18 ноември 1997


София, 18 ноември 1997 година
Брой 90 (1786)


ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ


София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен тест на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА) "СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА АЛТЕРНАТИВА: БЪЛГАРИЯ И НОВИЯТ СВЯТ, ДОСТОЕН ЖИВОТ ЗА ДОСТОЕН НАРОД" НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОЛЕВИЦА, ПРЕДСТАВЕНА НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ НА 10 НОЕМВРИ 1997 г. Документът е предоставен за публикуване в пълен текст изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Съвременният свят е свят на всеобщи, глобални промени. Провалът на тоталитарния социализъм не е връщане към епохата на либералния капитализъм.

Западният свят познава както моделите на "социалната държава", така и рецептите на неолиберализма и монетаризма; изпробвал е както "невидимата ръка" на свободния пазар, така и механизмите на държавното регулиране.

Той се опитваше да лекува спонтанните последици на свободния пазар и на конкуренцията чрез нова политика на регулация на заетостта и на социалното осигуряване, засилено държавно участие в инвестициите, но и да преодолява породените от това неблагоприятни икономически последици (спадане на общата икономическа ефективност, инфлация, забавяне на темповете на икономически растеж) чрез монетарни и либерални рецепти. И в единия, и в другия случай той се натъкваше все по-остро на непреодолими проблеми в рамките на принципите на сегашната цивилизация.

Става дума за проблеми и предизвикателства, породени от самия капитализъм, от самата индустриална цивилизация. Деформираният икономически растеж, световната екологична криза, противоречието между богатия Север и бедния Юг, демографските сривове, свръхвъоръжаването, растящата опасност от световни и локални военни конфликти - всичко това бяха ясни симптоми на дълбока криза не просто на една или друга система, а на самата модерна цивилизация.

Блоковата геополитическа, икономическа и идеологическа структура, макар и временно да стабилизира модерния свят, всъщност задълбочаваше неговите противоречия, възпрепятстваше цивилизационното развитие.

След разпадането на Източния блок Западният също вече не можеше да не се промени.

Каква е общата посока, общите тенденции на тази промяна? Накъде духа вятърът на промените?

* ПЪРВОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО е свързано със самата природа на икономическия растеж и капитала. Неговото неограничено "самонарастване" създава все по-големи икономически диспропорции, влиза във все по-остро противоречие с екологичните и със социалните баланси на съжителство между човешката цивилизация и природата. Задълбочава се пропастта между бедните и богатите, между центровете и перифериите, между Севера и Юга. Екологичният императив изисква нов тип икономически растеж.

* ВТОРОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО е самата интеграция и глобализация на света. Образуването на световни финансови и стокови пазари, на глобални информационни и комуникационни мрежи поставя по нов начин въпроса за ролята на националните държави. Тя намалява за сметка на местните органи на властта и на наднационалните и глобалните координатори. Символът на последните няколко века, на т.нар. модерна епоха - националната държава, е принудена да предава власт и нагоре, и надолу. От една страна, много икономически и социални функции стават по-ефективни, ако се предадат на гражданските общности и се регулират чрез закони. От друга страна, националните правителства не са в състояние да регулират самостоятелно глобалната екологична среда, световните финансови пазари, общото разпределение на ресурси, стоки и услуги, информационните потоци, медиите и пр. Това прави националните граници все по-отворени, формира нови структури на глобалната и на локалната власт.

* ТРЕТОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО е моралната и ценностната основа на разпределението на собствеността и на доходите. Социалните неравенства, породени от класическата либерална система на отношения на собственост (кой е собственикът, какви са обектите на собственост, с какви права разполага той, какво може да прави с нея), днес са значително видоизменени, но не и премахнати. Докато на Изток мощната държавна собственост отдели огромното мнозинство от притежанието на средства за производство, на Запад благодарение на обратния процес хората се почувстваха приобщени към системата и обществото. Така общественият строй, който бе призван да унищожи неравенството, го произведе, макар и в преобърнат вид, а общественият строй, който бе по самата си природа белязан от драстични неравенства, успя да ги смекчи. Но тъкмо тези процеси на смекчаване, социализация на частната собственост ни насочват към големия въпрос: възможен ли е синтез на икономическата рационалност и на социалната справедливост.

Основните характеристики на живота през последните няколко столетия - индустриалните технологии, деленето на обществата на буржоазия и на пролетариат, са подложени на драстични изменения в най-развитите държави. Всичко това очертава началото на нова цивилизация в човешкото развитие, нов, различен от досега цивилизационен подход към самата промяна.

Големият проблем на прага на новото хилядолетие е хармонизирането, уравновесяването на икономическия растеж с природата и обществото, регулирането на пазара, капиталите, монополите и печалбите в името на оцеляването и развитието на самото човечество.

Нараства необходимостта от принципно нов тип политика в едно глобализиращо се общество, заплашено от надигащата се вълна на необичайни по мащаб рискове.

Живеем в нов свят, навлизаме в нова цивилизация и това е най-голямото предизвикателство пред съвременното поколение българи.


НОВИЯТ СИНТЕЗ

Четири мащабни процеса вече измениха и тепърва ще изменят природата на индустриалната цивилизация:

ПЪРВИЯТ е обективният процес на социализация на собствеността.

ВТОРИЯТ са дълбоките промени в социално-класовата структура, изчезването на традиционните класи и появата на нови социални прослойки.

ТРЕТИЯТ е интегрирането на пазарното стопанство и замяната на типичния капиталистически пазар от високоорганизирана пазарна система за размяна и разпределение на стоките.

ЧЕТВЪРТИЯТ е ограничението на ролята на националната държава за сметка на наддържавни интеграционни структури (какъвто е например Европейският съюз) и местни, локални самоуправляващи се структури.

Принадена стойност и печалби се създават вече само и дори не предимно непосредствено в материалното производство, както бе през XIX и първата половина на XX век, а и в други, съвсем нови сфери - информацията, образованието, технологиите, науката, културата, услугите.

