21 юни 1991

София, 21 юни 1991 година                        
        Брой 120 (395)

Ръководител Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 21 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ. Документът е приет на разширеното заседание на Висшия партиен съвет, състояло се на 15-16 юни 1991 година в София.


Предстоящите свободни и демократични избори за парламент и за местни органи на държавна власт са гаранцията за по-нататъшното утвърждаване и развитие на демократичния процес в Република България. Те следва да станат нова решаваща стъпка за демократизацията на страната след произведените на 10 и 17 юни миналата година избори за Велико народно събрание.

Единствено волеизявлението на всеки избирател чрез правото му на глас е легитимната основа за формирането и дейността на централните и местните органи на демократична власт.

Обществото очаква предстоящите избори да се проведат въз основа на новата демократично приета конституция на страната.

На 28 май 1991 г. Великото народно събрание реши изборите за местни органи и за парламент да се произведат през месец септември т.г., след приемането на новата Конституция.

Сега в общините авторитетът на местните държавни органи е силно разколебан. За силна изпълнителна власт е необходимо демократично и свободно избрано обикновено Народно събрание. Ето защо е наложително решението на Великото народно събрание да бъде изпълнено без повече промени.

Това предполага Великото народно събрание своевременно да утвърди и актуализира избирателните закони, да се осигури цялата нормативна уредба за произвеждането на изборите.

Главното е да се осигурят необходимите гаранции изборите да бъдат борба на идеи и платформи, в които решаваща да бъде силата на аргумента, а не аргументът на силата и уличният натиск, извънпарламентарните и недемократичните форми и методи на борба. Всеки друг път на действие би довел страната до безвластие, би поставил под съмнение развитието и гаранциите за мирния преход към демокрация.

Ето защо според нас сега обективно няма по-важни и отговорни задачипред Великото народно събрание, президентството и правителството, пред ръководствата на политическите сили в страната от това да направят всичко зависещо от тях за утвърждаване на новата Конституцияна страната, на съответните закони и други нормативни актове, за осигуряване всички необходими условия за подготовка и произвеждане насвободни и демократични избори, за организиране на една спокойна, толерантна и културна предизборна кампания. За това трябва да поемат своя дял от задължения както политическите сили, така и упълномощените държавни органи и особено президентът, правителството и Централната избирателна комисия.

И за предстоящите избори ще е уместно да се поканят авторитетни външни наблюдатели, чието присъствие да помогне за по-нататъшното утвърждаване на международния авторитет на Република България като демократична и правова държава.

Българската социалистическа партия ще пристъпи към подготовката и произвеждането на избори за местни органи на властта и обикновено Народно събрание с увереност и оптимизъм, произтичащи от същността на нейната политика, от готовността й да отстоява и пропагандира своите идеали и ценности, да направи всичко зависещо от нея за защита на демокрацията.

София, 16 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ СДС ПО ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОБСЪЖДАНИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС, НАСРОЧЕНА ЗА 22 ЮНИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


На заседанието си на 19 юни 1991 г. парламентарната група на Националното движение СДС изрази становище по проблемите, които ще бъдат обсъждани на предстоящата национална конференция на СДС:

Съюзът на демократичните сили е възникнал и се развива като национално движение на партии, други организации и граждани за спасение на България чрез бърз преход към пазарно стопанство, отстраняване чрез избори на БСП от политическата власт и връщане на народа на заграбеното от нея имущество.

Партиите и другите организации, участващи в националното движение, в рамките на обща политическа и предизборна платформа запазват своята идеологическа и организационна самостоятелност и чрез координационните съвети по места и Националния координационен съвет осъществяват политическо ръководство на движението.

Местните координационни съвети в предизборния период с оглед общата стратегия и тактика на движението се съобразяват с решенията на Националната конференция и Националния координационен съвет на СДС.

Координационните съвети се подпомагат в предизбрния период от граждански комитети, в които участват симптизанти на СДС - безпартийни, членове на партии и организации от СДС и членове на партии и организации извън СДС, които поддържат основната цел на движението, желаещи да се включат в предизборната кампания на съюза.

Съюзът на демократичните сили именно като национално движение се явява на изборите с единна бюлетина (син цвят), на която е написано: "СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ". Символ на съюза е знамето с цвета на мира.

Платформата на нацоналното движение е програмата на СДС, за която през миналата година гласуваха милиони хора, развита и конкретизиранас оглед социално-икономическата и политическата ситуация и реалните надежди на избирателите.

