕСКАВА ОРГАНИЗАЦИЯ, СЛЕД ИЗВЕСТНО ПРЕКЪСВАНЕ, КЪМ УРНИТЕ СА ОТПРАВЕНИ ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ ОТ МАЛЦИНСТВАТА И ГЛАСУВАНЕТО ПРОДЪЛЖАВА ДО ПОЛУНОЩ. В РЕЗУЛТАТ НА ТАЗИ МОБИЛИЗАЦИЯ Г-Н ИВАН ГЕНОВ СЕ ОКАЗВА ПЕЧЕЛИВШ САМО С ТРИ ГЛАСА ПОВЕЧЕ. НИМА УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ГОСПОДА ОТ МАНДАТНАТА КОМИСИЯ НЕ СА ИНФОРМИРАНИ ЗА ТОЗИ СРАМЕН ФАКТ? ПРЕД ОЧИТЕ НИ ПО ПОЗНАТИЯ И ОМРЪЗНАЛ НА ВСИЧКИИ СЦЕНАРИЙ ОТ БЛАГОСЛОВЕНИТЕ ТОТАЛИТАРНИ ВРЕМЕНА СЕ ТЪРСЯТ ПРИВИДНО ЗАКОННИ И ОМАСКАРЯВАЩИ НАЧИНИ ЗА ПУБЛИЧНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕУДОБНИТЕ, ТОЗИ ПЪТ В САМОТО ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, НИЕ СМЕ КАТЕГОРИЧНО УБЕДЕНИ, ЧЕ НЕЗАВИСИМО ОТ ВСИЧКО ПРАВДАТА ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВА. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ЛИЧНОСТИ КАТО Г-Н СТОЯН ГАНЕВ, ПОЛЗВАЩИ СЕ С ОБИЧТА И ДОВЕРИЕТО HA СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ, ОЛИЦЕТВОРЯВАТ И ЩЕ ОЛИЦЕТВОРЯВАТ НАДЕЖДИТЕ, КОИТО ВСЕ ОЩЕ ХРАНИ НАШИЯТ ИЗЦЕДЕН И ОТЧАЯН НАРОД, ЧОВЕШКИТЕ НАДЕЖДИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРАВДА, НОРМАЛЕН ЖИВОТ И СИГУРНО БЪДЕШЕ - ВСИЧКО, КОЕТО В ТОЗИ ТРАГИЧЕН ЗА СТРАНАТА НИ МОМЕНТ ЛИЦЕМЕРНО СЕ ОПИТВА ДА ОСУЕТИ В ИНТЕРЕС НА СОБСТВЕНОТО СИ ОЦЕЛЯВАНЕ ПАРТИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СПОЛУКА.

ПАЗАРДЖИК, 14 ФЕВРУАРИ 1991 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/X   X   X

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СДС В ПЕРНИК. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ОТЧИТАЙКИ УСЛОЖНЕНАТА МЕЖДУНАРОДНА ОБСТАНОВКА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В СССР, КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ НА СДС - ПЕРНИК, СМЯТА, ЧЕ ПРИСЪСТВИЕТО НА КГБ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е ГРУБО ВМЕШАТЕЛСТВО ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА СУВЕРЕННА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ.

ОТЧИТАЙКИ И РЕАЛНИТЕ ОПАСНОСТИ ОТ ВЪЗРАЖДАНЕТО НА НЕОСТАЛИНИЗМА, КС НА СДС - ПЕРНИК, НАСТОЯВА ЗА НЕЗАБАВНОТО ПОСТАВЯНЕ НА КГБ ИЗВЪН ЗАКОНА И СВОЕВРЕМЕННОТО ЕКСТРАДИРАНЕ НА АГЕНТИТЕ МУ ОТ СТРАНАТА. КС НА СДС - ПЕРНИК, НАСТОЯВА АГЕНТИТЕ НА КГБ, КОИТО СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ДА БЪДАТ НЕЗАБАВНО РАЗКОНСПИРИРАНИ И СЪДЕНИ ЗА ПРЕДАВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА СТРАНАТА НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА.

ВРЪЩАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ ИЗИСКВАТ БЪРЗИ ДЕЙСТВИЯ И ТВЪРДИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕОБРАТИМОСТ НА ПРОЦЕСА.

В ТАЗИ ВРЪЗКА Е НЕОБХОДИМА И ПОДКРЕПА НА ПОСТАВЕНИЯ ВЕЧЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЪПРОС ЗА ИЗЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ СИСТЕМАТА НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР.

