19 май 1993

София, 19 май 1992 година
        Брой 96 /883/

Главен редактор: Стефан Господинов


София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на;
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТ ПРЕД СГРАДАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 13 МАЙ 1993 Г.


Националният координационен съвет /НКС/ на Съюза на демократичните сили /СДС/ се присъединява изцяло към декларацията на Парламентарната група на СДС и остро осъжда акта на полицейско насилие, упражнено върху граждани и народни представители, сред които и председателят на Парламентарната група на СДС, бившият председател на Народното събрание г-н Стефан Савов, на територията на българския парламент.

Зловещо се повтарят събития от 1946-1948 г., когато физическата разправа с народни представители от опозицията се извършваше в сградата на Народното събрание.

Насилието на 13 май 1993 г. беше предизвикано от изявлението на министър-председателя г-н Любен Беров, направено предишната вечер по Българската национална телевизия.

Националният координационен съвет на СДС прецени, че насилието над демокрацията и принципите на парламентаризма е основен елемент от стратегията на новия ОФ-кабинет - чрез репресии, лъжи и всяване на страх да върне страната в мрака на следвоенните години. Тогава хората бяха лишавани от земята и собствеността им, бяха изпращани в лагери и затвори, бяха избивани без съд и присъда.

Както тогава, така и сега послушни медии покриват с информационна мъгла опасната дейност на правителството.

НКС на СДС призовава всички честни българи с единни действия да застанат срещу опасността, която вече се крепи не само върху лъжата, но и върху насилието.

Координационният съвет на СДС подкрепя искането на Парламентарната група за незабавна оставка на правителството.

Президентът натрапи на България този кабинет на БСП и ДПС. Националният координационен съвет на СДС изразява недоумение от гузното му мълчание по повод на тревожното посегателство върху демокрацията и правата на човека.

Изходът е един - предсрочни парламентарни избори.

София, 18 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ” ПО ПОВОД НА ИНЦИДЕНТА ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 13 МАЙ 1993 Г.


По повод разискваните в пресата различни оценки на станалото на 13 май 1993 г. около парламента Изпълнителният съвет на Политически клуб /ПК/ "Екогласност" заявява следното:

1. Част от ИС бе непосредствен свидетел на станалото и категорично твърдим, че основна вина имат активистите на Съюза на демократичните сили /СДС/, които по уговорка и съзнателно разрушиха перилата пред парламента и нахълтаха в охраняваната площ. От общо 13 400 участници във всички акции, този ден имаше немалко пияни и неадекватни личности. Докараните с народни пари и държавни автобуси провинциалисти трябваше да демонстрират "народно недоволство". Получи се обаче непохватна провокация.

2. Действията на полицията бяха бързи, точни и професионални и ние обръщаме внимание на всички столичани да имат предвид това.

3. Опитите да се раздуха някакъв "случай Савов" е всъщност стремеж на СДС да избяга от отговорността за действията на своите некомпетентни лидери и недисциплинирани симпатизанти. Той пряко съответства на напъните за катурване на институциите чрез инциденти и парализа на парламента.

4. Ситуацията налага парламентарните групи на Движението за права и свободи и Нов съюз за демокрация да заемат ясна и категорична линия за изолиране на СДС и за стимулиране законодателната дейност.

София, 18 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПРИЕТИЯ ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВАРИАНТ НА ПРИВАТИЗЦИЯ.


Координационеният съвет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, като взе предвид:

- приетата от правителството "Принципна рамка на вариант за приватизация чрез поименни приватизационни полици с отложено плащане" и нуждата от последваща работа по нейното нормално регламентиране;

- забавянето на процеса на приватизация в страната, отварящ поле за скрита приватизация и упадък на държавните предприятия;

- ограничения интерес на синдикалните членове към участие в сега прилаганите методи на приватизация;

- последователно изразяваната принципна позиция на КНСБ, настояваща за въвеждането на социално ориентирани приватизационни техники, изразява следното

СТАНОВИЩЕ:

Принципно подкрепя приетия от Министерския съвет вариант на приватизация, който да се въведе наред с утвърдените в закона.

