23 август 1996


София, 23 август 1996 година
Брой 106 (1661)


София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОИНИТЕ, СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНФРОНТАЦИЯТА МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ И ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА. Документът е адресиран до средства за масова информация.


ДРАГИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

В последно време ни заливат отрицателни явления, плод както на възникналата в България дълбока икономическа криза, така и най-вече на разгарящата се остра конфронтация между основните политически сили. Обществото ни е разделено и това крие голям риск за националната сигурност и бъдещето на нацията и държавата.

Особено гибелна за нас е конфронтацията, обхванала държавните институции - президентство, Народно събрание, правителство, съдебни и прокурорски органи, местните държавни ръководства. Тя сковава и блокира целия обществен организъм, чужда е на демокрацията и е необходимо спешно да се преодолее. Висшите национални цели и интереси изискват да се създадат условия България по-бързо да излезе от кризата и да заживее като цивилизована държава.

Съюзите на офицерите и сержантите от запаса, на ветераните от войните и на военноинвалидите и пострадалите от войните са сериозно обезпокоени от неблагоприятната обстановка в нашата страна, от опитите да се провокират с помощта на вътрешни и външни сили и на електронните медии събития, заплашващи самото съществуване на държавата.

Като преценяват, че в днешния и утрешен свят изход и спасение поотделно не съществуват, че никой не бива да остане безучастен към съдбините на отечеството ни,

съюзите на офицерите и сержантите от запаса, на ветераните от войните и на военноинвалидите и пострадалите от войните в България с пълно морално основание

ПРИЗОВАВАТ

политическите сили и на първо място техните централни органи да осъзнаят вредата от острата конфронтация и омраза помежду им, да се издигнат над теснопартийните интереси и в разумен и отговорен диалог да постигнат взаимна търпимост и единодействие за успешно извеждане на България от кризата.

НИЕ ОЧАКВАМЕ:

- Работещите в държавните институции, особено във висшия ешелон на властта, своевременно и ефикасно да решават жизненоважните за страната проблеми само на базата на конституцията и закона, незабавно да преустановят престъпното злепоставяне на страната, подронването на нейния авторитет сред населението и в света; да използват плодотворно научния потенциал на нацията. Специално органите на съдебната власт в рамките на законните си компетенции да съдействат за изкореняване на престъпността, заляла с невиждани размери страната ни.

- Синдикатите да защитават законните права на трудещите се не само в държавните предприятия, но и в частния бизнес, но да се въздържат от начинания, които могат да доведат до неоправдано социално напрежение, грубо политическо манипулиране, засилване на конфронтацията в обществото, хаос и разруха в икономиката.

- Обществените организации и движения да обединяват своите членове и широки слоеве от населението за решаване на социално значими и съдбовни задачи.

- Българската интелигенция, особено художествено-творческите и научните работници да се превърнат в генератори на ясни и приложими идеи, които да подпомагат управляващите и държавата уверено да се движат по пътя на прогреса и изживяване на конфронтацията.

- Воините от Въоръжените сили, органите на вътрешната сигурност и обществения ред безкомпромисно да изпълняват задълженията си, да обуздават ширещата се престъпност, а при необходимост да дават законен отпор на опитите да се дестабилизира страната и да се накърни националната й сигурност.

- Средствата за масова информация да не допускат тиражирането на непроверени и измислени "факти" и безотговорни призиви за сваляне на законно и демократично избрани държавни органи чрез насилие и уличен натиск; широко и компетентно да изразяват общественото мнение по въпроси, свързани с настоящето и бъдещето на България; да не нагнетяват безпочвено напрежение в предстоящите избори за президент.

Братя съотечественици,
Родината ни преживява тежки дни. Ние не можем и не бива да позволим тя да бъде завлечена в пропаст. Наложително е да се сплотим, за да я изведем от кризата и да открием път за нейния напредък. Ние имаме предпоставки за това. Налице са трудолюбивият ни и талантлив народ, способен да преодолява трудности; високият интелектуален потенциал; добрата материално-техническа база и технологии; плодородната земя; чудесната природа и изградена база за вътрешен и международен туризъм; завидното историческо и културно наследство; многобройните научни институти и учебни заведения от различен профил; твърде изгодното геополитическо положение на страната и т.н. Всичко това е солидна основа за нов подем на България.

