23 април 1992

София, 23 април 1992 година
        Брой 80 (610)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЛОВО (ЧАСТ ПЪРВА) НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ ВАСИЛ ЗЛАТАРОВ, ПРОИЗНЕСЕНО НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ НА 11 АПРИЛ 1992 Г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Поздравявам делегатите на Четвъртата национална конференция на победилия Съюз на демократичните сили от името на Българския демократически форум (БДФ).

Преди всичко искам да заявя, че ние сме доволни от развитието, което се получи в СДС и което го превръща все повече и повече в онова, за което дълги години мечтаe нашият изстрадал народ. Революцията, защото СДС извършва по същество една мирна революция, представлява една торба дяволи, които не могат да бъдат върнати отново в нея, щом веднъж тя бъде развързана. И Орлеанският херцог беше един от вдъхновителите на Великата френска революция, но тя не му донесе възстановяването на орлеанската династия. Тези няколко думи посвещавам на първоначалните учредители на СДС, които толкова старателно не допускаха влизането в СДС на доказани антикомунистически сили.

БДФ напълно подкрепя предложението за коалиционен характер на СДС, което означава, че той ще разширява своето влияние посредством разширяването на структурите на партиите и организациите, които членуват в него. Но щом СДС е коалиция, трябва да се приемат последиците от това, а именно формирането на институтите на СДС, респективно на властта, трябва да става коалиционно, т.е. при една относителна равнопоставеност на отделните партии и организации. Не бива да забравяме също, че зад нас стои по-скоро едно обществено мнение, което не е трудно да бъде загубено. А срещу нас е почти военната организация на БСП/БКП, към която са прибавени огромни материални средства, коварство и лицемерие.

Главната опасност за СДС не идва обаче от БСП/БКП. Независимо от това дали нейните привърженици съзнават това или не, това е една исторически обречена партия, която може да води само ариергардни сражения за своето главно физическо оцеляване. Избори тя вече не ще може да спечели, а военен преврат, даже и още да може технически да го организира, тя няма да го направи, защото това би опровергало цялата й политика на превръщане в модерна лява партия и би осъдило България на пълна международна изолация и окончателна стопанска разруха. Комунистите сега мислят как да запазят поне отчасти това, което любимата им партия лично им е дала, а, от друга страна, те не са чак толкова големи "герои". "Герои" те стават, щом се зададе червената армия. Мнозинството в тази зала ги знае само като самозабравили се всесилни властници. Но аз ги познавам от борбите в 30-тях и началото на 40-тях години, когато бяха по-слабите, както сега. И поведението им през този период е напълно като сегашното - всичко се облича във висши принципи, но втори път те не ще могат да излъжат нашия народ. Аз отдавна съм на мнение, до което стигнаха и определени философски кръгове на Запад, че левите кръгове всъщност не се интересуват от съдбата на бедните хора, а това е само начин да се стигне до властта. Главната опасност за СДС може да дойде само от нас - от нашите взаимоотношения, от нашите обществени изяви. Сега СДС е управляваща политическа сила. И това много ни задължава. Тук има няколко аспекта.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА 18 АПРИЛ 1992 Г. В СОФИЯ.


Висшият съвет на Българската социалистическа партия (БСП) и депутатите социалисти:

- подчертават, че приобщаването на Република България към европейските политически и икономически структури е водещ международен приоритет, защото утвърждаването на европейския стил на политически живот и спазването на европейските хуманитарни стандарти са безалтернативни за страната;

- споделят напълно ценностите на съвременната европейска демокрация: многопартийната политическа система, правовия ред и закрилата на правата на човека, които са в основата на Статута на Съвета на Европа;

- напомнят, че процедурата по приемането на Република България в Съвета на Европа започна още през 1990 г. и парламентарното мнозинство на БСП, социалистическото и коалиционното правителство изиграха доминираща роля в успешното протичане на този процес. И като опозиция социалистите оказват цялостно съдействие за интегрирането на страната в Европа;

