19 януари 1993

София, 19 януари 1993 година
       Брой 12 /799/    

Главен редактор: Стефан Господинов


*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ВЗЕТИ НА ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ /16 И 17 ЯНУАРИ 1993 Г., СОФИЯ/ СЛЕД ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИЯ КОНГРЕС.


1. Одобрява оценката на главния секретар на БЗНС за политическата обстановка в страната и дейността на Постоянното присъствие в периода от 8 ноември 1992 година до 16 януари 1993 година.

2. Приема Политическа декларация за положението в страната.

3. Приема основните насоки в проекта на БЗНС за развитие на земеделието, залегнали в доклада на д-р Александър Александров, и възлага на Експертния отдел да разработи цялостна програма за отделните етапи на аграрната реформа като стратегия на БЗНС и да предостави съответни проекти за промяна в законодателството.

4. Приема бюджета и административния щат на БЗНС за 1993 година и разрешава на Постоянното присъствие да ползва услуги от хора на граждански договори в рамките на утвърдения фонд "Работна заплата".

5. Утвърждава трудовото възнаграждение на главния редактор на вестник "Земеделско знаме".

6. Приема Правилник за работата на Управителния съвет на БЗНС.

7. Възлага на Постоянното присъствие да продължи работата по възстановяване на Земеделския младежки съюз /ЗМС/ в страната.

8. Възлага на Организационния отдел на Постоянното присъствие да изгради картотека на съюзните членове.


София, 17 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР.ПЛОВДИВ И КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В БЪЛГАРСКИЯ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ ПОД ИМЕТО КОАЛИЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ".


Неспособността на избраното на 13 октомври 1991 г. Народно събрание и на т.нар. основни политически сили да се справят с възникналата тежка криза във всички сфери на обществено-политическия живот на страната показва, че само обединението на партии, съюзи и движения с промонархическа ориентация може да бъде надежден гарант за демократизирането на нашето общество и за защита на правата и свободите на гражданите.

Като алтернативна сила в очерталия се политически вакуум Коалиция "Царство България", водена от желанието да помогне на своя народ и държава за преодоляване на сегашното катастрофално състояние, в което се намира България,

ЩЕ СЕ РЪКОВОДИ ОТ СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ СВОИ ЦЕЛИ:

1. Възстановяване на Търновската конституция с последващо осъвременяване и като следствие - на Конституционната монархия в България като единствено легитимна форма на държавно управление.

2. Укрепване на националното самосъзнание на българския народ, утвърждаване на неговите традиции и обичаи, уважение и защита на личното достойнство на всеки гражданин независимо от неговия етнически произход и вероизповедание.

3. Осъществяване на активна външна политика, необвързваща България с чужди интереси, на основата на равноправно и взаимноизгодно политическо и икономическо сътрудничество с всички държави с демократично обществено устройство.

4. Спазване на всички международни споразумения, непротиворечащи на националните интереси, при точно и безусловно зачитане на Международната харта за защита правата на човека.

5. Създаване на условия за по-бързото интегриране на страната ни в структурите на Европейската общност.

6. Признаване правото на самоопределение, суверенитет и независимост на всяка държава в Европа и в света.

7. Обединяване на всички българи в страната и в света в духовно единство, основано на традиции, език и историческа памет.

Настоящото политическо споразумение ще се изготви в два еднакви екземпляра и ще важи до момента, в който бъдат постигнати основните цели на коалицията, залегнали в програмата й.


        ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ - член на УС на КС със специални пълномощия: Николай Бучков    

ЗА КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ - председател: Иван Едисонов

София, 18 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА ОТНЕМАНЕ НА ДЕПУТАТСКИЯ ИМУНИТЕТ НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на републиката, до председателите на парламентарните групи на Българската социалистическа партия, Съюза на демократичните сили и Движението за права и свободи и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

От средствата за масова информация научихме за искането, отправено до председателя на Народното събрание от главния прокурор г-н Татарчев за отнемането на депутатския имунитет на народния представител АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ.

