22 януари 1990

 
СОФИЯ, 22 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 15 /33/ 


София, 22 януари - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ВЪЗВАНИЕ към българския народ на Демократическата партия.


Българският народ живя близо половин век под разрушителния тоталитарен режим.

Дълг на всеки гражданин е да поиска сметка за кризата, в която е изпаднало отечеството ни, за гибелните последици от некомпетентното ръководене на държавните ни дела. Народ, който изпадне в политическа апатия и няма сили да я превъзмогне, е осъден на гибел. Нашият народ трябва да търси спасителен изход.

Дълбоките обществени рани трябва да бъдат лекувани с разум и търпение. Демократическата партия не може да остане безучастна към националната участ в този исторически момент.

След толкова дълго гонене на миражи ние сме дълбоко убедени, че национално разбирателство и свобода на народа може да има само при респект към естествените права на човека. Само така хората ще бъдат равни през закона.

Демократическата партия трябва да заеме полагащото й се място като реална политическа сила в духовния, политическия и икономическия живот на страната. Такава е категоричната повеля на времето.

С чувство на реализъм ние правим всичко, за да видим отново изправена в цял ръст онази Демократическа партия, която ни завещаха нейните ръководители Петко Каравелов, Петко Р. Славейков, Алеко Константинов, Александър Малинов, Никола Мушанов, Александър Гиргинов.

Нова България се нуждае от Демократическа партия.

Демократическата партия твърдо стои на позициите на частната собственост. Ние ще гарантираме правата и на държавната собственост, доколкото е необходима и стопански оправдана. Ще работим за възвръщане на екологичното равновесие в страната. Ние сме за икономика, изграждана в съответствие с обективните икономически закони, които следва да се изучават, а не да се създават.

Демократическата партия ще се бори с легални средства за установяване в България на класическата демократическа политическа система.

Демократическата партия е против диктата и привилегиите на когото и да вило. Не с фразеология, а с дела ще брани личните, обществените и националните интереси. Демократическата партия е за политика на отворени врати към световния икономически и духовен прогрес, за балканско разбирателство и сътрудничество.

Ние искаме:

1. Постигане на национално съгласие.

2. Съживяване инициативността и предприемчивостта на основата на състезателността и конкуренцията.

3. Свобода за устното и печатното слово, за обществената критика.

4. Възобновяване издаването на вестник "Знаме" - традиционен орган на Демократическата партия.

5.  Изработване и приемане на нова конституция от демократично избрано Народно събрание.

София, декември 1989 г.        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X  X   X

София, 22 януари - Следва пълният текст на предоставените за разпространение ИЗВАДКИ от ПРОГРАМАТА на Зелената партия в България.


Българското общество преживява дълбока икономическа, екологична, социална и нравствена криза, от която могат да го изведат само радикални демократични промени. Зелената партия обединява усилията на широки народни слоеве като организира тяхната гражданска активност за осъществяването на цялостна програма за обществени реформи на основата на демокрацията, хуманизма и екологизацията на общественото съзнание. Като критерий за обществен прогрес партията приема не степента на приближаване към някакъв aбстрактен модел на обществено устройство, в качеството на живота или вносната реализация.

Страната е изправена пред проблеми, за които няма лесни и бързи решения. Предстои труден период на структурни промени при изграждането на отворена към света пазарна икономика. Общоевропейският интеграционен процес създава нови реалности и благоприятни възможности за развитие: встрани от този процес България не би могла да намали разрива, който я дели от високоразвитите и новите индустриални държави. Поради това, Зелената партия смята за целесъобразно присъединяването ка страната към Европейската общност след 8-10 годишен подготвителен период.

При определянето на своята политика партията изхожда от неделимото единство на икономическите и екологичните проблеми. Към досегашната загриженост, че екстензивният икономически растеж причинява деградация на околната среда, се добавя разбирането, че тази деградация ни лишава от перспективи за по-нататъшно икономическо развитие. Възможностите за прогрес в икономиката за сметка на екологията са вече изчерпани: нужен е нов път на развитие. Зелената партия предлага процес на промяна, при който използването на природните ресурси, инвестиционната стратегия, ориентацията на технологичното развитие и измененията в управленските структури са в хармония и увеличават сегашните и бъдещите възможности за повишаване на качеството на живота.

