23 януари 1990

 
СОФИЯ, 23 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА                    БРОЙ 16 /34/

София, 23 януари - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ВЪЗВАНИЕ към българския народ на Клуба "Народен фронт на безпартийните".


Безпартийни от градове и села,

Ние сме много! Ние сме милиони в гражданското общество!

Ние сме избирателите, които ще определят изхода при предстоящи реални демократични избори!

Като във всяка цивилизована страна, членовете на партиите и у нас ще бъдат малцинство. В условията на многопартийност и плурализъм те ще издигнат, чрез партийните си лидери, алтернативни платформи за съвременна демократична Конституция и правова държава. Само по този начин ще се приобщим към Европа и света от 21 век.

Но ние, безпартийните, ще трябва отговорно да направим своя избор. Можем ли сега, такива, каквито сме, да поемем тази тежка отговорност? Не, не можем. Ние трябва да се готвим за този съдбовен миг.

БЕЗПАРТИЙНИ, ДА СЕ ОБЕДИНИМ В СВОЙ НАРОДЕН ФРОНТ!

Десетилетия наред нашите граждански права бяха обсебвани и ползувани. Нашето мълчание се провъзгласяваше от управниците за общонародно единомислие.

Години наред ние безропотно вписвахме "член на ОФ" в графата за партийна принадлежност.

Участвувахме в пародии на изборни победи на ОФ.

Крайно време е ОФ да излезе от нелегалност! Той не е общонародно движение, а проводник на управниците. Той не може да бъде изразител на интересите на безпартийните!

Нека ОФ последва примера на Съюза на демократичните сили, който открито обединява опозиционните партии, движения и инициативи.

БЕЗПАРТИЙНИ, НИЕ НЯМАМЕ ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЛАСТТА.

НАШЕТО МЯСТО Е В НАРОДНИЯ ФРОНТ!

САМО ЗАЕДНО ЩЕ СЪУМЕЕМ ДА ИЗПЪЛНИМ ОТГОВОРНАТА МИСИЯ - ИЗБОРЪТ НА ИСТИНСКАТА СВОБОДА И

ДЕМОКРАЦИЯ!

В това съдбовно време трябва да се отърсим от натрупаната през годините инертност. Иначе не бихме могли да поемем отредения ни немалък дял от отговорността пред нашите деца, пред неродените, пред бъдеща България!

През годините на диктатурата ние, безпартийните, успяхме да съхраним морална чистота.

Много от нас не се поблазниха от дребните и по-големи привилегии на партийното членство.

Някои не влязоха в БКП и БЗНС, тъкмо защото носеха в себе си чисти идеалите на социализма и на комунизма.

Болшинството безпартийни и днес не се включват както в отворилите вратите си управляващи партии, така и в опозиционните партии и движения, защото се страхуват от котерийните борби.

Това не значи, че ние, безпартийните, не можем честно да заявим:

 - приемаме и поддържаме обновителните процеси в нашето общество;
 - приветствуваме стремежите за радикални промени в БКП;
 - не искаме да се съмняваме в градивните сили на тръгналия към обединение БЗНС;
 - подкрепяме платформата на Съюза на демократичните сили.

Не са малко и тези сред нас, които преценяват, че нямат сили за партийна политическа активност.

Нима е по-достойно вместо да признаеш това, да станеш фиктивен член на една партия? Днес политическото действие иска и рядко намира своите професионалисти. Не са ни нужни милионни партии, а партии, в които да повярват милионите!

Призоваваме:

БЕЗПАРТИЙНИ, СЪБИРАЙТЕ СЕ И ОБСЪЖДАЙТЕ ИЗДИГАНИТЕ ПЛАТФОРМИ ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ПЪТИЩА КЪМ ДЕМОКРАЦИЯ!

ИЗГРАЖДАЙТЕ КЛУБОВЕ ВЪВ ВСЕКИ ГРАДСКИ КВАРТАЛ, ВЪВ ВСЯКО СЕЛО!

