19 юли 1993

София, 19 юли 1993 година
        Брой 138 /925/


София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ КЪМ ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И КЪМ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНО МИСЛЕЩИ ХОРА В СТРАНАТА, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 17-18 ЮЛИ 1993 Г. ВЪВ ВАРНА.


На 17 и 18 юли 1993 г. в град Варна се проведе първото заседание на националния партиен съвет на Радикалдемократическата партия /РДП/ след XXV юбилеен конгрес на партията. Обсъдени бяха организационни проблеми и политическата ситуация в страната. Националният партиен съвет сформира Комисия по етика, политически комисии към заместник-председателите на РДП и бе обсъдено създаването на експертни комисии на Центъра за либерални изследвания към РДП.

Като анализира политическата ситуация в страната, Националният партиен съвет изцяло застава зад решенията на XXV конгрес на РДП и отново потвърждава своята принципна подкрепа на решенията на Петата национална конференция на СДС.

Националният партиен съвет изразява тревогата си и категорично се противопоставя на все по-тясното обвързване между Българската социалистическа партия /БСП/ и правителството на Любен Беров. За нас това е възраждане на опасната и недемократична тенденция на срастване на една партия с изпълнителната власт, което ще има особено тежки политически, икономически и социални последици за България. Налице е и недемократична тенденция за вмешателство на президента, заемащ едностранчива политическа позиция в сфери извън неговите прерогативи.

Националният партиен съвет е за ясно разграничаване на всички демократични политически сили и граждани на България от рекомунизиращите действия на БСП.

Спирането на този пагубен за страната ни процес е възможно единствено чрез предсрочни парламентарни избори и широко единодействие на принципна антикомунистическа основа на всички демократични сили. Ние сме убедени, че СДС трябва да застане в основата на изграждането на широко некомунистическо демократично движение, способно да спечели изборите, да създаде стабилно парламентарно мнозинство, да гарантира сигурността на страната и да я изведе от икономическата и социалната криза.

Националният партиен съвет констатира с тревога продължаващите и през последните седмици негативни тенденции във взаимоотношенията между коалиционните партньори в СДС. Липсата на ясни информационно-пропагандни стратегия и тактика, неетичността в междуличностните и междупартийни отношения, опитите за пренебрегване на коалиционния принцип и за налагане на апаратен стил, тясната партизанщина са онези негативни явления, които не способстват за така желаното разширяване на влиянието на СДС.

Морален дълг на СДС е да се обърне към реалните проблеми на всички хора в страната и да съдейства за тяхното разрешаване, а не да обременява и обърква хората със собствените си проблеми.

Ние предлагаме да се оптимизира работата на НКС на СДС. Основна задача на СДС е разширяването на политическото пространство и влияние на съюза. Затова е необходимо изработване на конструктивна и позитивна изборна програма. Изработване на нова информационно-пропагандна стратегия. Активизиране на диалога и единодействието в СДС на принципна и етична основа. Верни на този принцип от самото начало на нашето участие в СДС, ние определяме като недопустими опитите за вмешателство във вътрешнопартийните отношения. Националният партиен съвет предлага отложената теоретична конференция на СДС да се проведе през месец септември.

Националният партиен съвет се обръща към всички членове на РДП, към нашите съюзници в СДС, към всички демократично мислещи хора в България: да положим заедно максимални усилия за постигане на единодействие за продължаване на демократичния процес в България и за спечелване на категорична изборна победа.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПРИЕТА ПОПРАВКА НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ.


С приетата на 14 юли 1993 г. от Народното събрание поправка на Закона за народното здраве висшите медицински институти получиха правото да създават държавни здравни заведения за нуждите на студентската и следдипломна подготовка на медиците.

Корекцията на закона налага отмяна на Постановление на МС N 220 и последвалите го допълнения и възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да предостави на висшите медицински институти необходимата им болнична база. За извънстоличните медицински институти Министерският съвет взема решения по предложение на общинските народни съвети, където има висши медицински училища.

Участвалите в пленарното заседание парламентарни групи на Българската социалистическа партия /БСП/ и коалиция, на Движението за права и свободи /ДПС/ и на Новия съюз за демокрация /НСД/ с тази поправка на Закона за народно здраве удовлетвориха исканията на лекарите от висшите медицински институти. Реализацията на законното право е в задълженията на изпълнителната власт.

