19 януари 1990

 


СОФИЯ, 19 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 14 /32/

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Съюза на демократичните сили.


Както бе заявено още при започването на предварителните консултации на 3.01.1990 г., Делегацията на СДС се отнася изключително сериозно към преговорите на "кръглата маса", защото сме убедени, че те могат да дадат старт на един мирен преход от тоталитарно към демократично устройство на обществото. За да бъде резултатна обаче, СДС се нуждае от нормални условия за работа и възможности за осъществяване на политическа дейност, затова поискахме да имаме своя сграда, която да удовлетворява нашите нужди, ежедневен национален вестник и регламентиран достъп до радиото и телевизията. Постигнахме споразумение тези наши искания да бъдат изпълнени до деня на започване на първия кръг на преговорите около "кръглата маса".

Както е известно, нито един пункт от това споразумение не бе изпълнен до определената дата - 16.01.1990 г. Въпреки че изпълнението на нашите искания бе поставено като предусловие за започване на "кръглата маса", в израз на добра воля нашата делегация се съгласи да остане на нея, като подпишем ново споразумение за удовлетворяване на нашите искания до следващото пленарно заседание, което бе насрочено за днес. Това ново споразумение бе подписано от председателя на делегацията на СДС Жельо Желев и от ръководителката на участниците от страна на БЗНС Светла Даскалова, но не и от определения представител на БКП Александър Лилов. От новото споразумение е изпълнен само един пункт - разрешено е издаването на вестник в крайно ограничения тираж от 70 000 броя.

Освен това, не се спазва и процедурната договореност за начина, по който ще се отразява "кръглата маса" по Българската телевизия, която гласеше, че репортажите ще бъдат монтирани в присъствието на по един представител от двете делегации, които по взаимно съгласие ще определят моментите за излъчване.

Въпреки че представителите на двете делегации са постигнали съгласие, председателят на КТР Филип Боков е отказал да се съобрази с тяхното решение, макар че по своя статут Българската телевизия е подчинена на официалните държавни власти, от чието име преговаря делегацията на БКП и БЗНС и нейните решения са задължителни за него.

Имайки предвид всичко това, ние оставаме с впечатлението, че делегацията на официалните власти, в лицето на представителите на БКП и БЗНС, няма намерение да води сериозни преговори и като не удовлетворява нашите скромни искания, търси начин да прехвърли вината за провалянето на "кръглата маса" върху нашата делегация, като я принуди да я напусне.

Изразявайки своята добра воля и твърда решимост да се борим с всички сили за демокрация, ние сме готови преди започване на преговорите по първата тема, да подпишем окончателно споразумение за удовлетворяване на нашите искания, което да се изпълни стриктно. В противен случай ние ще бъдем принудени на напуснем "кръглата маса", а отговорността за последствията от това трябва да бъдат поети от делегацията на БКП и БЗНС.


София, 18.01.1990 г    /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/X   X   X

София, 19 януари - Следва пълният текст на предоставения за разпространение ПРОТОКОЛ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК между Християн-републиканската партия със седалище в Пловдив и Партията "Съюз на свободните демократи" със седалище в Стара Загора.

Днес, 11 януари 1990 година в Пловдив на съвместно съвещание на ръководствата на Християн-републиканската партия и Партията "Съюз на свободните демократи" бе учреден политически опозиционен блок, чиято същност се свежда до следното:

1. Сътрудничество по време на предизборната кампания през 1990 година и самите избори. Това сътрудничество ще включва:

а/ координация при издигане на кандидатурите за депутатски места с цел кандидати на едната партия да не бъдат противопоставяни на кандидати от другата партия.

б/във всеки район, в който едната партия не е издигнала свой кандидат, нейните привърженици ще бъдат агитирани да гласуват за кандидата на другата партия. В случай, че няма такъв, агитацията сред избирателите ще се води съгласувано, като се прецени най-подходящият кандидат.

2. Договарящите се страни ще водят обща борба за представянето им на "кръглата маса" в София с БКП и БЗНС.

3. Договарящите се страни ще си оказват помощ /материална и морална/ при провеждането на общи изяви, ще обменят информация и ще допускат упълномощени представители от едната страна на някои от събранията на другата.