Собствеността се разглежда не само като собственост на големи средства за производство (земя, сгради, машини, съоръжения), но и като собственост върху информацията, интелектуалните и културните продукти, средствата и мрежите за тяхното производство и разпространение.

Капиталът също променя своята структура - освен икономически, той се превръща и в информационен, интелектуален, културен, социален и политически.

Работникът, произвеждайки собствената си работна сила, произвежда принадена стойност за себе си. С това той не става капиталист, но придобива капиталови мотивации вследствие на промяната на самата работна сила.

Всички тези процеси са толкова напреднали в края на XX век, че можем да говорим за еволюционно прераждане на капиталистическото общество и за зараждането на елементи на посткапиталистически отношения в развитите западни страни. На изток капитализмът се провали, на запад капитализмът се прероди в нещо принципно ново.

Не променя ли този цивилизационен преход класическите представи за ляво и за дясно?

При това става дума не за "конвергенция", сливане между социалния и либералния модел, а за вътрешна еволюция, приближаване един към друг, без обаче те да губят своята самостоятелност като алтернативи.

Кристализира една нова левица и една нова десница, които за разлика от своите предшественици няма характера на завършени монолитни доктрини, а на отворени конкуриращи се формации, включващи в себе си различни елементи и в идеен, и в политико-практически смисъл.

Нито класическият марксизъм, нито класическият либерализъм сами по себе си могат да обяснят новите световни явления. Възниква необходимостта от нов идеен синтез, възприемащ всичко положително в идейното наследство на социалдемократическото мислене, но и доказалите себе си прагматични и теоретични постижения на либерализма.

Този нов идеен и теоретичен синтез не означава социално-либерапен компромис, еклектично сливане на ляво и на дясно. Той произтича, извършва се главно на територията на съвременната социалдемокрация.

В този смисъл определено можем да кажем - идващият XXI век ще бъде век на една нова социалдемокрация, необременена с грешките от миналото, ориентирана към бъдещето и ново цивилизационно мислене, към преодоляване на класово ограничените доктрини.

Съвременната социалдемокрация, лейбъризмът, по-общо казано съвременното социално и ляво мислене, новата левица, за разлика от нейните традиционни предшественици, осъществява едновременно движение в посока на левоцентризма и прагматизма. Този нов ляв център е радикален в три смисъла:

- Той не се колебае да скъса с доктриналната обремененост на традиционната левица.

- Той е насочен към радикалните промени, осъществяващи се в дълбочината на модерната цивилизация.

- Той намира нова практическа реализация на ценностите свобода, солидарност и справедливост.

Българската Евролевица търси идентичността си на този нов хоризонт, в този нов начин на мислене и нова политическа култура.

Хоризонтът на един нов тип развитие, което може да наречем равновесно развитие, регулиран растеж, изграден върху балансите на икономически, социални и екологични взаимовръзки на обществото и на социализираната природа.

Политическата култура, чийто отличителен белег не е идеологическото противоборство и на класовата борба, насилието, изкуственото разделяне и противопоставяне на хората, а обществените прерогативи, диалогът на способните да се самоорганизират в гражданското общество интереси.

Шансът и предизвикателството пред социалдемокрацията у нас е да се превърне в мост на приобщаването на българското общество към зараждащата се нова човешка цивилизация, един от центровете на които несъмнено ще бъде Европа в лицето на нейното ново политическо и икономическо устройство - Европейския съюз.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА БЪЛГАРСКАТА ЕВРОЛЕВИЦА, ПРЕДСТАВЕН НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ НА 10 НОЕМВРИ 1997 г. Документът е предоставен за публикуване в пълен текст изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


ОБЩИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл.7 /1/. Клубовете на територията на една община /район/ формират общинска /районна/ организация на БЕЛ.

/2/. Общинската /районна/ организация има право на печат и на банкова сметка, след като се регистрира в Националния политически съвет.

Чл.8 /1/. Общинската организация на БЕЛ, изхождайки от принципите на партията, нейния устав, политическа програма и решенията на конгреса, има правата да решава от името на партията всички въпроси на територията на общината, които касаят общинската политика и взаимоотношенията с други политически сили, общинската икономика и с обществения живот, проблемите на местната власт.

/2/. Общинската организация на БЕЛ издига кандидатури за кметове, общински съветници и народни представители. Ако кандидатите за кметове и общински съветници са издигнати със самостоятелна листа на БЕЛ, решението се взема от Общинския съвет на БЕЛ. Ако се формира коалиция или се подкрепя кандидат от друга политическа партия, решението за това се утвърждава от органите на Националния партиен съвет.

/3/. За решенията си по чл. 8, ал.1 и 2 общинските партийни ръководства информират Регионалния съвет на БЕЛ.

Чл.9 /1/. Ръководен орган на общинската /районна/ организация е общото събрание или конференция.

/2/. Общото събрание /конференцията/:
   а/ избира Общински /районен/ съвет в състав от 9 до 31 души и контролна комисия в състав от 3 до 5 души;
   б/ избира делегати за Конгреса на БЕЛ, по норма на представителство, определена от Националния партиен съвет на БЕЛ;
   в/ избира членове на Регионалния съвет на БЕЛ по норма, определена от Националния партиен съвет на БЕЛ;
   г/ издига кандидати за изборни длъжности в БЕЛ.

/3/. Общинският /районен/ съвет избира от състава си председател, заместник-председател и ковчежник и може да избира Изпълнителен съвет от 5 до 9 души.

/4/. Общинският /районен/ съвет ръководи дейността на общинската /районна/ организация между общите събрания или конференции.

Чл.10. В София, Пловдив и Варна се формират градски организации на БЕЛ.