За всеки непредубеден човек е ясно, че това е продължение на изпълнението на политическата поръчка за поддържане на политическото напрежение чрез политически съдебни процеси. За времето от неговото назначаване г-н Татарчев доказа своята раболепност и дори успя да въведе в заблуждение Народното събрание чрез отнемането на имунитета на Андрей Луканов. Сега г-н Татарчев иска да дестабилизира поуспокоилата се обстановка след избирането на новия Министерски съвет.

Господа, не ставайте съучастници в този политически сценарий! Не давайте ход на политическата конфронтация!

Призоваваме г-н Татарчев да се оттегли от поста, за който явно е непригоден!


        ПРЕДСЕДАТЕЛ: П.Карев

Пловдив, 12 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА "НАУКА, ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАВО И КУЛТУРА" ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА СНЕМАНЕ НА ДЕПУТАТСКИЯ ИМУНИТЕТ НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ.


Ние, членовете на федерацията - учени, преподаватели, адвокати, писатели, художници, - оценяваме искането на главния прокурор за поставяне под домашен арест на народния представител от БСП, член-кореспондент, проф. д-р Александър Лилов като поредното заобикаляне на закона и морала за постигане на политически цели.

Отправено в момент, когато Народното събрание е във ваканция, то е проява на безсилие и вътрешна неубеденост в предприетите действия.

Не е възможно главният прокурор да не знае, че член на ръководството на политическа партия не може да бъде отъждествяван с длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т.1 от Наказателния кодекс и че престъпленията присвояване по чл.201-203 от Назателния кодекс могат да бъдат извършвани само от длъжностни лица.

Обвинението срещу проф. Лилов се базира на неверни твърдения. Премълчан е фактът, че помощта, отпускана от Секретариата на ЦК на БКП, е отпускана от бюджета на ЦК на БКП, а не от бюджета на държавата.

Помощите са отпускани в съгласие с утвърдената международна практика за подпомагане на развиващите се страни. Средствата са предоставени изцяло на тези страни и нито един от дейците на БКП не се е облагодетелствал.

Истината е, че главният прокурор изпълнява политически поръчки и не е на висотата на заеманата длъжност и конституционните си задължения.

Призоваваме председателя на Народното събрание г-н Александър Йорданов да не се поддава на натиска, да не подписва еднолично исканото разрешение, да свика извънредно заседание на Народното събрание по този въпрос.

Призоваваме народните представители да се явят на извънредното заседание.

София, 13 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ОЗЕМЛЯВАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ, КОИТО СЕГА ЖИВЕЯТ ИЗВЪН СТРАНАТА. Документът е адресиран до министъра на земеделието и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Повече от два милиона българи живеят в бившия СССР. Тези наши сънародници през времето на сталинизма бяха избивани, тероризирани и разселвани без тяхно желание. Те бяха умишлено загърбвани и забравени от управниците ни, които не направиха нищо да бъде признато българското малцинство в бившия СССР. В момента българите там са подложени на натиск, асимилация и ислямизация. Не са пощадени и от войната. Тяхното искрено желание е да се завърнат в своята прародина и да се заселят в Източна и Южна България, в родните места на своите деди.

Както предишните, така и последните български правителства не се интересуваха от тях, не решиха най-важните им жизнени проблеми.

Във връзка с гореизложеното Българската национално-радикална партия /БНРП/ настоява:

1. Държавният и общинският поземлен фонд изцяло да се запазят за завръщащите се в Родината българи.

2. В срок от 10 години държавата да изкупи частните реституирани земи, с които да оземли българите от бившия СССР.

3. Да се оземлят също бежанците и техните наследници от Тракия, Македония, Западните покрайнини и Добруджа, както и онези българи, които се завръщат от други краища на света.

4. Да не се разпродава земя на "безимотни" граждани с чуждо етническо съзнание, които всеки момент могат да се изселят в Турция. Те се стремят към завладяване и спекулативно купуване на земя, а не да я обработват.