Екологично-икономическите проблеми са обусловени от множество социални и политически причини: основната причина е несправедливото разпределение на властта и нарушеният баланс на интересите между отделни слоеве на населението. Оттук следва необходимостта да се разширят правата, ролята и участието на отделните граждани, независимите обществени организации, научната общност и производителите във всички етапи на планирането, вземането на решения и осъществяването на всеки отделен проект, въз основа на пълна информация, на засилване на децентрализацията и на местното самоуправление.

В своята дейност партията се ръководи от следните принципи: демокрация и политически, икономически и духовен плурализъм, социална справедливост, уважение към личността и приоритет на правата и интересите на отделния човек, отричане на насилието като средство за политическа борба, открит характер на дейността, колективно вземане на решения и колегиалност в ръководството, сътрудничество с други политически партии и обществени организации за обединяване на различните обществени интереси и консолидация на обществото.

ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ПОЛИТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО

1. Реформите в страната трябва да се опират на нова Конституция, основана на Българските демократични традиции и реализираща идеята за свобода и равенство на гражданите без оглед на етнически, религиозни, политически и други различия, гарантираща cyверенитета на народа и обществено приемливи методи на държавно управление.

2. Ние сме за демократични избори на всички нива, при пълна свобода на издигане и регистрация на кандидатите, без назначаване и предварителен подбор, за всестранно запознаване на избирателите с убежденията, проектите и програмите на отделните кандидати, откритост и ефективен контрол при преброяването на бюлетините и публикуване на резултатите по места. Да бъде гарантирано правото на избирателите по всяко време да отзовават изгубилите доверието им техни представители.

3.  Важно условие за демокрацията е децентрализацията на властта и осъществяването на истинско местно самоуправление, изцяло отделено от държавната администрация. Самоуправляващите се общини трябва да бъдат стопани на своята територия, да притежават своя собственост и финанси, да имат право на съюзяване помежду си и да бъдат защитени от неправомерно вмешателство от страна на регионалните и централните власти.

4. Смятаме за особено важно гарантирането и разширяването на правото на гражданите да образуват независими обществени организации, включително политически партии, чрез които да се реализират в обществения и политическия живот на страната.

5. Ние сме за изграждането на правова държава, където свободното развитие на личността е условие за свободното развитие на обществото. Необходимо е строго разделение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и създаване на Конституционен съд, който да контролира съдопроизводството и да следи за съответствието на законите с Конституцията и за обезпечаването на всички конституционни права със съответни правни актове.

6. Българското законодателство трябва да гарантира гражданските и човешките права и свободи. Всички нормативни актове, ограничаващи гарантираните от Конституцията права на гражданите, трябва да бъдат отменени. Необходимо е по законодателен път да бъдат изрично ограничени правата на изпълнителната власт в отношенията й с гражданите. Законодателството трябва в пълна степен да се съгласува с Хартата за правата на човека и да реализира всички поети от България международни задължения в областта на човешките права. Ние сме за радикална реформа на наказателното право и за премахване на смъртното наказание, както и за усъвършенствуване на гражданското право с оглед на по-добрата защита на интересите на гражданите.

7. Отстояваме правото на всеки гражданин на безпристрастен и справедлив съд, съд независим както от политически и административни органи, така и от прояви на общественото мнение. Всеки гражданин да има право на адвокатска защита от началото на предварителното следствие. Следствените органи трябва да бъдат подчинени на Министерството на правосъдието, а органите на реда и сигурността да бъдат деполитизирани. На лишените от свобода граждани да се осигурят достойни условия за съществуване и хуманно отношение.