4. Към настоящия блок могат да се присъединяват и други ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ, стига да не принадлежат към друг национален политически съюз. Приемането на нови членове става с консенсус - т.е. съгласие на всички.

5. С учредяването на блока договарящите се страни целят да поставят началото на един многопартиен опозиционен съюз. Волята на народа е тази, която се надяваме да го доведе до сформирането на коалиционно правителство.

За Християн-републиканската партия: Константин Аджаров

За партията "Съюз на свободните    демократи": Христо Сантулов.


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОБРЪЩЕНИЕТО на Клуба "Журналистическа инициатива".

Колеги, клуб "Журналистическа инициатива" се обръща към вас с призив да подкрепите неговата идея за радикална промяна на процедурата, свързана с избор на нови ръководни органи на Съюза на българските журналисти!

Колеги, демократизацията на СБЖ означава преди всичко такава промяна, която ще направи вертикалните структури в неговото управление подчинени на волята на журналистическото движение. За тази цел е нужно да се измени изборният процес в неговата същност, като избраните представители в Управителния съвет са длъжни да изразяват волята на своите избиратели и да носят отговорност пред тях.

Практическите стъпки в тази насока трябва да бъдат следните:

1. Членовете на Управителния съвет да бъдат избрани на заседания на журналистическите дружества. Всеки член на УС ще представлява в този орган броят на своите избиратели, но не по-малко от 40 човека и не повече от 79.

2. За избран член на УС ще се счита онзи кандидат, събрал 50+1 процента от гласовете на общия брой на членовете на журналистическото дружество, а не от присъствуващите на събранието.

3. В дружества, които избират повече от един представител в УС, се възприема туровата система на избиране. Всеки един избраник представя в ръководния орган на СБЖ равен брой гласове с останалите членове на УС, издигнати от същото дружество.

4. Ако дружеството е под 40 човека, то се обединява с друго дружество или дружества най-близки по предмет на журналистическа дейност или територия.

5. Задължително е да има алтернативни кандидати за всяко място в Управителния съвет.

6. Членът на УС се отзовава на общо събрание на журналистическото дружество с просто мнозинство от общия брой на членовете. Такова събрание се свиква, ако една трета от членовете на дружеството поискат това.

Колеги, ако приемем този принцип за избор на членове на УС на СБЖ, ние ще можем да изискваме:

1. Решенията на УС се вземат с обикновено мнозинство от членовете на съюза, които са представени от своите избраници. Всеки член на този ръководен орган гласува с гласовете на своите избиратели.

2. Постоянно действуващ вторичен изпълнително-разпоредителен орган се явява секретариатът на СБЖ, който се състои от седем човека. Той извършва координационната и организаторската работа, свързана с дейността на СБЖ и УС и на постоянно действуващите комисии.

3. УС избира Контролен съвет от трима човека. Той отговаря за нормосъобразността на действията на секретариата и за целесъобразността на направените разходи.

4. УС обсъжда предложените от журналистическите дружества кандидатури за председател на СБЖ и главни редактори на съюзните издания. В съответствие с гореспоменатия ред за вземане на решения той предлага на конгреса за всеки пост по две кандидатури, които излизат със свои платформи.

5. Изборът на тези длъжности е пряк, чрез тайно гласуване, за четиригодишен мандат. За избран се счита кандидатът, събрал обикновено мнозинство от гласовете на присъствуващите на конгреса журналисти.

6. Всяка година председателят и главните редактори на съюзните издания получават вот на доверие от УС.

7. Те могат да бъдат отзовани и чрез подписка, в която за отзоваването са обикновеното мнозинство от членовете на СБЖ.

Предложение за отзоваване и подписка се прави от УС, когато за нея гласуват една трета от състава на УС, съобразно представените членове.

До новия конгрес председател на СБЖ става първият заместник.

Колеги, това е пътят за премахване на сложните вертикални механизми в СБЖ, които водят до деформации и грешки в управлението му. Издигайки свои кандидати за членове на Управителния съвет, независимо от наложения ни делегатски принцип, демократичната процедура за избор на нов УС все още не е изгубена!

Клуб "Журналистическа инициатива" вярва, че вие ще подкрепите с действия първата действителна стъпка за обновление на нашия съюз!

