18 февруари 1997


София, 18 февруари 1997 година  
Брой 14 (1710)


София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, СВИКАНИ НА КОНСУЛТАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 10 ФЕВРУАРИ 1997 ГОДИНА


Парламентарно представените политически сили взеха следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. В съответствие със становището на Консултативния съвет при президента на Републиката от 4 февруари 1997 г. приемат декларация за принципите за излизане от кризата.

2. Подкрепят предложенията на президента на Републиката за конкретните действия на служебното правителство.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА И ПОЛИТИЧЕСКО СЪГЛАСИЕ, ПРИЕТА ОТ ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, СВИКАНИ НА КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 10 ФЕВРУАРИ 1997 ГОДИНА


Днешната криза е всеобхватна - не само икономическа, а и политическа, социална, обобщено - криза на гражданите към институциите на властта.

Изходът от кризата е възможен на основата на следните предпоставки:

- съгласие в рамките на цялото общество по основните въпроси на общестевния и на икономическия живот, което да не допусне кризата да се задълбочи и да осигури шансове тя да бъде преодоляна;

- съвместни усилия на всички партии и формации на гражданското общество за постигане на развитие и растеж и способността на тези сили да споделят отговорностите за нейната социална цена;

- разбиране, че за успешното провеждане на икономическите реформи са нужни гаранции за гражданския и етническия мир, строго спазване на законите, на правата на всеки гражданин, независимо от политическите им убеждения и принадлежност към една или друга партия, изключващи всякакво връщане назад към разрушителното противоборство;

- убеждение, че обща основа за изход от кризата е спазването на Конституцията на страната като основополагащ обществен договор.

Парламентарно представените политически сили декларират своето съгласие върху следните принципи за изход от кризата в политическата сфера, икономиката и във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори:


ПОЛИТИЧЕСКО СЪГЛАСИЕ

- Политическите сили поемат ангажимент за нормализиране на политическия живот в рамките на парламентаризма и демократичния процес, като положат усилие за утвърждаване на авторитета и ефективността на държавните институции.

- Като се опират на конституционния принцип, че България е република с парламентарно управление, политическите сили виждат в Народното събрание националния форум за търсене и намиране на отговорни и легитимни решения.

- Политическите сили ще съдействат за стабилизиране и утвърждаване на органите на местно самоуправление и администрация, за да се решават в нормални условия всекидневните проблеми на гражданите.

- До конституирането на 38-то Народно събрание основните политически сили чрез механизмите на Консултативния съвет за национална сигурност ще поддържат постоянен диалог и при необходимост ще провеждат консултации за осигуряване на спокойствие и стабилност в обществото и за гарантиране на обществения ред и националната сигурност.

- Политическите сили заявяват своята решимост да не допуснат нарушаване на правата и свободите на гражданите, включително и заради идейните им убеждения, да не се допускат политически репресии, които биха разрушили съгласието за необходимите реформи.


ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА

В съответствие с принципите на пазарната икономика политическите сили се застъпват за:
- ускорена и прозрачна приватизация при благоприятни за страната условия;
- привличане на стратегически и чуждестранни инвеститори;
- финансова стабилизация, която да осигури гаранциите за жизнения минимум на широките слоеве от населението и обслужването на държавния дълг;
- ускорена и обоснована ликвидация на губещите предприятия;
- предприемане на необходимите действия за овладяване на корупцията и "сенчестата" икономика и за търсене наказателна отговорност на всички онези, които са участвали в разграбването на националното богатство;
- осигуряване на стимули за бизнеса и за разгръщане на печеливша стопанска дейност и за насърчаване на нови инвестиции;
- преструктуриране на бюджетната сфера и съкращаване на държавните разходи, включително и чрез намаляване на броя на служителите в държавното управление;
- ускорено възстановяване на собствеността върху земеделските земи.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРОГРАМА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

Преди разпускането си 37-то Народно събрание трябва да приеме:
- законовата основа за нормалното и демократично провеждане на предсрочните парламентарни избори;
- необходимите изменения и допълнения на Закона за данък общ доход, които да го направят адекватен на икономическата и финансовата ситуация в страната;
- законови мерки за спешно подпомагане на собствениците и арендаторите на земеделски земи за гаранатиране извършването на пролетните селскостопански работи.

Да се постигне съгласие за представителството на политическите сили в Централната избирателна комисия и в избирателните комисии по места.

Да се осигури провеждането на свободни, честни и демократични избори, включително и чрез участието на международни наблюдатели.