ИЗПОЛЗУВАЙТЕ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ОФ, КАТО ВГРАЖДАТЕ В ТЯХ СВОИТЕ КЛУБОВЕ!

ИЗГРАЖДАЙТЕ ВЪВ ВСЯКА ОБЩИНА СВОИ КООРДИНАЦИОННИ КЛУБОВЕ НА НАРОДНИЯ ФРОНТ!

ДА СЕ ГОТВИМ ДА ПОЕМЕМ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ СВОБОДНИ ИЗБОРИ!

ОБСЪЖДАЙТЕ СТАНОВИЩА ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА КЛУБОВЕТЕ НА НАРОДНИЯ ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ В НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН КЛУБ!

НИЕ СМЕ МИЛИОНИТЕ! ДЕМОКРАЦИЯТА ЗА БЪЛГАРИЯ Е В НАШИ РЪЦЕ!

София, 5.1.1990 г.           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 23 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПЛАТФОРМАТА на Политическия младежки клуб към обществения форум за преустройство и защита на социализма.

Отчитайки създалата се сложна политическа обстановка и дълбоката икономическа криза, до която доведоха стилът и методите на управление на господстващата в страната командно-административна система и тоталитарния режим и, съзнавайки, че младежта е най-динамичната сила за осъществяването на преустройството и демократизацията в нашето общество, ние си поставяме следните задачи:

1. Консолидиране на всички обществено ангажирани сили сред младежта за създаване на демократично правово социалистическо общество.

2. Премахване на командно-административната система като основна пречка за преустройството и демократизирането на нашето общество чрез:

 - конституционна невъзможност за замяната на държавните органи с политически;
 - опростяване на управленческия апарат на всички равнища;
 - премахване на всякакво държавно дотиране за обществени организации;
 - отстраняване и недопускане в бъдеще на компрометирали се личности в политическия и стопанския живот на страната.

3. За постигане на демократично общество е нужно:

 - въвеждане на многопартийна система;
 - мандатност на ръководните кадри на всички равнища и алтернативност при избора;
 - осигуряване и гарантиране свободата на мнение чрез изборното право.

4. Премахване на монополната роля на ДКМС върху младежкия живот в страната и недопускане на подобна роля на която и да е организация.

5. Осигуряване на естественото място на младежта в политическия живот.

6. Създаване на оптимални условия за реализация на младежта в стопанския живот на страната.

7. Насочване на икономиката на България за задоволяване на реалните нужди на потребителя.

8. Създаване на система от мерки за ограничаване и постепенно преодоляване на инфлацията.

9. Икономическа програма, ориентирана към постепенно ликвидиране на външния дълг без снижаване на екзистенц-минимума.

10. Организиране на конструктивен и разумен диалог между компетентните специалисти в областта на икономиката за търсене на оптимален вариант за излизане от икономическата криза.

11.  Отнемане на незаконно придобитите имущества във всичките им форми и социална справедливост при формиране на заплащането на всеки труд.

12.  Създаване на система от законодателни и стопански мерки за защита на социално слабите слоеве на българския народ.

13.  Изграждане на реални предпоставки за използване на съществуващите младежки сгради и фондове за специфичните нужди на младежта.

Смятаме, че обективното историческо развитие на страната ни и нейните национални дадености, както и реалното й място в световната икономическа система в момента, не създават условия за тръгване на България по пътя на развития капитализъм. Единствената алтернатива пред нея е демократичното, обновено социалистическо общество.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 23 януари - Следва пълният текст на предоставеното за разпространение ОБРЪЩЕНИЕ към българския народ на представители на тюркоезичното население от Асеновград и Кричим в Пловдивска област.

Като подкрепяме Декларацията на Народното събрание по националния въпрос, ние решително се обявяваме за национално помирение!

Сега е необходимо да превъзмогнем всички обиди и разочарования в името на нашето Отечество - Народна република България!

Апелираме към цялото българско население да ни подкрепи в този тежък момент, за да заживеем занапред в сговор, както живяхме преди 1984 година!

Нека всички се обединим около родния трибагреник!

