16 август 1991

София, 16 август 1991 година
        Брой 160 (435)

Ръководител Пресслужба Куриер" Стефан Господинов


София, 16 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО ВЪЗВАНИЕ ЗА МИРНА И ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩО НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ, ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ПАРТИЯТА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ И ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ. СПОРАЗУМЕНИЕТО БЕШЕ ПОДПИСАНО НА 15 АВГУСТ 1991 Г. В СОФИЯ ОТ ЛИДЕРИТЕ НА ПАРТИИТЕ: АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ВЪЛКАН ВЕРГИЕВ, КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ, РУМЕН ПОПОВ, ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА И КОНСТАНТИН АДЖАРОВ.


България отново е пред избор. Той е съдбовен за Отечеството, за всяко българско семейство, за всеки гражданин. От него зависи дали родината ни ще съхрани българската държавност, националните идеали и добродетели, дали ще стане стабилна и преуспяваща страна - желан дом за трудолюбивите и предприемчивите, където законът гарантира свободите и правата на всеки, или за пореден път ще бъде жертва на партийните страсти, на жаждата за власт на хора, обърнали гръб на националното достойнство и пренебрегващи националните интереси.

Страната ни е пред изключително сериозни проблеми. Отлагането на тяхното решаване ще доведе до непредвидими последици.

Днес всеки е длъжен да заяви ясна позиция, да поеме своята отговорност. Затова ние,
 
БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ,
БЪЛГАРСКАТА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ,
ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ,
ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА,
ПАРТИЯТА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ И ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ

се обединяваме в предизборен съюз. Ние сме различни. Обединява ни общата цел:

Да запазим мира в страната!
Да защитим демокрацията!
Да спрем обедняването на хората!
Да дадем шанс на младите!
Да съхраним българския дух и култура!
Да гарантираме личната сигурност, реда и спокойствието!
Да защитим националната сигурност на България - единна и неделима!

Нашият съюз е открит за всяка политическа сила, която споделя тези цели. Ние призоваваме за подкрепа и обществените организации, обединения и движения.

Обръщаме се към вас, избиратели от града и селото, от всички възрасти, с различни идейни и религиозни убеждения:

Да направим спасителния избор за България!

София, 15 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 август - Следват предоставените за разпространение пълни текстове на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА СДС ВЪВ ВАРНА С УЧАСТИЕТО НА РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА БСДП, ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, КЛУБА ЗА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ И НА ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ.


Днес, 12 август 1991 година във Варна бе учреден Политически консултативен съвет на СДС на базата на подписано предизборно споразумение между регионалните организации на БСДП, Зелената партия, Клуба за либерална демокрация и Социалдемократическия съюз на жените. Споразумението остава открито за всички организации от СДС и демократичната опозиция, които споделят идеите на либералната демокрация и на социалдемокрацията.

В предизборната кампания ние ще работим заедно за нашите кандидати, като проявяваме толерантност към партньорите си от СДС-национално движение.


*  *  *


ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

Във връзка с предстоящата предизборна кампания за парламент и местни органи на управление на база на споразумението на политическите сили,членуващи в СДС, сключено на 20 юли 1991 г., и създаването на Национален политически консултативен съвет на 7 август 1991 г., партиите и движенията, членове на СДС - Варна, се споразумяват:

1. Договарящите се страни приемат следните основни принципи:

а/ Безусловно отричане на тоталитарната система. Привързаност към идеята за мирен преход към демокрация и отричане на насилието и заплахата с насилие като форма за решаване на политическите проблеми.

б/ Зачитане на народната воля, изразена чрез свободни и демократични избори. Убеденост, че само по пътя на парламентарната демокрация могат да бъдат решени проблемите на страната.

в/ Признаване на върховенството на конституцията, законите и породения от тях ред, като регулатори на обществените отношения.

г/ Търсене на отговорност от виновните за националната катастрофа и за извършените в миналото престъпления с всички законни средства и сцялата строгост на закона.

