24 октомври 1991

София, 24 октомври 1991 година

Брой 209 (484)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов

 

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП) ЗА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ НА 13 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ И МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.

Българската социалдемократическа партия оценява проведените на 13 октомври 1991 г. избори като поредна успешна стъпка в трудния път към демокрацията.

Ние признаваме резултатите от изборите и уважаваме безусловно народния вот, защото единствено народът има правото да решава своите съдбини.

Изказваме своята благодарност на всички избиратели, които подкрепиха каузата на СДС- център - кауза за решителна промяна на политическата и икономическата система, промяна, основана на разума и реализма, на социалните гаранции за всеки българин и на трайните интереси на страната ни.

Същевременно изказваме своето съжаление, че бъдещият парламент остава без една от своите основни съставки - политическия център. Ние поемаме своя дял от отговорността, че не успяхме да обединим центристките политически сили, с което да спомогнем за по-бързия преход към демокрацията.

Отчитаме отстраняването на БСП от властта като положителен факт, но изразяваме нашите сериозни опасения от позициите, които успя да съхрани тази партия и които могат да се превърнат в спирачка за икономическата и политическата реформа в страната. Ключовите позиции, които продължава да заема номенклатурата, остават най-сериозното препятствие по пътя на истинската промяна.

БСДП ще подкрепя всички конструктивни действия на парламентарното мнозинство на СДС и на бъдещото правителство, насочени към съчетаването на интересите на свободната стопанска инициатива, труда и социалната защитеност на българския гражданин, както и националните интереси на страната.

България днес повече от всякога се нуждае от усилията на всеки свой гражданин, на всяка политическа сила, за да осигури достойно бъдеще на идните поколения. БСДП ще изпълни своя национален дълг и ще даде своя принос за демократичното бъдеще на нацията.

София, 22 октомври

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТКРИТО ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С МНОГОБРОЙНИ НАЗНАЧЕНИЯ НА ЛИЦА В ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ В НАВЕЧЕРИЕТО НА СЪСТАВЯНЕТО НА НОВ КАБИНЕТ.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Обезпокоени сме от постъпващата информация, че в много от поверените Ви ведомства се назначават на различни длъжности много нови липа. Не коментирам факта, че те в преобладаващата си част са членове на доскоро управляващата политическа сила.

Считам, че тези назначения ще блокират априорно пропеса на преобразувания, които ще бъдат лансирани в близко бъдеще и вероятно биха довели до трудови конфликти.

Ето защо, Ви моля, от името на Изпълнителния съвет на Конфедерация на труда "Подкрепа" да наложите мораториум върху новите назначения до встъпване в длъжност на новия кабинет.

София, 23 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

СЪОБЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БНДП) ЗА КАДРОВИ ПРОМЕНИ В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА.

Управителният съвет на Българската национална демократическа партия (БНДП) на свое заседание на 20 октомври 1991 г. взе следните решения:

- Да бъдат известени средствата за масово осведомяване, че господата Минчо Мънчев Минчев, Венцеслав Антонов Начев, Добромир Мартинов Задгорски и Тодор Илиев Мишев са
прекратили доброволно членството си в БНДП съгласно устава на партията, следователно не могат да бъдат членове на ръководните органи и нямат право да я представляват.

- Прекратява вътрешнопартийния договор между УС на БНДП, от една страна, и г-дата Минчо Мънчев Минчев и Добромир Мартинов Задгорски, като главен и замегтник-главен редактор на вестник "Зора", поради следните причини: за целенасочено провеждане от страниците на "Зора" на политика в разрез с приетата програма и платформа на БНДП; за системна пропаганда, особено в последните месеци, която пряко обслужва интересите на определени среди в БСП; за умишлено неотразяване на страниците на вестник "Зора" на политическите позиции и партийния живот на БНДП; за съзнателно нанасяне на щети от материален и морален характер на БНДП с цел да се постави съществуването на партията под въпрос чрез финансовото й обвързване с определени политически сили; за съзнателен саботаж на предизборната кампания на БНДП; за системно политическо поведение, целящо да дестабилизира и дискредитира ръководните органи на БНДП.