Настоява за участие на представители на конфедерацията в органите, натоварени с бъдещото доразвитие на концепцията. Изисква също така нейното оконателно приемане да се съгласува в органите за тристранно сътрудничество.

Натоварва своите представители в горните органи да работят за приемането на предложенията за промяна в принципната рамка, изразени на заседанието на Координационния съвет.

КС препоръчва на федерациите да проведат консултации със своите структури за подготовка на конкретни предложения.

София, 14 май 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ "КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ" ПРИЕТА НА ВТОРОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ /15 МАЙ 1993 Г., СОФИЯ/.


ОБЩЕСТВОТО, КЪМ КОЕТО СЕ СТРЕМИМ

С отстраняването на Комунистическата партия от държавното управление чрез свободни и демократични избори България направи първата решителна крачка към скъсването с комунистическото минало.

Сега пред страната предстои много по-важната и по-трудната - изграждането на новото демократично общество, общество от автономни, правно гарантирани, равни пред закона граждани с равни възможности за реализация, в което всеки ще заеме своето място съобразно своята професионална квалификация, инициатива и труд. В завършването на този процес за нас се заключава и "смяната на системата". В този смисъл изразът "незабавна смяна на системата" може да се разглежда единствено като пропаганден похват. Това е продължителен процес на преструктуриране на обществото, на разместване на социални пластове и създаване на нова ценностна система.

Това ще бъде процес и на формиране на нов национален елит, който да заеме водещо място в обществото.

Хората на свободната инициатива и хората на висококвалифицирания труд - бизнесмени, стопански ръководители, лекари, учители, технократи, дейците на културата и изкуството, хората, които със своите идеи и инициативи движат общественото развитие, за нас съставляват този национален елит, който може да изведе страната от кризата, да й намери достойно място в Обединена Европа. Конституционният форум си поставя за цел да защитава интересите именно на този национален елит и да работи за утвърждаването му като водеща обществена сила.

Убедени сме, че само качествено нова държавна политика, която да стимулира хората на идеите и на стопанския риск, може да оживи икономиката на страната и да създаде условия и на последните да поемат своите задължения към обществото. Качествено нова държавна политика е необходима и по отношение на висококвалифицираните специалисти, които по същество представляват интелектуалния потенциал на нацията. За нас е въпрос от национално значение създаването на икономически предпоставки за прекратяването на обезкръвяващата нацията ни и изсмукваща интелектуалния й потенциал икономическа емиграция на млади, образовани и талантливи хора, не намерили поле за реализация в родината ни.

Ние разглеждаме нашето участие в изборите за централни и местни органи на управление като един от начините да осъществяваме на практика нашите схващания за обществото. Конституционният форум ще се стреми да утвърждава нов стил на политическо поведение. Този стил се основава на пълна публичност в политиката и в обществените контакти, при зачитането на свободната воля и убеждението на гражданите в плуралистичното общество, на прагматизма, здравия разум, професионализма и човешката нравственост.

Ние сме за нов облик на българското политическо пространство, в което политическите сили ще разглеждат себе си като конкуренти и партньори, еднакво отговорни и ангажирани пред гражданите и държавата като цяло.

Демократичният процес е немислим без толерантност в политическия живот, която ще изведе на преден план и ново поколение политически водачи, необременени от стериотипите на болшевизма и балканските нрави в политиката.


РОЛЯТА НА ДЪРЖАВАТА В НОВОТО ОБЩЕСТВО

Конституционният форум разглежда демократичната държава като конкретна материализация на националната идея, която създава гаранции за напредък на обществото и определя границите на свободата и отговорността на гражданите. Ние ще съдействаме за създаването на модерна либерална държава, която да се основава върху следните принципи:

Първо. Разумно ограничена, диференцирана и ефективна регулираща роля на държавата в националната икономика. Време е решително да скъсаме с печалната традиция държавата да бъде по-богата от обществото и по този начин да се превръща в първостепенен източник на забогатяване, в свръхбюрократизирана система, в терен за безогледна политическа конкуренция заради облагите на властта.