Длъжни сме заедно - държавни институции, политически сили, обществени, родолюбиви и младежки организации и движения, да го реализираме.

Призивът е открит за подкрепа от всички родолюбиви сили и движения.

София, юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ И РЕШЕНИЕ НА БЮРОТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ /СОФИЯ, 2 АВГУСТ 1996 ГОДИНА/ ВЪВ  ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕТО НА БАЛКАНСКА ЛЕВИЦА ОТ КОМУНИСТИЧЕСКИ И РАБОТНИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЛЕВИ ДВИЖЕНИЯ ОТ БАЛКАНСКИЯ ПОЛУОСТРОВ


На свое заседание на 2 август 1996 г. Бюрото на Националния съвет /НС/ на Отечествения фронт /Оф/ разгледа предложението на Централния комитет /ЦК/ на Българската комунистическа партия /БКП/ относно учредяване на Балканска левица от комунистически и работнически партии и леви движения от Балканския полуостров. Взето беше следното

РЕШЕНИЕ

I. ОФ като ляво движение в България ще вземе участие в Учредителната конференция за Балканска левица /БЛ/, която ще се проведе на 2 и 3 ноември 1996 г.


II. Упълномощава делегация за участие в състав:

1. Ивайло Денчев - председател на НС на ОФ

2. Зонка Златкова - член на НС на ОФ

3. Адриана Пенчева - член на НС на ОФ.

 

София, 3 август 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА ОФ:

Ивайло Денчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ В СОФИЯ НА 17 ЮЛИ 1996 ГОДИНА, ПО ВЪПРОСА ЗА ОФИЦИАЛНОТО ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК"


"Държавен вестник" е официално печатно издание на Република България. Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 5 от Закона за "Държавен вестник" за редакцията на вестника, респективно за председателя на парламента, съществува задължение да се обнародват в 15-дневен срок указите на президента на Република България. Председателят на Народното събрание няма правомощия да забранява обнародване във вестника на укази на президента. Единствен Конституционният съд може да преценява конституционността на указите, ако бъде сезиран след обнародването им.

Конституцията на Република България, Законът за "Държавен вестник" /ЗДВ/ или друг нормативен акт не регламентират право или възможност да се обезсилва, изземва или подменя брой на редовно отпечатан и разпространен "Държавен вестник".

Висшият съдебен съвет осъжда като недопустими и извършени в грубо нарушение на конституцията и на ЗДВ действията, извършени от длъжностни лица на Народното събрание и на редакцията на "Държавен вестник", което представлява акт на рушене на държавността и поставя под заплаха функционирането на държавните институции.

София, 17 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ПО ОПАЗВАНЕТО НА ГОРИТЕ И РАЗВИТИЕТО НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО НА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА НА ЧЕТВЪРТИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА /ВЕЛИНГРАД, 5 ЮЛИ 1996 ГОДИНА/


Ръководени от родолюбивите, хуманни, професионални и стародавни традиции и идеали за умножаване на зеленото богатство на Родината, делегатите на Четвъртия конгрес на Съюза на лесовъдите в България приемат следната декларация:

Неблагоприятните тенденции в промените на климатичните условия и отрицателното им въздействие върху състоянието на българските гори изискват повишаване на вниманието и грижите на обществеността при изпълнение на Националната стратегия по опазването на горите и развитието на горското стопанство на България.

В съответствие с Конституцията на Република България, за осигуряване на устойчиво развитие на горските екосистеми, опазването и възпроизводството на горските ресурси е наложително незабавното приемане на новите закони за горите, за ловното и за рибното стопанство.

Българската лесовъдска колегия се присъединява към решенията на Тринадесетия конгрес на Съюза на европейските лесовъди за екологизация и организиране на многофункционално и комплексно горско стопанство.

Отправяме призив към цялата общественост и особено към учещата се младеж за възраждане на прекрасните традиции и участие в залесяването и създаването на нови гори.

