22 май 1992

София, 22 май 1992 година
        Брой 99 (629)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР.


Организациите, учредители на Български демократичен център (БДЦ), преутвърждават своята подкрепа на Заявлението за учредяване и Програмната декларация от 26 октомври 1991 г., изразявайки своята решимост заедно да реализират единна програма за промени в обществото, която да превърне България в демократична, правова и благоденстваща страна.

1. Организациите, подписали това споразумение, се ангажират да работят заедно в лоялно сътрудничество за постигане на целите, изразени в общите документи.

2. Организациите изграждат общи централни и местни структури на БДЦ, както и чрез експерти ще съгласуват обща програма и общи действия.

3. Всяка организация запазва своята организационна и политическа самостоятелност. Общите решения не могат да противоречат на уставите на отделните организации.

4. Организациите ще си съдействат при създаването и укрепването на своите местни структури.

5. В рамките на БДЦ ще се поощряват вътрешното сътрудничество и обединение на база общи идейни платформи.

6. БДЦ изгражда система за своето общо финансиране.

7. БДЦ ще се придържа към приета обща символика.

8. С партиите, които идейно-политически стоят в центъра, ще се поддържа политика на тясно взаимодействие, редовно съгласуване на позициите и приобщаване към БДЦ.

9. Партиите от БДЦ ще участват заедно в избори (парламентарни, общински и др.) като mредизборна коалиция - с една бюлетина, единни кандидати (листи), с обща предизборна платформа, символика и единни избирателни структури.

10. 75 на сто от всички категории избираеми места ще се разпределят въз основа на резултатите от последните парламентарни избори. За СДС-център и СДС-либерали Национален политически съвет (НПС) на БДЦ ще взема предвид вътрешни споразумения за участието на отделните партии във всяка от бившите предизборни коалиции, ако има такива. Останалите 25 на сто от всички категории избираеми места ще се разпределят от НПС за балансиране участието на всеки от коалицията, за новоприети партии, неучаствали в изборите през 1991 г., и с оглед общите интереси на БДЦ. Новоприети организации в БДЦ получават дял в рамките на 75-те процента за разпределение на кандидатските места, съответстващ на резултатите от последните парламентарни избори.

11. В изборната коалиция партиите преимуществено пропагандират програмата, лозунгите и символите на БДЦ. Партиите запазват правото си наред с това да пропагандират собствените си лозунги и символи, както и да организират свои избирателни структури, но последните се подчиняват в действията си на Националния изборен щаб на БДЦ.

12. Избраните кандидати формират съюзни фракции в съответните органи, съставени от групи по партиен признак. При физическа или нормативна невъзможност да се формират такива съюзи се образуват общи групи. Избраните представители действат съгласувано и единно помежду си и с политическите структури на БДЦ.

13. Договарящите се страни приемат като неразделна част от това споразумение Статут на БДЦ. Изменения в настоящето споразумение и в статута могат да се извършват само с консенсус.

ПОДПИСАЛИ:

Алтернативно социалистическо обединение (независими) - Л.Стефанов
Демократическа партия - П.Вачков
Демократическа партия - Консервативен сговор - Ст.Стоянов
Зелена партия в България - Ал.Каракачанов
Партия ЛИБЕРАЛИ - Ел.Божков
Политически клуб "Екогласност" - П.Слабаков

София, 21 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА ПО ПОВОД НА ОРГАНИЗИРАНОТО В МОСКВА ВСЕСЛАВЯНСКО ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИКА НА СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ.


Кметът на София проф. Александър Янчулев и неговите колеги от ръководството на Столичната голяма община изразяват загриженост по повод организирането на всеславянско честване на празника на първоучителите св.св. Кирил и Методий в Москва. Откриването на паметника на Солунските братя и пренасянето на божествен огън от Ерусалим до площад "Славянски" в руската столица е рецидив на имперско мислене, което от години пренебрегва ролята на българските книжовни школи и българската църква в създаването и разпространението на славянската писменост. За съжаление съучастници в поредната кражба на националната ни история са и кръгове от Българската социалистическа партия, обединени в дружество като "Русия - България" и други мимикрии на социалистическия интернационализъм. Техни представители с охота сега заминават в Москва, за да лигитимират панславистките тържества.

