17 май 1996


София, 17 май 1996 година
Брой 78 /1633/


София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ЖАН ВИДЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВС НА БСП И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕД ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СОфИЯ, 12 МАЙ 1996 ГОДИНА/ ЗА СТРУКТУРНАТА РЕфОРМА НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО


1. Целите на социално-икономическата политика на правителството на Демократичната левица

С поемането на отговорността по управлението на страната на 25 януари 1995 г. правителството на Демократичната левица си постави три главни цели на икономическата и социалната политика до 1998 година:
- да превърнем производственото оживление в траен стопански растеж при висока трудова заетост;
- да овладеем инфлацията и да създадем условия за постепенно нарастване на реалните доходи;
- да установим ясни правила в пазарните отношения.

За 1995-1996 г. беше очертана неотложна антикризисна програма с шест основни цели:
- да осигурим прираст на брутния вътрешен продукт за 1995 г. 1,5 на сто и за 1996 г. 2,5-3 на сто;
- да увеличим осезаемо дела на частния сектор на основата на активна касова и масова приватизация;
- да ускорим и приключим в основни линии възстановяването на собствеността върху земята и да осигурим стабилен растеж на селскостопанското производство;
- да ограничим бюджетния дефицит и да преустановим нарастването на държавния дълг;
- да приложим по-ефективно социални компенсационни механизми със засилени гаранции за хората с най-ниски доходи;
- да провеждаме умерен протекционизъм в съответствие с националните приоритети, индустриалната и аграрната политика и поетите международни ангажименти.

Още тогава ние заявихме, че същността на тази стопанска политика е регулативният пазарен подход, който изисква по-активно ангажиране на държавата в стопанския живот с инструментите на структурната и макроикономическата политика; съгласуваност в осъществяването на реформите; постепенно смекчаване на рестрикциите и стимулиране на икономическия растеж. Осъществявайки тази политика, Демократичната левица започва изпълнението на най-важните си ангажименти пред избирателите по приоритетните направления на своята програма за управление.


2. Временната финансова стабилизация през 1995 година

В резултат на стопанската политика на правителството през 1995 г. беше постигната временна финансова стабилизация. Брутният вътрешен продукт нарасна с 2,6 на сто, инфлацията спадна почти 4 пъти, намален беше основният лихвен процент, постигнати бяха положителни салда по търговския и платежния баланс, бюджетният дефицит беше задържан на приемливо равнище при много високо положително първично салдо, намалена беше безработицата, сведен бе до минимум спадът на реалните доходи. Продължи редовното обслужване на външния дълг с плащането на 965 млн. долара, при това - без да сме получили външно финансиране. БНБ увеличи официалния валутен резерв в края на октомври до рекордните 1509 млн. долара, а към края на годината резервът беше около 1,2 млрд. долара.

На фона на хроничната макроикономическа и финансова дестабилизация от 1990 до 1994 г. включително, това бяха задоволителни резултати. Ние знаехме, че стабилизацията е временна и крехка и че може лесно да бъде нарушена, ако не последват по-решителни действия. Намерението ни беше да използваме тази стабилизация за подготовка на структурната реформа в сътрудничество с МВф и Световната банка.

Представителите на МВФ и на Световната банка посетиха София няколко пъти. Положихме усилия за сключване на споразумение с МВФ, обаче поставените ни условия за бюджетен дефицит, инфлация и най-вече за ново драстично ограничаване на доходите и през 1995 г. бяха неприемливи. Имахме редица проблеми и със Световната банка по отрасловите инвестиционни програми, особено в енергетиката. По част от тях постигнахме компромиси, в т.ч. по използване на първия реактор на АЕЦ "Козлодуй" и по цените на енергоносителите. Преговорите бяха затруднени и от неколкократните смени на високопоставените личности в тези организации, занимаващи се със България, и съответната промяна на някои от акцентите в собствените им позиции.

Следователно от наша страна беше направено необходимото при тогавашните условия за сключване на споразумение, но усилията ни не дадоха резултат. Разбира се, сега е лесно да се каже, че тогавашните тежки условия е трябвало да бъдат приети, но в началото и в средата на 1995 г., когато подобно решение можеше да бъде взето, в страната реално не съществуваше никаква нагласа за това и всеки, който е участвал в тогавашните дискусии по "токовите удари" например, би трябвало чистосърдечно да го признае.

Макар, че започнахме с известно закъснение подготовката на програмите за структурни peформи, през ноември 1995 г. имахме готовност и към средата на декември правителството прие програма за касова и масова приватизация, рамкова програма за оздравяване на банковата система и мерки за подобряване на финансовата дисциплина в реалния сектор.