РАЗПАДНАЛИЯТ СЕ ВОЕННОПОЛИТИЧЕСКИ БЛОК НА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР НЕ МОЖЕ ВЕЧЕ ДА БЪДЕ ГАРАНТ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НИ СИГУРНОСТ. ЕДИНСТВЕНИЯТ ГАРАНТ ЗА СИГУРНОСТТА НА РЕПУБЛИКАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ПЪЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ С ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ В ИКОНОМИЧЕСКО И ВОЕННОСТРАТЕГИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ.

ИНТЕРЕСИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НЕ МОГАТ ДА СЕ РЕШАВАТ ОТ ИНЕРЦИЯТА НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНФАНТИЛИТЕТ ОТ БЛИЗКОТО МИНАЛО.

ПЕРНИК, 6 ФЕВРУАРИ 1991 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 15 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "СТИМУЛИРАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО" /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОРКА НА РАЗДЕЛА Е ИЗВЕСТНАТА АМЕРИКАНСКА ИКОНОМИСТКА ГРАЦИЕЛА Д. ТЕСТА.


ТЪРГОВИЯТА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА, ПРЕДЛАГА НЕИЗБРОИМИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОВТАРЯ ГРЕШКАТА НА ПРЕДИШНИЯ ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА, КАТО СЕ ПРЕНЕБРЕГНЕ ТЪРГОВИЯТА. П.Т. БАУЕР ОТБЕЛЯЗВА, ЧЕ:

ТЪРГОВЦИТЕ СЪЗДАДОХА И РАЗШИРИХА ПАЗАРИТЕ И ПО ТОЗИ НАЧИН РАЗШИРИХА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ НА ХОРАТА ВЪЗМОЖНОСТИ ДА БЪДАТ КОНСУМАТОРИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ... ТЪРГОВИЯТА ДОКАЗА И ЧЕ Е ЛЮЛКА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА АКТИВНОСТ, НАДХВЪРЛЯЩА РАМКИТЕ НА САМАТА ТЪРГОВИЯ... ТЪРГОВИЯТА ИЗВЕДЕ НАПРЕД ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ, КОИТО ПРЕДУГАДИХА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ШАНСОВЕ И БЯХА ГОТОВИ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ТЯХ. /19/

ЗА НЕЩАСТИЕ ДОРИ И В СТРАНИТЕ С ПАЗАРНА ИКОНОМИКА ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВЦИТЕ И ПОСРЕДНИЦИТЕ ЧЕСТО БЕ КРИТИКУВАНА ИЛИ РАЗГЛЕЖДАНА KAТО НЕНУЖНА. ВМЕСТО ТОВА ТЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДАТ НАСЪРЧАВАНИ. ТЪРГОВЦИТЕ СЪЗДАВАТ ПАЗАРИ, КАТО СВЪРЗВАТ ЧРЕЗ СВОЯТА ДЕЙНОСТ ОТДАЛЕЧЕНИ ОБЛАСТИ И ДЪРЖАВИ. ТЪРГОВЦИТЕ И ПОСРЕДНИЦИТЕ ПОВИШАВАТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ИКОНОМИКАТА, КАТО СРЕЩАТ ПРОДАВАЧИТЕ И КУПУВАЧИТЕ, КОИТО ИНАЧЕ МОЖЕ И ДА НЕ БЪДАТ В СЪСТОЯНИЕ ДА ОСЪЩЕСТВЯТ СДЕЛКАТА. СПОРЕД ЛОРД БАУЕР:

МНОГОБРОЙНОСТТА НА ТЪРГОВЦИТЕ И ВЕРТИКАЛНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ НА ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ НА МНОЖЕСТВО ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СТЪПАЛА ЧЕСТО СА БИЛИ КРИТИКУВАНИ. АЗ ПОКАЗАХ, ЧЕ ТЕЗИ ИМ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОБЯСНЕНИ С ОТНОСИТЕЛНИЯ НЕДОСТИГ НА КАПИТАЛИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УМЕНИЯ, С ВЪЗМОЖНОСТТА В ТЪРГОВИЯТА ЗА ПОДМЯНА НА КАПИТАЛА С ТРУД И С НАЛИЧИЕТО НА МНОЖЕСТВО ХОРА, ГОТОВИ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ ЦЕЛОДНЕВНО ИЛИ ПОЧАСОВО С ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. /20/

