21 май 1996


София, 21 май 1996 година
Брой 79 /1634/


София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА/ НА ЖАН ВИДЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВС НА БСП И МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕД ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СОфИЯ, 12 МАЙ 1996 Г./ ЗА СТРУКТУРНАТА РЕфОРМА НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО


3. Защо стабилизацията беше временна и крехка

Някои другари поставят въпроса: защо стабилизацията се редува с тежка криза? Не е ли било възможно тази икономическа логика на събитията да се предвиди и пресече или поне да се смекчи? За обективни процеси ли става дума, или за субективни грешки?

Очевидният отговор е, че спадът на производството беше продължителен и тежък и трайно оживление в нашата икономика още няма. Слабият прираст на БВП с 1,4 на сто през 1994 г. и с 2,6 на сто през 1995 г. се дължеше на временен фактор /добра конюнктура за износ/ при тясна производствена база /няколко промишлени отрасъла/ и на много висока цена. Двигател на този растеж бяха отраслите: черна металургия с 15,8 на сто прираст на продажбите; целулозно-хартиена промишленост - 15,0 на сто; химическа и нефтопреработваща промишленост - 14,5 на сто; каменовъглена промишленост - 9 на сто; производство на електрическа и топлинна енергия - 7 на сто; стъкларска и порцеланово-фаянсова промишленост - 6,4 на сто. Повечето от тези производители работеха със субсидирани цени на енергията, а някои дори не я плащаха. Във всички други отрасли на промишлеността спадът на производството продължаваше. Икономика с подобна отраслова структура на промишлеността няма шансове за успех в края на 20-то и в началото на 21-то столетие. Ние го знаехме, но в рамките на една година отраслова структура не се променя. За това не са достатъчни пет години, но началото трябва да се положи.

А по-подробният отговор на въпроса е следният:

Върху икономиката през 1995 г. тежеше натрупаното напрежение от бездействието, половинчатите и погрешните действия на правителствата през предходните години, особено през периода 1991-1994 г. Това намери израз в едностранчивата стопанска реформа, която се изразяваше главно в либерализация на цените, лихвите, валутния режим, вносно-износния режим, рязко ограничаване на преките бюджетни субсидии. За структурни реформи само се говореше, но нищо не се вършеше. Това още повече изостряше социалните последствия на псевдореформата, които се изразиха в повече от двойно намаление на реалните доходи, съчетано с остра социална поляризация. При общ спад на БВП през 1990-1994 г. с около 40 на сто спадът на реалните доходи беше повече от 50 на сто. Последствията от това натрупано напрежение можаха само временно да се смекчат с направеното от правителството през 1995 г., но не и да се отстранят без радикална структурна реформа.

Въпреки положените усилия не успяхме да ускорим касовата приватизация. Програмата ни за 1995 г. не беше изпълнена. Вътрешната платежоспособност за участие в касовата приватизация беше ограничена, а сериозни външни инвеститори не идваха поради ниското инвестиционно доверие към нашата страна. Ние също сме виновни, понеже забавихме обявяването на големи промишлени и инфраструктурни обекти за приватизация с участие на външни инвеститори. И по този въпрос причините бяха главно в липсата на политическа убеденост по необходимостта от такива стъпки. Извършена беше значителна работа по подготовката на масовата приватизация и както знаете, около 40 на сто от гражданите се регистрираха за участие в нея. Първият кръг на масовата приватизация ще бъде проведен през втората половина на тази година.

Изоставането на приватизацията не позволяваше създаването на що-годе здравословна пазарна среда в икономиката, която да влияе дисциплиниращо върху държавните и частните предприятия. Неадекватното стопанско поведение на много ръководители на държавни предприятия продължаваше и през 1995 г. И тук главният проблем беше не в личностите, а в стопанската среда. Искам дебело да подчертая това, защото ние твърде често робуваме на мита, че кадрите решават всичко. Но пред фактите и кадрите, както и боговете мълчат. А какви са фактите?

По предварителни данни на НСИ 2644 държавни предприятия /без селскостопанските/ са приключили 1995 г. с отрицателен финансов резултат. Тяхната нетна балансова загуба е 48 млрд. лв., или 6 на сто от БВП - показател, по-висок от официалния бюджетен дефицит. Загубите се дължат главно на лихвените плащания от 40 млрд. лв. по обслужване на натрупаните след 1 януари 1991 г. задължения, а също и на извънредни разходи. Това е допълнително доказателство, че тежките финансови проблеми на реалния сектор не се дължат толкова на работата им през 1995 г., колкото на наследството /т.е. огромната задлъжнялост/ от предходните години. Но и за 1995 г. загубите им и от основна дейност са огромни, а рентабилността им е минус 10,3 на сто.