- Обявява печатите на вестник "Зора" за невалидни, считано от 20 октомври 1991 г.; както и всички подпечатани с тях след тази дата документи.

- Спира временно в-к "Зора", считано от 30 октомври 1991 г.

-За главен партиен организатор на БНДП бе избран д-р Лъчезар Куситасев. Попълнени бяха съставите на Изпълнителния комитет и Управителния съвет на БНДП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНДП: Лъчезар Стоянов

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, УТВЪРДЕНА НА ВТОРИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 17-18 АВГУСТ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ. Програмата не беше публикувана до сега, тъй като РДП застана зад общата Предизборна програма на Съюза на демократичните сили.

В. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА
22. Радикалдемократическата партия се бори за подобряване благосъстоянието на всички български граждани.
23. Основен принцип на социално-икономическата политика е равноправието на частната и на държавната собственост, като при прехода към пазарна икономика приоритет се дава на частната собственост.
24. РДП е за създаване на антимонополистическо законодателство. Тя е против централизацията на народното стопанство.
25. Земя и средства за производство да имат право да придобиват в собственост всички български граждани.
26. Радикалдемократическата партия е за създаване на Закон за защита на обработваемата земя. Тя е за незабавна аграрна реформа, за стимулиране на частния и на кооперативния сектор в селското стопанство.
27. Да се насърчава развитието на кооперациите и привеждането на правното им регламентиране в съответствие с международните норми и опит.
28. Радикалдемократическата партия се бори за справедливо социално законодателство и обществено осигуряване, изключващо всякакви форми на привилегии. Тя защитава социално слабите слоеве на населението.
29. Радикалдемократическата партия е за справедливо съвременно пенсионно законодателство, което да гарантира размер на минималната пенсия над екзистенцминимума. Пенсионното осигуряване да бъде от независими от бюджета фондове и да се изравняват пенсиите за една и съща длъжност, независимо от времето на пенсиониране.
30. Радикалдемократическата партия е за гарантиране правата на професионалните и за творческите организации и тяхната автономия.
31. Правото на стачка е основно право на всички трудещи се.
32. Партията защитава правото на жилище за всеки български гражданин, такова, каквото е необходимо за поддържане на неговото здраве, благосъстояние, съответстващо на човешкото му достойнство.
33. В защитата на правата на жената и майката партията вижда гаранция за укрепване на българското семейство. Да се създаде специална социално-правна защита на децата и на недееспособните членове на обществото.
34. Радикалдемократическата партия е за осигуряване на възможности за развитие и изява на младежта. Тя трябва да бъде защитена от икономическа и сопиална експлоатация.
35. Радикалдемократическата партия е за справедлива, икономически и екологично обоснована демографска политика.
36. Радикалдемократическата партия е за изграждане на високоефективно, модерно здравеопазване, достъпно за всички слоеве на обществото. Тя е за повишаване на авторитета и социалния престиж на здравните работници, както и за изграждане на здравно осигурителни системи.
37. Радикалдемократическата партия е за стимулиране от държавата, от обществени организации и частни лица, от организации и дружества както на масовия спорт, така и на високо индивидуално спортно майсторство.

Г. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА
38. Радикалдемократическата партия счита България за единна и неделима държава, в която правата на етно-културните и религиозните общности се защитават съгласно съществуващите международни споразумения, по които България е страна.
39. Радикалдемократическата партия е за създаване и укрепване на културните връзки с българското население, живеещо извън територията на България, за съживяване и съхраняване на българските културни ценности извън страната.

