19 май 1992

София, 19 май 1992 година
        Брой 96 (626)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 16 И 17 МАЙ В СЛИВЕН.


Съюзът на свободните демократи (ССД) оценява политическата обстановка в България като тревожна, тъй като основните цели и предизборни обещания на Съюза на демократичните сили се изпълняват мудно и непълно. Вярно е, че СДС пое управлението, като наследи неимоверни трудности, завещани от половин век български комунизъм и от двете предишни правителства. Неконструктивната опозиция на Българската социалистическа партия и на екс-парламентарните групички също спъва демократичните промени. Но в същото време назряха и се развихриха котерийни по същество разправии вътре в СДС, които никой досега не обясни членоразделно и честно. Ние считаме, че във всеобщия процес на приватизация и реституция СДС по необходимост възприе пазарно поведение, в хода на което неизбежното съперничество лъсна в непристойна светлина.

Говори се за декомунизация, но практически се извършват отделни кадрови набези, и то не всякога добре обосновани. Забави се и придоби оперетен характер дело N 1, както и останалите дела срещу виновниците за националната ни катастрофа. СДС оповести за наличие на подкупни сини ръководители, но досега също няма уловени и предадени на прокуратурата. Спекулата се шири и е основен начин за натрупване на капитали у отделни лица, както почти недокументираното присвояване на липсващите милиарди бе основен начин за натрупване на капитали в комунистическата номенклатура. Очертава се взривоопасно обедняване на народа на фона на ожесточената борба за разграбване на обектите на приватизиране. Очертава се появата на един балкански тип бананов капитализъм, вместо поява на европейски капитализъм силна средна класа, богата от законна, а не от спекулативна печалба и дейност.

Съюзът на свободните демократи чрез своя печатен орган в. "Нов ден" отдавна и систематично разобличаваше тези негативни процеси, които дискредитират СДС и карат немалко негови привърженици да се държат вече като опозиция поради икономическа и социална невъзможност да се идентифицират със своите избраници. ССД настоява не просто и не само за правителствени промени, но за една твърда политика на демократизация, декомунизация, правов ред за всички и пълна публичност на действията на правителството.

ССД счита, че в близко време ще промени статута си на наблюдател в СДС и ще се стремя да стане член на един обновен Съюз на демократичните сили, в който няма да има котерийни борби, самоканонизиране на определени групи и тенденции за херметизация, недопускащи искрени съмишленици на синята идея.

Сливен, 16 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРУПА ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙЦИ, АДРЕСИРАНА ДО ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПО ПОВОД НА РАБОТАТА НА СЪВЕТА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Използваме случая да засвидетелстваме своите почитания към върховния орган на бъдещата независима съдебна власт и да дадем израз на надеждата си, че именно в тази посока са съсредоточени вашите усилия.

Същевременно не можем да не изразим почудата си от редица ваши решения, които въпреки най-доброто ни предразположение към Висшия съдебен съвет, не можем да оценим иначе, освен като неотговарящи на демократичните принципи на държавно устройство и организация на съдебната система.

Конституцията на Република България предполага възможността да бъдат извършени персонални промени сред съдиите, прокурорите и следователите. Вие освободихте от длъжност магистрати, участвали в срамния "възродителен процес", в репресии по политически причини и т.н. Дотук - добре, но в няколко от последните ви решения прозират репресивни мотиви, прозира критерият за вярност към новата власт. Опасяваме се, че взимате участие в действия, които трябва да предотвратявате; че унищожавате независимостта на правоохранителните органи, вместо да я гарантирате; че превръщате съдиите и прокурорите в държавни чиновници, покорни пред всяко действие на изпълнителната власт.