Държавата не може да има по-големи икономически права от тези, на който и да е български гражданин. От държавата очакваме да създава и гарантира условията за замогване на отделния индивид и на обществото като цяло.

Чрез механизмите на данъчната политика държавата осъществява ефективно и небюрократично преразпределение на тази част от националния доход, която е минимално необходима за посрещане на общите нужди и общонационалните цели, които не могат да се реализират чрез автономната инициатива на гражданите и сдруженията. Държавните разходи са безусловно необходими в следните направления:
- национална сигурност и национална отбрана. Равновесието в тази сфера се осъществява на принципа на разумната достатъчност;
- опазване и развитие на културата и образованието;
- здравеопазване и социално осигуряване;
- екология.

Второ. Основана на закона, силна, ефективна и респектираща намеса на държавата за опазване на обществения ред, на живота, имота, честта и свободата на гражданите. Строгото и справедливо законодателство за ограничаване на хаоса, спекулата, кражбите, на организирана криминална престъпност, на тероризма и на посегателството върху личната сигурност и достойнството на гражданите е първостепенна грижа на държавата.

Трето. Светски неутрален, неидеологически характер на държавата и на институциите, създадени и поддържани от нея.

Четвърто. Държавата гарантира естествените права и свободи на гражданите, независимо от тяхната етническа, религиозна или расова принадлежност, без разлика на пол, място в обществото, имуществено положение или обществен престиж. Нарушенията на гражданското право, мотивирани от различията по горните признаци, се третират като престъпление и се наказват от закона.

Пето. Културната политика на държавата следва да осигури:
- данъчно стимулиране за всички, които спонсорират прояви в областта на културата и изкуството;
- развитие на българската култура, като се търси разумната мяра между националните ни достижения и съвременните европейски културни еталони - за да присъстваме в Европа като българи;
- интеграция на българската културна общност чрез система от национални културни институции;
- обществено разбирателство по проблемите на културната политика, като културата и образованието се изключат от сферата на политическите отношения и се пазят като общонационална ценност;
- опазването на материалната база на културата и националните културни ценности;
- възстановяване на богатството и достойнството на Българската православна църква като реален фактор за приобщаването на всички българи, живеещи извън територията на страната.

Гарант на демокрацията в една страна наред с демократичната общественост са демократичните държавни институции.

Принципите на либералната българска държавност могат да се реализират само ако добият статута на основополагащи конституционни норми. Тяхната ефективност е в пряка зависимост от институционалното разделение на властите в държавата: законодателна, изпълнителна и съдебна.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ПОДКРЕПА НА ЗАКОНА ЗА ДЕКОМУНИЗАЦИЯ НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО. Документът е адресиран до средства за масова информация.


Младежкият съюз на демократичните сили категорично протестира срещу декларациите на Българския студентски съюз и други посткомсомолски организации, насочени против процеса на декомунизация на българската наука и образование. Недопустимо е организации, недвусмислено доказали прокомунистическия си характер, да говорят от името на цялата студентска общност, която неведнъж е заявявала своята съпричастност към демократичните процеси в обществото ни.

Младежкият съюз на демократичните сили декларира категоричната си подкрепа на Закона за декомунизация на науката и образованието.

София, 12 май 1993 г.

БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ:
Жаклин Ненова

МЛАДЕЖКА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ФЕДЕРАЦИЯ:
Мартин Иванов

МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ:
Михаил Груев

СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ:
Пенчо Клатев

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "МЛАДА СВОБОДА":
Кирил Търпов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ" ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 14 АПРИЛ 1993 Г. В КОТЕЛ.


Конфедеративният съвет на Българска офицерска легия "Раковски" одобрява прокламацията на ръководството от 5 март 1993 г. относно оскверняването на военни ритуали по време на национални празници.

