18 януари 1991

СОФИЯ, 18 ЯНУАРИ 1991 ГОДИНА                         БРОЙ 13 /288/

СОФИЯ, 18 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЧАЛОТО НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА КУВЕЙТ.


СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА МИРА, НО ЗА НАС СВОБОДАТА ВИНАГИ Е СТОЯЛА НАД МИРА. НИЕ СМЕ ЗА СВОБОДАТА НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ, ЗА СВОБОДАТА НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН НАРОД.

АГРЕСИЯТА НА ДИКТАТОРА САДДАМ ХЮСЕИН СПРЯМО СУВЕРЕННАТА ДЪРЖАВА КУВЕЙТ, СЪПРОВОДЕНА С ГЕНОЦИД НАД ЕДИН МАЛЪК НАРОД, БУДИ ГОРЧИВИ СПОМЕНИ ЗА РЕДИЦА СЪБИТИЯ ОТ НЕОТДАВНАШНОТО ЕВРОПЕЙСКО МИНАЛО.

БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗАСТАВА КАТЕГОРИЧНО ЗАД РЕЗОЛЮЦИИТЕ НА ООН И ПОСЛЕДВАЛИТЕ ГИ РЕШИТЕЛНИ ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ НА КОАЛИЦИЯТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ОКУПИРАН КУВЕЙТ И ОМИРОТВОРЯВАНЕТО НА РАЙОНА.

ЖЕНИ И МЪЖЕ НА СВОБОДАТА, ПОДКРЕПЯМЕ РЕШИТЕЛНО ВАШАТА ИСТОРИЧЕСКА МИСИЯ ПРЕЗ ТРУДНОСТИ И ЖЕРТВИ КЪМ БЛАГОРОДНАТА ЦЕЛ. НАШАТА МИСЪЛ, НАШАТА ОБИЧ И ВЯРА СА С ВАС.

СОФИЯ, 17 ЯНУАРИ 1991 Г.   

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 18 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОМИТЕТА "БЪЛГАРСКИ ДОБРОВОЛЦИ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ” ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪБИТИЯТА В ПРИБАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ НА СССР.

КОМИТЕТЪТ НА "БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОВОЛЦИ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ" ИЗКАЗА СВОЕТО ЧУВСТВО НА ДЪЛБОКО ВЪЗМУЩЕНИЕ, КОЕТО Е ОТРАЖЕНИЕ ОТ БРУТАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА КРЕМЪЛСКОТО РЪКОВОДСТВО В ЛИЦЕТО НА ЛАУРЕАТА НА“НОБЕЛОВА НАГРАДА ЗА МИР" Г-Н ПРЕЗИДЕНТА ГОРБАЧОВ.

ОСЪЖДАЙКИ ВОЕННАТА АГРЕСИЯ СПРЯМО СУВЕРЕННИТЕ ПРАВА НА НАРОДИТЕ НА ЛИТВА И НЕЙНИТЕ ЗАКОННО ИЗБРАНИ ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛСТВО, НИЕ ОТПРАВЯМЕ СВОЯ ПРИЗИВ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО НА КРЕМЪЛ ДА РЕШИ ВЪПРОСА ЗА САМООПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИБАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ ЧРЕЗ МИРНИ ПРЕГОВОРИ.

ЗАСТАВАЙКИ ЗАД ПОЗИЦИИТЕ НА ТЕЗИ РЕПУБЛИКИ И ПОДКРЕПЯЙКИ ТЕХНИТЕ СПРАВЕДЛИВИ ИСКАНИЯ, КОМИТЕТЪТ НА "БЪЛГАРСКИТЕ ДОБРОВОЛЦИ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ" СМЯТА, ЧЕ РЕШАВАНЕТО ПО МИРЕН НАЧИН НА ВЪПРОСА ОТ СТРАНА НА КРЕМЪЛСКОТО РЪКОВОДСТВО БИ ОЗНАЧАВАЛО КАКТО СЪОБРАЗЯВАНЕ С ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФАКТИ, ТАКА И С РЕАЛНАТА ОБСТАНОВКА В ПРИБАЛТИЙСКИТЕ РЕПУБЛИКИ.

Г-Н ГОРБАЧОВ, ВИЕ ИЗГУБИХТЕ ДОВЕРИЕТО НА СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ! ВЪРНЕТЕ НОБЕЛОВАТА НАГРАДА ЗА МИР!
НЕ Я ЗАСЛУЖАВАТЕ!

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА /"КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ СИНДИКАТИ /АНСС/.


НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СИНДИКАЛНИ ДРУЖЕСТВА И ДВИЖЕНИЯ, УПОМЕНАТИ ПО-ДОЛУ, УВЕДОМЯВАМЕ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ЧЕ УЧРЕДИХМЕ АСОЦИАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ СИНДИКАТИ /АНСС/. АНСС Е ДОБРОВОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, В КОЯТО ЧЛЕНУВАТ НА СИНДИКАЛНА ОСНОВА СТУДЕНТСКИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ ВУЗ И ПВУЗ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ УСТАВИТЕ ИМ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ НА ПРИЕТИЯ УСТАВ НА АНСС.

АНСС ЩЕ ЗАЩИТАВА АКАДЕМИЧНИТЕ, СОЦИАЛНО-БИТОВИТЕ И КУЛТУРНИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТУДЕНТИ. АНСС НЕ СЕ КОНФРОНТИРА С ОСТАНАЛИТЕ СТУДЕНТСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И Е ГОТОВА ДА СЪТРУДНИЧИ С ТЯХ.

УЧРЕДИТЕЛИ НА АНСС:

НСС ПРИ СУ "СВ.КЛ.ОХРИДСКИ" - РЕКТОРАТ
ССС ПРИ СТУ - СОФИЯ
НСС ПРИ СУ "СВ.КЛ. ОХРИДСКИ" - ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
НСС ПРИ МА - СОФИЯ - ФФ
НСС ПРИ ППИ "ХР.БОТЕВ" - БУРГАС
НСС ПРИ ИМЕ ”ХР.СМИРНЕНСКИ” - БУРГАС
НСС ПРИ ПМИ "Д-Р К.ВЕЗЕНКОВ" - БУРГАС
АКАДЕМИЧНО ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ДОБЛЕСТ"

СОФИЯ, 12 ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 18 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СПОРАЗУМЕНИЕ /ПРОЕКТ/ МЕЖДУ БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С. РАКОВСКИ" И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.


НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СКЛЮЧВА МЕЖДУ БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С. РАКОВСКИ" /НАРИЧАНА ЗА КРАТКОСТ ПО-НАТАТЪК В ТЕКСТА ЛЕГИЯТА/ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА /НАРИЧАНО ПО-НАТАТЪК В ТЕКСТА ЗА КРАТКОСТ МИНИСТЕРСТВОТО/.

ЦЕЛТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО Е ДА ОПРЕДЕЛЯТ И УРЕДЯТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, НА КОИТО ЩЕ СЕ ОСНОВАВАТ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПОСОЧЕНИТЕ СТРАНИ.

ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ Е ОСНОВА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИНЦИПНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ В ОБЩАТА ИМ РАБОТА ЗА СПЛОТЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОФИЦЕРСТВО ОКОЛО НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕАЛИ: ЗА ГАРАНТИРАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА ОФИЦЕРИТЕ; ИЗДИГАНЕТО НА АВТОРИТЕТА И ПРЕСТИЖА НА ОФИЦЕРСКАТА ПРОФЕСИЯ И ЗА ПОВИШАВАНЕБОЙНАТА МОЩ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.

ЛЕГИЯТА И МИНИСТЕРСТВОТО ДЕКЛАРИРАТ СВОЯТА ДОБРА БОЛЯ ЗА ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ, АНГАЖИРАНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ТЪРСЕНЕ НА ВЗАИМНОПРИЕМЛИВИ РЕШЕНИЯ НА ВЪЗНИКВАЩИТЕ ПРОБЛЕМИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

КОГАТО РЕШАВАНЕТО НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ НЕ Е В КОМПЕТЕНЦИЯТА НА ДВЕТЕ ИНСТИТУЦИИ, ТЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО СЪОТВЕТНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ОРГАНИ И ПРЕЗИДЕНТА.

ДВЕТЕ СТРАНИ ПО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАТО ПРИОРИТЕТНИ В СВОИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ:

1. МЕРКИТЕ, СВЪРЗАНИ С УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СТРУКТУРАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ, ВОЕННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ.

2. ГАРАНТИРАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА И ИЗДИГАНЕТО НА СТАТУТА НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ С ОТЧИТАНЕ НА ЧУЖДИЯ ОПИТ В ОБЩЕСТВОТО.

3. ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕЗАВИСИМА И НОРМАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЛЕГИЯТА И НЕЙНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАРНИЗОНИТЕ.

НА ТАЗИ ОСНОВА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С.РАКОВСКИ” И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА СЕ ДОГОВАРЯТ ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПО УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ СТРУКТУРАТА НА БНА, ВОЕННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ:

ЧЛ.1.1. ПРИ РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕТО И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ЗВЕНАТА ОТ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, РЪКОВОДСТВОТО НА
МИНИСТЕРСТВОТО ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА УВЕДОМЯВА УПРАВАТА НА ЛЕГИЯТА И ДА Й ПРЕДСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ В КАСАЕЩ ОБЕМ.

1.2. ЛЕГИЯТА ДА ОКАЗВА СЪДЕЙСТВИЕ СЪС СПЕЦИАЛИСТИ НА МИНИСТЕРСТВОТО В ИЗУЧАВАНЕТО И ОПРЕДЕЛЯНЕТО ПЪТИЩАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ ЧУЖДИЯ ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ВОЕННИ СТРУКТУРИ И В СФЕРАТА ЙА ВОЕННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

1.3. МИНИСТЕРСТВОТО ДА ОБСЪЖДА И РЕШАВА СЪВМЕСТНО С ЕКСПЕРТНАТА КОМИСИЯ НА ЛЕГИЯТА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С КАДРОВОТО РАЗВИТИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНОТО НАСОЧВАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО ОФИЦЕРИ.

ЧЛ.2. МИНИСТЕРСТВОТО ДА ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ И УСЛОВИЯ За УЧАСТИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ ЛЕГИЯТА В ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ЗАКОНИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОТБРАНАТА, НА НОВИТЕ УСТАВИ И СТАТУТА НА ОФИЦЕРА.

ЧЛ.3.1. ЛЕГИЯТА ДА УЧАСТВУВА СЪС СВОИ ЕКСПЕРТИ В СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВИЯ ПРАВИЛНИК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ На ОФИЦЕРСКАТА СЛУЖБА.

3.2. СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЛЕГИЯТА ДА УЧАСТВУВАТ В ИЗРАБОТВАНЕТО НА НОВА СИСТЕМА ЗА ПРИЕМАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА КУРСАНТИ ВЪВ ВВУ.

3.3. КЛУБОВЕТЕ НА ЛЕГИЯТА ДА ИМАТ ПРАВО ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕ КОМАНДИРИ И НАЧАЛНИЦИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА.

3.4. СЪС СВОИ СТИМУЛИ И СРЕДСТВА ЛЕГИЯТА ДА СЪЗДАВА СТРЕМЕЖ У ОФИЦЕРИТЕ ЗА ВИСОКА ДИСЦИПЛИНА, ПЪЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ И АКТИВНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

3.5. МИНИСТЕРСТВОТО ДА ОСИГУРИ УСЛОВИЯ ВСЕКИ ОФИЦЕР ДА ПРЕМИНАВА ВЪВ ВВУЗ ИЛИ ГРАЖДАНСКИ ВУЗ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН КУРС ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА 5 ГОДИНИ.

3.6. МИНИСТЕРСТВОТО И ЛЕГИЯТА В НАЙ-КРАТКИ СРОКОВЕ ДА ПРИЕМАТ НОВА СИСТЕМА ОТ РИТУАЛИ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА МЛАДИТЕ ОФИЦЕРИ ОТ ВОЕННИТЕ УЧИЛИЩА, ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕ В ПО-ГОРНО ЗВАНИЕ И ПРИ ПОВИШВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ.

II. ПО ЗАЩИТАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ И ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ОФИЦЕР

ЧЛ.4. ВЪПРОСИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ И ТЯХНОТО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ, СЕ РЕШАВАТ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО, КОМАНДИРИТЕ И НАЧАЛНИЦИТЕ С УЧАСТИЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ КОМИСИИ НА ЛЕГИЯТА И НЕЙНИТЕ КЛУБОВЕ ПО МЕСТА.