Бихме искали тези наши опасения да са неоснователни! Но как да тълкуваме уволнението на съдията във Върховния съд Явор Зартов и прокурорката в Софийска градска прокуратура Татяна Дончева? По силата на служебните си ангажименти те взеха участие в делата на БСДП, "Екогласност", Зелена партия, Федерация на клубовете за демокрация (сега партия ЛИБЕРАЛИ). Изходът на всички тези дела бе в ущърб на претендиращите достолепни политически мъже и сини депутати Е.Сугарев, Хр.Бисеров, Ив.Куртев и Й.Василев. Говори се, че чрез вас СДС-движение отмъщава на г-н Зартов и г-жа Дончева. Ако това, което се говори, е невярно, как да си обясним уволнението на ръководителката на Фирменото отделение на Софийски градски съд Иглика Герасимова с откровения мотив, че "не притежава необходимите професионални качества", защото е решила некомпетентно фирмено дело N 2373/90 г., т.е. признала е легитимността на партия ЛИБЕРАЛИ, противно на желанията на СДС-движение. Само Върховният съд може да се произнесе относно правилността на решението на съдебния състав, председателстван от г-жа Герасимова. Висшият съдебен съвет не може да извърши тази преценка. Той не е контролна съдебна инстанция. Особено тягостно чувство навява моментът, в който е уволнена г-жа Герасимова. Въпросното дело е висящо и по същество се дават преки указания на Върховния съд как да го реши.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Бихме искали да не си задаваме такива неприятни въпроси. Бихме желали да вярваме в съдопроизводството на Република България. Става въпрос не за частни съмнения, а за обществения интерес - независими правоохранителни органи и вяра от страна на обществеността в съдопроизводството. Надяваме се, че по такъв начин ще възприемете нашето обръщение към вас, а не като намеса в дейността ви.

София, 6 май 1992 г.

ПОДПИСАЛИ:
Александър Каракачанов - председател на Зелената партия в България
Манол Манолов - съпредседател на Алтернативното социалистическо обединение - независими
Петко Симеонов - председател на партия ЛИБЕРАЛИ
Петър Дертлиев - председател на Българската социалдемократическа партия
Иван Семков
Стелиян Стойчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ИЗВЪНРЕДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 9 И 10 МАЙ 1992 Г. ВЪВ ВАРНА.


Извънредната конференция на Федерация на независимите синдикални организации в Българската армия (ФНСО-БА) констатира:

- катастрофално намаляване на жизненото и социалното равнище на своите членове и в българското общество като цяло;
- изключително бързо нарастваща безработица;
- негативно отношение и атака на изпълнителната власт срещу независимите синдикати;
- тревожното състояние на БА и неизвестните социални последствия от извършващата се реформа.

Конференцията заявава: независимите синдикати в армията конструктивно и решително ще провеждат необходимите синдикални действия в защита на социалните права и синдикалните интереси на своите членове.

След принципна дискусия Извънредната конференция прие тази резолюция, която представлява работна платформа за дейността по най-съществени проблеми на ФНСО-БА до редовната конференция.


I. ГАРАНТИРАНЕ НА СИНДИКАЛНАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Конференцията на ФНСО-БА категорично се противопоставя на опитите на ръководството на МО да забрани съществуването на синдикатите в Българската армия, което е видно от предоставения на ръководството на Федерацията проектозакон за отбраната и Въоръжените сили на Република България. Това се прави в противоречие с международноправни документи, ратифицирани от България, и с нашата конституция.

Извънредната конференция реши:

1. Отхвърля текстовете в служебно разпространения в БА законопроект за отбраната и Въоръжените сили на Република България, касаещи синдикатите, тяхната дейност и трудовия статут на военните служители и работници.

2. Приема изразеното вече становище на ИК на Федерацията от 20 март т.г. по повод на законопроекта и нарочната декларация, свързана с него.


ІІ. СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО И ПРЕГОВОРИ НА ФЕДЕРАЦИЯТА С МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

Конференцията изразява категорично несъгласие с опитите на ръководството на МО да сведе социалното партньорство до консултации, с нищо неангажиращи партньорите. Това по същество представлява едностранен отказ на МО от сериозно социално партниране. Нашата работна сила е наета от цялото българско общество, а МО е само колективен работодател, като част от изпълнителната власт на държавата. Независимите синдикати и техните членове имат правото и задължението да смятат себе си за социален и граждански коректив за гарантиране на боеготовна БА.

Извънредната конференция задължава в хода на по-нататъшните взаимоотношения с МО представителите на Федерацията до отстояват следните позиции:

3. Да не се приема комисията за съгласуване на интересите и контрол по изпълнение на Генералното споразумение само като консултативен орган за социално партниране.

