16 юли 1996

 
София, 16 юли 1996 година
Брой 95 (1650)


София 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА РЕФОРМАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И НОРМАТИВНАТА МУ УРЕДБА.


Една от постоянните задачи на Българския лекарски съюз /БЛС/ е участие в усъвършенстването на нормативната уредба в здравеопазването. Тя е формулирана още при възстановяването на съюза и продължава да има особена значимост. Нарастващата й актуалност и отсъствието на развитие в нормативната база говорят за липсата на действителна реформа в здравеопазването и неяснота за нейната посока. В подкрепа на тази констатация е и обстоятелството, че през последните 6 години проблемните въпроси остават едни и същи, т. е. нито един от тях не е получил своето задоволително и окончателно разрешение.

Тези въпроси са:

- промяна на начина на финансиране на здравеопазването;

- организацията на лекарската професия;

- частната медицинска практика;

- преструктуриране на доболничната медицинска помощ;

- управлението на здравните заведения.

В основата на здравната реформа винаги в последните години се поставяше въпросът за въвеждане на здравноосигурителен принцип за финансиране на медицинската помощ Той залегна и в Конституцията на страната ни, но 5 години след нейното приемане от Великото народно събрание здравното осигуряване продължава да бъде само идея, материализирана в няколко проекта и преминала през различни етапи на развитие. Българският лекарски съюз беше един от двигателите, най-последователните привърженици и популяризатори на здравното осигуряване. Считаме, че е налице обществен и политически консенсус за неговата необходимост и той трябва да бъде използван за ускоряване на процеса.

Последният проект обаче поставя известни въпроси и поражда колебание относно независимостта на фонда, поставен под общата "шапка" на националния осигурителен институт. Спорна според нас е и целесъобразността на създаването на общ фонд, обезпечаващ съвършено различни по същината си осигурителни събития. Предвижданият фонд "Здравно осигуряване" ще покрива както разходите за медицинско обслужване, така и обезщетенията за временна нетрудоспособност поради болест и майчинство. Ясно е вече, че трудно може да се очаква създаването на закон, който да почива изцяло на приетите от БЛС 12 принципа на здравното осигуряване. Най-същественото за нас обаче е по отношение медицинското обслужване да се предвиди механизъм за договаряне обема и цените на отделните дейности и страна в това договаряне да бъдат съсловните организации.

Неотменно в тази връзка се разглежда нуждата от закон, уреждащ статута на професионално-съсловните организации, техните права и отговорности в условията на фондово финансиране на здравеопазването, съсловният контрол върху упражняващите професията. Министерството на здравеопазването заяви своето разбиране за необходимостта от законодателно уреждане на тази материя.

В резултат на продължителна и трудна дискусия с Министерството на здравеопазването /MЗ/ се постигна взаимно приемлив вариант на проекта, но внесен в Министерския съвет, той беше отхвърлен с формалния довод, че този закон може и следва да бъде обсъждан едновременно със Закона за здравното осигуряване. Стана ясно обаче, че проектът среща противници и неразбиране както от страна на изпълнителната власт, така и на синдикатите. Мнозина не биха се примирили с него като стъпка към освобождаване на лекарската професия.

В обсъжданията по проектозакона Управителният съвет се водеше от нееднократно заявяваната от форуми на БЛС, включително и от последния Лекарски събор, необходимост от Закон за професионално-съсловните организации. Идеята за него датира още от възстановяването на съюза, но очевидно 6 години са малък срок, за да бъдат убедени управляващите в обществената му значимост. Сега, вече включен в законодателната програма на Народното събрание, надявам се, че перспективите за приемане на закона са по-добри, но и че в него ще бъде вложено очакваното от БЛС съдържание.

В БЛС Законът за професионално-съсловните организации никога не е бил възприеман самоцелно, а като необходимост от нова организация на упражняване на лекарската професия, със саморегулация и самоконтрол, присъщи за здравеопазна система, функционираща на базата на здравно осигуряване. Според нас усилията следваше да се насочат в посока на цялостна реформа в здравеопазването чрез подмяна на безнадеждно остарялата нормативна уредба. Именно заради това БЛС беше инициатор и изработи проект на нов рамков закон за здравеопазването, който заедно с адекватна на времето регламентация на законодателните празноти да отчита и в перспектива развитието на процесите в тази област. Вместо това тежестта беше пренесена върху частични "ремонти” на действащите нормативна база и опити да се "присадят" нови идеи върху актове, изградени на остаряла философия.

