18 октомври 1996 - Приложение

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

към брой 122 (1677) от 18 октомври 1996 година


ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 1996 ГОДИНА


София, 18 октомври - Следва предоставеният за разпространение изключително от Пресслужба "Куриер" при БТА пълен текст на решенията на Централната избирателна комисия


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
No: 101/14 октомври 1996 г.

На основание параграф 1 - Допълнителна разпоредба от ЗИПВР, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Утвърждава предложения от Министерски съвет и приложен към настоящото решение образец за Протокол на секционна избирателна комисия с необходимите поправки и допълнения, който да бъде обнародван в "Държавен вестник".


 

 

 

 


/Пресслужба "Куриер"/

 

 

 

РЕШЕНИЕ
No: 102/14 октомври 1996 г.


Във връзка с изпълнение на решението на ЦИК No: 97/08.10.1996 г. за самостоятелна и паралелна компютърна обработка на данните от гласуването за президент и вицепрезидент на Републиката през 1996 г. от протоколите на секционните избирателни комисии в РИК и ЦИК от два екипа “Информационно Обслужване” ЕАД и Математически колектив “Избори”, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема Допълнения към методическите указания за РИК, които съставляват неразделна част от настоящото решение.

 

 


 

 

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА РИК


ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА РИК

приети във връзка с извършването на самостоятелна и паралелна компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката през 1996 г. от протоколите на секционните избирателни комисии в РИК и ЦИК от два екипа “Информационно обслужване” ЕАД и Математически колектив “Избори”

I. Предаване на секционните протоколи с изборните резултати и компютърната им обработка в РИК

1. Председателят, секретарят и един член на СИК представят на упълномощен член на РИК неразпластения трипластов секционен протокол.

2. Председателят и секретарят на РИК водят отчетност за представените протоколи в предварително подготвен дневник по утвърдения приложен образец 1.

3. РИК извършва предварителен оглед на протокола за цялостното попълване на данните.

4. Ако РИК няма забележки към секционния протокол, упълномощен член на РИК съпровожда (по възможност последователно по общини) представителите на СИК към преброителите А или Б за предварително въвеждане на данните от протокола. Секционните избирателни комисии с четни номера минават първо при преброител А, а след това - при преброител Б, а тези с нечетни номера - първо при преброител Б, а след това при преброител А.

Приносителите на протокола и член на РИК са длъжни да контролират процеса на въвеждане.

5. Оператор А извършва предварително въвеждане на данните от протокола на СИК, след което същото прави оператор Б. Издава приемо-предавателна разписка по утвърдения приложен образец 2 между СИК и РИК в три неразпластени екземпляра.

6. Оператор Б извършва предварително въвеждане на данните от протокола на СИК, след което същото прави оператор А. Издава приемо-предавателна разписка по утвърдения приложен образец 2 между СИК и РИК в три неразпластени екземпляра.

7. Приносителите на секционния протокол получават от оператори А и Б двете приемо-предавателни разписки между СИК и РИК в три екземпляра.

8. Приносителите на секционния протокол представят на РИК:
• неразпластения секционен протокол;
• неразпластената приемо-предавателна разписка между СИК и РИК в три екземпляра, издадена от преброител А;
• неразпластената приемо-предавателна разписка между СИК и РИК в три екземпляра, издадена от преброител Б.

9. Упълномощен член на РИК проверява всички посочени документи.

10. Ако той установи съответствие между числата в протокола и тези в разписките и изпълнение на задължителните контролни равенства, се подписва върху неразпластените приемо-предавателни разписки между СИК и РИК, издадени съответно от преброителите А и Б.

11. Когато основните контролни проверки са неудовлетворени или е налице несъответствие между числата от секционния протокол и някоя от приемо-предавателните разписки, членът на РИК анулира двете разписки с надпис "анулирана” по диагонала с големи букви, след което я подписва и връща заедно със секционния протокол на приносителите с указание за извършване на допълнителни проверки и отстраняване на допуснатите грешки по надлежния ред от СИК или от операторите.