Така работата по подготовката на структурната реформа започна през 1995 г. с неколкомесечно закъснение. Забавянето се увеличи, когато трябваше да се пристъпи към изпълнение на програмите. Причините за забавянето са главно обществено-политически. Необходимостта от решителни стъпки в структурната реформа дори и сега не се осъзнава, въпреки че потребността от бързи и решителни действия днес е далеч по-очевидна, отколкото преди една година.

/Пресслужба "куриер"/


* * *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДЕПУТАТИТЕ СОЦИАЛИСТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СТРУКТУРНАТА РЕФОРМА В РЕАЛНИЯ И БАНКОВИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВЗЕТО НА ПЛЕНУМ В СОФИЯ НА 12 МАЙ 1996 ГОДИНА


С цел решително осъществяване на структурната реформа в националното стопанство, като главно средство за предотвратяване трайното влошаване на състоянието на икономиката, ВС на БСП и депутатите социалисти

РЕШИХА:

Приемат анализа и изводите в доклада "Структурната реформа на националното стопанство и мерките за финансово стабилизиране на реалния и банковия сектор", изнесен от Жан Виденов и Никола койчев, и подкрепят предложените в него действия:


I. За преструктуриране на реалния сектор и финансово оздравяване на икономиката:

1. Подкрепят правителството в предприемането на действия за прекратяване на икономически нежизнеспособни търговски дружества.

Определянето им да се извърши в диалог с ръководителите на основата на оценка за текущите загуби, задълженията към банки, бюджета, ДОО и на технологичното състояние на предприятията, технологичните връзки между тях, пазарните им възможности, интересите на националната сигурност, поддържането на националните материални баланси, регионалното развитие.

2. Препоръчват на правителството успоредно с подготовката на бюджета за 1997 г. да разработи програми, които очертават структурата на националната икономика и осигуряват подобряване на инвестиционния климат, разкриване на нови работни места, експортно стимулиране и подпомагане на националното производство, подобряване ефективността на администрацията и усъвършенстване на фискалната политика.

Възлагат на съответните органи на ВС на БСП да участват активно в изработването на цялостната политическа концепция за структурната реформа.

3. На освободените при прекратяването на търговските дружества работници и специалисти да се осигури изплащането на допълнителни компенсации в размер на дължимите работни заплати и вноски върху тях, а също така и дължимите обезщетения по Кодекса на труда.

Наред с използването на съществуващите възможности за насърчаване на трудовата заетост и защитата при безработица да се изготвят регионални и национални програми за социално-икономическото развитие, предоставящи допълнителни възможности за трудова реализация на освободените работници и служители.

4. Проблемните предприятия да се насочат за ускорена приватизация и продажба на дялове и акции. Да се осигурят възможности на банките по ускорена процедура да заменят вземанията си от тези предприятия с дялове и акции в тях. Да се въведат защитни мерки по отношение на националните производители, които са съобразени с условията на международните договори, по които България е страна.


II. За развитието на масовата и касовата приватизация:

1. Да се създават условия и предприемат действия за привличане на чуждестранни инвестиции, като се предложат за приватизация /съчетано и с концесия/ важни обекти от промишлеността и от инфраструктурата на страната /включително телекомуникациите/, като се създадат необходимите законови преференции за чуждестранни инвеститори.

2. Да се подобри популяризирането на масовата приватизация и дейността на звената, чрез които гражданите участват в първия кръг на приватизацията през втората половина на 1996 г.

3. Да се ускори касовата приватизация, като се използват възможностите на работническо-мениджърското участие.


III. За стабилизация на банковата система и на валутния курс:

1. Да се подобри решително дейността на БНБ и главно на банковия надзор. Да се ускори консолидацията на банките, а при необходимост и ликвидацията с цел прекратяване на тяхната декапитализация. За целта да се създаде и специална правителствена агенция за събиране на вземанията.

2. Правителството заедно с БНБ да гарантират депозитите в търговските банки, като осигурят необходимите средства за това.

3. Правителството съвместно с БНБ да положат всички усилия за обслужване на външния държавен дълг, включително като предприемат мерки за създаване на по-добри условия за износ на стоки и услуги от страната с цел да се увеличат валутните постъпления, да се повиши държавният резерв и да се стабилизира валутният курс на лева.

4. Да се усъвършенстват правилата за рефинансиране на търговските банки, управлението на държавния резерв и укрепването на валутния режим, като се осигури действен и строг контрол върху тези процеси.


IV. За парламентарното, партийно-политическото и информационното осигуряване на структурната реформа:

1. Парламентарната група на Демократичната левица да осигури своевременното приемане на следните по-важни актове, внесени от Министерския съвет:
- промените в Закона за банките и кредитното дело;
- Закона за гарантиране на влоговете;
- промените в Закона за приватизацията;
- Закона за насърчаване на трудовата заетост и защита при безработица;
- програмата за приватизация за 1996 г.;
- списъка на предприятията за масова приватизация през 1996 г.;
- решението по отчета на БНБ за 1995 г. и по състава на ръководството й.