Типичен пример в тази насока е желанието на MЗ да "подобри" и адаптира към новите условия приетия през 70-те години закон за народното здраве. В това бяха хвърлени усилия и време, който щяха да са по-полезни, ако бяха насочени към усъвършенстване на готовия и вече приет от Висшия медицински съвет Закон за здравето на нацията. Тезата, че изменения и допълнения в действащ закон се приемат по-бързо и леко, поне в този случай не издържа. Материята за съсловните организации отпадна от проекта, а и в останалата му част има прекалено много спорни постановки.

Естествено, най-остра реакция в лекарските среди предизвика замисляната коренна промяна в режима на частната практика и в реда за разкриване на частни здравни заведения. Добре известно е, че се предвижда забрана за упражняване на частна практика от лекари и стоматолози, работещи в публични и здравни заведения. Заедно с това им се отнема възможността да участват в дружества, кооперации, фондации и сдружения, създадени с цел оказване на медицинска помощ. В мотивите към законопроекта се сочи, че целта е "предотвратяване злоупотребата със служебно положение и гарантиране конституционното право на гражданите за достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване в публичните здравни заведения". В същото време се въвеждат платени медицински услуги в публичните здравни заведения за медицинска помощ по избор на пациента. По наше мнение такава постановка няма да способства за реализация на нито едната от изведените цели, а лекарят ще бъде принуден да подчини и свободното си време на работодателя.

Управителният съвет прие становище, че с проектозакона се ограничава конституционното право на труд на медиците, нарушават се принципите за свобода на инициативата, за гарантиране на еднакви условия за стопанска дейност и за закрила на направените инвестиции и се намаляват възможностите на пациента да избира своя лечител, а също че прилагането на новите разпоредби ще ограничи частната медицина до степен на фактическа ликвидация. Подробно и мотивирано изложение на това становище беше изпратено още през месец октомври до министър-председателя, всички министри и Съвета по законодателство, впоследствие до председателя на Народното събрание, до членовете на Комисията по здравеопазване, отделни депутати, до президента на Републиката. С него бяха запознати членовете на Висшия медицински съвет.

Отзвукът от отделните институции беше различен. Нито едно от министерствата не реагира, министър-председателят и председателят на Народното събрание /НС/ вече 8 месеца не намират време за поисканата среща с представители на професионално-съсловниге организации на лекарите и стоматолозите. Министърът на здравеопазването Д-р Виткова, въпреки многократните обсъждания и протести от страна на БЛС и Българския стоматологичен съюз /БСС/ не промени първоначалния си замисъл, дори и след категорично отрицателното становище на Висшия медицински съвет, който възприе нашите аргументи. Представители на Управителния съвет /УС/ на БЛС участваха в първото заседание на Комисията по здравеопазване на Народното събрание за обсъждане на внесения от Министерски съвет законопроект. Предстои комисията да приеме становище по законопроекта. Надяваме се, че парламентаристите от комисията, съставена от лекари, са разбрали както мотивите за нашия протест и несъгласие, така и нашата доброжелателност и безпокойство за съдбата на много лекари и за бъдещето на здравеопазването ни.

Работи се по финансирана от Европейския съюз програма за преструктуриране на доболничната помощ. Ядрото на проекта е създаване и утвърждаване на възлово място в здравеопазната система на общопрактикуващия лекар. Започна началната подготовка на 1200 лекари от първичната помощ. Докато тази част от програмата, задвижвана от БЛС, върви добре, то втората фаза, свързана с адаптирането на специалността "обща медицина" във висшите медицински университети към изискванията и критериите на Европейския съюз, неоправдано се бави. И вместо да се върви към изграждане на статут на домашния лекар и на мотивация за обучение по обща медицина, наредбата на MЗ просто "заснема" настоящето и по този начин до голяма степен предопределя неговото съхранение. Пациентът получава едно илюзорно право на избор на три вида специалисти, което обаче не му гарантира комплексно медицинско обслужване. Наредбата изпревари изменението на Закона за народното здраве /ЗНЗ/ и приемането на стратегия за първичната помощ приета беше без необходимото широко обсъждане и дори без разглеждане във Висшия медицински съвет. При тези обстоятелства логично е предположението, че стратегията за първичната помощ като документ, който би трябвало да очертае и бъдещето, ще следва логиката на предварително приетата наредба.

