18 март 1993

София, 18 март 1993 година
        Брой 53 /840/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ВЪПРОСА ЗА АГРАРНАТА РЕФОРМА.


Във връзка със серията проведени митинги на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ /със секретар Анастасия Мозер/, последният от които в Плевен, и изразените на тези митинги становища по повод правителството, президента и аграрната реформа, Българският демократичен център /БДЦ/ заявява:

Позицията на БЗНС /със секретар А.Мозер/ за незабавно връщане на земята в реални граници и за оставане на сегашните състави на ликвидационните съвети преценяваме като погрешни и опасни за селското стопанство. Все повече БЗНС /със секретар А.Мозер/ се утвърждава като изразител само на интересите на новата аграрна бюрокрация /ликвидационните съвети/, както и на част от тези собственици на земя, които живеят в градовете и нямат намерение да я обработват. Позициите на БЗНС /Мозер/ все повече се очертават като нереалистични и разрушителни за отрасъла. Смущава ни и политическото поведение за изразяване на тези позиции, свързани с призиви за насилие и хаос.

Ние предлагаме диалог с представители на БЗНС по хода на аграрната реформа. Обръщаме се и към хилядите сдружени земеделци с призив за преосмисляне на досегашните позиции и намиране на такива конкретни решения в отрасъла, които да отговарят и на интересите на самите селскостопански производители.

Обръщаме се и към правителството, и към останалите основни парламентарни и извънпарламентарни сили да не се поддават на чисто политически натиск и да се съобразяват повече с общонационалните интереси при осъществяване на реформата в селското стопанство.

София, 15 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ - СЪУЧРЕДИТЕЛКИ НА БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ, ПРИЕТА НА 10 МАРТ 1993 Г. В СОФИЯ.


Алтернативно социалистическо обединение /АСО/ - независими, Българска социалдемократическа партия /БСДП/, Българската работническа социалдемократическа партия /БРСДП/ и Социалдемократически клуб "Европа", след като подписаха Споразумение за учредяване на Български социалдемократически съюз /БСДС/, приеха следната обща декларация:

Развитието на икономическата криза в страната се задълбочава и социалното напрежение нараства. Мнимото противоборство между БСП и СДС поставя под заплаха развитието на демократичния процес и не е в състояние да предложи изход от политическата криза, която тласка страната към хаос.

Трудовите хора в България обедняват все повече и безработицата расте. Всички тежести на кризата се стоварват върху гърба на обикновените хора. Причините са преди всичко в нереалистичните модели, начини и средства за икономическа реформа, предлагани от досегашните правителства. Налага се създаването на авторитетна и енергична политическа сила, която да обедини разочарованите от политическите и икономическите реалности български граждани и която да защити техните интереси.

Българският социалдемократически съюз ще работи за:

1. Постигане на национално съгласие за икономическо, политическо и духовно възраждане на България.

2. Възстановяване на вярата в националните ценности и идеали на българския народ.

3. Създаване на условия за участие на всички граждани в изграждането на новото демократично общество.

4. Насочване на икономическата реформа в България към:
- осигуряване на достойни условия за труд и предприемаческа дейност;
- шанс за всички в прехода към пазарна икономика;
- спиране разграбването на националното богатство и осигуряване на справедливо разпределение на обществените блага, създавани с труда на хората.

5. Защита на живота, имота и личното достойнство на гражданите, срещу произвола и беззаконието.

6. Укрепване авторитета на държавните институции на основата на конституционализма и парламентарната демокрация.

7. Външна политика, която да съчетае националните интереси на България и нейната сигурност с интересите на обединяваща се Европа и на световната общност на народите.

Партиите и организациите, подписали Споразумението за учредяване на БСДС и настоящата декларация, заявяват, че са готови за сътрудничество с всички политически формации, чиито позиции и дейност се основават на ценностите и целите на социалдемокрацията. Те са готови за сътрудничество с всички центристки формации, които приемат конституционализма и парламентарната демокрация и които желаят да дадат своя принос за спасението и бъдещето на България.