ЧЛ.5.1. ДО КРАЯ НА 1990 Г. МИНИСТЕРСТВОТО СЪВМЕСТНО С РЪКОВОДСТВОТО НА ЛЕГИЯТА ДА ОБСЪДЯТ И ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТ, ВЪВЕЖДАЩ ДОГОВОРНАТА СИСТЕМА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА СЛУЖБАТА НА ОФИЦЕРИТЕ.

5.2. РЕШЕНИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОПРЕДЕЛЕНА ВОЕННА СТРУКТУРА ДА СЕ СЪПРОВОЖДАТ С МЕРКИ ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕНАСОЧВАНЕ НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ.

5.3. РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО, КОМАНДИРИТЕ И НАЧАЛНИЦИТЕ ПО МЕСТА ДА ПРЕМИНАТ КЪМ ПЪЛНА ГЛАСНОСТ И ОТКРИТОСТ ПРИ РЕШАВАНЕ КАДРОВИТЕ ВЪПРОСИ НА ОФИЦЕРСКИТЕ КАДРИ.

5.4. МИНИСТЕРСТВОТО ДА СЪДЕЙСТВУВА НА ОФИЦЕРИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ГРАЖДАНСКА СПЕЦИАЛНОСТ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ СЛЕД ПРОСЛУЖВАНЕ НА МИНИМАЛЕН СРОК ОТ 12 ГОДИНИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.

5.5. МИНИСТЕРСТВОТО, СЪВМЕСТНО С РЪКОВОДСТВОТО НА ЛЕГИЯТА, ДА ОБСЪДЯТ И НАБЕЛЕЖАТ КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА КОМПЕНСАЦИИ НА ТРУДА НА ОФИЦЕРИТЕ, РАБОТЕЩИ В УСЛОВИЯ, ВРЕДНИ ЗА ЗДРАВЕТО.

ЧЛ.6.1. ДО КРАЯ НА 1990 Г. ЛЕГИЯТА, СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОТО, ДА ОБСЪДЯТ И ИЗЛЯЗАТ С РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ И ПОДЗАКОНОВИ АКТОВЕ, КОИТО НАРУШАВАТ /ОГРАНИЧАВАТ/ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА НА ОФИЦЕРИТЕ, ДАДЕНИ ИМ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА, ЗАКОНИТЕ И УСТАВИТЕ.

6.2. РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО И ЛЕГИЯТА ДА СЪГЛАСУВАТ СТАНОВИЩАТА СИ ПРИ ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ИНДЕКСАЦИЯ НА ДОХОДИТЕ НА ОФИЦЕРИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЪСТА НА ИНФЛАЦИЯТА.

6.3. РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО ДА НАПРАВИ ПОСТЪПКИ ПРЕД СЪОТВЕТНИТЕ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ ТРИГОДИШЕН МОРАТОРИУМ ВЪРХУ ЦЕНИТЕ НА ЗАКУПУВАНИТЕ ОТ ОФИЦЕРИТЕ ЖИЛИЩА ОТ ВОЕННИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД /ВЖФ/ НА РАВНИЩЕТО НА ТЕЗИ ОТ 1 ЯНУАРИ 1990 Г.

6.4. МИНИСТЕРСТВОТО ДА ПРЕМАХНЕ ВСЯКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ЗАКУПУВАНЕ ЖИЛИЩА ОТ ОФИЦЕРИТЕ. ДА СЕ ФОРМИРА ФОНД "ЖИЛИЩЕ”. С НАБРАНИТЕ СРЕДСТВА ПО ТОЗИ ФОНД В КРАЯ НА СЛУЖБАТА НА ОФИЦЕРА ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНО ЖИЛИЩЕ С ГОЛЕМИНА И В НАСЕЛЕНО МЯСТО ПО НЕГОВО ЖЕЛАНИЕ.

6.5. ЛЕГИЯТА И МИНИСТЕРСТВОТО ДА ОБСЪДЯТ СТАНОВИЩАТА СИ ПО ВЪПРОСА ЗА ЕДНОКРАТНОТО ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ СЛЕД ПЕНСИОНИРАНЕ С ЦЕЛ ПРИВЕЖДАНЕТО МУ В ПЕРСПЕКТИВА В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗМЕРА НА ПРОСЛУЖЕНИТЕ ОТ ОФИЦЕРА ГОДИНИ, КАТО ЗА ВСЯКА ПРОСЛУЖЕНА ГОДИНА СЕ ТРЕБВА ПО ЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА.

6.6. РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО ДА ОСЪЩЕСТВИ КАТО ВРЕМЕННА МЯРКА /ДО ИЗЛИЗАНЕ НА СТРАНАТА ОТ КРИЗАТА/ ЗАМЯНА НА ПАРИЧНИЯ ПОРЦИОН НА ОФИЦЕРА С ПРОДОВОЛСТВЕН ПРИ СЪОТВЕТНО ИНДЕКСИРАНЕ СПОРЕД РЪСТА НА ИНФЛАЦИЯТА.

6.7. МИНИСТЕРСТВОТО ДА ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ НА ОФИЦЕРИТЕ ДА РАЗВИВАТ ИЗВЪН СЛУЖБАТА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ПАСИВНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ /АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ В ПРЕДПРИЯТИЯ, В Т.Ч. И ОТ ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ/, ЧАСТНА МЕДИЦИНСКА, ЮРИДИЧЕСКА, ПРОЕКТАНТСКА, КОНСТРУКТОРСКА И ДР. ПРАКТИКА.

6.8. ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ НА ЛЕГИЯТА СЪВМЕСТНО С МИНИСТЕРСТВОТО ДА ОБСЪДЯТ, ПРЕРАЗГЛЕДАТ И ОСЪВРЕМЕНЯТ СИСТЕМАТА ЗА ПАРИЧНО ДОВОЛСТВИЕ НА ОФИЦЕРИТЕ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ В РАЗЛИЧНИТЕ ГАРНИЗОНИ. НА ОФИЦЕРИТЕ - ВИПУСКНИЦИ НА ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА ДА СЕ ИЗПЛАЩА ПРЕВОДНА ЗАПЛАТА СЪГЛАСНО Т.134 ОТ НПД НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ.

ЧЛ.7. ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ НА НАЛАГАЩИ СЕ СЪКРАЩЕНИЯ ПО ПОВОД СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ В БНА, ЗАСЯГАЩИ ОФИЦЕРИТЕ, МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО И ЛЕГИЯТА ДА СЕ ПРОВЕЖДАТ КОНСУЛТАЦИИ И СЕ НАБЕЛЯЗВАТ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ.