По подобен начин се развиха събитията и около управлението на здравните заведения и районните центрове по здравеопазване. Районните центрове се създадоха с постановление на Министерския съвет /МС/. Тръгна се от действително назрялата необходимост да се възстанови връзката между здравните заведения и MЗ. Стигна се обаче до нова централизация на управлението в здравеопазването, като бяха иззети функциите на общините, но им беше оставено задължението да осигуряват финансово здравните заведения на територията си. Самите директори на районни центрове бяха назначени според принципи, сред които професионализмът определено нямаше предимство. Така обсъждането им във Висшия медицински съвет беше превърнато в обидно формален акт.

Сега директорите на голямата маса от здравни заведения се назначават от министъра на здравеопазването. Ако влезе в сила предлаганото изменение в ЗНЗ, според което те ще се назначават от директорите на РЦЗ, отново ли ще има смяна на ръководствата? За 4 години управлението на здравните заведения беше пременяно 3 пъти. Тази нестабилност не се отразява благотворно в никоя област, най-малко в деликатната сфера на здравеопазването. Несигурността лишава от мотивация специалистите с амбиции и опит в управлението, а от това страда неговото ниво, авторитет и кадрова обезпеченост.

В заключение изложеното дотук отново навежда на извода, че реформа не се прави с отделни подзаконови нормативни актове. Крайно време е да се изработи нова, стабилна и трайна законодателна основа, адекватна на обществено-икономическата реалност и перспективи На процесите в здравеопазването следва да се гледа комплексно и да се търси взаимносвързано решение на отделните проблеми, т. е. да се приложи подходът на добрия общопрактикуващ лекар към болния човек.

София, 7 юни 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /СОфИЯ, 6 ЮЛИ 1996 ГОДИНА/.


1. Радикална критика на правителствената стратегия в областта на енергетиката и предлагане на алтернативни решения, като се защитават принципите на устойчивото развитие и енергийната ефективност и се използват всички допустими средства, за да се предотврати намерението на правителството на Българската социалистическа партия /БСП/ за дострояване на АЕЦ Белене.

2. Да бъде съставена специална експертна група, която да подготви раздела от предизборната програма на Съюза на демократичните сили /СДС/, посветен на опазването на околната среда, и да селекционира подходящи кадри за управленските екипи на бъдещото правителство.

3. Депутатите от Парламентарна група /ПГ/ на СДС, излъчени от Национално движение /НД/ "Екогласност", да изготвят цялостна стратегия на движението в законодателството по опазване на околната среда и серия законопроекти, които да бъдат внесени в Народното събрание.

4. Управителният съвет на НД "Екогласност" да приведе в изпълнение решението за учредяване на екологична фондация.

5. Да бъде изработена цялостна концепция за създаването и развитието на национален екологичен център и да се пристъпи към неговото оборудване и експлоатация.

6. Да бъде разработена система за бърза комуникация между централното ръководство и секциите в страната с оглед подобряване на ефективността на НД "Екогласност" при национални акции.

София, 6 юли 1996 г.                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НД "ЕКОГЛАСНОСТ":

                                                                              Едвин Сугарев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТБЮРО И СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП ЗА СВАЛЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ДОВЕРИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ГРАД ДОБРИЧ. Документът е адресиран до председателката на Централната избирателна комисия, до председателя на Районната избирателна комисия - Добрич, до председателя на Общинския съвет - Добрич, и до средства за масово осведомяване.


Политбюро и Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ свалят политическо доверие от Йордан Георгиев Миланов, общински съветник в гр.Добрич поради това, че той е изменил на Българската комунистическа партия /БКП/ и ни е заблудил, че е член на БКП. Той с дейността си в общинския съвет подкрепя чужди на БСП сили. Ето защо ЦК на БКП отзовава Йордан Георгиев Миланов като общински съветник в Добрич. Той не може повече да представлява БКП, нито пък БКП ще приема неговата дейност като дейност на БКП. БКП няма да приема неговите гласувания в общинския съвет като позиция на БКП.

Политбюро и Секретариатът на ЦК на БКП предлагат за общински съветник в Добрич да бъде издигнат Антон Методиев Арсов, вторият по ред в листата на БКП.

Ще очакваме да уважите предложението ни, за което предварително ви благодарим.