- разбират приемането на Република България в Съвета на Европа като акт на официално признаване на положителните промени и като важна гаранция за необратимостта на демократичните процеси у нас. Трайното възприемане и утвърждаване на плурализма, политическата толерантност, независимостта на съдебната система, свободата на словото и мисълта, недопустимостта на преследване на хора заради политическите им убеждения ще ни направи достоен член на семейството на европейските народи;

- оценяват високо авторитетната резолюция на Европейския парламент и настояват за оттеглянето на проектозакона на Съюза на демократичните сили (СДС), с който се цели безпрецедентно оневиняване на фашистки престъпници.
Приобщаването ни към Европа е възможно само с чисто лице и достойни позиции;

- отхвърлят начина и манталитета на управляващото мнозинство, с които бе посрещната известната резолюция на Европейския парламент, осъждаща българската инициатива за официална реабилитация на фашизма.
Декларациите и коментарите на ръководителите на СДС са смехотворни и обидни за самия Европейски парламент.

Висшият съвет на БСП и депутатите социалисти са убедени, че външната политика на страната не може да бъде еднопартийна. В тази област националният консенсус се диктува от националния интерес.

Приемането на Република България в Съвета на Европа изисква: нови отговорности, а не евтини политически игри; срочно присъединяване на страната към Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и към Европейската социална харта, а не предварително нарушаване на правните стандарти на континента. Това е пътят към демокрацията, осигуряващ възможността на българските граждани да се ползват от европейските правозащитни механизми.

София, 18 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА ПЪРВИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЕТО НА 97 СЛУЖИТЕЛИ. Документът е адресиран до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до министъра на вътрешните работи, до Българска телевизия и до други средства за масова информация.


Ние, делегатите на Първия извънреден конгрес на Федерацията на професионалните организации на служителите от Министерството на вътрешните работи (МВР), констатирахме, че само единодействието и синдикалната солидарност могат да донесат успех в борбата за отстояване на социалните и професионалните ни права и интереси.

Опитите на отделни административни ръководители да разстроят синдикалната дейност в МВР са предварително обречени на неуспех. Използваните за целта методи на компрометиране и дискредитиране на синдикални лидери и организации считаме за неморални и антидемократични.

Неприемането на необходимите подзаконови актове води до фактическо неприлагане на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) в неговата социална част, което заедно с липсата на критерии за професионализъм вече близо година поставя служителите на МВР в ненормални условия за работа и поддържа социалното напрежение сред тях. Това на практика снижава ефективността от дейността на министерството като цяло.

Не се спазват законовите изисквания при осъществяващите се кадрови промени. Дълбоко сме разтревожени, че в същото време, когато съдът отменя незаконосъобразна заповед на Министъра на вътрешните работи за уволнение на служител, последваха уволненията по произволен признак на още 97 наши колеги и се правят опити по законодателен ред да се изключи съдебният контрол в такива случаи.

В тази връзка не можем да сме удовлетворени от отговорите и обясненията, дадени от министър Соколов пред конгреса.

Поради това изразяваме солидарност с протеста на клубовете на Българската офицерска легия "Раковски" при Националната служба за сигурност и Централната служба за борба с организираната престъпност без искането им за оставка. Надяваме се, че министър Соколов ще преразгледа своите схващания и действия и уволнените без законови основания колеги ще бъдат възстановени на работа в МВР.

В случай, че тази наша декларация остане без последствия, Федерацията на професионалните организации на служителите от МВР ще използва всички законосъобразни средства, за да защити честта, достойнството и правото на труд на засегнатите служители.

Убедени сме, че висшите ръководители на държавата ще ревизират и преустановят практиката на групови уволнения на високоподготвени специалисти без наличие на трудовоправни основания.

София, 19 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА СИНДИКАТА НА ВОЛНОНАЕМНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОРГАНИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ПОВОД НА ПРОЕКТА ЗА ЗАКОН ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет, до министъра на отбраната, до Федерацията на независимите синдикални организации в Българската армия и до средства за масова информация.


Един от законите, които ще се разглеждат и приемат в Народното събрание и ще определят изграждането на демократичните основи на страната ни, е и Законът за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Запознавайки се с проекта на този закон, ние констатираме наличието на текстове в него, които сериозно се отклоняват и противоречат на редица международни актове, подписани и от нашата страна.