ЧЛ.8. РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО ДА ПРЕМАХНЕ ВСЯКАКВИ ПРИВИЛЕГИИ, КОИТО ПРОТИВОПОСТАВЯТ ОФИЦЕРИТЕ ЕДИН НА ДРУГ В ИЗВЪНСЛУЖЕБНАТА ДЕЙНОСТ И ПРЕДИ ВСИЧКО ПРИ ПОЛЗУВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ФОНДОВЕ ВЪВ ВОЕННОПОЧИВНАТА БАЗА НА МИНИСТЕРСТВОТО.

III. ПО СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ПРАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА НЕЗАВИСИМА И НОРМАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЛЕГИЯТА И НЕЙНИТЕ КЛУБОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГАРНИЗОНИТЕ, ЗАЧИТАНЕ НА ДОСТОЙНСТВОТО И УВАЖЕНИЕ НА НЕЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

ЧЛ.9. МИНИСТЕРСТВОТО СЪС СВОИ ЗАПОВЕДИ И РАЗПОРЕЖДАНИЯ СЪЗДАВА УСЛОВИЯ, АДМИНИСТРАТИВНИ УЛЕСНЕНИЯ И ГАРАНЦИИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛЕГИЯТА В БНА В ПРЕДВИДЕНИТЕ ОТ НЕЙНИЯ УСТАВ, ПРОГРАМА И НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СФЕРИ.

ЧЛ.10. МИНИСТЕРСТВОТО, КОМАНДИРИТЕ И НАЧАЛНИЦИТЕ ПО МЕСТА ЗАЧИТАТ ЛИЧНОТО ДОСТОЙНСТВО И ПРОЯВЯВАТ УВАЖЕНИЕ КЪМ ВИСОКОБЛАГОРОДНАТА МИСИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЛЕГИЯТА.

ЧЛ.11. МИНИСТЕРСТВОТО, КОМАНДИРИТЕ И НАЧАЛНИЦИТЕ ПО МЕСТА ДА СЪЗДАВАТ НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТАТА НА КЛУБОВЕТЕ, ОСИГУРЯВАНЕ МЕСТА ЗА МЕРОПРИЯТИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ В ДНА.

ЧЛ.12. ЛИЦАТА ОТ РЪКОВОДНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ЛЕГИЯТА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ И НЕ НАРУШАВАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТОЯЩИТЕ ПРЕД ВОЙСКИТЕ ЗАДАЧИ.

ЧЛ.13. МИНИСТЕРСТВОТО, КОМАНДИРИТЕ И НАЧАЛНИЦИТЕ ДА ОСИГУРЯВАТ ДОСТЪП ДО ПОДЕЛЕНИЯТА В БНА И НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИЗБОРНИТЕ И ЩАТНИТЕ ОРГАНИ НА ЛЕГИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ИМ ЗАДАЧИ.

ЧЛ.14. ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕРОПРИЯТИЯ НА РЪКОВОДНИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ЛЕГИЯТА /КОНФЕРЕНЦИИ, СЪВЕЩАНИЯ, ЗАСЕДАНИЯ, СЪБРАНИЯ И ДР./ РЪКОВОДСТВОТО НА МИНИСТЕРСТВОТО, ПОДЕЛЕНИЯТА И УЧРЕЖДЕНИЯТА ОСВОБОЖДАВАТ ЗА ПРИСЪСТВИЕ ИЗБРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ И ЧЛЕНОВЕ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

1. СПОРАЗУМЕНИЕТО ВЛИЗА В СИЛА ОТ ДАТАТА НА ПОДПИСВАНЕТО МУ И Е ВАЛИДНО ДО ПОДПИСВАНЕТО НА НОВО.

2. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПЪЛНЕНИЯ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ, КАТО ПРАВО НА ИНИЦИАТИВА ИМАТ И ДВЕТЕ СТРАНИ.

3. СТРАНИТЕ СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ ДОБРОСЪВЕСТНО ДА ТЪЛКУВАТ И ТОЧНО ДА ОПАЗВАТ И ИЗПЪЛНЯВАТ НЕГОВИТЕ КЛАУЗИ.

СПОРАЗУМЕНИЕТО Е ПОДПИСАНО В ДВА ОРИГИНАЛНИ ЕКЗЕМПЛЯРА, КОИТО ИМАТ ЕДНАКВА СИЛА.

ОТ СТРАНА НА ЛЕГИЯТА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ УПРАЖНЯВА КОМИСИЯТА ПО СОЦИАЛНАТА ОСИГУРЕНОСТ И
ЗАЩИТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Г-Н ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ ОТ ИСПЕРИХСКИЯ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "НАРОДНА АРМИЯ".


ВЪВ В."НАРОДНА АРМИЯ” /БР.12603 ОТ 10 ЯНУАРИ 1991 Г./ БЕШЕ ПУБЛИКУВАН МАТЕРИАЛ ОТ ИВАН ИВАНОВ, ОЗАГЛАВЕН "НЯКОЙ НАИСТИНА МОЖЕ ДА ИЗГОРИ”. В НЕГО СЕ ДАВА ИЗВЕСТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯЛАТА СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЕСТИЯТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА. СПОРЕД АВТОРА НА ВЪПРОСНИЯ МАТЕРИАЛ БИЛ ПОКАЗАН ВИДЕОЗАПИС ОТ МНОГОЛЮДНИЯ МИТИНГ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ В ОКОЛНОСТИТЕ НА С.БЕНКОВСКИ, КЪРДЖАЛИЙСКО, НА 26 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА. ТРЯБВА ДА ПОДЧЕРТАЯ, ЧЕ ТОВА БЕШЕ ВЪЗСПОМЕНАТЕЛЕН МИТИНГ ЗА УБИТИТЕ В НАЧАЛОТО НА АКЦИЯТА ЗА НАСИЛСТВЕНАТА СМЯНА НА ИМЕНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД ПРЕЗ ВРЕМЕТО НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ НА ТОДОР ЖИВКОВ - АЙШЕ ХАСАН, МУСА ЯКУП И 17-МЕСЕЧНОТО МОМИЧЕНЦЕ ТЮРКЯН НА 26 ДЕКЕМВРИ 1984 Г. НА СЪЩИЯ МИТИНГ ПРИСЪСТВУВАХА СПОРЕД ЕДНИ ИЗТОЧНИЦИ 30 000 ДУШИ, А СПОРЕД ДРУГИ - ОКОЛО 100 000 ДУШИ. В НЕГО ВЗЕХА УЧАСТИЕ 10 ДУШИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ.