София, 10 юни 1996 г.                                              ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

                                                                                   Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП ДО ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - Перник, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - ПЕРНИК С ИСКАНЕ ЗА ОТЗОВАВАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ПЕРНИК, ИЗБРАН С ЛИСТАТА НА БКП. Документът е адресиран и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /ЦИК/,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ /РИК/ И НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ,

Политбюро и Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ енергично протестират затова, че в гр. Перник насила държите господин Иван Александров Балабанов като общински съветник. Ние още на 29 септември 1995 г. дадохме писмо до ЦИК и до РИК в Перник, с която Ви уведомихме, че БКП не издига неговата кандидатура като съветник, затова че той не е член на БКП и като марионетна на Българската социалистическа партия /БСП/ развива дейност против интересите, тактиката и политиката на БКП. Сега вече получихме сигнали, че той е дал подкуп на Димитър Трайков от 50 000 лв. да го впише на първо място в листата на БКП. Димитър Трайков е подменил листата, която му е дадена от пълномощника на ЦК на БКП - Вене Стойчев да внесе в РИК-Перник. По този начин е извършена груба фалшификация, за което изключихме от БКП Димитър Трайков. По изнесените причини ЦК на БКП не може да гласува политическо доверие на неин враг, какъвто е господин Иван Александров Балабанов, и го отзовава като общински съветник в Перник, насила натрапен като такъв от враговете на БКП. Той не може да представлява БКП. Предлагаме съветническото място в Перник да се заеме от предложения от ЦК на БКП Димитър Алексов Цветков. ЦК на БКП не е предлагал друг кандидат за общински съветник в Перник.

Ако ЦИК и РИК в Перник не се съобразят с предложението ни, ще бъдем принудени изобщо да се откажем от съветническото място в Общинския съвет в Перник, тъй като и общинските избори, както и парламентарните бяха нечестни и бяха манипулирани. В ЦК на БКП се обмисля въпросът изобщо за оттегляне на всички избрани общински съветници и кметове в страната с листата на БКП. За решението ни ще уведомим допълнително ЦИК.

София, 10 юни 1996 г.                                         ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП:

                                                                              Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДО НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО ПАТРИАРХ МАКСИМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, ПО ПОВОД 25-ГОДИШНОТО МУ ПАТРИАРШЕСКО СЛУЖЕНИЕ НАЧЕЛО НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА, ОТ ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ.


ВАШЕ СВЕТЕЙШЕСТВО,

По случай Вашия юбилей - 25 години патриаршеско служение начело на Българската православна църква, най-сърдечно Ви поздравяваме от името на жените, членуващи в Християнско женско движение.

В продължение на четвърт век като предстоятел на Единната Света Съборна и Апостолска Българска православна църква Вие отдавате сили и енергия, за да продължи нашата църква историческата си мисия сред българския народ, като го просвещава и утвърждава в Светото Православие и му служи като духовен водач в неговото развитие.

Настъпилите промени в живота на българското общество в последните години създадоха реална възможност Църквата ни да заеме отреденото й от Самия Господ Иисус Христос място на спасителен кораб, който се движи по Пътя на Истината към Вечния живот, но в това време политически машинации и жалки човешки амбиции на "политизирани духовници" я тласнаха към разкол и така по Божие допущение отвориха в тялото на нашата църква болезнена язва.

В това тежко изпитание ние оставаме предани в Христа Ваши духовни чада, а в деня на този юбилей както на Ваше Светейшество, така и на Българската православна църква, молителствуваме от Бога за Вас дълъг живот, здраве и благополучно решаване на всички проблеми в Българската православна църква, за да водите и занапред клир и народ към успешно утвърждаване в Живота.

На многая и благая лета!

София, 4 юли 1996 г.                  С ДЪЛБОКО УВАЖЕНИЕ:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ

                                                     Елисавета Миленова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ "ЗА БЪЛГАРИЯ - ЕДИННИ" ЗА ИЗДИГАНЕ НА КАНДИДАТУРАТА НА Д-Р ПЕТЪР БЕРОН ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е подписан от 14 български интелектуалци и е адресиран до средства за масово осведомяване.


Ние сме дълбоко убедени, че единствено националната мобилизация и единение, осъзнат труд и всеотдайна служба на Родината са залогът и реалните предпоставки за възстановяване и развитие на националните ни богатства и достойнство. Това е и заветната повеля, преминала през тринадесетвековното ни минало и съхранила Отечеството.

Убедени сме, че национално ориентираната интелигенция, осъзнала важността и отговорността на политическия момент, най-после трябва да излезе от състоянието на безразличие и летаргия, за да подхрани и стимулира чувството за национално достойнство сред всички слоеве на нацията. А това е особено необходимо за политическия, стопанския и духовния ни елит.

Досегашните едноцветни правителства и партийно оцветеното Президентство доведоха до случаи на въвеждането във властта на неподготвени млади или пристрастени стари личности. Така се допусна несъзнателно или осъзнато използване на държавната машина за користни цели. При този подход държавният и стопанският апарати се лишават от хора със знания, опит, интелект, правна, административна и политическа култура. Този натрупан с времето опит не е собственост на една или друга група в нашето общество, а е достояние на цялата нация и трябва да се използва най-пълноценно и особено сега в кризисния преходен период.