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София. 19 януари - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ОБРЪЩЕНИЕ на Либерално-демократическата партия.

УВАЖАЕМИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ!

Острата политическа и икономическа криза налага обединението на всички честни и истински родолюбци.

Либерално-демократическата партия в нашето Отечество се опира на национално-патриотичните сили на народа ни и е наследник на Либералната и демократичната партия начело със Ст.Стамболов, Петко Каравелов, П.Р.Славейков и Алеко Константинов.

Либерално-демократическата партия /ЛДП/ си поставя за цел превръщането на България в демократична, парламентарна република с президентска форма на управление, част от общия Европейски дом.

Л Д П обединява всички категории български граждани - интелигенти, работници, занаятчии, селяни и младежи, Л Д П няма класов и съсловен облик, а е общонародна партия, хармонично съчетала интересите на широките слоеве от народа ни.

Л Д П се разграничава категорично от марксизма като идеология.

Л Д П предлага икономическа програма за установяването на такъв тип икономика, която да се определя от преимущественото развитие на частната собственост.

Л Д П ратува за нови демократични закони за политическите партии и изборите, както и за пълното премахване на член 1 от Конституцията.

Л Д П е за създаване на правова държава с реално разделение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Л Д П е за деполитизация на правосъдието, органите на МВР, войската, средствата за масова информация и образованието.

Л Д П настоява за търсене на наказателна отговорност от виновниците за националната катастрофа и конфискация на имуществата на незаконно забогателите като се изхожда от официалните им трудови доходи.

Позицията на Л Д П по етническия въпрос е за равноправен диалог при пълна и гарантирана от закона неприкосновеност на Отечеството ни и защита на правата на всички български граждани в духа на Хартата на ООН.

Л Д П е за равноправно участие на всички политически сили в разговорите около "Кръглата маса" и се обединява за образуването на Демократичен центристки съюз.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 19 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Движението на независимите граждани.

1. Цялата човешка история налага извода: СЪСРЕДОТОЧАВАНЕТО НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВИА ВЛАСТ В РЪЦЕТЕ НА ЕДНА ОБЩЕСТВЕНА СИЛА, НА ЕДНА ПАРТИЯ СЪЗДАВА АБСОЛЮТНА, БЕЗГРАНИЧНА И БЕЗКОНТРОЛНА ВЛАСТ НАД ДЪРЖАВАТА.

Това е ПЪРВОПРИЧИНАТА, основата на която неизменно се развиват различни форми на ТОТАЛИТАРИЗЪМ И ДИКТАТ.

2. ОСНОВОПОЛАГАЩОТО НАЧАЛО за развитие НА ПРЕУСТРОЙСТВО И ДЕМОКРАЦИЯ Е ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ОТ ЕДНОПАРТИЙНИЯ ДИКТАТ. Без това условие никакво преустройство и демокрация не могат да се развиват. БЕЗ ТОВА УСЛОВИЕ - могат да се развиват САМО ПРЕНАСТРОЙВАНЕ И ПРЕМОНТАЖ на структурите на съществуващия режим. Без това условие - могат да се реализират единствено персонални промени в управляващата партия, които само видоизменят образа на тоталитарния режим според условията, без да засягат неговата структура.

3. У НАС и в този момент СЪЩЕСТВУВАТ И ТОТАЛИТАРИЗЪМ, И ДИКТАТУРА, И ПРИЧИНИТЕ, КОИТО ГИ ПОРАЖДАТ. Разликата, която има е в това, че се ОФОРМЯ НОВ ТЕХЕН ВАРИАНТ: ВМЕСТО ЕДНОЛИЧНА - ОЛИГАРХИЧНА /групова/ ДИКТАТУРА, опираща се на пренастройващият се командно-административен апарат. Като по-прикрит диктат, груповата диктатура позволява различия в мненията, но до известна степен и ограничени в рамките на условието: "България да запази социалистическия си характер", без да се посочва какво значи това и кой по-точно характер на съществуващия социализъм да се запази.