СПОРЕД ИВАН ИВАНОВ: "ПО МНОГОДЕЦИБЕЛНИТЕ МИКРОФОНИ СЕ ГОВОРЕШЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ТУРСКИ, НО ОПЕРАТИВНИЯТ ПРЕВОД УЛОВИ ЕДНА ФРАЗА НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ИБРАХИМ ТАТАРЛИЕВ: "АКО АЗ НЕ ИЗГОРЯ, АКО ТИ НЕ ИЗГОРИШ, КОЙ ЩЕ СВЕТИ В БОРБАТА СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ"? РЕДИЦА ШОВИНИСТИЧНИ ПРИЗИВИ ЗА "ДВА НАРОДА", "ДВА ЕЗИКА" И ПР.".

С ПЪЛНО СЪЗНАНИЕ ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ ТВЪРДЕНИЯТА НА АВТОРА НА ВЪПРОСНАТА ПУБЛИКАЦИЯ И ПРИПИСАНИТЕ НА МЕН ДУМИ НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИСТИНАТА. НА ТОЗИ ВЪЗСПОМЕНАТЕЛЕН МИТИНГ АЗ ГОВОРИХ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЗАВЪРШИХ ДУМИТЕ СИ С ЕДИН КУПЛЕТ ОТ ШЕСТ СТИХА НА ГОЛЕМИЯ, СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ТУРСКИ ПОЕТ, МИСЛИТЕЛ И ОБЩЕСТВЕНИК ТЕВФИК ФИКРЕТ СРЕЩУ НАСИЛИЕТО И ДЕСПОТИЗМА, ЗА ПРАВДА И СВОБОДА В ОРИГИНАЛ НА ТУРСКИ ЕЗИК. ТОВА СТИХОТВОРЕНИЕ Е ПРЕВЕДЕНО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И МНОГО ЛЕСНО МОЖЕ ДА СЕ НАПРАВИ СПРАВКА ЗА ТОВА.

АЗ НИКОГА И НИКЪДЕ НЕ СЪМ ГОВОРИЛ ЗА ДВА НАРОДА В БЪЛГАРИЯ, А БЪЛГАРСКА НАЦИЯ И ЕТНИЧЕСКИ, ЕЗИКОВИ И РЕЛИГИОЗНИ ОБЩНОСТИ, ЗА ЕДИН БЪЛГАРСКИ НАРОД, ЗА ЕДИННО БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. АЗ, КАТО НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ДПС, ВИНАГИ СЪМ БИЛ И СЪМ ЛОЯЛЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, ВИНАГИ СЪМ СЧИТАЛ И СЧИТАМ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАША ОБЩА РОДИНА, БИЛ СЪМ И СЪМ ЗА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И HAЦИОНАЛEH СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА. АЗ СЪМ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ЗАКОННОСТ, ГРАЖДАНСКО СЪГЛАСИЕ, ЗА ДРУЖБА И РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА НАРОДНОСТНО-ЕТНИЧЕСКА И РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ.

АКО ВЪПРОСНИЯТ МАТЕРИАЛ БЕШЕ ПУБЛИКУВАН В ДРУГО ИЗДАНИЕ, АЗ НЕ БИХ ОБЪРНАЛ ВНИМАНИЕ НА ТОВА. НО ТОЙ Е НАМЕРИЛ МЯСТО НА СТРАНИЦИТЕ НА В."НАРОДНА АРМИЯ", КОЕТО Е ИЗДАНИЕ НА УВАЖАВАНА ОТ ВСИЧКИ НИ ОСНОВНА ИНСТИТУЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, КАКВАТО Е МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА. ЗАТОВА АЗ НЕ МОЖЕХ ДА НЕ ВЗЕМА ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТАЗИ КЛЕВЕТА И ДАЖЕ ЗАПЛАХА КЪМ СТАТУТА НА ЕДИН НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ КАТО МЕН, ПОДРАЗБИРАЩО СЕ ОТ ЗАГЛАВИЕТО НА МАТЕРИАЛА: "НЯКОЙ НАИСТИНА МОЖЕ ДА ИЗГОРИ...".

НАКРАЯ ИСКАМ ДА ДОПЪЛНЯ, ЧЕ ЦЯЛОСТНИЯТ ВИДЕОЗАПИС НА ВЪЗСПОМЕНАТЕЛНИЯ МИТИНГ ОТ 26 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. Е НАЛИЦЕ И BCEKИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ, МНОГО ЛЕСНО МОЖЕ ДА ПРОВЕРИ ДЕКЛАРИРАНОТО ОТ МЕН.

СОФИЯ, 15 ЯНУАРИ 1991 Г.   