8. Необходими са юридически и практически гаранции за неприкосновеност на личността, собствеността, жилищата, кореспонденцията и за тайната на телефонните разговори. Всякакви преследвания и ограничения за правата на гражданите заради техните убеждения трябва да бъдат признати за незаконни, като на лица, пострадали от такива преследвания, се осигури реална възможност да отстояват своите права в съда. Всеки гражданин трябва да има гарантирано право да се запознава със събраната за него информация във всяко учреждение и да получава юридическа защита срещу разпространявана за него невярна или конфиденциална информация.

9. Достъпът до всестранна информация и възможността за публично изразяване на различни възгледи е основно право на всеки гражданин. Всяко засекретяване трябва да бъде обосновано, а обектите и правилата за засекретяване да бъдат обнародвани. Ние се борим за премахване на предварителната цензура и държавния монопол върху радиото и телевизията, разпределението    на хартията и контрола върху печатниците и размножителната техника, за равноправно съществуване на обществени, кооперативни и частни радиостанции и телевизионни станции, печат, научни и учебни заведения и институти за проучване на общественото мнение.

10. При сегашните условия задължителната военна повинност представлява ненужно ограничение на човешките права и прахосване на материални и човешки ресурси. Ние сме за преход към професионална армия, до създаването на която продължителността на военната повинност да се съкращава. Да се въведе алтернативна служба за онези, които поради религиозни или други специфични причини не желаят да служат в армията. Системата за гражданска отбрана да се замени с доброволни граждански организации за помощ на населението при бедствени ситуации.

11. Ние сме за гарантирането на равни права на всички български граждани за реализация на избрана от тях област на дейност и отхвърляме номенклатурната система, жителството, незаслужените привилегии и всякакви изкуствени начини за създаване на социално неравенство.

12. Ние сме за възстановяването и запазването на националното и културното достойнство на всички български граждани, и в частност - за запазването на етническата, културната и езиковата самобитност на националните малцинства в страната.

13. Зачитаме религиозните свободи, включително правото на всеки да дава и получава религиозно образование по свой избор, и признаваме ролята на различните религиозни институции в оздравяването на обществото и разпространяването на общочовешки ценности. Ще съдействаме за създаване на климат на взаимна толерантност и уважение между различните религиозни общности, както и между вярващи и невярващи.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

1. Ние сме за разумно и достатъчно обществено осигуряване на трудещите се, което не руши трудовата мотивация и стопанската активност и инициатива. Това предполага целево формиране на всички осигурителни фондове и функционирането им като напълно независими от изпълнителната власт и от държавния бюджет.

2. Ние сме за политика на ефективна и рационална заетост на работната сила и против непродуктивния труд и скритата безработица, разходите за които носи цялото общество. Всеки има право на справедливо заплащане за резултатите от своя труд, което да осигурява семейната издръжка и възпроизводството на работната сила. Работниците имат право да образуват независими профсъюзи и могат да разчитат на подкрепата на партията в борбата си за подобряване на условията на труд и за справедливо заплащане. Същевременно смятаме, че формите на тази борба трябва да бъдат точно регламентирани от закона.

3. Ние сме за справедлива система за социално осигуряване, която дава подкрепа на социално слабите слоеве от населението, гарантира достойна помощ за нетрудоспособните и поддръжка за частично трудоспособните, покрива разноските за задължителното професионално и общо образование, осигурява компенсация при закриване на нерентабилни предприятия, помощ при търсенето на работа и средства за преквалификация. Ние сме за постоянно привеждане на пенсиите съобразно с индекса на цените, заплащани за екзистенц-минимума на средствата за съществуване.

4. Ние сме за икономическа и социална политика, отговаряща на интересите на потребителите. Подкрепяме създаването на дружества за защита на потребителските права. Право на потребителя е да има точна информация за качеството и съставките на хранителните продукти, за съдържащите се в стоките за потребление вредни за здравето вещества и материали. необходимо е редовно да се публикуват достоверни данни за индекса на цените и промяната в жизненото равнище и да има официален научно обоснован екзистенц-минимум.