ИЗГОДАТА ОТ СВОБОДНАТА ТЪРГОВИЯ ЗА ИКОНОМИКАТА КАТО ЦЯЛО ВЕЧЕ БЕШЕ ОБЯСНЕНА И ВСЕ ПАК КОНКРЕТНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА СТИМУЛИРАНЕТО НА ПРЕДПРИЕМЧИВОСТТА ОТВОРЕНАТА И СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ ПРЕДЛАГА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕИМУЩЕСТВА. /21/ ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ ИНФОРМИРА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ В ДРУГИ ОБЛАСТИ. В СЛУЧАЯ С ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ ВНОСИТЕЛИТЕ И ИЗНОСИТЕЛИТЕ, КОИТО УСТАНОВЯВАТ КОНТАКТИ С КУПУВАЧИТЕ И ПРОДАВАЧИТЕ В ДРУГИ СТРАНИ, ПРИДОБИВАТ ЦЕНЕН ОПИТ, ИНФОРМАЦИЯ И УМЕНИЯ, КОИТО СЛЕД ТОВА ПРЕДАВАТ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР. ДУМИТЕ НА ЛОРД БАУЕР ЗА НИСКОДОХОДНИТЕ АФРИКАНСКИ ДЪРЖАВИ СА ОБШОПРИЛОЖИМИ.

ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ОПИТ, НАТРУПВАН ОТ ТЪРГОВЦИТЕ, ЧЕСТО ИМ ПОМАГА ДА ОЦЕНЯТ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В ОБЛАСТИ ИЗВЪН САМАТА ТЪРГОВИЯ... ПОВЕЧЕТО ОТ ОТНОСИТЕЛНО УСПЯВАЩИТЕ ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СА БИЛИ СЪЗДАДЕНИ ОТ ТЪРГОВСКИ ФИРМИ. КАТО ПРИМЕРИ МОГАТ ДА СЕ ПОСОЧАТ ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕТО, КОЖАРСТВОТО, ПИВОВАРСТВОТО, ПРОИЗВОДСТВОТО НА САПУН, МЕБЕЛИ, ШПЕРПЛАТ, ДОБИВА НА АРАХИСОВО МАСЛО И КАНЦЕЛАРСКИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. КАПИТАЛЪТ И УМЕНИЯТА, АНГАЖИРАНИ В ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ, ОСИГУРЯВАТ СТАБИЛНА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. /22/

ОСВЕН ТОВА ТЪРГОВЦИТЕ СА ОСОБЕНО ПОДХОДЯЩИ ДА ПОМОГНАТ НА СВОИТЕ НАЦИИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ, ИЗДИГНАТИ ОТ ДРУГИ СТРАНИ ПРЕД ТЯХНАТА ПРОДУКЦИЯ. ОПИТЪТ НА ТЪРГОВЦИТЕ ОТ ТАЙВАН, ЮЖНА КОРЕЯ И ХОНКОНГ ПОЗВОЛИ НА ТЕЗИ ДЪРЖАВИ ДА НАМЕРЯТ БЪРЗО И ЕФИКАСНО ПАЗАРИ НА СВОЯТА ПРОДУКЦИЯ И ДА СЪЗДАДАТ НОВИ ПРОДУКТИ, КОИТО ДА ПРОДАВАТ В ЧУЖБИНА, КОГАТО БЯХА ИЗПРАВЕНИ ПРЕД ПРОТЕКЦИОНИЗМА НА ТЕХНИТЕ ТРАДИЦИОННИ ТЪРГОВСКИ ПАРТНЬОРИ.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СЪОБРАЖЕНИЯ

НАРОДЪТ НА БЪЛГАРИЯ, КАКТО НАРОДИТЕ НА ВСИЧКИ СТРАНИ ПО СВЕТА ЩЕ ОТГОВОРИ НА СТИМУЛИРАНЕТО НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА С ВЗРИВ ОТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА АКТИВНОСТ. ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ХИЛЯДИТЕ ОТДЕЛНИ БЪЛГАРИ, ПРЕСЛЕДВАЩИ СОБСТВЕНИЯ СИ ИНТЕРЕС, ЩЕ ИЗВЕДАТ НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА ОТ РУИНИТЕ НА СОЦИАЛИЗМА. ВЪПРЕКИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРЕЧКИ БЪЛГАРИТЕ ВЕЧЕ ПОКАЗАХА ПРИЗНАЦИ НА НЕОБХОДИМАТА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА МОЩ. КЛАСИЧЕСКИ ПРИМЕР СА УЛИЧНИТЕ ПРОДАВАЧИ.