Политическите сили поемат ангажимента за провеждане на толерантна предизборна кампания при стриктно придържане към принципите и нормите на Конституцията и законите на страната, към изискванията на националните и европейските традиции и обществения морал, при гарантиране на конституционното право на българските граждани за обективна и своевременна информация.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ДЕВЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (СОФИЯ, 15-16 ФЕВРУАРИ 1997 ГОДИНА)


На своята Девета национална конференция, която се превърна в учредителна за единната политическа сила Съюз на демократичните сили (СДС), ние си поставяме за цел спечелването на предсрочните парламентарни избори, мнозинство в 38-ото Народно събрание и управление на България заедно с партньорите от Обединените демократични сили (ОДС).

Деветата национална конференция на СДС

Р Е Ш И:

1. Приема предложената политическа програма на СДС, като възлага на Националния изпълнителен съвет (НИС) да внесе в текста подкрепените от делегатите на конференцията допълнения и да публикува окончателния текст на политическата програма, устава и решенията към него.

2. Възлага на Националния съвет на СДС да приеме предизборна платформа на СДС, основана на политическата програма, в която да се гарантира на България излизането от икономическата катастрофа, пречупване на гръбнака на организираната престъпност, привличане на външно финансиране и инвестиции и осъществяване на успешна социална пазарна реформа, приватизация и връщане на земята на нейните собственци.

3. Възлага на НИС да разработи и внесе за утвърждаване от Националния съвет на СДС принципи и методи за провеждане на единна кадрова политика.

4. Възлага на НИС да приеме механизъм за издигане на народни представители чрез предварителни избори, като отчете направените предложения от делегатите на конференцията.

5. Възлага на НИС да води преговори и сключи споразумение с партньорите от ОДС за предизборно коалиране на основа на обща платформа и предварителните избори.

6. Възлага на НИС да сключи предизборно споразумение с партньорите от ОДС за създаване на следизборна коалиция за законодателна дейност и общо управление на страната.

София, 16 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ НИКОЛАЙ КАМОВ, ЕЛЕНА ПОПТОДОРОВА, ФИЛИП БОКОВ, ЛЪЧЕЗАР РОСЕНОВ И ИВАЙЛО КАЛФИН С МОТИВИТЕ ИМ ЗА НАПУСКАНЕ НА БСП


ДРУГАРИ,

Ние, подписалите това писмо членове на Българската социалистическа партия, обявяваме нашето решение да напуснем БСП.

Това е тежко решение за хора, чийто живот и политическа дейност дълги години бяха свързани с БСП. Всички наши усилия и надежди бяха подчинени на убеждението ни, че допринасяме за пълноценното участие на БСП в изграждането на съвременна, демократична и просперираща България. Вярвахме, че БСП притежава политическия, кадровия и интелектуалния потенциал, за да заеме водещо място в този процес.

За съжаление тези надежди рухнаха безвъзвратно. Това стана безпощадно очевидно през последните две години. Рухна не само едно правителство - рухна доверието в способността на БСП правилно да усеща процесите в обществото, да провежда адекватна на реалностите реформаторска политика, да бъде обединител на нацията, да направи страната неделима част от Европа. Политическата практика на БСП през последните две години я отдалечи от нейните програмни документи и дискредитира самото понятие "левица". Пораженията от това ще трябва да се възстановяват с години.

Причините за това развитие на нещата не се свеждат само до една или друга личност, която е била или е начело на партията. Те се коренят в избрания през 1990-1991 г. неправилен и стратегически недалновиден модел на "оцеляването" на БСП в новите условия - като партия, която говори за промени, за да не се променя; която обявява реформи, за да не ги провежда; която имитира дискусия, за да я задуши. Този модел даде резултати в опозиция, но не можеше да успее, когато трябваше да се управлява в демократичните условия на гражданското общество. Политическите успехи на сродните партии от другите страни в Централна и Източна Европа, на които можем само да завиждаме, подчертават валидността на тази констатация.

С нашето решение ние не бягаме от своята отговорност както пред БСП, така и пред обществото. Като членове на Парламентарната група и на ръководните органи на партията ние сме солидарно отговорни за това, което се случи. Прекалено дълго приемахме решения, чиято несъстоятелност осъзнавахме. Отговорността си виждаме в това, че в името на надеждата за промяна и на партийната дисциплина понякога спестявахме истината и се ограничавахме да критикуваме само във вътрешни дискусии.

Нашите позиции често бяха представяни превратно, критиката ни не се приемаше добронамерено, мотивите ни винаги се подлагаха на съмнение. Не се съмняваме, че така ще стане и сега. Държим да подчертаем обаче, че напускайки БСП, ние оставаме дълбоко привързани към лявата идея.

