19 март 1992

София, 19 март 1992 година
        Брой 55 (585)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА КОНТРОЛНО-ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯ НА ТРУДА ЗА СЛИВАНЕ С БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1".


Политическите изпълнителни органи на Партията на труда - Изпълнителният съвет и Контролно-организационният съвет, след проведено допитване с членовете на партията и съобразно определения уставен ред,

Р Е Ш И Х А:

ПАРТИЯТА НА ТРУДА ДА СЕ СЛЕЕ С БЗНС "ВРАБЧА 1".

По този начин двете политически организации - партии на труда, основаващи се на християнските ценности и добродетели, се обединяват по името на истинския и единствен БЗНС "Врабча 1", който има славна и достойна история на защитник на българската демокрация и българските национални интереси.

Известно е, че двете партии действат заедно успешно още преди 10 ноември 1989 г. и двете партии продължават съвместната си дейност и до днес в борба за българската демокрация.

Обединени под славното име на БЗНС "Врабча 1", ние заедно и в рамките на Съюза за Търновска конституция, ще продължим да се борим за възстановяването на Търновската конституция, за възобновяването на легитимната форма на държавно устройство и за възвръщане към политическото положение в страната към 2-8 септември 1944 год. Именно тогава в България беше спряна демокрацията и срещу нашата страна беше извършена едностранна и предизвикана брутална съветска агресия. Освен това по същото време в присъствието на съветските военни окупатори беше проведен престъпен държавен военен комунистически преврат - дело на злодейците от Отечествения фронт.

В днешно време, независимо че действаме все още в условията на нелегалност и че сме подложени на масиран политически терор, изолация и насилия, ние всички заедно продължаваме тежката борба срещу комунистическата конспирация, ние ще работим непрекъснато и ще продължим безпощадната борба, която водим упорито срещу комунистическите мародери и престъпници и техните верни отечественофронтовски съюзници, ще я водим, докато успеем, докато победим!

Обявеното обединение е постигнато и закрепено със съгласието и общото споразумение с Постоянния състав на БЗНС "Врабча 1".

Нашият общ девиз, нашият призив към всички честни българи е: "Отечеството над всичко!"

Да живее свободна, независима и демократична България.

София, 16 февруари 1992 г.

ПОДПИСАНО:

ЗА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА
БЗНС "ВРАБЧА 1" - СТРАНА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО:
Йордан Дупаринов
Асен Димитров

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА НА ТРУДА:
Иван Велков
Божидар Тасев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА НА XVI КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ, СЪСТОЯЛ СЕ НА 14 И 15 МАРТ 1992 Г. В ПЛОВДИВ.


Ние, делегатите на XVI конгрес на Съюза на социалдемократическата младеж (ССДМ), проведен на 14 и 15 март 1992 г. в Пловдив, осъждаме опита на част от бившето ръководство на ССДМ, начело с Владислав Янев заедно с ръководствата на няколко организации, предимно от София, да проведе паралелен конгрес. Тези хора нарушиха поетите задължения да продължат започнатия на 14 декември 1991 г. XVI конгрес и публично обявиха, че досега не е провеждано заседание на конгреса. Участниците в този т.нар. конгрес подкрепиха политиката на останалите в Съюза на демократичните сили "социалдемократи" начело с г-н Куртев, което не изразява мнението на мнозинството млади социалдемократи.

Изразяваме решително несъгласие с политиката на забавяне на приватизацията и налагане на ограничения върху развитието на частния бизнес (включително и на младежкия бизнес), с безпомощността пред увеличаващата се безработица, която сериозно засяга младите хора, с тежкото социално положение, в което са изпаднали много млади семейства, с пасивното отношение към нарастващата престъпност сред младежта. Отговорност за тази политика носят останалите в СДС "социалдемократи" и особено техните министри.

Подкрепяме ръководството на Българската социалдемократическа партия (БСДП), избрано на XXXVIII конгрес, и политиката, насочена към смяна на съществуващата социално-икономическа система, но на по-ниска социална цена. А известно е, че младежите са една от най-уязвимите социални групи.