5. Разглеждаме човешкото здраве като вид екологично равновесие и един от най-съществените елементи на качеството на живота. Ние сме за нова система на здравеопазване, гарантираща качествена безплатна медицинска помощ. Същевременно, необходимо е да се регламентира съществуването на кооперативни и частни лечебни заведения, както и на такива към религиозни и други обществени институции. Необходимо е да се гарантират правата на пациента, който е не обект на лечение, а равноправен партньор, така както и лекарят не е служител.

6. Ние сме за насочване към масовия спорт на значителна част от средствата, изразходвани за високо спортно майсторство. необходимо е да се регламентират правно въпросите, свързани с развитието на физическата култура и спорта.

7. Защищаваме интересите на семейството и семейните ценности и ще говорим за създаването на такива условия, при които най-човешкото - раждането, отглеждането и възпитанието на децата, няма да се превръща в непосилно бреме и пречка за професионалното и социалното развитие на родителите. Смятаме за необходимо въвеждането на тригодишен платен отпуск за отглеждане на малко дете.

8. Особени грижи заслужава огромната група на самотните поради едни или други причини, инвалидите и другите социално онеправдани. Не само се обявяваме в защита на техните права, но и ще работим с тях за подобряване на качеството на живота им. Ние сме за цялостното премахване на ергенския данък.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 22 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ИЗВАДКИТЕ от ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ на Новата социалдемократическа партия.

Отивайки си в музея на историята, последният диктатор на България остави след себе си не само полуразрушена икономика и деформирани политически структури, но и твърде опасни илюзии. Най-вредната от тях е внушението, че диктаторите са причина, а не следствие на определена социална действителност. Трескаво, прехвърляйки на гърба на сваления властник своята историческа вина, номенклатурата се опитва да влезе в утрешния ден на вълната на всеобщия ентусиазъм.

Ние ясно разбираме, че главната причина за сегашното кризисно състояние на българското общество са не личните качества на диктатора и неговата клика, а порочната форма на живот и организация на нашето общество в последните десетилетия. Бюрократизиралата се държавно-партийна номенклатура, като логична проява на съществуващата система, носи основна вина за сегашното положение на България, което се характеризира по следния начин:

1. Тотален държавен контрол върху целия обществен, икономически, политически и културен живот. Резултатът е една изцяло неефективна система. Тя включва нежизнеспособно и полуразрушено селско стопанство, феодално разделение на производството и суровините, което не се ръководи от идеята за пазара, проявяващо белези на разрушаване в най-основните принципи на всяка нормално функционираща икономика - в отношението между пари и стока. На лице са белези на производствена и екологична катастрофа - закономерен резултат от едно деформирано и волунтаристично ръководено стопанство.

2. Монопол на партийно-държавната номенклатура върху икономиката, която е съсредоточила производствените ресурси в олигархичните си ръце.

3. Монопол на номенклатурата върху политическата власт, реализиран с помощта на така наречената "социалистическа демокрация" - система, характеризираща се с отсъствието на нормални форми на политически живот и поставяща органите, които представляват народа, под диктата на интересите на номенклатурната върхушка. Непрекъснатото нарастване на политическата и юридическата власт на номенклатурата закономерно ражда корупция и отчуждение на обществото от действията на държавата. В резултат държавата е не правова, а тоталитарна.

4. Пълен идеологически контрол на номенклатурата, имаш за свое основание вулгаризирания и консервиран във форми от 19 век марксизъм. Тоталната индоктринация на народа се осъществява чрез монополизираните средства за масова информация и има за свой резултат манипулиране, деформация и превратност на общественото съзнание.

5. Пълно отрицание на индивидуалността, на личностните интереси, на духовния и икономическия живот на индивида, заменяйки ги с така наречените "обществени интереси", господствуващи над интересите на отделния гражданин. Пълно пренебрежение към човешките права, съчетано с една атрофирана система на обществено осигуряване, с отсъствие на социални гаранции, с явни и скрити форми на принудителен труд, с несправедливо заплащане без отчитане на инфлацията, с невероятно ниско ниво на здравеопазване и защита на социално слабите.