СДС като национално движение издига кандидати за депутати чрез възможно най-демократична процедура, изключваща партийните квоти - кандидатите се предлагат от партии и други организации, участващи вдвижението, както и от гражданските комитети и симпатизанти на СДС в съответните общини; кандидатите се обсъждат на широки обществени форуми на симпатизанти на СДС, след което координционните съвети вземат решение за кандидатурите.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ (част втора - последна) НА БЪЛГАРСКИЯ КОНСТИТУЦИОНЕН ФОРУМ (БКФ). Документът ще бъде внесен за разглеждане на Националната конференция на БКФ, насрочена за 29-30 юни 1991 година в София.


Второ. Чрез механизмите на данъчната политика държавата осъществява ограничено, ефективно и небюрократично преразпределение на тази част от националния доход, която е минимално необходима за посрещане на общите нужди и постигане на общонационалните цели, които не могат дасе реализирт чрез автономната инициатива на гражданите и сдруженията. Тези държавни разходи са безусловно необходими в следните няколко направления:

- Национална сигурност и национална отбрана. Равновесието на тази сфера се осъществява на базата на принципа за разумната достатъчност;

- Опазване и развитие на националната култура и образование. Българияе малка страна и нейното обществено богатство не е в състояние да създаде автономно от държавата благоприятни условия за конкуренция набългарските културни ценности на глобалния пазар на информацията и културата. България е част от този пазар, част от европейската културна традиция. Държавата е призвана законодателно и финансово да гарантира развитието на националното духовно богатство, да допринася за интеграцията на това богатство в културната общност на цивилизования свят и преди всичко на обединена Европа;

- Социално подпомагане на тези български граждани, които не са в състояние да участват пълноценно в икономическата конкуренция на свободните индивиди в обществото. Едно цивилизовано общество не може да съществува като интегрирана общност, ако остави на произвола на съдбата възрастните и болните, самотните майки и незащитените от семейно благополучие деца. Българският гражданин има правото да води достоен живот независимо от превратностите на личната съдба. Когато гражданинът не може да бъде осигурен от една автономна и зачитаща човешкото достойноство частна благотворителност, защитата му се поема от държавата.

Трето. Силна, ефективна и респектираща намеса за опазване на обществения ред, на имота, честта и свободата на гражданите. Свободата на един индивид свършва там, където започват легитимните права на неговия съгражданин. Реализацията на строго и справедливо законодателство за ограничаване на престъпността, спекулата, кражбите, на организирана криминална престъпност, на тероризма или посегателствата върху личната сигурност и националното достойнство.

Четвърто. Ефективен и гъвкав институционален контрол върху упражняването на държавната власт чрез оптимално разделение на властите и поддържане на минимално необходима администрация, строга отчетност на държавните разходи и сурови санкции при доказана по законен път корупция на държавните служители.

Пето. Светски, неутрален, неидеологически характер на държавата.

Шесто. Държавата осигурява реализацията на всички естествени права исвободи на гражданите, независимо от тяхната етническа, религиозна или расова принадлежност, без разлика на пол, социална принадлежност, имуществено положение или обществен престиж. Нарушенията на гражданското равенство, мотивирани от различията по горните признаци,се третират като престъпление и се наказват от закона.

Принципите на либералната българска държавност могат да се реализират само ако добият статута на основополагащи конституционни норми. Тяхната ефективност е в пряка зависимост от ефективното институционално разделение на властите в държавата.

БКФ смята за най-целесъобразно функционалното разделение на властитемежду президента, избиран с плебисцит и притежаващ решителни пълномощия в сферата на националната сигурност и външна политика, и върховната власт на Народното събрание, излъчващо отговорно правителство с приоритетна отговорност в сферата на икономическата политика. По този начин прерогативите на изпълнителната власт се разграничават ясно и подлежат на контрол от законодателното събрание, както и от независимата съдебна власт. Същевременно отговорностите иавтономността на изпълнителната власт не се размиват институционално, а се фокусират пригледно в статута на президентската институция и правителството.


 ІІІ. СТОПАНСКА ПОЛИТИКА

Реализирането на либералното пазарно стопанство е главна цел на БКФ, която има за основа определени институционални, културни и морални предпоставки.