Осъждаме опитите на българската социалистическа партия в парламента и пред средствата за масова информация да се представи като партия, защитаваща социалдемократически идеи. Тази партия носи огромна отговорност за целия комплекс от проблеми на младежта, който бе игнориран през годините на нейното управление. Партия, която години наред преследвате проявите на младежка изява и протест, не може да претендира, че защитава интересите на младежта.

В заключение ние, представителите на преобладаващото мнозинство от организациите, членуващи в ССДМ, твърдо отстояваме легитимността на проведения в Пловдив конгрес и взетите от него решения. Всички опити на група хора или няколко организации да се представят за XVI конгрес на ССДМ са несъстоятелни.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА 243-ТИ КЛУБ НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "Г.С. РАКОВСКИ" - БУРГАС ПО ПОВОД НА ТРАГИЧНИЯ ИНЦИДЕНТ ОТ 13 МАРТ 1992 Г., ПРИЧИНИЛ СМЪРТТА НА БЪЛГАРСКИ МОРЯК. Документът е адресиран до президента на Република България, до министъра на вътрешните работи и до министъра на отбраната.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Обръщаме се към Вас по повод на трагичния инцидент от 13 март 1992 г., когато незаконно риболовуващ в български териториални води турски кораб причини смъртта на моряк от Гранични войски от кораб, охраняващ българската граница.

Заявяваме, че решително осъждаме подобни действия на турски граждани, които осъществявайки незаконен риболов в български териториални води, не само нарушават държавния суверенитет на България и нанасят непоправими щети на морската ни флора и фауна, но и въздействат крайно отрицателно върху двустранните отношения между България и Турция.

Настояваме Република България да отправи официално искане към Турция да вземе необходимите мерки за пресичане на незаконния риболов на турски кораби в български териториални води, противоречащ не само на българското, но и на международното право.

Обръщаме се и към правораздавателните органи за бързо следствие и за справедливо наказване на виновните за смъртта на българския граничар.
Настояваме спешно да бъдат взети незабавни мерки за недопускане нарушаването на свещените и неприкосновени граници на Република България от когото и да било.

Бургас, 16 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ВРЪЗКИ С БЕСАРАБСКИТЕ И ТАВРИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ "РОДОЛЮБЕЦ" С ИСКАНЕ ЗА ОЗЕМЛЯВАНЕ НА ЗАВРЪЩАЩИТЕ СЕ ОТ ЧУЖБИНА БЪЛГАРИ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до народните представители и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САВОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

При разглеждане на чл. 21 от Закона за земята с 95 срещу 91 гласа беше отхвърлено нашето предложение да се заделят 10 % от държавните и общински земеделски земи само за оземляване на завръщащите се от чужбина българи, които ще се занимават със земеделие. Главен мотив да бъде отклонено предложението беше формулировката, че те попадат в категорията на безимотните селяни и затова не следва да се обособяват в отделна категория. Считаме, че този мотив е несъстоятелен. Те биха могли да бъдат категоризирани като безимотни селяни и оземлени, ако вече са се завърнали или е сигурно, че ще се завръщат наведнъж през следващата или по-следващата година. Обаче тяхното завръщане - доброволно или принудително - ще бъде продължителен процес и ще зависи от събитията в страните, където те живеят на по-големи или по-малки групи. (Ние сме против инспириране на преселение, настояваме за гаранции срещу насилствено изселване, но поради междуетническите вражди в средноазиатските републики на бившия СССР наши сънародници вече изявяват желание да се преселят в България - прародината на техните предци.) Ако сега не бъде заделена земя, когато те се завърнат, не ще има какво да им се даде. Подобен род въпроси са решени радикално в страни като Израел, Гърция, Германия, Полша, Унгария и др. Ето защо настоятелно молим Народното събрание отново да разгледа и прегласува предложението ни: "Заделят се 10 % от държавните и общински земеделски земи там, където има такива, само за оземляване на завръщащите се от чужбина българи, които ще се занимават със земеделие. Земите от този фонд да бъдат давани под наем от общината на частни стопани или кооперации, а от прихода да се натрупва фонд за подпомагане на заселващите се наши сънародници."

София, 16 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ФОНДАЦИЯ "ЯНКО САКЪЗОВ" ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМА ЗА ДЕЦА С ПСИХИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ В СЕЛО СТОБ, ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО. Документът е адресиран до всички средства за масова информация.