Ние не сме за автономия, а за мирен и спокоен живот!

Пловдив, януари 1990 година.  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 23 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ИЗВАДКИ /втора част/ от ПРОГРАМАТА на Зелената партия на България. Извадките са подготвени от Националния съвет на партията.

ДУХОВНА СФЕРА

1. Ние сме за възстановяване на духовните ценности на народа, разрушени или подменени в процеса на всеобщата идеологизация, и смятаме, че това може да стане със съвместните усилия на свободомислещи и вярващи.

2. Учебните заведения са място за образование и наука, а не идеологически фронт. Ние сме за правото на учащите да усвояват научен мироглед по свой избор и сме за премахването на военното обучение, тъй като смятаме за неморално милитаризирането на съзнанието на подрастващите.

Застъпваме се за замяната на идеологизацията на учебния процес с екологизация.

3. Подкрепяме създаването на обществени, кооперативни и частни училища, колежи и висши учебни заведения. Намесата на обществено-държавните органи в работата на учебните заведения трябва да бъде минимална, а висшите учебни заведения - напълно автономни.

4. Развитието на научната и внедрителската дейност да бъдат законодателно и финансово защитени в оптимална степен.

5. Ние сме за естественото развитие иа културата като самоорганизираща се и самоуправляваща се система, за премахването на монопола над творческите поръчки и въвеждането на правно регламентирано конкурсно начало. Смятаме за въпрос на държавна политика ранното откриване и подпомагане на талантите. Ние сме за финансова подкрепа, правна защита и данъчно стимулиране на творците при осигуряване на пазарна свобода в страната и извън нея. Необходимо е гарантирането на демократичен достъп до културата, който да осигури културното развитие на цялото население.
 
6. Чрез данъчни облекчения да се стимулира спонсорската дейност и меценатството в областта на духовната сфера.

ИКОНОМИКА И ЕКОЛОГИЯ

1. Стратегическата цел на Зелената партия в икономиката е постигането на развитие, ориентирано към интересите на отделния човек и основано на хармония между хората и между човечеството и природата. С оглед осъществяването на тази цел, ще се борим за създаването на:

 - политическа система, осигуряваща ефективно гражданско участие при вземането на икономически решения;
 - социална система, способна да се справи с произтичащите от нехармонично стопанско развитие проблеми;
 - икономическа система, способна да се развива със собствени сили и без увреждане на възможностите за бъдещо развитие;
 - производствена система, зачитаща съхраняването на екологичната база като условие за по-нататъшно развитие;
 - технологическа система, търсеща непрекъснато нови решения;
 - управленска система, способна да коригира грешките си.

2. Нашата непосредствена задача е формирането на пазарно стопанство с неговите задължителни компоненти: стоков, капиталов, лизингов, трудов, парично-кредитен и валутен пазар, с тяхното взаимодействие и саморегулиране. Необходимо е правно регламентиране на възможността на изпълнителната власт да манипулира паричната система, подчиняване на Българската народна банка
на парламента и създаване на разгърната система от търговски банки на основата на финансовите фондове на населението, като отношенията между тези фондове и държавния бюджет се основават на законите на пазарния механизъм. Ние сме за стабилен лев и за реални лихвени проценти по влоговете на населението.

3. Смятаме, че пълното равноправие между всички форми на собственост е предпоставка за нормализацията на стоково-паричното стопанство и извеждането му изпод диктата на административната система. Съвременната икономика е невъзможна без разнообразни форми на собственост и стопанисване. Всяка форма на собственост, включително държавната, общинската, акционерната, кооперативната, частната, фермерската и класическата капиталистическа собственост, трябва да има възможност да се конкурира с останалите на нормален пазар и там да доказва своите преимущества с икономическата си ефективност. Ние сме убедени, че свободната конкуренция и естествения отбор, който пазарът на потребителя осъществява между формите на собственост, са задължително условие за създаването на модерна и ефективна икономика на страната.