Ръководството на Столичната голяма община използва случая, за да покани столичани и гости на София да почетат делото на българските първоучители св.св. Кирил и Методий на Благодарствения молебен, който ще бъде отслужен в тяхна чест пред храм-паметника "Св. Александър Невски” на 24 май 1992 г. от 10,30 часа.

София, 21 май 1992 г.

ПЪРВИ ЗАМ.-КМЕТ НА СОФИЯ: д-р Хр.Димов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТГОВОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА СТОЛИЧНАТА ГОЛЯМА ОБЩИНА, ОГЛАСЕНА В ЕМИСИЯТА "12 + 3" НА ПРОГРАМА "ХОРИЗОНТ" НА БЪЛГАРСКО РАДИО.


Професор Янчулев и неговите колеги изразяват загриженост по повод организирането на панславянско честване на празника на първоучителите св.св. Кирил и Методий в Москва. Не между другото в нея се казва: "За съжаление съучастници в поредната кражба на националната ни история са и кръгове от БСП, обединени в дружества като "Русия - България" и други мимикрии на социалистическия интернационализъм. Техни представители с охота заминават сега в Москва, за да легитимират панславистките тържества."

Изпълнителното бюро на Висшия съвет на Българската социалистическа партия (ИБ на ВС на БСП) високо оценява старанието на проф. Янчулев с повод и без повод да упражнява своята омраза към социалистите. На него не дължим обяснение. Ние настояваме обаче нашата общественост да бъде добре осведомена. Представители на БСП не са канени. В българската делегация, водена от г-н Кожухаров от БАН, са представени различни непартийни институции, включително Светият синод и Министерството на културата. Тържествата са традиционни и се провеждат от седем години. Не са всеславянски дотолкова, доколкото присъстват делегации от различни славянски страни.

Ръководството на БСП осъжда не по-малко категорично от проф. Янчулев опитите да се отрече или принизи ролята на България в създаването на славянската култура. Създаването и разпространението на славянската писменост е български принос в европейската и в световната цивилизация. За разлика от проф. Янчулев обаче ние не отричаме правото на никоя славянска страна да чества тази писменост, включително в присъствието на чуждестранни гости.

Бихме препоръчали на проф. Янчулев да се ангажира повече с проблемите на общината, отколкото с долнопробна антисоциалистическа пропаганда.

София, 21 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ, НЕЗАВИСИМИЯ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, ПОДПИСАНО ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА ПРОТЕСТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО.


Днес в 12,30 ч. се подписа Споразумение между Синдиката на българските учители, Независимия учителски синдикат и Министерството на образованието и науката. Със споразумението се постига защита на работните места на заетите в просветата.

Синдикатът на българските учители (СБУ) и Независимият учителски синдикат (НУС) предлагат, а Министерството на образованието и науката приема да се сключи между договарящите се страни споразумение за решаване през 1992 година на най-неотложните въпроси, които засягат социално-икономическите и професионалните интереси на синдикалните членове.

Министерството на образованието и науката до утвърждаването на новите държавни образователни изисквания съгласно чл. 16 от Закона за народната просвета приема:

1. Да не се променят съществуващите норми за задължителна преподавателска работа.

2. Да не повишава норматива за броя на учениците в училищата.

3. Да се допълни ал.2 на чл.З от Наредба N 2 от 1990 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на учебните и учебно-възпитателните заведения със следния текст: "Минималният брой на децата в групите е задължителен при определяне на средната месечна посещаемост, като се изключи времето за ваканциите."

4. Промени в учебните планове през учебната 1992/93 г. могат да се извършват само по решение на учителските колективи.

5. Да разработи и утвърди програма за квалификация и преквалификация на педагогическите работници при спазване на чл.98 ал.1 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета.

6. Да съдейства за осигуряването на средства за плащане на пътните разноски на учителите съгласно Наредбата за плащане на разноските за превозване на работниците и служителите.

7. Да се разработят и утвърдят специфични икономически правила за дейността на училищата, в т.ч. механизъм за производствена дейност.

8. Да предоставя на синдикатите проекти за нормативни актове и др. документи, засягащи социално-битовите, трудово-правните и професионалните интереси на учителите, както и оперативна управленска информация за сведение.