Провалът на БСП отново дава политическо предимство на десницата. Убедени сме, че България има нужда от съвременна социалдемократическа формация, която да не живее в миналото, да оценява реалистично настоящето, да предложи нов социален проект за бъдещето, за да бъде реална и предпочитана алтернатива на предстоящото управление на десницата. Задачата сега е да се реабилитира понятието "левица".

Виждаме тези възможности във възникващата "евролевица". В нея се включват хора с различна политическа съдба - някои от тях бяха свързани в миналото с БСП и в различно време предупреждаваха за проблемите, пред които ще се изправи тя, други произлизат от средите на Българската социалдемократическа партия. Всички те са обединени от вярата, че в България има бъдеще модерна лява проевропейска формация, опираща се на принципите на Социалистическия интернационал. Само такава формация ще може да противостои ефективно на настъпващата десница като неразделна част от европейската левица.

Днес, когато със съжаление се разделяме, ние отправяме благодарност към всички членове и симпатизанти на БСП за подкрепата, която сме получавали от тях през последните седем трудни години, и призоваваме всички, които споделят нашите оценки и виждания, да ни подкрепят и да ни последват. Това ще бъде в интерес на съхраняването и развитието на левите идеи, на бъдещето на България.

София, 7 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ДО И.Д. ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ИВАН ТОКАДЖИЕВ ПО ПОВОД ОТРАЗЯВАНЕТО НА ПРОЯВИТЕ НА БСП ПО НАЦИОНАЛНАТА МЕДИЯ


УВАЖАЕМИ Г-Н ТОКАДЖИЕВ,

Ръководството на Българската социалистическа партия (БСП) е сериозно обезпокоено от информационната завеса, която ръководената от Вас телевизия налага на проявите на една от най-големите политически сили в страната. Във факс до Вас и до главния секретар, спазвайки всички законови норми и изисквания, направихме заявка за отразяване на регионалните съвещания, проведени на 10 февруари във Велико Търново, Ловеч, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Хасково, София. Нито едно от тях не намери място в информационните емисии на Българската национални телевизия (БНТ). Нещо повече - заснетите репортажи са елиминирани незнайно от кого и по чия заповед.

Настояваме за отговор на следните въпроси:

- По чия заповед се извършва елиминирането от екран на БСП и на Парламентарната група на демократичната левица (ПГДЛ);

- Това ли е промяната, която ще превърне БНТ в свободна и независима медия;

- Подтичването след предполагаеми победители не е ли поредното опозоряване на журналистиката като цяло и на тази в БНТ в частност?

Ръководството на БСП и на ПГДЛ категорично възразява срещу драстичното и безпардонно нарушаване на демократични норми и професионални принципи. Подобно поведение не вещае нищо добро при отразяването на предстоящата предизборна кампания в България.

Като ръководител на националната медия Ви призоваваме да заемете достойно за отговорностите Ви поведение и да осигурите изискващите се според закона обективност и равнопоставеност при отразяване на събитията на всяка политическа сила в България.

София, 11 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА НЕЙНИ ДЕПУТАТИ ДА Я НАПУСНАТ


След като коалиция Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия (НС - БЗНС, ДП) предложи на останалите партньори от Обединените демократични сили (ОДС) споразумение за съвместно участие на предсрочните избори, недоволните от този факт шестима депутати от Парламентарната група на НС - БЗНС, ДП, я напуснаха. Това сториха Петко Илиев, Георги Пинчев, Иван Неврокопски, Атанас Праматаров, Илия Данов и Митко Нитов.

Оказа се, че при напускането на Българската социалистическа партия (БСП), когато Александър Маринов обяви, че ще откъсне депутати от други парламентарни групи, е имал вече съгласието на шестимата.

Парламентарната група на НС - БЗНС, ДП, желае на напусналите я депутати успех в средите на формиращата се Евролевица.

София, 30 януари 1997 година

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЗНС, ДП:

МОНЬО ХРИСТОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ

Зелената партия в България, във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори, определено смята, че са необходими следните промени в Избирателния закон:

1. Да бъдат отменени цветните бюлетини и да се гласува с бели бюлетини, както на местните избори и на изборите за президент на Република България.

2. Да бъде намалена процентната бариера от 4% на 2%, за да могат да бъдат представени в парламента и национално отговорни партии, които желаят да влязат в него, без да са зависими от големите политически сили.

3. Да се даде справедлив достъп до националните медии и на извънпарламентарните партии, движения и коалиции.

София, 10 февруари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР КАРАКАЧАНОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ИНЖ. ВЛАДИМИР КОЛЕВ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИТУАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


В началото на февруари 1997 година, след продължили близо 30 дни протестни акции, демократичната българска общественост постигна важна политическа победа. След провала на двегодишното досегашно управление на Демократичната левица кандидатът за министър-председател Николай Добрев върна на президента мандата за съставянне на ново правителство.