2. Регионалните съвети, общинските /районните/ партийни организации, основните партийни организации и особено тези по интереси към съответните стопански звена на базата на предоставената им от Висшия съвет и правителството информация да съдействат за изпълнение на задачите от раздел първи и да водят диалог със синдикатите по социалните проблеми, проблемните предприятия, както и по възможностите за развитие на синдикална дейност в приватизираните предприятия.

3. Възлага на председателя на Висшия съвет на БСП и министър-председател да информира ВПС за резултатите от осъществяването на структурната реформа през месец септември и в края на 1996 г.

София, 12 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ОПОЗИЦИЯ, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 7 МАЙ 1996 Г. В СОфИЯ, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБОРИ


На заседанието си от 7 май 1996 г. Политическият съвет на парламентарната опозиция взе следните решения за изпълнение на споразумението за провеждане на предварителни избори:

1. До 10 май 1996 г. да се разпределят секциите в оставащите девет избирателни района на същите принципи, по които са разпределяни досега, а именно: за селата на основа 400 гласували за опозицията, за градовете - 800 гласували.

2. Всички присъединени села към София да се разпределят отделно на основата на принципа за селата в цялата страна.

3. За основа на оставащото разпределение на секциите да се използва този брой гласове на опозицията, както досега.

На 8 май 1996 г. в изпълнение на цитираното решение представителите на Съюза на демократичните сили и Движението за права и свободи /СДС и ДПС/ през целия ден напразно очакваха в централната комисия членовете от Демократическата партия от квотата на Народния съюз. Отсъствието им блокира разпределението на оставащите секции.

СДС с голяма загриженост констатира, че в резултат на това загубихме още един изключително важен ден.

Съгласно споразумението решенията на Политическия съвет са задължителни за всички органи, от които зависи успешното провеждане на изборите, включително и за членовете на централната комисия.

Призоваваме най-настоятелно своите партньори от Демократическа партия - Народен съюз, да изпълним собствените си решения.

София, 7 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИВАН КОСТОВ ПО ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ОГЛАСЕНО ПО БНР И БНТ НА 10 МАЙ 1996 ГОДИНА


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

Тази седмица станахме свидетели на срив на българския лев, какъвто не сме преживявали досега, на задълбочаващия се провал в борбата с престъпността, на липса на хляб в някои градове на страната.

Ние не задаваме въпроси защо това стана така, защото причините ни са известни:

Двойното обезценяване на лева се дължи на некомпетентното и нерешително управление, на бездушието към растежа на цените, към обезценяването на заплатите и пенсиите, към стопяването на спестяванията ни.

Левът се превърна в къс хартия след безгрижното изразходване на валутния резерв на страната, поради харченето на доларите за внос на зърно, заради рухването на банките след кредитиране на престъпни, близки до правителството групировки. Няма предлагане на долари, защото е тежко положението на българските износители, защото българските производители бяха смазани от внос на продукция и защото бяха прогонени чуждестранните инвеститори.

Финансовата ни система се руши, защото нито един неин конкретен въпрос не е поставен открито, не е обсъден професионално и не е решен, защото министър-председателят се люшка между закани да блокира валутните влогове на спестителите и да свали основния лихвен процент и защита незапомнено високите днешни 108 процента.

Икономиката ни запада, защото не се правят, а само се имитират пазарни реформи.

Българската социалистическа партия /БСП/ няма да се справи с престъпността, докато не признае, че тя самата я създаде, организира я и й помогна да обвърже изпълнителната власт.

Днес парламентарното мнозинство прие, че страната ни има нужда само от една козметична смяна на министър, и то не заради неспособността му да се справи с престъпниците, а заради личните му слабости.

По този начин мнозинството на БСП в Народното събрание гласува доверие на Жан Виденов. Социалистите не се усъмниха в него и неговия Министерски съвет и му дадоха нов политически кредит да ни управлява.

Всъщност БСП трябва да признае, че измами надеждите на своите избиратели. Тази седмица се провалят не отделни министри и председателят на БСП. Ние сме свидетели как пропада политиката на управляващите социалисти. Ние се убеждаваме, че така наречената програма за "ляв преход" е илюзия и не е изход за България.

Единствен изход са предсрочните парламентарни избори.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПЕТЪР СТОЯНОВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЕНИ В СЪСТАВА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, ОГЛАСЕНО ПО БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ НА 9 МАЙ 1996 ГОДИНА


Утре министър-председателят ще предложи на Народното събрание промени в състава на своя кабинет - освобождаването на вътрешния министър Начев и замяната му с нов министър. На пръв поглед това е нормална процедура. Но само на пръв поглед. Оставката на Начев не е само негов личен гаф. Изстрелите срещу тримата наши полицаи бяха изстрели в сърцето на българската държава. Обидното поведение на вътрешния министър беше последният плесник срещу вярата на българите в нашите държавни институции.