д/ Отнемане в полза на държавата на незаконно придобитото имущество на БСП и сателитните й организации по законов и съдебен път.

е/ Придържане към учредителната декларация на СДС от 7 декември 1989 година.

2. Страните по споразумението се задължават:

а/ Да зачитат правото на всяка от организациите да запази и развива своята идейна и организационна идентичност.

б/ Да приемат важни политически решения, ангажиращи всички страни, само при постигане на общо съгласие.

в/ Да се информират за важни политически решения и при възможност да изразяват в подходяща форма своята взаимна подкрепа.

г/ Да проявяват толерантност и уважение в своите взаимоотношения,

д/ Всяка организация, прокламирайки общите цели на СДС, запазва правото си в рамките на общата предизборна кампания да разяснява своите виждания за постигане на целите, посочени в предизборната си платформа. Кампанията да премине преди всичко с подчертаване на новото и положителното в платформата, а не под знака на отрицанието. Спечелилите изборите кандидати се задължават да действат за реализиране на общите цели на СДС.

е/ След изборите за парламент и местни органи за управление политическите сили от коалицията подписват ново споразумение на базата на изборните резултати и конкретната политическа обстановка.

3. Отношение към други опозиционни организации

Страните ще поддържат коректни отношения с всички опозиционни организации и ще сътрудничат с тези, чиито цели съвпадат с целите на СДС.

4. Във връзка с процедурните въпроси на предстоящите избори страните се споразумяват за следното:

а/ Страните по споразумението изграждат общ предизборен център за предстоящата предизборна кампания.

б/ Отделни страни по споразумението могат да се изявяват самостоятелно или чрез общи листи. В последния случай въпросът за състава на избирателната листа се решава със споразумение между организациите, участващи в нея.

в/ След приемането на нов избирателен закон страните ще уточнят процедурата по издигането на кандидатурите и провеждането на обща избирателна кампания.

5. Влизане на споразумението в сила

а/ Споразумението е отворено за всички партии и организации, които ще участват в изборите и приемат условията на това споразумение.

б/ На 12 август 1991 г. настоящото споразумение влиза в сила за страните, които са го подписали към тази дата, и остава отворено за допълнително присъединяване.

ПОДПИСАЛИ СПОРАЗУМЕНИЕТО:

За БСДП - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Димитров
ЗА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Крачунова
ЗА КЛУБ ЗА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Мицев
ЗА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ - ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Василева

Варна, 12 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
КОНЦЕПЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА БЪЛГАРИЯ /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ДОПЪЛНЕНА И РАЗШИРЕНА СЛЕД 38-Я ПАРТИЕН КОНГРЕС /23-25 МАРТ 1991 Г., СОФИЯ/.


ЗА НЕВОЕННИТЕ ФАКТОРИ НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Като отчита реалностите в съвременния взаимнообвързан свят, насоките на общите усилия към разведряване и укрепване на доверието и международната сигурност, БСДП смята, че следва да се активизират някои невоенни фактори на силата, оказващи положително влияние върху НС.

Икономическият фактор е един от основните фундаменти на стабилността на държавата и играе определяща роля за укрепване на НС. Това налага необходимостта от ускоряване на икономическата реформа, неутрализиране на някои задържащи и негативни явления и процеси в различни области и сектори на националното стопанство. Специално внимание заслужават отбранителната промишленост и другите производствени мощности, от които непросредствено зависи осигуряването на отбраната и ВС. Прибързаното приобщаване на България към Черноморската икономическа зона при съществуващата нестабилна икономика крие рискове и реални опасности за НС. Икономическото ни сътрудничество не бива да води до политическо влияние на други държави върху нас.

Отбранителната ни стратегия следва да отчита и използва по-пълноценно географските фактори за укрепване на отбраната на страната.

Системата за НС трябва внимателно да следи и да анализира външните фактори и динамичните промени в стратегическата ситуация в Европа и на Балканите и на тази основа да се определят конкретните стъпки на държавната политика. Нужно е да се използват своевременно позитивните промени и да се неутрализират негативните влияния, които засягат националните ни интереси и представляват опасност за НС.