Стана известно на нашата общественост, че домът за деца с психически и физически увреждания в село Стоб, община Кочериново, Софийска област е изпаднал в бедствено положение.

Българската социалдемократическа партия и фондация "Янко Сакъзов" обявяват, че откриват фонд за подпомагане на дома и правят начални вноски от по 5000 (пет хиляди)лева.

Националният комитет на Българската социалдемократическа партия и фондация "Янко Сакъзов" се обръщат към всички политически партии, синдикални и обществени организации, държавни институции, стопански предприятия и граждани с призив да дадат своята материална помощ за спасението на децата.

За тази цел се открива фонд по сметка N 770-180-860-301-5 в "Минерал банк" - София, фондация "Янко Сакъзов" - фонд за подпомагане на децата с психически и физически увреждания с. Стоб, общ. Кочериново.

В тежките времена, в които живеем, нашият хуманизъм трябва да бъде доказан с дела.

Националният комитет на БСДП и Управителният съвет на фондация "Янко Сакъзов" се обръщат към всички свои членове и към всички, които подкрепят социалдемокрацията в нашата страна, да дадат личен пример и да съдействат на това благородно начинание.

София, 17 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ (ЧАСТ ПЪРВА) НА СЪЮЗА ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ, ПРИЕТ И ПОДПИСАН НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 25 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


Член 1. ИМЕ

Името на организацията е СЪЮЗ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ (наричан по-нататък за краткост и СЪЮЗА).

Член 2. ПРАВЕН СТАТУС

Съюзът за Търновска конституция е доброволно обединение на политически партии и обществени организации (запазващи своята юридическа, политическа, финансова и организационна самостоятелност) и физически лица и има статус на юридическо лице.

Член 3. СЕДАЛИЩЕ

Седалище на съюза е София.

Член 4. ЦЕЛ

Цел на Съюза е възстановяването и гарантирането на легитимността (правосъобразността) в България.

Член 5. ЗАДАЧИ

За постигане на своята цел съюзът си поставя следните основни задачи:

1. Обединяване усилията на всички политически партии, движения, съюзи, коалиции, обществени организации и лица, които признават извършените след 9 септември 1944 г. в България промени за нелегитимни.

2. Възстановяване фактическото действие на единствено легитимната за България Търновска конституция.

3. Осъвременяването на Търновската конституция в духа на модерните конституционни идеи.

4. Постигане на мечтаната от векове независимост на България посредством конституционното й прогласяване за постоянно неутрална държава, чийто неутралитет се гарантира от ООН и от НАТО.

5. Превръщане на България в икономически просперираща държава на неограничавани възможности посредством обявяване на цялата българска територия за зона за свободна търговия, установяване на най-ниското в света данъчно облагане на капиталите и предоставяне на работещия не по-малко от половината от стойността на създадения лично от него продукт.

Член 6. СРЕДСТВА

За постигането на своята цел и осъществяването на задачите си съюзът си служи с всички правосъобразни средства.

Член 7. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Съюзът осъществява политическа, обществена, културна, научна, популяризаторска и други позволени от правото, дейности за постигане на своята цел.

Член 8. ЧЛЕНОВЕ

1/ В съюза могат да членуват:
- Колективни членове:
а) политически партии;
б) обществени организации с нестопанска цел, които нямат статуса на политически партии.
- Индивидуални членове - физически лица (ако не принадлежат към организация - колективен член на съюза).

2/ Член на съюза не може да бъде политическа партия или обществена организация от фашистки, комунистически, фундаменталистки, расистки или друг тип, същностно противоречащ на легитимната идея, както и физическо лице, изповядващо такива идеи.

3/ Учредителите на съюза са негови членове по право.

4/ Присъединяването към съюза е акт на свободно волеизявление, което подлежи на утвърждаване от Националния политически съвет.

5/ Напускането на съюза става с писмено заявление с изложение на мотивите и декларация за отказ от целта на съюза.

6/ Неплащането на членски внос в продължение на една година води до автоматично отпадане от съюза.