Д. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ПОЛИТИКА
40. Радикалдемократическата партия отстоява и насърчава творческите права на личността. Тя се бори за пълна автономия на културните институти.
41. Радикалдемократическата партия насърчава алтернативните форми на образование.
42. Радикалдемократическата партия е за плурализъм в културата, науката и образованието.
43. Радикалдемократическата партия се бори за коренно подобряване на социалния статус на българския учител.
44. Необходими са дълбоки промени на българското образователно дело, които да се извършват на основата на националните образователни традиции и на опита на най-напредналите в това отношение страни.
45. Радикалдемократическата партия се обявява за ликвидиране на всички привилегии в сферата на образованието, културата и науката. Основен принцип в това отношение е конкурсът.
46. Радикалдемократическата партия е против всякакви ограничения в духовната сфера.
47. Като се съобразява със статута на средствата за осведомяване, Радикалдемократическата партия е срещу всякаква цензура и е за защита правата на журналиста за свободно изразяване на мнение. Тя е за насърчаване на частната дейност в областта на средствата за информация.
48. Радикалдемократическата партия се бори за възраждането и развитието на читалищното дело.

Е. ПРИРОДОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ
49. Радикалдемократическата партия разглежда проблемите за взаимовръзката на човека в природната среда като основни и същностни за човешкия живот.
50. Радикалдемократическата партия се обявява за закриване или незабавно технологическо обновяване на всички вредни за човека и природната среда дейности.
51. Въвеждането на нови производствени мощности и всяка дейност, засягаща природната среда, да става само след предварителна независима експертиза и след широко обществено обсъждане, въз основа на които да се издава разрешение.
52. Цялата природозащитна дейност да бъде под обществения контрол на независими от държавата организации.

Ж. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
53. Радикалдемократическата партия като партия на мира желае България да изгражда Добросъседски отношения на Балканите, да заеме достойно място в нова обединена Европа, да развива политическите, икономическите и културните връзки с всички демократични страни по света на равноправна и взаимноизгодна основа.
54. Радикалдемократическата партия активно съдейства за реализирането на либералните идеи, като се включва в международни либерални общности.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ПРОГРАМА ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС", ПРИЕТА НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗА, СЪСТОЯЛА СЕ НА 19 ОКТОМВРИ 1991 ГОДИНА В СОФИЯ.

След като изслуша отчета за дейността на Националния профсъюз "Бизнес” в периода от първата конференция досега и взе под внимание изказванията и предложенията на делегатите, конференцията прие настоящата програма. Наш дълг е в срок от две години да изпълним записаните в нея решения.

1. Националният профсъюз (НП) "БИЗНЕС” е инициатор и се застъпва за създаване на конфедерация на профсъюзите на работниците от туризма, търговията, услугите, хотелиерството и столовото хранене за общи действия. Целта на това браншово обединение е да се запазят и защитят специфичните интереси на тези професии в условията на пазарната икономика.

2. Да се учредят:
Асоциация на работещите в сферата на туризма;
Асоциация на работещите в сферата на търговията;
Асоциация на работещите в сферата на услугите и
Асоциация на потребителя.

Да продължим изграждането на клубове по професии с цел професионална защита, възможности за повишаване на квалификацията, обмяна на опит - у нас и в чужбина.

3. Да бъде въведен задължителен членски внос за всички членове на профсъюза. Месечна вноска - 5,00 лв.

4. НП "БИЗНЕС" да продължи издаването на своя печатен орган - вестник ”Пет звезди". Да бъде представена нова концепция и нова организация по списването и разпостранението му. Да се организира издателска къща с цел отпечатването на специализирана кулинарна, търговска и друга литература. Да се открият книжарница и библиотека за този вид литература.

5. НП "БИЗНЕС" да разшири връзките и сътрудничеството си със сродни организации от други страни, както и участието си в международни прояви. Да се направи постъпки за влизането на профсъюза в Световната федерация на профсъюзите и в Международната организация по туризма.

6. В досегашната си дейност нашият профсъюз осъществяваше линия на пълна отмяна на Документите, спъващи или спиращи развитието и инициативността в търговията и туризма. Сега акцент в работата му да бъде предаването на търговската и производствената база под наем с дългосрочни договори с крайна цел - пълна приватизация.