Институциите на пазара трябва да се създадат с активна и нетърпяща отлагане законодателна дейност, която трябва да преследва следните основни цели:

- отваряне на българското стопанство към регионалните и световните пазари чрез последователна защита на правото на собственост и свободната иницатива на българските граждани и всички стопански субекти;
- преимущества за стопанска инициатива на българските граждани и техните сдружения, особено в първоначалния период на формиране на националния пазар;
- защита на нацоналните интереси в системата на свободен пазарен обмен, който изключва монополното господство на който и да е чужд национален капитал, поддържане на разумен баланс между регионалните и глобалните стопански сили;
- преференциално стимулиране на стопанската интеграция в пазара на обединена Европа.

Стопанската реформа и следващото я икономическо развитие трябва да сеосновават върху традициите на българската икономическа култура, върхудоказалите своята ефективност форми на собственост, сфери на икономическа инициатива, както и върху естествените географски, стратегически и природни фактори за стопански напредък. Основна цел на стопанското развитие на България е да се създаде едно заможно общество от частни собственици, стопански автономни индивиди и групи,заинтересувани от запазването на свободата за всеки човек и от подкрепата на реда и сигурността, гарантиращи осъществяването на тази свобода.

Демократичната стопанска политика трябва да стимулира трудовия морал,почтеността и инициативността в стопанската сфера, напълно ерозирани в десетилетията на тоталитаризма. Немотията и отчаянието, които преживява сега страната, ще изчезнат тогава, когато корупцията бъде заменена от почтеността, "присвояването" от труда, а номенклатурното богатство - от богатството на инициативните и предприемчивите, на работливите и пестеливите.

Преходът към пазарно стопанство може да се осъществи само на базата на разумния прагматизъм, чрез извършване на тотална, комплексна, поетапна приватизация, съобразена със стопанската ефективност, а не сутопията на "равния старт". Собствеността не може да се раздаде на всички поравно, защото не всеки може да я оползотвори с еднакво умение. Да се въвежда равенство там, където е нужна разумна диференциация, означава да се предоставят нови шансове на спекулата иноменклатурната каста за допълнително забогатяване. Същевременно безогледната, безработна и прибързана приватизация може да улесни изкупуването на националното богатство на безценица от стопански и политически сили, заплашващи националния суверенитет на България. Осъществяването на институционалния преход към пазарно стопанство, подкрепено от един толерантен и готов на жертви за бъдещето на България народ, трябва да анулира партизанските пристрастия и дребните партийни сметки, насочени срещу смисъла на пазарната реформаи бъдещето на България.


IV. КУЛТУРНА ПОЛИТИКА

Основната насока на културната политика на БКФ е да потърси реалното духовно присъствие на българската нация в европейския и в световния културен процес, на реалната самооценка на културните ни постижения,изчистена от мегаломанията и от национално-културния нихилизъм. Чрезхристиянството и славянската писменост българската култура има традиционно историческо място в европейския културен контекст. Тя присъства на европейската културна карта чрез своята неповторима самобитност. Трагичната национална съдба често е поставяла на изпитание стойностите на българската култура, но те са устоявали, преминавали са през времето и са доказали своята жизненост, доказаха го и през последните десетилетия срещу опитите за съветизация и обезличаване. И именно нашата културна самобитност е и трябва да бъдеглавен ориентир по пътя на изграждане на нова, свободна българска култура.

БКФ ще работи:

- за развитието на българската нацонална култура, като търси разумната мяра между националните ни постижения и съвременните европейски културни еталони - за да присъстваме в Европа като българи;
- за интеграцията на българската културна общност и културни институции;
- за национално разбирателство в областта на културната политика, като културата и образованието се изключат от сферата на политическите отношения и се опазят като общонационална ценност;
- за опазване на културния потенциал на нацията и материалната база на културата в трудното време на икономическия преход;
- за съвременна научна и образователна стратегия и покровителствена държавна политика в областта на културата и образованието, съобразенисъс световните изисквания, с духа на хуманизма и либералните ценности.

   V. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

БКФ подчинява своята политическа и икономическа програма на идеята за опазване, развитие и благоденствие на българската нация. Нацоналната идея не е исторически анахронизъм, а реална част от многообразието на социалните форми, чрез които човекът съществува и реализира себе си. Опазването на българската нация е наш дълг пред историята, пред бъдещите поколения, пред другите народи.

Оцеляването и облагородяването на нацията днес е възможно само ако националните проблеми се разбират в контекста на европейските и световните реалности от края на XX век в в духа на ценностите на либерализма и хуманизма. Това разбиране е основата на съвременното решаване на българските национални проблеми - проблема за самочувствието и достойнството на всички българи, живеещи в страната и извън пределите й, проблема за прекратяване на демографския срив ифизическо обновяване на народовата общност, етническите проблеми, разпалвани от рецидивите на тоталитарния режим, инспирирани напоследък и от безотговорни политически сили.