При нанасянето на поправки в секционния протокол той се третира като нов документ, поради което се изпълняват процедурите от т. 3 до т.10 на технологичната схема.

12. След получаването на две приемо-предавателни разписки с удовлетворени задължителни контролни равенства и еднакво числово съдържание, които са подписани от упълномощения член на РИК, приносителите на секционния протокол се връщат с неразпластените приемо-предавателните разписки последователно при операторите на преброители А и Б, въвеждали данните.

Всеки оператор извършва следното:
• потвърждава данните в компютъра;
• подписва неразпластената приемо-предавателна разписка;
• предава неразпластената приемо-предавателна разписка на председателя на СИК.

13. Приносителите на секционния протокол от СИК представят за окончателно приемане от РИК на председателя и/или секретаря:
• неразпластения протокол на СИК;
• неразпластената приемо-предавателна разписка от преброител А, подписана от члена на РИК и от оператора;
• неразпластената приемо-предавателна разписка от преброител Б, подписана от члена на РИК и от оператора.

14. Председателят, секретарят и един член на СИК подписват неразпластените приемо-предавателни разписки, създадени от преброители А и Б.

15. Втори член на РИК подписва неразпластената приемо-предавателна разписка от преброител А и тази от преброител Б.

16. Упълномощените членове на РИК:
• разпластяват протокола на СИК и задържат третия му екземпляр за предаване в общината;
неразпластените първи и втори екземпляри на протокола на СИК се подготвят за предаване в ЦИК;
• разпластяват приемо-предавателната разписка от преброител А, подготвят първия й екземпляр за предаване в ЦИК, втория й екземпляр предават на приносителите на секционния протокол, а третия й екземпляр - на съответния оператор;
• разпластяват приемо-предавателната разписка от преброител Б, подготвят първия й екземпляр за предаване в ЦИК, втория й екземпляр предават на приносителите на секционния протокол, а третия й екземпляр - на съответния оператор;

17. Председателят или секретарят на РИК отбелязва в дневника приемането на протокола на СИК. С това приключват задълженията на приносителите на секционния протокол по предаването му в РИК.

18. За всяка СИК с приет от РИК протокол се комплектоват следните документи за предаване в ЦИК:
• неразпластените първи и втори екземпляри на приетия секционен протокол;
• първият екземпляр на приемо-предавателната разписка от преброител А;
• първият екземпляр на приемо-предавателната разписка от преброител Б.

19. До един час след приемането на последния секционен протокол от РИК, преброителите А и Б представят на председателя на РИК приемо-предавателни протоколи между РИК и ЦИК по утвърдения приложен образец 3, според въведените данни от всички протоколи и съответните бази данни върху магнитни носители, създадени от преброителите А и Б.

20. РИК проверява цялостното попълване на всички данни в приемо-предавателните протоколи от преброители А и Б.

21. Двата идентични приемо-предавателни протоколи между РИК и ЦИК, създадени от преброителите А и Б се подписват от председателя и секретаря на РИК и заедно с базите данни върху магнитни носители, създадени от преброителите А и Б, се подготвят за предаване в ЦИК.

При констатиране на различия, РИК установява причините за това и указва необходимите корекции на преброителите.

22. РИК предоставят на преброители А и Б и на ЦИК в срок до 22 октомври 1996 г., включително, списъци с номерацията на секциите от съответния избирателен район и населените места, в които тези секции се намират. Когато една секция включва гласоподаватели от повече от едно населено място, за тази секция се изброяват всички населени места, включени в обхвата на секцията.

23. РИК осъществява непосредствен контрол върху движението на документите и процеса на въвеждане на данните от секционните протоколи.

При всяка ситуация на блокиране дейността на някой от преброителите, РИК решава възникналите проблеми при спазване на принципа за самостоятелна и паралелна компютърна обработка на данните от гласуването за президент и вицепрезидент на Републиката през 1996 г. от протоколите на секционните избирателни комисии в РИК и ЦИК, за което съобщава незабавно в ЦИК.

При невъзможност да направи това, РИК незабавно уведомява ЦИК за решаване на въпроса.