Около 44 процента от отрицателния нетен паричен поток са били финансирани чрез банковата система, 29 процента от бюджета и 22 процента от доставчиците. Общият дефицит в държавния сектор /бюджетен и квазибюджетен/ превишава 20 на сто от брутния вътрешен продукт. Никоя икономика в света не може да понася такъв товар.

Общата задлъжнялост на губещите държавни предприятия в края на 1995 г. достигна 349 млрд. лв. Това включва задължение към банките, бюджета, ДОО, към доставчици и към собствен персонал. Най-големи задължения имат губещите предприятия от промишлеността - 299 млрд. лева. Около 52 на сто от тези задължения се падат на химическата и на нефтопреработващата промишленост, производството на електроенергия и топлоенергия /но там главната причина са фиксираните със закон и с решения на МС цени на продукта/. Така че основният вносител на задължения е машиностроенето. Натрупаните задължения към края на 1995 г. възлизат на 80 на сто от собствения капитал на губещите предприятия, макар че не може да се говори за пълна декапитализация, тъй като дълготрайните материални активи са изчислявани по вече остарели, крайно занижени оценки. В началото на май 1996 г. задлъжнялостта на държавните предприятия към банките беше 200 млрд. лева, а на частните и кооперативните - 217 млрд. лева.

Тези неблагоприятни финансови резултати се дължат на тежкото финансово положение на голяма част от държавните предприятия. В много от тях загубите на едно лице от персонала са от 5 до 10 пъти по-големи от средната годишна заплата на един човек. А ето и някои примери: В топлофикация "София" при средногодишна заплата на човек 126 хил. лв. загубите на един човек са 1436 хил. лв.; в "Промет" - т. е. трета металургична база край Дебелт, при средна заплата на човек 101 хил. лв. загубите на човек са 634 хил. лв., в ЕООД "Устрем" при заплата 117 хил. лв. загубите на човек са 613 хил. лв.; в ЗММ "София" годишната заплата на човек е 77 хил.лв., а годишната загуба на едно лице е 436 хил.лв.; в АД "Плама" - Плевен, заплатата на един човек е 213 хил.лв., а загубата 1301 хил. лв.; в месокомбината в Пловдив заплатата е 65 хил. лв., а загубата на човек е 731 хил. лв.; в БГА "Балкан" заплатата е 239 хил. лв. а загубата на един човек е 559 хил. лв.; във "Винпром" - Горна Джумая, при заплата на един човек 105 хил.лв. загубата на един човек е 3691 хил. лева и т. н.

Спирам се на тези многобройни цифри, за да ви покажа колко сериозно е положението в икономиката, в т. ч. и в предприятия, които се смятат за структурообразуващи в нашето национално стопанство. От тези сурови цифри ние трябва да направим необходимите обобщения и политически изводи за действие. И то не какви да са действия, а бързи, безкомпромисни и решителни. Много тежко е положението и в банковата система. Банковият надзор не упражнява ефикасно функциите си и се превърна в пасивен регистратор на нарушения и престъпления в продължение на години. Повечето търговски банки са силно дестабилизирани и дори декапитализирани; влошени са техните кредитни портфейли; увеличени са оперативните им загуби; спаднала е ефикасността на паричната политика на БНБ; силно е нарушено доверието в банковата система. Докато левовите депозити се запазват и дори нарастват от олихвяването, бързо намаляват валутните депозити. В сравнение с края на ноември 1995 г. в началото на май т. г. общият размер на валутните депозити в търговските банки е спаднал с 281 млн. долара, а само депозитите на населението - със 181 млн. долара. Хората нямат доверие в банковата система и държат спестяванията си подръка, дори прежалват сравнително ниската, но все пак съществена валутна лихва. Най-слабо звено в икономиката се оказа валутната сфера. Опасно е намалял официалният валутен резерв, дестабилизиран е валутният курс, застрашено е обслужването на външния дълг. Нашето правителство наследи в края на 1994 г. 10,4 млрд. долара брутен външен дълг. По време на четиригодишния ни мандат трябва да се изплатят 4,54 млрд. долара, или по 1135 млн. долара средногодишно. Това е друг вид наследство с тежки последствия за функционирането на националната ни икономика, върху което нашето правителство не можеше да повлияе с никакви действия.