Политическите фактори имат огромни възможности за въздействие и при конкретни ситуации са в състояние да предотвратят и да ликвидират назряващите конфликти чрез прилагане на сравнително по-безопасни средства. Политическите форми и средства за разрешаване на всякакви спорове между държавите са по-перспективни и ще заемат все по-широко място в балканското съжителство. Такава е властната повеля на бъдещето и общата воля на народите.

Духовните фактори, свързани с образованието, науката, художествената култура, религията и др., трябва да способстват за единението на нацията, за засилване на патриотизма и готовността на народа да отстоява националните интереси и идеали при възникване на опасности. Ние сме против проявите на национализъм и шовинизъм, но и изразяваме своето безпокойство от нихилистичното отношение към нашата история исъвременност.

Социалните фактори придобиват изключително голямо значение за укрепване на НС. Първостепенна роля е отредена на народа, който винаги е понасял трудностите, лишенията, страданията и жертвите в името на свободата и националната независимост. Затова неговата готовност да подкрепи всички усилия и мерки на компетентните органи в интерес на НС има висока стойност и социална значимост. Към тази група фактори се отнасят различни политически и обществени сили, които са призвани да омекотяват социалните трусове, да преодоляват възникналото социално напрежение в името на единството на народа, запазването на вътрешния мир и сигурност.

Огромна е ролята на субективния фактор за укрепване на НС в лицето предимно на президента, председателя на Министерския съвет, народните представители, министри и пр. От тяхната активна позиция, индивидуални качества и способности в огромна степен зависи своевременното решаване на сложните проблеми на отбраната и НС.

ЗА МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИТЕ ОПОРИ И ГАРАНЦИИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Ограничената военна мощ на България и сложната и противоречива обстановка на Балканите ни заставят да търсим нови международноправни опори и гаранции за НС. БСДП счита, че нашите усилия трябва да се основават на политическите реалности и да способстват за укрепване на доверието и сътрудничеството между балканските страни. Според нас перспективни и безопасни са такива подходи, които се опират на стабилни международни институции и на общите балкански интереси. Това налага:

- Активизиране участието на България в дейността на компетентните органи с универсално и специализирано действие и с глобален обхват в рамките на ООН и осигуравяне на техните солидни международни гаранцииза националната ни сигурност. Успешното разрешаване на кризата в Персийския залив разкрива огромните възможности на изградената система за сигурност в света.

- Ускоряване на влизането на България в състава на някои функционални организации с ограничено членство. Напълно оправдан и осъществим е нашият стремеж към интегриране с различни авторитетни европейски икономически, политически и военни структури, защото периферните и фланговите държави на континента играят важна роля за укрепване на европейската сигурност и не бива да бъдат държани извън общата система за отбрана. Общоевропейският процес би се оказал не само несъвършен, но и проблематичен, ако с разширяване на икономическата иполитическата интеграция не се обхване и сферата на отбраната.

- Преуреждане на договорна основа на нашите взаимоотношения със СССР и особено с някои съюзни или суверенни републики, към които българският народ изпитва приятелски чувства и доверие.

- Засилване на двустранното ни сътрудничество с отделни съседни страни, с които имаме общи интереси, включително и в сферата на колективната защита. В съответствие с духа, подходите и договореностите на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа през 1990 г. и съгласно Устава на ООН е целесъобразно да се разработии сключи Балкански пакт за мир и сигурност, с който трайно да се регулират съществуващите реалности на взаимноизгодна основа. При необходимост могат да се учредят постоянно действащи институти за бързо и гъвкаво решаване на неотложни и специфични регионални проблеми, включително и чрез регулярни срещи на държавните глави от "балканската шесторка".

- Ускоряване изграждането на наднационалните органи и структури съгласно Парижката харта за нова Европа и използване на тяхната компетентност за предотвратяване и отстраняване на евентуална заплаха за националната ни сигурност.