II. Междинни данни в РИК

1. Периодично РИК получава от преброители А и Б междинни данни от гласуването според окончателно приетите от РИК секционни протоколи по утвърдения приложен образец 4.
2. РИК предава в ЦИК междинни данни от гласуването.


ІІI. Предаване на секционните протоколи с изборните резултати от РИК в ЦИК

1. РИК представя на ЦИК:
• два идентични приемо-предавателни протоколи между РИК и ЦИК, създадени от преброителите А и Б;
• базите данни върху магнитни носители (дискети), създадени от преброителите А и Б в РИК;
неразпластените първи и втори екземпляри на приетите секционни протоколи В РИК;
• първите екземпляри на приемо-предавателните разписки между СИК и РИК, създадени от преброители А и Б.

2. Упълномощени представители на ЦИК отбелязват в дневник по утвърдения приложен образец 5 ръчно и/или автоматизирано предадените от РИК на ЦИК секционни протоколи.

За целта в ЦИК се създава приемна с 4-5 идентични дублирани компютърни работни места (от преброители А и Б), състоящи се от компютър със специализирано програмно осигуряване, параметризирана база данни и потребителски интерфейс с необходимите възможности.

3. Упълномощени представители на ЦИК проверяват предоставените от РИК документи според Опис-приложението на приемо-предавателния протокол между РИК и ЦИК и двете страни се подписват.

4. Упълномощени представители на ЦИК разпластяват двата екземпляра на секционните протоколи, след което ЦИК задържа:
фотокопие на първия екземпляр от всеки секционен протокол;
• базите данни върху магнитни носители (дискети), създадени от преброителите А и Б в РИК;
• първите екземпляри на приемо-предавателните разписки между СИК и РИК, създадени от преброители А и Б.

5. Само ЦИК огласява междинни данни от гласуването.

 

 

   
               

 

 

 

 

 


 

 

* * *

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ


РЕШЕНИЕ
No: 103/14 октомври 1996 г.

Във връзка с изпълнение на решението на ЦИК No: 97/08.10.1996 г. за самостоятелна и паралелна компютърна обработка на данните от гласуването за президент и вицепрезидент на Републиката през 1996 г. от протоколите на секционните избирателни комисии в РИК и ЦИК от „Информационно Обслужване“ ЕАД и Математически колектив „Избори“, Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Приема като неразделна част от договорите между ЦИК и съответно „Информационно Обслужване“ ЕАД и Математически колектив „Избори“, приложената Технологична схема за самостоятелна и паралелна компютърна обработка на данните от гласуването за президент и вицепрезидент на Републиката през 1996 г. от протоколите на секционните избирателни комисии в РИК и ЦИК.

 


 

 

 

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОР

Технологична схема

за извършване на самостоятелна и паралелна компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката през 1996 г. от протоколите ца секционните избирателни комисии в РИК и ЦИК от „Информационно обслужване“ ЕАД и Математически колектив „Избори“


I. Предаване на секционните протоколи с изборните резултати и компютърната им обработка в РИК

1. Председателят, секретарят и един член на СИК представят на упълномощен член на РИК неразпластения трипластов секционен протокол.

2. Председателят и секретарят на РИК водят отчетност за представените протоколи в предварително подготвен дневник по утвърдения приложен образец 1.

3. РИК извършва предварителен оглед на протокола за цялостното попълване на данните.

4. Ако РИК няма забележки към секционния протокол, насочва (по възможност последователно по общини) представителите на СИК към преброителите А или Б за предварително въвеждане на данните от протокола. Секционните избирателни комисии с четни номера минават първо при преброител А, а след това - при преброител Б, а тези с нечетни номера - първо при преброител Б, а след това при преброител А.

Приносителите на протокола и член на РИК са длъжни да контролират процеса на въвеждане.

5. Оператор А/Б извършва предварително въвеждане на данните от протокола на СИК. Издава приемо-предавателна разписка по утвърдения приложен образец 2 между СИК и РИК в три неразпластени екземпляра.