        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

София, 15 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НЯМА ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ" НА ПОСЛАНИК СЛАВИ ПАШОВСКИ, ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ В НЮ ЙОРК, ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ МУ ПОСТ - МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ.


Неизбирането на министъра на външните работи заедно с основния състав на правителството откри политическо пространство, в което със страст се хвърлиха различни политически сили. Като се има предвид важността на този пост, естествено е да се потърси възможност да се окаже допълнителен натиск върху премиера, за да се получат едни или други дивиденти. По този повод искам да споделя с широката общественост няколко неща:

Първо. В този момент изрично и писмено се отказвам от предложения ми пост, за да освободя проф. Беров от грижата да защитава едно име и за да може по-свободно да лавира между различните апетити за намиране на най-доброто решение. Съгласих се да приема тази длъжност с мисълта да допринеса за реда и стабилността в страната. По същите съображения сега се отказвам. Щом като политическата сила, която даде най-много гласове за това правителство, не ме подкрепя, приемам правилата на парламентарната аритметика и не смятам за нужно да протакам въпроса.

Второ. Не желая да занимавам никого със скромната си персона и няма да отговарям на клевети и компромати. Но от личния си опит искам да извлека едно обобщение. Не може политическите сили и масмедиите да се държат като хлапаци в междучасие. Ритането по кокалчетата, демонстративната арогантност, безотговорният език имат негативен ефект вътре и вън от страната. Продължаването на съставянето на бележчици и компромати е недопустимо. То е и неефективно, защото сме шепа народ и се познаваме едва ли не лично и знаем кой какъв е, какъв е бил и какви възможности има.

Трето. Приемам, че има различни възгледи за насоките и приоритетите на външната политика, но като цяло трябва да се разбере, че това е политика на България, на целия народ. Личните и политически пристрастия тук трябва да се тушират и държавната машина трябва да служи на всички български граждани.

През изминалата една година управление на СДС външната политика престана да бъде най-външното нещо в нашата страна. Днес България е безусловно приета в семейството на цивилизованите държави. Тя е пълноправен член на Съвета на Европа, пред асоцииране е с Европейската общност и има ясна и самостоятелна позиция в Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, активен член е на ООН, на Северноатлантическия съвет за сътрудничество и десетки други международни организации. Там, където е било възможно, е постигнат успех и в двустранните отношения.

Не е тук мястото и времето да се прави преглед на външната политика, но трябва да се знае, че през тази година е натрупан немалък капитал. Бих искал да предупредя, че е много лесно той да бъде разпилян.

И накрая това, което смятам за най-важното, като не искам да влизам в детайлите на възникващата ситуация. Нека то да    бъде поставено под формата на въпрос, който би звучал така: "Нямате ли усещането, че когато се държи зрелостен изпит по външна политика на Балканите, ние не сме в час?"

Ню Йорк, 18 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МОРЯШКИ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА ОСТАВКА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИНДИКАТА.


Изпълнителният съвет на Моряшки синдикат "Подкрепа" - Бургас, уведомява членовете на синдиката, работодателите и обществеността на град Бургас, че на основание чл.19 от Устава на синдиката на 20 ноември 1992 г. е поискана оставката на г-н Димитър Дамянов като председател за еднолични и самоволни действия, уронващи престижа на МС "Подкрепа" и изградения му международен авторитет.

На 22 декември 1992 г. г-н Дамянов депозира оставката си пред Изпълнителния съвет и не представлява Моряшки синдикат "Подкрепа" - Бургас. Всички негови действия и изявления след тази дата не ангажират името и дейността на синдиката. Уведомен е и Изпълнителният борд на Международната транспортна федерация /АТФ/ - Лондон.

Изпълнителният съвет и Контролната комисия на заседание от 12 януари 1993 г. съгласно чл.21, ал.ІІ от Устава свикват извънредна конференция през месец февруари 1993 година.


Подписали от Изпълнителния съвет:   

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Тодорова

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Пл.Симов

ГЛ. КООРДИНАТОР: М.Стоянов   

КООРДИНАТОР-БРЯГ: В.Симеонов


Бургас, 16 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ИЗКУСТВО" ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ВЪПРОСА ЗА ИМУЩЕСТВОТО НА ТВОРЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет и до министъра на финансите.