*  *  *

Проблемите на националната сигурност имат съдбовно значение за България. Те изискват реализъм и отговорност, единодействие на всички държавни институции, на политически и обществени сили.

Особено важно е да се оптимизират силовите възможности и политически действия, строго да се спазват принципите и нормите на международното право.

Националната ни сигурност следва да бъде неотделима част от сигурността на всички балкански държави. Еднаквата сигурност на страните от този размирен в миналото регион е не само стабилизиращ фактор, но и мощен ускорител на необратимия процес на разоръжаване, на укрепване на доверието и сътрудничеството, на установяване на траен мир на Балканите.

София, юли 1991 година

Изпълнително бюро на БСДП

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ-ОТГОВОР "АПОТЕОЗ НА ХАМЕЛЕОНЩИНАТА" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ ПО ПОВОД НА ОТПРАВЕНИ СРЕЩУ НЕГО КЛЕВЕТНИЧЕСКИ НАПАДКИ.


От месеци цяла орда рови моето "минало", белким намери "петънца на слънцето" /определението е на Иван Лилов/. След това цяла армия превърна "находките" в най-чудовищни слухове.

Така един умник намерил, че съм писал през 1947 г. за "демократическия социализъм". Еврика! Ето документ, че Дертлиев е за демократическия социализъм, значи е комунист. Не знае бедният или по-скоро Босият /в преносен смисъл - виждам го винаги с обувки/, че до превъплъщението на БКП в БСП под демократичен социализъм навсякъде по света се разбира социалдемокрация. Та нали и Интернационалът ни е социалистически. Или и него ще обявим за комунистически?

Ето че друг господин - Иван Ценов, се подвизава във вестник "Демокрация" /брой 166 от 15 юли т.г./ със статия с огромно заглавие "Дертлиев - учител на комунистите". Де да бе така, сигурно на нещо бих ги научил!

От моя реч във Великото народно събрание на 19 юли 1947 г. той е подбрал отделни фрази, за да докаже, че "Петър Дертлиев е идеолог на чистките през черните за България години на установяване на отечественофронтовската власт. И то чистките сред българската интелигенция! Комунистите пропуснали някой и друг професор, но нашият"герой" /б.м. - това съм аз, П.Д./ бди на своя пост!"

И ето, че Дертлиев учел "порочните" комунисти, че трябва нов закон, при който фашистите не ще могат да се измъкнат.

Че Дертлиев не долюбва "фашистите" /ял им е попарата/, така близки до синьо-черното слънце на г-н Ценов, е вярно. И това май е единствено вярното в това произведение.

В тази прословута реч аз защитих АВТОНОМИЯТА на университета именно против възможността за чистки.

В стенограмата от 19 юли 1947 г. може да прочетете: "Едва оформило своята физиономия, едва стъпило на крак, през 1894 год. българското Висше училище предявява своята воля за самостоятелност. В годишния си рапорт преподавателите настояват пред министрите за автономия.

Господа народни представители! Случайно ли е това толкова рано появило се искане, или, напротив, то е резултат на една необходимост? Безусловно последното е вярно. Да се съмняват в старото, установеното, да търсят в кипежа на идеите нови пътища - това е исканата среда от нашите пионери...

Естествено, при това положение работите на Висшето училище, по-късно университет, не винаги минават без сериозни изпитания за професори и студенти. Правителствата неведнъж са проявявали политическа нетърпимост било по отношение на политическата дейност на някои професори, било към свободолюбивите домогвания на студентството. Резултат на това са конфликтите между управници и университет и стачките...

Най-славната страница обаче в живота на българския университет ще остане конфликтът с Фердинанд през 1907 год. Студентството безстрашно освирка насилника. Започва епична борба, в която студентство и професорско тяло, основавайки се на университетската автономия и на подкрепата на прогресивната общественост, печелят победа над Фердинанд и неговото правителство...