ТАКОВА УСЛОВИЕ считаме за поредна спекулация и ОПИТ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОТГОРЕ ДА СЕ МОДЕЛИРА ПРЕУСТРОЙСТВОТО и ДА СЕ ОГРАНИЧИ ДО ПРЕНАСТРОЙВАНЕ на съществуващата тоталитарна система.

4. ОБЯВЕНИЯТ ДЕМОНТАЖ на гигантския октопод, наречен КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА на практика НЕ Е ЗАПОЧВАН. Самата структура на командно-административния апарат, това са партийните организации в държавните структури, там където са производството, образованието, науката, културата, държавната власт. Досега нито една структура на командно-административния апарат не е демонтирана. Извършиха се САМО ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ВИСШЕТО РЪКОВОДСТВО НА СИСТЕМАТА, КОИТО НЕ ЗАСЕГНАХА НЕЙНИТЕ ПИПАЛА, обхванали отгоре ДО ДОЛУ държавата. Командно-административната система е била, а и сега е СЪСТАВЕНА ОТ ХОРА С ИМЕНА, но въпреки това ЗА НЕЯ СЕ ГОВОРИ БЕЗЛИЧНО, говори се като за абстракция без имена и личности. Постепенно командно-административната система СТАВА АНОНИМНА, ГУБИ ОЧЕРТАНИЯ И ЕСТЕСТВЕНО става по-трудно уязвима. Такова развитие на нещата възпрепятства и забавя преустройството на държавата и противоречи на свободното развитие на страната, поради което настояваме за НЕЗАБАВНО ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ СТРУКТУРИ ОТ ВАСАЛНАТА ЗАВИСИМОСТ И ОПЕКА НА ПАРТИЙНИЯ КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВЕН АПАРАТ.

5. Считаме за НЕДОПУСТИМО И НЕМОРАЛНО "ПРЕУСТРОЙЧИЦИ" от типа на сегашния председател на Министерския съвет и подобните му, създадени и издигнати на най-висши ръководни постове в партията и държавата от живковия режим, ХОРА ОТ ТВЪРДЕ БЛИЗКОТО ОБКРЪЖЕНИЕ НА ЖИВКОВ, съпричастни на вършените безобразия, репресии и беззакония, СЕГА БОЯДИСАНИ С ЦВЕТА НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО, ДА НАПРАВЛЯВАТ ДЕМОКРАЦИЯТА И ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ЗА ЛИДЕРИ НА ПРЕУСТРОЙСТВОТО.
ВСИЧКИ ТЕЗИ ХОРА, АКО НЕ ОТ НАЙ-БЛИЗКОТО, ТО ОТ ТВЪРДЕ БЛИЗКОТО ОБКРЪЖЕНИЕ НА ТОДОР ЖИВКОВ,    ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ЗАЕМАТ ВИСОКИ ПАРТИЙНИ И ДЪРЖАВНИ ПОСТОВЕ, СЯКАШ НЕ РАЗСИПАХА ДЪРЖАВАТА, СЯКАШ ТЕ НЯМАТ ВИНА, НЯМАТ УЧАСТИЕ И ОТНОШЕНИЕ към икономическата, политическата и моралната криза на страната. Твърде цинично звучат думите на А.Луканов: "Нямахме друга алтернатива"... А как тези, които бяха репресирани от тяхната система, имаха мъжеството да се разделят с постовете, свободата си и дори с живота си, но отказаха да мълчат и да бъдат безсъвестни?! Ако в Политбюро    и ЦК проявяваха    поне мъжеството да си подават оставките, но да не служат като наемници на режима, Живков нямаше да изгради тоталитарната система. Съществуването на сегашния статут на такива "преустройчици" е несъвместимо с процесите на преустройството, демокрацията и хуманизацията на обществото и държавата и НАСТОЯВАМЕ ЗА НЕЗАБАВНОТО МУ ПРЕМАХВАНЕ.

6. Фактът, че Държавният и Министерският съвет съществуват като ехо на всяко решение предложено от или чрез Политбюро и ЦК, показва каква е тяхната същност и ненужността от тяхното съществуване в този си вид. Докато съществуват в сегашния си вид ВРАТИТЕ НА ПЪТЯ КЪМ ПРЕУСТРОЙСТВОТО И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА ЩЕ БЪДАТ ЗАТВОРЕНИ. Не приемаме, освен като машинация и демагогия твърденията, че с тяхната оставка ще настъпи вакуум, хаос. Събитията недвусмислено доказват способността на българския народ бързо да се организира в най-различни форми при множественост на мненията без да е допуснат в нито един момент хаос. Икономически, политически, законодателен и етнически хаос създаваше и създава все още съществуването на тези институции във вида в който са. Те напълно се обезличиха като ръководещи държавния живот органи на държавната власт.

ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ:

ЧРЕЗ ВСИЧКИ МИРНИ СРЕДСТВА, НА ВСЕНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАБАВНА РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ - ДЪРЖАВНИЯ И МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ ПАСИВНАТА СИ ЛИНИЯ НА РЕЗОНАТОРИ НА ПОЛИТБЮРО И ЦК, ПОРАДИ КОЕТО ПРЕДЛАГАМЕ:

ПРЕМАХВАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ.

ФУНКЦИЯТА НА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА ДА БЪДЕ ПОЕТА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ВРЕМЕННО ДО ИЗБОРИТЕ.

ВРЕМЕННИЯТ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА ДА РАЗПУСНЕ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДА НАЗНАЧИ ЗА НОВ ВРЕМЕНЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ СЕГАШНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ.

НОВИЯТ ВРЕМЕНЕН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ДА СЪСТАВИ ВРЕМЕННО КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО, ЧРЕЗ КОНСУЛТАЦИИ С ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ И ТЕХНИТЕ ФРАКЦИИ.

ПЕЧАТЪТ, РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА ДА ПРЕМИНАТ ПОД РЪКОВОДСТВОТО И КОНТРОЛА НА НАЗНАЧЕНА ОТ ВРЕМЕННИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА КОМИСИЯ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

ИЗБОРИТЕ ЗА НОВИ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА БЪДАТ НАСРОЧЕНИ ЗА КРАЯ НА 1990 Г.

ДО СЪСТАВЯНЕТО НА НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО, СТАРОТО ДА ИЗПЪЛНЯВА ФУНКЦИИТЕ СИ.

Като отчитаме реалната обстановка в нашата страна, считаме че това е единственият правилен път за премахване на натрупаните напрежения от всякакъв характер и е най-краткият и верен път - най-после и наистина - страната да поеме по пътя на държавното преустройство и демократизацията чрез градивни, а не конюнктурни процеси.

ТОВА Е ПЪТЯТ, ЗА ДА БЪДЕ НАЙ-ПОСЛЕ ОТКРЕХНАТА ВРАТАТА КЪМ ПЪТЯ НА ОБНОВЛЕНИЕТО И ВЪЗРОДЕНОТО ДОСТОЙНСТВО НА БЪЛГАРИЯ.

София, 27.12.1989 г.    /ПРЕССЛУЖБ "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПИСМОТО на Зелената партия в България до Временното ръководство на Независимите Български професионални съюзи.


Организираното от Вашия профсъюз "мероприятие", което в противоречие със закона, е наречено "референдум" и се провежда по типичния казионен начин по предприятията и учрежденията в страната, не можем да окачествим другояче, освен като умишлена политическа спекулация по следните причини:

1.  Използва се "изгодният момент" от масово-психологична гледна точка след подхвърлената на националистическите митинги нелепа идея за "референдум по националния въпрос" и се организира един "псевдореферендум", чиято същинска цел може да бъде окачествена като саморекламна и обществено вредна.

2. Въпросите номер 1 и 4 са формулирани така, че при всякакво обнародване на резултати би се внесло разкол в нацията по тези наистина жизнено важни проблеми: плурализъм на стопанството и националния въпрос, който от Вас е дефиниран като "криза".

3. Съзнателното манипулиране на формулировката на въпрос номер 3 /"... свободни избори през май 1990 г...."/ цели да представи като свършен факт времето на изборите, Много добре Ви е известно, че предстоят преговори между Съюза на демократичните сили и политическите сили, които са на власт и се ползват от нея, както се вижда и с непочтени средства, за "обработка" на общественото мнение в допълнение на огромната мощ на пропагандната си машина.

Не взимаме отношение дали самото "подписване" за политическо участие на Вашите профсъюзи не е в противоречие с целите, декларирани само преди около месец.