Изразяваме нашето несъгласие и със заложената в чл. 97 от проекта за закона забрана за синдикално сдружаване на военните служители и работници. Навсякъде, където съществуват трудовоправни отношения, е необходим синдикален плурализъм и гарантираните от Конвенция 87 на Международната организация на труда права относно свободата на сдружаване и защита правото на организации. С такива текстове, водещи до забрана относно правото на сдружаване, се нарушават и Общата декларация за човешките права, Европейската конвенция за защита на човешките права и основни свободи (по-специално чл. 11 от нея), Европейската социална харта. Такъв подход в един от основните закони на страната ни с нищо не показва, че сме тръгнали по пътя на демократизация.

Изразяваме нашето убеждение, че при обсъждането на проекта за Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България народните представители няма да приемат да останат в него антидемократични текстове.

София, 20 април 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: А. Петрински

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА КОНСИСТОРИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ШАЛОМ” ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА СФОРМИРАНЕ НА ВТОРИ ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ 50-ТА ГОДИШНИНА ОТ СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА.


Вече от доста време българската еврейска общност в страната и в чужбина участва в подготовката на Международен комитет за отбелязване на петдесетата годишнина от спасяването на българските евреи по време на Втората световна война под патронажа на президента на Републиката д-р Жельо Желев.

Тези дни с изненада научихме за сформирането на друг инициативен комитет за отбелязването на същата тази годишнина.

Ние сме убедени, че значението на високохуманния акт на българския народ заслужава той да бъде честван под егидата на държавния глава.

Редица видни български общественици, представители на международни еврейски организации и задгранични среди и институции са дали вече съгласие за участие в този комитет. В него с широко представителство се ангажира да участва и българската еврейска общност.

Ние ще участваме само в такъв комитет и приканваме всички, които желаят, да обединят усилията си за достойно отбелязване на този важен за историята на България факт и за широката му популяризация по света.

Убедени сме, че учредяването на други подобни комитети само би разпиляло усилията и би довело до омаловажаването на юбилея.

София, 20 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 
*  *  *

София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "БОРБАТА ЗА БЮРА НЯМА НИЩО ОБЩО С БОРБАТА ЗА ИНТЕЛЕКТА" ОТ БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ДО МИНИСТЪР ЕЛКА КОНСТАНТИНОВА ПО ПОВОД НА ПОСЕГАТЕЛСТВО ВЪРХУ СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИЯ ТРУД.


Ние, група български писатели, с тревога научихме, че въз основа на Закона за имуществото на БКП, БЗНС, ОФ и др. Министерският съвет на Република България е започнал да освобождава директорите на издателствата "Хр. Ботев", "П. Яворов", "Младеж", "Ц. Церковски" и др. Също така са връчени заповеди за конфискация на в. "Вечерни новини", "Отечествен вестник", "Диалог" и др.

Тревожат ни няколко факта:

1. Споменатите издателства и вестници нямат нищо общо с идейно-тематичния облик на издателствата и с вестниците от тоталитарната епоха.

2. Едно е конфискация на имущество - бюра, пишещи машини и всякакъв друг инвентар. Съвършено друго е да се посяга на интелектуалната собственост - ръкописи, авторски права, алеи, творци, издателски концепции и т.н.

Смятаме за недопустимо и недемократично подобно посегателство върху свободата на словото, печата и интелектуалния труд.

София, 15 април 1992 г.

Димитър Вълев, Драгомир Шопов, Здравко Петров, Кирил Гончев, Драгомир Петров, Петър Велчев, Панко Анчев, Симеон Янев, Добри Жотев, Велин Георгиев, Венцеслав Начев, Петър Искренов, Тодор Велчев, Паруш Парушев, Александър Миланов, Георги Марковски, Атанас Мочуров, Кольо Георгиев, Андрей Андреев, Илия Богданов, Атанас Теодоров, Красимира Близнакова, Лъчезар Еленков, Валери Петров, Николай Петев, Давид Овадия, Любомир Стаматов, Герчо Атанасов, Стоян Илиев, Любомир Тенев, Димитър Стефанов, Христофор Тзавелла, Благой Димитров, Анастас Павлов, Георги Данчев, Бойко Ламбовски, Димитър Танев, Рашко Стойков, Кънчо Атанасов, Георги Константинов, Стефан Поптонев, Червенко Крумов, Румен Стоянов, Стоян Каролев, Александър Геров, Христо Ганев, Петър Лозанов, Дулинко Дулев, Николай Хайтов, Димитър Яръмов, Евгени Кузманов.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ЦЕНТЪР ПО ФИРМЕНО УПРАВЛЕНИЕ ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИВАН ТАТАРЧЕВ ПО ПОВОД НА НЕГОВО ИЗЯВЛЕНИЕ В ТЕЛЕВИЗИОННО ПРЕДАВАНЕ.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