Ръководството на Федерация "Изкуство" при КТ "Подкрепа" се обръща към вас, господа министри, с надеждата, че ще обърнете внимание на повдигнатите от нас въпроси. Въпроси, засягащи интересите на България! Въпросът, за който настояваме да бъде решен, е следният:

Имуществото на творческите съюзи и на творческите фондове към тях! Този въпрос сме поставяли и пред предишните правителства, но за съжаление не получихме никакъв отговор и въпросът остана нерешен, а се отнася за стотици милиони левове /а може би и милиарди/. Подобно е и положението с имуществото на редица ведомствени спортни клубове!!! Тези имущества са подложени на риска от разграбване и скрита приватизация!

Затова настояваме веднага да бъде направена цялостна проверка /финансова/ на това имущество и да не се преминава към никаква приватизация до момента, когато не бъде установено каква част е държавна и каква на тези обществени организации! Да бъде изяснена персоналната вина на всеки ръководител за разхищението на цитираното имущество /ако има такава/ и му бъде потърсена отговорност.

Специално да се провери правомерността на взиманата от Съюза на българските художници /СБХ/ 2 % такса за всяка творба, минала през специализираните държавни комисии, на нечленуващи в СБХ художници, неползващи облагите на членовете на СБХ! Тези пари за последните двадесет години никак не са малко.

За никого не е тайна, че БКП и контролираното от нея правителство раздаваха държавно имущество на творческите съюзи със единствената цел - контрол и налагане на пропагандния комунистически стил в изкуството и в спорта! Тоталитарната власт създаде умишлено монополни творчески съюзи, за да може да упражнява тотален контрол на хората, работещи в областта на изкуството и културата! И сега тези структури продължават да съществуват! Ярък пример за това е СБХ. Самото име буди недоумение, защото българските - означава всички. Кога, къде и от кого им е дадено правото те да представляват художниците /български граждани/ в България? По коя конституция или закон? Като се знае, че в този съюз има избираемост /изисквания/ за членство, т.е. не е отворена структура. Такива монополни структури и организации няма никъде в некомунистическите страни. Но за наше най-голямо съжаление новият министър на просветата, образованието и културата заяви недвусмислено по Българската телевизия, че ще контактува именно с тези съюзи. Това за нас означава, че г-н министърът не зачита синдикалните организации на творците. Имаме сериозни основания да смятаме, че под прикритието на приватизацията се подготвя разграбването на имуществото на творческите съюзи, а в голямата си част то е държавно! Досега в пресата бяха изнесени достатъчно много факти за злоупотреба с национални ценности, но никой все още не е подведен под съдебна отговорност! Между най-често споменаваните имена бяха тези на члена на ЦК на БКП проф. Светлин Русев, проф.Богомил Райнов и ред други. Никой не опроверга тези данни!

Предишните правителства не обърнаха внимание на нашите сигнали и искания, дали и вашето правителство ще си затвори очите?!

Като синдикална организация, създадена на антикомунистическа основа, при никакви условия няма да се съгласим с реставрацията на тоталитарни структури и разграбването на държавно имущество от бивши комунистически величия!


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Панов


София, 15 януари 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

*  *  *

София, 19 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, ОСНОВАНА НА 1 СЕПТЕМВРИ 1955 ГОДИНА.


В. СОЦИАЛНА ПРОГРАМА.

Четиридесет и осем години след установяването на комунистическата диктатура у нас страната ни се намира в тежка икономическа криза, довела до нищета, глад и мизерия най-слабо обезпечените слоеве от населението ни: пенсионерите, болните хора, самотните майки и самотните старци. Те вегетират под жизнения минимум, нямат средства за храна и лекарства и голяма част от тях посягат на живота си, за да се освободят от него като от бреме. Във връзка с това БНРП е разработила комплекс от мероприятия, влязла е в договорни отношения с различни задгранични политически сили, за да ликвидира бързо хаоса, безредието и нищетата, ако има достъп до лостовете за управление на страната.