3. Провежданият самозван пседвореферендум не би могъл да донесе дори елементарна социологическа информация поради методологическите си недостатъци. Не се съдържат никакви данни за анкетираните. Самата процедура позволява пълно манипулиране на бюлетините и пр.

Ето защо нашата партия се дистанцира предварително от всякакви опити за спекулация с тези данни и обръща внимание на цялата наша общественост върху вредните за нацията социално-психологически аспекти на провежданото себерекламно мероприятие.

Призоваваме гражданите да го бойкотират!

София, 13.01.1990 г.     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОБРЪЩЕНИЕТО на регионалните организации на Независимата федерация на труда "Подкрепа", на Независимото дружество за защита на правата на човека и на Независимия ученически съюз "Солидарност" в Пловдив.


Ние заявяваме, че сложният етнически проблем може да бъде разрешен едва тогава, когато на всички стане известна истината, цялата истина за драматичните събития от края на 1984 г. Настояваме да бъдат изнесени в средствата за масова информация факти, доказващи истинските причини и истинските виновници, довели до насилствената промяна на имената на тюркоезичното население у нас. Без да се знае истината, няма да могат да се спрат многобройните и разнообразни слухове около този въпрос.

Ако е имало опити за разделяне на страната, нека това се каже открито и честно, като бъде подкрепено с веществени доказателства. Ние уверяваме, че ще осъдим подобни действия и ще поискаме съдебна отговорност от виновниците.

Ако обаче насилствената промяна на имената е продиктувана от грубо, произволно взето решение от ръководителите на БКП, нашето становище е, че българският народ трябва да знае кои са те поименно. Ние ви уверяваме, че и в този случай ще поискаме полагащата се съдебна отговорност.

Ние, подкрепяйки принципно решението от 29 декември 1989 г., категорично отхвърляме НАЧИНА, по който беше взето това решение. Прибързаният начин умишлено прикри истинските виновници - същите, които създадоха напрежение на "СПОНТАННИТЕ" митинги през последните дни.

Ние питаме:

Кой понесе моралните и материалните загуби през последните години? Корумпираната върхушка или целият български народ?

Кой ще спечели от разпалването на националшовинистичните и патриотарски чувства на митингите? Българският единен народ или сталинистката номенклатура от висшия, средния и нисшия ешелон?

Да има ли референдум? Човешките права не се дават и отнемат с референдум! Те са конституционно гарантирани и са залегнали в международната харта за защита на човешките права. Референдум би означавало да се питаме дали всички български граждани трябва да бъдат равни пред закона или не. Такъв въпрос никога не се е решавал с референдум в нито една цивилизована страна.

Питаме, ние в цивилизована страна ли живеем?

Едва прохождащата у нас демокрация е слаба и крехка. Тя ще бъде напълно и безвъзвратно унищожена, в случай че я превърнем в демокрация само за част от нашия народ.

Днешната крехка демокрация беше изстрадана от всички нас, включително от д-р ТРЕНЧЕВ! Нима сте забравили, че този човек беше 102 дни в затвора без присъда, рискувайки по чл. 273 да остане там за продължително време. Нима през месец май миналата година, подписвайки декларацията за подкрепа на тюркоезичното население, Тренчев можеше да предвиди дворцовия преврат на 10 ноември и да прозре бъдещата си политическа кариера. "Мръсникът Тренчев - на бесилото" - видяхме лозунг на митинг преди няколко дни. Ще видим ли такива лозунги днес, на 10 януари в Пловдив? Не е ли това екстремизмът, в който обвиняваха доскоро Тренчев и НФТ "Подкрепа"? Припомнете си поговорката: "Крадецът вика: "дръжте крадеца"!

Убедени сме, че етническият проблем може да бъде разрешен по мирен път. Цялата досегашна история на тоталитарната система е безспорно доказателство, че прилагането на насилие само е задълбочавало и усложнявало етническия проблем. Насилието е било единственият аргумент на номенклатурата.

Ние, демократичните сили, се обявяваме за национално помирение.

Ние призоваваме да се превъзмогнат обидите и загубите в името на Отечеството. Нашата страна има право да заеме полагащото й се място в Общия европейски дом!