Като български патриоти ние желаем час по-скоро да се преодолее усещането, че Президентството е и трябва да бъде подчинено само на една от политическите сили, че президентът, вицепрезидентът и президентските съветници трябва да конфронтират изпълнителната власт. Президентството е призвано да укрепва националното обединение, националното достойнство, да се вдъхновява единствено от върховенството на националната идея.

Ние се обръщаме към Българските граждани и към политическите сили в страната с предложение да подкрепят в предстоящите избори за президент и вицепрезидент кандидатурата на личности, която в най-висока степен покрива изискванията за национално мислене, за европейска интеграция, съхранявайки и развивайки националната ни идентичност.

Ръководени от тези изисквания, ние предлагаме за кандидат за вицепрезидент д-р Петър Берон.

София, юни 1996 година    

Подписали обръщението:
Проф. д-р Стоян Радев /председател на Съюза на независимите български писатели/; Любомир Василев Стефанов /председател на Алтернативното социалистическо обединение /независими/ - АСО /ц/; Емил Асенов; Йордан Величков; Минчо Минчев /главен редактор на вестник "Зора"/; Кубрат Томов /президент на Движението за нова култура/; Николай Хайтов /писател/; проф. Дойно Дойнов /историк/; Борис Димовски /художник/; генерал Стоян Андреев; инж. Дочо Шипковенски /заместник-председател на Балканската футурологична асоциация/; проф. Марко Семов /журналист/; Делчо Балабанов /заместник-председател на ОКЗНИ - 1990/; Гео Донев /председател на Съюза на българските общности/.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЕРНОМОРСКИЯ СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ - ОБЩНОСТ НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НАЧАЛОТО НА СТРУКТУРНАТА РЕфОРМА НА ИКОНОМИКАТА. Документът е адресиран до президента на Република България, до министър-председателя и до средства замасово осведомяване.


Оценявайки настоящата икономическа ситуация в страната - закриването на промишлени предприятия, галопираща инфлация, банкова и хлебна криза, псевдореформи, водещи до понижаване на жизненото равнище на хората, до бедстващо положение, Черноморският синдикален съюз на Общността на свободните синдикални организации в България /ОССОБ/ на свое редовно заседание на 9 юни 1996 година взе решение да проведе синдикален протест против икономическата политика на правителството и обявява стачна готовност, като призовава всички свободни синдикални организации да изразят своето отношение за съдбата на Република България.

Бургас, 9 юни 1996 година

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 16 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА ОТ ФОНДАЦИЯ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО".


През тази година 36 учени от България са спечелили субсидии за разработването на свои индивидуални и групови научноизследователски проекти за период от 6 месеца до 2 години в областта на хуманитаристиката и социалните науки.

Рекордна е общата сума, определена за български проекти - 172920 щатски долара. А целият бюджет на програмата, от който се разпределят средства за печелившите проекти от всички страни в Централна и Източна Европа, е 2,8 милиона долара.

Кратко сравнение с миналата година: през 1995 г. бяха подкрепени 22-ма изследователи с общо около 100000 щатски долара. Тогава и броят на изследователите, и сумата също бяха рекордни в сравнение с предишни години.

В най-скоро време ще бъдат обявени условията за новия конкурс 1996/1997 година. Те ще бъдат на разположение във всички информационни центрове на фондацията в клубовете "Отворено общество" в страната.

А ето и имената на изследователите, които започват работа по проекти с финансовата помощ на програмата Светлана Байчинска, Пепка Бояджиева, Таня Чавдарова, Иво Христов, Мадлен Данова, Георги Димитров, Димитър Димитров, Мария Димитрова, Патриция Георгиева, Валентин Хаджиев, Ася Илиева-Пашова, Петя Кабакчиева, Недка Карпалова, Галина Колева-Маринова, Татяна Коцева, Марио Маринов, Елена Миланова, Стефан Николов, Стефка Първева, Пламен Петров, Ромео Попилиев, Кристина Попова, Орлин Събев, Атанас Стаматов, Иван Стоянов, Румяна Стоилова, Златислав Стоянов, Николай Тилкиджиев, Владислав Тодоров, Христо Тодоров, Елка Трикова, Ирена Василева, Недялка Видева, Петър Воденичаров, Албена Янева, Диана Йорданова.

София, 25 юни 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 12 юли 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.