4. Равнопоставеност, автономност и независимост на страните в социалното партниране.

5. Легитимност на представителите на страните.

6. Съгласуването на интересите да се извършва публично и открито, в реално кратки срокове и с отчитане на инфлацията.

7. Безусловна задължителност на подписаните договорености. В случай, че те не се спазват, да се търси намесата на съдебната власт.

8. По предложение на една от страните да се изграждат комисии за съгласуване на интересите там, където това е необходимо, включително по браншови и регионални проблеми.

9. Да се взаимодейства с Федерация "Отбрана" към КТ "Подкрепа" само по синдикални проблеми, ако това е от полза на независимите синдикати в армията.

10. Да се води интелигентно и енергично синдикалната конкуренция с Федерация "Отбрана" с всякакви необходими и незабранени от закона средства.

11. Счита призивите и действията на отделни партии и политически дейци за провеждане на пълна конверсия и забрана на законната търговия с наложили се на международния пазар оръжейни производства при сегашното тежко икономическо състояние на страната, за популистки, антисоциални и антисиндикални по своята същност и ще направи всичко възможно за защитаване интересите на своите членове.


III. РАБОТНА ЗАПЛАТА, ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ, СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

За независимите синдикати работната заплата, жизненото равнище заедно с трудовата заетост са невралгичната област на социалните проблеми, особено при сегашното състояние на икономиката на страната.

Като има предвид тежката социална и икономическа действителност, конференцията реши:

12. Ръководните органи на Федерацията да правят необходимото и възможното за недопускане на снижаване на жизненото равнище, покупателната способност и цената на работната сила на военните служители и работници под равнището на съответните категории специалисти и работници в страната.

13. Одобрява и подкрепя намеренията на КНСБ в областта на социалното и жизненото равнище на наемната работна сила, приети на извънредния конгрес и в съвместния меморандум с КТ "Подкрепа”.

14. Одобрява по принцип методологията на договаряне на работната заплата, обявена със заповед N 185/1991 год. на министъра на отбраната и началника на Генаралния щаб, но смята, че тя трябва да се усъвършенства и доразвие по-нататък, като се има предвид следното:

- договарянето да обхваща всички условия на труд и заплащане;
- отстраняване на допуснатите слабости;
- по-силно изразена защита на интересите на синдикалните членове, включително чрез използване на различни форми на трудово и социално осигуряване и застраховки;
- осигуряване възможността общините да предоставят допълнителни средства за работната заплата там, където трудът на военните служители и работници е от пряка полза за техните жители (например в сферата на здравеопазването).

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ПОВОД НА ОЦЕНКАТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО И ПЕЧАТА. Документът е внесен в президентството.


1. Гражданското движение споделя откровената оценка на г-н президента Желю Желев за системния характер на посегателствата срещу свободата на словото и печата, изразена в декларацията му от 5 май 1992 г.

Движението споделя и неговото разбиране и изразената политическа воля, че тази акция срещу демокрацията, политическия плурализъм и правата на човека трябва да бъде прекратена.

2. По ирония на съдбата г-н Мико Петров, водещият на политическото предаване "Неделя 150", точно на 3 май, Международния ден на професионалната независимост на журналиста от системата на властта, трябваше да изстрада в ефир правото си на свободен журналист, накърнено по един недостоен начин с типичен балкански манталитет от "най-европейския ни министър".

3. Случаите на "самоуправство" на властимащите над журналистическата свобода на работа напоследък са толкова много и всичките до един обидни. Но този беше най-отблъскващ, като се разигра на живо пред слушателите на програма "Хоризонт". А колко са случаите насаме, на "четири очи" или в тесен кръг и какъв е езикът на властта в тези случаи!

4. Движението се солидаризира с проекта (исканията) на синдикатите в Българско радио за начина на извършване на реформата в Българското национално радио и заявява своята гражданска подкрепа.

5. Добре е, когато властите се ограничават взаимно, както е в случая с декларацията на г-н президента, и поправят грешките (амбициите) си. Но това, което на българските журналисти, както и на българските граждани липсва, е закон, който да гарантира правата, свободата и отговорността за собственото поведение на всички участници в комуникацията - граждани, журналисти, масмедии, власт. За да бъдат отношенията ясни, разбираеми и прозрачни.

