18 май 1993

София, 18 май 1993 година
        Брой 95 /882/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СРЕЩА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА С ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПРОФ.ЛЮБЕН БЕРОВ.


На 11 май 1993 г. ръководството на Българската социалдемократическа партия /БСДП/, представено от д-р Петър Дертлиев, Стефан Радославов и Петър Корнажев, се срещна с министър-председателя проф.Беров. Сред документите, връчени на премиера, бяха становището на Изпълнителното бюро /ИБ/ на БСДП за стоте дни на правителството, становището на Съвета за сътрудничество по проектозакона за бюджет за 1993 г., както и политическият доклад и решенията на Петата национална конференция на БСДП. Един от основните въпроси, обсъдени с проф.Беров, беше въпросът за кооперациите и кооперативното дело у нас. Ръководството на партията направи предложение за някои промени в закона за кооперациите, чрез които да бъде възстановена дяловата собственост на бившите кооперации - на производителните и потребителните кооперации, а също така и на т.нар.популярни банки. Обсъдено бе и предложението на проф.Беров за приватизация чрез полици с разсрочено плащане. Изразено бе принципното одобрение на БСДП на подобна приватизационна техника, тъй като този модел съвпада с част от вижданията на нашите експерти за хода на приватизацията у нас.Направени бяха и предложения за промени в закона за политическите партии и в избирателния закон.

София, 14 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ, ДО БИВШИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ И ДО БИВШИЯ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ФАКТИТЕ ОКОЛО ПОЖАРА В БИВШИЯ ПАРТИЕН ДОМ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В последно време се подновиха публикации и изявления, свързани с опожаряването на бившия партиен дом. В някои от тях грубо се изопачават действителните факти и обстоятелства около този вандалски акт. Правят се опити за оневиняване на вдъхновителите, подстрекателите и извършителите му, свързани с т.нар. "Град на истината".

Българската социалистическа партия /БСП/ настоява обществеността да научи цялата истина, а виновниците да получат справедливо наказание.

Във връзка с това официално се обръщам към вас с настойчива молба отново да направите достояние на обществеността всички факти, свързани с драматичния развой на събитията през август 1990 г. Това ще помогне да се пресекат веднъж завинаги опитите на виновниците за тогавашната политическа дестабилизация чрез нови безогледни спекулации да се спасят от възмездието на закона.

Това е върховен граждански дълг на всички ни.

София, 14 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА СЪСТОЯЛОТО СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА 15 МАЙ 1993 Г.


Националният съвет прие седем нови клуба и нова административна структура.

Националният съвет на Българска партия ЛИБЕРАЛИ /НС на БПЛ/ потвърди решението за неприсъединяването на Българска партия ЛИБЕРАЛИ към Съвета за сътрудничество /Съвета на 12-те партии/ поради нежеланието на ДПС да осъди турцизирането на българомохамеданите, като продължи да сътрудничи с партиите в него поотделно.

Националният съвет прие становище по Обръщението на Парламентарната група /ПГ/ "Нов съюз за демокрация". В него се констатира пълно съвпадение в оценките на Българска партия ЛИБЕРАЛИ и ПГ "Нов съюз за демокрация" за състоянието на обществото и в необходимостта от консолидирането на всички умерени политически сили. Подкрепя призива за създаване на политически съюз, който да противостои на екстремизма, реставрацията и реваншизма и който върху принципите на националното съгласие, разума и отговорността да осъществи либералния преход към гражданско общество и пазарно стопанство.

Националният съвет упълномощи Изпълнителното бюро на партията да продължи разговорите с партия "Нова България", като подобни двустранни разговори се започнат и с представители на четвъртата парламентарна група и всички умерени демократични организации.

Целта на многостранния политически диалог трябва да бъде търсенето на формулата за създаване на политическа алтернатива, способна да премахне двуполюсния модел, който спира демократичното развитие на България.

Беше решено да се потърсят конкретни политически действия срещу проникването на различните религиозни секти в България.

София, 16 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПРОЕКЦИИ НА ЦЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА" НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ", ПРИЕТА НА ВТОРОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 15 МАЙ 1993 Г. В СОФИЯ.