Отмахнали тежкото бреме на насилието от българския университет, ние трябва да възстановим в цялост това, което е било най-голям ДВИГАТЕЛ В ИЗРАСТВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ: СВОБОДАТА НА НАУЧНАТА МИСЪЛ, АВТОНОМИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТА... /к.м. П.Д./

Важна задача на настоящия законопроект е ликвидацията на фашизма. Там, където стигна, фашизмът унищожи не само маса материални и културни ценности, а отнемайки свободата, направи и науката безплодна. Не случайно хитлерова Германия не можа да даде едно ново име на голям учен. Ето защо необходимостта от ликвидация на фашизма във висшите учебни заведения е един проблем, по който не може да има спор. Въпрос може да става: сте ли в състояние да го премахнете?

Бих дал един пример - много интересен за мене, много хубав пример. Един професор, приятел и сподвижник на генерал Луков, представя на Филов проектоустав на "Бранник”. Същият в качеството си на доброволен председател на дружество ”Червен кръст” изпраща на източния фронт подарък на германците санитарни влакове - болници, настанява в становете на "Червен кръст” Хитлерюгенд, отива след оживени спорове с военните кой да бъде удостоен с тази чест, два пъти на инспекция на Източия фронт, дава награди от името на "Червен кръст” на 180 германски офицери...

Добри Терпешев /к/: Ораховац нали е демократ?..
Пеко Таков /к/: Нали е от партията на Петко Стоянов?
Д-р Петър Дертлиев /СЛ/: Та нали той отива дори в Америка да представлява новата отечественофронтовска наука и да брани нашата кауза?
Един от опозицията: Отведе и сина си.
Д-р Петър Дертлиев /СЛ/: Отведе и сина си и го остави там, като прескочи закона на Министерството на народното здраве.

Ето тук е разковничето. Тук е болката на г-н Ценов. Как може да се кори "демократа" Ораховац?

"Длъжен съм да подчертая, господа народни представители, опасението, че чл.37, основан върху борбата срещу фашизма - едно правилно положение, може да не изпълни своето истинско предназначение, а да стане средство за преследване на политически противници, привърженици на сдружената опозиция. Същото важи и за чл.41, що се касае до студентите. Дано бъда опроверган."

И така на заседанието на ОФ-комитета на университета за ректор бе предложен комунистът професор Наджаков. Избран бе, под натиска наминистър Рачо Ангелов, професор Ораховац. За какви заслуги? По този повод аз напуснах ОФ - комитета, заявявайки, че повече не желая да участвам в сделки от този род.

А ето, че през 1946 г. в лагера "Росица" бяха докарани момчетата-санитари, които са били мобилизирани от "демократа” Ораховац.

Има нещо до болка познато, нещо, което съм наблюдавал някога и за съжаление виждам да се повтаря в нашата действителност. Уж става борба с нещо крайно отрицателно, през 1944-1945 год. - с фашизма, сега - с комунизма, а се правят най-безсрамни концесии с хора, довчера не само привърженици, но и "апостоли на правата вяра". Важното е те да са наши и да крещят колкото може по-силно. Да ви припомня аморалната формула на Георги Димитров: "Не е важно какъв си бил, важното е да си с нас."

Разбирам г-н Ценов. За него очевидно /поне засега не съм се ровил в биографията му да търся мръсно бельо/ всеки, който е против комунистите, е прав. Дори и фашистите. Признавам, за мен диктатурата и насилието се различават само по цвета - кафяв, черен, червен. И синият не е застрахован... За някои хора отрязаните глави може да са красива гледка, щом са на комунисти. За мен не са! Както и нощните кървави вакханалии след 9 септември 1944 г., от ужасите на които дори животните полудяваха.

Ако е "престъпление", че съм се опълчил срещу хората, които имаха един ярък цвят на 8 септември 1944 г., а на 9 септември 1944 г. го смениха и станаха галеници и глашатаи на комунизма, честна дума, господине, признавам тези грях. Не долюбвам хамелеонщината - вчера, днес и утре.