        ЗА АСО /НЕЗАВИСИМИ/: Манол Манолов

ЗА БСДП: Петър Манолов

ЗА БРСДП: Манол Димитров

ЗА СДК "ЕВРОПА": Румен Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЕТАТА ОТ ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ РЕЗОЛЮЦИЯ.


С тревога се запознахме с резолюцията, приета на 14 март 1993 г. от Конференцията на Съюза на демократичните сили /СДС/. Това е поредното доказателство за фаталното отдалечаване от принципите, заложени при създаването на съюза, в резултат на авантюристичния курс, провеждан от Ф.Димитров, Е.Сугарев и компания.

Логично продължение на уличните агитки са и обвиненията към президента на страната. За всички нормални хора са смехотворни твърденията, че д-р Желев се стремял към еднолична авторитарна власт. Искането на неговата оставка сега изолира още повече апаратното СДС от милионите, повярвали в синята идея и гласували за д-р Желев.

В същия текст се афишират бащински грижи към полуфантомните Даракчиеви синдикалоиди, подчинени напълно на политическата власт. Това едва ли ще заблуди българските работници. Всеки ден в борбата си за хляба те доказват най-добре къде могат да защитят своите интереси. Придворните профсъюзи имат една съдба - да пошумят и да потънат в забрава.

София, 16 март 1993 г.

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА
        ИС на КТ "ПОДКРЕПА": Олег Чулев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪГАРСКИЯ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В."ДУМА".


На 15 март 1993 г. в-к "Дума" публикува изявление на проф. Чавдар Кюранов като председател на Политическия съвет на Обединението за социална демокрация /ОСД/ в БСП. В него се казва, че опасност от втори център според ОСД "ръководството на БСП би трябвало да вижда в друго идейно течение и в други формации, например Българския антифашистки съюз /БАС/. Това идейно течение има печатен орган, чиито позиции в не един случай се отдалечават извънредно много от линията на партията".

Предполагаме, че тези твърдения на проф. Ч.Кюранов се дължат на неосведоменост и незнание, тъй като в противен случай те могат да се нарекат злепоставяне на БАС или дори клевета срещу него.

Категорично заявяваме, че Българският антифашистки съюз не е нито поделение на БСП, нито идейно течение в нея, а независима и самостоятелна обществено-политическа организация, в която членуват не само социалисти, но и представители на други партии, безпартийни граждани и пр. Като такава той не се занимава с политиката и с вътрешнопартийния живот на партията, както и с работата на идейните течения в нея, в т.ч. и с проблемите на ОСД. Така че изявленията на проф. Кюранов са напълно измислени и дейността на БАС не застрашава никого в БСП.

Съжаляваме, че в. "Дума" е станал изразител на тези безотговорни изказвания.

София, 15 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ, НА ОБЕДИНЕНИТЕ СТАЧНИ КОМИТЕТИ НА НПС И НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕТО НА ДВАТА СИНДИКАТА В РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО.


Изпълнителният съвет на Националния професионален съюз /ИС на НПС/ и Обединените стачни комитети на Националния професионален съюз и Асоциацията на демократичните синдикате /АДС/ смятат за свое задължение да протестират по повод на спекулациите на правителството на проф. Л.Беров относно участието на двете синдикални организации в Националния съвет за социално сътрудничество /НССС/. Подобна спекулация, а именно, че НПС и АДС не са приети само защото не са подали документи, е безочлива демагогия от страна на кабинета на фона на тежкото нарушение на международните конвенции и на българското законодателство, което кабинетът извърши, приемайки Постановление N 7/22 януари 1993 г. - Правилник за реда и начина за определяне на представителността на синдикатите и на работодателските съюзи.

НПС и АДС заявиха своето отношение към дискриминационния правилник, който прие правителството. Чрез този правилник кабинетът на проф. Беров диктува какви структури трябва да има един синдикат, какъв устав да приеме и в кои градове на страната да има свои органи. С нечувано нахалство министър-председателят Беров сочи къде НПС и АДС да образуват свои регионални организации - бившите окръжни градове, и то 80% от тях. Ние, пък и който и да е синдикат в цивилизована Европа, не можем да приемем такъв ултиматум.