В тази свръхчувствителна област нито през 1995 г., нито сега може да се направи нещо за ново преструктуриране на плащанията. Появилите се в пресата предложения в този смисъл само показват непознаването на проблематиката от техните автори. Нямаме друг избор, освен да продължаваме да бъдем редовни платци чрез мобилизиране на всичките си вътрешни валутни ресурси и външно рефинансиране. А за нов мораториум по обслужването на дълга не може и дума да става. Това би било безотговорна постъпка с тежки икономически и политически последствия за страната ни в продължение на много години.

При по-умело управление на валутния резерв и валутния курс през миналата година и в началото на тази година чрез по-ефикасни интервенции на валутния пазар и ползване на по-широк набор от инструменти на паричната политика от страна на БНБ можеше да не се допусне такова рязко намаление на официалния резерв от рекордните 1509 млн. долара в края на октомври 1995 г. до 670 млн. долара в края на април 1996 г. Това ограничава възможностите на БНБ да се намесва на валутния пазар и да управлява движението на валутния курс.

Реалният и финансовият сектор са в тежко положение, но то не е толкова драматично, колкото остротата на кризата на валутния пазар. Кризата на валутния пазар, естествено, е продукт на слабия реален сектор, но тя на свой ред тепърва ще създава допълнителни затруднения за реалния сектор и финансовата система, а ще има и неблагоприятни международни ефекти, ако не бъде овладяна бързо и решително. Ние вече предприехме мерки в тази насока съвместно с Управителния съвет на БНБ и всички виждат, че те дадоха резултат. Но това са краткотрайни мерки. Дълготрайният ефект трябва да се търси в други направления.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ ОТ СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ /СБО/ И ОТ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ФЕСТИВАЛЕН КОМИТЕТ ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПО РОД, ОТЕЧЕСТВО И САМОСЪЗНАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ "БЪЛГАРСКИ КОРЕНИ" /11-15 ОКТОМВРИ 1996 Г./


СКЪПИ БРАТЯ!

Организационният комитет за подготовка и провеждане на Международния фестивал "Български корени" от 11 октомври до 15 октомври 1996 г., създаден по идея на Съюза на българските общности /СБО/, обединява видни интелектуалци, депутати, политици, бизнесмени, учени, историци, писатели и др., както и обществено-политически и други формации от страната и българските общности по света независимо от техните убеждения.

Каним да участват в начинанието всички общности и народи от древното българско коляно, включително братята чуваши, казански татари - наричани така по името на някогашните си поробители, башкири, мордвини, гагаузи, бълкари, дегестанци, карачаевци, банатски, молдовски, таврийски българи, потомци на нашите деди от планината Булгардаг в Западна Турция и по-късни преселници там, българи от Италия, Канада, Белгия, франция, Германия, Чехия, Унгария и др., както и общностите, останали извън пределите на Отечеството ни.

Различните езици, религии и разстояния помежду ни, политическите манипулации над историята ни и предубежденията не бива повече да разединяват нашето огромно, старо и мъдро Българско семейство. С нациите, които е създало и създава, то доказва пред света, че живот и бъдеще в хилядолетията има само за единството на разнообразието. С духовното си и културно единение нека тръгнем срещу общочовешкото Зло, наречено абсолютизъм в религиозното и политическо мислене, чиито плодове са войните и страданията.

Международният фестивал "Български корени" възкресява и осъвременява древната традиция на дедите ни - да правят Събор на българското коляно всяка година през март на брега на р. Джавшър, наричан "Жъен" - както свидетелстват още в X век секретарят на Багдадското посолство във Волго-Камска България Ибн Фадлан и персиецът Ибн Русте. Другото име на "Жъен"-а е било "Ден на жената" - защото тогава пълнолетните български девойки се освобождавали от бащината си опека и сами са избирали своите годеници.

За да бъде всестранно взаимното опознаване между участниците, фестивалът се организира в 4 жанрови направления:

Фолклор и народно творчество.
- Интердисциплинарно Българознание - с конференции из цялата страна под наслова "Защо сме братя".
- Стопански и бизнес контакти.
- Съвременна литература и изкуство.

Той ще бъде общобългарско дело, при пълна равнопоставеност между участниците във всичко - включително и във финансирането му. По тази причина Председателството на Организационния комитет е отворена структура за всеки дарител, спонсор и съорганизатор, а Фестивалният бюлетин, средствата за масова информация БНР и БНТ редовно ще ви уведомяват за хода на подготовката. Но достойното представяне на отечеството ни зависи изцяло, единствено и само от вашия личен принос и от подкрепата на всеки българин по род, отечество и самосъзнание. Международният фестивал "Български корени" ще бъде извор на самочувствието ни в бъдещето!

София, май 1996 г.