Ето един бисер: "Сещат се за Петър Дертлиев, предал веднъж Кръстьо Пастухов и неговите другари - заличил предателството с получената присъда /всичко е добре предвидено - може пак да потрябва!/."

Ей богу, колко лъже външният вид на хората. Та Вие изглеждате съвсем нормален човек, как може да измислите такава идиотщина - че съм пратен на лагер и съм лежал по затворите 10 години, за да може по-късно "да потрябвам". Сигурно сте чели много криминални и шпионски романи със "замразени резиденти". Та тези комунисти по вашата логика са направо гениални. Хайде, чак пък толкова не са! Колко злоба трябвада сте насъбрал, че просто губите разсъдъка си. Съжалявам Ви!

Впрочем да не злоупотребяваме с търпението на публиката. Вие ще имате възможността да докажете плодовете на вашата фантазия на едно не много удобно място - в съда. Това няма да се наложи, ако ми поднесете публично извинение не защото е по-лесно, а защото е по-честно.

София, 10 август 1991 г.

Д-р Петър Дертлиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/ ЗА ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ КРИЗА В БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗА ОПАСНОСТТА ОТ СТАЧНА ВЪЛНА В ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.


Управителният съвет на Българския лекарски съюз /БЛС/ изразява своята голяма загриженост от все по-задълбочаващата се криза в българското здравеопазване. Това се отразява крайно неблагоприятно на непосредствената здравна помощ на населението, на неговото здравно състояние, на демографските показатели, а също така и на социалния статус на всички медицински специалисти.

Икономическата катастрофа, резултат на престъпната политика на предишните правителства, мултиплицира пагубно върху здравеопазването, здравето на българския народ и медицинските специалисти. Икономическата реформа ще бъде изправена пред абсурда да няма от кого и за кого да се осъществява.

Това са основните причини, довели до наблюдаващата се в последнитедни тенденция за социални действия. В редица здравни заведения в страната беше обявена стачна готовност.

Като обсъди задълбочено и отговорно положението в здравеопазването, Управителният съвет на БЛC смята обявяването на стачна готовност като адекватна синдикална мярка и се солидаризира със стачните комитети. УС на БЛС смята, че основната му задача в настоящия момент е да сумира исканията на медицинските специалисти и да представи краткосрочен - до 4 седмици - план за действие съвместно с държавните институции с цел ангажирането им в решаването на проблеми, които не могат повече да се отлагат.

Стачната готовност на медицинските специалисти е хуманен зов към държавните институции за спиране на разрухата и запазване здравето нахората.

Предлаганите мерки включват в срок до 4 седмици да се решат следните проблеми:

Управителният съвет на БЛС смята, че бързите икономически мерки трябва да имат двупосочен характер. От една страна, е необходима допълнителна субсидия от бюджета, а от друга - вътре в системата на здравеопазване да се осъществи преструктуриране и пренасочване на средствата само за лечебно-диагностична и профилактична дейност и заобразование.

1. Да се пристъпи към "замразяване" на неефективни легла, щат, а където е възможно и на цели здравни заведения, без да се намалява бюджетът на здравеопазването.

2. Да се извърши категоризация на здравните заведения.

3. Да се разреши на здравните заведения свободно да прехвърлят средства по отделните параграфи на бюджета съобразно нуждите им, но не повече от 25% от одобрената сума по всеки параграф.

4. Министерският съвет да задължи общините приоритетно да разпределят бюджетните средства за бедстващото здравеопазване.

5. Министерският съвет да разпореди срочното и стриктно изпълнение на 118-то постановление на МС от страна на Временните изпълнителни комитети /ВИК/ на общините, касаещо управлението на здравните заведения.

6. Решително да се пристъпи към изпълнение на 110-то постановление на Министерския съвет като 60% от освободените места се замразят, а икономиите да останат за увеличение на фонд "Работна заплата".

7. Предложенията на комисията, назначена от заместник-председателя на МС със заповед нр.188 от 13 август 1991 г., относно проблеми на договарянето на работните заплати, да се считат за окончателни и да не се отстъпва от тях.