6. Оператор Б/А извършва предварително въвеждане на данните от протокола на СИК. Издава приемо-предавателна разписка по утвърдения приложен образец 2 между СИК и РИК в три неразпластени екземпляра.

7. Приносителите на секционния протокол получават от оператори А и Б двете приемо-предавателни разписки между СИК и РИК в три екземпляра.

8. Приносителите на секционния протокол представят на РИК:
• неразпластения секционен протокол;
• неразпластената приемо-предавателна разписка между СИК и РИК в три екземпляра, издадена от преброител А;
• неразпластената приемо-предавателна разписка между СИК и РИК в три екземпляра, издадена от преброител Б.

9. Упълномощен член на РИК проверява всички посочени документи.

10. Ако той установи съответствие между числата в протокола и тези в разписките и изпълнение на задължителните контролни равенства, се подписва върху неразпластените приемо-предавателни разписки между СИК и РИК, издадени съответно от преброителите А и Б.

11. Когато основните контролни проверки са неудовлетворени или е налице несъответствие между числата от секционния протокол и някоя от приемо-предавателните разписки, членът на РИК анулира двете разписки с надпис „анулирана“ по диагонала с големи букви, след което я подписва и връща заедно със секционния протокол на приносителите с указание за извършване на допълнителни проверки и отстраняване на допуснатите грешки по надлежния ред от СИК или от операторите.

При нанасянето на поправки в секционния протокол той се третира като нов документ, поради което се изпълняват процедурите от т. 3 до т.10 на технологичната схема.

12. След получаването на две приемо-предавателни разписки с удовлетворени задължителни контролни равенства и еднакво числово съдържание, които са подписани от упълномощения член на РИК, приносителите на секционния протокол се връщат с неразпластените приемо-предавателните разписки последователно при операторите на преброители А и Б, въвеждали данните.

Всеки оператор извършва следното:
• потвърждава данните в компютъра;
• подписва неразпластената приемо-предавателна разписка;
• предава неразпластената приемо-предавателна разписка на председателя на СИК.

13. Приносителите на секционния протокол представят за окончателно приемане от РИК:
• неразпластения протокол на СИК;
• неразпластената приемо-предавателна разписка от преброител А, подписана от члена на РИК и от оператора;
• неразпластената приемо-предавателна разписка от преброител Б, подписана от члена на РИК и от оператора.

14. Председателят, секретарят и един член на СИК подписват неразпластените приемо-предавателни разписки, създадени от преброители А и Б.

15. Втори член на РИКподписва неразпластената приемо-предавателна разписка от преброител А и тази от преброител Б.

16. Упълномощените членове на РИК:
• разпластяват протокола на СИК и задържат третия му екземпляр за предаване в общината;
неразпластените първи и втори екземпляри на протокола на СИК се подготвят за предаване в ЦИК;
• разпластяват приемо-предавателната разписка от преброител А, подготвят първия й екземпляр за предаване в ЦИК, втория й екземпляр предават на приносителите на секционния протокол, а третия й екземпляр - на съответния оператор;
• разпластяват приемо-предавателната разписка от преброител Б, подготвят първия й екземпляр за предаване в ЦИК, втория й екземпляр предават на приносителите на секционния протокол, а третия й екземпляр - на съответния оператор.

17. Упълномощен член на РИК отбелязва в дневника приемането на протокола на СИК. С това приключват задълженията на приносителите на секционния протокол по предаването му в РИК.

18. За всяка СИК с приет от РИК протокол се комплектоват следните документи за предаване в ЦИК:
• неразпластените първи и втори екземпляри на приетия секционен протокол;
• първият екземпляр на приемо-предавателната разписка от преброител А;
• първият екземпляр на приемо-предавателната разписка от преброител Б.

19. До един час след приемането на последния секционен протокол от РИК, преброителите А и Б представят на председателя на РИК приемо-предавателни протоколи между РИК и ЦИК по утвърдения приложен образец 3, според въведените данни от всички протоколи и съответните бази данни върху магнитни носители, създадени от преброителите А и Б.