СТ.Н.С. 1 СТ. Д-Р ИБРАХИМ ТАТАРЛЪ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 18 ЯНУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕНТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА, ПОДПИСАНА ОТ 63 ИМАМИ И 74 ДЖАМИЙСКИ НАСТОЯТЕЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, С КОЯТО СЕ ИЗРАЗЯВА ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ И СЕ ИСКА ОСТАВКАТА НА ГЛАВНИЯ МЮФТИЯ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ДЕЙСТВУВАЩИ МЮСЮЛМАНСКИ ДУХОВНИЦИ, ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ СЕГАШНИЯТ ГЛАВЕН МЮФТИЯ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ НЕ Е ДОСТОЕН ДА ЗАЕМА ТОЗИ ВИСОК ДУХОВЕН САН. СТРАНАТА НИ, МАКАР И ТРУДНО, ПРАВИ СВОИТЕ ПЪРВИ СТЪПКИ ПО ПЪТЯ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. ПРОМЕНИТЕ ВЕЧЕ СА ОСЕЗАЕМИ КАКТО В ПОЛИТИЧЕСКАТА, ТАКА И В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА. КРАЙНО ВРЕМЕ Е ТЕЗИ ПРОМЕНИ ДА НАВЛЯЗАТ И В ДУХОВНИЯ НИ ЖИВОТ. НА ЦЯЛАТА НАША ОБЩЕСТВЕНОСТ Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ СЕГАШНИЯТ ГЛАВЕН ИЮФТИЯ НЕДИМ ГЕНДЖЕВ Е БИВШ ОФИЦЕР ОТ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. ТОЙ БЕШЕ ИАЗНАЧЕН ЛИЧНО ОТ ТОДОР ЖИВКОВ И БЕШЕ ГЛАШАТАЙ НА ТОТАЛИТАРИЗМА В ОБЛАСТТА НА ИСЛЯМА. НЕГОВОТО НАЗНАЧАВАНЕ Е В ПРОТИВОВЕС С ИСЛЯМСКИТЕ КАНОНИ, СПОРЕД КОИТО ДУХОВЕН ВОДАЧ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ БЛАГОЧЕСТИВ МЮСЮЛМАНИН, КОЙТО СПАЗВА ПЕТКРАТНАТА МОЛИТВА, УСТАНОВЕНИЯ ПОСТ, РАЗДАВАНЕТО НА БЛАГОДЕЯНИЯ, РЕГУЛЯРНО ПОСЕЩАВАНЕ ПО ВЪЗМОЖНОСТ НА СВЕТИТЕ МЕСТА МЕКА, МЕДИНА И ЙЕРУСАЛИМ. ОСВЕН ТОВА ТОЙ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ПРИТЕЖАВА: НРАВСТВЕНА ЧИСТОТА, ВИСОК МОРАЛ, ЧОВЕКОЛЮБИЕ, БЕЗКОРИСТНОСТ И ДРУГИ ДОБРОДЕТЕЛИ, КАКТО И ОТГОВОРНОСТ ПРЕД СВОИТЕ ВЯРВАЩИ. ЕДИН ОТ БАСТИОНИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА Е ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО И НЕГОВИТЕ СТРУКТУРИ В ПРОВИНЦИЯТА, А СЪЩО ТАКА И ПРОГРАМНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО: УСТАВ, ПРАВИЛНИК И ДР. ТЕ БЯХА ИЗГОТВЕНИ И АДАПТИРАНИ В ДУХА НА ДЕСПОТИЗЪМ И ТОТАЛИТАРНО-АДМИНИСТРАТИВНО КОМАНДУВАНЕ НА ИСЛЯМА. НЕДИМ ГЕНДЖЕВ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА, ВЕРЕН НА СВОЯ ХИЩНИЧЕСКИ НРАВ, СЕ ПОСТАРА ДА ОБЛЕЧЕ ТОГАТА НА СПРАВЕДЛИВ ИСЛЯМСКИ ВОДАЧ, НО, УВИ, ТОВА НЕ МУ СЕ УДАВА, НЕЗАВИСИМО ЧЕ МОЖЕ БИ ТОЙ ВСЕ ОЩЕ ИМА ПОДКРЕПАТА НА ТАКА ДОБРЕ СКАЛЪПЕНИЯ СИ ЕКИП. ЗА СЪЖАЛЕНИЕ, ТОЙ Е ПОПУЛЯРЕН НЕ САМО СРЕД ВЯРВАЩИТЕ МЮСЮЛМАНИ, НО И СРЕД ВЯРВАЩИТЕ ХРИСТИЯНИ, КАКТО И СРЕД ЦЯЛАТА НАША ОБЩЕСТВЕНОСТ КАТО ЛИЧНОСТ, КОЯТО РЕГУЛЯРНО НАРУШАВА КАНОНИТЕ НА ИСЛЯМА ЧРЕЗ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ И ПРОДАВА СВЕЩЕНИЯ КОРАН, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОДАРЯВАН.

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА, СМЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ ХИЛЯДИТЕ ВЯРВАЩИ МЮСЮЛМАНИ ТВЪРДО ДА ЗАЯВИМ:

1. НЕЗАБАВНО ДА МУ БЪДЕ ГЛАСУВАН ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ И ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ЗАЕМАНАТА ДЛЪЖНОСТ.

2. В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ДА СЕ ПРОВЕДЕ СВОБОДЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР НА НОВ ГЛАВЕН МЮФТИЯ.

3. СТОЕНЕТО НА НЕДИМ ГЕНДЖЕВ НА ПОСТА ГЛАВЕН МЮФТИЯ КОМПРОМЕТИРА СТРАНАТА НИ И ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ В НЕЯ ПРЕД ЦЯЛАТА СВЕТОВНА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

4. ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ИСКАНИЯ НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО НА ДРУГИ ПО-ОСТРИ КОНСТИТУЦИОННИ ФОРМИ НА ПРОТЕСТ.

ИМАМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, КОИТО СА ПОДПИСАЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА ПРОТИВ МЮФТИЯТА:

1. МУСТАФА ХАСАН ИСМАИЛ - КЪРДЖАЛИЙСКО
2. ХАМИД САИД - С. БУКОВО, ОБЛ.    СОФИЙСКА
3. АХМЕД МУСТАФА - ГР. КЪРДЖАЛИ
4. ИСМАИЛ ИСМАИЛ КИСЬОВ - С. ЛЪЖНИЦА, СОФИЙСКА ОБЛ.
5. АХМЕД ХЮСЕИН МОЛЛА - КЪРДЖАЛИЙСКО
6. ТАХИР ШЕРИФ - ГР. РУДОЗЕМ, СМОЛЯНСКО
7. МЕХМЕД ХАДЖИ ХЮСЕИН - С. ПАДИНА, СМОЛЯНСКО
8. ИСМАИЛ АДЕМ ДЖИНДЖИ - С. КОРНИЦА, БЛАГОЕВГРАДСКО
9. ХАСАН ХАСАНОВ РАХМАНОВ - С. ДИАМАНДОВО, КЪРДЖАЛИЙСКО
10. АБДУРАХИМ АБДИ ИДРИЗ - КЪРДЖАЛИЙСКО
11. ШУКРИ ЕФЕЛЬОВ - С. ПЛОВДИВЦИ, СМОЛЯНСКО
12. ШАБАН МУСТАФА БЕКИР - КЪРДЖАЛИЙСКО
13. МУСТАФА МЕХМЕДОВ МОЛЛОВ - С. БРЕЗНИЦА, БЛАГОЕВГРАДСКО
14. САЛИХ МУСАРОВ - С. МОЧУРА, СМОЛЯНСКО
15. НУРИ СЮЛЕЙМАН - КЪРДЖАЛИЙСКО
16. ШАБАН МЮМЮН - КЪРДЖАЛИЙСКО
17. РИЗА НЕДЖИБ - С. ХВОСТЯНЕ, БЛАГОЕВГРАДСКО
18. РАФИК САДЪКОВ - СМОЛЯНСКО
19. ХАЛИЛ МЕХМЕД - КЪРДЖАЛИЙСКО
20. АБДУЛА ХЮСЕИН - КЪРДЖАЛИЙСКО
21. ХЮСЕИН ХАСАН - КЪРДЖАЛИЙСКО
22. ИБРАХИМ САЛИ ЧАУШ - С. БЛАТСКА, БЛАГОЕВГРАДСКО
23. ШЕРИФ РАСИМОВ АХМЕДОВ - С. ДОЛНИ ВОДЕН, ПЛОВДИВСКО
24. РАХИМ БЕКИРЕФЕНДИЯ - ГР. ПЛОВДИВ   
25. АБДУЛА КАБЪК - ГР. ПЛОВДИВ
26. РАМАДАН ФЕЙЗУЛЛОВ - ГР. ПАЗАРДЖИК
27. НАЗМИ ГУРДЕЛОВ - С. АБЛАНИЦА, БЛАГОЕВГРАДСКО
28. САЛИХ ПЕХЛИВАН - С. ВЪЛЧАН, СМОЛЯНСКО
29. САЛИХ САЛИХ - С. СВЕТА ПЕТКА, ПАЗАРДЖИШКО
30. РАМАДАН МУСТАФА - КЪРДЖАЛИЙСКО
31. АЛИ ХЮСЕИН - С. ПАШОВО, ПАЗАРДЖИШКО
32. РИФАТ ХЮСЕИН ХЮСНИ - С. ДОЛНО ДРЯНОВО, БЛАГОЕВГРАДСКО
33. МУСТАФА АЛИ ХАДЖИОГЛУ - С. ДРАГИНОВО, ПАЗАРДЖИШКО
34. ХАЛИЛ ХАСАН ХАСАН - С. ДОЛЕН, БЛАГОЕВГРАДСКО
35. АХМЕД РАМАДАН - С. РАКИТОВО, ПАЗАРДЖИШКО
36. ФУАТ АХМЕД ТАБАКОВ - С. НОВА МАХАЛА, ПАЗАРДЖИШКО
37. МУСА БОРОВИНОВ - С. КОЗИЦА, РАЗГРАДСКО
38. МЕХМЕД ТАХИРОВ - С. САМУИЛ, РАЗГРАДСКО
39. АХМЕД МУСА СКЕНДЕР - С. МЕДЕНИ ПОЛЯНИ, ПАЗАРДЖИШКО
40. НЕДЖИБ РЯХОВ - С. КРУШЕВО, СОФИЙСКА ОБЛ.
41. МУСТАФА ОСМАН - С. ОРЕШЕ, СОФИЙСКА ОБЛ.
42. АЛИ ОСМАН ТЕФИК - С. БОЙМИР, ШУМЕНСКО
43. САЛИХ АХМЕД ФЕРЕВ - С. СЪРНИЦА, ПАЗАРДЖИШКО
44. САЛИХ КЕРИМ - С. СРЕДНОГОРЦИ, СМОЛЯНСКО
45. САЛИХ АХМЕД МЕХМЕД
46. ТАХСИН КЯЗИМ АЛИ - С. КЛИМЕНТ, ШУМЕНСКО
47. РЕДЖЕБ РЕДЖЕБ ОСМАНОВ - С. ОСЕНЦИ, РАЗГРАДСКО
48. ЮСУФ МЕХМЕД ЮСУФ - С. ТЪКАЧ, ВАРНЕНСКА ОБЛ.
49. МЕХМЕД МЕХМЕДОВ - С. СЛАВЯНОВО, ПОПОВСКО
50. САЛИ АХМЕД МЕХМЕД - ГР. ОПАКА, ТЪРГОВИЩКО
51. ХЮСЕИН ХАСАН - С. Г.ГРАДИНА, РАЗГРАДСКО
52. ХЮСЕИН МЕХМЕД БАЙРАМАЛИ - С. ЛЮБЛЕН, РАЗГРАДСКО
53. МУСТАФА ХАДЖИЕВ - РАЗГРАД
54. АХМЕД МАХМУД - ГР. ХЛЕБАРОВО, РАЗГРАДСКО
55. МЕХМЕД МЕХМЕДОВ - С. ЕЗЕРЧЕ, РАЗГРАДСКО
56. МЕХМЕД ИБРЯМОВ - С. Д.КАБДА, РАЗГРАДСКО
57. МУСТАФА ХАСАНОВ - ГР. ТЪРГОВИЩЕ
58. МЕХМЕД АХМЕД АЛИОСМАН - С. КРАЛЕВО, ТЪРГОВИЩКО
59. ШАБАН АХМЕД ЮМЕР - С. МОРТОГОНОВО, РАЗГРАДСКО
60. АХМЕД МЕХМЕД РЕДЖЕБ - ГР. ШУМЕН
61. ЮСУФ МЕХМЕДОВ - С. МЛЪСТИНА, ТЪРГОВИЩКО
62. РИЗА ШОЛЕВ - С. ЮРУКОВО, БЛАГОЕВГРАДСКО
63. АЛИ ИБРАХИМ ХОДЖА - С. АВРАМОВ, БЛАГОЕВГРАДСКО