Българската икономика е в дълбока рецесия. Мащабите и размерът на негативните изменения на кризата вече могат да доведат до неадекватни реакции на отделните икономически субекти и на икономиката като цяло, дори и при правилни управленски решения и въздействия. Наложеният и реализиран в значителна степен стремеж през последните две години за разграбване на огромната по своите размери държавна собственост заедно с неспособността на държавните органи да осъществяват ефективен контрол пораждат социално напрежение. Това напрежение не е резултат на отхвърлянето на уравниловъчния принцип, според който всички имахме право да бъдем "умни", еднакво "богати", еднакво "предприемчиви", еднакво "мислещи". Напрежението възниква от наличието и мащабността на безконтролните операции в стопанския живот и от обещанията за търсене на икономическа и политическа отговорност. Изпълнението на тези обещания се сведе до безотговорно отсъствие на разумна законодателна инициатива или до гласуване на "дантелени" стопански закони, за да може пазарната реформа да се провежда на тъмно.

Сега стопанският живот у нас е повече "експеримент на пазара" вместо пазарен експеримент. Пазарната икономика не може да бъде изградена чрез откъслечни и непоследователни хрумвания в стопанския живот, които целят повече политически дивиденти, а не реални условия за преодоляване на кризата. Смяната на системата не изисква нормативното създаване на социално "дебели" рентиери, а изграждане защитно-регулативна законова база, която да позволи раждането и развитието на предприемчиви производители на стоки и услуги. Социалната справедливост не може да бъде изчерпана и не завършва с гола и самоцелна реституция, която напълно отрича и пренебрегва създавания години наред от хиляди други хора принаден продукт.

Отстоявайки либералните възгледи и демократичните републикански принципи, в областта на стопанския живот Конституционният форум изповядва свободата на стопанската инициативност, основана на частната собственост. Единствено икономиката на свободния предприемач, на конкурентоспособния собственик на промишлено, търговско или земеделско стопанство може да бъде основата на здрава нация и на стабилна държава.

Съчетанието на интелектуална, професионална и икономическа сила ще осигури необходимите условия на стартиращия бизнес. На България са необходими трайна законова основа и правила за стопанско поведение, които да стимулират предприемчивия частен собственик-производител, а не прекупвач.

Последователните демократични реформи в пазарната икономика изискват съчетаване на реституцията с приватизацията, съчетаване на местния капитал с чуждестранните инвестиции, като се отчитат националните интереси. Икономически растеж и преодоляване на кризата може да се постигне единствено чрез създаването на благоприятен климат за развитие на частния бизнес. Необходими са реформи не само в собствеността на предприятията, но и в тяхното професионално управление.

Десният преход към пазарните условия е немислим без развитието на финансовия сектор с оглед подпомагане на частния сектор и приватизацията. Особено отговорно в това направление е възстановяването и развитието на потенциала на българското селско стопанство.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

Гражданско движение "Конституционен форум" гласува на Второто общо събрание /15 май 1993 г., София/ Национален съвет от 21 членове, Изпълнително ръководство от 11 души и тричленен Контролен съвет.

За председател на движението е преизбран проф. Николай Генчев.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПАРТИЯТА СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ КЪМ ПОЛИТИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до президента на Република България, до председателите на парламентарните групи на СДС и БСП и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

Съюзът на българските общности /СБО/ предлага да направите необходимото за утвърждаване на 24 май като национален празник на Република България.

Достойнството му няма никаква нужда от допълнителна мотивация, а честването му още тази година би обезпредметило всякакви посегателства върху неговата изконна българска легитимност, предприемани от руски, украински и други панслависти, както и от очевидни продължители на болшевизма като г-н Киро Глигоров.

Предлагаме също - по примера на унгарските ви колеги политици - да поискате гаранция от ООН за 105 000-те българи от Западните покрайнини /в бивша Югославия/, които приетото от вас ембарго поставя в условия на небивали унижения, асимилации, глад и страдания. Защото огромните икономически загуби ще бъдат нищо пред архипредателството на България - откакто е република - към българските общности извън пределите й.

София, 4 май 1993 г.

С уважение:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБО: Гео Донев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО МОНАРХИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ.


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ!