6. Провъзгласен от номенклатурата така наречен "социалистически начин на живот", характеризиращ се с обществена несигурност, с хроничен дефицит на стоки и услуги, с нехуманни отношения между хората, лимитирани от тясно разбирани икономически интереси, с примитивност на живота, с развитие на утилитарен морал и изпразване от съдържание на духовните ценности.

7. Манипулация с правата на хората за самоуправление в рамките на обществото, Безжалостен национален натиск и насилствено разрушаване на малцинствената етническа самоличност, оправдани от великодържавни и шовинистични псевдонаучни теории.

Народ, ръководен по този начин, не може да стигне далеч. Той или влиза в национална катастрофа, или е принуден да реформира самите условия на живот. Под натиска на всички демократични сили на обществото, постепенно и необратимо, се налага разбирането, че демокрацията е единственият разумен изход от създалото се положение. Неосъзнаването на това означава само завръщане в царството на икономическите и политическите абсурди на неосталиниския тоталитаризъм.

Нашата задача е спечелването на хората за една алтернатива, както на монополистическия капитализъм, така и на социалистическата тоталитарна държавна система, каквато алтернатива е
социалдемокрацията. Ние вярваме, че залог за решаването на тази задача е не само дълбокият интерес на нашето общество към ценностите на социалдемокрацията, засилван от успехите на западноевропейската социалдемокрация във всички области на обществения живот, но и неугасналите демократически традиции в българската историческа памет.

Нашата цел е формирането на стабилно и демократично гражданско общество в една свободна и независима държава, което има възможност само да определя своя път на развитие. Истински свободно, тоест, истински демократично е това обшество, което само избира своето ръководство и форми на управление.

Развитието на обществото не може да бъде поставено под знака на една привилегирована идеология - ние се противопоставяме на привилегированото положение на която и да е идеология и нейните носители в обществото. Социалдемокрацията отхвърля всички тоталитарни доктрини като катастрофални в социално, политическо и духовно отношение. Въпреки че социалдемокрацията води началото си от Маркс, ние отчитаме наличието на опасни утопични идеи у него и затова, като доразвиваме марксовата теория в духа на съвременните реалности, отхвърляме сектанските, утопичните, вулгаризаторските и архаичните моменти в нея. Ние отричаме актуалността на така наречената "класова борба", а така също абсолютизирането на икономическия детерминизъм и идеологизираното разбиране на историята.

Според нас социалдемократическата алтернатива не е завършено и съвършено, веднъж завинаги достигнато състояние на обществото. Тя е система от ценности, от която произтича задачата за формиране на гражданско общество, което уважава личността и дава на всеки човек възможност за пълно развитие на неговите способности, осигуряващи му достойни условия на живот и свободно развитие.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 22 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ВРЕМЕННАТА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ на Демократическата партия на България.

Основна и крайна цел на Демократическата партия на България е създаване на хуманно демократично гражданско общество със социална справедливост за всички негови членове и социални групи, за основа на което служат овшочовешките ценности, а не конкретна идеология или религия.

Ние ще се стремим към:

Едно общество в което основополагащи да бъдат общохуманните и демократичните принципи и съществено да бъде неговото съдържание, а не наименованието било то Капиталистическо или Социалистическо.

Едно общество, където свободните физически и духовно граждани на една освободена от властта на Номенклатурата държава да бъдат главните инициатори и двигателна сила за развитието му.

Едно общество, в което основен принцип да бъде зачитането на достойнството и правата на всеки от членовете му, независимо от неговото вероизповедание, етническа или партийна принадлежност.

Едно правово общество с твърди, а не постоянно променящи се закони, приети от едно свободно избрано от народа Народно събрание.

Едно общество на социално и икономическо равенство пред закона на всички негови членове и формации.

Едно общество, в което личната инициатива на отделните му членове, нескована от догми и ограничения, да бъде единствена градивна сила.