7/ Отстраняването от съюза се извършва с решение на Националния политически съвет и е изключителна мярка като следствие от действия, несъвместими с платформата и статута на съюза.

Член 9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОЛЕКТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

1/ Колективният член на съюза има право:

1. да бъде представен в Националния политически съвет от упълномощено според учредителния акт на своята организация лице;
2. на един глас в Националния политически съвет;
3. да предлага член на своята организация за избиране в секретариата;
4. чрез упълномощено според учредителния акт на своята организация лице да поставя за разглеждане въпроси от общ интерес на съюза и на България.

2/ Колективният член на съюза е длъжен:

1. да плаща месечен членски внос, определен за колективно членство. Членският внос не може да бъде по-малък от 500 лева, или от 15 % от прихода на колективния член, който той декларира ежемесечно (в зависимост от това коя от двете суми е по-голямата);
2. да работи целенасочено в съответствие с този статут за осъществяването на платформата на Съюза;
3. да изпълнява решенията на органите на съюза.

Член 10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

1/ Индивидуалният член на съюза има право:

1. да проявява инициатива в духа на платформата на съюза;
2. да избира и да бъде избиран в ръководните и контролните органи на съюза на съответни равнища;
3. да иска и да получава информация за дейността на съюза и неговите органи.

2/ Индивидуалният член на съюза е длъжен:

1. да плаща определения за индивидуално членство членски внос;
2. да работи, в съответствие с този статут, за осъществяването на платформата на съюза;
3. да изпълнява решенията на органите на съюза.

Член 11. СТРУКТУРА

1/ Съюзът обединява членуващите в него партии, обществени организации и лица на национално, регионално и общинско равнище.

2/ Общинските клубове са основните организационни ядра на съюза.

3/ Регионалните секции обединяват клубовете на съюза в съответния регион.

4/ Общото събрание на клуба, респективно на секцията, е правомощно да решава всички въпроси, които са в компетентността на клуба, респективно на секцията.

5/ Общото събрание на клуба, респективно на регионалната секция на съюза при необходимост може да има делегатски характер, като нормата на представителството се определя от съответното ръководство.

6/ Ръководството на съответния клуб или на регионална секция на съюза (Общински политически съвет, респективно Регионален политически съвет) се състои от председателите на секциите на политическите партии и организации - членове на съюза - в общината, респективно в региона.

7/ Заседанията на Общинския политически съвет, респективно на Регионалния политически съвет се провеждат поне веднъж месечно и са правомощни, ако присъстват и гласуват поне две трети от членовете им.

8/ Решенията на Общинския политически съвет, респективно на Регионалния политически съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите и гласуващите членове на съвета.

9/ Решения на Общинския политичски съвет, респективно на Регионалния политически съвет, противоречащи на платформата, статута, стратегията и тактиката на съюза в национален мащаб, се отменят от Националния политически съвет.

10/ Общинският политически съвет, респективно Регионалният политически съвет отчита дейността си пред Националния политически съвет в края на всяка календарна година или при поискване.

11/ Контролната комисия на съответния клуб или регионална секция се състои поне от председател, секретар и член.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА) НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ. Документът е приет на Петата национална конференция на партията на 21 септември 1991 година в София.


НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

ОТБРАНА

След Втората световна война под ръководството на съветските тайни служби у нас бе извършена тотална ликвидация на българския генералитет, офицерство и подофицерство. На тяхно място бе внедрен нов команден кадър, от който преди всичко се изискваше вярност и безусловна преданост към БКП и идеалите на комунизма. Сега, в процеса на демократизация, е необходимо българската войска да се превърне от жандарм на комунизма в ГАРАНТ ЗА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ. Ето защо Републиканската партия ще настоява за:

Създаване на НОВА ОТБРАНИТЕЛНА ДОКТРИНА, която да осигурява националната СИГУРНОСТ И СУВЕРЕНИТЕТ БЕЗ ТЯСНО ОБВЪРЗВАНЕ С НЯКОЯ ВЕЛИКА СИЛА и съобразена с международните договори, по които България е страна;

МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА ДА БЪДЕ ЦИВИЛНО, А НЕ ВОЕННО ЛИЦЕ;

Военните учебни заведения да се приведат в съответствие с изискванията на новата отбранителна доктрина, а учебните им планове и програми да се преработят съобразно тези на силните във военно отношение демократични страни;

Да се осигури ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЛАДИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ВОЕННИ СПЕЦИАЛИСТИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ВОЕННИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ на водещи страни в това отношение.