4. Необходимо е земята да бъде върната безвъзмездно на колективните и индивидуалните собственици. Смятаме, че стопанисването й трябва да гарантира развитието на високопроизводително и природосъобразно селско стопанство.

5. Виждаме ролята на държавата в икономиката на страната в създаване на условия за свободна дейност на всички производители, независимо от формите на тяхната собственост, гарантиране стабилността на паричната система, регулиране чрез икономически средства и данъчни механизми, стимулиране на технологичното развитие и активна подкрепа на националните производители в борбата им за износ на световния пазар. Държавата трябва да защитава потребителя, като се бори с монополизацията на пазара и тесноведомствените интереси, които подкопават устойчивостта на народното стопанство и възможностите за неговото регулиране. В преходния период към пазарно стопанство е необходимо с икономически лостове особено да се стимулира развитието на леката и хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и туризма.

6. Като изхождаме от факта, че решаването на екологичните проблеми изисква сериозни финансови условия и значителни производствени ресурси, ние сме за строг контрол и дисциплина при формирането и изразходването на средствата от държавния бюджет. Набирането на неговите приходи трябва да става в съответствие със стабилни стопанско-правни норми, които Министерството на финансите да не може да променя чрез собствени правила, инструкции и наредби. Народното събрание трябва да определя приходната и разходната част на бюджета в подробна структура на техните направления. Преодоляването на бюджетните дефицити да се осъществява чрез заеми и облигации, а не чрез допълнителни набирания на средства от нови данъци или парични емисии. Вътрешният и външният държавен дълг да бъдат явни.

7. Ние сме за данъчна система, която да стимулира активността и предприемчивостта на хората.

Това изисква значително намаляване на дела на централизираните в държавния бюджет средства.

Освен решителни икономии на разходите за държавния апарат, армията и вътрешните органи, държавата трябва значително да намали участието си в процеса на производствените инвестиции.

Вместо това, значителна част от нейните ресурси трябва да се насочат към опазване и възпроизводство на околната среда, грижи за социално негарантираните слоеве от народа и развитие на здравеопазването, културата, науката и образованието.

8. Ние сме за формулирането на ясни и достижими цели в областта на ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите и съхраняване на невъзобновимите природни ресурси. необходимо е съвременно и действено екологично законодателство, регулиращи механизми, стимули и стандарти, даващи приоритет на здравните проблеми, породени от индустриалното, селскостопанското, комунално-битовото, транспортното и друго замърсяване. На основата на адекватна екологична информационна система, нормативните актове и стандарти трябва да регулират контрола върху замърсяването на околната среда, производствените здравни проблеми, ефективността на енергийните и суровинни разходи на продуктите и процесите, както и производството, продажбата, употребата, транспортирането и унищожаването на вредни за здравето химически, биологични и радиоактивни материали. Смятаме за целесъобразно постепенно да бъдат възприети екологичните стандарти на Европейската общност.

9. Сегашните ограничени възможности на страната не позволяват в близко време проблемите на замърсяването да бъдат цялостно и задоволително решени. Затова усилията трябва да се съсредоточат върху най-тежко засегнатите населени места и региони с оглед постигане на максимален ефект от вложените средства и ресурси. При разработването на обща стратегия и конкретни програми за опазване на околната среда и природните ресурси трябва най-пълно да се използва както положителният, така и отрицателният опит и помощта на екологично напредналите страни.

10. Замърсяването на околната среда фактически представлява разрушение на ресурси и е признак на неефективно производство, а пречистването на отпадните продукти и вредни емисии е задължително, но скъпо решение. Изходът е в екологизиране на икономиката; опитът на развитите страни убедително демонстрира не само дългосрочна, но и краткосрочна икономическа рентабилност от въвеждането на нови екологосъобразни технологии. необходимо е да се премине към вграждане на екологичните аспекти на производството в данъчното облагане, предварителните процедури за одобряване на инвестиционни и технологични решения, търговските улеснения и всички останали компоненти на икономическата политика. По такъв начин, всяко екологонесъобразно производство да става икономически неизгодно.