София, 7 май 1992 г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:
Славка Славова
Генадий Велчев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ЗАПИТВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ПОВОД НА ИЗЛЪЧЕНОТО НА 15 МАЙ 1992 Г. ПОЛИТИЧЕСКО ШОУ. Документът е адресиран до Генералния директор на Българската национална телевизия, до парламентарната комисия за телевизия и радио и до средствата за масова информация.


ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР,

Пряко излъченото от Първа програма на Българската национална телевизия на 15 май 1992 г. политическо шоу, организирано от Демократическата партия на господин Савов, ни кара да зададем следните въпроси:

1. Спазвате ли националния политически статут на Българската национална телевизия?

2. Мотивът на организатора - Демократическата партия на господин Савов, е разбираем, тя се готви за избори и се бори да си подобри политическия имидж. За направената на Демократическата партия политическа реклама на артистите плаща организаторът. Те има за какво да пеят...

Прякото излъчване на тази политическа реклама очевидно се заплаща не с Ваши пари, а с парите на българските данъкоплатци. Ние питаме: "колко" Ви платиха, за да излъчвате концерта с нашите пари?

София, 16 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "СТАЧКАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НЕ БЕШЕ ДИРИЖИРАНА, А БЕ В ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯ" НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТРАСЛОВИ СТАЧЕН КОМИТЕТ ПРИ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО.


Вече втори ден във Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) продължават да постъпват протестни телеграми, декларации, петиции и др. на колективи от земеделието, които са стачкували на 14 май т.г. в подкрепа на решението на Националния отраслови стачен комитет при ФНСЗ по обявената едночасова ефективна предупредителна национална стачка. Данните, с които разполага стачният комитет, сочат, че са участвали над 120 хиляди синдикални членове в земеделието от над 560 колектива. От Варненско са участвали над 60 колектива с около 15 хиляди участници; от Старозагорско - над 70 колектива с около 10 хиляди участници. По-добра е картината в Ямболско, Пловдивско, Плевенско, София-окръг, Великотърновско, Сливенско, Пазарджишко.

В своите искания селяните протестират:

На първо място срещу недемократичните процеси, които протичат сега в земеделието с назначаването на ликвидационните съвети. При над 9 хиляди безработни селскостопански специалисти в ликвидационните съвети се назначават хора без образование, пенсионери, корумпирани личности и т.н. Настоява се за създаване на процедура за назначаване на ликвидационните съвети, като се взема предвид мнението на собствениците на земя.

На второ място селяните протестират, че никой не се грижи сега за това кой ще произвежда хляба за народа. Вместо да ръководят производството, ликвидационните съвети започват своята работа с незаконни съкращения на специалисти и работници. Такива случаи има в много райони на страната, но особено показателни са в Щръклево и Иваново (Русенско), където на мястото на съкратените веднага са назначени нови лица. Затова селяните протестират срещу факта, че се погазват синдикалните права на работещите в организациите, подлежащи на ликвидация. Настояват за преговори със синдикатите за всяко работно място и за договаряне на работната заплата.

И не на последно място селяните стачкуват за създаването на икономически условия за развитие на земеделието в условията на провеждащата се аграрна реформа и за възстановяване собствеността на земята.

Националният отраслови стачен комитет при Федерацията на независимите синдикати от земеделието изразява увереност и настоява още веднъж пред Народното събрание, президента и правителството да се имат предвид исканията, връчени им с петицията на 14 май т.г. по повод проведената стачка в земеделието.

София, 15 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ВИСШИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗЕН СЪВЕТ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ ДО МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЗА УСЛОЖНЕНАТА ПРОЦЕДУРА ПРИ ПОСТЪПВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ В МИНИСТЕРСТВОТО.


На 23 април 1992 г. в приемната на МВР Земеделският младежки съюз (ЗМС) - Н.Петков предостави своето писмо до г-н министъра, в което настоява за разтурянето на вътрешни войски (публикувано в бр.79 на в. "Народно земеделско знаме”). Писмото беше занесено на ръка, поради което не беше в плик. Старшината от приемната, след като го прочете, обясни, че не може да даде входящ номер, тъй като писмото не било в плик. Отново представихме писмото, този път в плик, с изходящ номер от канцеларията на Български земеделски народен съюз (БЗНС) - Н.Петков. (ЗМС-Никола Петков е младежка организация. Разполага с една стая на пл. "Славейков” и няма хора на щат.) Старшината погледна писмото, погледна мен, показа ми друго с по-голям размер и извика началника си:

- Шефе, това е писмото, за което ти казах вчера.