20. РИК проверява цялостното попълване на всички данни в приемо-предавателните протоколи от преброители А и Б.

21. Двата идентични приемо-предавателни протоколи между РИК и ЦИК, създадени от преброителите А и Б 0000000се подписват от председателя и секретаря на РИК00000000 и заедно с базите данни върху магнитни носители, създадени от преброителите А и Б, се подготвят за предаване в ЦИК.

При констатиране на различия, РИК установява причините за това и указва необходимите корекции на преброителите.

22. РИК предоставят на преброители А и Б и на ЦИК в срок до 22 октомври 1996 г., включително, списъци с номерацията на секциите от съответния избирателен район и населените места, в които тези секции се намират. Когато една секция включва гласоподаватели от повече от едно населено място, за тази секция се изброяват всички населени места, включени в обхвата на секцията.

23. РИК осъществява непосредствен контрол върху движението на документите и процеса на въвеждане на данните от секционните протоколи.

При всяка ситуация на блокиране дейността на някой от преброителите, РИК решава възникналите проблеми при спазване на принципа за самостоятелна и паралелна компютърна обработка на данните от гласуването за президент и вицепрезидент на Републиката през 1996 г. от протоколите на секционните избирателни комисии в РИК и ЦИК, за което съобщава незабавно в ЦИК.

При невъзможност да направи това, РИК незабавно уведомява ЦИК за решаване на въпроса.


II. Междинни данни в РИК

1. Периодично РИК получава от преброители А и Б междинни данни от гласуването според окончателно приетите от РИК секционни протоколи по утвърдения приложен образец 4.

2. РИК предава в ЦИК междинни данни от гласуването.


III. Предаване на секционните протоколи с изборните резултати от РИК в ЦИК

1. РИК представя на ЦИК:
• два идентични приемо-предавателни протоколи между РИК и ЦИК, създадени от преброителите А и Б;
• базите данни върху магнитни носители (дискети), създадени от преброителите А и Б в РИК;
неразпластените първи и втори екземпляри на приетите секционни протоколи в РИК;
• първите екземпляри на приемо-предавателните разписки между СИК и РИК, създадени от преброители А и Б.

2. Упълномощени представители на ЦИК отбелязват в дневник по утвърдения приложен образец 5 ръчно и/или автоматизирано предадените от РИК на ЦИК секционни протоколи.

За целта в ЦИК се създава приемна с 4-5 идентични дублирани компютърни работни места (от преброители А и Б), състоящи се от компютър със специализирано програмно осигуряване, параметризирана база данни и потребителски интерфейс с необходимите възможности.

3. Упълномощени представители на ЦИК проверяват предоставените от РИК документи според Опис-приложението на приемо-предавателния протокол между РИК и ЦИК и двете страни се подписват.

4. Упълномощени представители на ЦИК разпластяват двата екземпляра на секционните протоколи, след което ЦИК задържа:
фотокопие на първия екземпляр от всеки секционен протокол;
• базите данни върху магнитни носители (дискети), създадени от преброителите А и Б в РИК;
• първите екземпляри на приемо-предавателните разписки между СИК и РИК, създадени от преброители А и Б.

5. ЦИК предоставя първия и втория екземпляр на секционните протоколи на преброители А и Б за компютърна обработка на данните от гласуването.

6. При необходимост ЦИК изисква от преброители А и Б сравняване на данните от протоколите на СИК, създадени в РИК, с тези създадени в ЦИК.

7. Всеки преброител обработва данните от протоколите на всички СИК, след което незабавно ги предава на ЦИК.

8. Периодично ЦИК получава от преброители А и Б данни от гласуването според обработените секционни протоколи от едно и също множество.

9. ЦИК анализира получените документи и приема съответни решения.

10. Само ЦИК огласява междинни данни от гласуването.

11. До шест час след приемането от ЦИК на последния секционен протокол, ЦИК получава от преброителите А и Б окончателните обобщени резултати от гласуването.

 

 


        
 

 

 

 

                    
                    
                    

 


          

[реклама на БТА]


--------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 17 октомври 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочни информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.