Досега правителството, министърът на отбраната г-н Александров и министърът на вътрешните работи г-н Михайлов допринасят за успокояване на обстановката във въоръжените сили. Те възстановиха диалога със синдикатите и с легия "Раковски", отмениха някои абсурдни и унижаващи офицерството заповеди на предишния кабинет, проявиха нормотворческа инициатива, за първи път след 1989 г. заложиха механизми за материално-техническо осигуряване на Българската армия /БА/, за модернизация, за превъоръжаване и предислокация на частите.

Изразяваме безпокойство от забавянето на проекта за Закон за отбраната и въоръжените сили в Министерския съвет. Евентуалното проваляне на приемането на закона би довело армията до колапс, би нанесло непоправими поражения на въоръжените сили.

Приканваме членовете и симпатизантите на легията да организират по места срещи с народните представители, за да ги запознаят със становището на организацията.

Подкрепяме справедливите искания на колегите от Националния полицейски синдикат, отразени в декларация от 19 март 1993 г. Въпреки положените усилия от правителството смятаме, че все още трудът на офицерите и сержантите не е оценен справедливо. Все още е значителна разликата в заплащането между ръководния и изпълнителския състав в МВР, което поражда социално напрежение и води до изтичане на кадри.

Настояваме пред Министерството на отбраната /МО/ да бъдат определени структурните параметри на военната реформа, които неизбежно ще породят социални проблеми сред военнослужещите. Тези проблеми трябва да бъдат предвидени и решавани отдалеч със съвместни усилия.

Котел, 14 април 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДО МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СВЕТОВЕН ЦЕНТЪР ЗА БЪЛГАРОЗНАНИЕ.


УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР НА МОНК,

Съюзът на българските общности /СБО/ предлага да бъде създаден Световен център за българознание в пространството между улиците "Московска” и "Ген.Гурко" в София.

С организирането и създаването на окончателен проект, който би следвало след ваше и на Министерския съвет одобрение да получи такова от обществеността и от Народното събрание, както и с изграждането му молим да бъде натоварен Съюзът на българските общности /СБО/. Като автор на идеята имаме такова естествено право.

Световният център за българознание би следвало в очертаните параметри да включва: Двете градини около двореца и Народния театър - населени с паметници и с бюстове на личности от българската история, самия дворец - превърнат в Музей на династиите от Третата Българска държава, бившия мавзолей - чиято надземна част ще бъде "погълната” от голяма каменна книга с изписани на нея с мозайка велики дати от миналото ни и имена на български народи и общности по род и отечество, а встрани от книгата ще бъдат поставени плочите с имената на български воини, загинали във войните, вкл. и във Втората световна. Сега рушащата се градска библиотека срещу Централна поща - след основен ремонт, което изисква да наложите мораториум върху решението на проф. Янчулев за продажба на търг - ще бъде превърната в специализирана библиотека за интердисциплинарно българознание.

Разбира се, това е най-общото изложение на проекта ни, в който са допустими промени на паметниците и в околоцентровото пространство като превръщане Паметника на Съветската армия в Омуртагова колона с известния надпис, преместване на Паметника на Цар Освободител пред Руската църква и поставяне върху мястото му Паметник на хан Кубрат и неговите синове пред снопа пръчки и пр.

Основното в замисъла и предложението ни е да се намери разумен коректив на досегашната културна политика на България - от Освобождението ни от турско робство до наши дни - и народът най-сетне да види собственото си достойнство.

Освен това считаме, че нашата идея и реализацията й ще обърнат погледа на обществото към трайните ценности и до голяма степен ще тушират убийствената конфронтация, на която сме свидетели.

Моля ви да ни уведомите за решението си по настоящото предложение, за да предоставим проектодоговор по изпълнението му в срок от 3 години - ако го оценявате.