9. Да създаде възможности на учителите с полувисше образование да повишат образователното си равнище.

Ако в периода на действие на споразумението настъпят съществени изменения на условията, свързани с него, всяка една от страните може да предяви искане за актуализиране на договореностите.

София, 21 май 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СБУ: Ив.Йорданов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НУС: А.Томов
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА: проф.д-р Н.Василев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПОВОД НА СРЕЩАТА НА ПАТРИАРХА С ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


На 21 май 1992 г. президентът на Република България господин Желю Желев прие Негово светейшество българския патриарх Максим, придружен от Техни високопреосвещенства митрополитите Ловчански Григорий, Пловдивски Арсений, Видински Дометиан и епископ Неофит - главен секретар на Светия Синод.

Българският патриарх запозна г-н президента с някои важни настоящи проблеми на Българската православна църква като неправомерното вмешателство в църковните дела от страна на Дирекцията по вероизповеданията, противоконституционното използване на Закона за изповеданията и особено на член 12 от този закон, по който се иска отстраняването от длъжност на Българския патриарх и на митрополитите Пловдивски Арсений и Американски и Австралийски Йосиф. Негово светейшество съобщи на г-н президента за отделянето на тримата митрополити - Неврокопски Пимен, Старозагорски Панкратий и Врачански Калиник от състава на Светия Синод, което е противоканоничен акт и води до нарушаване на църковното и народното единство.

Обезпокоен от предприеманите недемократични действия спрямо Църквата, г-н президентът подчерта, че според конституцията Църквата е отделена от държавата и всяка намеса на държавни органи в църковните дела е недопустима.

София, 22 май 1992 г.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СВ.СИНОД:

Левкийски епископ Неофит

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДЕЙЦИ ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА И РАБОТАТА НА ЛИКВИДАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ.


Членове на Политическия клуб "Екогласност", Клуб "Трети ноември 1988 г." и Политически клуб "Конституционни права и свободи", след запознаване с филмовия материал за събитията в с. Цалапица и обсъждане на подробна информация за състоянието на българското село,

НАСТОЯВАТ:

1. Да се прекрати насилственото натрапване на ликвидационни съвети без съобразяване с мнението на собствениците.

2. Незабавно да се пристъпи към изменение на Закона за земята и да се приеме програма за развитие на българското селско стопанство.

3. Да не се допуска необоснована политическа и полицейска намеса в българското село.

Призоваваме нашата общественост чрез подписки, събрания и граждански инициативи да изрази подкрепа на нашите искания!

Петър Слабаков, Борис Спасов, Мирослав Дърмов, Борис Колев, Дучо Мундров, Стефан Гайтанджиев, Воин Кятов, Георги Аврамов, Виолет Цеков, Мария Динкова, Чавдар Николов, Мая Кираджийска, Людмил Миланов, Стойка Скумриева, Людмил Мартинов.

София, 20 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДИРЕКТОРА НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИЦИЯ ДО СТОЛИЧНАТА И РЕГИОНАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ПОВОД НА ОТМЕНЕНО ОКРЪЖНО N У-1207 ОТ 30 АПРИЛ 1992 Г., ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД И ЗА ДА СЕ СЪЗДАДАТ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ И ЛИКВИДАЦИОННИТЕ КОМИСИИ.


В резултат на развитието на демократичните процеси у нас Република България бе приета за член на Съвета на Европа. Това обстоятелство поставя нови високи изисквания пред всички държавни органи, в това число и Националната полиция, за осигуряване на условия за по-нататъшната демократизация на страната.

Една от гаранциите за това е спазването на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Конвенцията изисква зачитане на законността, върховенството на закона и уважение на човешките права. Този принцип ясно е провъзгласен в преамбюла на Конвенцията и е доразвит в конкретните й разпоредби. Той придава международно измерение на постоянното изискване на законност на действията на полицията по поддържането на реда. Това означава, че действията на полицията трябва да бъдат не само позволени от гледна точка на закона, но и достатъчно регламентирани.

При прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в някои населени места бяха организирани масови прояви, довели до нарушаване на обществения ред. В повечето случаи с тях се пречи на назначените съгласно параграф 13 от преходните и заключителните разпоредби на същия закон ликвидационни комисии да изпълняват възложените им задачи, произтичащи от закона и заповедите на областните управители в качеството им на държавни органи.