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ


София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЮЛИЯН КОЦЕВ ПО ПОВОД НА ОТВОРЕНОТО ПИСМО НА ЯНКО ЯНКОВ, ПУБЛИКУВАНО В ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПРИ БТА НА 4 И 7 НОЕМВРИ 1997 г. Документът е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Напоследък в пресата на няколко пъти се появяват изявления и интервюта на бившия лидер на Партия Либерален конгрес (ПЛК) Янко Янков. Журналистическият интерес едва ли е събуден от параноичните описания на световния заговор срещу Я. Янков и семейството му. Никой не би се отнесъл сериозно към твърдения, че въпросната личност е осведомена къде се намира "българският филиал на КГБ", кой е резидентът му и пр., и пр. Медиите очевидно са подведени от две съзнателно създадени и поддържани от Я. Янков заблуди. Първата от тях е, че Я. Янков бил непримирим борец срещу проникването на Държавна сигурност (ДС) в различни сфери на обществения живот. Тя се основава на това, че той пръв започна да хвърля обвинения за сътрудничество и дори поиска от Великото народно събрание (ВНС) отваряне на досиетата с думите: "Може би ще се окаже, че всички сме били грешни, но все пак народът трябва да знае, че някои са били грешни, просто защото са били жертви..." Какво се крие зад героичната и донякъде загадъчна поза разкри Георги Тамбуев. В книгата си "Компромат II" авторът с горчива ирония разказва как въпреки неоспоримите доказателства за доброволно доносничество Я. Янков се е явил пред тогавашната комисия "с горда убеденост, че и агентурното му минало е било борба за демокрация".

Вторият мит е, че Я. Янков бил компетентен по въпросите от историята и организацията на Движението за права и свободи (ДПС). В дъното на тази негова представа е лъжата на Я. Янков, че бил лежал в една килия с Ахмед Доган, с когото от тогава го свързвало близко приятелство. Всъщност двамата са били в различни затвори и са се запознали едва през началото на 1989 г., когато Ахмед Доган е преместен в Софийския централен затвор за няколко дни във връзка с известната "десидентска закуска" с Ф. Митеран. Всички останали връзки самият Я. Янков безпардонно отрича. Разбира се, нахалството не може да заблуди една публика, която добре помни, че за депутат Я. Янков бе избран в община Руен, където ДПС печели 70% от гласовете и където той ходеше да празнува Байряма. 06щоизвестно е и че Я. Янков поддържаше тесни контакти с лидерите на движението чак до 1991 г., въпреки че уж бил "проумял" действията на Ахмед Доган.

Недостойните обвинения на Я. Янков срещу лидера на ДПС не са от вчера, но злостният му клеветнически характер не може да се скрие. Основна теза, поднасяна от Я. Янков, е, че Ахмед Доган бил агент на КГБ, което подготвило свалянето на Т. Живков, като организирало турския тероризъм от 1986 г. Има обаче широко известни доказателства, че Ахмед Доган е положил всички усилия и е отклонил тогавашната турска организация от използването на насилствени средства. Увлечен от клеветническото си вдъхновение, Я. Янков не си и поставя логични въпроси, като този възможен ли е агент на КГБ, който да действа срещу стратегията на самото КГБ. На читателите е оставено да се сетят и на кого трябва да сме благодарни - и българи, и турци - на КГБ или на Ахмед Доган, за спестените и на двете страни жертви и страдания.

С лъжи, клевети и неблагодарност днес едва ли ще стъписаш българската общественост. Но бившият лидер на ПЛК пренебрегва не само елементарния морал, а и съществуването на цялата партия, което вече предизвика спонтанни протести и не може да се отмине с мълчание.

Още от 1990 г. ПЛК си даде сметка, че комунистическият режим чрез система от репресии, дискриминация и привилегии предизвика процеси на отчуждение и обособяване на българските турци в България. Въпреки страшните тежести, стоварени върху турското население в "периода на прехода", то разбира, че въпросът за обществената му интеграция е въпрос на оцеляването му и че за него демокрацията няма алтернатива. Отчитайки тези реалности, ръководството на ДПС нито веднъж до днес не изневери на възприетата политика на т.нар. протегната река. В същото време не остана българска политическа сила, която да не се опита да изкористи сътрудничеството си с ДПС или честно да изпълни поетите ангажименти. Тази политика, както и опитите за разбиване на ДПС показаха пълното неразбиране на българските политици на това колко дълбоки са социалните корени на движението.

Що се отнася до Партия Либерален конгрес, то тя от самото начало отхвърли подобна недалновидна и опасна политика. През 1990 и 1991 г. партията открито си сътрудничеше с ДПС както на централно, така и на местно ниво. Уточняването на общи либерални политически възгледи на базата на Програмата Ран - Ът и на по-сетнешните разработки на Българската асоциация за стабилна икономика (БАСИ) доведе до образуването на общ Блок за национално обновление. Създаден беше и дискусионен Либерален клуб, в който участваха и лидери и интелектуалци от ДПС и в който свободно се обсъждаха въпроси на политиката, икономиката, национализма, религията и т.н.

За съжаление, на започналото многостранно и обещаващо сътрудничество не било съдено да даде плодове. Както по-късно стана известно, зад гърба на ПЛК Я. Янков заплел крайно недостойни и примитивни интриги, което охлади и разруши изградените вече отношения. Това беше и началото на политическото харакири на Я. Янков. Днес не му е останало нищо друго, освен да пръска злоба, лъжи и клевети, като буди отвращение сред честните хора и презрение у бившите му съратници.