На 17 април (петък) в емисията "По света и у нас" на БТ Вие заявихте, че преди окупацията на КТ "Подкрепа" в Бистрица нашето дружество е извършило престъпление. Според Вас то е сключеният с държавата договор, който: първо - бил за наем със срок по-дълъг от десет години, второ - ощетявал държавата, и трето - при договарянето не бил спазен законният ред.

Господин Татарчев, смущаваща е недостоверността на Вашето обвинение, като се има предвид, че цялата документация по сключването на договара е при Вас в съда и тя е следната:

Първо: през април 1990 г. дружеството сключва с държавата не договор за НАЕМ, а договор за ПОЛЗВАНЕ, което съгласно законодателството има съвсем други характеристики от наема. ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ по силата на българския закон е безсрочно, а цената на ползването се определя от стойността на ползваната сграда и конструктивния срок на нейния "живот".

Второ: преди две години дружеството заплати на държавата пълната строителна стойност на Учебния център съгласно документацията му. Тази сума беше заплатена за петдесетгодишен срок на ползване при "живот" на сградата над сто години.

Трето: договорът беше сключен между дружеството и Министерството на финансите като представител на държавата - собственик. За целта беше получено разрешение на Министерския съвет съобразно изискването на Указ 56 за смесените дружества и беше издадена заповед на кмета на общината съгласно действащия закон.


ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Категорично настояваме за решителната Ви намеса за прекратяване на самоуправството в Учебния център - Бистрица.

София, 20 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 23 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЕТА - ПОСЛЕДНА) НА ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (ОБКП), ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА 21 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


РАЗДЕЛ VIII
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА ПАРТИЯТА

Чл. 50. Партийните средства на ОБКП и ППО се набират от встъпителен внос, равен на стойността на членската книжка, от редовен членски внос, който е 1 % от чистия доход, от дарения, спонсорства и други постъпления, които не противоречат на ЗПП. От събрания членски внос, включително и встъпленията, 40 % се превеждат по сметка на ЦК, 30 % на регионалното ръководство и 30 % остават в ППО. Сметката на ЦК на ОБКП се движи от първия секретар на ЦК и от още двама от секретарите.


РАЗДЕЛ IX
СИМВОЛИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 51. Символи на партията: червено знаме с петолъчка.


РАЗДЕЛ X
ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА

Чл. 52. Парламентарна дейност на партията.
ОБКП е отделена от държавата. Тя отстоява позициите си в Народното събрание, правителството, народните съвети и кметства, в органите за самоуправление и синдикатите чрез своите членове в тези организации.


РАЗДЕЛ XI
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА

Чл. 53. ОБКП е част от международното комунистическо и социалистическо движение. Тя е за сътрудничество с комунистическите, социалистическите, социалдемократическите и всички партии и движения в другите страни, които работят или се борят за социалистическо и комунистическо преустройство на своите страни и на света, против тоталитаризма, фашизма, тероризма и екстремизма.


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Всички документи, излизащи от името на ОБКП и от ЦК на ОБКП, се подписват от първия секретар, а тези, които излизат от името на ЦКРК - от нейния председател. Техните подписи не могат да се подменят с други, освен ако за това има протоколно решение на ЦК или на ЦКРК.
Документите задължително се подпечатват с печата на ЦК или с печата на ЦКРК. Печатът се съхранява от определено лице съгласно инструкцията за работата на ЦК.