Кому да вярва българският гражданин днес? Рухват пирамиди, фалират банки, левът се обезценява главоломно. Човешкият живот на българския гражданин също. Обикновените хора се питат кой ще ни защити. Може да загубиш и имот, и пари, но загубиш ли вярата си в държавата и нейните институции, които са призвани да ни защитават, загубил си всичко. Днешното управление на България е на път да убие България.

Зная болките на българското общество сега - непосилните цени, безработицата и бандитизмът, който е сковал от страх душите ни. Те могат да се излекуват. България е преживяла и по-драматични моменти в своята история. Но лечението не може да се постигне със смяната на един министър, на останалите министри и дори с напускане на политическата сцена на целия кабинет. Защото неудачни са не само фигурите в кабинета, сгрешена е формулата за управление на България. И грешката се разбира от все повече българи. Тя отдалечава България всеки ден от мечтания старт към Европа, от европейските структури и в крайна сметка от нормалния човешки живот.

Страшно е, защото липсата на вяра и перспектива демобилизират българското общество за сериозен и градивен труд, който е най-сигурната гаранция за нашите успехи. Ето защо отговорността за днешния тягостен ден на България трябва да понесат заедно с министрите и авторите на политически сгрешената формула на управление - ръководството на Българската социалистическа партия /БСП/.

Иначе горчивите плодове на тази формула ще берем всички - и тези, които на последните парламентарни избори дадоха доверието си на тази партия.

Една политическа партия плаща за грешките за своето управление по време на парламентарни избори. И все повече българи вече си казват - колкото по-рано, толкова по-добре за България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА КОАЛИЦИЯ ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА ЗА РЕПУБЛИКАТА /ДАР/, ПОДПИСАНО НА 8 МАЙ 1996 Г. В СОфИЯ МЕЖДУ АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ /АСП/ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА /ГОР/


Политическата коалиция Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ е обществено движение на политически партии и организации със социална и либерална ориентация за осъществяване на национално отговорна политика, утвърждаване на републиканския модел на държавно управление, защита на демократичните свободи на гражданите и гражданското общество на основата на европейските политически ценности.

Седалището на коалицията е в град София на адрес: бул."Витоша" номер 148.

Отношенията между членовете на политическата коалиция ДАР се уреждат с приетия от ръководните им органи и подписан на 8 май 1996 г. статут, който е неразделна част от настоящото споразумение.

Коалицията, съгласно приетия статут, се ръководи от Национален политически съвет.

Националният политически съвет /НПС/ се представлява от главния секретар в съответствие с разпоредбите на статута.

Главен секретар на коалицията ДАР е Ангел Кондев, избран по реда на приетия статут за срок от една година.

Политическата коалиция Демократична алтернатива за републиката осъществява заложените в програмните й документи цели и решения чрез участие в избори и в структурите на властта на всички равнища.

Националният политически съвет на ДАР упълномощава председателите на своите регионални съвети, избрани според разпоредбите на приетия статут, да представляват коалицията пред местните политически и обществени организации и органи на властта при осъществяване на общите програмни намерения на коалицията и решенията на НПС на ДАР, както и пред съответните избирателни комисии по време на избори.

Финансирането дейността на коалицията и нейните органи се осъществява на основата на приет от Националния политически съвет годишен бюджет, формиран чрез солидарни вноски от организациите, членуващи в коалицията, в размер, определен в допълнителни ежегодни споразумения между тях.

ПОДПИСАЛИ:

ЗА АЛТЕРНАТИВНАТА СОЦИАЛЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Велинов

ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Томов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 лшй - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ, ПО ПОВОД НА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ ПЕЧАТ ДВА ТОМА НА ДОКУМЕНТАЛНАТА МУ КНИГА "ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. ПОЛИТИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЛИСТИКА". Писмото е адресирано до президента на Република България, до министър-председателя, до главния прокурор, до министрите на правосъдието и на вътрешните работи и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА,

Приложено представям ви /поотделно на всеки от вас/ Том 1 и Том 2 на документалната ми книга "Документ за самоличност. Политическа документалистика". Първият том бе издаден през 1994 г., а вторият излезе от печат само преди два месеца. Двата тома са в обем общо 1200 /хиляда и двеста/ страници и по същество са своеобразен обвинителен акт против бившата Държавна сигурност; против днешната мафия, представляваща организационно продължение и трансформация на бившата Държавна сигурност; против законодателната, съдебната и изпълнителната държавни власти, действащи като структурни звена на създадената от комунистическите тайни служби днешна мафия. Ако прочетете внимателно тези страници, бихте констатирали, че вашите имена се срещат често в тях.