Постепенно ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПРОФЕСИОНАЛНА АРМИЯ, като за целта се ползва опитът на страните с утвърдена демокрация и доказана боеспособност на въоръжените им сили.

Численият състав и въоръжението на армията, авиацията и флота да съответства на минимално необходимото количество за осигуряване отбраната на страната;

Да се приведат военните звания в съответствие с нашите традиции;

Да не се допуска обвързаност по отношение на военната техника изключително с една страна;

При замяна на амортизирана или остаряла военна техника да се изхожда единствено от качествените й показатели и бойната ефективност на въоръжението;

ОТБРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ да се ориентира и към други партньори, от други страни, които произвеждат модерна военна техника;

ПОВИШАВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС И АВТОРИТЕТ НА ОФИЦЕРСКИЯ И НА СЕРЖАНТСКИЯ СЪСТАВ като задължително условие за ВИСОКИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ПРЕСТИЖ НА БЪЛГАРСКАТА ВОЙСКА;

Създаване на необходимите предпоставки за взаимно доверие със страните-членки на НАТО, както и за ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СВЕТОВНИТЕ СТРУКТУРИ ЗА СИГУРНОСТ В РАМКИТЕ НА ООН.


ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ

Едно истински свободно общество се нуждае от ред, при който ДА СЕ ГАРАНТИРА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНОСТТА И ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, както и сигурността на стопанската дейност. Републиканската партия е за РЕД И СИГУРНОСТ и във връзка с това - за БЕЗКОМПРОМИСНА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА. Ето защо ние предлагаме:

СВЕЖДАНЕ НА КРИМИНОГЕННИТЕ ФАКТОРИ В ОБЩЕСТВОТО ДО ВЪЗМОЖНИЯ МИНИМУМ;

Да се засили борбата с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, като се предвидят нови и по-ефективни мерки и санкции за тяхното превъзпитание;

Безпризорните деца, както и оставените без контрол, да се настаняват в специализирани училища-интернати с оглед на тяхното възпитание и професионална ориентация;

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА с цел превръщането й от стожер на комунизма в гарант за реда и сигурността в условията на демокрацията;

Създаване на ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В ПОЛИЦИЯТА, като за целта подготовката, образованието, следдипломната квалификация и умението на полицейските кадри да се приведат в съответствие с изискванията в развитите демократични държави;

Съоръжаване на органите на полицията със СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА, включително и с нови модели огнестрелно оръжие, доказали своята ефективност в други страни от демократичния свят;

Нормативно уреждане на ПО-ГОЛЕМИ ПРАВОМОЩИЯ НА ПОЛИЦИЯТА В БОРБАТА Й С ПРЕСТЪПНОСТТА и най-вече употребата на огнестрелно оръжие срещу неподчиняващи се явни извършители на престъпления;

ДА СЕ ИЗПРАЩАТ БЪЛГАРСКИ ПОЛИЦЕЙСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА В ДЕМОКРАТИЧНИ СТРАНИ с модерни и ефективни системи за вътрешна сигурност, както и да се привличат чуждестранни специалисти за подготовката на наши кадри;

ДА СЕ ПОВИШИ СОЦИАЛНИЯТ СТАТУС И АВТОРИТЕТЪТ НА ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ с цел да се пресече възможността за корупция сред тях;

Да се създаде ОБЩИНСКА ПОЛИЦИЯ и да се въведе ИНСТИТУТЪТ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ПРИСТАВИ, КОИТО ДА СЕ НАЗНАЧАВАТ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА;

СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ да остане като най-тежко при особено тежки престъпления, свързани с посегателството върху човешкия живот - това ще действа превантивно в условията на все по-нарастващата престъпност. Във връзка с това е необходимо ДА СЕ ПРЕМАХНЕ МОРАТОРИУМЪТ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЪРТНИТЕ ПРИСЪДИ;

ДА СЕ РАЗРЕШИ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ДА ПРИТЕЖАВАТ ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ, КАТО СЕ РЕГЛАМЕНТИРА НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ САМОЗАЩИТА. Така ще се осъществява изконното право на човека за самозащита;

Да се създадат специални отдели за БОРБА С НАРКОТРАФИКАНТИТЕ, проституцията и сутеньорството.


НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ

Републиканската партия счита националното съгласие за един от основните компоненти на националната сигурност. От миналото са наследени редица противоречия в това отношение, които са неразрешени и до днес. Комунистическият режим допълнително ги усложни със своята престъпна политика при "македонизацията” на българите от Пиринска Македония и насилственото преименуване на българските мохамедани при т.нар. "възродителен процес".

Днес България като никога досега се нуждае от национално единение, от консолидация, за да може с общи усилия на всички нейни граждани да излезе от дъното на икономическата пропаст. Ето защо Републиканската партия ще настоява:

ДА НЕ СЕ ДОПУСКА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМАЦИИ НА АНТИБЪЛГАРСКА, ЕТНИЧЕСКА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ОСНОВА;

ДА СЕ ВОДИ РЕШИТЕЛНА БОРБА СРЕЩУ ЯВНИТЕ И ПРИКРИТИТЕ ТЕНДЕНЦИИ НА СЕПАРАТИЗЪМ И РЕЛИГИОЗЕН ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ;

Да се гарантира спазването на ВСИЧКИ ИНДИВИДУАЛНИ ПРАВА И СВОБОДИ, залегнали в Международната харта за правата на човека, като не се допускат никакви привилегии по отношение на национален произход, език, религия, раса и др.;

ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ВМЕШАТЕЛСТВО НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ НИ РАБОТИ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС;

Да не се използва свободата на съвестта и религиозните убеждения за РАЗДЕЛЯНЕ И ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ на отделни части от българския народ.


ЕКОЛОГИЧНА ПРОГРАМА

Масираната индустриализация на страната след 50-те години, с която се целеше по-скоро да се създаде така липсващият за комунистическата идеология "пролетариат” у нас, отколкото икономически просперитет на България, доведе до тотално замърсяване на природата. Своя дял в това отношение добави химизацията на земеделието и промишленото животновъдство. Цели райони в нашата страна се оказаха със замърсяване на въздуха, водите и почвите над пределно допустимите концентрации (ПДК). В резултат на всичко това страната ни е изправена пред екологическа катастрофа. Ето защо, отчитайки вредните последици от антропогенното замърсяване и в същото време съзнавайки, че екологически чистите производства са и въпрос на икономическа мощ, Републиканската партия ще настоява за:

Спиране до изграждането на необходимите пречиствателни съоръжения на всички производствени мощности, които с отделяните от тях вредности замърсяват околната среда значително над ПДК, с което създават реална опасност за здравето и живота на населението от съответния регион;

Да се създаде икономически обоснована програма за ПРЕОБОРУДВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ВРЕДНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ с машини и съоръжения на съвременно ниво, отговарящи на съответните екологически и икономически показания;

Законодателно уреждане на проблематиката по опазване на природната среда, включително и СЪЗДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕКОЛОГИЧЕСКИ НОРМИ ЗА НАШАТА ИНДУСТРИЯ, земеделие и животновъдство;

ВНОСНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ОТГОВАРЯТ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ НОРМИ и показатели на страните-производителки;

ДА СЕ СТИМУЛИРА В ДАНЪЧНО И КРЕДИТНО ОТНОШЕНИЕ ВНЕДРЯВАНЕТО НА МАЛКО ОТПАДНИ И БЕЗОТПАДНИ ТЕХНОЛОГИИ;

Промишлените консуматори на вода по икономически път да бъдат принудени да преминат към ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ НА ВОДОПОЛЗВАНЕ;

Да се предвидят ВЪЗПИРАЩИ САНКЦИИ при изпускане на непречистени индустриални и битови води в естествени водоеми, както и други вредности в околната среда;

Въвеждане на ЕКОЛОГИЧЕСКИ ДАНЪК за неекологичните производства, постъпленията от които да отиват за нуждите на опазването на природната среда;