В последните две години ние сме свидетели на възраждането на политическата десница и на монархическото движение в България. Това движение действително е всенародно, обхваща всички социални слоеве и всички краища на страната. Далеч не само сред интелигенцията любовта към монархията и към Негово Величество Симеон II, цар на българите, е разпространена в селата, в миньорските центрове и в индустриалните градове. Хора от всички политически партии, включително и от БСП, заявяват своята привързаност към монархическата идея.

Монархизмът е дело на населението. Нямаше никакъв център, който да се занимава с пропаганда на монархическите виждания, никаква партия, никаква институция. Могъщите средства за въздействие върху умовете /радиото и телевизията/ бяха или безразлично настроени към въпроса, или напротив - враждебно. Хората, които разполагат с материални средства, не бяха на страната на монархията - тъкмо напротив.

Това състояние на нещата вече налага да се помисли за единство на монархическите сили. Тук ние не можем да се оставяме на инерцията.

Въпросът за нашето обединение, за битността ни на самостоятелна политическа сила се поставя от общото политическо състояние на страната. Кабинетът на Беров е фактически в перманентна криза, връщането на земята се бави и усложнява, никой няма сериозното намерение да предприеме приватизация, инфлацията галопира, външният и вътрешният дълг достигат фантастични размери. Това не може да не доведе до нови избори през есента или през пролетта на следващата година. Как ще се явим на тези избори ние, монархистите - вече една значителна сила?

Нашата идея е за учредяването на един СЪЮЗ НА МОНАРХИЧЕСКИТЕ СИЛИ, в който да участват както партии, движения, културнопросветни съюзи и други институции, така и отделни граждани - симпатизанти.

Сега вече лидерствата на нашите партии и организации са призовани пред лицето на историята. Призовава ги самото време. Сега те вече не могат да остават повече на втори план и да искат това. Активността на народните маси, широко разпространените убеждения, стремежите към едно ново и стабилно бъдеще не позволяват повече това състояние почти на "неутралност" или на "политически покой". Инкубационният период е завършил. От дълбочината на полетата са затръбили йерихонските тръби.

Родолюбиви българи, подайте си ръка! Ние ви призоваваме да пристъпите към единение, за тържество на нашата идея. Обединени, съгласували стъпките и действията си, ние можем дълбоко да променим политическата картина, не, политическия облик на България. Обединете се!

ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!

София, 14 май 1993 г.

ЗА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО МОНАРХИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ:

Иван Калчев, председател на Съюза на свободните демократи

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЕСТНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - ПЛОВДИВ, ЗА ПОЛИТИЧЕСКО АКТИВИЗИРАНЕ НА ЦЕНТРИСТКИТЕ СИЛИ.


Местният политически съвет на Българския демократичен център /МПС на БДЦ/ в Пловдив констатира с особена тревога, че според последните социологически проучвания политическата обстановка в страната се намира в поредния нашенски абсурд: СДС работи най-усилено в полза за спечелване на следващите избори от техния политически противник БСП.

Във връзка с това особено нелепо и смехотворно звучи заявеното намерение на лидерите на СДС за предсрочни избори. Още по-смехотворно е твърдението им, че те ще спечелят изборите. Никога досега така катастрофално не е падал авторитетът на тази коалиция.

Днес все повече хора заявяват открито своето нежелание да гласуват на следващите избори. Като се има предвид, че БСП неизменно запазва своя електорат от около 30%, то очевидно нежелаещите да гласуват са измежду разочарованите привърженици на СДС. От 2 400 000, или 33% в изборите през 1990 г., през 1 900 000, или 34% в изборите през 1991 г., сега те са спаднали на 17%, или вече по-малко от 1 000 000 души са все още поддръжници на тази главоломно губеща популярност и позиции политическа групировка.

Особено забележим е този спад на популярност на СДС в нашия град. Нежеланието да се види този факт няма да прости на никого. Не така случайно тук ежеседмично търчат лидери на СДС в отчаяните си опити да поддържат разпукващия се и падащ престиж.

Във връзка с казаното дотук МПС на БДЦ в Пловдив решително порицава поредната проява на политическа истерия като шумно рекламираният поход-митинг, насрочен за 13 май 1993 г.