Припомням ви, че преди десет /10/ години международните правозащитни организации ме бяха признали за политически затворник номер 1 на България. Уведомявам ви, че тези две документални книги, заедно с допълненията към тях от последните месеци, в най-скоро време ще бъдат предоставени на всички възможни международни правозащитни организации, на всички ангажирани по някакъв начин с България политически и икономически институции и лица заедно с кратко мое писмо, съдържащо твърдението, че дори и през последните шест години самият аз продължавам да бъда "политически затворник номер 1 на България", но заедно с мен такива са и членовете и симпатизантите на ръководената от мен партия Либерален конгрес.

Впрочем този мой своеобразен обвинителен акт разчита преди всичко на съда на историята. Вие сте прекалено дълбоко ангажирани с мръсотията и на вас не може да се разчита. Все пак приемете документите "за сведение".

София, 30 април 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ:

ст. н. с. доцент Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 лшй - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА ГРАЖДАНСКО И ПОЛИТИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА НАТО КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СЕВЕРНОАТЛАНТИЧЕСКИЯ ПАКТ.
Документът е приет в София през април 1996 г.


Съветът за гражданско и политическо съдействие на НАТО отново излиза с декларация в подкрепа на влизането на България в НАТО. За нас - нейните граждани - това е неотменима повеля, на която трябва да се подчиним в името на нашето и на бъдните поколения бъдеще. Събитията от вчера и днес в широк аспект ни убеждават в правотата на това гледище, което постепенно се превръща във всенародна концепция. Ето защо е необходима широка кампания за информиране на нашето будно в настоящия отговорен момент общество относно тази историческа необходимост. Неискрената позиция на правителството и на парламентарното мнозинство, поклоните на някои наши "държавници" пред Кремъл, провеждането на конференции в духа на студената война, уволненията на независимо мислещи журналисти са все брънки във веригата на недостойни и безотговорни действия. Чрез строителството на АЕЦ "Белене" и петроло/газо/провода се цели още по-голямата ни зависимост от тези, които управляват в Москва. А ето че се стигна и дотам руският президент да ни кани за участие във второто издание на СССР. Солидарни сме с мнението на българския президент, че при сегашните условия противопоставянето на НАТО би било път към загубване на националната ни независимост, отново да бъдем безгласен сателит на някоя "велика" /проимпериалистическа/ сила, както и че е необходима широка разяснителна кампания за информиране на целия народ относно тези политически безпътици - сиреч опасности. Ролята на неправителствените организации в тази насока е огромна. Ето защо - в качеството си на такава организация, ние призоваваме към широка обществена подкрепа на НАТО, към обединяване на усилията в подкрепа на интеграцията ни с цивилизована християнска Европа и нейната бъдеща Еврофедерация.

Нека всички да обединим усилията си за участие във великите процеси на Евроатлантическата интеграция, която ще оформи една процъфтяваща Европа на всички нейни онадарени етноси през бъдния век!

София, април 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ТРАКИЙСКИ МАНИФЕСТ НА ВЪРХОВНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД 100-ГОДИШНИНАТА НА ТРАКИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕ И С ИЗДИГАНЕ НА ИДЕЯ ЗА БАЛКАНСКИ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ


СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Повече от един век в българското общество неотменно съществуват идеите и каузата на тракийците. Тези идеи винаги са били израз на съкровени народни въжделения за историческата принадлежност на Тракия към Отечеството. Тази кауза винаги е била в сърцевината на нашия национален въпрос. Защото злокобният Берлински договор от 1878 година не само че остави Тракия под турско робство, но постави началото на разединението на България. От род и родина бяха откъснати и Македония, Добруджа, Западните покрайнини. Страната ни бе лишена от традиционните си простори към средиземноморския свят.

Днес ние, тракийските българи, сме носители на свещена национална памет за български земи, останали извън пределите на българската държава. Днес, ние тракийските българи, пренасяме от поколение на поколение нестихващата болка по изгубената заедно с живота надежда, че един ден Тракия отново ще се превърне в средищна земя за народностите, които са я населявали. Гърци, арменци, турци и евреи - хора с различна орис са намирали хляб и покрив в Тракия при първенствуващата роля на българите в разцвета на селищата, занаятите, търговията, просвещението. Ето защо нашата организация - Съюзът на тракийските дружества, е наследник на хуманни идеали за единодействие и равноправие.

Сто години, откакто във Барна Капитан Петко Войвода начена тракийското движение! Сто години, откакто в Бургас се състоя учредителният конгрес на тракийската организация! Сто години, откак се роди нашият тракийски вестник.