Във връзка с тази си крайна цел, Демократическата партия на Бъргария издига следната политическа платформа и програма: Краткосрочна стратегическа програма, чиито цели трябва да бъдат реализирани в близките няколко месеца:

 - участие в дискусиите около "кръглата маса";
 - разпускане на сегашното правителство и образуване на временно такова, съставено от независими и компетентни граждани; правителство, което може да бъде единствен гарант за провеждане на демократично преустройство и преди всичко на свободни избори;
 - организиране на свободни избори в приемливи за всички политически сили срокове. Включване на независими представители в изборните комисии на всички нива;
 - предвид реалната икономическа обстановка в страната, набелязване на спешни мерки за овладяване темповете на спад на жизненото равнище на народа;
 - постепенно, но бързо съкращаване на непроизводителните и неефективните управленчески структури в промишлеността и селското стопанство, като ненужни и утежняващи икономическото положение на страната;
 - участие в бъдещите свободни избори;
 - създаване на нова конституция на България, гласувана от новоизбраното Народно събрание;
 - да се предизвика следствие и да се потърси публична съдебна отговорност на всички виновници за дълбоката криза в българската икономика и изострянето на социално-етническите противоречия.

Основна политическа програма и платформа

1. В политическата сфера и държавното устройство

 - Изграждането на освободени от еднопартийна опека и контрол Народно събрание, Правителство, Съд и Прокуратура;

 - Държавният глава да бъде избиран в отделни и преки избори от целия народ;
 
 - Да не се допуска под какъвто и да е предлог конституционно узаконяване на ръководната роля на която и да е било партия или коалиция;
 
 - Основен принцип в политическия живот на страната да бъде политическият плурализъм;
 
 - Да се разделят законодателната, изпълнителната и съдебната власт;
 
 - Деполитизация на силите на реда, армията и съдебната власт;
 - Свободни за достъп и освободени от цензура средства за масова информация и печат;
 - Трайно решаване на националния етнически въпрос в духа на всеобщата декларация за правата на човека и заключителните документи от Хелзинки, Мадрид и Виена с оглед реалното ни участие в изграждането на общ европейски дом.

2. В икономическата сфера

 - Развитие на икономиката и селското стопанство единствено в съответствие с научните постижения;
 - Равноправие пред закона и данъчното облагане, при осъществяване на стопанската дейност, на всички форми на собственост - частна, кооперативна и държавна;
 
 - Независимо от очакваните временни неблагополучия, с оглед бъдещото развитие на обществото, създаване на пазарна икономика, в която решаващ за ценообразуването /с изключение на стоките от първа необходимост/ да бъде закона за стойността;

 - Акционерната форма на участие в промишлеността и селското стопанство, особено в държавните формации, да бъде основно средство за повишаване материалната заинтересованост на работещите в тях;

 - Създаване на изгодна система на кредитиране и данъчно облагане с цел стимулиране на дейности, полезни за обществото;

 - След щателно историко-юридическо изследване на въпроса за собствеността на земята да се премине към връщане или предоставянето й по желание на собствениците й или на обработващите я. Да се гарантира възможността за последващо право на продажба, даване под наем и наследяване. Да им се предостави пълното и единствено право сами, а не по нареждане отгоре да решават дали и по какъв начин да се кооперират помежду си. Едновременно с това провеждане на данъчна и кредитна политика за подпомагане и стимулиране на бъдещето им развитие.

 - Създаване на постоянно действуваща Икономическа комисия към Народното събрание, която да му дава, след задълбочено проучване, препоръки, какви инвестиции и дотации да се правят. Кои икономически структури да се реорганизират и кои да се закрият. Закриването на икономически структури да става единствено, след като се даде възможност първо на работещите в тях, а след това на всички останали да ги откупят от държавата и ги превърнат в акционерни.

 - Премахване на държавния монопол върху външнотърговската дейност и банковото дело;

 - Превръщане на банките в акционерни структури, притежаващи пълна автономия в инвестиционната и кредитната си дейност;

 - Създаване на национална фондова борса;

 - Провеждане преди всичко на екологично съобразена стопанска дейност.

3.  В социалната сфера

 - Всички закони да бъдат съобразени с всеобщата декларация за правата на човека и документите от Хелзинки, Мадрид и Виена и всички членове на обществото, без изключение, да бъдат равни пред тях.