Изразяваме загриженост и тревога от състоянието на младите гори, заемащи над 60 процента от общата площ на горския фонд на страната, и предлагаме на отговорните държавни органи да се изработи национална програма, ресурсно обезпечена, за ускореното им отглеждане.

Имайки предвид историческия опит и последствията за българските гори, се обявяваме категорично против отдаването за експлоатация на гори чрез концесия.

Заявяваме готовността си да водим борба за срочно решаване на социално-правната защита на горския служител при изпълнение на служебните му задължения, за издигане на материалното му благосъстояние.

Съюзът на лесовъдите в България и занапред ще осигурява приемственост между поколенията и опирайки се на съпричастието на цялата българска общественост, ще осъществява историческата си мисия за умножаване на горското богатство и на родната природа.

Велинград, 5 юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАСТРАШЕНИ И РЕДКИ ЖИВОТИНСКИ И РАСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ ПО ПРОБЛЕМИ НА СОФИЙСКАТА ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА. Документът е адресиран до министерствата на околната среда, на финансите, на образованието и до Комитета по горите, до Института по зоология към БАН, до Биологическия факултет към Софийския университет "Свети Климент Охридски", до Българското дружество за защита на птиците, до Сдружение "Зелени Балкани", както и до средства за масово осведомяване.


Зоопарк - София, по своите традиции, големина и международен авторитет е едно от малкото притежания на Република България, което със съвсем малко вложени усилия и средства би могло да заеме достойно място в една съвременна Европа.

За съжаление през последните три години пред очите на цялата ни общественост Зоопарк - София, се стопанисва и управлява по начин, който неминуемо ще го доведе до пълна разруха.

Фактите, които подкрепят нашата теза, са следните:

1. Условията, при които се отглеждат животните в зоопарка, са далеч от световните стандарти и са под всякаква критика. Част от проблема е възникнал още с проектирането и построяването на сградите и клетките за животни. Друга част е резултат от тоталната липса на финансови средства за поддържане, ремонт и реконструкция на същите. Трета част от проблема е породена от царящата от години безстопанственост и безотговорност в Зоопарк - София.

2. Отглеждането, храненето, лечението и размножаването на животните в Зоопарк - София, се осъществява по субективните виждания на служителите, по остарели методи и с минимално приложение на съвременните научни изисквания в тази насока.

3. Състоянието на зооколекцията към момента е трагично. Въпреки големия брой животни зоопаркът изглежда празен, а това говори за небалансираност на колекцията. Лошите или неподходящи условия за съществуване, отравянията, кражбите, злонамерените действия, занижената ветеринарномедицинска дейност, бездушието и безстопанствеността през последните години рязко намалиха видовото разнообразие на зооколекцията. Размножаването на съществуващите видове с редки изключения е неуспешно, а смъртността при новородените е висока поради липсата на добри условия и научен подход при отглеждането и размножаването на животните. Най-страшен е обаче фактът, че последните двама директори на зоопарка явно се стремят към тотално намаляване на животните от зооколекцията, може би ръководейки се от принципа "Малко животни - малко проблеми".

Въз основа на гореизложеното Националното дружество, без да търси скандализиране на обществеността ни, сензация или евтина слава, се обръща към всички заинтересовани организации с молба да обединим и координираме усилията си с една-единствена цел - да съхраним Зоопарк - София, за нашите деца, внуци и правнуци!

София, юли 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 1996 ГОДИНА


София, 23 август - Следва предоставеният за разпространение изключително от ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПРИ БТА пълен текст на:


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 5

София, 19 август 1996 г.

ОТНОСНО: съставянето, обявяването, поправката на избирателните списъци и за удостоверенията за гласуване на друго място


На основание чл. 10н, ал. 1, точка 1 във връзка с чл. 10а, чл. 10б, чл. 10в, чл. 10г, чл. 10д, чл. 10е и чл. 10з от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на Републиката Централната избирателна комисия

РЕШИ:

1. Изборите за президент и вицепрезидент се произвеждат по избирателни списъци, съставени по местоживеене. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък.

2. Избирателните списъци се съставят отделно за всяка избирателна секция.

3. В избирателните списъци се включват всички лица, които до деня на изборите включително са придобили избирателно право, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите наказание "лишаване от свобода".