Парламентарната група на БСП и коалиция вярва, че Министерският съвет ще упражни в срок възложените му със закона правомощия, което ще снеме в голяма степен съществуващите във Висшите медицински институти напрежение.

София, 15 юли 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЯСНИТЕЛНО ПИСМО НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БСП ПО ПОВОД НА ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОСД ДО ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до членовете на Висшия съвет на БСП.


УВАЖАЕМИ ДРУГАРИ,

На 29 май 1993 г. се състоя заседание на Политическия съвет на Обединението за социална демокрация /ОСД/ в Българската социалистическа партия /БСП/.

Съветът изрази становището, че днес за България са възможни две алтернативи - укрепване на демократичните процеси и реформи или налагане на крайно дясната линия на екстремистите в Съюза на демократичните сили /СДС/. И оттук - БСП следва да стане активен участник във формирането на трайно и широко мнозинство в обществото и в парламента в полза на демократичната алтернатива.

Политическият съвет същевременно изрази сериозната си тревога, че процесите, които сега протичат в БСП, я затварят в нейния утвърден електорат, пречат на по-пълноценното й взаимодействие с левоцентристките политически и обществени сили.

Съветът прие два документа - Отворено писмо и доклад "Към дискусията за ОСД", които са приложени към това писмо.

В хода на заседанието на съвета бяха направени предложения в Отвореното писмо да бъдат включени още два момента:

- да бъдат отразени в Писмото множеството примери на лишаване на представители на ОСД от възможността да бъдат избрани за делегати на Общопартийната конференция и за членове на ръководните органи на партията на различни равнища. Бе преценено обаче, че включването на този въпрос в писмото би отклонило вниманието от основния проблем - тревогата за развитието на обстановката в страната и за способността на БСП да реагира адекватно. Същевременно се реши въпросът за натиска срещу членове на БСП, които изразяват съгласие с позициите на ОСД, да не се подминава. Той придобива огромно значение за единството на партията и във връзка с приближаващата отчетно-изборна кампания за следващия партиен конгрес. Беше решено членовете на Политическия съвет да уведомят писмено ръководството на ОСД за такива нарушения;

- във връзка със създаването на Гражданското обединение за републиката /ГОР/, бе предложен следният текст за включване в писмото: "Обединението за социална демокрация и друг път е изтъквало, че в него също има вътрешни различия, които могат да доведат до отпадане на негови привърженици. Такова явление сега е налице. Искаме обаче да подчертаем две неща: а/ преди всичко става дума не за "отлюспване" от страна на ръководството на ОСД или на Политическия съвет, т.е. за оттегляне на отделни другари по техен свободен избор, а за самоотлюспване, самоотстраняване; б/ на второ място, Политическият съвет смята, че е необходима още по-ярка идентификация на ОСД, но тя не трябва да води до напускане на БСП."

Обаче беше изразено разбирането, че ОСД не бива да повтаря практиката да се дават "партийни оценки" за действията на едни или други нейни членове. Но текстът, цитиран по-горе, както се вижда, въобще не съдържа подобни оценки.

Същевременно беше направена и констатацията, че начинът, по който бе предприета инициативата на ГОР - чрез привличането на участници от ОСД в нея на селективна индивидуална основа, - повтаря характерния за днешните политически формации синдром на разцепление в зависимост от политическата конюнктура.

Бяха взети и следните решения за създаването на работни групи, по предложение на др. Ивелин Николов от Габрово:

1. Да се създаде постоянна група за наблюдение дейността на правителството и да се изготвят проекти за становища по нея, които да се внасят за обсъждане и евентуално приемане в ръководството и в Политическия съвет.
Състав: Ат. Папаризов, Г.Пирински, Т.Мухтанов, Кр.Желязков, П.Балабанов.

2. Да се изпрати писмо до членовете, симпатизантите и клубовете на ОСД с методика за активизиране на работата им по места.
Отговарят: Р.Карадимов, Ив.Николов, Николина Петрова, Б.Радоев, Рашко Томов.

3. Да се сформира работна група за подготовката на Втората национална конференция на ОСД, която до края на юни да предложи на Политическия съвет проект за решение за подготовка и провеждане на конференцията.
Отговарят: Ч.Кюранов, Р.Карадимов, Ф.Боков.