Шефът им разпечата писмото, прочете го (за какво ли трябваше да бъде поставяно в плик) и отново обясни, че входящ номер нямало да ни трябва. На телефон 82-22-58 трябвало да търсим информация за хода на това писмо.

Днес сме 6 май. Този телефон дава свободно... Отговор от МВР на нашата петиция няма!

Г-н министър, беше ли Ви предадена нашата петиция? Ако е, молим, отговорете ни. Ако ли пък ”случайно" се е загубила, ще ви изпратим копие. Позволяваме си да Ви изкажем съображенията си за тромавата процедура при постъпване на информация в повереното Ви ведомство. Защо трябва да се четат писмата, адресирани лично до Вас?

Накрая искаме да изразим увереността си, че ще продължите с последователност и непреклонност промените в структурата на МВР и порядките там.

Във връзка с това очаквайте публикуването на материал във в. "Народно земеделско знаме" за корупция в поделение от вътрешни войски.

София, 14 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНО ДОБРОТО ИМЕ НА ДИМИТЪР ГИЧЕВ" ОТ СЕКРЕТАРЯ НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" ЦАНКО СТАНОЕВ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


На 6 септември 1960 г. сред софийската общественост тихо, с известна боязън и понятен за тогава скептицизъм, пропълзя вестта: Димитър Гичев - пуснат от затвора. Продал се, дал декларация, че признава Отечествения фронт, с цената на което е получил свободата!...

След няколко дни отидох в дома му и го видях. На кушетката лежеше неузнаваем човек, който едва събираше сили да каже някоя и друга дума. Между другото чух: "Дадохме, даваме и ще даваме жертви, но комунизмът ще си отиде като система и идеология безвъзвратно, защото Бог е над нас, правдата и народа са с нас, а още повече - оформилият се "Европейски пазар" ще го смеле"...

Възхитен от величието на духа му, мълчаливо го напуснах. Мълвата - "продал се", ме озадачи и из пътя рой мисли нахлуха в паметта ми - Васил Левски Дякона бе казал: "Ученият с ума, простият с труда, момата с иглата - да се борим за свободата ни". "Не бунтовните чети, а организираният цял народ ще донесе това, за което се борим." Семинаристът Димитър Гичев - ето го Дякона-апостол на земеделското движение в България.

Бях в постоянна връзка с Асен Стамболийски, от когото често чувах: "Бай Димитър се е продал, признал е Отечествения фронт, подписал е декларация, станал е активен борец." Слушах го с огорчение, което ме накара да се изясним и да разсеем тази версия.

По-късно, в подходящо време, отидох при Димитър Гичев и му казах: "Спекулира се с Вашето освобождение" и му изложих съображенията на Асен.

"Режимът - каза той, - установен от Хрушчов в СССР, следователно и тук, беше димна завеса. Бях поставен четири години в "единочка", което ме накара да дам една-единствена телеграма до Тодор Живков: "Следва ли да умра в затвора?"

Пуснаха ме. Признават ми годините за активен борец, както следва: от 1923 година до 21 юни 1931 година. Изключват годините до 19 май 1934 година. Признават активната ми политическа дейност срещу фашизма до 9 септември 1944 година. Определиха ми 120 лева - първа категория активен борец, като член на Постоянното присъствие, която пенсия още не съм получил"...

През пролетта на 1964 година се бе приготвил да отиде на почивка, където щеше да напише мемоарите си. Георги Трайков и Петър Танчев му изпратиха лекар, който с поставения катетър му причини остра инфекция, а след три дни тя причини смъртта му. Лекарят е известен, но?!

Почина на 26 април 1964 г. Поръката му беше: "Закарайте ме не с моторна кола, защото аз съм представител на селото. Заветът му бе изпълнен - закараха го до гроба с катафалка. Погребението беше обявено за 16 часа на 28 април 1964 г., но по нареждане на Георги Трайков и сие бе погребан в 14 часа. Знае се защо?!