4. От избирателните списъци се заличават лицата, които до деня на изборите са загубили избирателното си право или са починали.

5. Вписването в избирателните списъци на лицата, изтърпели наказание "лишаване от свобода", и на лицата, които не са вече под запрещение, се извършва след представяне на съответен документ в общината или кметството.

6. Промените в избирателния списък /приложение № 1 от изборните документи/ се извършват от общинските администрации в общините и в кметствата, в които се води регистър на населението до 12,00 ч на 25.10.1996 г. Служебно се заличават имената на лицата, които са починали до предаване на избирателния списък в СИК. След приключване на промените в избирателния списък /вписвания, заличавания и поправки/, извършвани в общината или кметството, кметът и секретарят полагат разделителна черта под последното име в списъка, подписват го и го подпечатват с печата на общината или кметството.

В деня на изборите СИК дописват в избирателния списък лицата, които не са били включени в него и имат право да гласуват в съответната секция, като това се удостоверява с личния им паспорт за страната. Това дописване се извършва под разделителната черта и печата, като се продължава номерацията на избирателния списък. Основанието за дописването се отбелязва от СЙК в колона № 9 "Забележка" на избирателния списък /приложение № 1 от изборните документи/.

7. Всяко вписване или заличаване на избирател от избирателния списък, както и поправянето на други грешки и непълноти в него, се отбелязват в колона № 9 "Забележка" /приложение № 1 от изборните документи/ от органа, който ги е извършил. Заличаването на избирател от списъка става само от общинските администрации чрез зачертаване на името и другите данни с една черта, така че същите да могат да се разчитат. При заличаване на избирател, получил удостоверение за гласуване на друго място, номерът на издаденото удостоверение се вписва в колона № 9 "Забележка" на избирателния списък.

8. Всеки избирател може да поиска поправка в избирателния списък чрез вписване или заличаване на избирател, отстраняване на други грешки или непълноти в него. За това той отправя писмено заявление /приложение № 16 от изборните документи/ до кмета или упълномощено от него длъжностно лице най-късно на 20.10.1996 г. Кметът разглежда и се произнася по заявлението с решение /приложение № 17 от изборните документи/, което се съобщава незабавно на заявителя и се обявява на публично място. Общинските администрации да организират своевременно и точно приемането на всички заявления за поправки. Заявленията се завеждат в отделен регистър, с отбелязване датата на постъпването им и взетото решение по тях.

9. Вписването на лицата, пропуснати в отпечатания избирателен списък, се извършва от общинските администрации, ако избирателите имат адресна регистрация в района на съответната секция най-малко два месеца преди изборния ден, т.е. до 26.08.1996 г. включително, видно от личните им паспорти.

Ако паспортът на избирател е бил загубен или унищожен, при издаване на нов паспорт след 26.08.1996 г., съответното районно полицейско управление /РПУ/ отбелязва в него последната адресна регистрация на избирателя със съответната дата. Ако искането за издаване на нов паспорт е направено в срок, който не позволява получаването му до деня на изборите, съответното РПУ издава служебна бележка /по утвърден образец/ със залепена и щемпелована снимка на избирателя. Върху това удостоверение се отбелязва адресната регистрация на избирателя. Ако съответното РПУ няма данни за последната адресна регистрация на избирателя, той се снабдява със служебна бележка от служба "Административно-правно обслужване на населението" към кметството. Същото се отнася и за случаите, когато на територията на кметството няма РПУ.

10. Всички поправки в отпечатания избирателен списък се правят от общинските администрации и кметствата на основание на представени документи и след проверка в регистъра за населението и адресната картотека на полицията. Корекциите се нанасят четливо върху данните на избирателя, а в колона № 9 "Забележка" на избирателния списък/приложение № 1 на изборните документи/ се нанасят основанията за извършването им.

11. При всеки случай на искане на промени в избирателния списък по точки 8,9 и 10 се изискват данни за обстоятелствата, поради които това се налага.