Помирение, помирение, помирение - това е единственият път!

Пловдив, 10 януари 1990 година                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 19 януари - Следват предоставените за разпространение пълни текстове на ПРОТЕСТНОТО ПИСМО и на ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ на Независимия моряшки профсъюз.

ПРОТЕСТНО ПИСМО

Протестираме срещу решението на общофлотския профкомитет с председател Д. Консулов при параходство "Български морски флот" да обяви от свое име създаването на Независим моряшки профсъюз с радиограма от 11 януари 1990 г. до всички колективи и корабите на поделението на едноименната фирма. Това е грубо узурпиране на идеята, възникнала в условията на най-широко осъждане на досегашната работа на профсъюзната организация от почти всички колективи на Параходството.

След като години наред един профкомитет със стила и методите си на работа е доказал своята неспособност да бъде авторитетен орган и се очаква неговата колективна оставка, той си присвоява правото сам да си бъде съдник, да предлага идеи и варианти за структурни и организационни промени във флотската профорганизация и в структурата й.

Единствено инициативният комитет за създаване на Независим моряшки профсъюз, в който не влизат представители на флотския профкомитет и номенклатурни кадри от Параходството, има право да учреди Независим моряшки профсъюз, като предложи вариант за основополагащите принципи и програмни документи.

Призоваваме колективите решително да се противопоставят на опита да бъдат въвлечени в обсъждане на варианти по предложението на Флотския профкомитет. Това е опит за манипулиране с цел погазване инициативата за създаване на Независим моряшки профсъюз на демократична основа, което беше обявено на събранието на пълномощниците на 9 януари 1990 година от представител на Инициативния комитет.

Използувайки предоставената му възможност за ползване на средствата за връзка с корабите Д. Консулов се самообяви за инициатор за създаване на Независим моряшки профсъюз. Считаме това за абсурдно и в разрез с демократичните принципи за обществена изява.


Х   Х   Х

ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Моряшкият профсъюз се явява продължител на традициите на моряшкото синдикално движение, дало своя принос за извоюването на демократичните права на тружениците от нашия отрасъл до края на 50-те години. Тоталитарният модел на социализма, който бе установен и у нас, превърна профсъюзите от защитници на интересите на работниците и трудещите се в поддръжници и крепители на бюрократично-административната власт. Всичко това доведе до застой и влошаване на производителността на труда, до намаляване на заинтересоваността на работещите в плавателния състав и на бреговите секции, поддържащи и осигуряващи безопасността на корабоплаването.

Само профсъюзи, които са контролирани от своите членове, могат да защитават техните интереси. Ето защо, ние, членовете на Моряшкия профсъюз, изхождайки от необходимостта да се възстанови и възроди достойнството и авторитетът на работещите в изключително специфичните морски условия

ДЕКЛАРИРАМЕ:

1. Сюзът ще защитава трудово-правните, социално-икономическите и професионалните интереси на своите членове пред държавно-административните и стопански ръководства и други обществени организации в съответствие със законите на Народна република България и международните конвенции.

2. Съюзът ще защитава интересите на своите членове и техните семейства за гаранитране на всички необходими условия на труд, на социално осигуряване и подпомагане.

3. Съюзът е независим от Българските професионални съюзи, НФТ "Подкрепа" и други профсъюзи и ще подкрепя тези, които поддържат нашата платформа. Присъединяването към който и да е профсъюз е възможно само след провеждането на референдум сред членовете му и решение на общото събрание.

4. Съюзът ще насочи своята дейност към постъпки за членство в междунардната организация на труда /по-конкретно - в Международния моряшки профсъюз/.
5. Солидаризираме се с писмата и предложенията на корабните екипажи на танкерите "Хан Аспарух", "Места", корабите "Огражден", "Милин камък", "Н. Вапцаров", Ро-Ро "Сердика" и всички други, подкрепили откритото писмо на екипажа на танкер "Огоста".

6. Своята дейност ще осъществяваме в пълна гласност и откритост и ще изискваме същото от стопанското ръководство.

7. Сегашната структура на фирмата не дава възможност за пълна изява за самоуправление на колективите. Настояваме Параходството да се отдели като самостоятелна фирма.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/