 - След известен период от време, новите форми на собственост ще бъдат причина за създаването на едно нехомогенно в социално отношение общество. В бъдеще именно тази разнородност ще бъде определяща в социалния живот на страната.

 - Пресичане на всички опити да се противопоставят едни на други различните социални слоеве в обществото.

 - Премахване на всички привилегии за всички членове на обществото без изключение.

 - Равноправие между всички различни в религиозно и етническо отношение групи на обществото.

 - Създаване на програма за законодателна защита и материално подпомагане на социално слабите слоеве от населението.

 - Създаване на програма за решаване на екологичните проблеми.

4.  В духовната сфера

 - Да не се допуска идеологизация в научния живот и образованието.

 - Свобода на словото и печата, свобода за образуване на обществени И политически организации, непротиворечащи на хуманността и общочовешките ценности.

 - Премахване на всички прегради, пречещи на пълноценното общуване на гражданите на България със света.

 - Пълна автономия на ВУЗ.

 - Философски и идеен плурализъм в учебната и научната дейност на ВУЗ.

 - Осигуряване чрез приемане на подходящи закони възможността за създаване и пълноценно функциониране на лечебни заведения, училища, включително университети, школи, интернати и пр. по частен, меценатски или кооперативен път.

 - Да се разработи цялостна програма за преодоляване на алкохолизма, тютюнопушенето и наркоманията, особено сред младежта.

5. Във външнополитическата сфера.

 - Мирът и неприлагането на сила при решаването на международни проблеми - основополагащ принцип във външната политика на страната.

 - Зачитането на всички международни спогодби и договори приемаме като израз на уважение към всички подписали ги народи.

 - Солидаризиране с всички демократични сили в света, борещи се за траен мир.

 - В отношенията си с Балканските държави да се придържаме към принципите на добросъседство, сътрудничество и взаимно зачитане.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 22 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ПЛАТФОРМА на Клуба на привържениците на Търновската конституция.


Политическата еволюция в страната поставя с историческа категоричност ключовия въпрос за промяна на сега действуващата Конституция. Всъщност, става все по-очевидно, че частични, превдореформаторски изменения на Конституцията няма да постигнат желания от нашия народ държавно-устройствен резултат.

Ние, членовете на Клуба, сме убедени, че за образец и основа при изработването на нова Конституция трябва да послужи Търновската конституция, заслужила още от нашето освобождение насам доверието, любовта и уважението на много поколения българи.

Дело на Учредителното народно събрние от 1879 г., в което участвуват най-значителните политически и обществени личности, най-светлите умове на новоосвободена България, изработена по модела на прогресивната белгийска конституция, Търновската конституция - по признание на цяла цивилизована Европа - се отличава с демократичност, политически либерализъм и държавническа зрялост.

Държавното устройство, което Търновската конституция предвижда, е конституционна монархия с парламентарно управление и разделение на властите при пълна независимост на съдебната власт.

Смисълът на съществуването на монархията в съвременния свят е в това, че изключвайки напълно идеята за еднолична власт, тя се превръща в символ на национално единение, гражданско съгласие и престижна представителност в международния живот. Ние вярваме, че именно от тези съображения и мотиви са били водени и строителите на съвременна България, когато в паметната 1879 г. са фиксирали в Търновската конституция тази форма на управление.

Днес българският народ има нужда от възстановяване на историческата истина, от светлина върху празнотите и изкривяванията в родната ни история, а също и от реабилитация на Третото българско царство и на управлението на цар Борис III. В националното съзнание част от тази истина е и фактът, че легитимнното държавно устройство на България беше прекратено чрез конституционно нерегламентирания акт от 8 септември 1946 г., наречен "народен референдум".

Разпространено е убеждението, че монархията е исторически отживяла, несъвременна, скъпо струваща форма на управление. Политичесжата практика на редица малки и средни европейски държави обаче показва, че демократични свободи, социална балансираност и икономическо преуспяване е характерно именно за страните с конституционно-монархичесяо устройство /включително под парламентарното управление на социалистически партии/. Нещо повече, строго фиксираната цивилна листа на конституционния монарх в една малка страна е далеч по-скромна от издръжката на репрезентативни републикански институции.