7. Профсъюзът да оспорва досега създадената данъчна система.

8. Да се направи юридически преглед на нормативните документи за условията на труд. Да се внесат необходимите промени, допълнения, корекции. Да се следи за спазването им от наемателите.

9. Да бъде издаден наръчник, който да представлява професионално-методическо ръководство за десетте основни професии, влизащи в профсъюза.

10. НП "БИЗНЕС" да осигури краткотраен и дълготраен отдих на своите членове, да се погрижи за пълното възстановяване на работоспособността на хората, като се въведе правилен режим на труд и почивка.
За целта да се преговаря за осигуряване на почивна база; да бъде поискана за ползване полагаемата се част от легловия фонд от Държавна фирма "Социален отдих", която по право се полага на профсъюза. Да се наема и да се изгражда собствена почивна база. Чрез размяна да се организира почивка и в други страни.

11. Съобразно закона за социално осигуряване НП "Бизнес" да гарантира на своите членове социална, професионална и правна защита; при временна нетрудоспособност, пенсиониране, застраховки, отпуски по майчинство и други. Да бъдат подпомагани социално слаби, болни, безработни, пострадали при трудови злополуки членове на профсъюза.

12. НП "Бизнес" да подготви свой проект за изменение и подобрение на Кодекса на труда и да го внесе в Народното събрание.

13. Да бъде оказвана конкретна юридическа помощ на членовете на профсъюза при предаване на базата под наем, както и при сключване на новите трудови договори.

14. Профсъюзът да подбира чрез конкурс квалифицирани кадри и посредством оферти да ги предлага на реномирани заведения. Да бъде изработено и внесено писмено предложение в Министерския съвет, с което да се изисква наемателите да имат високо професионални качества.

15. НП "БИЗНЕС" да преговаря с изпълнителната власт и да отстоява позицията обектите да се дават под наем по остатъчна стойност.

В този период до третата конференция основна задача на Националния профсъюз "БИЗНЕС" е да защитава интересите както на работниците, така и на работодателите - единствено верния път в следтоталитарна България, тъй като сега и едните, и другите са поставени в неизгодни икономически условия. Да търси най-ефективни решения за увеличаване на жизнения стандарт не чрез искания пред правителството за механично увеличаване на заплатите, а чрез създаване на база за това, т.е. бързо преминаване към получастни пазарни механизми чрез даване на обекти под наем до пълно привитизиране на икономиката. Защото създаването на капитали от работодателя води до забогатяване и на работника, и на държавата, и на нацията.

София, 19 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/

 

* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

МОЛБА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БКП) ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ (ЦИК) ЗА ЗАПАЗВАНЕТО НА ПРАВОТО ДА ИМАТ ЧЕРВЕНАТА БЮЛЕТИНА НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Централният комитет на Българската комунистическа партия (БКП) се обръща с молба към Вас и към Централната избирателна комисия (ЦИК) за предстоящите президентски избори да бъде дадена за кандидатите за президент и вицепрезидент от БКП червената бюлетина, тъй като тя по право, по етика и по морал принадлежи на Българската комунистическа партия.

Ще Ви молим да не правите никакви опити в бъдеще да лишавате БКП от законно принадлежащата й ЧЕРВЕНА бюлетина, както постъпи ЦИК в току-що миналите парламентарни избори.

Също така за президентските избори молим да бъдат включени представители във всички избирателни секции, райони и в ЦИК на БКП, чиито имена ще представим при поискване.

В противен случай БКП ще смята изборите за недемократични, манипулирани и предварително предрешени от СДС и БСП.