ЧАСТНИЯТ БИЗНЕС ЩЕ СЕ РАЗВИВА МНОГО ПО-БЪРЗО В СЕКТОРА НА МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. В БЪЛГАРИЯ СЪЩЕСТВУВА ОГРОМНО НЕЗАДОВОЛЕНО ТЪРСЕНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ, КОЕТО ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЕЧЕЛИВШ ЧАСТЕН БИЗНЕС. ТОВА СЕ ОТНАСЯ СПЕЦИАЛНО ЗА ОБСЛУЖВАЩАТА СФЕРА: ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО И НА ЕДРО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ, БАНКОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО, РЕСТОРАНТИ, ПЕРАЛНИ И ДР. ТЕЗИ УСЛУГИ МОГАТ ДА СЕ СЪЗДАДАТ В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ И В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ НЯМА ДА ИЗИСКВАТ ГОЛЕМИ ИНВЕСТИЦИИ. "ВСИЧКО, ОТ КОЕТО СЕ НУЖДАЯТ, Е МЕСТЕН ПРЕДПРИЕМАЧ... НАЙ-ДОБРИЯТ ШАНС НА /ЦЕНТРАЛНА/ ЕВРОПА ЗА УСПЕШНО РАЗВИТИЕ...МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ БЪРЗОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОЦЪФТЯВАЩ ОБСЛУЖВАЩ СЕКТОР." /23/. С РАЗРАСТВАНЕТО НА ИКОНОМИКАТА ТЕЗИ ЕДНОЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ СЪЩО ЩЕ СЕ РАЗРАСТВАТ, ЩЕ ПРЕДОСТАВЯТ РАБОТНИ МЕСТА И ЩЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ УСЛУГИТЕ НА ДРУГИ ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ИМА И МНОГО ДРУГИ ОБЛАСТИ ИЗВЪН ОБСЛУЖВАНЕТО, КОИТО СА ПЛОДОРОДНА ПОЧВА ЗА ЧАСТНИЯ БИЗНЕС. МЕЖДУ ТЯХ СА РЕКОНСТРУКЦИИТЕ НА ОВЕХТЯВАЩИТЕ ЗАВОДИ И ИНФРАСТРУКТУРАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ШОСЕЙНАТА МРЕЖА И МАГИСТРАЛИТЕ. "ПРЕИЗГРАЖДАНЕТО НА ЦЕНТРАЛНОЕВРОПЕЙСКАТА ИНДУСТРИЯ МОЖЕ ДА ДАДЕ РАБОТА НА ОКОЛО 5 НА СТО ОТ ОБЩАТА РАБОТНА РЪКА В ИНДУСТРИЯТА" /24/. ЗА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА ИМА СЪЩЕСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТТА НА БОРБАТА СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РАЗРАБОТКАТА НА ЧИСТИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ И ТЕХНОЛОГИИ.

ДОСЕГАШНИЯТ БЪЛГАРСКИ ОПИТ В ОБЛАСТТА НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА Е САМО ВЪРХЪТ НА АЙСБЕРГА. ЗА ДА ОСВОБОДЯТ ПОТЕНЦИАЛА НА НАЦИЯТА, СТРАТЕЗИТЕ ТРЯБВА БЪРЗО ДА УСТАНОВЯТ ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ "ПРАВИЛА НА ИГРАТА", ЗА ДА НАПРАВЯТ НАВЛИЗАНЕТО В /И ИЗЛИЗАНЕТО ОТ/ ПАЗАРА ЛЕСНО ЗА ПОТЕНЦИАЛНИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ. ОСОБЕНО ВАЖНО Е БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ДА УСТОЯТ НА ИЗКУШЕНИЕТО ДА ПРЕДОПРЕДЕЛЯТ ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ГУБЕЩИ, КАТО УСТАНОВЯТ ПРЕФЕРЕНЦИАЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИ СЕКТОРИ ИЛИ КАТО ПРАВЯТ ПРЕЦЕНКА КОЕ Е ВАЖНО И КОЕ НЕ Е. ПОДОБЕН ТИП ПОЛИТИКА Е ПРЕТЪРПЯЛ НЕУСПЕХ НАВСЯКЪЪДЕ, КЪДЕТО Е БИЛ ПРИЛАГАН, ПОНЕЖЕ ВОДИ ДО НЕЕФЕКТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ. БЪЛГАРСКИТЕ ВЛАСТИ ТРЯБВА СЪЩО ТАКА ДА РАЗБЕРАТ ВРЪЗКИТЕ ВЪТРЕ В САМАТА ИКОНОМИКА, СПОРЕД КОИТО НЕ Е ДОСТАТЪЧНО САМО ДА РАЗРЕШИШ НА ИНДИВИДИТЕ ДА ЗАПОЧНАТ СОБСТВЕНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. ЧАСТНАТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НЕ МОЖЕ ДА ПРОЦЪФТЯВА ИЗОЛИРАНО В ЕДНА ОБЛАСТ, АКО ДРУГИТЕ ОБЛАСТИ СА ОГРАНИЧЕНИ. ПРИМЕРЪТ С ЧЕШКИТЕ БОЯДЖИИ УБЕДИТЕЛНО ДОКАЗВА ТАЗИ ТЕЗА.

                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”: СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:22:54    15-02-1991