В черквата на Централни гробища дойдоха много негови почитатели... Епископ Партени при гробна тишина произнесе прочувствено слово: "Разделяме се с един голям демократ, политик и дипломат, който съчетаваше религията с политиката, голяма е загубата на България!"...

Траурното шествие с девет други свещеници потегли към лобното място. Непосредствено след отминаване на черквата шествието беше спряно от две ченгета: "Дотук." Водещият свещеник остро протестира. Люба - съпругата на Гичев, гласно реагира... Петър Танчев се приближи до Вергил Димов и каза: "Димов, кажи на Люба, че той не е от приобщените и ще платят всички разноски по погребението!"... Шествието продължи до гроба. Говориха Вергил Димов и Боян Георгиев под маската на "приобщили се".

Това чух, това видях.

Да не се скверни името на светеца на БЗНС Димитър Гичев! Той не е признал до гроба си Отечествения фронт, не е декларатор!

София, 13 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ИСКАНИЯТА НА СТУДЕНТИ ОТ ОБЩНОСТТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ДЪРЖАВИ, УЧЕЩИ В БЪЛГАРИЯ.


Студентите от Националната студентска конфедерация напълно поддържат справедливото искане на своите колеги от Общността на независимите държави - студенти в България. Една държава или общност от държави, ако иска да бъде уважавана, не може да захвърля своите студенти в чужбина на произвола на съдбата. Това би означавало, че тя не зачита и не охранява правата на собствените си граждани - основно нейно задължение като институция.

Апелираме към българското правителство - в частност към Министерството на образованието и науката и към Министерството на външните работи (МОН и МВнР), да предприемат дипломатически стъпки за справедливо решаване на проблема.

Обръщаме внимание на МОН, че част от лишените от издръжка студенти са бесарабски българи, за които нашата страна би могла да осигури стипендии и да поеме грижата за тях до завършване на образованието им.

София, 11 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУЩЕСТВОТО НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до Изпълнителния съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа", до вестниците "Демокрация" и "Подкрепа" и до други средства за масово осведомяване.


Като синдикална организация на професионален принцип Федерация "Информатика и електроника” към КТ "Подкрепа” защитава интересите на част от научно-техническата интелигенция. Досегашната практика на членуване във Федерацията на Научно-техническите дружества показа, че зад паравана на професионални сдружения са скрити интересите на номенклатурни кадри. Рязко контрастират нищожният брой членове и огромното имущество на Федерацията на научно-техническите дружества (ФНТД). Домовете на Науката и техниката в цялата страна (32 на брой) са превърнати в бизнесцентрове. Показателно е участието на ФНТД в аферите с фирма ”СОФИС” и с резиденцията в Бистрица, свързани с трансформация на имущество. Преобразуването на ФНТД на фирмен принцип изтласка на заден план професионалните интереси на все още членуващите в нея.

Тоталитарен начин на мислене и действие показва сегашното ръководство на ФНТД. Вместо съпосочност във вижданията и становищата по професионални проблеми федерацията се натъква на саботаж от страна на ръководството на ФНТД. Особено фрапантна е войната, която води директорът на ИЦТТ "ИНФОРМА” (собственост на ФНТД) Богдан Угърчински - протеже на Огнян Дойнов, със секцията на КТ "Подкрепа" (противостояща на задкулисните игри на директора, свързани с неправомерни имуществени трансформации, включително и с фирма на Максуел). Като взе предвид мнението на големия брой членуващи инженери и информатици в нея) синдикалната федерация "Информатика и електроника" счита, че ФНТД е тоталитарно образувание, нямащо нищо общо със защитата на професионалните интереси на работещите в областта на науката и техниката. Необходима е коренна промяна в структурата и ръководство на Научно-техническите дружества в България. Ние АПЕЛИРАМЕ към всички научно-технически работници и специалисти да изразят своето становище по въпроса и да подкрепят с писма и резолюции настоящата декларация.