11. В областта на транспорта, който е един от основните източници на замърсяване, ние сме за предимствено развитие на електротранспорта, преминаване към безоловен бензин и насърчаване на употребата на газово гориво в автотранспорта.

12.  Смятаме, че използването на вече достъпни енергоспестяващи технологии е най-приемливото засега екологично-икономическо решение на енергийния проблем, до широкото въвеждане на безопасни, екологосъобразни и икономически рентабилни енергийни технологии, необходими за осигуряването на дългосрочния прогрес на страната. Преструктурирането на енергопотреблението се диктува и от необходимостта България да бъде час по-скоро избавена от опасната зависимост от атомната енергетика. Наред с това, да се ускори разработването и внедряването на алтернативни източници на енергия.

13.   Информационните технологии, новите материали, биотехнологиите и космическите технологии ще продължават да променят социалния, културния и икономическия живот. При внимателно прилагане те откриват огромни възможности за повишаване на производителността на труда, за издигане на жизненото равнище, за подобряването на здравето на хората, както и за съхраняване на природните ресурси. Същевременно смятаме за належащо създаването на надежден механизъм за оценка на рисковете и за справяне с евентуални кризисни ситуации, свързани с използването на сегашните и бъдещите нови технологии.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

София, 23 януари - Следва пълният текст на предоставените за разпространение ИЗВАДКИ /втора част/ от ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ на Новата социалдемократическа партия /НСДП/. Извадките са подготвени от Временния координационен съвет на партията.

НАШИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ

Нашите основни ценности са свобода и справедливост, солидарност и демокрация. Тях ние разглеждаме като критерии за оценка на политическата реалност, като единица за измерване на всеки обществен ред, като ръководство за действие на всеки отделен социалдемократ.

СВОБОДАТА е най-висша ценност, най-важното доказателство за пълноценността на живота както на отделната личност, така и на целия народ. Ние ще се борим за такова развитие на обществото, при което всяка личност ще може сама да решава и сама да носи отговорност за решенията си. Човекът е създаден да бъде свободен. свободата означава свобода на мисълта, словото и делото. За нас тя е свобода на всеки човек, включително и особено за този, който не мисли като нас. Толерантността и търпимостта към другомислещите е част от нашето разбиране за свободата. свободата означава още хора и народи, необременени от призрака на войната, от унизителна зависимост и страх.

СПРАВЕДЛИВОСТТА означава предоставяне на равни възможности за всяка личност. свободата на другия човек представлява границата на свобода на всеки човек. Справедливостта е еднаква свобода и еднакви права на всеки човек пред закона, равни права в участието в обществено-политическия живот на страната и в общественото осигуряване. Справедливостта изисква равни възможности в осигуряването на доходи, при добиването на собственост, при участие в управлението на страната, в образованието и културата. Въпреки това признаването на равни права не означава уеднаквяване на всички хора, а по-скоро на шансовете им за развитие. Правото на равни възможности трябва да
се постига и с помощта на държавното регулиране, но то не може да бъде използвано за волунтаристично преразпределение на материални блага и за отнемане от хората на това, което са придобили чрез законна инициатива и честен труд. Справедливостта за нас означава равни права на труд и равни права при използването на продуктите на този труд.

СОЛИДАРНОСТ е задължението на човек към човека, тя е готовност за помощ към другия човек отвъд изискванията на закона. Тя може да е само доброволна и не може да се прилага спрямо никого принудително. Идеалът за солидарност е в съгласие с християнската култура, но той има своите корени и в историята на международното работническо движение, и в борбата за национална и социална свобода. Без солидарност няма демократично общество. Тя ни напомня, че имаме нужда един от друг. Като свободни и равни хора ние можем да живеем един до друг хуманно само ако се поддържаме, ако признаваме и укрепваме свободата си взаимно. Падналият вследствие на нещастие или злополука трябва да е уверен, че на негова страна и в негова помощ е подкрепата на обществото.