София, 11 ноември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ И ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БСП ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТИ МЕЖДУ ДВЕТЕ ПАРТИИ. Документът е предоставен за публикация изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЪРВАНОВ,

Както Ви е известно, др. Владимир Спасов - генерален секретар на Българската комунистическа партия (БКП), Ви изпрати няколко писма за установяване на контакти между БКП и Българската социалистическа партия (БСП) с единствената цел да се изгради на принципна база Съюз на левите сили между БКП и БСП, но Вие все още не пожелахте да отговорите на тези принципни и конструктивни предложения. Ето защо Секретариатът на ЦК на БКП намери за целесъобразно да се обърне чрез Вас до членовете на ИБ на ВС на БСП с настоящото открито писмо, с единствената цел за спасението на Република България и на трудовия ни народ от глада, мизерията и нищетата, които незаслужено ни бяха натрапени от всички правителства и партии, които бяха на власт от 10 ноември 1989 г. Също така дължим да Ви напомним, че през 1991 г. отправихме девет писмени предложения до г-н Александър Лилов за създаване на Обединен ляв народен фронт между БКП и БСП, но не последва никакъв отговор, а започнаха репресии против БКП и против генералния секретар на БКП. Г-дата Александър Лилов и Крум Радонов пет дни преди провеждането на XV конгрес на БКП в Панагюрище на 27 ноември 1990 г. в грубо нарушение на Закона за политическите партии (ЗПП) създадоха БКП /марксисти/ в салона на ЦС на БСП на ул."Позитано" 20 с 42 учредители, вместо с 50, след като не успяха на 8 септември 1990 г. да извършат преврат в БКП по време на проведения пленум, който прерасна в Национална партийна конференция.

От 14 май 1992 г. до 14 ноември 1994 г. Секретариатът, Политбюро на ЦК на БКП и генералният секретар др. Владимир Спасов изпратиха нови 14 писма с предложения до г-н Жан Виденов за създаване на Съюз на левите сили за борба против реставрацията на капитализма, против въвличането на страната ни в НАТО и ЕС, против шоковата пазарна икономика, против разграбването от наши и чужди грабители на построеното през периода на социализма у нас, но също не последва никакъв отговор.