За осигуряване на обществения ред и за създаване на нормални условия за работа на поземлените и ликвидационните комисии органите на МВР взеха необходимите мерки, като в някои селища се наложи и реална намеса на полицейски сили. При тези действия беше приложена ефективна тактика без допускане на насилие от органите на полицията, в резултат на която бяха осигурени условия за спазване на закона.

За да се гарантират общественият ред, недопускането на закононарушения и запазването на общественото спокойствие:

1. Отменям Окръжно N У-1207/30 април 1992 г. на директора на Националната полиция.

2. На основание чл. 10 от Закона за Националната полиция началниците на Районните полицейски управления (РПУ) в рамките на предоставените от закона правомощия да оказват съдействие на държавните органи и длъжностните лица, когато противозаконно им се пречи да изпълняват задълженията си.

3. Началниците на РПУ да създадат организация за получаване на своевременна информация за подготвяне на незаконни действия, за което да информират ръководството на ДНП, СДВР, РДВР, прокуратурата и местните органи на властта и да вземат мерки за недопускането им.

При възникване на масови безредици да се организира прекратяването им, като се проявява стремеж за избягване на ескалация на насилието поради намесата на полицията.

Да се употребява физическа сила и помощни средства само в предвидените от закона случаи като крайна мярка.

4. За всички нарушения на обществения ред и действията на полицията да се уведомяват областните управители, а в случаите на данни за извършени престъпления и съответните органи на прокуратурата, като незабавно се докладва за цялостната обстановка в ОДЧ на ДНП.

София, 20 май 1992 г.

ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИЦИЯ

ПОЛКОВНИК: В. Михайлов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА 2 ЮНИ - ДЕН НА БОТЕВ И НА ПАДНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ.


Наближава 2 юни - един от най-светлите и традиционни празници на българския народ, неподвластен на времето и преходността.

Непростимо ще бъде, ако във времето на значими промени в нашето общество забравим за подвига на Ботев и падналите за свободата на България.

При липсата на инициатива от страна на държавните власти и ведомства, както и от страна на общинското ръководство във Враца, ние призоваваме нашата общественост да се включи активно в тържествата, свързани с Деня на Ботев на връх "Околчица" във Врачанския балкан.

Във връзка с тази родолюбива идея ние сформираме Инициативен комитет за организация на Ботевите дни и се обръщаме към всички обществени и стопански организации за участие и спонсорство.

За връзка с Инициативния комитет:
тел. 87-01-71; 80-20-89; 81-31-10 - за София
тел. 2-25-36 - за Враца
За превеждане на целеви средства за Ботевите дни: сметка 950-076-086-000-8 Първа частнa банка - София.

София, 20 май 1992 г.

СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ
БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ
БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ    
БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
ФЕДЕРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИ ПАТРИОТИЧНИ СЪЮЗИ "МЛАДА БЪЛГАРИЯ"
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ
БЪЛГАРСКА СРЕДНОШКОЛСКА ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ
СЪЮЗ НА СЕЛСКАТА КООПЕРАТИВНА МЛАДЕЖ

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В ПЕЧАТА, ПОДПИСАНА ОТ 113 КУРСАНТИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ФАКУЛТЕТ "ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА" ПРИ ВИСШИЯ ИНСТИТУТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.


З А Я В Я В А М Е

I. Изнесената информация за протеста във Факултет ПО в столичните ежедневници (в-к "Дума", в-к "24 часа" и др.) е невярна, защото се базира на едностранчивото становище на пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР), тъй като пресцентърът не е провел разговори с нито един от упълномощените от нас лица и с нито един от нас, долуподписаните.

II. Исканията ни не са на политическа основа и не са насочени против министъра и ръководството на Министерството.

III. Не сме подстрекавани и манипулирани от синдикални организации и служители и всеки един от нас застава зад изложеното в настоящата декларация с пълно съзнание и отговорност.

IV. Исканията ни са синдикални и са:

1. Настояваме за официално становище на г-н Соколов за прием на курсанти за учебната 1992/93 година.

2. Настояваме за незабавното приемане на подадените оставки и освобождаването на деканското ръководство на Факултет "Противопожарна охрана".