2. Документи, излизащи от името на даден отдел на ЦК, се подписват от завеждащ отдела, но пак се подпечатват с печата на ЦК.

3. Личната кореспонденция на членовете на ЦК и на членовете на ЦКРК не се подпечатва с партиен печат.

4. Не могат да се издават документи от името на даден партиен орган, ако същият не е заседавал и няма протоколно решение за това.

При неотложни случаи декларации, обръщения, призиви и др., които не търпят отлагане, съгласието на съответните членове се взема по телефон, но още при първото заседание или пленум такова решение се потвърждава със съответен протокол.

5. За лични декларации, обръщения или призиви, които не ангажират името на ОБКП, на ЦК на ОБКП и на ЦКРК не се изисква решение на дадения партиен орган. Комунистът обаче носи лична отговорност, ако с това си действие е навредил на интересите на партията или е засегнал доброто име, честта и достойнството на отделен комунист, на отделен гражданин, лидер на друга партия или на друга, политическа сила, на дружество, учреждение.

6. Всички жалби, сигнали и оплаквания, свързани със социални теми и неправомерни действия от страна на държавни органи и други политически партии и организации по отношение на комунисти и ППО, се движат и решават от ЦК. Когато се касае въпросът за нарушаване на устава и програмата на ОБКП до погазване на партийния морал и етика и наложени наказания, въпросите се решават от ЦКРК.

7. В една ППО не могат да членуват повече от един член на ЦК или на ЦКРК или най-много по един член от двата ръководни органа. В този случай не се спазва изискването за членство по местоживеене.

8. Делегатите, избрани за даден конгрес, запазват правата си до следващия конгрес. За всеки следващ конгрес се избират нови делегати.

9. Работниците и служителите в ЦК на ОБКП и ЦКРК, които не са избрани и не заемат изборни длъжности, се назначават от първия секретар на ЦК или от първия секретар на областния, околийския, градския комитет.

10. Бюджетът на ЦК и на ЦКРК се определя (гласува) на съвместни пленуми на ЦК и на ЦКРК или на партийни конференции, а бюджетите на по-ниските нива - от съответните конференции.

11. Функционалните задължения на комунистите, избрани в ЦК и ЦКРК и по места, се определят от специални инструкции, приети на техни пленуми. Инструкциите не могат да противоречат на устава, програмата на партията и на законите на страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


035. БЪЛГАРСКА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ (БРМП)

Началото на партията поставят 17 варненски работници още през лятото на 1980 г., но органите на Държавна сигурност задържат инициаторите и осуетяват учредяването. Фактически партията се създава през февруари-март 1990 г.

БРМП обединява революционно мислещи млади хора, комунистически убедени и верни на делото на социализма. Партията ратува за революционизиране на българското общество чрез практическо разширяване и усъвършенстване на социалистическата демокрация.

БРМП не се отказва от теорията за развито социалистическо общество. Тя е партия от марксистко-ленински тип, Благоевско-Димитровска комунистическа партия. Поставя си за цел политическата власт, като гарантира строгото спазване и подчинение на конституцията. Ратува за осъществяване на революция на идеите - действието на промяната да бъде вдъхновявано и управлявано отдолу, от масите, носители на революционния заряд.

Партията е за сближаване на народите, които са от различен обществено-политически строй, за задълбочаване на икономическите, политическите и културните връзки помежду им. Призовава за обединение на комунистическите партии в Четвърти комунистически интернационал.

На Втория си конгрес (8 март 1991 г.) БРМП реши да се преименува в Българска комунистическа партия (революционна). През следващия месец внесе документи за пререгистрация в Софийския градски съд, но получи отказ, потвърден и от Върховния съд.

Партията участва със самостоятелна листа в изборите за Велико народно събрание и за Народно събрание, но не спечели депутатски места.

Ръководни органи на партията са Централният комитет и Политическият съвет на ЦК. Председател на ЦК е Ангел Цонев.

Адрес на Българска революционна младежка партия:
Варна - 9000, ул. "Сава” N 39 Пламен Люцканов (за БРМП)
тел. 05152 42-36 - Ангел Цонев

/Пресслужба "Куриер"/


10:39:26
23.04.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!