Още повече, че кабинетът прие тези предложения под натиска на КТ "Подкрепа". Нечувано дебелоочие и нарушение на законите е и фактът, че правителството прие в НССС КНСБ. По устава си тази конфедерация няма регионални организации и не провежда конференции по регионите. Няма съмнение, че заявката на КНСБ, предвождана от проф. Петков, е фалшифицирана, що се отнася до наличието на регионални органи. Подобна фалшификация, съчетана с нарушенията на законодателството от страна на кабинета, говори само за това, че в страната цари беззаконие. А оттук до ТЕРОРА и ФОРМЕНАТА ДИКТАТУРА има само една крачка. Никому не пожелаваме да я направи.

София, 22 февруари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ КЪМ АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ В НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ХИГИЕНА, ЕКОЛОГИЯ И ХРАНЕНЕ ПО ПОВОД НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ИСКАНИЯ.


Заявяваме, че се присъединяваме към обявената от Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ стачна готовност и предупредителни стачни действия на 18 март 1993 г. със следните синдикални искания:

1. Достойно заплащане на труда на работещите в областта на здравеопазването, като средната заплата да бъде по-висока от тази в армията и в полицията.

2. Да се предостави на разпореждане на Националния център по хигиена, екология и хранене /НЦХЕХ/ сградата на Центъра по хигиена, както е предвидено при построяването й със средства на Световната здравна организация.

3. Да се отмени Постановление номер 7 на Министерския съвет от 22 януари 1993 година.

4. Меморандум върху подялбата на синдикалното имущество до извършване на синдикално преброяване на членовете на всички синдикати в страната.

При неизпълнение на исканията ни си запазваме правото да пристъпим към ефективни действия от 22 март 1993 г.

София, 13 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПРИ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ, ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ КАДРИ. Документът е адресиран до Министерството на здравеопазването, до Комисията по здравеопазването към Народното събрание и до средства за масово осведомяване.


На свое общо събрание, проведено на 10 март 1993 г., членовете на Българския лекарски съюз /БЛС/ разгледаха и одобриха приетата от Академичния съвет на Медицинския университет - Пловдив, декларация, с която се изразява тревога от все по-лошото заплащане на научно-преподавателския състав, довеждащо до масово напускане /емигриране/ на ерудирани преподаватели от университета и до снижаване на качеството на преподаване.

Членовете на БЛС, като споделят изразеното от Академичния съвет безпокойство, заявяват, че настояват категорично за:

1. Оптимално финансиране на здравеопазването - най-малко в размер на 8 процента от бюджета на Република България.

2. Приоритетно, не по-късно от края на месец юни 1993 г., приемане на всички закони, свързани със здравеопазването /Закон за здравно-осигурителната система, Закон за лекарствените средства, Закон за съсловните организации в здравеопазването/.

3. Достойно заплащане на медицинския труд, като заплатите на работещите в здравеопазването да бъдат поставени на трето-четвърто място в предложената от правителството 16-степенна скала /а не както сега се предвижда 11-13 място!/.

4. Незабавна отмяна на чл.2 от Постановление на Министерския съвет N 220/1992 г., разпореждащ отделянето на университетските болници от висшите медицински институти.

Заявяваме, че ако исканията ни не бъдат удовлетворени до края на месец юни 1993 г., ще предприемем действия в тяхна защита.

Призоваваме членовете на БЛС от страната да подкрепят нашата декларация.