София, 21 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СВЕЩЕНИЦИТЕ ОТ ПЛОВДИВСКАТА ДУХОВНА ОКОЛИЯ ПО ПОВОД НА РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ПЛОВДИВСКАТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА. Документът е подписан от 39 свешеници и е адресиран до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до Конституционния съд, до главния прокурор на републиката, до окръжните и местни ръководства на Пловдив, до Светия Синод на Българската православна църква и до средства за масово осведомяване.


Ние, свещениците от Пловдивска духовна околия въз основа на разпореждане 7609 от 11 май 1992 г. на Районна прокуратура - Пловдив, с което се изисква митрополит Арсений да освободи служебните помещения, които заема, заявяваме:

Това е грубо вмешателство на държавната власт в работата на Българската православна църква. В защита на митрополит Арсений ви молим да имате предвид следното:

1) Заповед N 51 от 13 април 1992 г. на Дирекция по вероизповеданията при Министерския съвет е постановена на основание чл. 12 от Закона за вероизповеданията. Този текст от цитирания закон е отменен от Конституцията, защото:
   а) Съгласно чл.13, ал.2 от Конституцията, религиозните институции са отделени от държавата. Текстовете на Конституцията имат НЕПОСРЕДСТВЕНО въздействие (чл.5, ал.2 от Конституцията). Следователно, чл.12 от Закона за вероизповеданията противоречи на непосредствено действаща норма от Конституцията. Нещо повече: според параграф 3, ал.1 от Конституцията, не се прилагат разпоредби на заварени закони, които противоречат на конституцията.
   б) Народното събрание отменя САМО тези разпоредби на заварени закони, които не са отменени по силата на непосредственото въздействие на Конституцията (параграф 3, ал.2 от Конституцията). Т.е. не се отменят текстове на заварени закони, които са отменени от непосредственото въздействие на Конституцията.

Следователно Дирекцията по вероизповеданията не е законово оправомощена да постановява такава заповед. Последната е нищожна и не поражда правни последици (права и задължения). Няма самоуправство при неизпълнение на недействителна заповед.

Вероятно е налице недоразумение (от юридическа гледна точка), което ще бъде отстранено от органите на прокуратурата.

2) Конституционносъобразността на чл.12 от Закона за вероизповеданията (ЗВ) ще бъде разгледан от Конституционния съд. Образувано е конституционно дело 10/92 година.

Ако счетете, че не можете да решите отменен ли е цитираният текст на ЗВ, моля да спрете изпълнението на въпросната заповед до произнасяне от страна на Конституционния съд.

Искрено се надяваме, че ще направите всичко възможно за анулиране на тази заповед, тъй като подобен прецедент - лице с висок духовен сан да бъде изведено от полиция от работното си място, българската история не познава.

Пловдив, 19 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА ПСИХИАТРИЧНА АСОЦИАЦИЯ.


На 17 май 1992 г. в град Раднево над 200 психиатрични професионалисти учредиха Българска психиатрична асоциация (БПА). В платформата на новото сдружение се казва:

"Учредителите считат, че се налагат бързи промени в психиатричната практика и че отговорност за това обновление носят психиатрите.

БПА ще се стреми да бъде изразител на нагласите, мненията и интересите на психиатричната общност в България.

БПА си поставя следните задачи:

- да защитава свободното и достойно упражняване на професията в рамките на държавната и частната практика;
- да създава условия за професионализъм и психиатрична компетентност и да организира дейността на своите членове, така както диктува най-добрият интерес на пациентите;
- да осигурява свободната обмяна на информация сред членовете си за проявите в психиатричната общност у нас и в света;
- да съдейства за обогатяване на научната и преподавателската дейност в областта на психиатрията;
- да приобщи българските психиатри към световната психиатрична общност, следвайки общочовешките ценности и международно установените етични норми на професията;
- да се грижи за отношенията и връзките на психиатричната общност с обществеността, държавата, пациентите и техните организации;
- да подготвя професионалистите и обществото за психиатрична практика в условията на пазарна икономика и да бъде изразител на интересите на своите членове;
- да осигурява лоялността на професионалната конкуренция съобразно етиката на професията и интересите на пациентите.”

София, 18 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 21 И 22 МАРТ 1992 Г. В СОФИЯ.


ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРИНЦИПИ, СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА БЗНС - ЕДИНЕН

Чл. 14. Българският земеделски народен съюз - единен е юридическо лице със структурни звена, изградени на територията на Република България.

Чл. 15. Българският земеделски народен съюз - единен осъществява съюзната си дейност на основата на принципите на:

(1) колективност при изработване и взимане на решения на всички равнища;
(2) изборност на съюзните органи и членовете на ръководствата на всички нива с тайно гласуване, с възможност за алтернативност на кандидатурите, с обикновено мнозинство от присъстващите;
(3) гласност в дейността на всички органи и земеделски дружби; всеки съюзен член да има достъп до всички решения на органите на Съюза;
(4) отчетност на съюзните органи и членовете на ръководствата на всички равнища пред органите и дружбите, които са ги избрали;
(5) мандатност - до два последователни изборни мандата за изборните общосъюзни органи и ръководствата на всички равнища;
(6) алтернативност на концепции на основата на Програмата на БЗНС (е) и в рамките на организационната структура на Съюза.

Чл. 16. Събранията, конференциите, конгресите и заседанията на Управителния съвет, Постоянното присъствие, Върховния съюзен съвет и Контролния съвет:

(1) са редовни, ако присъстват най-малко половината плюс един от членовете или делегатите;
(2) взимат решения с обикновено мнозинство, освен ако изрично не е посочено друго.

Чл. 17. За всички събрания, конференции, конгреси и заседания на съюзните органи и ръководства се водят протоколи.

Чл. 18. Организационната структура на БЗНС - единен включва: местни земеделски дружби, общински земеделски дружби и общосъюзни органи - конгрес, Върховен съюзен съвет, Управителен съвет, Постоянно присъствие и Контролен съвет.

МЕСТНА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Чл. 19. Местната земеделска дружба е основно звено на БЗНС - единен. Тя не може да има по-малко от 5 членове. Когато в населеното място няма земеделска дружба, членуването става в най-близката дружба на общината.

Чл. 20. Висш орган за осъществяване на дейността на местната земеделска дружба е събранието, което се провежда един път на месец. То може да се свика от ръководството на дружбата или по предложение на най-малко една трета от членовете.

Чл. 21. В края на всяка година се провеждат отчетни събрания.

На всеки две години се провеждат отчетно-изборни събрания, на които се приемат отчети за дейността на дружбата и контролната комисия и се избира ръководство, състоящо се от: председател, заместник-председател, секретар, касиер и членове; контролна комисия в състав: председател, секретар и членове; делегати за конференции на общинската земеделска дружба.

Чл. 22. Местната земеделска дружба издига кандидатури на своите съюзни членове в органите на БЗНС - единен, в местните органи на държавната власт и управление.

ОБЩИНСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ДРУЖБА

Чл. 23. Местните земеделски дружби на територията на общината образуват общинска земеделска дружба.

Чл. 24. Конференциите на общинската земеделска дружба са отчетни и се провеждат веднъж на една година. Те могат да се свикат и извънредно от ръководството на дружбата, по инициатива на една трета от членовете на общинската земеделска дружба или по препоръка на Управителния съвет.

Чл. 25. Отчетно-изборни общински конференции се провеждат на две години, разглеждат и взимат решения по отчетите на общинското ръководство и на контролната комисия; приемат отчет за финансовата дейност на общинската дружба и бюджета за следващия период, избират Председател и ръководство. От своя състав ръководството избира заместник-председател, секретар и касиер; избират и контролна комисия в състав: председател, секретар и членове.

Само редовно отчетени дружби избират и изпращат делегати за конференции; конгрес на БЗНС - единен и върховни съюзни съветници по норма на представителство, определена от Управителния съвет на Съюза; издигат кандидати за членове на Управителния съвет и Контролния съвет, които се предлагат за избиране от общинските земеделски дружби на делегатски конференции.

Чл. 26. Общинското ръководство на БЗНС - единен:

(1) ръководи дейността на местните земеделски дружби;
(2) представлява Съюза на общинско равнище във взаимоотношенията му с органите на местно самоуправление и обществените организации и движения;
(3) предлага кандидатури на съюзни членове в общинските органи на държавната власт и управление.