Вместо да активизира политическия диалог с реформаторите в партията, които предлагаха търсене на ново политическо развитие за Политическия клуб (ПК) "Екогласност", сегашният Управителен съвет предприе поредица от дълбоко погрешни политически действия. Без да извърши задълбочен анализ на разумните действия на г-н Добрев, Управителният съвет обяви, че прекратява коалицията с Българската социалистическа партия (БСП) поради неговото несъгласувано в Консултативния съвет поведение. На 6 февруари 1997 година в интервю за програма "Христо Ботев" на Българското национално радио председателят на партията Стефан Гайтанджиев заяви, че е намирал решението на проблема в отстояването на конституционализма с цената на въоръжено противопоставяне. Това изявление влиза в дълбоко противоречие с основни програмни принципи на партията и по същество предствавлява тежко нарушение на Устава на ПК "Екогласност".

Въпреки това Националният съвет на ПК "Екогласност" не прие за необходимо разглеждането на партийното положение на г-н Стефан Гайтанджиев и с това по принцип се солидаризира с него. Тези действия не само ликвидират предприетите от реформаторите в партията усилия за търсене на диалог с останалите политически сили, но и поставят под въпрос нейния демократичен характер.

По-нататъшното съжителстване в една партия между привържениците на демократичния характер на общественото развитие по пътя на диалога и тези, които се стремят към насилствен реванш, очевидно става невъзможно. Като отчитам това, подавам оставка като председател на Контролния съвет и напускам партията.

София, 9 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УТОЧНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО


Във връзка с публикуваните съобщения за проведеното на 8 февруари 1997 година Общо събрание на Националното движение (НД) "Екогласност" държим да се уточни, че досегашният секретар Лора Николова също подаде оставка с мотивите, които изложиха Едвин Сугарев, Евгений Михайлов и Георги Боздуганов.

Всички те остават членове на Управителния съвет на организацията, но тъй като не споделят надделялото мнение за подкрепа на реформата в Съюза на демократичните сили (СДС) и не могат да го защитават, се оттеглят от ръководството на НД "Екогласност". С това дадоха възможност на организацията да избере ново ръководство, споделящо мнението на мнозинството, в което влизат Иван Сунгарски - председател, Ангел Малинов и Стоян Груйчев - заместник-председатели, и Лъчезар Тошев - секретар. Оставайки в СДС след реформата, НД "Екогласност" ще продължи да съществува като организация и да развива активно своята обществена, природозащитна и екологична дейност в полза на българския народ и България.

Настоящето уточнение се прави по изричното настояване на Лора Николова.

София, 10 февруари 1997 година

СЕКРЕТАР: ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ В СОФИЯ НА 8 ФЕВРУАРИ 1997 ГОДИНА


Днес, 8 февруари 1997 година, се проведе заседание на Националния съвет на Българска партия Либерали (БПЛ).

След като обсъди политическата обстановка в страната и предстоящите парламентарни избори, Националният съвет

Р Е Ш И:

1. Българска партия Либерали да има значимо самостоятелно присъствие в предизборната кампания, като за целта възлага на председателя и на Изпълнителното бюро в най-кратък срок да осъществят необходимата организационна и политическа подготовка за това.

2. Дава на председателя и на Изпълнителното бюро мандат за преговори относно участието на партията в изборите както въз основа на подписани досега политически споразумения, така и с всички национално отговорни политически сили, които подкрепят пазарните реформи и европейската ориентация на България.

3. Окончателното решение за участието на БПЛ в изборите - самостоятелно или в коалиция - да се вземе от Националния съвет.

Националният съвет на БПЛ утвърди структурата и състава на Централен изборен щаб на партията, както и ръководителите на 31 районни избирателни щаба.

София, 8 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ПО КОЯ ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА ДА СЕ ПРОИЗВЕДАТ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ У НАС" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ИВАН ВЕСЕЛИНОВ


Двуполюсната политическа система е полезна за страни като Великобритания, САЩ и други, но от нея сега няма никаква нужда страна като нашата. Напротив, двуполюсният модел донесе само злини на българския народ, забави демократичното му развитие с години в сравнение с другите страни от т.нар. социалистически лагер, доведе България до национална катастрофа в мирно време - без война, без природни бедствия - земетръси, наводнения, суша, епидемии. Тази система беше плод на преднамерено лошо изработена конституция и закони и особено на антидемократичния избирателен закон, защото с избирателния праг от 4 процента бяха ощетени почти всички "малки" партии, с чиито гласове се обогатиха двете сили - Българската социалистическа партия (БСП) и Съюзът на демократичните сили (СДС). По такъв начин над 40 на сто от българските граждани бяха лишени от възможността да имат свои представители в Народното събрание, което да бъде по-гъвкаво и да бъдат коректив в законодателната власт.