Достойни и верни тракийски чеда създадоха и ръководеха през годините своята организация в подкрепа на тракийските идеи и тракийската кауза. Техните имена са имена от целокупната българска история - Капитан Петко Войвода и д-р Младен Желязков, братята Драгулеви, революционерът Михаил Герджиков и войводите Лазар Маджаров, Георги Кондолов, Стамат Икономов, Димитър Маджаров, Руси Славов, Пею Шишманов, родолюбецът екзарх Антим I и просветителят Димитър Попниколов, философът Димитър Михалчев, писателят Константин Петканов и още десетки други патриоти тракийци.

Стогодишният юбилей на нашата организация напомня, че ние, тракийци, днес сме предимно бежанци и потомци на бежанци от Беломорието, Одринско, Мала Азия, претърпели няколко безмилостни разорения и погроми, принудени да изоставим гробища на деди и люлки на грядущи поколения. Заради несретната съдба на тракийци народът вдигна легендарното Преображенско въстание и води великата отечествена Балканска война.

Днес Съюзът на тракийските дружества като независима, патриотична организация заема достойно и важно място в обществения ни живот, твърдо отстоява социалните права на бежанците и техните потомци. Извлякла поуки от жестоката тракийска историческа съдба, нашата организация вижда своето развитие в съвременния смисъл на тракийската кауза. А тракийската кауза днес е против всякакви териториални претенции към чужди земи, против всякакви междудържавни конфронтации, особено на Балканите. Против насилственото бежанство и против гоненията на верска и национална основа. Мир, доверие и добросъседство - това е нашата програма за днешния и утрешния ден на Балканите и Европа.

Тракия е една, но днес тя е разпокъсана между три държави - България, Гърция и Турция. Между тези три държави миналото е натрупало несправедливости, нечовешки закони и бюрокрация. Наситило е граничните пространства с недоверие и дори с омраза. Това минало трябва да бъде разрушено! Трябва да се премахнат всякакви препятствия по държавните граници, които пречат в Тракия да започне едно свободно, безпрепятствено движение на хора и идеи, на капитали, стоки, предприемчивост, търговия, туризъм, култура. Тракия трябва да се съживи като такъв именно европейски регион, който отваря стария материк към други два континента. Тракия без граници означава територия на международни нефтопроводи и газопроводи, на трансевропейски магистрали, на икономически, културни и битови инфраструктури около големите общи начинания. Тракия без граници - това е стратегическа цел на Съюза на тракийските дружества.

Ние, тракийските българи, сме убедени, че пътят за възхода на независима и демократична България минава единствено през неутралитета! Неутралитет за България, неутралитет за целия Балкански регион! В името на това въздигнахме идеята за Балкански обществен форум за неутралитет.

Трудно е днешното българско време. Разделят ни политически страсти. Ние, тракийците, сме изстрадали разединението и поради това имаме и горчив опит, и горчива поука. Ето защо призоваваме към единение и единодействие като българи, в името на демократична и независима България.

Варна, 12 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ "БЪЛГАРИЯ И НАТО - ГЛЕДНА ТОЧКА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ" /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/. Документът е връчен на 2 май 1996 година в София от председателя на СДС Иван Костов на генералния секретар на НАТО Хавиер Солана по време на срещата му с лидери на парламентарната опозиция.


Южният фланг на НАТО се нуждае от пълноправно членство на България в Алианса

Мълчаливият или изричен отказ от членството в НАТО би изолирал България не само от сегашните членки на съюза, но и от държави като вишеградските страни, Румъния, Македония, Албания и т.н., които заявяват недвусмислена воля за членство в НАТО.

Ако се погледне картата на Южна Европа, при сегашната политика на правителството България в перспектива би се превърнала от "остров на стабилността" в периода на войната в бивша Югославия в "остров на негарантираната сигурност" след края на този конфликт.

Тук следва да се обоснове несъстоятелността на т.нар. /активен/ неутралитет.

БЪЛГАРИЯ не е световен финансов /за разлика от Швейцария/, икономически или суровинен център /за разлика например от държавите в Персийския залив/, чието жизнеспособно оцеляване като "необвързан" международноправен субект е от интерес на широк кръг от държави с различна военнополитическа и икономическа ориентация.

БЪЛГАРИЯ се намира в района, различен от този, в който при блоковото разделение се намираха Австрия или Финландия. Техният формален неутралитет бе действително гарантиран от установения междублоков баланс на силите в Европа по време на студената война, като тези държави бяха оставени де факто в западната сфера на влияние.