Пловдив, 10 март 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС ПРИ I БАЗА НА МУ-ПЛОВДИВ: д-р Н.Кантарев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛС ПРИ II БАЗА НА МУ-ПЛОВДИВ: д-р Д.Коларов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен  текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ПО ПОВОД НА ПРОБЛЕМИТЕ В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Съюзът на българските журналисти /СБЖ/ винаги е защитавал синдикалните и творческите интереси не само на своите членове в Българската национална телевизия /БНТ/, но и на всички колеги там. Още при първите симптоми на изостряне на обстановката в БНТ в последно време, СБЖ широко оповести своето становище, че липсата на законова уредба за националните информационни институции, в това число и за Българската национална телевизия, създава предпоставки за напрежение, спъва работата и развитието им, пречи на работещите в тях и накърнява гражданските и професионалните им права. В крайна сметка това е в ущърб на зрителите, които си плащат, а не получават от телевизята полагащата им се пълноценна информация.

Сега, когато протестните действия на телевизионни работници се съсредоточават върху съществуващи от години проблеми в телевизията, нерешавани от предишни правителства и телевизионни началници, СБЖ и синдикалните негови дружества в БНТ заявяват:

- Те винаги са заставали срещу административния диктат, заплахи, уволнения, срещу грубите нарушения на колективния трудов договор и установения ред за социално партньорство.

- Борили са се и ще се борят срещу липсата на критерии за професионален подбор на журналистите и на другите телевизионни работници.

- Противопоставяли са се и ще се противопоставят на политическото изкористяване и незаконното спиране на плащането на творческия труд.

- Смятаме, че сега е нужно час по-скоро да започнат преговори между синдикатите и работодателя за сключване на колективен трудов договор, с който да бъдат гарантирани правата на работещите.

- Да бъде поставено под синдикален контрол сключването на граждански договори, за да не става то за сметка на работещите по трудов договор.

- На незаконно уволнените и върнатите по съдебен ред компенсациите да се плащат от виновните длъжностни лица, а не от фонда на работната заплата.

- Да спре политиката на противопоставяне на различни категории работещи в телевизията и на синдикалните организации в нея.

София, 12 март 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА ПО ПОВОД НА ОБЯВЕНАТА СТАЧКА В ПОЛУВИСШИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ - СИЛИСТРА.


По повод на обявената на 9 февруари 1993 г. в Полувисшия педагогически институт Силистра символична стачка настояваме за бързото и неотложно решаване на исканията на стачкуващите:

1. Изясняване на причините за лошото състояние на студентските общежития и търсене на отговорност на виновните длъжностни лица.

2. Пълна ревизия на студентските общежития, намиращи се на територията на гр. Силистра.

Считаме, че ситуацията, възникнала в Силистра, е само част от сериозните проблеми, характерни за цялата система на студентските общежития в страната.

Федерацията на независимите студентски дружества /ФНСД/ ще анализира подробно състоянието на студенските общежития в страната и ще излезе със свое становище за проблемите и начините за тяхното преодоляване.

София, 11 март 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСД:
       Андрей Ненов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВСТЪПИТЕЛНО СЛОВО /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Г-Н ФИЛИП ДИМИТРОВ ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА /13 И 14 МАРТ 1993 Г.,СОФИЯ/.


Едно нещо беше обект на спорове и аз мисля, че едва ли сега вече има толкова много да се спори по него. Въпросът беше: е ли Съюзът на демократичните сили организация, която е извършила гафа на десетилетието, сдавайки доброволно властта? Мисля, че погледът върху всички тези събития, за които говоря, върху всички тези обстоятелства от август и септември 1992 г. би трябвало да покаже, че подобни твърдения могат да бъдат резултат или на изключително политическо невежество, или на елементарна злонамереност. Не случайно те бяха подети и развивани във всички жълти издания на Комунистическата партия, не случайно това беше темата, която се опитаха да вкарат в игра и представителите на други политически сили и на президентството. Защо тя беше важна? Тя беше важна, за да може да бъде избягната отговорността за препъването на България в един толкова критичен момент, който можеше да ни отдели от полския модел на развитие и да ни прикрепи към унгарския. Това е истината. А тази стъпка вероятно има много обяснения. Те са свързани сигурно не само с това, че ако беше постигнала тези резултати, политическата сила СДС би могла да не мисли повече за своя престиж. Те са свързани вероятно не само с това, че много по-лесно за онези, които биха искали да промъкнат парите си в България, би било тя да преговаря не със стабилни финансови институции и не с клубове на своите кредитори, а по някакъв друг начин.