Така или иначе двуполюсният модел в нашия сегашен политически живот трябва да бъде премахнат. В противен случай ще имаме "пожизнени" депутати, депутати по професия до пенсионирането им, въпреки очевидната им негодност за парламентарна и законодателна работа.

България е пред предсрочни праламентарни избори. Трябва да влязат нови хора, некомпрометирани, с нови понятия, с нови идеи, с нови възможности.

По сегашния избирателен закон това не може да стане. Трябва нов избирателен закон, който да регламентира друга избирателна система.

Сегашният избирателен закон рекламира пропорционалната избирателна система. Но 4-процентовият избирателен праг не позволява на никого от "малките" партии да влезе в Народното събраине, и гласовете на избирателите им отиват за премиране на двете сили БСП и СДС. Като несполучлив този закон трябва да се махне или коригира, като свали бариерата.

Натрапва се мажоритарната система, но за нас в момента тя ще бъде негодна, защото властта пак ще се монополизира от двете сегашни големи сили. А двуполюсният модел винаги може да се превърне в еднополюсен.

Струва ми се, че за нас е най-подходящ израелският модел - пълната пропорционална система, за да могат да влязат в парламента и други политически сили. А в случай че това не може да стане, то тогава смесената система - 50 на сто от депутатите да се избират по пропорционалната, и 50 на сто - по мажоритарната избирателни системи, ще бъде най-подходяща в настоящия момент. Така ще бъде премахнат монополът на БСП и СДС в законодателния орган.

София, 29 януари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА"


1. Движение "Гражданска инициатива" ще участва в предстоящите избори в сътрудничество и съюз с либералните партии в България.

2. Движениие "Гражданска инициатива" ще развива агитация за избори за Велико Народно събрание, промени в Конституцията и установяване на президентска република.

3. Предизборната платформа "Гражданска инициатива" почива върху необходимостта от установяване на обществено съгласие, икономическо възстановяване, освобождаване на частната инициатива в производството, гарантиране социалната сигурност и защита на интересите на обикновения човек, както и съдебно преследване на виновниците за кризата в България.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЮРОТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ (СОфИЯ, 12 ФЕВРУАРИ 1997 ГОДИНА)


Националното движение за социален хуманизъм, като съинициатор, активно ще участва и ще подкрепя създаването на евролевица в Република България. Според нас евролевицата трябва да бъде национално движение със социална политическа програма, отворено наляво от политическия център, за всички граждани и формации, което признава равнопоставеността на трите вида собственост, отказва насилствените средства за вземане и запазване на властта; ще подчини съчетаването на националните, регионални, групови и лични икономически интереси на идеята за свобода, справедливост и общочовешка солидарност.

Ние настяваме да се казва цялата истина на хората!

Дълбоко убедени в социалния хуманизъм, отричаме демагогията и популизма, обещаващи равни доходи на всички български граждани, но ще гарантираме равни условия за всяка предприемаческа инициатива и достоен живот за всички онези, които не могат да бъдат между преуспяващите.

Ние апелираме за проявяване на разум, съвест и морал от всички български граждани.

София, 12 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И СОЦИАЛНИ ПРАВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИЦИЯ


На една голяма и важна част от нашето общество - офицерите и сержантите от Българската армия - със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България й бе отнето правото на членуване в синдикални организации и на синдикални действия, и с това нерядко се злоупотребява. Ето защо Изпълнителното бюро на Националния полицейски синдикат, призвано да защитава професионалните и социалните права на служителите от Националната полиция,

З А Я В Я В А:

Подкрепяме изцяло справедливите искания на офицерите и сержантите от Българската армия и изразяваме солидарността си с техния социален протест. Тъй като положението на полицаите в момента е също толкова трагично, както и на военнослужащите, които поради ниските си заплати и лошите битови условия са обречени на социална мизерия,

Н А С Т О Я В А:

Заплащането на труда на хората с пагони в Република България - единственият гарант за националната ни сигурност, да се извършва при стриктно спазване на Законите за отбраната и въоръжените сили и за Министерството на вътрешните работи и Постановленията на Министерския съвет за 100% компенсиране на доходите на работещите в бюджетната сфера.