ЗА ВРЪЗКА С ФЕСТИВАЛНИЯ КОМИТЕТ:

Гео Донев - главен организатор
София, бул. "Витоша" № 148 тел: 75-43-11

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА БЪДЕ ОТНЕТО ОРЪЖИЕТО ОТ ВСИЧКИ НЕСЛУЖЕБНИ ЛИЦА. Документът е адресиран до президента на Република България, до министър-председателя, до главния прокурор и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА!

Управителният съвет на Националния съюз на пенсионерите (НСП) изразява безпокойствието си от последните действия на престъпния свят, отнел живота на трима полицаи на 3 май 1996 г.

Настояваме твърдо да се прилага Законът за защита живота, достойнството и имуществото на всеки български гражданин.

Да се отнемат оръжията от всички неслужебни лица.

Със средствата на законодателната, изпълнителната и съдебната власт да се създаде мир и спокойствие в страната ни.

Управителният съвет на НСП изразява най-дълбоко нашите съболезнования към близките на загиналите.

София, 10 май 1996 г.

ЗА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НСП:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димо Абаджиев

ОРГ. СЕКРЕТАР: Методи Христов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА БОРБА С ПРЕСТЪПНОСТТА - ФОНДАЦИЯ "ЧОВЕЩИНА", ПО ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, И ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ГРАЖДАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА СЪДЕЙСТВАТ НА ПРАВОЗАЩИТНИТЕ ОРГАНИ В БОРБАТА С ПРЕСТЪПНОСТТА


Престъпният свят продължава да лее кръв. Поредното доказателство за това е убийството на тримата полицаи на 3 май 1996 г.

Националният обществен съвет за борба с престъпността е разтревожен от неефективността на борбата с престъпността на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Те са длъжници на обществеността. Време е да осъзнаят своя патриотичен дълг; отговорността си пред обществото; да си подадат ръка и обединят усилията си в борбата с голямото социално зло.

Предлагаме:

1. Да бъде отменен от Народното събрание мораториумът върху смъртното наказание.

2. Да се предприемат законодателни изменения за съществено ограничаване на достъпа до огнестрелно оръжие и изработване на механизми за изпълнение на тази забрана. Да се изземе оръжието от престъпния свят. Притежаването на оръжие от много граждани не води до ограничаване на престъпността, а обратно, увеличава я.

3. Да се приемат приоритетно нови законопроекти за промени в Наказателния и Процесуално-наказателния кодекс.

4. Да се ускори разработването и приемането на национална програма за противодействие и контрол на престъпността.

5. Представители на законодателната и изпълнителната власт публично да дадат отчет за тяхната работа в борбата с престъпността.

Националният обществен съвет за борба с престъпността призовава всички граждани на Република България да съдействат на правозащитните органи в борбата с престъпността. Нека обединим усилията си и да дадем сигурно рамо на защитниците на реда.

София, 7 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ-ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД ИНЦИДЕНТ СЪС ЗАПЛАХА КЪМ ЛИЧНОСТТА МУ. Документът е адресиран до президента и до министър-председателя на Република България, до главния прокурор, до министрите на вътрешните работи и на правосъдието, с информационни копия до посланиците на държавите, подписали Заключителния акт на Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа, Хелзинки, както и до средства за масово осведомяване.


ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ,

Приложено представям ви ксерокопие от "посланието", което намерих тази сутрин, пъхнато под вратата на апартамента, в който живея в София. Това е машинописен лист хартия със залепени върху него изрязани от вестник големи букви с кратък текст "Млъкни, за да живееш".

Любопитен е фактът, че за да бъде поставено под вратата на апартамента, е било необходимо да бъде преодоляна преградата на заключената врата на желязната решетка на коридора на етажа, предпазваща достъпа до четири апартамента. Тази заключена желязна врата е била преодоляна съвсем "нормално", "спокойно" и "елегантно" чрез отключване и заключване. За мен този факт съдържа в себе си "второто послание" на "операцията", а именно - предупреждението, че за "тях" няма прегради, а също така и "елегантната самолегитимация" на извършителя, който непременно държи да ми каже, че е същият, който преди около 15 години ме подлагаше на подобни "операции", а после противозаконно ме държа в затвора шест години и унищожи всичките ми близки хора, любими дейности и предмети.

Абсолютно категоричен съм, че това е демонстративно дело на онези личности и организационни формирования, които по-рано бяха известни като "Държавна сигурност", а днес са известни като "Мултимафия", превърнала държавните властнически органи в свои структурни звена. Категоричен съм, че една от най-зловещите личности в този престъпен механизъм е Димитър Христов Иванов, бившият началник на Шести отдел на Шесто управление на ДС. За престъпленията, извършени от него и ръководените от него служби и мафия вече много години искам правосъдие от прокуратурата, но тя ми отвръща с пълно мълчание и липса на коментар или със съвсем кретенски отговори.