Създаване на автоматизирани системи за НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ на някои от параметрите на околната среда;

Въвеждане на безоловен бензин и катализатори за автомобилите;

Повишаване на екологическата култура на българските граждани чрез средствата за масова информация и образованието, а за съответните специалисти - и чрез курсове за следдипломна квалификация;

Проблемите с трансграничния пренос на вредности да се решават преди всичко политически, с оглед предотвратяване на възможни огнища на напрежение в международните отношения;

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ за произвеждане на екологични съоръжения;

Възлагане чрез конкурс на възстановяването, поддържането и експлоатацията на важни екологически обекти, държавна или общинска собственост (земи, води, гори, паркове, резервати и др.) - това ще доведе до по-отговорното им стопанисване и ще създаде възможност за упражняване на по-ефективен екологичен контрол.


ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

Обвинявайки вероизповеданията, че представляват "опиум за народите", комунистическата партия-държава предприе саморазправа и с религиозните общности у нас. В резултат на това те бяха лишени от имотите си, от независимо ръководство на техните дела и под страх от наказание - от духовна връзка най-вече с децата и младежта. В това отношение не бе пощадена дори Българската православна църква, ролята на която за оцеляването на България през вековете и за нейното културно извисяване е неоспорима. Дори нещо повече - мерките срещу нея бяха едни от най-драстичните. Като последица на всичко това у нас настъпи упадък на морала, започна да се шири безнравственост, стигна се до трудноовладяема престъпност.

Считайки свободата на съвестта и на религиозните убеждения като неразделна част от правата на човека, Републиканската партия предлага:

Незабавно възстановяване на пълната собственост на религиозните общности върху техните отнети имоти - земи, сгради и иконно имущество;

Подпомагане на религиозните общности да се освободят внедрените псевдосвещеници, свободно да избират ръководните си тела и да бъдат освободени от опеката на държавата;

Организиране на неделни училища към храмовете и местата за изтърпяване на наказания;

Представяне на възможност религиозните общности да разкриват болници, приюти и сиропиталища;

Покровителство на монашеството с оглед опазване и поддържане на манастирите и тяхното имущество;

Свикване след съответна подготовка на църковно-народен събор, на който да се решат натрупаните от десетилетия проблеми на църквата, както и обновяване на Светия синод и избиране на патриарх;

Възстановяване на повредените, разрушени и осквернени храмове и манастири;

Възстановяване и поддържане на Зографския манастир, храмовете в Одрин и Истанбул, както и на други български светини в чужбина.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


009. ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС (ПЛК)

Възниква като нелегална организация през есента на 1979 година под името Социалдемократическо движение. Част от нейните дейци участват в създаването на първо Дружество за защита на правата на човека с председател Илия Минев (1988 г.). На следващата година през месец ноември се легализира и се влива в Българската работническа социалдемократическа партия (обединена). Поради възникнали разногласия за стратегията и тактиката на БРСДП решава да се обособи като самостоятелна партия. През месец март 1990 г. се учредява Социалдемократическа партия - немарксисти. На Втората си работна конференция (12 януари 1991 г.) партията се разделя със социалдемократическото си название и приема името Партия Либерален конгрес.

ПЛК е с типично либерална програма. За основа приема осъвременената в духа на модерните либерални идеи Търновска конституция. Партията е за парламентарна система с пълно разделение на властите - законодателна, изпълнителна и съдебна - с двукамарен парламент и държавен глава с представителни функции.

ПЛК е член-учредител на Съюза за Търновска конституция.

В изборите за Велико народно събрание през юни 1990 г. спечели един мандат. Участва самостоятелно и в изборите за Народно събрание (13 октомври 1991 г.), но не получи депутатско място.

Ръководен орган е Изпълнителното бюро (ИБ). Председател на Партия Либерален конгрес е Янко Янков; секретари на ИБ са Михаил Кокошков и Иван Вечерников.

Печатен орган е вестник "Либерален конгрес".

Адрес на Партия Либерален конгрес:
бул. "Княз Дондуков" N 39
тел. 39-00-18

/Пресслужба "Куриер"/


10:50:37    
19.03.1992 г.    

Редактори: Нина Гаврилова   
                           Любомир Йорданов - деж.ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!