София, 17 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ДО ПЪРВА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - СОФИЯ, ПО ПОВОД НА НЕДОСТОВЕРНИ ДАННИ, ИЗЛОЖЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ "ИНФОРМАТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА". Документът е адресиран и до Народното събрание, до Изпълнителния съвет на Конфедерацията на труда "Подкрепа", до вестниците "Демокрация" и "Подкрепа" и до други средства и масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАЙОНЕН ПРОКУРОР,

Синдикална федерация "Информатика и електроника" към Конфедерацията на труда "Подкрепа", София, ул. "Ангел Кънчев" N 2, тел.: 87-02-12; 85-61-286, с изходящ N 238/17 март 1992 г. е изпратила до Народното събрание, Изпълнителния съвет на КТ "Подкрепа", Българската телеграфна агенция, вестник "Демокрация" и вестник "Подкрепа" ДЕКЛАРАЦИЯ, в която са изложени недостоверни и подронващи престижа на организацията ни данни. Федерацията на научно-техническите дружества не е участвала и не участва в афери, дори няма контакти с фирма "СОФИС".

Моля, за Вашите незабавни разпореждания за преустановяване на неправомерните действия и за търсене на отговорност от виновните лица.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: инж. Д.Дамянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "БЪЛГАРСКИ МОРСКИ СЪЮЗ"


ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ХАРАКТЕР

Чл. 1. Българският морски съюз, наричан в настоящия Устав "сдружение", е масова, доброволна, родолюбива, културно-просветна, непартийна и надведомствена обществена организация; открита за членуване на всички български граждани.

Чл. 2. Сдружението е юридическо лице.

ПРИЕМСТВЕНОСТ

Чл. 3. Сдружението е пълноправен приемник и продължител на прогресивните идеи, цели, задачи и традиции на Българския народен морски сговор (1920-1945) и на Народния морски съюз (1945-1947).

ПРИНЦИПИ

Чл. 4. При осъществяване на дейността си сдружението се ръководи от принципите на доброволността, равенството в правата и задълженията на членовете, личното им участие в делата на сдружението, спазване нормите на действащото законодателство, обществения ред и морал.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 5. Наименованието на сдружението е "Български морски съюз", което в отношения с чуждестранни физически и юридически лица се изписва като "BULGARIAN MARITIME UNION".

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 6. Седалище на сдружението е град Варна.

ЦЕЛИ

Чл. 7. Основна цел на сдружението е съхраняването и развитието на националната ни морска култура и на морските традиции на българите.

Чл. 8. Други цели на сдружението са:

1. Възпитаване на народа в морски дух.
2. Формиране на национално морско обществено мнение по въпросите на морското ни развитие.
3. Осигуряване на обществен контрол върху морската политика на страната.
4. Съдействие за овладяване на стопанските ресурси на Черно море, река Дунав и вътрешните ни водоеми.
5. Осигуряване на обществен контрол върху състоянието на морската и речната екология в страната.
6. Съдействие за развитието на морската наука.
7. Култивиране на любов към морето чрез морските и водни спортове, морските пътешествия и водния туризъм, морелечението и морското курортно дело.
8. Обединяване на усилията със сродни организации, учреждения, ведомства, клубове, дружества и др., свързани с морето, морските професии и морското развитие.
9. Опазване на морската ни историческа памет и популяризиране на морските ни паметници.

УЧАСТИЕ В СЪЮЗИ И ДРУЖЕСТВА

Чл. 9. Сдружението може да участва в създаването на дружества с идеална цел и на съюзи със сродна дейност, както и в други дружества и организации с търговски цели, когато това е полезно за осъществяване и постигане на неговите цели.


ГЛАВА ІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл. 10. Имуществото на сдружението се състои от правата на собственост и други вещни права върху имоти и от други права и задължения.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 11.(1) Сдружението набира средства за дейността си от:
- членски внос;
- встъпителни вноски от членовете си;
- помощи, субсидии, дарения, завещания;
- приходи от организирани благотворителни концерти, сказки, състезания, конкурси и други подобни;
- наеми и арендни вноски от собствени имоти.
(2) Членският внос се плаща диференцирано според социалния статус на членовете, както следва:
Първа група - ученици, студенти, войници, матроси - по 1 лев месечно.
Втора група - пенсионери и други неработещи лица - по 2 лева месечно.
Трета група - всички останали - по 5 лева месечно.
(3) Встъпителната вноска се плаща еднократно при подаване на заявление за членство и е в размер, както следва:
Първа и втора група - по 5 лв.
Трета група - по 10 лева.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 12. Сдружението открива собствена левова и валутна сметка в българска банка, където се внасят всички събрани суми. В касите на централното ръководство и на местните клонове могат да се държат в наличност суми според действащите в страната финансови разпоредби.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