8. Министерството на здравеопазването да задължи Комисията по остойностяването на медицинските дейности да представи проекта си не по-късно от края на месец септември 1991 г.

Така изброените мерки ще доведат до създаване на условия за по-ефективна дейност на здравните заведения, от което в крайна сметка печелят всички български граждани.

УС на БЛС смята, че друг път за успокояване на напрежението няма.

В някои здравни заведения се забелязва готовност за ефективни стачни действия. УС на БЛС се разграничава категорично и ясно от подобни намерения в настоящия момент.

Ние сме убедени, че реформата в здравеопазването е функция на смяната на системата в страната. Дестабилизирането на положението в България може да доведе до падане на правителството, до отлагане на предстоящите избори за неопределено време, а в частност и на реформата в здравеопазването. Някои сили в нашето общество може би точно това желаят.

Именно затова още веднъж заявяваме нашата позиция:

"ДА" на стачната готовност и символичните действия за защита на исканите промени чрез ясно формулирани задачи и решения, но в къси срокове;

"HE" на ефективна стачка в здравеопазването до приемане на нашите искания от отговорните държавни институции.

София, 15 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БЛС: проф. д-р Ив.Киров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 16 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ КРЪГ НА БЪЛГАРИЯ /НМКБ/, ОБЕДИНЯВАЩ 11 МЛАДЕЖКИ НЕПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО ПОВОД НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ С МЛАДЕЖКОТО ИМУЩЕСТВО.


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ МЛАДЕЖКИ КРЪГ НА БЪЛГАРИЯ /НАЦИОНАЛНО ФОРМИРОВАНИЕ С 11 ЧЛЕНОВЕ - МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ/, СЛЕД КАТО НА СВОЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 14 АВГУСТ 1991 Г. ОБСЪДИ ТЕКУЩАТА ОБСТАНОВКА И ПРОБЛЕМИТЕ В МЛАДЕЖКОТО ДВИЖЕНИЕ,

 ДЕКЛАРИРА:

1. Националният младежки кръг на България, националният младежки съвет и координационният съвет на левите младежки организации са три независими една от друга, равноправни и равнопоставени национални младежки формирования. Всякакви опити за игнориране на едно от тях са рецидив на тоталитарното минало и нямат нищо общо с идеите на демокрацията.

2. Всички въпроси на младежкото движение следва да се решават в диалог между тях и с участието на всички заинтересувани младежки организации, за какъвто диалог ние призоваваме.

3. Опитите на лидерите на организацията "Българска демократична младеж" да използват за свои цели общомладежкото имущество, както и на представителите на редица младежки организации да си го поделят помежду си под различни форми са абсолютно незаконни и неморални.

НАСТОЯВАМЕ:

1. Държавните изпълнителни органи незабавно да установят строг контрол над това имущество с цел да се попречи на неговото пропиляване. Изразяваме сериозно безпокойство от тяхното бездействие, защото за разлика от имуществото на партиите тук дори няма и юридически казус или необходимост от съдебно решение. Самият върховен орган - Конгресът на БДМ - прие, че общомладежкото имущество е държавно до доказване на противното.

2. Правителството спешно да реши въпроса за създаване на специализиран орган /агенция/, който да решава целево въпросите, свързани с детството, младежта и студентите във всички аспекти на държавната политика. Това са стратегически въпроси за всяка нация и страна и особено в настоящия момент - за България.

3. Общомладежкото имущество да се ползва в интерес на цялата младеж - за социални нужди, за образователни, научни, културни, екологически испортни изяви, както и за международен обмен. Готови сме да кандидатстваме със свои полезни и конкретни програми и проекти, които реално биха дали нещо на младите хора. Това имущество не е дадено от държавата, за да финансира дейността и изявите на една групичка младежки лидери независимо какви са политическите им убеждения.

София, 14 август 1991 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НМКБ: Марина Богданова

/Пресслужба "Куриер"/


13:45:00
16.08.1991 г.    

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител Александрина Бътлекова
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!