Историческата съдба на България болезнено е свързала в единен възел проблемите за обединението на българския народ с отношенията му със съседите на Балканите. Този трагичен възел може да се разплете единствено чрез приобщаването на балканските държави към общоевропейския процес, чрез решаване на регионалните въпроси в духа на взаимното разбирателство. А това означава окончателен отказ от всякакви реваншистки териториални претенции, пълно зачитане на суверенитета на всяка нация и държава, абсолютно гарантиране на правата на гражданите, независимо от тяхната религиозна и етническа принадлежност.

Балканските отношения могат да се регулират трайно и сигурно, ако България получи в бъдеще статут на национална държава, защитен отспециален международен договор.

За разлика от някои други политически сили БКФ ще се стреми към реализацията на исторически адекватна, прагматична и реалистична национална програма, която да осигури оцеляването и просперитета на нацията и държавата и да отреди достойно място на българите сред народите на Европа. Тази програма се опира на изричното условие, че националните проблеми ще се извеждат вън от конюнктурата на политическите борби. В условията на Балканите наличието на политически формирования на етническа или религиозна основа винаги есъздавало условия за чужда намеса в националната политика и косвено ограничаване на суверенитета на малките нации.

Извеждането на етническите отношения от политическите взаимоотношенияе реална основа за изключване на котерийни и групови борби, за ограничаване правата на други групи в обществото, за действителни гаранции за правата на личността.

Общността, чиито интереси ще отстоява БКФ, е единната българска нация, съставена от всички български граждани, независимо от етническото им самосъзнание и религиозна принадлежност. БКФ ще настоява за държавна политика, която гарантира нацоналната цялост и суверенитет на България и заедно с това осигурява възможности за културното развитие на етническите и религиозните общности и за пълноценното им участие в общонационалното културно развитие.


VI. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ

БКФ е непартийно политическо движение, което смята, че либералната идеология и националните интереси могат да бъдат изповядвани и отстоявани само чрез демократично политическо поведение.

БКФ ще се стреми да привлече като свои привърженици и симпатизанти всички либерално мислещи и либерално действащи българи, всички отговорни за съдбата на страната и нацията български граждани. В неговите редове няма място единствено за хора, свързали името си с престъпления срещу нацията, страната, хуманността.

Конституционният форум е за лоялно и открито сътрудничество с всички политически партии, обществени и професонални сдружения, които поставят нацоналния интерес по-високо от личния престиж и амбииците за власт и господство.

Приоритетни области и проблеми за сътрудничество са тези, които засягат общите интереси на гражданите, нацията и държавата: националната независимост и държавния суверенитет, науката, културата, образованието, защита на природата и на нравствеността,т.е. всичко, което се отнася до физическото, духовното и психическото здраве на българина.

Не може да се предприемат общи действия с лица или организации, коитоне споделят принципа на демокрацията, които пропагандират тоталитарниили авторитарни възгледи, които се стремят към насилствено регулиранена социалните проблеми или към установяване на диктаторски или личен режим в страната.

В периода на преход от тоталитарни към демократични обществени структури БКФ ще се стреми да обедини националната интелигенция, да изведе в управлението на държавата професионалистите от всички обществени групи. Българската нация има значителен интелектуален потенциал, но той традиционно е държан и днес продължава да бъде изтласкван от естественото му място. Именно българската интелигенция със своите интелектуални и професионални способности, със своето разбиране за неделимостта и върховенството на националния интерес може да обедини около себе си всички милеещи за България граждани, дапотърси и намери пътя към нова, свободна и демократична България, нашия собствен български път към бъдещето.

Бог да пази България!

София, 30 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА БЪЛГАРСКАТА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА КЪМ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА - 3", АДРЕСИРАНО ДО ЕМИРА НА ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ, ДО ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДО ВЪРХОВНИЯ СЪД НА КУВЕЙТ.


ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО,
ГОСПОДА,

С тревога, загриженост и човешко съучастие следим събитията в страната Ви и близкия регион. И всичко, което ставаше и става при Вас, намира отклик в душите ни, защото живеем в малка страна, коятосъщо е познала превратностите на историята, ужасите на войната,горчивината на робството и неправдата на по-силните. Допреди 10 ноември 1989 г. и Вие обективно и доброжелателно отразявахте борбатана нас, българските правозащитници, които се застъпвахме за правата ичовешкото достойнство на мюсюлманите в България, преследвани от тоталитарния режим. Ние сме Ви дълбоко признателни за всичко това ито е, което ни дава основание и кураж да се обърнем към Вас с настоящия апел.