Вероятно не е изключено да има и сили, за които стабилитетът на България и стабилитетът на Балканите въобще едва ли представлява голяма ценност. Въпреки че, струва ми се, в тази насока ние сме успели вече да спечелим до голяма степен играта. Защото каквото и да се случи оттук нататък, в резултат именно не на друго, а на управлението на Съюза на демократичните сили, аз мисля, че ангажираността на международните институции с Балканите и със събитията в Югославия е вече безсъмнена.

Ясно е, че имаше и такива, които може би просто се бореха за власт. Възможно е да има национални предатели и от глупост. Но във всеки случай имаше и такива, които отстояваха откровено - колебая се на думата, но ще употребя пак този кратък термин МАФИОТСКИ, пък вие всички знаете какво имам предвид - мафиотски интереси. И отстояването на тези интереси не случайно предизвика решителния бой срещу правителството тъкмо тогава, когато, както вече започна да става ясно и от някои представители на другия лагер, Съюзът на демократичните сили, но незлоупотребявайки с властта си и ненамествайки се в работата на съдебната система, а по най-законния и естествен начин се опита да предизвика най-после такива действия, които да доведат до поставянето на мястото на онези, които искаха да нарушават закона и нарушавайки го, искаха да имат контрол над държавата отвъд институциите.

Всичко това беше акт преднамерен и целенасочен. И достатъчно е да си спомним онова, което г-н Куртев неведнъж е казвал: Добре, политическата сила - нашите съюзници от ДПС, успя да предложи какви ли не условия на политическата сила СДС - най-голямата политическа сила в страната, и не постави практически нито едно условие на безизвестната личност проф. Беров. Тези неща не могат да бъдат случайни.

Въпросът обаче опира до друго. Въпросът е там, че опитът да бъде направено това минаваше през подмяната на Съюза на демократичните сили, през вземането под наем на неговия етикет, за да може оттук нататък всички игри, които бъдат въртени, да бъдат за сметка на Съюза на демократичните сили, да бъде той, който поема отговорността за всичко това, което вие наблюдавате през последните три месеца. И в този смисъл планът не успя. И той не успя затова, защото в Съюза на демократичните сили, в Националния координационен съвет и в Парламентарната група се намериха достатъчно хора, които се противопоставиха на наивните опити за даване под наем на споменатия етикет. Оттук нататък оставаше само едно - свалянето на Съюза на демократичните сили от власт, провалянето на неговото правителство да бъде представено като някакъв патриотичен акт, защото иначе онези, които носят петното за неговото сваляне, просто няма как да ходят спокойно по улицата. А патриотичен акт то можеше да бъде само тогава, когато по достатъчно ясен начин се установи, когато всички повярват, че хората, които са управлявали от Съюза на демократичните сили, са били чудовища.

Аз няма да се спирам върху долните номера на жълти вестници и тем подобни други, които атакуваха личности, обвиненията в хомосексуализъм, явочничество, душевни болести и какво ли не още. Бяха направени обаче по-опасни стъпки. Стъпки, които целяха, първо, да бъде дискредитирано управлението на Съюза на демократичните сили като престъпно и корумпирано. Опити, които - слава богу! - до този момент не успяха да дадат резултат. Това показва, че документи - слава богу! - в тази страна трудно се фалшифицират.

Но втората атака беше не по-малко амбициозна: атаката, свързана с повайкванията оттук и оттам за "следене, подслушване, преследване, пазене на застрашени животи" и разбира се, венецът на всичко това - грубото "вмешателство" на изпълнителната власт в дейността на съдебната във формата на оня жалък фарс, който г-жа Крулева успя да ни поднесе преди известно време в парламента.