В случай, че настоящата декларация не бъде взета под внимание, Националният полицейски синдикат (НПС) ще обяви протестна готовност от 15 февруари 1997 година, ще ангажира в своя подкрепа Европейския съвет на полицейските синдикати и цялата европейска полицейска общност, ще организира протестни митинги и шествия в столицата и в по-големите градове на страната, съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

София, 11 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ЗЕЛЕНА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОВОД ПРОТЕСТА НА РАБОТЕЩИТЕ В БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ И БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО


Българската зелена федерация е солидарна с протеста на работниците от Българската национална телевизия и Българското национално радио. Смятаме, че упражняването на партийна цензура е абсолютно несъвместимо с общонационалния статут на главните български медии. Прави впечатление трайният стремеж телевизията и радиото да бъдат използвани за тясно политически интереси, което се доказва от нежеланието на едно и също мнозинство вече второ Народно събрание да гласува приемлив закон за националните медии.

В същото време Българската зелена федерация приветства отварянето на най-авторитетните политически предавания към по-широк кръг от участници. Убедени сме, че само представянето на целия спектър от мнения и разчупването на схемата с така наречените "парламентарни политически сили" би допринесло за постигането на толкова желаното национално съгласие.

София, 3 февруари 1997 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ВЛАДИМИР СОТИРОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО (ЧАСТ ПЪРВА) ОТ НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЗАЩИТА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА РЕСТИТУЦИЯТА". Документът е адресиран до президента на Републиката Петър Стоянов, до председателя на 37-ото Народно събрание Благовест Сендов, до ръководствата на парламентарно представените политически сили и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

Обръщаме се първо към Вас, г-н президент на Република България, за да изразим положителното си отношение към посредничеството Ви за предотвратяване на гражданската война в родината ни. Обръщаме се към Вас, защото искаме да вярваме,че декларацията Ви, че сте президент на всички българи, не е само предизборен фарс. Затова си позволяваме да се обърнем към Вас и да споделим нашата голяма тревога, че в обществото остана една много опасна бомба със закъснител, на която фитилът беше запален още на 24 февруари 1992 година от Съюза на демократичните сили (СДС), и ако не бъде обезвредена спешно и навреме, може всеки момент да избухне и да създаде отново напрежение в страната с непредвидими последствия. Ние бием тревога и настоятелно молим за Вашата екстрена намеса, за Вашата бърза помощ, за да се предотврати тази опасност. Обръщаме се към Вас, защото в този момент единствено можете да помогнете, като внушите на Вашите съидейници, депутатите от СДС, да оставят личните си и политическите си интереси и да се съгласят преди да бъде разпуснато 37-ото Народно събрание да се приеме закон, който да създаде предпоставки и условия по време на служебния кабинет широк форум от представители на всички заинтересовани страни да огледа спокойно правните норми, касаещи чл.чл. 6 и 7 от Закона за възстановавянане на собствеността върху одържавени недвижими имоти (ЗВСВОНИ), както и някои текстове от Законите за държавната и общинска собственост и Правилниците за приложението им и се приеме с консенсус едно принципно и справедливо предложение, удовлетворяващо и двете страни. Това предложение след избирането на 38-ото Народно събрание и съставяне на новото правителство ще се предостави за разглеждане и вземане на решения по него, за да се ликвидира веднъж завинаги този въпрос, който, както вече писахме, е една извънредно опасна бомба със закъснител. Това ще спести време и ще даде възможност още в началото на мандата на 38-ото Народно събрание да се сложи край на един много болен въпрос, създаващ напрежение в обществото. И още нещо извънредно важно: за справедливото и окончателно решаване на въпроса ще са необходими много милиарди левове за обезщетение на бивши и настоящи собственици, заплащане на свободните наеми на наемателите и за още много други неща, за да изреждаме всичко. За да се постигне социален и политически мир, тези милиарди трябва да се заплануват, осигурят и разпределят във времето. В противен случай никой не може да гарантира дали ескалацията няма да бъде по-страшна от сегашната, защото става дума не само за хляба, но и за жилищата на хиляди хора.

Преди всичко искаме дебело да подчертаем, че ние никога не сме се противопоставяли на идеята за реституцията като цяло. Пред нас обаче специално и сега стои открит въпросът, че неправилно е решен начинът на реституиране на жилищните имоти, защото голяма е разликата между жилищата и да речем фабриките, работилниците, магазините и пр., и между тях в никакъв случай не може да се сложи знак за равенство от какъвто и аспект да се разглеждат, защото зад жилищата стоят човешки съдби и човешки трагедии, а не обикновени неодушевени предмети и сгради.