Учреденият Клуб на привържениците на Търновската конституция не призовава към политическа акция, а към исторически анализ, към прагматични политически изводи. Неговият стремеж е да обърне внимание на нашия народ, че той в политическа перспектива ще бъде изправен пред необходимостта да вземе важни исторически решения за бъдещото устройство на страната. При такъв избор България може да тръгне по пътя на редица образцови европейски държави: Швеция, Норвегия, Дания, Белгия, Холандия, Испания /в която неотдавна бе възстановена монархията, прекъсната от един тоталитарен режим/. При такъв избор тя може да намери свой път към гарантирано излизане от тоталитаризма, защото надпартийният контрол на Короната, единствен би осигурил баланс на политическите сили, би неутрализирал порочните страсти и амбиции, без да плаща дан на дребнави пристрастия относно близкото и далечното минало.

Вярваме, че такъв избор ще увеличи надеждите и шансовете за излизане на страната от състоянието на политическа, икономическа и морална разруха, ще възстанови нашия национален престиж и ще ни помогне да излезем от международната изолация.

София, 24 декември 1989 г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 22 януари - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Клуб "Демокрация" в Ловеч.

Ние не вярваме, че сегашното ръководство на община Ловеч е в състояние да организира и да произведе свободни и демократични избори, защото при решаването на един наболял проблем за града, като транспорта, Изпълнителният комитет на Общинския народен съвет по стара практика дава разпореждане референдумът за набиране на средства от населението да се проведе по месторабота. Законите регламентират такива референдуми да се провеждат по местоживеене.

Време е управляващите общината да прочетат задълбочено законите на страната, да ги прилагат точно по текста, а не да действуват по познатия командно-бюрократичен метод.

Ловеч, 16 януари 1990 г.       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 22 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА на Националния съвет на Зелената партия в България.

Викът "Долу БКП!" започна все по-често да оглася площадите на България. И уви, все по-често някой иска разграничаване от него, като че ли този вик съставлява престъпление.

"Долу БКП!" означава: "Ние не искаме и не обичаме Българската комунистическа партия". Има ли нещо по-естествено за един народ, преживял четиридесет и четири години в страх, под сянката на политически убийства, наречени "съдебни процеси", вкаран като стадо в казионни организации, манипулиран, лъган и докаран до просяшка тояга? Има ли почтен човек, който след всичко това да не извика "Долу!"?

Не викат ли всъщност същото тези, които напускат компрометираната комунистическа партия? Не викат ли същото и онези, които вътре в нея се обявяват срещу всичко, определяло до днес облика й? И как смеят лидерите на БКП, които макар и непризнали още всички престъпления, са в невъзможност да отричат повече пълния банкрут на досегашната си политика, как смеят те да помахват заканително с пръст на виковете "Долу!"? Не означава ли това, че на тях и през ум не им минава да изпитат поне срам от всичко грозно, отблъскващо и отвратително, което определя политическия /а и социалния и икономическия/ живот на България през периода на комунистическото управление?

Нека вярваме, че почтените хора в Комунистическата партия и множеството неомърсени редови членове са способни да създадат цивилизована организация, която да се откаже от тоталитаризма. Нека вярваме, че тези хора ще вземат превес и тогава, на тяхната нова партия, застанала наравно с останалите, едва ли ще има нужда да викаме "долу"!"

Но онези, които продължават да се държат така, като че ли властта им е бащиния, и обиняват своите опоненти в страшния грях, че искат да им я вземат - същата тяхна власт, въз основа на която беше съсипана българската икономика, а българският народ беше принуден да забрави що е демокрация, свобода на словото или на съвестта - те не трябва да се чудят на вика "Долу БКП!" Той се отнася за тях.

И нека престанат да се повайкват, колчем го чуят, защото приличат на разглезено дете, на което са отнели играчката. А едно разглезено дете, което може да си играе с огъня, би могло да подпали къщата.

София, 19.01.1990 г.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/