Тия дни до нас достигнаха вести за произнесени във Вашата страна смъртни присъди, в това число над журналисти. Ние напълно разбираме положението, настроението на духовете и народните чувства след преживяната интервенция. Нашата страна също излиза от мрака на близополовинвековна диктатура, съпроводена с потисничество, неправди,масови насилия, издевателства и убийства. И затова си позволяваме да призовем и Вас, както призоваваме своите съмишленици-българи: обуздайте у себе си жаждата за мъст, не въздавайте зло за зло, победете, прощавайки. Защото никой няма да остане ненаказан - писано е "наистина на всеки напълно ще въздаде своя Господ за делата им" (Коран, сура 11, стр.113). Умоляваме Ви, въздръжте ръката си от най-тежкото наказание - в името на Бога, защото знаете, че Той е, "който е създал смърт и живот, за да изпита Вас, кой от Вас е добър в деянията - той е велик, прощаващ" (сура 67, стр.2). Умоляваме Ви, простете на заблудените и сгрешилите, защото "прощението е от Аллаха" (сура 57, стр.20) и защото наистина "Аллах е прощаващ, милосърден" (сура 24, стр.22). Велик ореол на Вашата победа ще бъде милосърдието, което би Ви уподобило с Аллаха.

Сред нас, които се обръщаме с този призив да спрем ръката Ви от възмездие, свързано с отнемане на човешки живот, има мнозина преследвани, има и неколцина, които в миналото също са били осъждани на смърт по политически причини. Повярвайте в нашата солидарност, добронамереност и искреност, повярвайте, че страната и народът Ви само ще спечелят, ако проявите великодушие, милосърдие и въздържаност, присъщи на побеждаващия и на този, който защитава една справедлива и хуманна кауза.

За последен път, като искрени приятели и братя настойчиво Ви молим - задръжте изпълнението и отменете произнесените смъртни присъди - в името на Бога, хуманизма и демокрацията - извършете най-угодното пред лицето на Всевишния благодеяние!

ВЕЛИК Е БОГ!

Оставаме с вяра и упование във Вашата мъдрост, във Вашето великодушие и снизхождение към сгрешилите, безпомощните и разкаялите се.

ЗА БЪЛГАРСКА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА
ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И
ГРАЖДАНИНА:

1. Славомир Цанков
2. Добри Добрев
3. Милчо Попов
4. Иван Георгиев
5. Ваня Каменова
6. Костадин Георгиев
7. Фани Хаджиминева
8. Иванчо Иванов
9. Люсиен Ковачев
10. Екатерина Маева
11. адвокат Петър Вачков

София, 18 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКИЯ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ, ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 27-28 АПРИЛ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.


КОИ СМЕ НИЕ?

Българският студентски съюз (БСС) е организация на студенти и аспиранти с лява идейна ориентация, разглеждащи проблемите на студентската младеж като част от проблемите на изграждащото се съвременно общество. Като представител на част от студентството съюзът ще защитава социалните и академичните права на своите членове и симпатизанти. Същевременно студентската младеж като най-прогресивна част и интелектуален потенциал на обществото не може да остане встрани от обществените проблеми. Със своето отношение към тях БСС в единодействие с всички демократични организации ще се стреми да съдейства за решаването им по пътя на хуманизма и демокрацията.

Като идейна организация съюзът се ръководи в своята дейност от идейна платформа и от устава.

БСС е неполитическа организация, която в обществената си дейност ще подкрепя и сътрудничи на онези организации, които стоят най-близо до позициите на съюза, изложени в настоящата платформа.

                                       ДЕМОКРАТИЧНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
е в целите на БСС. Това означава:

- гарантиране правото на достъп и обучение във ВУЗ и ПВУЗ на всеки български гражданин, независимо от материалното му положение и социален произход;
- демократично образование във всички негови елементи;
- недопускане дискриминиране на студенти заради политически убеждения;
- деполитизация на учебния процес и съдържание;
- безплатно образование като принцип в Конституцията, а платеното като негова алтернатива;
- автономия на висшите училища с разумни граници на студентското са моуправление;
- утвърждаване на висок обществен статус на българските студенти;
- усъвършенстване на материално-техническата база чрез гарантирани обществени дотации за висшето образование;
- осигуряване на контакти и достъп до реномирани учебни заведения отцял свят за изявени студенти;
- подкрепа за всяка институция или отделна личност, подпомагаща усъвършенстването на образованието или финансираща в него;
- осигуряване на условия за студентски труд и отдих.