12. В избирателния списък СИК може да допише явилите се в изборния ден гласоподаватели, ако имат в личния си паспорт адресна регистрация до 26.08.1996 г. включително, в района на съответната избирателна секция и нямат отметка, че вече са гласували на 27.10.1996 г. за президент и вицепрезидент. Тези дописвания се подписват от председателя и секретаря на СИК.

13. СИК сверява данните от паспорта на избирателя с тези от избирателния списък и отбелязва в него датата на адресната регистрация, серията, номера и датата на издаване на паспорта /колони 5, 6 и 7/. Ако ЕГН в паспорта на избирателя е различен от този в избирателния списък, ЕГН от паспорта се отбелязва в колона № 9 "Забележка". Избирателят полага подпис в избирателния списък, че е гласувал /колона 8/.

14. Избирател, който в периода от обявяване на избирателния списък до деня на изборите промени местопребиваването си за повече от 10 дни, може да получи от общинската администрация удостоверение за гласуване на друго място. Служебно ангажираните в изборния ден лица /членове на РИК, членове на СИК, кандидати, застъпници, охрана, транспорт и др./ при необходимост също получават удостоверение за гласуване на друго място. Удостоверения не се издават в деня на изборите.

За издаване на удостоверение за гласуване на друго място избирателите попълват молба /приложение № 13 от изборните документи/, в която писмено декларират, че ще гласуват само на едно място.

Удостоверенията за гласуване на друго място /приложение № 14 от изборните документи/ се подписват от кмета или упълномощено от него длъжностно лице и се подпечатват с печата на кметството /общината, района/. Избирател, получил удостоверение за гласуване на друго място, се заличава от избирателния списък, в който първоначално е бил вписан. За издадените удостоверения общинските администрации и кметствата водят регистър /приложение № 15 от изборните документи/.

Избирател, получил удостоверение за гласуване на друго място, се вписва от СИК по местопребиваването в деня на изборите в списък на избирателите с удостоверения за гласуване на друго място /приложение № 2 от изборните документи/, който се подписва от председателя и секретаря на СИК. В колона № 9 "Забележка" на списъка на избирателите с удостоверения за гласуване на друго място /приложение № 2 от изборните документи/ се отбелязва номерът, датата и издателят на удостоверението за гласуване на друго място. Вписването на избирателя се извършва въз основа на удостоверението и личен паспорт за страната, а за срочнослужещите - военна книжка.

Удостоверенията за гласуване на друго място се прилагат от СИК към списъка на избирателите с удостоверения за гласуване на друго място /приложение 2 от изборните документи/ и са неразделна част от него.

15. Избирателните списъци на срочнослужещите се съставят в съответното военно поделение под контрола на командира, който ги подписва и изпраща на общинската администрация или кметството, на чиято територия се намира поделението, в срок до 22.09.1996 г. включително.

При формиране на нова военна единица след срока за представяне на избирателния списък, ако в поделението са постъпили значителен брой срочнослужещи, прехвърлени от други поделения в страната, те следва да бъдат дописани в избирателния списък на най-близката до военното поделение избирателна секция. Това става по изготвен от командира на поделението списък, който се изпраща до общинската администрация или кметството. Общинската администрация или кметството уведомява общините в района на поделенията, от които са били прехвърлени срочнослужещите, за да ги заличат от избирателните списъци. Същите правила се прилагат и при свикване на нов набор.

16. При образуване на избирателни секции към местата за изтърпяване на наказание "лишаване от свобода" и следствените служби, в които се намират лица, задържани под стража без влязла в сила присъда, избирателните списъци се изготвят от ръководителя на заведението и се подписват от него. Самоличността на задържаните лица се установява от личните им дела. Ръководителят на съответното заведение уведомява с телеграма /приложение № 18 от изборните документи/ общинската администрация или кметството по местоживеене на лицата, включени в избирателния списък, за да бъдат заличени в този по местоживеене.

17. При образуване на избирателни секции в болници, родилни домове, санаториуми и почивни домове, домове за стари хора и други такива, както и на плавателни съдове под български флаг, избирателните списъци се съставят от ръководителя на съответното заведение или от съответния капитан на плавателния съд на основание на документ за самоличност /моряшки паспорт/. Ръководителят на съответното заведение или капитанът на плавателния съд подписва избирателния списък и уведомява с телеграма /приложение № 18 от изборните документи/ общинската администрация или кметството по местоживеене на лицата, включени в избирателния списък, за да бъдат заличени в този по местоживеене.