Настоявам за спешно разследване!

София, 6 май 1996 г., понеделник, Гергьовден

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС и ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ:
ст. н. с. Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ ОТ БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩО УЧРЕДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКА ЗЕЛЕНА ФЕДЕРАЦИЯ


ДРАГИ РАДЕТЕЛИ НА ЗЕЛЕНАТА ИДЕЯ!

Зелената партия, на която всички ние принадлежахме, е мъртва. Партията, която в зората на демокрацията имаше решаващо участие във всички сфери на обществения живот, изчезна безмълвно и безследно. Напуснаха я всичките й специалисти, защото безкористният им труд, вместо да срещне подкрепа, се сблъскваше в организираната съпротива на централното ръководство. Поредицата от жалки коалиции и серията изборни провали доведоха до пълното дискредитиране на Зелената партия като желан партньор. Нейното окончателно политическо обезличаване дойде с унизителната просия пред Българската социалистическа партия /БСП/ за кметската кандидатура в София. Вътрешнопартийната демокрация бе стъпкана с фаворизирането на послушни некадърници и с превръщането на Националния съвет в безмълвен регистратор на еднолично взети решения.

В същото време България повече от всякога се нуждае от действена зелена организация. Макар че в парламента са представени три екологични формации, властта успя да върне картината отпреди 1989 г.: рилските води бяха прехвърлени, АЕЦ "Белене" ще продължи да се изгражда, а екологичното беззаконие в строителството отново бе узаконено. От друга страна, въпреки че неправителствените природозащитни организации са повече от тридесет, отдалечеността им от властта обезсилва техните екологични инициативи, колкото и убедителни да са те. Никой не ги чува, защото извън властта няма гласността!

Ето защо ние сме твърдо решени да се противопоставим на всички екологични предизвикателство, като се обединим в Българска зелена федерация. Нейните основни задачи са четири:

1. Да прозвучи нашият глас по всички наболели въпроси на околната среда. Ние сме убедени, че представянето на добре обосновани решения е единственият път за преодоляване на старателно издиганите медийни прегради. Естествен наш съюзник са всички екологични движения и организации. Стремежът ни е сътрудничеството в екологичната област да не бъде повече засенчвано от политически различия.

2. Издигайки авторитета си в България, да се утвърдим като пълноценен партньор на международните екологични движения. Тяхната подкрепа ще бъде желан елемент в нашата борба, а националната ни активност ще бъде ценен принос в световната природозащитна кауза. Защото проблемите на околната среда нямат граници!

3. Еднозначно да се определим като опозиционна сила, която вижда осъществяването на своите програмни цели в борбата със сегашното управление на БСП и в сътрудничество с останалите опозиционни партии. Ще спомогнем според възможностите си за обединяване на опозицията и на първо място за издигането на единна президентска кандидатура.

4. Да осигурим вътрешнопартийни условия за свободна изява на всяка местна организация, на всеки наш член и на всеки симпатизант. Това важи както за мероприятията с конкретна насока - екология, икономика, образование и др., така и за политическите контакти на различни нива и с различни партии. И точно за да не може индивидуалната активност да бъде анулирана от бездействието на централното ръководство, сме избрали федеративния принцип на изграждане.

Скъпи съмишленици, в най-скоро време ще получите проектоустава на Българската зелена федерация и проекта за учредителна декларация. Обсъдете двата документа и подгответе вашите предложения. Самото учредяване се планира за края на май в София. Привлечете съидейници, които въпреки безбройните разочарования не са загубили надежда и желание за борба в името на Зелената идея.

България се нуждае от нас и тя ще ни има!

София, 6 май 1996 г., Гергьовден

ЗА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКА ЗЕЛЕНА ФЕДЕРАЦИЯ:

Владимир Сотиров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИЯ СЪБОР НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /СОФИЯ, 28 МАЙ 1996 ГОДИНА/ ПО ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.


XXXI събор на Българския лекарски съюз /БЛС/ приема отчета за работата на Управителния съвет и комисиите към лекарския съюз за мандатния период. Съборът дава добра оценка за извършеното от Управителния съвет по следните направления:
- организационно-структурното укрепване на лекарския съюз;
- издигане на международния му престиж;
- изготвяне и внасяне на пакета закони, регламентиращи структурните реформи в здравеопазването;
- своевременност и адекватност на реакцията на предлагани промени в нормативните актове;
- запазването целостта и повдигане авторитета на БЛС чрез гъвкава и политически неангажирана дейност, при неотстъпно спазване на постоянните принципи и цели на съюза.