ДЕМОКРАЦИЯ - ние сме убедени, че демокрацията е най-висшата форма на държавно устройство и обществен живот, че тя е единственият приложим за България модел. Напълно и изцяло демократични избори са авсолютно необходима крачка по пътя на възраждане на нашето общество.

Конфликтите са неизвежни в едно плуралистично общество, но те подлежат на регулация. Държавата трябва да създаде условия за всички хора да действат човешки и да мислят свободно, като от всеки гражданин се изисква уреждането на конфликтите да става по установения в обществото начин, без насилие, на базата на разумния компромис. В този смисъл основната политическа категория на социалдемокрацията е реформата.

ПОЛИТИКО-ПРАВНА РЕФОРМА

Държавата не може да бъде оръжие в ръцете на една групировка, а трябва да е средство за координация и осъществяване на всички обществени и политически стремежи и дейности.

В една правова държава всяко упражняване на власт е обвързано с правото и закона.

Справедливостта и законността на всяко политическо действие трябва да бъде основа на държавната власт. Правовият ред се достига само чрез съблюдаване на една демократична конституция, която не само позволява, но и гарантира позволеното, чрез разделяне на властите и на принципа на контрол и равновесие.

Осъществяването на демокрацията означава реализация на политическата воля чрез приемане на закони с болшинство от гласовете и гарантиране правото на малцинството да влияе върху законите и да ги променя. Следователно, ролята на болшинството трябва да бъде регулирана. Болшинството трябва да е готово за продължителен диалог с тези, които го критикуват в или извън парламента.

Тъй като болшинството може да греши, необходимо е решенията му да са обратими, особено когато се касае за жизнено важни въпроси.

Парламентарната демокрация не намалява и не замества отговорността на гражданите, затова следва да се разшири тяхното участие в обществено-политическия живот и да се използват максимално ефективно формите на пряка демокрация - петиции, плебисцити, референдуми и т.н.

Ние сме убедени че демокрацията е отрицание на всяка диктатура. Социалдемокрацията е против каквото и да е сътрудничество с всякакви антидемократични сили, независимо от техните лозунги, претенции и окраски.

НСДП се обявява за многопартийна, плуралистична демокрация като основен социалдемократически принцип. Ние считаме, че многопартийната политическа система, която трябва да бъде законодателно закрепена, днес се превръща в основна гаранция за успеха на реалната демокрация у нас.

При изграждане на многопартийна система в едно цивилизовано, демократично и хуманно общество е недопустимо съществуването на някакви конституционно закрепени привилегии за която и да е обществена групировка.

Според нашите виждания е необходимо привеждане на новата българска конституция и законодателна система в съответствие с подписаните от нашата страна в Хелзинки, Мадрид и Виена споразумения в установения от тях срок.

Първостепенна задача за демократизиране на нашето общество е реалното разделяне на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, което предполага премахването на институцията на Държавния съвет, влизаща в дълбоко противоречие с основния принцип на всяка правова държава за разделение на властите. Считаме също така, че е необходимо създаването на Конституционен съд към Народното събрание.

Изхождайки от силните републикански и демократични традиции на нашия народ и съобразно настоящите условия, предлагаме новата българска Конституция да определи избора на едномандатен президент за четири години с подчертано представителни функции, като конституционно закрепи силен министър-председателски институт под непрекъснат парламентарен контрол.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ НА БЮЛЕТИНА НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР",
----------------------------------------------------
НАПОМНЯМЕ НА ТЕЗИ ОТ ВАС, КОИТО СА СЕ АБОНИРАЛИ САМО ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ, ЧЕ, АКО ЖЕЛАЯТ, ТРЯБВА ДА ПОДНОВЯТ АБОНАМЕНТА СИ НЕ ПО-КЪСНО ОТ 26 ЯНУАРИ /ПЕТЪК/ 1990 ГОДИНА. ЗАНАПРЕД РЕДАКЦИЯТА НА БЮЛЕТИНА НЯМА ДА ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ ПРИ АБОНИРАНЕТО ИЗЛЕЗЛИ ПРЕДИ ТОВА БРОЕВЕ.

 

ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"