След като Вие заехте председателското място на ВС на БСП и до Вас, г-н Първанов, отправихме вече няколко писма, но и Вие, както предшествениците си, не реагирате. Ние не желаем да се месим във вътрешните работи на БСП, но също така не желаем вие да се месите в работите на БКП. Крайно време е да разпуснете така наречените бекапета с представки, с наставки и с между ставки като напр. БКП/м/, БЕКП, БКПБ, КП, БРСП, БРП, Младежка революционна партия и др., които ВС на БСП и ЦС на БАС създадохте за борба против БКП и против Владимир Спасов, който беше избран пряко от XVII конгрес на БКП на 15 септември 1996 г. единодушно от всички делегати на конгреса за генерален секретар на БКП, без нито един против. Въпросите на БКП се решават не от ВС на БСП и от ЦС на БАС, а само от форумите на БКП. За да се пристъпи към взаимодействия между БКП и БСП по болните въпроси на деня, вина за които най-много има БСП, е необходимо да бъдат разпуснати тези запъртъци, които наричате бекапета. Те не са такива, те са антибекапета. Не може сговористки синове, какъвто е г-н Тодор Костов, да оглавяват БКПБ. Нима вие не знаете, че той не е бил нито офицер от вътрешни войски, нито е завършил школа на МВР в Симеоново, нито е разгромявал горяни в Ботевградско, защото там не е имало такива, нито е бил полковник в Държавна сигурност, нито е бил партизанин, нито е бил ятак, нито е бил пълномощник на ЦК на БКП по строителството, нито е изключван от БКП по китайска линия, както той ни е лъгал и заблуждавал. Вярното за него е, че през 1948 г. е назначен в криминална милиция в Перник. През 1950 г. е арестувал невинно момиче, с което е блудствал в ареста. Ето, затова е уволнен дисциплинарно от МВР и е бил изключен от БКП. Вие залагате на Иван Воденичарски, който смени няколко партии като напр. ОБКП, БСП, БКП/м/, ОБКП, БРП, БРСП, а сега е организационен секретар на БЕКП и е главен редактор на вестник "Ново работническо дело". Нима Вие не знаете, че той е женен за дъщерята на жандармерист от село Пороминово, Дупнишко, който е клал и трепал комунисти до 9 септември 1944 г., за което е осъден на смърт от Народния съд и е ликвидиран? Доказателство за това, че тези "партии" са ваши креатури, е и обяснението на Добри Джуров пред Елена Джурова в Южния парк, че Димо Илинкин (един от създателите на БЕКП) бил "наше момче". Нима Вие не знаете, че г-н Александър Паунов след 4 април 1990 г. не е бил член на БКП? Нима Вие не знаете, че той лъже, че е проведено партийно събрание на ППО на БКП в ЖК "Стрелбище" в София, на което са били изключини от БКП партийната секретарка Зонка Спасова и генералният секретар на БКП др. Владимир Спасов? Нима вие не знаете, че този престъпник лъже пред съда и пред прокуратурата, че това невзето решение било утвърдено от несъществуващ Ботевски РК на БКП? Нима не ви е известно, че той с Крум Борисов Захариев извърши и друго уникално престъпление? Двамата мошеници и престъпници издадоха криминално вестник "Комунистическа правда", орган на СГК на БКП, от тяхно име с дата 26 юли 1995 г., а е отпечатан на 8 декември 1995 г. с цел да измамят съда и прокуратурата, да извършат преврат в БКП? Нима не Ви е известно какво предвижда НПК за извършени умишлени престъпления от подобен вид? Г-н Александър Паунов, след като не можа да измами ФО на СГС и СГП заведе дело пред СРС и тук му е най-голямата грешка. Вече няма да има никаква прошка, но той извърши и други престъпления. Под диригенството на Емил Христов, Лазар Причкапов, Григор Стоичков, Станиш Бонев, Станка Шопова, Йордан Йотов и други ревизионистични величия от номенклатурата на Т.Живков на 15 декмври 1996 г. с членска маса на БСП учредиха Комунистическа партия на България, но след като се натъкна на съпротива, той, без да провежда какъвто и да било друг форум, на своя глава, пререши въпроса и регистрира във ФО на СГС Комунистическа партия, без "българска". Съпругата му имала мрежа от магазини в София за месо и детско облекло. Участвала и в съвместна българо-гръцка фирма. Нима не знаете, че Крум Борисов Захариев открадна парите от захарта, олиото и др., изпратени от пенсионерски организации в други страни на гладуващите и мизерстващи български пенсионери, за което беше свален като председател на Съюза на пенсионерите, а на 5 май 1995 г. Политбюро на БКП го изключи завинаги от БКП? Нима не Ви е известно, че Вера Денчева Илиева е измамничка и кредитна милионерка, за която в родното й село Бистрица гласуваха само пет души - тя, съпругът й, дъщеря й, майка й и баща й и никой друг. Нима не Ви е известно, че със съпруга си Илия Игликин са "купили" почти нов мерцедес от гаража на БКП или на УБО, тъй като Илия Игликин заемаше отговорна длъжност като служител на УБО? Нима не Ви е известно, че тя като служителка на Балкантурист преди 1989 г. е правила далавери и съпругът й едвам я е спасил, за да не влезе в затвора? Нима не Ви е известно, че тя е взела стоки от Електроимпекс за 150 000 лв., когато левът не беше девалвиран, и до днес не е възстановила нито стоките, нито сумите за тях? Нима не Ви е известно, че кумът на Александър Димитров Александров - бивш военен разузнавач в Аржентина и в Ливан, е кум и на Ал. Лилов? Ал. Александров е похарчил на държавата над два милиона долара, без да свърши каквато и да било работа и преди 10 ноември 1989 г. Военният отдел на ЦК на БКП разследваше дейността му и щеше да влезе в затвора, за което можете да вземете подробни сведения и сега от ген. Зиколов, но го спаси контрареволюцията на 10 ноември 1989 г.? Нима вие не знаете, че той и сега говори наляво и надясно, че Александър Лилов, Добри Джуров и Андрей Луканов го били изпращали два пъти като парламентьор при Симеон Кобурготски в Мадрид, където бил изпращан и Иван Дундаров със същата цел, заради което по нареждане на ВС на БСП бил убит? Нима не Ви е известно, че Александър Димитров Александров разправя наляво и надясно, че през 1986 г. били отпечатани в Ленинград 21 милиарда лева, които били складирани в кабарето на ревизионистичното ръководство на БКП, сега БСП, както твърди той в хотел "Рила", където от членовете на Политбюро били раздавани на заслужилите другари. Той лично бил получил хиляди левове и долари и по този начин били създадени новобогаташите на БСП, които станали бизнесмени, банкери, новобогаташи. Нима не Ви е известно, че Михаил Христов Михайлов като войник е служил в ловни роти, а баща му е убит като професионален революционер и комунист, но не винаги децата приличат на родителите си? Нима не Ви е известно, че Велко Вълканов не е взел никакво участие в антифашистката борба? Защо опорочихте това чисто и свято име и сменихте името на БПФК с БАС? Какво означава БАС? То означава Български антикомунистически съюз. Нима не знаехте кой е Иван Петков Иванов Полименов? Много добре сте знаели, че миналото му не е безупречно. Знаели сте и за блудствата му с малолетни момичета. Знаели сте и за скандалите, които е предизвиквал в психиатрията с един художник заради една лекарка психоаналитичка, в която били влюбени двамата. Знаели сте, че той е откраднал кинокамера на Окан. В ЦК на БКП се получи информация, че е бил доносник и клеветник в Държавна сигурност против честни комунисти и симпатизанти. Първият секретар на Околийския комитет на БКП в гр. Елин Пелин докладва на ЦК на БКП, че през 1990 г. Полименов е бил кандидат за народен представител с листата на Доган /ДПС/ за ВНС. Николай Чудомиров докладва в ЦК на БКП, че на 8 юни т.г. касиерката на ВС на БСП е дала на Иван Полименов пачка с долари за разколническа дейност против БКП, по повод на което на 9 юни 1997 г. ППО на БКП в ЖК "Стрелбише" София го изключи от БКП. Полименов никога не е избиран за член на Политбюро и за секретар на ЦК на БКП. Той е самозванец и нищо повече. Ето, на такива Ваши агент-провокатори разчитате в заговорите си против БКП. Вие не можете с членове на БСП да извършите преврат в БКП. За Вашето сборище, проведено на 6 септември 1997 г., Ви изложи партийният председател на основната Ви партийна организация в село Мали Върбовник, Дупнишко, че Вие сте били дали нареждане на партийните си структури да изпращат делегати на това Ваше сборище. Нима Вие не сте разбрали, че не можете да извършите преврат в БКП? Ако продължите конфронтацията си с БКП, нищо няма да можете да постигнете. Резултатите ще бъдат непредсказуеми. Сега, когато всички десни партии се обединяват, ръководството на БКП стига до извода, че е крайно време да започнат разговори между ръководствата на БКП и на БСП за създаването на истински Съюз на левите сили. Уверяваме Ви, че без БКП никога нищо няма да можете да постигнете. Както Ви е известно, БСП се раздира от вътрешни конфликти и противоречия. В БСП няма да могат повече да съжителстват комунисти и антикомунисти. Нима не Ви е известно, че Евролевицата е рожба на Августин Пейчинов, Симеон Кобурготски и ЦРУ? Нима не Ви е известно, че Лазар Причкапов има фирма за износ на момичета за публичните домове в Гърция, Кипър, Турция и в др. страни? Нима не Ви е известна зловредната роля на Сашо Радев всяка събота в Южния парк с неговата техника, с която зомбира беловласите старци и бабички? Нима все още не сте се убедили, че Вие се изложихте с факта, че предоставяте безплатно да ползват помещенията на БСП и на БАС запъртъците, които създадохте за борба против БКП? Такива са клубът в бл.21, който предоставяте на БЕКП, помещенията на PC на БСП на бул."Мария Луиза" № 92 - на разбойника и хайдука Иван Полименов, кафенето на ул."Патриарх Евтимий" - на БКП/м/ и др. Срам и позор, господа социалисти.