4. Възлага на работна група да подготви проект за становище на ОСД по предстоящия конгрес на БСП и за дискусия в партията, което да се обсъди на Политическия съвет до края на юни.
Състав: Д.Йончев, Г.Пирински, Г.Близнашки, Цъфтяна Иванова.

5. До Втората национална конференция на ОСД да се подготви от работна група анализ за пътищата на въздействие в БСП и позиция по работата на ОСД в ръководните й органи.
Състав: Г.Пирински, К.Караиванов, М.Чакъров.

6. На заседание на Политическия съвет до края на юни 1993 г. да се обсъдят законовите приоритети според ОСД.
Отговарят: С.Младенова, Г.Близнашки, Пл.Вълканов.

7. Политическият съвет на ОСД през юли 1993 г. да обсъди отношението на ОСД към поземлената реформа на базата на проекта, подготвен от Т.Пандов, Й.Ройнев и Румен Петков.

8. На същото заседание през юли да се обсъдят вижданията на ОСД по етническите проблеми и взаимоотношенията с Движението за права и свободи /ДПС/. Да се подготви проект на документ от работна група.
Състав: Е.Поптодорова, Ф.Боков, Т.Абазов, В.Дончев, Динчо Желязков.

9. До Втората национална конференция на ОСД да се подготвят цялостни виждания на обединението по бъдещето на българската култура.
Отговарят: Дискусионен клуб "Култура" към ОСД, Т.Абазов, В.Дърева, П.Балабанов, Иван Дачев.

Надяваме се, че приложените документи ще представляват интерес за вас. Очевидно констатациите и предложенията в тях са дискусионни. Считаме, че сега е дошъл моментът въпросите да бъдат поставени открито и ясно. Причината е, че всички усилия да се организира обективна и конструктивна дискусия въз основа на решенията на 40-я конгрес и на Общопартийната конференция се оказаха безуспешни поне досега.

Ето защо, сме убедени, че е нужно дискусията по тях да се подеме от основните и общинските партийни организации, от клубовете по интереси. Тази дискусия е жизнено необходима на партията ни днес. Нека да я проведем другарски, с грижа за бъдещето на БСП и на обществото.

УВАЖАЕМИ ДРУГАРИ,
На 5 юни 1993 г. се проведе заседание на ВС на БСП, на което членовете на ОСД внесоха проект за преразглеждане на решението от 16 май 1993 г.

Основните ни мотиви за това бяха:

I. Грубо нарушаване на решенията на 40-я конгрес на БСП. Прилагаме ви за преценка:
1. Решение на ВПС от 16 май 1993 г.
2. Решение на 40-я конгрес на БСП за продължаване работата по програмните документи на партията.
3. Решение на 40-я конгрес на БСП за учредяване на Център за стратегически проучвания на политиката на партията.
4. Предложение на ОСД за решение на ВС на БСП от 5 юни 1993 г.

II. С решението от 16 май 1993 г. фактически се оформят два центъра в БСП, което подменя избраните ръководни политически органи на БСП и поставя под съмнение възможностите на ВС и неговото право да организира и проведе подготовката на такъв важен въпрос като изработването на нова програма на БСП.

Предложението на ОСД за преразглеждане решението от 16 май не беше прието от ВС на БСП.

След като на два поредни пленума на Висшия съвет на БСП /от 16 май 1993 г. и следващия/ опитите на ОСД да наложи изпълнението на решенията на 40-я конгрес не се увенчаха с успех, членовете на ОСД във Висшия съвет не се смятат за задължени да изпълняват т.1 и т.2 от решението на ВС на БСП от 16 май 1993 г.

София, 23 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ПОЖАР ВЪВ ФИРМА "АЛЕН МАК" - ПЛОВДИВ.


През месец март 1984 г. вследствие на пожар във фирма "Ален мак”, град Пловдив беше обгазен с бойни отровни вещества - фосген и дифосген. Имаше осем души загинали.

На 13 юли 1993 г. нещастието отново сполетя Пловдив. Повече от шест часа Гражданска защита, ХЕИ и РИОС не можаха да информират населението за състава на отровния облак. Сега обгазените са повече от сто души и никой не може да каже колко ще бъдат в бъдеще. По същото време президентът г-н Желев се намираше на по-малко от сто километра от Пловдив на военно учение и показа рядка незаинтересованост за съдбата на пловдивчани.