На всички е известно, че ЗВСВОНИ има дискриминационно и репресивно действие и че поставя в неравноправно положение и геноцид хиляди български граждани. Той не е в унисон и с чл. чл. 4, 5, 6, 7, 29, 56 и 57 от Конституцията на Република България и с Декларацията за правата на човека на ООН. Когато в един закон са застъпени и издигнати в правна норма тесни лични и партийни интереси или се разиграват политически игри и пазарлъци, не може да се очаква справедливост и принципност. Законът е едностранчив, правен е набързо и при приемането му не са обсъждани, не са зачетени и не са решени справедливо въпросите, засягащи човешките и граждански права и съдбите на хиляди граждани. Тези граждани не са членове или симпатизанти само на една партия. Някои от тях са обагрени с цветовете на небесната дъга, а деветнадесет процента са и безпартийни. Затова въпросът е национален и то с особена важност за социалния и политически мир. Законът е български уникат с отрицателен знак. В този си вид той стоварва цялата тежест на реституцията на гърба на наемателите на одържавените някога жилища или на трети лица, закупили добросъвестно такива жилища. А тези български граждани, засегнати по чл.чл. 6 и 7 от ЗВСВОНИ нямат никаква вина за одържавяването на въпросните имоти, нито пък имат вина, че държавата ги е настанила в тези жилища. От закона са засегнати предимно семейства с ниски доходи, пенсионери, инвалиди, слепи, многодетни сеемйства и други, за които смяната на жилищата е човешка трагедия. И несправедливо, неоснователно и безотговорно е тези граждани да бъдат наричани "червени боклуци".

Смятаме, че не е необходимо да посочваме и доказваме многократните наши становища, обръщения, предложения и други документи, защото ги имате при Вас, подкрепени със стотици подписи и с молби да бъдем приети на разговори, заедно да разгледаме и съответно да се узаконят решения, с които справедливо да се решат въпросите и за двете страни.

Подобни документи сме отправяли до бившия президент на Република България, до всички министър-председатели досега, до Министерствата на правосъдието, финансите и териториалното развитие. Отзвук отникъде!

Нашето движение "Защита на засегнатите от Закона за реституцията" е надпартийно и аполитично. Нас ни обединява еднаквата съдба на засегнати от чл.чл. 6 и 7 от ЗВСВОНИ; ние се борим за защита на нарушените ни човешки и граждански права. В продължение на близо четири години ние се мъчим да убедим политици и депутати да решат въпросите ни справедливо, цивилизовано и равнопоставено. Въпреки че наши членове на няколко пъти правиха предложение, ние не допуснахме излизането на улицата. Предотвратихме намеренията на няколко наши членове да се самозапалят като факли пред Народното събрание, а други да провеждат гладни стачки.

Всички сме единодушни, че правителството на Виденов извърши много безобразия. След започване организирането на протестите на Съюза на демократичните сили (СДС) наши членове отново поставиха въпроса и ние да организираме протести и да излезем на улицата за защита на нашите права. Националният комитет на Движението обаче прояви извънредно голяма политическа зрелост и не прие тези предложения. И сигурно ще си зададете въпроса от страх ли бе или що - не, решимост и воля не ни липсват и сега. Но ние не допуснахме излизането на улицата на нашите хора, защото това щеше да противопостави един на друг два различни протеста и щеше да доведе до нежелани резултати, при които и Съветът за национална сигурност не би могъл да помогне. Нашият протест и сега е насочен в две направления, както срещу глада и немотията, най-вече към факта, че сме лишени от жилища и срещу опитите да ни натикат в коптори и гета или да ни изселват от София, за което много общинари на СДС казват, че това било евакуиране от столицата. И разбирате, че тези протести преди всичко щяха да бъдат срещу СДС, тъй като единствените виновници за тежката съдба на засегнатите по чл.чл. 6 и 7 от ЗВСВОНИ са Парламентарната група и политическото ръководство на СДС, които създадоха закона преди всичко за свои лични интереси.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА


Съюзът на българската индустрия (СБИ) като неполитическа обществена организация съгласно своя Устав работи за създаването на благоприятни условия за интеграцията на страната в глобализиращото се световно стопанство чрез преструктуриране и завоюване на нови пазари от родната индустрия.

Съюзът на българската индустрия приветства приетата под егидата на президента на Република България декларация на политическите сили за принципите за излизане от кризата и със своите възможности ще съдейства за нейното реализиране.

Мащабността на задачата налага всички обществено ангажирани сили и органи да полагат координирани усилия за формирането и провеждането на адекватна за пазарните условия нова индустриална политика. Съюзът на българската индустрия разработи концепция за индустриалната политика и проект на Закон за насърчаване на стабилизацията и развитието на промишлеността. След широкото им обсъждане, в това число и на Националния форум по индустриална политика през декември 1996 година, проект на Закона бе внесен в Икономическата комисия на Народното събрание.

Приканваме държавните институции и всички политически сили да обсъдят тези предложения и да съдействат за приемането на Закона от новоизбрания състав на 38-то Народно събрание.