Всеизвестно е, че никъде и никога в света социалистически и социалдемократически партии не са се борили нито за социализъм, нито за комунизъм. Колкото и грешки, извращения и престъпления да бяха допуснати през ревизионистичния период, социализмът такъв, какъвто беше, е поне сто пъти по-хуманен, по-справедлив и по-човешки от омразния капитализъм. Между БКП и БСП бихме могли да постигнем споразумения и договорености, като например за спиране на приватизацията, за провеждане на референдум по въпросите за какво е народът: за социализъм или за капитализъм, за НАТО или против НАТО, за ЕС или против, за приватизация или против, за възстановяването на производството във всички предприятия, възстановяването стойността на нашия лев отпреди 10 ноември 1989 г., конфискация на спекулативния капитал, за възстановяването на всички пазари, които имахме до 10 ноември 1989 г., за създаване на работа за всички, за възстановяването на социалните права, които имахме, за възстановяването на безплатното образование и медицинско обслужване, за увеличението на пенсиите и заплатите толкова пъти, колкото са увеличени цените, за премахването на спекулата, черната борса, прекупвачеството, рекета, наркобизнеса, сводничеството, престъпността, за създаване на правов ред и законност. За да се осъществи всичко това, БКП Ви предлага:

1. Да създадем незабавно Съюз на левите сили.

2. Народните представители на БСП да напуснат 38-то ОНС, с което ще се предизвикат извънредни парламентарни избори.

3. Да разпуснете създадените от Вас така наречени бекапета за борба против БКП, както това направиха ОБКП и СКБ, които на 1 септември 1997 г. се обединиха с БКП.

4. При провеждането на избори за 39-о ОНС да участваме с единни листи, като в половината от избирателните райони водачите на листите да бъдат от БКП, а в другата половина - от БСП и да се редуват, където представители на БКП са на първо място, на второ място да бъдат от БСП и обратно. При това положение народът ни ще гласува пълно доверие на такава коалиция и БКП с БСП ще имат мнозинство от повече от две трети в Народното събрание. Ако това не стане, Ви уверяваме, че Вие с разединението на левите сили ще бъдете в услуга на враговете на народа и на България. Нима все още не извлякохте поука от опита Ви да създадете НПЛФ с ОПТ, БКП/м/, КП, БЕКП, БКПБ, Марксистка платформа, Марксистка алтернатива, идейно течение "Комунисти в БСП" и всички други идейни течения в БСП - и какво постигнахте? Абсолютно нищо. За този мъртвороден запъртък гласуваха само 0,16%. Сега използвате Велко Вълканов, Александър Паунов, Иван Полименов, Емил Христов, Лазар Причкапов за разединяването на левите сили. Нима все още не сте разбрали, че те пречат и на Вас?

Ето, това са формата, пътят и начинът за излизането от катастрофата и за спасението на трудовия ни народ от глада мизерията и нищетата. Други начини, форми и пътища няма и не може да има.

София, 11 ноември 1997 г.

Генерален секретар: ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЦЕНТЪР, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР. Документът е изпратен до БТА и националните медии.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С писмо No 613 от 26 септември 1997 г. ви уведомихме за противозаконните, рекетьорски действия на председателя на Ефория "Зограф" Стоян Янев. Вместо да бъде спрян и подведен под отговорност, Янев от позиция на недосегаем продължава да безчинства. Затова разрешете риторично да ви запитам:

Има ли ред и законност в България? Има ли равнопоставеност пред законите? Има ли власт, която да спре незаконните, самоуправните и рекетьорските действия на "синия дерибей" Стоян Янев. Може ли да кажем, че има ред и законност, когато въпреки очевидните и известни на властимащите за грубо и арогантно самоуправство и нарушаване на обществения ред от страна на Янев, той продължава необезпокояван да погазва законите. Така ли следва да се разбира борбата с престъпността и корупцията? Защо Стоян Янев е поставен над законите.

София, 12 ноември 1997 г.

Председател: РАНГЕЛ ИЗМИРОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *


СИНДИКАЛНИ ПОЗИЦИИ


София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА ОПИТИ ЗА НАМЕСА В СИНДИКАЛНИЯ ЖИВОТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ГРАДОВЕТЕ ПЕТРИЧ И ОРЯХОВО. Документът е предоставен специално на Пресслужба "Куриер" при БТА.


В централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България постъпи (КНСБ) постъпи официална информация от координаторите ни от градовете Петрич и Оряхово за това, че лидерите на Българската социалистическа партия (БСП) от същите градове са поискали списъците на делегатите за Четвъртия редовен конгрес на конфедерацията. Мотивът на местните партийни централи е, че желаят да проведат предконгресни срещи със синдикалните делегати.

Ръководството на КНСБ заявява категоричния си протест срещу подобни опити за намеса във вътрешносиндикалния живот на организацията.

Времето на казионните синдикати безвъзвратно си отиде, заяви по този повод и.д. председател на КНСБ д-р Желязко Христов. КНСБ не може да приеме подобно отношение и няма да бъде ничия трансмисия.

София, 13 ноември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" ПО ВЪПРОСИ НА ФОНДА "ПРОФЕСИОНАЛНА ПОЛИТИКА И БЕЗРАБОТИЦА" КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА. Документът е предоставен изключително на Пресслужба "Куриер" към БТА.