НД "Екогласност” настоява пред г-н Беров за оставката на областния управител г-н Арменак Кантарян - началник Гражданска защита, поради некомпетентността, неподготвеността и безотговорността на неговите действия и ръководените от него служби.

София, 16 юли 1993 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Едвин Сугарев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА ДВИЖЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.В. ЦАР СИМЕОН II, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 25 АПРИЛ 1993 Г. В СОФИЯ.


II. ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛ

1. Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II има за основна и постоянна задача толерантни действия за интегриране на монархическите формации, общности и отделни привърженици на монархическото статукво за общи съгласувано направляващи действия.

2. Движението ще се бори за преодоляване на аморфната психологическа инерция на привържениците си и на потенциалните си сподвижници, които поради недостатъчна ориентираност и ниско политическо самочувствие стават статистически електорат и пълнеж на конюнктурни формации, неадекватни на монархическата идея или използващи мъглява и мимикрираща монархическа фразеология за властолюбива цел.

3. Движението решително се обявява за предприемане на парламентарна инициатива за обявяване за НИЩОЖЕН квазиреферендума от 1946 година, респективно за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ юрисдикцията на Търновската конституция.

4. Цялата текуща политическа дейност на движението ще се свежда до създаване на най-благоприятни предпоставки за правно завръщане от принудителното изгнание на Н.В. цар Симеон II като конституционен суверен на Българския трон.

5. Движението приема политическия плурализъм като един от атрибутите на демокрацията, но в глобалните си задачи за постигане на обявената крайна цел ще се ръководи от политическа неоцветеност, от непартийност и от принципа, че БЪЛГАРСКАТА КАУЗА е над всяко партийно пристрастие.

6. Движението ще настоява за реално законно овъзмездяване на виновниците за комунистическия геноцид над българския народ през половинвековното им управление. Заедно с това движението е против политическото и гражданско дискриминиране на бивши редови членове на бившата комунистическа партия и на други нейни сателитни организации само поради факта, че са членували в тях. Комунистическите кадрови прийоми не могат да бъдат прийоми и на движението, тъй като те са в крещящо противоречие с демократичността и цивилизоваността на обществото. Всеки гражданин на България, без разлика на политическа, етническа и верска принадлежност, трябва да бъде полезен съобразно интелектуалните си и физически дадености за българската кауза.

7. Декомунизацията в структурите на властта и икономическата държавна сфера трябва да се извършва не по общи политически критерии, а строго персонално, след обоснован задълбочен анализ на качествата на отделната личност, на нейните действия и бездействия, на резултатите от тези действия и бездействия и на потенциалните качества, на интелектуалните и прагматични възможности на отделно лице и готовността му да служи на българската кауза.

8. Движението зачита историческия приоритет на Българската православна църква и признава нейните изключителни заслуги и достойнства за съхраняване и отстояване на българщината като народ и държава. Движението категорично ще се противопоставя на вмешателството на държавата в църковната автономия както на Българската православна църква, така и на вмешателството на други верски общности с официален регламент в нашата страна.

9. Движението категорично ще се противопоставя в политизирането на Българската православна църква и на другите верски общества. Служители от православната вяра и от други верски общества участват като сподвижници на движението на основание на неговата непартийност и съпричастност към монархическата идея и цел.


ІІІ. ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ

1. Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II е за равнопоставеност на всички видове собственост на базата на конкурентоспособността им в пазарната икономика. Сферите на държавна собственост се регламентират със закон. По законодателен път се поставя критерий за "лична собственост", която се обявява за неприкосновена от административна, съдебна или друга инстанция и власт.

2. Движението е за изграждане на данъчнооблагателна система, която да стимулира и да регулира стопанската дейност във всичките й сфери, като създаде икономически лостове за преференциален капитал за възпроизводство. Лихвената обосновка ще фаворизира национално целесъобразната стопанска дейност и същевременно ще осигурява социален щит на определени категории от населението - деца, непълнолетни, пенсионери, инвалиди, хронично болни, многодетни родители и други социално слаби граждани.

3. Да се създадат поощрения за чуждестранни инвестиции и капиталовложения, но с охранителни нормативи за националните ни интереси.

4. Движението е за активна съпричастност към интеграционните европейски процеси във всички сфери, но с охранено национално присъствие.