Съборът констатира, че независимо от положените усилия от Българския лекарски съюз състоянието на здравеопазването продължава да е драматично. Налице са отрицателни тенденции към централизация и засилване на административно-чиновническите стереотипи, чрез които овластените институции се опитват да се справят с кризата. Продължават да са длъжници на здравеопазването, а оттам и на българския народ парламентът и неговата комисия по здравеопазване, излъченото от този парламент правителство и в най-голяма степен Министерството на здравеопазването.

Политическите сили твърде бързо забравяха своите предизборни обещания и нито едно от правителствата, които избраха, не превърна здравеопазването в свой приоритет. Именно това разминаване между думи и дела създаде условия за попадане на българската нация в здравна и демографска безизходица.

Даваме си сметка, че без търсене и намиране на обществена и политическа подкрепа усилията на българските лекари за излизане от това състояние ще продължат да бъдат колкото благородни, толкова самотни и безрезултатни. За това всеки опит да бъдем разединени прави целите, които си поставяме, още по-далечни.

Съборът намира за уместно и необходимо Министерството на здравеопазването да се откаже от възприетия от него административно-команден метод на ръководство и да приеме решаването на проблемите в здравеопазването да се осъществява на базата на широк консенсус с всички ангажирани обществени организации. Съобразяването с организацията на съсловието, върху което ще падне отговорността и тежестта за практическото провеждане на здравната реформа, би било израз на реалистично и перспективно мислене от страна на представителите на официалните държавни органи и институции.

Съборът на Българския лекарски съюз смята, че неговите ръководни органи трябва да продължат настойчиво усилията за реално пускане в ход на реформата в здравеопазването и нейната законодателна подплата.

Програмата за дейността на Българския лекарски съюз за 1996-1997 година следва да бъде ръководно начало в бъдещата дейност на Управителния съвет и останалите ръководни органи.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ НА ПОЛУВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /СОФИЯ, 10 МАЙ 1996 Г./, ПО ПОВОД ОЧАКВАНАТА РЕфОРМА В ЗАПЛАЩАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИЯ ТРУД. Документът е адресиран до президента на Република България, до министър-председателя, до председателя на 37-то Народно събрание, до министъра на здравеопазването и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,
УВАЖАЕМИ Г-ДА МИНИСТРИ,
УВАЖАЕМА Д-Р ВИТКОВА,

Във връзка с очакваната реформа в заплащането на високо квалифицирания медицински труд, предлагана от Министерството на здравеопазването и публикациите в пресата, ви декларираме, че сме сериозно обезпокоени от опитите да се внесе смут между съсловията на висшите и полувисшите медицински специалисти.

Протестираме срещу несправедливото отношение към нашето съсловие!

Нима ние не сме достойни сътрудници на висшите медицински специалисти?

Докога министърът на здравеопазването ще ни игнорира като категория специалисти в здравната система?

Нима ние не работим в екипи заедно с лекарите?

Ние сме единствените в непрекъснат контакт с болните хора!

Ние разчитаме на морална подкрепа от лекарското съсловие и настояваме да бъдат регламентирани нашите права, а именно:

1. По-добър социален статут.

2. По-добри условия за работа.

3. Достойна заплата за нашия труд.


Докога нашите заплати ще бъдат на ниво социални помощи?

Нима ръководството на здравеопазването не е наясно с каква отговорност е натоварен нашият благороден труд?

Нима може да се омаловажи работата на многобройната ни армия от фелдшери, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, клинични и рентгенови лаборанти, зъботехници?

Освен преките си задължения ние се включваме активно и в учебната и преподавателската дейност, за което не се заделят никакви средства!

Уважаеми управляващи, Българският съюз на полувисшите медицински специалисти разчита на вашата далновидност и добронамереност поставените проблеми да получат своето разрешение в най-кратък срок!

София, 10 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ И ПРИРОДОЗАЩИТНИЯ ЦЕНТЪР "ИЗТОЧНИ РОДОПИ" ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА АКЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА БЕЛОГЛАВИЯ ЛЕШОЯД В БЪЛГАРИЯ


На 02.05.1996 г. бяха намерени два мъртви белоглави лешояда /Gyps Fulvus/ в тяхното гнездо заедно с новоизлюпеното малко. Най-вероятно смъртта им е настъпила вследствие на отравяне.