При провеждането на всякакви избори трябва да има равнопоставеност между всички политически партии, а не както се получи сега. Проведените парламентарни избори бяха пародия нa "демократични” избори. ЦИК се постави над Великото народно събрание, над конституцията и над законите, на което няма право. Тези парламентарни избори бяха уникална пародия на престъпления, които ЦИК извърши против интересите на Република България. Как можахте да нарушите избирателния закон и допуснахте движения, които не са регистрирани като политически партии, до участието в изборите?

За предстоящите президентски избори, ако се назначи друга ЦИК, най-учтиво Ви молим да й предадете молбата ни и да не се правят оглушки, усуквания, увъртания и фалшификации.

София, 18 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/

 

* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

ОТВОРЕНО ПИСМО НА МОРЯШКИЯ СИНДИКАТ "ПОДКРЕПА" - БУРГАС ДО ВСИЧКИ СИНДИКАТИ И ФЕДЕРАЦИИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И ДО ВСИЧКИ РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА КТ "ПОДКРЕПА" ВЪВ ВРЪЗКА С МАШИНАЦИИ ОКОЛО ПРЕДАВАНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА НА МОРЯШКИЯ ДОМ "АТЛАНТИК" НА МОРЯШКИЯ СИНДИКАТ - БУРГАС.

БРАТЯ И СЕСТРИ,

На 17 октомври ръководството на Моряшки синдикат "Подкрепа" - Бургас към Държавна фирма "Океански риболов" покани на преговори ръководството на Моряшкия синдикат за предаване на собствеността на Моряшки дом "Атлантик". По време на преговорите в залата нахлуха предварително подготвени провокатори, част от които бяха в нетрезво състояние. Имаше опит за саморазправа с ръководството на Моряшки синдикат "Подкрепа", както и за заключване на нашите представители вътре в залата. Това е втора акция след организираното терористично нападение, което беше предприето след внушения на ръководството на фирма "Океански риболов". С всеки изминал ден пострадалите членове и активисти на Моряшкия синдикат "Подкрепа" стават все повече. В същото време не се прави нищо за решаване на възникналия трудов спор по пътя на преговорите, поради което Моряшкият синдикат "Подкрепа" е обявил окупационна акция в Моряшкия дом. Ние сме изненадани от липсата на каквато и да е реакция от ваша страна. Днес работодателите и комунистите се осмеляват да притиснат едни от нас, а утре - други. Нашата сила е в нашата солидарност!

Очакваме помощ и подкрепа от вашите членове и организации. След като имаме документ, подписан от заместник-председател на Министерския съвет (наблюдаващ Министерството на земеделието и хранителната промишленост), за предаване на собствеността на Моряшкия Дом на Моряшкия синдикат "Подкрепа", вече двадесети ден Министерският съвет бави окончателното оформяне на документите по предаването. Двадесет дни продължава и окупационната акция, в която участва целият персонал на дома, както и моряци, които в момента се намират на брега. Като виждаме циничния бюрократизъм на Министерския съвет, както и липсата на помощ от солидарни с нас организации на КТ "Подкрепа", ние, участниците в окупационната стачка, започваме от понеделник, 21 октомври 1991 г., безсрочна гладна стачка до решаването на въпроса.

Чакаме отговор от Министерския съвет.

Бургас, 18 октомври 1991 г.

/Пресслужба "Курнер"/

 

* * *

София, 24 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:

УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА ДРУЖЕСТВО "БЪЛГАРСКИ ОРЕЛ", РЕГИСТРИРАНО ПО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА 30 ЮЛИ 1991 ГОДИНА.

Дружество "Български орел" е научно-политическа организация, която си поставя за цел да спомогне да се изгради в страната информирано, проспериращо и хуманно общество на основата на защита на творческата инициатива, общочовешките ценности и възможната максимална свобода за реализация на българските мисъл и дух.
Дружество "Български орел" е отворена към обществото научно-политическа Формация която е за възстановяване на историческата памет на българина и българката с оглед разкриване на онези фатални доктрини, които предопределяха загубите ни през последните два века. Ние, българите, продължаваме да се заблуждаваме и нас продължават да ни заблуждават, а това доведе уморените ни съотечественици до национален нихилизъм. Дружеството ни се опитва да прокарва път към истината в съответствие с принципите на парламентарната демокрация и законите на страната.