Като анализира внимателно развоя на тези процеси, МПС на БДЦ в Пловдив заявява намерението си в сътрудничество с партиите и организациите, подписали Протокола за съвместно сътрудничество, да разгъне своята дейност към привличане на онази обезверена една трета от така наречения "електорат", от онези български граждани, които са разочаровани от безумието на СДС; към политическа активност в полза на центристките идеи за умереност, разум, твърдо и безотказно развитие на реформата чрез съживяване на рухналото производство, което е ключ към разрешаване на съществуващите проблеми.

Пловдив, 12 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В ОБЩИНА "МЛАДОСТ”, СОФИЯ, ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГ-ДЕМОНСТРАЦИЯ НА 13МАЙ 1993 Г. В СТОЛИЦАТА. Документът е адресиран до българските средства за масова информация и до чуждестранните кореспонденти у нас.


Ние, членовете на Демократическата партия /ДП/ в община Младост - София, се обръщаме съм Вашите уважавани от всички цивилизовани и демократични общности в света, осведомителни агенции, с молба да предадете следното:

Като изразяваме своето възмущение от зараждащата се военно-президентска диктатура в страната, остро осъждаме милиционерския произвол и насилието, което беше упражнено върху лидера на нашата партия г-н Стефан Савов, който е не само депутат, но е председател на Парламентарната група на Съюза на демократичните сили. По време на провеждане на 200-хилядния митинг-демонстрация, разрешен от кмета на столицата и в рамките на закона, на г-н Савов беше нанесен побой от въоръжената с автомати, шлемове и пълно бойно снаряжение милиционерска сбирщина от съветски тип.

Имаше бити и други граждани, сред които и хора с окървавени и разбити глави. Всичко това се извършва в центъра на София, пред парламента на една страна, членка на Съвета на Европа. За нас това е груба провокация от страна на правителството и лично на премиера г-н Любен Беров, който предната вечер си позволи от екрана на националната телевизия да отправи заплаха към целия български народ, нещо, което не си беше позволявал дори диктаторът Тодор Живков. Г-н Беров е марионетка на президента, който заедно с комунистическото мнозинство в парламента и агентите на КГБ от Движението за права и свободи /ДПС/, играят по свирката на Москва. Използваме случая, за да изразим и своето възмущение от поведението на съветския посланик на Русия, който напоследък се държи като губернатор и грубо се намесва във вътрешните работи на България. Завършвайки, искаме още веднъж да обърнем внимание на западната общественост, че ескалацията на комунистическа реставрация може да доведе до непредвидими последици, като терор и диктатура. Считаме, че всичко това се върши и с помощта на шпионски комунистически агенти и мафиози, пребиваващи в САЩ и Западна Европа, като Огнян Дойнов, родствениците на Луканов и други, които им осигуряват средства чрез пране на пари, трафик на оръжие, наркотици и др.

София, 14 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ЧЕТИРИДЕСЕТИЯ КОНГРЕС /15 И 16 МАЙ 1993 Г., СОФИЯ/


Като потвърждава основните положения, залегнали в Програмната декларация, приета на 39-ия извънреден конгрес през август 1991 г., настоящият документ отмита настъпилите промени както във вътрешнополитическия живот на страната, така и в международен аспект. През изтеклите две години престана да съществува многонационалната съветска империя, разпадна се и съседна Югославия. През този период стана очевиден и крахът на определени социалдемократически модели, нескъсали със социалните утопии. Тези събития оказваха и ще оказват сериозно влияние върху обществено-икономическия живот на България.

Днес страната се намира в дълбока политическа, икономическа и нравствена криза. След извършения през миналата година парламентарен преврат от власт бе свалено първото демократично правителство на България. Сегашният кабинет, избран с гласовете на БСП /к/, е заложник на политически сили, които целят рестарвация на комунизма в нов вариант: по-прикрит, по-коварен и по-жесток.

Тази програмна декларация си поставя за цел да набележи принципите и задачите на социалдемокрацията у нас при изменените условия, определящи обществения, икономическия, политическия живот на страната.


1. ЦЕННОСТИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА

1.1. Свобода - Развитието на отделната личност може да се осъществи единствено в условията на гарантирано равноправие, свобода на избора и право на лична инициатива. Конституционно заложеното право на собственост, защитена надеждно от едно демократично законодателство, е определящо в рамките на съвременното общество и развитието на пазарната икономика.

1.2 Справедливост - социална справедливост означава социална защита на всеки. Справедливостта е неразделна част от морала и етиката на социалдемокрацията. Тя няма нищо общо с комунистическото "равенство".

1.3. Солидарност - За нас, социалдемократите, солидарността е неразривно свързана с изконните и непреходни човешки ценности, с хуманизма и християнските добродетели. В наше време солидарността е мощно оръжие в борбата за установяване на свободно и демократично общество, срещу всяка форма на насилие и тоталитаризъм.


2. ОТНОШЕНИЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /СДП/ КЪМ НАЦИЯТА, ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО

2.1. Нацията - Ние смятаме нацията за върховна ценност. За нас тя е една и неделима. Преди всичко ние сме българи и след това социалдемократи. От първостепенна важност е защитата на националните интереси и ценности.

2.2. Държавата - Държавата и нейните институции трябва да защитават интересите на отделния гражданин и на обществото като цяло.
Националната сигурност е приоритет в дейността й. Една демократична съвременна държава не може да съществува без стабилни институции. Ние смятаме, че трябва да се обърнем към богатите традиции на българската държавност. Ние споделяме вижданията за автономно местно самоуправление и за децентрализация във всички сфери на обществения живот, която би довела до хармонично развитие на отделните региони в страната. Държавата с нейните институции трябва да гарантира основните човешки права и свободи на гражданите на България. Държавата трябва да засили борбата срещу растящата престъпност в страната.

2.3. Обществото - Според нас без наличието на демокрация не може да има социална демокрация. Ние смятаме, че в съвременното общество не съществуват антагонистични интереси, а всички противоречия следва да се решават в рамките на социалния диалог и социалното сътрудничество. Развитието и усъвършенстването на обществото не търпи никакво насилие и трябва да става единствено по пътя на еволюцията.

Социалдемократите са категорично против марксизма във всичките му разновидности, както и срещу различните социални утопии и други тоталитарни идеологии. Ние сме за прагматичен подход към процесите и явленията, протичащи в съвременното общество.


3. ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА СДП

3.1. Основен приоритет в нашата политическа практика във вътрешен и в международен план е борбата срещу комунизма и неговите съвременни модификации. Ние смятаме БСП /к/ за неокомунистическа и антидемократическа организация. Нейните опити за мимикриране са обикновена демагогия. Самото присъствие на БСП /к/ в политическия живот на България разединява нацията и за нас, като социалдемократи, няма нищо по-важно от борбата с тази партия.

3.2. В дадения исторически момент всички демократични и антикомунистически сили могат да разчитат на успех, само ако те са единни. В този смисъл активното участие на СДП в коалицията СДС е естествено и логично. Социалдемократите са били и са лоялен партньор в СДС. Ние сме убедени, че този съюз трябва да търси взаимодействие и с други демократични и антикомунистически формации.

3.3. Важен приоритет за СДП е нейното отваряне към обществото, привличането на нови съмишленици и симпатизанти чрез богатството на социалдемократическите традиции и идеи. В това отношение особено внимание следва да се обърне на приобщаването на научно-техническата и на художествено-творческата интелигеннция, на лекари и инженери, на икономисти и научни работници, на хора из средите на културата и изкуството.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

Четиридесетият конгрес на Социалдемократическата партия, проведен на 15-16 май 1993 г. в София, избра за почетен председател Стефан Табаков и Изпълнително бюро в състав: председател - Иван Куртев, заместник-председатели - Димитър Куманов, Крум Славов и Венета Грозданва, а за главен секретар - Никола Даскалов. Членове на бюрото са Кръстьо Пастухов, Петко Търпанов, Добромир Рачев, Мария Бояджиева, Петър Атанасов, Пламен Райчев, Пламен Марков, Стоян Керемедчиев. Председател на Централната контролно-ревизионната комисия е Манол Тодоров.

/Пресслужба "Куриер"/


10.30.00
18.05.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!