18. При провеждане на втори тур на изборите избирателните списъци се изготвят, като се спазват горните правила на основата на избирателните списъци от първия тур. В новите избирателни списъци не се включват лицата, които са починали, поставени са под запрещение или са започнали да изтърпяват наказания "лишаване от свобода" в периода между двата тура. В избирателните списъци се вписват лицата, които са придобили избирателно право до деня на втория тур включително.

Общинските администрации и кметствата предоставят на СИК и заверени с печата на общината или кметството ксерокопия от удостоверенията за гласуване на друго място, с които е гласувано в съответната секция на 27.10.1996 г. Избирателите, гласували на първия тур с тези удостоверения, могат да гласуват на втория тур, без да се издава ново удостоверение. Те се вписват в списъка на избирателите с удостоверения за гласуване на друго място /приложение № 2 от изборните документи/, ако нямат отбелязване в личния си паспорт, че са гласували на втория тур на изборите. Ако същите избиратели се завърнат по своето местоживеене до деня на втория тур, те се вписват от СИК в избирателния списък /приложение № 1 от изборните документи/ срещу представяне на личен паспорт с редовна адресна регистрация и ако нямат отбелязване, че са гласували на втория тур на изборите.

За гласуване на втория тур на изборите могат да се издават и нови удостоверения за гласуване на друго място. Такива удостоверения не се издават в деня на втория тур на изборите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 6

           София, 19 август 1996 г.

ОТНОСНО: проверка на подписките за независими кандидати за президент и вицепрезидент на Република България


На основание на чл. 10н, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗИПВР и решение № 4 на ЦИК от 7 август 1996 г. комисията

РЕШИ:

1. Проверките на представените подписки за независими кандидати се извършват след регистрирането им.

2. Проверките по т.1 да обхванат коректността на ЕГН и трите имена на участващите в подписките избиратели, повторения вътре в проверяваната подписка и повторения с преди подадени подписки. Ако в хода на дадена проверка се установи, че поради грешни ЕГН броят на участващите в подписката се редуцира под изискуемия от ЗИПВР минимум от 15 000 избиратели, следващите проверки не се изпълняват.

3. Възлага проверката на данните от подписките за независими кандидати на специалистите от системата на Главно управление "Гражданска регистрация и административно обслужване" /ТУ "ГРАО"/ при Министерството на териториалното развитие и строителството чрез договори между Централната избирателна комисия и съответните специалисти при определена базова цена за всеки проверен ЕГН.

4. Проверката на всяка подписка по т. 1 се извършва по следния ред:

а/ Секретарят или друг специално упълномощен от ЦИК член на комисията предава по опис всяка приета от комисията подписка на упълномощен за целта служител на ГУ "ГРАО". В описа се посочват предметът на подписката, броят на страниците и заявеният брой подписани избиратели.

б/ След проверка на данните от ГУ "ГРАО" извършилият проверката служител съставя протокол за ЦИК, в който се посочват изрично следните данни:
- общият брой на избирателите в подписката преди започване на проверката;
- брой неверни ЕГН, включващ неверните ЕГН, установени по всички извършени за ЕГН проверки;
- брой повторени ЕГН в конкретната подписка;
- брой повторени ЕГН в представени преди това подписки;
- брой неверни и непълни имена.

в/ Протоколът по предходната подточка се подписва от извършилия проверката служител на ГУ "ГРАО" и от служителя на ГУ "ГРАО" по подточка "а", след което заедно със съответната подписка се връща на ЦИК срещу разписка за приемане и предаване. Разписката се изготвя в два екземпляра - за ЦИК и за изпълнителя, и се подписва от упълномощените за целта представители на ЦИК и ГУ "ГРАО".

5. Ако ЦИК на основание на проверката по т.1 установи, че даден независим кандидат не е подкрепен от изискуемия минимален брой подписи, анулира с решение съответната регистрация.

6. Копие от настоящото решение да се изпрати до ГУ "ГРАО".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 20 август 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.