Дружество "Български орел" е научна и политическа организация на инициативни хора с високо ниво на самостоятелна подготовка, зачитащи правата и свободата на развиващия се човек, зачитащи ценностите на либерализма и техническия прогрес.

 

Член 1 Статут

I. Дружество "Български орел" е свободно сдружение, в което членовете му изразяват и формират богатството на своята култура, самобитните си идеи, научните си постижения политическата си воля. Дейността си осъществяват в съответствие с този устав.

II. Наименуванието на дружеството е "Български орел".

III. Седалището на "Български орел" е в София, община Триядица.

IV. Дружество "Български орел" е юридическо лице.

 

Член 2 Цели и задачи

I. "Български орел" си поставя за цел изграждане на цивилизовано общество, основано на равен старт, на реставрирани исторически корени и легитимен древен герб, на стопански интелектуален и технически просперитет и реализация на принципите на либерализма.

II. "Български орел" има за цел да обединява граждани, които:
- работят за духовния, социалния и икономическия успех на България.
- дават своя принос за създаване на обществено мнение, подходящи закони и власт, които да спомогнат националните и държавните ценности от последните два века да бъдат подложени на проверка, заедно с редица факти, премълчавани или изопачавани досега. Нашите предварителни проучвания показват, че тази проверка е пагубна за някои стереотипи, но невероятно полезна за престижа на България и самочувствието на българина.

III. "Български орел" използва цивилизовани форми за борба и влияние върху държавната власт, местното самоуправление и общественото мнение.

 

Член 3 Общи принципи на изграждане

I. "Български орел" е отворена организация, която функционира въз основа на:

1. Инициативност и доброволни натоварвания на хора, чийто неспокоен дух търси глътка, макар и трудно достижима, истина.

2. Свобода на съвестта, мненията и мисълта.

3. Равенство в правата и задълженията при спазване на принципа "правата според задълженията" (научни и организационни).

4. Толерантност и взаимно уважение, но и умение да се защитят непланирани резултати от изследователския труд.

5. Интелигентност в свободата на критиката.

6. Лична и колективна отговорност за решения, постъпки, актове.

7. Възможност за участие на членовете в разработването и осъществяването на политиката на дружеството, след работа в научните звена на същото, съобразена с програмата на "Български орел" и подразделенията му.

8. Нормите и критериите на поведение в дружеството са съобразени с българската душевност и жажда за знания, при нов прочит на образци от световната и българската документална класика и материална култура и внимателен подход при съмнения за фалшификация. Наложената посредством вековни заблуди или принуда от външни сили на нацията душевност не се приема от дружеството за българска.

9. Провокатори, чиито претенции противоречат на историческата истина и са прикритие за действия, насочени срещу българския народ и престиж, не се допускат за постоянни членове. Данните се вземат предвид само при евентуална автентичност и независимо от авторитета на вносителя се проверяват.

10. Принципите на Клуб "Стефан Стамболов" за повишаване на българския имидж са народно-либерални, доказали ефекта си при защита на националните интереси на България, успешно осигурили съжителството на отделни етноси в рамките на българския народ и прокарали пътя към духовното и технико-икономическото развитие на нация и държава.

11. Основен принцип и причина за съществуването на дружеството е правото на личността да търси и получава информация, по възможност по-малко манипулирана. Той определя за симпатизанти член-кореспондентския клуб към "Дружество за възстановяване на българската история", секция на "Български орел", а за редовните членове - политическата структура на дружеството с оглед прокарване на пътеки към тази трудно достижима и необходима информация.

II. Принципът, определящ организационната структура на "Български орел", е: Научната дейност на дружеството да осмисля и предопределя политическите му прояви, а политическата - да подпомага изследванията и реализацията на членовете.