Споделяме нашето дълбоко безпокойство от появяващите се в средствата за масово осведомяване съобщения за заявени желания да се подменят ръководителите на предприятия и фирми по неикономически критерии. Промените в управляващите екипи на индустриалните предприятия са естествен процес при пазарната икономика. Но когато основният критерий за професионализъм, който се определя от ефективността на управление, се подменя с други критерии, стопанският резултат е винаги плачевен. Съюзът на българската индустрия призовава всички държавни органи и обществено ангажирани сили да спомогнат за преодоляването на тази погрешна практика, която нанасе непоправими вреди на българската индустрия през последнитте години.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ "ЕДИНЕН ФРОНТ НА ТРУДА", УЧРЕДЕНА В СОфИЯ НА 15 ФЕВРУАРИ 1997 ГОДИНА. Документът е подписанот Българската работническа социалистическа партия, Българската работническа партия, Работническия младежки съюз, Българската комунистическа партия (болшевики) и Движението за справедливост и хуманизъм, и е отворен за присъединяване и от други политически формации.


ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ!
РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ И ТРУДЕЩА СЕ ИНТЕЛИГЕНЦИЯ!

Свидетели сме днес на остра класова борба за власт, невиждана разруха, бедност и разграбване на нашата родина, на ерозията на общественото съзнание на българския народ и държава. Всичко това е резултат на седемгодишния период на реставрация на капитализма след 10 ноември 1989 година от необуржоазията и нейните слуги от социалдемокрацията, работническото и комунистическо движение.

През този период властваха три парламента и шест техни правителстра. Резултатът от тяхното управление досега е напълно разрушена индустрия и селско стопанство, финансова зависимост на България от международни финансови институции, постоянен спад на жизнения стандарт на трудещите се маси, ширеща се престъпност, корупция и спекула, разгром на българската наука и образование, банков финансов крах и хиперинфлация, социален и морален упадък на обществото и демографски срив.

Повече от всеки друг път днес са застрашени елементарната прехрана, съществуването и бъдещето на трудещия се български народ, на цялата трудова интелигенция и на всички некапиталистически елементи в страната, и то заради егоистичните интереси и алчността за забогатяване на едно капиталистическо малцинство.

Огромна вина за политическата и катастрофална икономическа криза, в която се намира днес България, носят и дясно опортюнистичните сили в Българската социалистическа партия (БСП). Прикривайки се под булото на радетели за реформи, те на дело подкрепиха нежната тиха контрареволюция на необуржоазията и реакционните сили, и жонглирайки с модерната мъглява, лява либерална пазарна и демократична фразеология имат достоен принос за разгромяването на социализма и на българската икономика.

Тези сили имат и достоен принос за провала на последното социалистическо правителство, с което се предизвика отново парламентарна криза в страната и се даде възможност на днешните капиталисти за затвърдяват своята власт. Наложените от буржоазната реакция извънредни парламентарни избори са историческо изпитание не само за демокрацията, но и за всички прогресивни леви сили в нашата страна.

Ето защо, отчитайки създалата се сложна политическа обстановка и тежката икономически криза, в която се намира България, партиите, съюзите и обществените движения, които изграждат предизборната коалиция "Единен фронт на труда" считат, че единствено спасително за народа и страната решение за излизане от сегашната политическа и икономическа криза е възможно само чрез Единния фронт на труда.

Този фронт на труда днес е необходим, за да се обезпечи хлябът, животът, правата, свободите и бъдещето на трудещия се народ.

Той е необходим, за да се предпазят трудещите се маси, трудовата интелигенция и всички некапиталистически елементи от сегашната експлоатация, ограбването и подтисничеството на оформилото се капиталистическо малцинство, да осуети неговата проектирана военна или фашистка диктатура и да възстанови своята собствена, истинска народна власт.

Единният фронт на трудещите се маси най-сетне е необходим, за да се спре реставрацията на капитализма и за да се тласне напред общественото икономическо развитие за излизане от тежката икономическа криза, в която се намира нашата страна.

Той е против новите капиталисти, против банкерите и спекулантите, против всички, които искат да живеят и богатеят като паразитни елементи от плодовете на труда на широките трудещи се маси.

Той е против реакционните капиталистически попълзновения и класовото господство на буржоазията.

В името на всичко това ние призоваваме работниците, селяните и трудещата се интелигенция да подкрепят своя Единен фронт на труда.

В името на народната демокрация ние призоваваме всички прогресивни леви сили да се сплотят под знамето на Единния фронт на труда - за даване на достоен отпор на днешните реставратори на капитализма в България.

София, 15 февруари 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


---------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 16 февруари 1997 година.

Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.