След 1989 Европа преживява период на търсене на нов баланс на силите, който по-адекватно да отразява търсещи свое ново изкристализиране международнополитически реалности. /През последните седмици някои от държавите в ОНД трайно се ориентират към реинтеграция в рамките на бившия СССР - посока на интеграция, противна на тази на интеграцията в ЕС и НАТО/. Този преходен период крие опасности, особено на регионално ниво, тъй като все още за малки държави като България, които не са членки на дадена организация за колективна отбрана, не са създадени ефективни механизми за предотвратяване и урегулиране на конфликти. Припомняме, че всички или почти всички съседки на България избират НАТО като основен настоящ или бъдещ гарант на сигурността си. Следва да се отбележи и че:

• Балканите са исторически сложен, размирен район, съставен от държави с различна степен на демократизация, с различни доминиращи вероизповедания и с "преплетен" етнически състав;

• много от неукрепналите балкански демокрации продължават да търсят призрака на "външния враг" за решаване на вътрешнополитически проблеми;

• ревизионистични амбиции на религиозно-етническа основа все още не са изживени на Балканите;

• не всички от съседите на България са се присъединили към Договора за ограничаване на въоръжените сили в Европа /ДОВСЕ/ или към други споразумения за мерки за укрепване на доверието и сигурността.

В кризисен момент не би било изключено България да се обърне "за помощ" към велика сила, нечленуваща в НАТО, за противодействие при заплаха отвън, тъй като останалите страни от региона са или се стремят да станат членки на НАТО, организация, към която БСП не желае да се присъедини. Тази неизказана презумпция автоматически предопределя необходимостта от "антинатовски неутралитет".

Подобна перспектива е неприемлива за преобладаващата част на българската общественост. Подобна перспектива е неприемлива и за НАТО. Тя би възстановила в някаква степен блоковото противопоставяне в южния фланг на НАТО.


Нашите конкретни предложения

1. Сегашната позиция на българското правителство може да доведе, независимо от нашето становище, България да не бъде поканена да се присъедини към Алианса в първата група държави от Източна и Централна Европа, дори ако в един по-късен момент правителството изрази такова желание. Информирани сме, че вероятно през декември на своята годишна сесия Северноатлантическият съвет ще отправи поименна покана за присъединяване към Алианса на нови бъдещи членове. Във връзка с това апелираме към Северноатлантическия съвет да има предвид твърдата воля на СДС като най-голяма опозиционна сила, която утре ще управлява страната, и на подавляващата част от българското общество за присъединяване на България към НАТО с оглед на това тя да не бъде поставена в различна група от останалите страни от Централна и Източна Европа.

2. Предлагаме между органите на НАТО /пряко и чрез посолствата на страните - членки на НАТО, в София/ и ръководството на парламентарно представените партии от демократичната опозиция да се установи практиката на редовни консултации, в които да се обсъждат проблемите във връзка с:

- конкретния ход на преговорите по присъединяване към НАТО, въпросите за разполагане на чужди войски и видовете съоръжения на територията на съответна страна кандидат, бъдещото участие на съответната държава кандидат в интегрираните военни структури на съюза, хармонизацията на въоръженията и комуникациите, финансовите аспекти на пълноправното членство, усъвършенстване на гражданския контрол върху въоръжените сили и службите за сигурност и т.н.;

- в хода на редовните консултации ние, българската демократична опозиция, очакваме от НАТО да разработи и отправи конкретни, същностни /substantive/ препоръки за бъдещо актуализиране на съдържанието на вече подписани или за съдържанието на бъдещи двустранни споразумения за военнополитическо и военнотехническо сътрудничество между България и държави-членки на НАТО. Тези актуализирани и /или нови двустранни споразумения ще представляват косвени канали за бъдещо изравняване на темпа на фактическа интеграция на България към НАТО като многонационална организация;

- очакваме от НАТО да разработи и отправи сходни препоръки относно бъдещото актуализиране на съществуващи или относно съдържанието на бъдещи двустранни споразумения в гореспоменатите области между България и държави, които имат равностойни или по-големи шансове за скорошно пълноправно членство в НАТО.

Българската демократична опозиция би благодарила за един скорошен отговор на представения нон-пейпър, който да съдържа детайлен и недвусмислен анализ на всяка от точките на направените от нас констатации и предложения.

Българската демократична опозиция е длъжна още отсега да подготви съвместно с НАТО и отделните негови членки основата на механизмите за компенсиране на изоставането на България, водещо до практическата й самоизолация от общата интеграция в съюза на страните от Централна и Източна Европа.

Приемането от НАТО на поканата за този паралелен засилен диалог, както и задълбоченото разглеждане на всички аспекти на гореизложената ни позиция биха се превърнали в реален принос на НАТО за разсейване на опасенията сред преобладаващата част на българската общественост, че държава като България ще бъде принесена в жертва на разделение от типа "нова Ялта" или че ще остане в някаква "сива зона" на несигурност.