КОНГРЕС

Чл. 27. Върховен орган на БЗНС - единен е конгресът.

КОНГРЕСЪТ:

(1) приема Програма и Устав на БЗНС - единен;
(2) изслушва отчетите на Управителния съвет и Контролния съвет;
(3) определя общата политика на Съюза;
(4) избира съюзен секретар, Управителен съвет и Контролен съвет.

Броят на членовете на общосъюзните органи се определя от конгреса.

Чл. 28. Конгресите се свикват веднъж на две години с решение на Върховния съюзен съвет.

Извънредни конгреси се свикват с решение на Върховния съюзен съвет, по инициатива на една трета от членовете му, Управителния съвет или по искане на една трета от общинските земеделски дружби.

ВЪРХОВЕН СЪЮЗЕН СЪВЕТ

Чл. 29. Върховният съюзен съвет се свиква за решаване на въпроси от компетенцията на конгреса при невъзможност да се свика извънреден конгрес.

Чл. 30. Върховният съюзен съвет се свиква по предложение и решение на: Постоянното присъствие или Управителния съвет, или по искане на една трета от върховните съюзни съветници, или на една трета от общинските земеделски дружби.

Чл. 31. Върховният съюзен съвет се състои от: върховни съюзни съветници, избрани на конференции, членове на Управителния съвет и Контролния съвет, народни представители и министри, нечленуващи в другите съюзни органи.

Заседанията на Върховния съюзен съвет се ръководят от съюзния секретар.

Чл. 32. Върховният съюзен съвет избира съюзен съд, който да решава окончателно всички взаимоотношения в БЗНС (е), свързани с изключителни нарушения на Устава.

(1) Броят на членовете на съюзния съд се определя от Върховния съюзен съвет. Членовете на състава на съюзния съд трябва да имат не по-малко от 20 години редовно членство в Земеделския съюз.
(2) Върховният съюзен съвет избира председател, секретар и членове на съюзния съд.
(3) Съюзният съд заседава по искане на местната, общинската земеделска дружба, Постянното присъствие, Управителния съвет и Контролния съвет.
(4) Съюзният съд взима съответни решения с обикновено мнозинство от участващите в заседанието.
(5) Съюзните дейци, чиято дейност е предмет на разглеждане пред съюзния съд, се поканват да се явят на заседанието и дадат обяснения. Тяхното неявяване не спира разглеждането на делата.
(6) За работата на съюзния съд Постоянното присъствие на БЗНС (е) изготвя правилник.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


056. КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ” - ЛОВЕЧ

Клуб "Демокрация" - Ловеч е учреден в началото на 1990 г. като самостоятелна структура, близка по характер със Съюза на демократичните сили. Регистриран е официално от Софийски градски съд по Закона за политическите партии на 3 май 1990 г.

Клубът си поставя за цел постигането на социална справедливост за целокупния български народ; подкрепа на всички демократични сили и стремеж към активизиране на гражданите за дейно участие в обществено-политическия живот.

Председател на клуба е д-р Галина Йочева.

За контакти: тел.: 068/2-28-87.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

057. ХРИСТИЯНРАДИКАЛНА ПАРТИЯ

Започва да се формира в началото на декември 1989 г. На учредителната конференция, свикана на 2 май 1990 г., към партията се присъединяват и бивши членове на Християндемократическата партия (център).

Партията се бори за участие в управлението на страната и във формирането на вътрешния обществено-политически живот. Тя си поставя за цел да развива икуменизма в България, както и да води твърда борба със законни и демократични средства против материализма и всички учения, основаващи се на трудовете на Маркс и Енгелс.
Християнрадикалната партия е за безусловна свобода на капиталовложенията, денационализация на собствеността, за свободна пазарна икономика. Обявява се в защита и подкрепа на социално слабите.

Християнрадикалната партия участва със самостоятелна листа в изборите за Народно събрание, но не спечели депутатски места. Имаше свои кандидати и в изборите за президент и вицепрезидент.

Ръководен орган е Върховният управителен съвет. Председател на партията е отец Тотю Петров.

Адрес за контакти: София, ул. "Антим I" N 30 тел.: 87-42-30 и 89-40-11

/Пресслужба "Куриер"/


11:10:28
22.05.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!