ДЖАМИЙСКИ НАСТОЯТЕЛИ

1. ХАСАН ХЪРЛЬОВ - С. КОЗИЦА, ТЪРГОВИЩКО
2. МУСТАФА ХАСАН - С. КОЗИЦА, ТЪРГОВИЩКО
3. МУСА МУСТАФОВ - С. ПЛЪСТИНА, ТЪРГОВИЩКО
4. АЛИ ИБРЯМ - С. ЗАРАЕВО, ПОПОВСКО
5. МУСТАФА ХАСАН ИСМАИЛ - ГР. КЪРДЖАЛИ
6. БАЙРАМ МУСТАФА - ГР. КЪРДЖАЛИ
7. ДЖЕЛЯЛ РАМАДАН - ГР. КЪРДЖАЛИ
8. ИБРАХИМ ХОДЖА - С. БУКОВО, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
9. ИБРАХИМ КАХФЕДЖИ - С. БУКОВО, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
10. ЮСЕИН МОЛЛОВ - С. ЛЪЖНИЦА, ГОДЕЦЕЛЧЕВСКО
11. АРИФ ИБРАХИМ БУЗО - С. КОРНИЦА, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
12. САИД МЕХМЕД УРУЧ - С. КОРНИЦА, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
13. ИСМАИЛ МУРАД - С. БРЕЗНИЦА, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
14. МУСА ШАБАН - С. БРЕЗНИЦА, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
15. ИСМАИЛ АБИЛ - С. ХВОСТЯНЕ, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
16. АЗИЗ АРУН - С. ХВОСТЯНЕ, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
17. АРИФ МЕХМЕДОВ - С. БЛАТСКА, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
18. АРИФ МАКАРИНОВ - С. БЛАТСКА, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
19. НЕДЖМЕДИН ЯКУБОВ - С. БЛАТСКА, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
20. МУСТАФА ИБРАХИМ ХАСАН - С. АБЛАНИЦА, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
21. ХАМИД ХАНЧ - С. АБЛАНИЦА, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
22. АБИЛ ИМАМ - С. АБЛАНИЦА, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
23. ЕТЕМ ИМАМ - С. АБЛАНИЦА, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
24. АМЗА НЕДЖИБ ШЕРИФ - С. ДОЛНО ДРЯНОВО, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
25. МЕХМЕД ХЮСЕИН ХЮСНИ - С. ДОЛНО ДРЯНОВО, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
26. СЮЛЕЙМАН ШАПОВ - С. ДОЛЕН, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
27. ИСМАИЛ КАРАЕМИН - С. ДОЛЕН, ГОЦЕДЕЛЧЕВСКО
28. КЕРИМ Ю. ОДАДЖИЕВ - ГР. РУДОЗЕМ
29. МЮМЮН МОЛЛАЕМИН - С. МОЧУРА, СМОЛЯНСКО
30. САЛИХ СИРАК - С. ПАШОВО, ПАЗАРДЖИШКО
31. ХАСАН ИБРАХИМ - С. ПАШОВО, ПАЗАРДЖИШКО
32. ИБРАХИМ МЕХМЕД - С. ПАШОВО, ПАЗАРДЖИШКО
33. ИБРАХИМ АЛИ - С. ПАШОВО, ПАЗАРДЖИШКО
34. МУСА МУСТАФОВ - С. ПАШОВО, ПАЗАРДЖИШКО
35. САЛИХ АНГАРОВ - С. СРЕДНОГОРЦИ, СМОЛЯНСКО
36. ШЕФКЕТ МУРАД - ГР. МАДАН
37. САЛИХ ХУСЕВСКИ - С. ЛЕЩАК, СМОЛЯНСКО
38. МЕХМЕД ТАБАК - С. ЦВЕТИНО, ПАЗАРДЖИШКО
39. ФАХРИ ЕФЕЛЬОВ - С. ЕЛХОВЕЦ, СМОЛЯНСКО
40. ШУКРИ ОРМАНОВ - С. ЕЛХОВЕЦ, СМОЛЯНСКО
41. ФАИК ШЕРИФОВ - ГР. РУДОЗЕМ
42. АЛИ ИБРАХИМБАШЕВ - С. ЧЕПИНЦИ, СМОЛЯНСКО
43. РАМАДАН ХОДЖА - С. НОВА МАХАЛА, ПАЗАРДЖИШКО
44. МЕХМЕД ФЕШИДОВ - С. НОВА МАХАЛА, ПАЗАРДЖИШКО
45. ДЖЕМАЛ КАБЗИЕВ - С. НОВА МАХАЛА, ПАЗАРДЖИШКО
46. АХМЕД МЕХМЕДОВ ВЕЗОВ - С. НОВА МАХАЛА, ПАЗАРДЖИШКО
47. МУРАД МУРАДОВ - С. НОВА МАХАЛА, ПАЗАРДЖИШКО
48. АХМЕД ТАБАКОВ - С. НОВА МАХАЛА, ПАЗАРДЖИШКО
49. МУСТАФА КУТРУКЧУ - С. НОВА МАХАЛА, ПАЗАРДЖИШКО
50. ШЕРИФ МУРАД - ГР. РАКИТОВО
51. МУРАД ШЕРИФ - ГР. РАКИТОВО
52. МЕХМЕД ШЕРИФ - ГР. РАКИТОВО
53. ЮСЕИН ГАЛЕН - С. КОСТАНДОВО, ПАЗАРДЖИШКО
54. КЕМАЛ РАМАДАН - С. КОСТАНДОВО, ПАЗАРДЖИШКО
55. МУСТАФА ХАДЖЪ ОСМАН - С. ДРАГИНОВО, ПАЗАРДЖИШКО
56. МУСТАФА ХАСАН - С. КОСТАНДОВО, ПАЗАРДЖИШКО
57. АХМЕД МУСА СКЕНДЕР - С. НОВА МАХАЛА, ПАЗАРДЖИШКО
58. ОСМАН ХАСАН - С. ГАГОВО, РАЗГРАДСКО
59. МЕХМЕД АХМЕДОВ АЛИЕВ - С. КРЕПЧА, РАЗГРАДСКО
60. КАДИР АХМЕД МЕХМЕД - С. КРЕПЧА, РАЗГРАДСКО
61. САЛИМ ХЮСМЕНОВ - С. КРЕПЧА, РАЗГРАДСКО
62. ЯЗИ ИБРАХИМ - С. Г.ГРАДИЩЕ, РАЗГРАДСКО
63. АЛИ КЕЛЕШ - С. ГЪРЧИНОВО, РАЗГРАДСКО
64. МУРАД МУРАД - С. ГЪРЧИНОВО, РАЗГРАДСКО
65. ЗЮЛКИФ ЮМЕР - С. ЛЮБЛЕН, РАЗГРАДСКО
66. АЛИ ХОДЖА - С. СФАЛЕНИК, РАЗГРАДСКО
67. ХЮСЕИН ДЖАМБАЗ - С. ЕЗЕРЧЕ, РАЗГРАДСКО
68. ФЕИМ КАМБУРОВ - С. БАЯЛЕВО, РАЗГРАДСКО
69. АЛИ МЕХМЕД АЛИ - С. КРАЛЕВО, ТЪРГОВИЩКО
70. МЕХМЕД ОСМАН - С. КРАЛЕВО, ТЪРГОВИЩКО
71. МЮМЮН БЕКИР - ГР. КЪРДЖАЛИ
72. АХМЕД МУСТАФА - С. КРАИЩЕ, БЛАГОЕВГРАДСКО
73. ИБРАХИМ ЮРУК - С. ЛЮБОВО, СОФИЙСКО
74. ИСМАИЛ ГОРЕЛСКИ - С. КРАИЩЕ, СОФИЙСКО


ЯНУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА
10:06:20    18-01-1991