Всичко това - слава богу - дали поради прекалената озлобеност на нашите опоненти, които хвърлиха твърде много сили по едно и също време в твърде много посоки, правейки очевидно повтарящи се по основните си структурни елементи сценарии, всичко това, слава богу, не успя да мине. Казвам: слава богу, защото си давам сметка, че в ситуацията, в която се намираме, възможността дори подобни планове да се реализират не беше съвсем изключена.

И тук всъщност опираме до въпроса за заговора. Да! Съюзът на демократичните сили беше свален със заговор. Това не означава да снемаме от своите плещи отговорността за управлението на страната или отговорността за падането на СДС от власт. Ние трябва да си даваме сметка, че една такава промяна е толкова мъчителна, толкова трудна, че в нея невинаги, не във всяка битка можеш да бъдеш победител. Но в крайна сметка цялата система за действия за тази промяна не е приключила и в нея след едно загубено сражение може да има друго - печелившо.

Т.е. няма смисъл да мистифицираме и да си представяме като някакви могъщи тъмни сили нашите противници. Да, те са силни. Да, ние не успяхме да ги победим в определен момент, но в крайна сметка резултатът, който ние сме длъжни да постигнем и който ние, включително и с решенията на тази конференция - убеден съм! - ще постигнем, може да бъде само един и той е: приключване с комунизма в България!

За да се стигне до този резултат, ние сме изправени пред следните няколко въпроса:

Първият от тях е да решим какви са способите, чрез които Съюзът на демократичните сили може да се върне на власт, т.е. има ли друга някаква възможност освен избори и какви са пътищата, ако няма такава, Съюзът на демократичните сили да цели и предизвика предсрочни избори? Вероятно тук ще трябва да направим констатацията, че разбирайки хода на политическата динамика, която очевидно води към предсрочни правителствени промени и най-вероятно към нови избори, бившата комунистическа партия предприе стъпка, която да й гарантира в по-голяма степен контрола над развоя на процесите в парламента. Изборът на още един заместник-председател в лицето на г-н Йордан Школагерски - един компетентен и способен юрист, е очевидно израз на стремежа на бившата комунистическа партия да не допусне разпадане на парламента като такъв.

Следователно единственият способ за предизвикването на нови избори се оказва правителствената криза, нещо, което очевидно трудно би могло да се предизвика освен с участието на бившата комунистическа партия. Т.е. тя би могла да има контрол над момента, в който да бъде реализиран този резултат.

Друг е въпросът, че след като не можа да получи етикета на Съюза на демократичните сили, това правителство едва ли вече ползва много и самите комунисти. Друг е въпросът, че негативите от неговото управление, като изключим това, че те са действително тежки за страната - и може би по този повод ще има изказвания и коментари на тази конференция, - така или иначе те в крайна сметка се трупат и на гърба на тази същата, тази бивша комунистическа партия, която едва ли ще има сметка да търпи прекалено дълго това положение. Да не говорим, че тесните интереси, на които това правителство служи, едва ли отговарят напълно на интересите на всички нива и структури на тази партия. Но така или иначе политиката би изглеждала твърде мистична, ако в нея нямаше случаи, ако в нея нямаше шансове, ако в нея не се откриваха поливариантни възможности. Вероятно в тази насока ние трябва да бъдем подготвени.

Вторият въпрос, който неизбежно ще се постави, е въпросът за евентуални избори вътре и навън. Вътре - имам предвид в самия Съюз на демократичните сили, навън - по отношение на търсенето на съюзници. Аз мисля, че вече достатъчно много е говорено по темата за съюзниците и едва ли има смисъл да се впускам подробно в тази тематика.  Единственото нещо, което бих посочил, е, че не е никак неестествено ние да виждаме един естествен съюзник в лицето на различните монархически групировки, които са доказали до този момент, че извън въпроса за това каква да бъде формата на управление на страната - монархия или република, въпрос, който ние не поставяме, по всички други въпроси са демонстрирали също така своите възгледи, тези възгледи са демократични, съответстват на нашите и следователно ги правят напълно възможен партньор.

/Пресслужба "Куриер”/

 

10:10:00    
        18.03.1993 г.    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.  
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!