 

Член 4 Членове - права и задължения

I. Член може да бъде всеки дееспособен гражданин, който подкрепя целите и задачите и признава Устава и Програмата на дружеството "Български орел", членува в някои от неговите подразделения и плаща членски внос.

II. Не се приемат за членове лица:
1. Осъждани на лишаване от свобода за престъпления от общ характер.
2. Компрометиращи програмата на "Български орел” лица.
3. Подкрепящи движения и партии, изявили се в миналото като терористични.

III. Членове на дружеството се приемат въз основа на заявление, подадено до ръководния орган. Ръководният орган или упълномощени от него членове на дружеството правят проучване отговарят ли изследванията на кандидата на целите и задачите на дружеството.

Приемането става на общо събрание след гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите.

IV. Всеки може да прекрати членството си след писмено уведомяване на ръководството и при неплащане на членски внос. Може да бъде изключен член, който грубо нарушава устава или с поведението си пречи на постигане целите на дружеството или го злепоставя. Общото събрание с обикновено мнозинство на присъстващите взема решение за изключване.

V. Напусналите доброволно могат да кандидатстват след една година, отпадналите - след две години.

VI. Всеки член има право:

1. Да участва в инициативите, разработките, проявите и решенията на дружеството.

2. Да изразява становища, възгледи, мнения, съображения, при условие че има какво да каже.

3. Да иска от ръководителите информация, като се обръща към тях, т.е. към председателя и секретарите, с въпроси, сигнали, предложения и молби.

4. Да търси и при възможност да получава от дружеството политическа защита, в случай че бъде заплашван, обвиняван, преследван, оклеветяван, респресиран и санкциониран за изразени от него политически становища, мнения, убеждения или извършени действия, които не противоречат на законите на страната, на целите, устава и съвестта на дружеството.

VII. Всеки член на дружеството е длъжен:

1. Да разяснява, провежда и защитава сред обществото с умение целите, програмата, указанията, политическите решения, прояви и инициативи на дружеството и със своето поведение да издига авторитета на "Български орел".

2. Конструктивно да подкрепя дружеството и неговите кандидати в изборите, да агитира за платформата и за кандидатите му сред обществото.

3. Да работи за възстановяване на паметта на българския народ самостоятелно и в контакт с научните структури на дружеството.

 

Член 5 Съмишленици и симпатизанти

I. Това са лицата които споделят всички или част от целите,задачите и принципите на дружеството, но не са членове на политическите му структури, макар че могат да участват в научните му звена.

II. Ака са поканени , могат да присъстват на заседанията на всички организационни структури.

III. Ако бъдат помолени, съмишлениците и симпатизантите могат да дават мнения, препоръки и становища с информационен характер и имат право на съвещателен глас.

IV. Чуждестранни граждани могат да получат статут на наблюдатели по ред, установен от ръководството.

 

Член 6 Имущество, членски внос, бюджет

I. Членският внос се определя в рамер на 1 % от средната работна заплата, а за учащи се в пенсионери - 0,5 %. Всеки го плаща без покана не по-късно от 10 дни от началото на следващия месец. По желание членският внос може да се внесе до края на календарната година.

II. Имуществото на дружеството се състои от права на собственост, вещни права, права на ползване, права върху интелектуална собственост, парични средства, авторски права, както и всякакви други права, които съгласно закона могат да бъдат притежавани от политическите дружества.

III. Приходите се реализират от:
1. Членски внос.
2. Доброволни помощи и дарения.
3. Приходи от печатни издания.
4. Държавни субсидии при участие в избори.

 

5. Приходи от стопанска дейност.

V. Председателят и секретарите могат да получават възнаграждение за извършената от тях работа. Тези възнаграждения зависят от финансовото състояние на дружеството.

/Пресслужба "Куриер"/

Редактор: Нина Гаврилова

Технически изпълнител:

Емилия Генадиева

Комплексна обработка:

Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!