                                             ДЕМОКРАЦИЯТА
е основата, от която тръгва и се ръководи в своята обществена дейност БСС. Ценностите на демокрацията като идеен плурализъм, правова държава, свобода на личността и словото нямат алтернатива.

Демокрацията възприемаме като непрекъснат процес, който овладява новитеритории, придобивайки качество и измерение в съответствие с реалностите и предизвикателствата на времето, създавайки едновременнос това условия за своята непреходност.

Демокрацията от позициите на съюза е демокрация не фалшива и едноизмерна, класова или съсловна, а демокрация, изградена на базатана общочовешките ценности - мир, свобода, справедливост, солидарност и хуманизъм.

С демокрация към повече справедливост и социален прогрес!

                                 СЪВРЕМЕННОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
е общество, което се основава на висока култура, толерантност, търпимост, гражданска активност и съзнателност.

Гражданското общество е общество на активна и творческа личност, реално присъстваща в обществените процеси. То е алтернатива на деспотичната държава и предполага отказ от единна идеология като заплаха за демокрацията, мира и прогреса. Модерното гражданско общество е общество на многообразието от култури и правото им на съществуване в условията на идеен плурализъм. То е общество на граждански инициативи и широки обществени движения, ангажирани с решаване на актуална проблематика.

БСС ще подкрепя всички граждански инициативи, които съответстват на неговите програмни цели.

                                   СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ
е елемент от гражданското общество и основен принцип на БСС.

БСС ще се стреми към социална сигурност, солидарност, справедливо разпределение и преразпределение на обществения продукт според приноса на всеки човек, вземайки под внимание онези слоеве от населението, които са лишени от възможност да упражняват правото сина труд. Без социална справедливост обществото е заплашено от напрежение и конфронтация, разрушаващи неговата сигурност и стабилитет.

Социалната справедливост е хуманно отношение към отделния човек, което определя моралния облик на обществото - общество, което не се грижи за всички свои членове, е общество на фалша и лицемерието,независимо от благополучието на неговият елит.

                              МОРАЛЪТ НА СВОБОДНАТА ЛИЧНОСТ

БСС възприема като основна доминанта в модерното цивилизовано общество. Моралът като основен регулатор на човешките отношения,заемащ все по-голяма територия в общество на свободно изграждаща се личност, освободена от идеологическа скованост, с право на самостоятелен избор и даваща принос за общото благополучие.

                           ХАРМОНИЯТА МЕЖДУ ЧОВЕКА И ПРИРОДАТА

БСС приема като основна необходимост, като основен принцип за бъдещото развитие на цивилизацията.

Здравето на отделния човек, чистата вода, земя и ведро небе като негово основно право определят приоритетното отношение към екологиятаи екополитиката, независимо от нейния носител.

                                 ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
българският народ сам определи като държавна форма на управление, съответстваща на демократичните стремежи и въжделения на Ботев и Левски.

Българският език е официален език в страната, а БСС ще отстоява единството на българската нация, като се стреми да не допусне разцепление на етническа основа, защитавайки неприкосновеността, националния суверенитет и териториалната цялост на страната.

                                   ОБЩИЯТ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ
е единствената разумна перспектива за бъдещето на Република България.България е част от Европа и най-близък до народопсихологията ни в европейският хуманизъм и културни традиции, европейската социално ориентирана икономика. БСС е за такава конструкция на бъдещата европейска федерация, която ще гарантира интересите на всички европейски народи, тяхната национална независимост и култура. Общиятевропейски дом предполага всестранно развитие, подобряване на отношенията и културни връзки с всички съседни държави в контекста на бъдещото европейско единство, както и изграждането на нова колективна система за сигурност и траен мир в света и на Балканите.

                                               НИЕ И ДРУГИТЕ

В духа на разбирането си за висока култура, толерантност и зачитане свободата на избора в условията на идейно и културно многообразие БСС се отнася с уважение към всички студентски обществени организации, изградени на демократична основа и действащи в съответствие със законите на страната.

/Пресслужба "Куриер"/


9:25:32    
21.06.1991 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!