Надзорният съвет на фонд "Професионална квалификация и безработица" (ПКБ) при Министерството на труда и социалната политика (МТСП) е основен контролен орган и той изцяло надзирава Националното бюро по заетостта. Тъкмо този съвет с 10:7 не даде съгласие за смяна на Милчо Димитров, защото предоставените документи от Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" се оказаха клеветнически. Без съгласието на Надзорния съвет на ПКБ министър Нейков не може да уволни Милчо Димитров, нито да назначи на негово място Олег Чулев, ако го стори, в това е парадоксът. Налице е много вулгарна и спекулативно пресметната игра, тъй като става въпрос за извънредно много пари. Всичко се извършва брутално, с апашка наглост и цинизъм. Ако Министерският съвет и лично министър-председателят не разберат, че чрез този акт КНСБ и КТ "Подкрепа" ограбват държавата, налагайки и социален рекет, то все едно, че правителството е поставено под арест или в капан. Политическата стратегия на КНСБ и на КТ "Подкрепа" е да диктуват управленческо поведение на Министерския съвет в полза на техните мафиотски стремежи. За нас Олег Чулев е нелегитимен шеф на Националното бюро по заетостта. Ние сме категорично против този тип антизаконови действия. Нима в страната ни ще се допусне административен бандитизъм? Не и не трябва.

Независим профсъюз "Единство" съобщава на българската общественост, че министър Нейков е проводник на скрита, агресивна социална политика на КНСБ и на КТ "Подкрепа". Притежаваме много информация, която потвърждава едно неетично и лъжовно поведение на този пишман политик.

Всичко, което става с фонд ПКБ, е страшен и грозен стремеж да се разграби България заедно с гладуващия народ. Затова апелираме към българските журналисти - пазете истината и достойнството на нацията. Не оплювайте по скрит сценарий невинни хора. Чак когато свърши финансовата ревизия в МТСП може да се говори с факти дали са извършени злоупотреби. Всичко останало е коварство и свръхжестокост.

Министерският съвет да възстанови, и то веднага, справедливостта в Министерството на труда и социалната политика.

София, 12 ноември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставените за разпространение пълни текстове на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ" НА УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ "ПРОМЯНА" (БРАНШОВА СТРУКТУРА В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПРОМЯНА"), СЪС СЪЮЗЕН ДОГОВОР КЪМ ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СИНДИКАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЙСТВИЯ "ПРОМЯНА". На конгреса за президент на Учителския синдикат "Промяна" е преизбран Константин Димитров. Резолюцията е приета на Втория конгрес на организацията (София, 8 ноември 1997 г.) и е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


В последните седем години сериозна тревога предизвикват процесите, съпътстващи развитието на културата и образованието в Република България. Недалновидната политика на няколко поредни правителства, бездействието на парламентаристи и държавни чиновници поставиха българската култура и образование и нейните дейци в крайно тежко и унизително положение. Голяма част от тях, благодарение на безумната политика на БСП и нейните сателити, останаха без работа и живеят на границата или под екзистенц минимума.

Като отчита крайно негативните тенденции, Учителският синдикат "Промяна" ще се бори за твърда структурна реформа и национална политика, спасяваща и издигаща българската култура и образование на европейско ниво - там, където тя е била преди 9 септември 1944 година.

Спешно да бъде приет Законът за защита на родната култура и образование, поощряващи спонсориране и данъчни преференции.


* * *

РЕЗОЛЮЦИЯ "ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО" НА УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ "ПРОМЯНА" (БРАНШОВА СТРУКТУРА В НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПРОМЯНА"),СЪС СЪЮЗЕН ДОГОВОР КЪМ ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СИНДИКАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ДЕЙСТВИЯ "ПРОМЯНА". На конгреса за президент на Учителския синдикат"Промяна" е преизбран Константин Димитров. Резолюцията е приета на Втория конгрес на организацията (София, 8 ноември 1997 г.) и е предоставен за публикуване изключително на Пресслужба "Куриер" при БТА.


Въпреки че през 1991 г. Република България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на детето и с този акт фактически нашата държава приема всички определени с нейни текстове ангажименти, Учителският синдикат "Промяна" категорично смята необходимостта от отделен Закон за закрила на детето и неговите права, защото има несъответствие в действащото законодателство с Конвенцията за правата на детето.

Всички ние знаем, че над сто хиляди български деца не ходят на училище.

Знаем за насила проституиращите деца и за огромния брой наркомани сред нашите деца.

Известни са ни много случаи на малтретиране на деца от родители и учители.

Изключително висок процент на престъпленията се извършва от малолетни.

Позицията на Учителския синдикат "Промяна" е категорична - защита правата на детето.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ СЕКЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ФИРМА "ПАНАКА" АД - ГРАД ЛУКОВИТ. Документът е изпратен до БТА и до националните електронни медии.


Господа, с тревога научихме, че работниците и служителите от фирма "Боряна" ЕАД - Червен бряг са обявили гражданско неподчинение по повод на смяната на изпълнителния директор Мирослав Макавеев с Венцислав Василев Арсов.

Новоназначения Арсов е старо и много добре познато лице в "Панака" АД - Луковит. "Благодарение" на него и на неговото "мъдро" ръководство фирмата изпусна европейските пазари, намали производството с повече от два пъти и съкрати една трета от персонала. От фирма с име и позната търговска марка ние се превърнахме в дребна шивашка фирма за шиене на костюми на министри и депутати. Можем да представим пълна документация за това кои и по колко облаги са получили от "Панака" АД по времето на ръководството на В. Арсов.

Затова Арсов живееше със самочувствие и се биеше в гърди, че той има много силни позиции и при сини, и при червени.

Затова и ние протестирахме през 1995 г., започнахме нашите протести срещу некадърното ръководство на В. Арсов и след много сериозни сблъсъци принудихме висшестоящите органи да го освободят от длъжност.

Сега, когато "вездесъщият мениджър" е назначен от министър Божков в процъфтяващата "Боряна" ЕАД - Червен бряг, ние споделяме тревогите на персонала.