Чл. 13.(1) От приходите на всеки клон (от членски внос, наеми, арендни вноски от собствени имоти и др.) за нуждите на Управителния съвет във Варна се заделят 25 % от събраните суми. Останалата част се използва за нуждите на самия местен клон по решение на ръководството на клона.
(2) Не подлежат на разпределение по този ред онези помощи, субсидии, дарения и завещания, които са определени от дарителите целево за определен местен клон или за определена дейност по места.

Чл. 14. Сдружението отделя 25 % от получените средства за текущи разходи и оперативно управление.


ГЛАВА ІІІ. УСТРОЙСТВО И СЪСТАВ

ЧЛЕНСТВО

Чл. 15. Член на сдружението може да бъде всеки български гражданин, който приема неговия Устав и неговата Програма и е съгласен да работи за осъществяване на неговите цели, както и да заплаща определения членски внос.

Чл. 16. Членуването в сдружението е доброволно и става на основата на писмено заявление на кандидата, подадено в съответния местен клон. Учредителите на сдружението и на отделните негови местни клонове са по право негови членове.

ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 17.(1) Членовете на сдружението имат право:
1. Да участват в дейността на сдружението и на неговите органи.
2. Да избират и да бъдат избирани в неговите органи.
3. Да се ползват от провежданите от сдружението мероприятия.
4. Да сътрудничат в печатните издания на сдружението.
(2) Всеки член има право само на един глас.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 18. Членовете на сдружението са длъжни:
1. Да спазват този Устав и да изпълняват Програмата, приета на годишния конгрес на сдружението, както и решенията на местните клонове.
2. Да съдействат за изпълнение на целта и задачите на сдружението.
3. Да сътрудничат в работата на своя местен клон.
4. Да плащат редовно определения членски внос.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

Чл. 19. Прекратяване на членството в сдружението настъпва с:
1. Писмена молба на члена на сдружението.
2. Изключване по решение на общото събрание на местния клон.
3. Прекратяване дейността на сдружението или на местния клон.
4. Неплащане на членския внос.

/Пресслужба "Куриер"/


[реклама]


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


052. ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС)

Движението възниква формално на 4 януари 1990 г. във Варна на учредителна сбирка с участието на 33-ма съмишленици от различни райони на страната. Фактически то се заражда в разгара и като реакция на т.нар. "възродителен процес" сред недоволни граждани с турско етническо самосъзнание. Започва да придобива организационен облик през ноември-декември 1989 г. и към него се присъединяват значителен брой българи. На 26-27 март 1990 г. в София се провежда Национална учредителна конференция на ДПС. Официално движението е регистрирано по ЗПП на 26 април 1990 г. от Софийски градски съд.

В изборите за Велико народно събрание през юни 1990 г. ДПС спечели 23 депутатски места. В изборите за Народно събрание на 13 октомври 1991 г. със самостоятелна листа Движението за права и свободи спечели 24 депутатски места в парламента.

Движението определя като основа за целите на своята дейност налагането на три принципа в живота на обществото: законност, демокрация и икономически прогрес. В този смисъл то разглежда своето съществуване като социална потребност от широко обществено-политическо движение за защита на специфични права и свободи като име, език, етническо самосъзнание, религия, култура и равноправно участие в обществения и политическия живот.

Ръководни органи на ДПС са Централният съвет и Централното оперативно бюро. Председател на Централния съвет е Ахмед Доган; заместник-председател - Шерифе Мустафа; отговорен секретар - Осман Октай.

Печатен орган е вестник "Права и свободи".

Адрес за контакти:
София, бул. "Цариградско шосе" N 47 А, алея 1, ет.1, тел.: 46-72-12; 88-18-23.

/Пресслужба "Куриер"/


10:40:38    
19.05.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!