IV. СОЦИАЛНИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ

1. Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II е за законопоощрителнн гаранции и стимули за възпроизводствено нарастване на населението, което понастоящем е в тревожно-застрашителен регресивен процес.

2. Да се приемат трудовоправни закони, гарантиращи ефективна защита срещу нарушения от страна на работодателите. Правото на стачки да бъде гарантирано и да се разработят ясни критерии за обосноваване и разграничаване на трудово-икономически от политически закони.

3. Законодателно да се регламентират възможности за пенсиониране по желание, без навършване на възраст и трудов стаж, чрез коефициентна регулировка. Да се осигури периодично осъвременяване на пенсиите съобразно варирането на социално жизнения стандарт и инфлационните процеси.

4. Законодателно да се създадат икономически преференции за населението в региони, застрашени от демографска миграция.


V. ДУХОВНО-КУЛТУРНИ И ПРОСВЕТНИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ

1. Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II е за безусловно гарантиране на свободата на словото във всичките му прояви и модификации. Всеки закон със забранителни ограничения в областта на словото, в това число и с регулиращи функции по отношение на масмедиите в държавната и обществена сфера и частните издания от всички видове, е посягане срещу демокрацията, срещу най-съкровеното право на личността за собствено мислене и слово. Специализираното наказателно законодателство е това, което регламентира степените на виновност във всички общественограждански и междуличностни отношения, в това число и за оклеветяване, обиждане и други видове доказана вина чрез словото.

2. Движението е за възстановяване на исторически доказаната общонародна национално полезна дейност на българските читалища, които отново трябва да станат огнища на българщината, а оттук да възстановят и авторитета ни в европейски и световен аспект като една от нациите със сериозни вноски в цивилизацията на Стария континент.

3. Движението е против създаването на монополни институти, организации, съюзи и други инстанции в областта на науката, просветата и изкуствата. Духовната сфера на всички нива трябва да се развива на принципа на качествено конкуриращото се партньорско начало. Съответните министерства в духовно-научната и културно-просветна сфера трябва да имат национално регулиращи и адаптно стимулиращи административни функции, които законодателно да бдят и охраняват целенасочеността, необходимостта и ефективността като резултат и позитивност от извършваната дейност.


VІ. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1. Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II, като изхожда от факта, че България геополитично и духовно е неделима част от Европа и през целия си исторически път е доказвала ярко присъствие в цивилизацията на Стария континент, че след Освобождението от турско робство традиционно е поддържала добри отношения с почти всички европейски страни, счита, че и в бъдеще трябва да поддържа с приоритет "европейска политика". Тоест, движението активно ще съдейства на интеграционните процеси в Европа и ще ратува Царство България да бъде достоен и равноправен член на една обединена и в недалечно бъдеще и федерирана Европа.

2. Движението с не по-малка активност ще съдейства за поддържане на максимално добри отношения и сътрудничество във всички сфери с балканските страни.

3. Движението ще съдейства за създаване на все по-близки всестранни връзки във всички сфери и на всички нива - политически, икономически, културни и други, със САЩ, Япония, Южна Корея, Канада и редица други високоразвити демократични страни в Южна Америка, Азия, Африка и Австралия като континент-държава.

4. Движението е за поддържане на добри всестранни отношения и с редица държави излезли от състава на бившия Съветски съюз, и най-вече със скандинавските страни, с Русия, с Украйна, с Белорусия и други.

5. Движението е за създаване на законодателство, което да третира всички проблеми, отнасящи се до подпомагането, защитата и миграционното връщане на българските колонии и общества в чужбина.


VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОСТАНОВКИ

1. В Движението за връщане на Н.В. цар Симеон II няма да се допуска поляризация на "цветна" политическа или персонална основа. Чрез плурализма на мнения ще се търси и достига до най-доброто решение и насоки за работа по поставените задачи. Обединяването около най-оптималните и популярни мнения и решения ще гарантира на Н.В. цар Симеон II атмосферата, в която той ще взема своите решения.

2. За да се улесняват задачите пред сподвижниците на движението и за да се проправя законно по естествен път постигането на крайната цел, всеки, според личните си възможности и качества, трябва да бъде апостол на действието за каузата на Царство България!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗ "НИЕ, ЖЕНИТЕ - ЗА ДОСТОЙНСТВО И РАВЕНСТВО", УЧРЕДЕН НА 3 ЮЛИ 1993 Г. В СОФИЯ.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Съюз "Ние, жените - за достойнство и равенство" е доброволно, независимо и политически необвързано сдружение с идеална цел, основано на доброволни начала и демократични принципи.