Синдикалните секции на КТ "Подкрепа" и на КНСБ в "Панака" АД - Луковит изразяваме по най-категоричен начин своята професионална и човешка солидарност със стачкуващите колеги от "Боряна" ЕАД.

Хора като Венцислав Арсов нямат място в управлението на вече утвърдени фирми, защото са се доказали като разрушители и търсачи на лични облаги.

Червен бряг, 10 ноември 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ СИНДИКАЛНИТЕ СЕКЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА” И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФИРМА "БОРЯНА" ЕАД - ЧЕРВЕН БРЯГ, ДО МИНИСТЪРА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ ПО ПОВОД НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ОСВОБОДЕНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ. Документът е изпратен до БТА и до националните електронни медии.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЖКОВ,

С удоволствие разбрахме, че с Ваша заповед No РД 18-1132 от 11 ноември 1997 г. са възстановени на старите длъжности освободените преди няколко дни членове на борда на директорите на "Боряна" ЕАД.

Дано това сложи край на неколкомесечните тревоги и неизвестност, тровещи трудното ни ежедневие.

Искрено Ви благодарим, уважаеми господин министър, за разумното решение! Вие върнахте спокойствието в 340 семейства. Обявеното от нас гражданско неподчинение в защита на изпълнителния ни директор Мирослав Макавеев не е било проява на анархизъм и синдикален рекет, а единствен начин за отстояване правото да работим за бъдещето си.

Червен бряг, 13 ноември 1997 г.

За СС на КТ "Подкрепа":
И. ИВАНОВА

За СО на КНСБ:
М. ДАЧЕВА

(Пресслужба "Куриер")


* * *


ДРУГИ ДОКУМЕНТИ


София, 18 ноември - Следват предоставените за разпространение пълни текстове на:
РЕШЕНИЯ, ПРИЕТИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "МУЛТИГРУП - БЪЛГАРИЯ" АД (СОФИЯ, 13 НОЕМВРИ 1997 Г.), ЗА ПРОДАЖБАТА НА АКЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО В "ТОПЕНЕРДЖИ" АД. Документът е предоставен за публикация на информационните агенции БТА, Ройтерс, "Балкан" и на БНТ.


Общото събрание на "Мултигруп - България" АД, състояло се на 13 ноември 1997 г., взе следните решения:

1. Прие за сведение предложението на "Булгаргаз" АД.

2. Не приема предложението за продажба на акциите на "Мултигруп България" АД в "Топенерджи" АД по номинал.

3. Упълномощава Управителния съвет на "Мултигруп - България" АД да започне преговори с всички юридически лица, имащи право да купуват акции на дружеството съгласно неговия устав, като за базова цена на акциите бъде приета оценката на международна одиторска компания.

4. Сделката по продажбата на акциите да се смята встъпила в сила след утвърждаване от Надзорния съвет на "Мултигруп - България" АД.

Главен секретар:

Б. ДРАГАНОВ


* * *

КОМЕНТАР ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА МС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА "ПРИНУДИТЕЛНО" ПРОДАВАНЕ НА АКЦИИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА "МУЛТИГРУП" В "ТОПЕНЕРДЖИ" АД. Документът е приет от общото събрание на акционерите на "Мултигруп - България" АД на 15 ноември 1997 г.


Покупко-продажбата на акции е достатъчно ясно и точно регламентирана процедура в съответствие със законовите разпоредби и Устава на "Топенерджи" АД, която не се нуждае от допълнителен коментар. Не може обаче да не бъдат коментирани опитите законовите рамки и уставните изисквания Да бъдат подменяни със "силови" решения за принудително продаване на акциите, собственост на корпорацията в "Топенерджи" АД. За "Мултигруп - България" АД подобен подход е неприемлив и недопустим, тъй като по този начин се нарушават основополагащи принципи, залегнали в нашата Конституция и в другите закони на Република България за равнопоставеност на различните форми на собственост. В съответствие с тези основни принципи в България никой няма право, прикривайки се зад неясни формулировки и със съмнителни разсъждения, да си присвоява правото да се разпорежда с чужда собственост против волята на нейния собственик или да определя кой е национално по-отговорен и кой не е.

Подобен подход е неприемлив за нас и поради следните съображения.

"Мултигруп - България" АД е икономически субект, който изповядва принципите на частната инициатива и на предприемачеството, валидни не само в България, но и навсякъде другаде по света. Корпорацията е възникнала в резултат на промените, настъпили в България след 10 ноември 1989 г., разкриващи възможности в тази насока. В този смисъл корпорацията символизира волята и умението на всички българи, посветили се на тази дейност. Това поставя пред "Мултигруп - България" АД не само икономически, но и морални ангажименти пред бизнес- и деловите кръгове на страната. Ако един от водещите представители на частното предприемачество в България позволи да му бъдат налагани подобни силови решения, какво ще си помислят тези близо 500 хиляди българи, които се хранят от малкия и от средния бизнес? Какво самочувствие и каква свобода на избор те ще имат при осъществяването на своята дейност?

Изхождайки от тези свои разбирания, "Мултигруп - България" АД не приема и не може да се подчини на подобни решения и действия.

Това, което се отнася до конкретния случай, свързан с продажбата на акциите на корпорацията в "Топенерджи" АД, решението на "Мултигруп - България" АД е в рамките на законовите и общовалидните правила и процедури и се свежда до следното:
- стойността на акциите се определя от активите и дейността на компанията, на която принадлежат, а не произволно;
- правото да ги купи всеки, който отговаря на изискванията, предвидени в устава на дружеството;
- този, който даде най-висока цена, се ползва с предимство при тяхното купуване при други равни условия.

При положение, че предложенията отговарят на тези критерии, акциите на корпорацията могат да бъдат продадени при спазване на съответния ред за вземане на решение на "Мултигруп - България" АД.

(Пресслужба "Куриер")


----------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 17 ноември 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Нина Гаврилова
Репортер: Лилия Томова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.