В периода от 29.04 до 01.05.1996 г. още пет гнезда на белоглави лешояди са изоставени, без да има някаква информация за обитаващите ги птици.

При създалата се екстремна ситуация Природозащитен център "Източни Родопи" започна прилагането на специален план за действие при предполагаемо тровене на птици. Акцията ще има продължителност поне две седмици и нейните основни цели са да се изяснят причините за масовото изтравяне и да се предотврати по-нататъшната безвъзвратна загуба на единствените в България представители на този вид. Известно е, че Източните Родопи са един от трите района в света, обитавани от тези редки птици.

Основните дейности, включени в акцията:
- Осъществяване на ежедневно подхранване непосредствено до колонията.
- Водене на постоянни наблюдения върху състоянието на птиците.
- Основно претърсване на района за отровни примамки.
- Допитване на национално ниво дали е взето официално решение за прилагане на отровни примамки за борба с вълци, чакали и скитащи кучета.
- Допитване на регионално ниво за самодейно прилагане на отровни примамки от местни хора.

Очаква се до няколко дена да бъдат готови резултатите от пълното изследване на намерените мъртви птици.

За инцидента е уведомено и потърсено съдействието на Министерството на околната среда и поделението му - Районна инспекция по околната среда - Хасково, на Българско дружество за защита на птиците и други сродни природозащитни организации, с чиято помощ се надяваме да опазим останалите птици.

София, 9 май 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 май - Следва предоставения за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ УЧИТЕЛСКИЯ СИНДИКАТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" КЪМ РАБОТЕЩИТЕ В СфЕРАТА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С тревога наблюдаваме задълбочаващия се процес на прогресивно обедняване на работещите в средното образование и липсата на средства за гарантиране ремонтите и материалната издръжка на учебните заведения. Убедихме се, че правителството и в частност Министерството на образованието науката и технологиите /МОНТ/ не желаят да предприемат реални стъпки за спиране упадъка в образованието.

Социален диалог се провежда формално. Налагат се силови решения от страна на МОНТ, които връщат образователната система години назад. Чрез административни мерки, противоречащи на трудовото законодателство, се насажда страх. Напълно се ограничава възможността за колективно решаване на проблемите в учебните заведения.

Предвид горепосоченото решително се обявяваме против:

1. Относително намаляване средствата за ремонти и материална издръжка на учебните заведения.

2. Липсата на финансови гаранции по Закона за бюджета за прилагането на ПМС нр 68/ 29.03.96 г. и Наредба нр 2 /11.04.96 г. на МОНТ за работните заплати.

3. Опита на министерства и общини да посегнат върху оскъдните средства за издръжка и ремонти с цел осигуряване средства за изпълнение на Наредба нр 2 на МОНТ за работните заплати.

4. Дискриминацията на помощно обслужващия персонал и други служители в училища и детски градини при определяне на работните заплати.

5. Нередовното осигуряване на средства за Социално-битово и културно обслужване /СБКО/ и работно облекло.

6. Игнориране на синдикатите при вземането на решения, отнасящи се до социалната политика в образованието.

7. Неизпълнение на клаузи от отрасловия колективен трудов договор /ОКТД/.

8. Нежеланието на МОНТ да започне преговори за актуализация на ОКТД.

9. Липсата на средства за елементарно медицинско обслужване и отдих на учителите.

10. Невъзможността на директорите да осигурят нормални условия на труд и учебно методически пособия.

Предвид изложеното обявяваме 22.05.1996 г. за ден на протеста срещу социалната политика на правителството в сферата на средното образование.

Призоваваме всички служители и учители да проведат на 22.05.96 год. предупредителни едночасови стачни действия, както и други форми на протест.

София, 13 май 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ

Любен Паскулов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА "НОВ ВЕК, НОВИ ИДЕИ, НОВА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ШЕСТА/ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ГЛАСУВАНА НА ПОСТОЯННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОР /СОфИЯ, 20 АПРИЛ 1996 ГОДИНА/


3. Структурната реформа.

Заедно с реформата на собствеността, структурната реформа е наша първостепенна програма задача. Нейното съдържание включва:
- определяне на приоритетни стопански направления и производства, които държавата за определен период ще подкрепя чрез субсидии, преференции и насочване на инвестиции;
- определяне на държавни производства и заводи, които ще бъдат "оставени" да се борят в естествена пазарна среда и върху които ще бъде упражняван косвен финансов контрол;
- определяне на държавни предприятия, които ще бъдат приватизирани или включени в различни дружества със смесена собственост;
- определяне на предприятия и дейности, които ще бъдат закрити.