1. Пенсиите трябва да се индексират съобразно с инфлацията и с пазарните цени в дадения момент, като се отчитат трудовият стаж и работната заплата на пенсионера от дадена професия. При липса на хранителни продукти и по необходимост трябва да се осигури предимство с купонна система на сираците, болните деца и хронично болните, както и на хората с ниски доходи, за купуване на хранителни продукти от специализирани магазини. Ако трябва, хранителните стоки в тия магазини ще се продават с намаление на цените.

2. Туберкулозно болните, диабетиците, циротиците и декомпенсираните сърдечно болни хора трябва да се диспансеризират и да получават безплатно лекарства за сметка на специално учреден фонд към Министерството на здравеопазването. Успоредно с частните кабинети и болници трябва да има и здравни заведения, обслужващи социално слабите слоеве от населението безплатно. Инвалидите от войните също трябва да се ползват с безплатна медицинска помощ и безплатно получаване на лекарства.

3. На слепите, глухонемите и хората от другите инвалидни групи трябва също да бъдат създадени условия за работа и живот, който ще ги прави напълно равностойни на останалите обществени групи от населението. Те не могат ни най-малко да бъдат подценявани или пренебрегвани при участието им в обществено-политическия живот на страната.

4. Висшето образование може да бъде безплатно само за онези студенти, които са влезли да следват с успешно издържан конкурсен изпит. Останалите студенти ще плащат висшето си образование по ценоразпис, съобразен с успеха от семестриалните изпити.

5. БНРП смята, че жените и децата не трябва да упражняват вреден и нощен труд. Бременната жена трябва да бъде под постоянен медицински контрол, като във втората половина на бременността трябва да й се осигурят щадящи и оптимални условия на труд и почивка. Шестдесет дни преди раждането и 3 години след него бременната жена и жената майка трябва да се ползва от платен домашен отпуск.


Г. ОБЩЕСТВЕНО УСТРОЙСТВО

Въпросът за формата на управление на страната не може да бъде извор за политически недоразумения в партията и в страната. БНРП смята, че българският народ е единственият суверен в държавата си и че той самият трябва да избере формата на управление: конституционна монархия или република. БНРП се стреми да обедини в своите редове всички български патриоти и националисти независимо дали те са републиканци, или монархисти, тъй като въпросът кой ще олицетворява представителната власт - президент или монарх, отстъпва по значимост пред другите общонационални проблеми. За да се консолидира нацията в името на общобългарската идея, ние смятаме, че трябва да се проведе свободен общонароден референдум за формата на управление на страната. За да има шанс за избор, морално и честно би било на монарха да му се предостави възможност преди референдума да посети страната ни, да се запознае с народа си и народът ни да се запознае с него.

Ако след провеждане на референдума спечели републиканската идея, то БНРП ще се ръководи от постулата на Левски за "чиста и свята демократска република", в която всички българи ще могат да решават съдбините си чрез вишегласие. Това означава, че БНРП поддържа многопартийната система, чрез която ще се осъществява многообразието на мненията и идеите и народът чрез свободен избор ще приема онзи път на развитие, който смята за най-добър в дадения момент. Ние държим начело на държавата да застават най-добре подготвени специалисти от различни области, което е сигурен гарант за икономическия възход и стопанското укрепване на Родината ни.

БНРП поддържа като водеща религия в България православно-християнската от източното вероизповедание, ръководена от Светия синод. Всички други религии могат свободно да се изповядват, ако при изпълнението на обредите им не се нарушават обществените закони.

За изпълнението на тази си програма БНРП ще се бори със средствата на пропагандата и личното убеждение на всички българи.

/Пресслужба "Куриер"/

 


12:30:00
19.01.1993 г.

Редактори: Любомир Йорданов - деж. ред
                            Нина Гаврилова  
Технически изпълнител: Траяна Стоянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1993 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!