София, 11 май 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гео Донев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ТЕЛЕГРАМА ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ЧЕТИРИДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПО ПОВОД НА ПОЛИТИКАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ.БЕРОВ


Четиридесетият конгрес на Социалдемократическата партия, проведен на 15-16 май 1993 г. в София, категорично осъжда реставрационната политика на прокомунистическото правителство на Любен Беров и опитите му с репресивно-полицейски действия, използвани дори срещу депутати, да насажда страх в България.

София, 16 май 1993 г.

/Пресслужба Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ЧЕТИРИДЕСЕТИЯ КОНГРЕС /15 И 16 МАЙ 1993 Г., СОФИЯ/.


4. ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ.

4.1. В дадения преходен етап ние сме за пазарна икономика. Изграждането на необходимите мрежи за социална защита не бива в никакъв случай да се превърне в спирачка на икономическото развитие на страната.

4.2. В областта на започналата селскостопанска реформа СДП е за връщане на земите на техните собственици в реални граници. Ние сме за изграждане на система от преференции за работещите на село, съобразена със специфичните регионални и екологични условия. Що се отнася до образуването на кооперации, те трябва да бъдат резултат от свободен избор на пълноправните собственици и да играят обслужваща роля, запазвайки самостоятелността на всеки от членовете им.

4.3. СДП е за поощряване на развитието на местните производители и на зараждащия се местен капитал. Предимство следва да се дава на онези предприемчиви хора, които създават нови работни места. Ние сме против всички форми на субсидиране на губещи производства и предприятия. СДП е за дозирано държавно участие в стабилизирането на предприятия и отрасли само от общоприето национално значение.

4.4. Според нас е необходим действен контрол за пресичане на възможността за превръщане на приватизацията в разпродажба на националното ни богатство. СДП е за изработването на програма за развитието на промишлеността, обвързана с макроикономическата обстановка у нас и в света, с отчитане на ресурсите на страната, на техническия потенциал и на заетостта на работната ръка.

4.5. Като отчита географското положение на България и нейните природни дадености, СДП ще работи за превръщането на страната в международен търговски и банков център със силно развита туристическа индустрия и услуги, свързани с транзитния трафик на хора и товари. Подобен подход би осигурил заетост на мощности и нови работни места.

4.6. В областта на екологията СДП има особени интереси и подготвя собствена програма съвместно и в сътрудничество с екологични формации за социална насоченост в общата дейност.

4.7. СДП смята, че е наложително да се извърши коренна промяна в областта на образователната система у нас на всички равнища с оглед съчетаване на нашите традиции и съвременни постижения в тази област. СДП е за пълна равнопоставеност на държавните и на частните училища. Необходимо е да се повиши както качеството на преподаването, така и авторитетът на българския учител. Наложително е и изработването на нова концепция и нови държавни стандарти за организация на образователния процес в средното и във висшето образование.


5. СОЦИАЛНИ ПРИОРИТЕТИ

5.1. Възобновяване и развитие на пенсионните фондове и пълната им независимост от бюджета. СДП е за нормална законова база, която да осигури справедливо пенсионно законодателство. Налага се създаването на реална автономна вариантна осигурителна система с необходимите за това фондове.

5.2. В областта на здравеопазването е необходимо да се изгради модерна социална система с гарантирано набиране на средства за плащане на лекарските услуги, лекарства, консумативи и пр. СДП смята децата до 7 години напълно и до 14 год. до 50 процента, бременните, майки с деца до 7-годишна възраст, спешните медицински случаи, обслужването на социално слабите засега и за определен период в бъдеше да бъдат обект на финансиране от държавата. Инвалидите следва да бъдат разглеждани като пълноправни и напълно осигурени в социално отношение граждани.

5.3. СДП смята за необходимо разработването на програма за комплексна система за социална дейност с оглед по-пълно обхващане на програмите в областта на социалната политика. Като част от тази програма се има предвид пренасочването и преориентирането на работна ръка с оглед посрещане на неизбежните отрицателни последици от безработицата в този преходен етап.

/Пресслужба "Куриер"/


10:10:00
19.05.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!