1.1. Съюзът се изгражда и работи като неформална структура на клубен принцип по интереси и изключително на обществени начала.

1.2. Той е юридическо лице със седалище в гр. София и има печат с кръгла форма и надпис: Съюз "Ние, жените - за достойнство и равенство".

2. Съюзът сътрудничи с други аналогични организации в България и в чужбина и може да членува в международни организации.


ІІ. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТ

3. Съюзът "Ние, жените - за достойнство и равенство" обединява усилията на своите членове за осъществяване на следните основни цели и задачи:

3.1. Постигане и поддържане на пълна равнопоставеност на жените в държавния, стопанския, културния, политическия и частно правния живот.

3.2. Съобразяване на националното ни законодателство с всички международноправни документи, отнасящи се до положението на жената и по-специално с Международната конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените.

3.3. Своевременно осигуряване на евентуални действия, които под каквато и да е форма застрашават и накърняват равноправието, икономическите интереси и социалното осигуряване на жените.

3.4. Запазването и разширяването на социалните мерки и преференции, съхраняващи здравето, трудоспособността, майчинската функция на жените, с оглед да разширява шансовете им за свободен и съзнателен избор коя роля да доминира в живота им.

3.5. Системно проучване на случаите на нравствено, психическо и сексуално насилие, накърняващи човешките права и достойнството на жените както в сферата на труда, така и в семейните отношения.

3.6. Предоставяне на жените на полезни съвременни знания в областта на правото, здравеопазването, професионалния труд, бита и семейната икономика, отглеждането и възпитанието на децата и пр.

3.7. Съдействане за възраждането и възпроизвеждането на национални традиции, свързани с укрепването на нравствените ценности и добродетели на личността, семейството и нацията като цяло.

3.8. Противопоставяне срещу използването на жената като оръдие на непристойни реклами, порнография и секспропаганда.

3.9. Извършване на благотворителна дейност.

3.10. Осъществяване и поддържане на контакти с национални и международни женски организации с аналогични цели.

3.11. Групиране на българските жени около най-висшите национални интереси, приоритети и ценности, за да бъдат стабилизиращ фактор на променящото се и демократизиращо се българско общество.

4. За постигане на целите и задачите си съюзът ползва легалните за страната форми за обществена дейност, които съдействат за изпълнение на неговата програма.


ІІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

5. Член на съюза може да бъде всяка правоспособна българска жена, приемаща програмата и устава му, независимо от нейната социална, етническа, религиозна и партийна принадлежност.

5.1. В съюза могат да членуват като асоциирани членове и други неполитически женски организации и колективи, които споделят идеите и целите му и имат желание да работят за осъществяването на неговата програма и чиято дейност и документи не противоречат на устава и програмата на съюза.

6. Поделенията на съюза се изграждат на доброволни начала, функционират на принципа по местоживеене и интереси.

7. Жените - членове на съюза, се приемат с писмена молба до съответните поделения /клубове/ по местоживеене или до Управителния съвет /УС/ на съюза /Националната конференция/.

8. Всеки член е длъжен да плаща редовно утвърдения от Националното общо събрание членски внос, да не злепоставя името и да не уронва престижа на организацията със самоуправни действия, да пропагандира целите и задачите й и да участва в осъществяването им съгласно професионалните и личните си качества и възможности.

9. Всяка жена-член има право да участва равноправно във всички форми на дейност и управление на съюза в рамките на неговата компетентност.

10. Членовете на съюза нямат право да го ползват за пропагандиране или за постигане на цели и задачи на политически партии и съюзи.

11. Прекратяването на членството става с подаване на писмена молба до ръководството на съответния клуб по местоживеене или до Националното общо събрание.

12. По решение на Националното общо събрание може да бъде прекратено членството в съюза на жена-член, извършила действия, злепоставящи съюза, или постъпила в грубо противоречие с неговия устав и програма, както и когато е използвала името и трибуната му за политически цели и внушения.

/Пресслужба "Куриер”/


11:00:00    
19.07.1993 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1993г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!