Извършването на структурната реформа, която предлага ГОР, ще продължи 5-7 години. Ключов критерий за нейното провеждане е стабилизирането на финансовото състояние на предприятията, повишаването на тяхната ликвидност и инвестиционни възможности, решаване на въпроса с взаимните им задължения и задълженията към бюджета и банките. ГОР се ангажира с модел на структурна реформа, при който водещ критерий се явява степента на адаптираност на българските предприятия и фирми към европейските критерии за цени и качество. Колкото по-бързо се извършва приближаването на българските предприятие към европейските стандарти, колкото по-бързо овладеем стратегически пазарни ниши, толкова по-ефективно ще решим историческата задача да утвърдим България в отворения глобален свят.

За нас основополагащи стопански приоритети са седем отраслови комплекса:
- машиностроенето и електрониката, в които приоритет трябва да получат тези производства и дейности, които са носители на техническия прогрес и които са близки до европейските пазарни стандарти;
- химията, която се нуждае от инвестиции и продуктово преструктуриране, при приоритетно развитие на малотонажната химия и постигане на нова дълбочинност на преработка на химическите продукти;
- металургията, за която ГОР е в състояние да предложи схема за национално преструктуриране и финансово стабилизиране;
- селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, чийто дял в експорта на страната следва постепенно да се увеличава. Това особено се отнася за производството на зърно, плодове и зеленчуци, тютюн и тютюневи изделия, вина, консерви и т.н. ГОР ще се бори за възстановяване на вековните традиции в българското животновъдство;
- туризмът. Ние се обявяваме за преструктуриране на туризма при значимо увеличаване на частния сектор. В този отрасъл е особено важно да се привлекат чужди капитали главно под формата на приватизация, смесени дружество, нови инвестиционни проекти и т.н. Българският туризъм трябва постепенно да засилва своята индивидуална и екологична насоченост,
- транспортът. ГОР смята този отрасъл за приоритетен поради уникалното географско разположение на страната. Ние се обявяваме за максимално възможно отваряне на транспортни коридори във всички направления и за привличане на чуждестранни инвестиции при изграждането на пътната мрежа и железопътния транспорт. Особено внимание ще отделяме на развитието на речния и морския, а също така на въздушния транспорт;
- енергетиката. ГОР се обявява за реализацията на национална енергийна политика, включваща повишаване на енергийната ефективност, промяна в структурата на енергоносителите и повишаване ефективността на крайното енергопотребление и енергоснабдяване. ГОР ще работи за развитие на ресурсната база на националната енергетика чрез икономически конкурентно използване на въглища и хидроенергийни ресурси, повишаване ролята на страната в трансрегионалната енергийна система, структурна промяна в нефтотранспортната и нефтопреработващата политика на страната.


4. Науката и техническият прогрес

Това, което ГОР никога няма да приеме, е страната да загуби своите научни и технически перспективи, да се лиши от своите специалисти и от производствата - носители на новите авангардни технологии. Няма нищо по-трагично за един народ, ако той не усети опасността от изоставане в науката и техниката, ако се размине с общосветовните и регионални тенденции, ако пренебрегне и подцени своя научен кадрови потенциал. Ето защо ГОР се стреми и ще се стреми към възстановяване на високотехнологичните производства в България, включително чрез кооперации и смесени дружества с водещи световни фирми.

За нас е особено важно да възстановим електрониката, като променим нейната структура и се насочим към производство на конкретно приложни електронни системи. Ние сме длъжни да върнем напусналите страната специалисти в тази област и да възстановим самочувствието на тези, които продължават да работят в електронния отрасъл.

Задържането и грижата за високообразованите специалисти в областта на авангардните технологии е първостепенна наша задача. Така стои въпросът и с възстановяването на нашите позиции в биотехнологиите, модерното машиностроене, информационните комуникационни технологии. ГОР се обявява за нова национална стратегия в областта на научно-техническия прогрес и за ангажиране на държавата в развитието на неговите най-важни направление.

ГОР отхвърля политиката на незаинтересованост от състоянието на БАН и Селскостопанската академия, на научните институти и на науката във висшите учебни заведения. Поддържането само на щатни бройки и липсата на елементарни средства за научна и лабораторна дейност могат да превърнат България в крайно изостанала страна.

Особено е важно също така да повишим ролята на ВУЗ като научни центрове и мостове за трансфер на технологии и знания. Новият век ще бъде век на превърнатите в краен продукт знания. Ние искаме България да реализира огромния за нашите мащаби потенциал от знаещи и можещи хора. Това е наша възлова задача, наше задължение и отговорност.

/Пресслужба "Куриер"/


--------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 13 май 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.