/Този документ бе връчен вчера при срещата на опозицията на генералния секретар на НАТО г-н Хавиер Солана./

София, 2 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 17 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА "НОВ ВЕК, НОВИ ИДЕИ, НОВА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ПЕТА/ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ГЛАСУВАНА НА ПОСТОЯННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОР /СОфИЯ, 20 АПРИЛ 1996 ГОДИНА/


РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА ГОР ЗА НАВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В XXI ВЕК

1. За характера на прехода и на обществото, към което се стремим.

Преходът от тоталитарни към демократични обществени структури в България започна стихийно, в обстановката на остра конфронтация между основните политически сили. През периода 1991-1994 г. в страната бе използуван либерално-капиталистически модел, който доведе до първоначално натрупване на капитала с всички произтичащи от това вредни последици: престъпност, бедност, обществено напрежение и икономическа нестабилност. След 1994 г. бе осъществена промяна към силно одържавяване и поставянето на основни институции на гражданското общество в пряка зависимост от изпълнителната власт. Очерта се тенденция към създаване на държавно-авторитарен капитализъм при концентрация на властта и контрола върху собствеността в ръцете на малка група хора.

ГОР отхвърля тези два модела на прехода и ги смята за основна причина за изоставането на страната. След 1989 г. либерално-капиталистическият модел донесе огромни разрушения, главно в селското стопанство, високотехнологичните индустриални отрасли, културата и ценностната система на хората. Този модел ни върна назад, доколкото започна разделение на обществото на класи на богати и бедни, предизвика силни социални конфликти, създаде отношения, които развитите страни вече бяха изоставили. Вторият модел на държавно-авторитарен капитализъм се основава на директивен държавен контрол върху големите и средните предприятия, банките, националните електронни медии, а чрез това - върху цялото гражданско общество. Този модел концентрира властта отново в ръцете на тясна бюрократична прослойка и задържа развитието на страната.

Гражданското обединение за републиката смята, че достигнатото материално равнище и мащабите на страната позволяват България да "прескочи" етапа на първоначално натрупване на капитала и направо да премине към структури близки на тези в малките западноевропейски страни. Това означава както отхвърляне на либерално-капиталистическия и авторитарния модел, така и налагане на нов алтернативен модел на прехода.

Ние наричаме този модел "равновесен". Той предполага:
- равновесие между собствениците и съсобствениците на средства за производство или, с други думи, социално справедливо преразпределение на собствеността;
- равновесие и взаймодействие на интересите на различните социални и професионални групи;
- равновесие между сферата на бизнеса, културата, науката, образованието и спорта;
- равновесие между икономическото положение на работещите, пенсионерите и учащите се.

Съзнаваме, че подобно равновесно общество няма да бъде формирано лесно. Същевременно сме убедени, че това е верният подход за развитието на страната.

Тази ни убеденост се определя от процесите в най-развитите страни, от пробиващите си път принципи и норми на новата цивилизация.

2. Реформата на собствеността

Централен елемент на политическата програма на ГОР е реформата на собствеността. Ние се ангажираме с модел и програма за превръщането на не по-малко от 60-70 на сто от българските граждани в собственици и съсобственици на средства за производство. Реализацията на тази програма ще се осъществява постоянно чрез структурите на гражданското общество, изпълнителната, парламентарната и президентската власт.

ГОР отхвърля опитите реституцията да изпреварва и блокира приватизацията, а също така опитите за противопоставяне на касовата и масовата приватизация. Ние подкрепяме по принцип метода на масова приватизация, но сме против нейното използуване за несправедливо разпределение на средствата за производство и създаването на условия за нова пропаст между богати и бедни.

ГОР винаги ще се бори срещу използуването на приватизацията за обогатяване на малка група политици, държавни бюрократи и техните бизнесприятели. Нашият път е път на създаване на механизми, закони и съответната организационна инфраструктура за народна приватизация - приватизация, насочена към превръщането на по-голяма част от активното население в собственици и съсобственици на средства за производство.

За тази цел ГОР се ангажира с политика, осигуряваща разнообразие на приватизационни техники:
- мениджърска приватизация;
- работническо-колективна;
- индивидуално-семейна;
- приватизация с отложено плащане;
- приватизация чрез постепенно въвеждане в собственост;
- приватизация с последващо акциониране и т.н.

За целта е необходимо да се обогати законовата база, да се изградят съответни борсови структури. За ГОР реформата в собствеността е сърцевина на цялата ни политика, израз на социалната ни ангажираност, път към цялостно интегриране на България в семейството на европейските народи. Преразпределението на собствеността създава и ще създава множество конфликти. Ето защо ГОР се обявява за широк национален консенсус по механизмите и мащабите на приватизацията.

/Пресслужба "Куриер"/


------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 13 май 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.